Treenighetsläran i fornkyrkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Treenighetsläran i fornkyrkan"

Transkript

1 Treenighetsläran i fornkyrkan 1 Saken och problemet Mitt ibland polyteistiska folk bekände israeliterna: "Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en" (5 Mos 6:4). Denna bekännelse förs vidare i NT, genom Jesus och apostlarna. Det är för dem ett odiskutabelt faktum att Gud är en. (Joh 17:3, Rom 3:30). Därför bekänner även vi kristna: "Vi tror på en Gud" (Nicenum). Monoteismen är grunden för treenighetsläran. De kristna har alltid avvisat anklagelsen att dyrka tre gudar. Men hur kan man lära både monoteism och treenighet? Samma svårighet stod de första kristna inför. Gentemot hednisk polyteism och gnostisk emanationslära proklamerade de den ende levande och sanne Guden. De ville inte diskutera möjligheten av en mångfald personer i gudomen. De höll fast vid Jesu gudom och vid Guds enhet, men de frågade sig inte hur dessa skulle förenas. Guds enhet utgjorde nämligen gränsen mot hedendomen. Den ende Guden var Skaparen av allting, vilket gick emot platonismens idé om materiens evighet. Men redan tidigt bar regula fidei vittnesbörd om en tro på Fader, Son och helig Ande. När treenighetsläran väl formulerats accepterades den som ett uttryck för vad som alltid varit kyrkans tro. Denna lära är nämligen inte ett resultat av filosofiska resonemang. Den är en sammanfattning av Skriften. Det bakomliggande intresset är inte av metafysiskt slag utan av religiöst. Det kan ha uppstått blandningar mellan dessa hos exempelvis apologeterna och Origenes. Men det latinska sinnet hos Tertullianus och Augustinus har reglerat de filosofiska spekulationerna. Treenighetsläran kan alltså inte betraktas som en onödig spekulation av det grekiska sinnet. Latinarna balanserade spekulationerna i praktisk riktning. Och hela tiden har enheten legat i kyrkans dyrkan av Kristi gudom. De kristna "sjöng en hymn till Kristus som till Gud" (Plinius d ä ). Den grundläggande förutsättningen för treenighetsläran är Guds uppenbarelse. Guds gärningar är grunden till treenighetsläran. Denna lära har inte uppkommit genom spekulation utan genom att Guds gärningar i historien kräver en sådan beskrivning. Treenighetsläran uppstod som lovsång till det verk av Gud, som de första kristna erfarit. Tyvärr har dock denna historiska grund för treenigheten ofta försummats. Man har kanske börjat i frälsningshistorien ( ekonomin, se nedan) men sedan gått över till treenighetens immanens (d v s dess eviga inre väsen). Gud känner vi bara genom Hans uppenbarelse. "Vi bekänner treenigheten just därför att Gud har uppenbarat sig så i den heliga Skrift" (Heidelbergskatekesen 1563). Vi kan bara tala rätt om Gud, när vi talar om Honom som Han själv har talat till oss. Annars hamnar vi i spekulation. Denna förbindelse med Skriften måste understrykas också vad gäller treenighetsläran. Bibeln säger klart att Gud har uppenbarat sig i sin Son. Dogmatiken kan därför aldrig tala om Gud (teologi) utan att samtidigt tala om Kristus (kristologi). Dessa två hänger oupplösligt samman. Förhållandet mellan Gud Fader och Son är alltså grundläggande för kristen lära om Gud. Men det är vidare så att det uppenbarade Ordet i Kristus bara når oss och blir levande genom Andens verkan. Dogmatiken talar därför bara rätt om Gud, när den också talar om Anden (pneumatologi). Vi känner Gud Fadern, bara där Anden förklarar Honom och Sonen för oss och ger oss tro på Honom.

2 "Hör stöta nu Guds dårskap och världens klokskap samman med varandra. Därför skall man icke disputera om, hur det kan vara så att Gud Fader, Son och helig Ande är en enda Gud, ty detta är obegripligt. Man låte sig därför nöja med detta, att Gud så talar och vittnar om sig själv i sitt Ord." (Luther) 2 Teologiskt sett är vill treenighetsläran inte uttrycka någonting annat än att Gud är kärleken, inte enbart kärleksfull som en egenskap, utan är kärleken, ingenting annat än kärleken. Kärlek betyder att man ger sig själv till någon annan och därmed tar emot den andre. De båda blir ett i ett ömsesidigt givande och mottagande, utan att upphöra att vara två. Kärleken upphäver inte friheten och egenarten utan får allt att utveckla sig. Om Gud är kärlek bör ett ömsesidigt givande och mottagande, d v s en enhet mellan två utan att egenarten kuvats, känneteckna Guds sätt att vara från evighet till evighet. Detta eviga utgivande av sig själv och mottagande av sig själv uttrycks läromässigt i treenigheten. Fadern ger sig själv till Sonen, Sonen mottar sig själv från Fadern och ger sig själv åt Fadern, Anden är kärlekens frivilliga enhet. Detta innebär bland annat att Gud alltså inte behövde skapa människan för att ha någon att älska. Guds eget liv är kärlek. Det är också att lägga märke till att kärlek inte är att bara vara. Kärlek kan inte finnas utom som ett verb, som handling. Det är omöjligt att tänka sig kärlek, om man inte föreställer sig en handling. Gud kan inte vara kärlek, om Gud inte älskar. Eftersom Guds väsen är kärlek, är Guds kärlek en evig aktivitet, en evig dans (se nedan). Treenighetsläran sammanfattar alltså den bibliska gudsuppenbarelsen. Uppgiften är att sammanhålla två bibliska grundtankar: absolut monoteism - Kristus och Ande som Gud. "Faderns och Sonens och den helige Andes gudom är en, härligheten är lika stor, majestätet lika evigt. Sådan som Fadern, sådan är Sonen, sådan är också Anden" (Athanasianum). Apologeternas lära Apologeterna (omkring år 150) använde sig av Logostanken för att beskriva Kristi relation till Fadern. Inom grekisk filosofi, främst stoicismen, hade Logos-begreppet använts för den sammanhållande kraften i tillvaron. Även i den hebreiska kulturen hade ordet kunnat användas, exempelvis av Filon, för att gripa tillbaka på Visdomstanken i GT. Apologeterna hade ju Johannes själv som föredöme, när de på detta sätt sökte sig fram till en terminologi som kunde passa tidens kontext. Logos-begreppet togs alltså i teologins tjänst för att överbygga gapet mellan den transcendente Guden och denna tid och värld. Det fanns en begynnande insikt att Gud själv har handlat här. Visdomskategorin användes då för att uttrycka detta utan att helt identifiera Jesus med Fadern. Det är Logos som upprättar den relationen. Kristus blir den preexistente som från evighet är Faderns tanke och som uttrycks i skapelse och uppenbarelse. Logos beskrevs utifrån tre olika aspekter: 1) Han är Logos endiathetos, det immanenta ordet. Dvs här beskrivs Logos som den förnuftiga tanken hos Gud. 2) Han är Logos proforikos, det yttrade ordet. Dvs här blir Kristus ett ord i världen. 3) Han är logos spermatikos, det fröartade ordet. Dvs Logos som Guds förstånd hade varit verksamt i mänskligheten, innan Kristus kom i köttet. Fragment av den kristna tron hade därför funnits hos exempelvis Sokrates.

3 Apologeterna såg alltså nödvändigheten av att beskriva en viss skillnad inom gudomen samtidigt som Fadern och Sonen utgjorde en enhet. Däremot gör de inte detta i personliga termer. Före skapelsen tänker man sig inte någon personlig differentiering inom gudomen. Detta ledde helt naturligt till en viss subordinationism. Justinus kan också säga: Kristus är på andra plats och profetians Ande på tredje plats". 3 Man gav bra mycket mindre tid åt problemet hur Anden var relaterad till gudomen. Ofta framhöll apologeterna att Anden inspirerade profeterna och han beskrevs som Kristi Ande. Hans gudom och hans personlighet förstods dock inte helt klart. Vissa uttryck mot en senare treenighetsläran finns. Ignatius kan använda en bild av Fadern som den som bygger, Kristus är kranen och den helige Ande är repet. Teofilus av Antiokia (slutet av 100-talet) talar om Guds logos och visdomen. Logos och visdomen är Guds två händer, inte två gudomspersoner. Även om han också använder begreppet "triad" är detta inte en treenighetslära i klassisk mening. Logosläran hade givit oss en beteckning för Kristi delaktighet i gudomen. Kristus är Logos av all evighet. Han blir dock inte Sonen i personlig mening inom den eviga gudomen. Detta sker först vid skapelsen och vid frälsningen. Treenighetslärans klassiska uttryck kom istället att ges oss av en västlig teolog. Tertullianus treenighetslära Tertullianus närmade sig gudsbegreppet utifrån två olika sidor: a) sådan som Gud existerar i sin eviga varelse (substantia) och b) sådan som han uppenbarat sig i sin frälsningsplan (oikonomia). Treenigheten uppenbarad i frälsningen är alltså inte oförenlig med Guds essentiella enhet. Gud är sådan som han uppenbarat sig. En treenighetslära i frälsningshistorisk aspekt (ekonomisk trinitet) är Tertullianus stora bidrag till teologin. För Tertullianus har det alltid funnits en pluralitet inom gudomen. Fastän Gud var ensam, var han dock mångfaldig. Gud har aldrig existerat utan Sonen och Anden. Denna treenighet i Guds inre väsende manifesterar sig i skapelsen och frälsningen. Det är tre som uppenbarar sig men i själva verket är det endast en Gud. Fadern påbjuder, Sonen lyder och Anden får oss att förstå, menar Tertullianus. Det är också Tertullianus som ger oss lämpliga termer för dessa tankar, nämligen begreppen substans, person och trinitet. Substans (lat substantia, grek ousia) är det som ligger till grund för att Gud är Gud. För att beteckna skillnaderna inom Gudomens liv använder Tertullianus ordet persona (lat) eller prosopon (grek). Primärt betydde prosopon "mask eller ansikte". Det står alltså för åtskillnaden. Vår förståelse av person som något självmedvetande är alltså inte vad Tertullianus menade. Tre personer inom gudomen tycks för oss ange tre separata oberoende existenser. Om vi tolkar begreppet person som "personlighet", ger det oss en triteistisk gudsbild. Vi uppfattar en person som någon med ett eget medvetandecentrum. Utifrån ett modernt personbegrepp skulle vi alltså istället säga: Gud är en person. Om vi tolkar det som "roll" (utifrån betydelsen "teatermask" ) hamnar vi i modalism (se nedan). Kanske man kan använda följande beskrivning: Det finns tre sätt att vara på i Gud (Barth). Detta rymmer viss pluralitet men aldrig oavhängighet. Det finns tre verksamhetsformer i den ende Gudens väsen, "en faderlighet, en sonlighet, och en

4 andlighet" (Prenter). Personerna är olika manifestationer av en enda odelad kraft. Det föreligger en distinktion men ingen separation. 4 Begreppet person kritiseras ofta för att reducera Gud till mänskliga termer och för att projicera våra begränsningar på Gud. Vi uppfattar person som något begränsat. Gud däremot står för det obegränsade, det infinita. Gud kan därför inte vara en person. Tillich exempelvis talade därför om Gud som Varandets grund. Varandets grund är inte självt ett vara. Men den kristne Guden är mycket mer personlig i Bibelns beskrivning än som en metafysisk Varandets grund. Frälsningshistorien och den därmed givna uppenbarelsen innebär en viss begränsning för Gud. Gud går då in i en ömsesidig relation med det skapade. Men en Gud som kan tillåta det skapade att påverka sig är mer mäktig än en Varandets grund, som inte kan beröras. Denna begränsning innebär nämligen att hela tillvaron är grundad i Guds kärlek. Gud har t o m öppnat sig i en kamp mot det onda. En Gud som har gjort detta, är mäktigare - i sin kärlek - än någon annan. Metafysiska begrepp om Gud kulle vara mer begränsade, för de beskriver Gud i generella termer. De kan inte förmedla det specifika i att Gud har öppnat sitt hjärta mot världen. Metafysiskt tal om Gud hindrar oss från ett möte med den levande Guden, som är personligt engagerad i vårt liv. Det finns alltså en verklig skillnad i personer. Denna skillnad hör till gudomens substans och är inte härledd från Fadersbegreppet, som Logosteologerna hade antagit. Tertullianus har alltså utökat Logos-teologin till en treenighetsteologi. Han präglar också begreppet trinitas, d v s en kombination av tri och unitas. Gud är tre personer vad gäller aspekt och manifestation, Gud är en substans i kvalité och kraft. De tre personerna är ett men inte identiska. Fastän distinkta som personer får de inte åtskiljas som gudar, distinct but not seperate. Det vore ett bättre ord på svenska att tala om treenhet. "Enighet" kan nämligen uppfattas som att man nu har samma uppfattning eller att tre åtskilda har förenats. Allra bäst är det att tala om "tre i enhet och en i trehet". Det gäller dock att här inte tänka på matematisk enhet utan på en enhet av organiskt slag. De bilder som redan Tertullianus använder är exempelvis rot, stam och gren eller källa, ström och flod. Rent talmässigt finns det visserligen bara en Gud. Detta hävdas gentemot polyteismen. Men ett sådant numeriskt tänkesätt leder över till en sammansatt eller mångfaldig enhet. Egentligen handlar det dock om en väsensenhet av organiskt slag. Det gudomliga "Jag" uppträder inte i flera exemplar som exempelvis arten människa. Det finns ingen skillnad eller sammanfogning i Guds väsen. Men samtidigt finns det kvar en viss subordinationism hos Tertullianus. Fadern är nämligen hela den gudomliga substansen. Sonen och Anden har del i denna gudomliga substans men i lägre grad än Fadern. Till hela denna fråga om terminologin kan tilläggas, att begreppet treenhet eller de övriga naturligtvis inte finns i Bibeln. Dessa begrepp är dock ett försök att kortfattat ge uttryck för Bibelns lära om Gud. Där beskrivs alla tre som "personer", ett aktivt, livfullt Jag. Denna lära är dock inte ett försök att förklara det oförklarliga, att blottlägga själva gudsmysteriet. Vi utlägger dock så klart som möjligt vad Gud har uppenbarat om sig själv. Gud själv är outrannsaklig men hans ord är begripliga. Eller som Augustinus uttryckte det: "Vi använder dessa termer, inte för att vi kan uttrycka det, men för att det inte ska förbli alldeles outtryckt".

5 Origenes lära om Sonens eviga födelse 5 Läroutvecklingen övergick nu till Alexandria och den store teologen Origenes. Denne Origenes försöker ge oss en lösning på problemet med Sonens subordination genom att tala om "Sonens eviga födelse". Sonen har ett tidlöst ursprung från Faderns väsen. Denna "födelse" får naturligtvis inte uppfattas som en händelse i tiden och inte heller förstås i biologiska kategorier. "Född av Fadern" får inte bli en händelse med materiella bitoner. Då har ju mysteriet blivit en plattityd. Födelse står istället för den nära relationen mellan Fader och Son. Gud föder alltid Sonen. Sonen är en gudomsperson från evighet, inte enbart från skapelsen. Han blir en nödvändighet hos Gud, ungefär som strålar kommer från Ljuset. Tertullianus förstod treenigheten på ett hierarkiskt sätt. Endast Fadern ägde den totala gudomliga substansen. Dock finns det kvar en viss subordinationism även hos Origenes. Denna gäller dock inte längre gudomsnaturen utan ursprunget. Sonen är född och Anden utgår. Med hjälp av denna högst personligt hållna bild visar Origenes att det inte finns något statiskt i Guds liv. Inom Guds tillvaro råder konstant uppenbarelse, konstant självutgivande och konstant svar. En teolog inom den sena fornkyrkan som vidareutvecklat detta är Victorinus. Denna dynamiska gudsbild är mycket användbar för vår tid. Som C S Lewis uttryckte det: Guds liv är en dans. Av evighet finns det en gemenskapsrelation inom Gud präglad av utgivande och ömsesidighet. Detta har av Johannes av Damaskus (600-talet) beskrivits som perichoresis. I uppenbarelsen passerar den gudomliga aktiviteten tre faser. A) Om Sonen ger form åt Faderns intentioner i skapelsen, är det Anden som ger liv åt dem. Det är genom Andens kraft som Gudsinitiativet blir konkret verklighet. B) Under sitt jordeliv ger Sonen också form åt Faderns intentioner. Även här får det liv genom Anden. C) Nu formar Sonen den eskatologiska processen. Men Anden blir alltmer verksam i att vittna, övertyga och helga. Målet är ett fullt förverkligande av Guds vilja. Vi kan alltså kalla dessa faser för uppkomst, formering och förverkligande. Det finns ett flöde av kärlek och kraft från ursprung genom formering till förverkligande och tillbaka - från Fadern genom Sonen genom Anden genom Sonen genom Fadern. Detta var särskilt aktivt på korset. Döden försökte skilja Fadern och Sonen men Anden drog dem mot varandra. Denna rörelse utmärker, som vi förstår det, också Guds eviga väsen. Den gudomliga enheten består alltså inte av en hierarkisk ordning av substans eller auktoritet. Nej, uttrycket (Sonen) och förverkligandet (Anden) är lik viktiga som uppkomsten (Fadern). Bibelns Gud är uttrycksfull och aktiv. Utan uttryck och förverkligande skulle Gud inte vara Gud. Den gudomliga substansen är inte en kvantitet som hierarkiskt fördelas från en nivå till en annan. Guds väsen är rörelse i ömsesidig kärlek. En sådan bild av Gud bör sedan överföras på kristet liv och församlingen. Monarkistiska rörelser Origenes kom att användas av båda grupperna inom den arianska striden på 300-talets början. Dessförinnan hade dock två andra rörelser uppstått inom kyrkan. Båda dessa rörelser hade som syfte att försvara Guds monarcheia, dvs Guds envälde. Man var emot en filosofisk kristendom exempelvis av Logos-kristologins slag. Men det gemensamma syftet gav dock utslag i två helt skilda teologier. Dynamismen beskriver en Kristus, vars gudom enbart är en kraft (dynamis). Inom den judekristna ebionitismen hade man hävdat att Jesus var en människa av människor. Vid

6 dopet blev han utrustad med Andens kraft och vid uppståndelsen upphöjd till Kyrios. Dynamismens främste företrädare är Paulus av Samosata, som blivit gruvligt nersvärtad av historikern Eusebius. Han tänker sig att den gudomliga visdomen ovanifrån (anothen) gjorde människan Jesus (kathoten) till Guds Son. En viktig text för denna adoptionistiska teologi är naturligtvis berättelsen om Jesu dop. Jesus kom mer att likna profeterna. Paulus av Samosata ville också ta bort hyllningarna till Kristus som Herren. Det dröjde dock tre kyrkomöten innan fördömandet kom (i Antiokia 268), eftersom Paulus kunde dölja det tvivelaktiga i sina läror. Hans lära beskrevs då som "låga och tarvliga synsätt". Det är hos honom som ordet "homoousios" (se nedan) används, men då för att ange att Gud och Logos är en person. 6 Denna tolkning av kristologin har gjort sig starkt gällande i modern teologi. Jesus är en människa men på ett speciellt sätt utrustad av och behärskad av Anden. Han är rentav så fylld av Anden att han är ett med Gud. Han kan då kallas "Gud" för att understryka det fulla gensvaret mellan hans vilja och Faderns. Beteckningar som "Guds Son" eller "Gud" ses då som funktionsutsagor och inte som väsensutsagor. Detta är en mycket utbredd kristologi idag. Den andra rörelsen har kallats modalism. Den är också ett försök att fasthålla Kristi gudom utan att rucka på monoteismen. Där är huvudtanken att Kristus är ett av Guds uppenbarelsesätt. Om dynamismen betonade den historiske Kristus, betonas här den himmelske Kristus. Gud i sin helhet har inkarnerats i Jesus. Den gudomlige Monaden uppenbarar sig succesivt i tre olika roller och på olika sätt (modi), som Fader i skapelsen, som Son i frälsningen och som Ande i församlingen. Efter laggivandet respektive himmelsfärden respektive helgandet av församlingen har han återvänt till Monaden. Inom monaden finns ingen uppdelning. Sabellius, verksam i Rom i början av 200-talet, beskrev på detta sätt tre roller för samma person. Gud är Skapare, försonare och helgare men i åtskilda faser. Han exkommunicerades men samtidigt banade han väg för tanken på Sonens enhet med Fadern. Denna lära var gemene mans tro under 200-talet. Det var svårt för den stora gruppen fromma kristna att tänka sig distinktioner inom gudomen. Den modalistiska synen stod nära fromhetslivets teologi. Den hade anhängare exempelvis i Kartago. Där gick Tertullianus emot dem i sin bok Adversus Praxeas. Han anklagar Praxeas för patripassianism (Fadern lider i Sonens död) och doketism. Den ende Guden uppslukar de tre personerna. Kristi preexistens försvinner. Arianismen och Nicea Den verkligt svåra krisen uppstod dock i början av 300-talet i samband med Arius läror. Arius var verksam som präst i Alexandria. Hans förkunnelse blev populär och fördes ut i versar (thaleia), som folket sjöng. Arius är beroende av Paulus av Samosata i sin teologi, men han kan också använda vissa yttranden från Origenes. Arianismen blir en lära där subordinationismen blivit heresi. Arius själv ansåg sig dock ha stöd i Skriften exempelvis genom sin tolkning av Ords 8:22, Matt 28:18, Apg 2:36, Rom 8:29, Kol 1:15, Hebr 3:2. Grundförutsättningen för Arius var Guds absoluta transcendens. Gud är självexisterande och evig, en monad. Han kan då inte dela sitt väsen med någon annan. Han är odelbar och oföränderlig. Monaden är evig men inte triaden. Sonen måste därför vara skapad. "Innan han var född eller skapad eller ordinerad eller fastställd existerade han inte".

7 Fadern har skapat Sonen ur ingenting. "En gång var Gud ensam. och ännu inte en Fader men sedan blev han en Fader". Sonen är en perfekt skapelse till skillnad från den övriga skapelsen. Han är dock inte självexisterande utan beroende av Faderns vilja. Detta innebär alltså att Sonen har en början."det fanns ett då, när Sonen inte fanns." Monoteismen förstörs om man tänker sig två självexisterande personer från all evighet. Sonen har dock ett företräde framför den övriga skapelsen, som blivit till genom honom. Sonen är alltså skapad före tid och rum för att han sedan ska delta i den övriga skapelsen. Detta var ju en konsekvens av Arius syn på Gud som absolut. Den absolute Guden kunde inte beblanda sig med skapelsen. Då skulle han ju förändras. Sonen blir därför ett instrument för Guds vilja. Han står dock under risken att förändras och rentav att synda. Det är bara genom Faderns försyn som han räddats från detta. 7 Här föreligger alltså en klar skillnad vad gäller Gud väsen. Sonen är skapad (ktisma), inte född av evighet. Kristus blir halv gud och halv människa. Han är inte identisk med någon men relaterad till båda, ett högsta änglaväsen, som visserligen har en preexistens men inte är av samma eviga väsen som Fadern. "Gud" är mer av en artighetstitel. Sonen är inte Gud men gudomlig. Han skulle dock tillbedjas och dop borde ske även i Sonens namn. Den som mer än andra gick emot Arius var dennes kollega i Alexandria, Athanasius. Athanasius har ofta betecknats som "ortodoxins fader". Han kan inte sägas vara särskilt originell i sitt teologiska skapande men han var mycket fast i sin övertygelse. "Unus Athanasius contra orbem" (en enda Athanasius mot hela världen). Även under tider då kejsarmakten stödde arianismen och fördrev Athanasius från hans biskopsstol (biskop sedan 328) stod denne fast vid Nicea-beslutet. Athanasius kritiserade Arius lära för att den ledde till a) polyteism genom att han visserligen såg Sonen som en gud men skild från Fadern i väsende b) avgudadyrkan, eftersom böner till Sonen och dop i hans namn inte kunde bli något annat än nonsens om Sonen inte var Gud c) fördärvande av frälsningen, eftersom Jesus inte kunnat fungera som medlare mellan Gud och människa om han inte var Gud själv. Kejsar Konstantin såg med oro på hur den kristna kyrkan splittrades av denna lärostrid. Hans stöd till kyrkan hade ju som förutsättning att denna skulle utgöra en sammanhållande kraft. Han sammankallar därför biskoparna till en synod i Nicea år 325. Biskoparna reser på statens bekostnad och får logi hos kejsaren. Kejsaren själv deltog i överläggningarna trots att han inte var döpt. Bakom honom stod dock hovbiskopen Hosius från Spanien. Denne var tydligt påverkad av Tertullianus teologi. Efter flera filosofiska stickspår är det alltså Tertullianus mer bibelteologiskt inriktade ekonomiska treenighetslära som får kyrkans stöd. Vid Nicea-mötet ställdes arianer mot Athanasius grupp. Arius hade främst stöd av Eusebius från Nicomedia medan Athanasius stöddes av sin egen biskop Alexander. Flertalet av de 318 biskoparna utgjorde dock en mellangrupp (under Eusebius av Cesarea) som främst ville bevara friden i kyrkan. I samtalen utgick man från en dopbekännelse från Cesarea. Kejsaren gjorde dock, på Hosius inrådan, ett tillägg: begreppet homoousios skulle fogas till beskrivningen av Kristus. Märkligt nog godtogs detta av majoriteten biskopar.

8 Logosläran i sin filosofiska form har nu försvunnit. Beslutet i Nicenum arbetar inte längre med dess kategorier. Tertullianus lära blir huvudstommen men den kommer att sammanfattas med begreppet homoousios. Sonen har samma väsen som Fadern. Fadern är alltid Fader, ty Gud kan inte ändras i sitt väsen. Sonen måste då alltid vara Son. De tre personerna kan inte åtskiljas. 8 Efter Nicea Grupperingarna bland teologerna efter Nicea-mötet följde i huvudsak tre linjer: Några stödde Arius medan andra sympatiserade med Athanasius (s k homoousianer). Den större gruppen utgjordes dock av homoiousianer (dvs de som hävdade att Kristus var av liknande väsen som Fadern). De ansåg nämligen att begreppet homoousios smakade sabellianism, men de var samtidigt fiender till arianismen. Kejsar Konstantins söner stödde dock arianismen. Det var vid ett beslut att göra hela kyrkan ariansk som kejsaren Konstantius yttrade de kända orden (vid mötet i Milano 355): "Det jag vill är kanon". Homoousianer och homoiousianer finner varandra under denna tid. Athanasius visar då sin storhet genom att främst se till det innehåll man lägger i sina begrepp och inte enbart fasthålla en viss term. De s k kappadociska bröderna arbetade också på att försvara den niceanska tron. Naturligtvis fanns det utöver dessa teologiska skiljaktigheter också kyrkopolitik och personkonflikter med i denna strid. Vid kyrkomötet i Konstantinopel 381 bekräftas dock beslutet från Nicea. Sammanfattning Den kristna bekännelsen till Kristus har två sidor. Den ena är Messiasbekännelsen. Han betraktas då som en uppfyllelse av löftena i GT, det sker "enligt Skrifterna". Detta är grunden för den gammalromerska bekännelsen men också för den apostoliska. Här står "Kristus" före "Jesus", d v s Jesus har titeln Messias. De historiska händelserna från Jesu liv börjar sedan med jungfrufödelsen. Däremot är det inte så naturligt med preexistensen, eftersom den inte är en uppfyllelse av en profetia. Jesu gudomliga väsen antyds dock genom orden "Guds enfödde Son". Bekännelsen säger: Guds egen Son föddes som människan Jesus. I detta är ju inbyggd en tanke på preexistens. Den andra bekännelsen är att Jesus är Kyrios, Herren. Detta är inte en följd av hellenistiska halvgudsföreställningar. Jesus kallas Herre också av den judiska urförsamlingen (1 Kor 16:22). Om Messiasbekännelsen mer ser till Jesu historiska funktion ligger det i begreppet Kyrios ett svar på den ontologiska frågan. Det fanns inte bara ett löfte om Messias utan om att Gud själv skulle komma. Detta är bakgrunden till de östkyrkliga bekännelserna. Här har "Kristus" blivit ett egennamn, som kommer efter "Jesus". Hela bekännelsen orienteras utifrån kontrasten mellan preexistens och inkarnation. Guds egen Son, som var hos Gud som Gud, har blivit människa. Det är alltså samma tankestruktur som i Fil 2. Dessa bekännelser bygger på en kedja av Skriftcitat som just hör samman med Visdomsföreställningen: ljus av ljus Visd 7:26, liv av liv Joh 1:4, enfödde Sonen Joh 1:18, född och icke skapad Kol 1:15, född av Fadern före all tid Ords 8:22,25, genom vilken allting är skapat Joh 1:3, Kol 1:16. Detta är alltså inte spekulation utan Skriftteologi. Det låg dock en stor spänning i allt detta som sades om Kristus. Alla greker var nämligen ense om en sak: Gud kan inte lida. Han är apathos. Gud kan inte vara mänsklig, möjligtvis kan han se ut som en människa. Därför säger Tertullianus: "Guds

9 Son är död - det är absolut trovärdigt, för det är dåraktigt. Och eftersom han blev begravd, uppstod han - det är helt säkert, eftersom det är omöjligt". Detta ska inte tolkas som irrationalism, att kristen tro är utryck för det absurda. Tertullianus resonerar istället helt rationellt och med apologetiskt syfte: Evangeliets påståenden om Guds Son är så absurda att ingen kan ha hittat på dem - alltså är de sanna. 9 Kontrasten mellan gudsbild och inkarnation blev för våldsam. Detta löste Arius med att säga att Logos var en skapad storhet. Då blev Kristus en halvgud. Hans motståndare försökte gå emot med bibelord men Arius använde dem som stöd för sin lära. Det är därför man tar in begreppet "homoousios". Ett föraktat ord från en villolära! På det sättet bevarar man nämligen själva anstöten i bekännelsen: Han som led och dog är av samma väsen som Fadern! Den lidande Sonen är inte bara gudomlig, nej, han är sann Gud av sann Gud. Detta var något oerhört för en grek men de nicenska fäderna ville hålla fast vid Skriften. Egentligen hade de velat begränsa sig till bibelord. De var själva förlägna över ordet homoousios. Men själva saken var det viktiga. Saken var svårfångad - och anstötlig: "Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, genom honom är allting skapat; han har för oss människor och för vår salighets skull stigit ned från himmelen" (Nic.Const). Om denna formel säger Barth: "Det måste verkligen bli strid om bokstaven jota: antingen Gud själv eller ett himmelskt eller ett jordiskt väsen. Det var inte en likgiltig fråga, det rörde sig i detta jota om evangeliet i dess helhet. Antingen har vi i Jesus Kristus med Gud att göra eller med en skapad varelse. Gudalika väsen har det ständigt funnits i religionshistorien. När den gamla teologin här har kämpat ända till döds, så visste den varför... Vad är det för barnsligheter att inför denna sak sucka över ortodoxi och grekisk teologi! Det har ingenting med saken att göra... Det handlar i denna bekännelse helt enkelt och helt praktiskt om, att vi får vara säkra på vår sak: I denna bekännelse till Guds Son skiljer sig ju den kristna tron från allt vad man kallar religion. Vi har att göra med Gud själv, inte med några slags gudar." Per-Axel Sverker

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Herrens moder om inkarnationen Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Lukas 1:26 38 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som

Läs mer

Den helige Ande, Herren och Livgivaren

Den helige Ande, Herren och Livgivaren 7 Den helige Ande, Herren och Livgivaren Niceanska och på den helige Ande, Herren och Livgivaren,som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Ordet blev kött - Julotta 2016, MK. God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt!

Ordet blev kött - Julotta 2016, MK. God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt! Ordet blev kött - Julotta 2016, MK God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt! Nu är det nog många av oss som har firat julen med, mat, julklappar,

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11

Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Söndag 03 november :11 * Sammanfattning av predikan den 8/9 Vem är den helige Ande? - Tredje personen i Guds treenighet - Är Faderns och Jesu/Kristi ande Tittade på några bilder vi har för Anden: Duva, Eld, Vind, Källa Anden

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

FADERN OCH SONEN I JOHANNESEVANGELIET

FADERN OCH SONEN I JOHANNESEVANGELIET FADERN OCH SONEN I JOHANNESEVANGELIET Man kan lätt konstatera att Kristus i Johannesevangeliet alltid eller nästan alltid kallar Gud fader eller min fader. Medan detta ord eller tilltal är begränsat till

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild.

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild. HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2003 VEM ÄR GUD? I. DET GUD ÄR I SIG SJÄLV A. GUDS VÄSEN 1. ANDE 1) Gud är ande Joh.4:24 2) Gud är osynlig Rom.1:20 3) Kristus är den osynlige Gudens avbild Kol.1:15-20 Gud är

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar?

Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Jesus, VÄGEN till Gud eller en av många vägar? Temadagen 20160507 Temadagen Alingsås Anders Pihl 20160505 1 Bakgrund Mycket allvarligt när kyrkoledare tror att det finns många vägar till Gud. Att Allah

Läs mer

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare

4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare 4 PSÖ B-2015, S:TA EUGENIA, 26 APRIL Joh 10:11-18 Guds översättare Hur skulle man framställa Jesus Kristus? Det kanske var en fråga som de första kristna ställde sig. Honom fick man ju framställa i bild.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Marias bebådelsedag Guds mäktiga verk. Psalmer: 1:4-7, 705 (702), 164; 348, 712 (724), 46 Texter: Mika 5:2-4, Rom 4:18-21, Luk 1:26-38, Luk 1:39-45

Marias bebådelsedag Guds mäktiga verk. Psalmer: 1:4-7, 705 (702), 164; 348, 712 (724), 46 Texter: Mika 5:2-4, Rom 4:18-21, Luk 1:26-38, Luk 1:39-45 1/5 Marias bebådelsedag Guds mäktiga verk Dagens bön: Himmelske Far, du som är alltings ursprung, vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens Frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi, liksom hon,

Läs mer

BARA NÅD HELGELSENS VÄG. och. Einar Bäfverfeldt

BARA NÅD HELGELSENS VÄG. och. Einar Bäfverfeldt BARA NÅD och HELGELSENS VÄG Einar Bäfverfeldt Einar Bäfverfeldt Tryckt hos Författares Bokmaskin, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-9139-0 Där inte annat är angivet är bokens bibelcitat tagna från Svenska

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Men nu har Kristus uppstått Värnamo Påskdagen 2006

Men nu har Kristus uppstått Värnamo Påskdagen 2006 Men nu har Kristus uppstått Värnamo Påskdagen 2006 Text: 1 Kor 15:17-20 [17] Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. [18] Då är också de som har avlidit

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

4 i advent Salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

4 i advent Salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 4 i advent Salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det Psalmer: 112, 709, 348:1-3, 478:1-4, 76, 115 Texter: Jes 52:7-10, 2 Kor 1:17-22, Luk 1:39-45 Norrköping 2016-12-18 1/5 Nåd vare med er

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Den Gud som heter Jag är. "Gud är inget namn, Gud är en artbeteckning" sa biskop Lennart Koskinen i en predikan en gång. En gud, flera gudar.

Den Gud som heter Jag är. Gud är inget namn, Gud är en artbeteckning sa biskop Lennart Koskinen i en predikan en gång. En gud, flera gudar. Den Gud som heter Jag är "Gud är inget namn, Gud är en artbeteckning" sa biskop Lennart Koskinen i en predikan en gång. En gud, flera gudar. Men Bibelns Gud har ett namn. I Gamla Testamentets hebreiska

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 1 Tunadalskyrkan 160207 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 Genom historien är det många människor som på olika sätt fått bli förgrundsgestalter i det skeende som då varit, människor som haft kunskap,

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

Kyrkohistoriens ämne och metod

Kyrkohistoriens ämne och metod Kyrkohistoriens ämne och metod 1 Inledning En av de mest grundläggande frågorna i det teologiska arbetet är historiesynen. Vår tolkning av historien är ett av de mest slutgiltiga beslut vi har att fatta.

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Sommarpredikan i Betelkyrkan Jönåker 25 juni 2017

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Sommarpredikan i Betelkyrkan Jönåker 25 juni 2017 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Sommarpredikan i Betelkyrkan Jönåker 25 juni 2017 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper

GUDS STORA PASSION. 50 skäl att Jesus gav sitt liv. John Piper GUDS STORA PASSION 50 skäl att Jesus gav sitt liv John Piper Kristus led och dog... FÖR ATT UPPSLUKA GUDS VREDE Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på

Läs mer

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29

Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Galaterbrevet Del 8) 3:14-29 Undervisning: Chuck Smith Här har vi en underbar inblick i Guds nåd mot oss i Kristus. För: "Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs för : 1. att vi skulle upptäcka Ljuset och den Utgivande Kärleken så att vi inte syndar 2. att vi skall veta att vi

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Husförsamlingen. Inledning

Husförsamlingen. Inledning Husförsamlingen Inledning Ett viktigt drag i den första församlingens liv är de kristnas samlingar i hemmen för att fira gudstjänst eller på annat sätt dela kristen gemenskap. Den första församlingen har

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer