Samverkanskontoret Sysslebäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkanskontoret Sysslebäck"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val av justerare. Förslag på tid för justering; S-28 kiis.oo. Sammanträdet inleds med Kulturskolans elever underhåller Bengt Dahlgren från Karlstad Universitet informerar om samhällsentreprenörskap och lokal utveckling Janne Skoog och Bosse Halvarsson informerar om Nordvärmlands FFs verksamhet Sammanträdet fortsätter med Allmänhetens frågestund Ordet är fritt Ärendelista Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid l Ändring i kopieringstaxan KST 2012/648 l 2 Äskande av medel för Centrum-miljöer, Nya Torget- Biografgatan samt Norra Torggatan- Torsby Torg 3 Förtydligande angående finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende 4 Fastighetsförsäljning Likenäs 1:271 (personalbostäder) och Transtrand 3:291 (lärarbostad Transtrand) S Fastighetsförsäljning Överbyn 2:192 6 Fastighetsförsäljning del av Torsby Råbäcken 1:6 KST 2011/418 3 KST 2011/93 9 KST 2012/ KST 2013/ KST 2010/30S 40 Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 ~ TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/underrättelse Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 7 Svar på motion från Bengt Berg (V) ta till vara Torsbys kulturhistoriska värden KST 2012/ Svar på interpellation från Gustav Olsson (M) om hjärtstartare KST 2013/ Eventuellt nya motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 9 Medborgarförslag från Olle Persson att Torsby kommun tar aktiv ställning i rovdjursfrågan KST 2013/ Välkommen! Eva-Lena Gustavsson ordförande Margot Enkvist sekreterare Om ordinarie ledamot inte kan närvara bör detta snarast anmälas till resp partiexpedition som senast dagen före sammanträdet meddelar kommunkansliet ev ersättare. Vad gäller återbud för s-gruppen meddelas detta till Eva-Lena Gustavsson på tel Kungörelse om sammanträdet anslås på Torsby kommuns anslagstavla ~ ,,, Kontaktuppgifter tjänstemän '--N-~~-~ Tit~i E~~~~t T~i~-f;~ [~~~~~:~:~j~!:~~:::::::::::::_::::::::::::~~~:~:~~~~!~~~~~~~~f:::::::::::::~~~~~~~~:;:~~~:~~~~~y:~~::::::::: :::::::::::::::::ö~ Q~:i Q:~~::::::::::::::::] Angela Birnstein ekonomichef ,! j L~~!_g?!_ ~_~~_~~~ ~E,'_~_~~~~!_~::E,' ~~_~g.<?~:_~~~~_~_~~_t_~!_()::~!?x _~~ g:? Q=l Q~_9 j t:i~~:~~1;~:=~=:::~:::~:::::::::::::~:::~~~~~~~~t:::::: ::::::::::::j:~~~~;;~~~!~~~~:~~~:~=~::~:~:::::::::::::::j~~~~l~~:~l:::::::::::::j

3 Torsby kommun sid 3 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kopieringstaxa Dnr KST 2012/648 Sammanfattning av ärendet Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en korrunun eller en myndighet utan att betala. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän handling har korrununen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift skall vara fastställd av kommunfullmäktige i en kopierings taxa. På korrununfullmäktige beslutades kopierings taxa för I detta beslut framgick att moms tillkorruner på samtliga avgifter. Administrativ chef Margot Enkvist informerar på dagens sammanträde att moms inte får läggas på den avgift som avser kopiering av allmänna handlingar. I övrigt inga ändringar. Handlingar i ärendet Korrununstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kopieringstaxa för 2013: Kopiering till allmänhet- svart-vita kopior A4 2kr/kopia A3 3 kr/kopia Kopiering till ideella föreningar - svart-vita kopior A4 50 öre/kopia A3 1 kr/kopia Kopiering internt - svart-vita kopior A4 och A3 25 öre/kopia Kopiering internt - färg A4 och A3 2.00/kopia JT'jä' ';g"'" lh Utd"g'be"y:~e" d/l t/~ {YA(

4 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid4 PROTOKOLL Kopiering av alhnänna handlingar Upp till 10 kopior ingen avgift - därutöver 2 kr/kopia. Laminering internt A4 S.OO/st A /st Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare tjänster utöver de som anges i kopierings taxa Kommunens fax ar får endast användas av kommunens egna verksamheter. Moms tillkommer på samtliga avgifter utom kopiering av alhnänna handlingar. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Växeln

5 Torsby kommun sid 6 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Äskande till Nya Torget - Biografgatan samt norra Torggatan - Torsby Torg Dnr KST 2011/418 Sammanfattning av ärendet Torsby kommun förberedde under 2010 en upprustning av Torsby Torg och anläggande av torghandelsytor, genom utställning av förslagsritningar och möten med allmänheten, företagare och fastighetsägare. I detta arbete som mynnade ut i en utförandehandling, kom tekniska avdelningen överens med ägaren till fastigheten Köpmannen 14, att han skulle, som en del i upprustningen, handikappanpassa och snygga upp entreerna till "Ekmanshuset". Upphandling av kommunens arbeten påbörjades under sommaren 2011 men avbröts och det beslutades att endast en mindre del av torget skulle utföras, som etapp ett. Arbetet utfördes under hösten 2011 och färdigställdes Etapp två planerades till att utföras i direkt anslutning till arbetena på fastigheten Köpmannen 14 och en etapp tre utförs efter ytterligare samråd om utseendet. Nya Torget - Biografgatan I Willet med ovan beskrivet har diskussioner med ägaren till Snickaren 7 förts. Gator och torgyta ska rustas upp efter att nya huset byggts, för att få en attraktiv centrummiljö för boende, besökare och handel. Sammanfattning Både Nya torget - Biografgatan samt Norra Torggatan - Torsby Torg är projekterade, så när som på åtgärdande av VA-ledningar i Nya Torget. Den beräknade kostnaden för utförande av Nya Torget - Biografgatan är kronor, ledningsarbetena i Nya Torget är uppskattade till kronor, varav kronor är budgeterade. Bidrag för förbättrande av trafikmiljön för gående och cyklister är möjliga att söka för arbetenas genomförande. Den beräknade kostnaden för utförande av Norra Torggatan - Torsby Torg etapp två, är kronor. Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 7 PROTOKOLL Både Nya Torget och Torsby Torg kan upphandlas som ett projekt med start 2013 och färdigställande Ledningsarbete i Nya Torget utförs i egenregi av kommunens eva-avdelning. Äskande Tekniska avdelningen äskar kronor, fördelat med kronor 2013 och kronor för 2014 för arbetenas genomförande. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Mikael Löfvenholm, Kommunstyrelsens samhällsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tekniska avdelningens investeringsbudget utökas med kronor, fördelat med kronor 2013 och kronor för 2014 för arbetenas genomförande. 2. Finansiering sker via eget kapital. Beslutet skickas till Kommunfullmäldige l Justeraren. signatur Utdragsbestyrkande lit

7 TORSBY KOMMUN TORSBY CENTRUM SITUATIONSPLAN / \.I.

8 t TECKENFÖRKLARING KIlOfiIlmTSYSTIM~ SWD!EF'J'J1J30 Kl' TlNlUlI.A!iFllAllT01SBYKlH1JI.IS """"",, / / X / / I I I, / / /,, ~ I I / 0 0./, ~ / /./ /'" <, ", METER 1:2ao,, ~1II111/1/1 I I I I, ()'/ ,

9 UJ, I fi" I ~"~. " /7..j;",f! I,,~ I I I I " --GlM'm!I:I li 'IlO... II'f. li'cipn IWImO:IIIO," 1I' 1D-1ID1'II1Nf'I Itt;ll,\CIl:.IIfmtllA' ficftni N","1I'f 1Il~~OUIlG~.,... Ul,~Dl.I:i"'1'lI'K\I\M o' H Ii,< I I I I I I I I ~. I "~ I I --1 (1~ --., I --, I r<: I 'I' ~ L - --l ' I, =-r-~ I I I I " 0r-:.=-~===~I - ' b=_=_=_=_=_=_=_=_=_='j : I ' : Gl/ ~d,i i I Ut : I (-- i1 aj I I, o FÖRSLAGSHANDLING 5! i! lli1iiiilid!,., l

10 Datum Torsby nu Ombyggnad Torsby centrum Ombyggnaden av Torsby centrum fortsätter nu med "Nya Torget etapp 3, Biografgatan och Torsby Torg etapp 2, Norra Torggatan. Ombyggnadsarbetena beräknas starta efter semestern och samtidigt med ombyggnadsarbetena, kommer upprustning av vatten- och avloppsledningar i Nya Torget också att genomföras. Ombyggnadsetapperna beräknas vara klara "te älgjakta" 2014 Stilen på ombyggnaden kommer att bli samma som de tidigare ombyggda delarna av Järnvägsgatan, Norra Torggatan och Nya Torget, med ledstråk av räfflade plattor och sinusplattor som markerar övergångspassager och ingångar till affärslokaler som orienteringshjälp för synskadade och cykelstråk på ena trottoaren. Man får cykla uppför Nya Torget på ösh-a trottoaren och cykla med biltrafiken utför. Biografgatan kommer att rätas ut från apoteket och öster ut och en liten torgyta skapas norr om Mejeristen (det nya huset), yta för framtida bebyggelse på mejeritomten kommer att gräsbesås i väntan på ytterligare byggnation. När det gäller dekoration av Nya Torget tar vi tacksamt emot förslag. Mikael Löfvenholm eva-chef Mikael Löfvenholm Torsby kommun direkt Sida gva-chef 10. Tekniska avdelningen mobil 1 (1) Besöksadress Torsby växel Nya Torget 8, Torsby fax

11 Torsby kommun sid 8 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Tillägg finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende Dnr KST 2011/93 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2013, 32, att utöka tekniska avdelningens driftbudget med 6,8 miljoner kr att fördelas på två år. Protokollsutdraget ligger som bilaga. Projektet kommer att starta i april 2013, beräknas pågå ett år och omfattar 14,2 mkr. Eftersom projektet beräknas pågå över årsskiftet föreslås att 6,8 miljoner kr avsätts på ett balanskonto att användas allteftersom kostnaderna uppstår. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut l.finansiering av tidigare beslutade 6,8 mkr sker enligt följande: 2,5 miljoner kr är redan avsatta och användandet är villkorat till att i första hand utbetalas för eventuella nya böter inom socialnämnden och i andra hand att finansiera Valbergsgårdens ombyggnad. Dessa 2,5 mkr destineras om att finansiera Valbergsgårdens utbyggnation. De återstående kr återförs till omsorgsnämndens administration. Resterande 4,3 mkr finansieras genom uppbokning av intäktsökningen enligt den senaste prognosen för 2013; konto skatteintäkter: 2,1 mkr, konto generella statsbidrag och u~ämning: 1,8 mkr och konto LSS-u~ämning budgeteras upp med 0,4 mkr. De avsatta 6,8 mkr används till att förstärka tekniska avdelningens budget för Upplupna kostnader i projektet bokas upp i samband med bokslutet Tidigare beslutade utökningen av investeringsramen för 2013 med 0,5 mkr finansieras från eget kapital. Uldragsbestyrkande

12 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 9 PROTOKOLL För tidigare beslutade investering om 4,8 mkr som kommer att hyresfinansieras erhåller ekonomiavdelningen ett lånelöfte. 4. Resterande tidigare beslutade investeringar om 2,1 mkr finansieras inom tekniska avdelningens investeringsram. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justeraren~s.gnatur ), t4{;' I ' J CV '\j ','. Utdragsbestyrkande

13 Torsby kommun sid 18 Kommunfullmäktige PROTOKOLL Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende Dnr KST 2011/93 Sammanfattning av ärendet I enlighet med beslut i kommunstyrelsen har en upphandling av projektet gjorts under senare delen av Priset från de entreprenörer som svarat på upphandlingen låg på den nivå att projektet inte var ekonomiskt genomförbart. Orsaken till detta var bl.a. att om man byggde om toaletterna i hus 1 (närmast Skogsbacken) krävdes det en ny ventilationsanläggning inld utbyggnad av tak och ombyggnad av brandskyddet. I början av januari gjordes en ny upphandling som föreskrev att inte toaletterna i hus 1 byggdes om samtidigt som man använde befintliga avloppsstarnmar i hus 2 och 3 samt att fönsterbyten och fasadarbeten endast gjordes till befintliga- och nya lägenheter. Vi har nu fått in anbud och det anbudet som valts är ca 6,7 milj lägre än anbuden vid första upphandlingen. Det troliga är dock att stödet från Länsstyrelsen minskar med 3 milj. Med lägre enh eprenadkostnad och minskat stöd kommer nettokostnaden att sänkas med ca 3,7 milj jmf med första upphandlingen. Bantning av projektet För att ytterligare komma ner i kostnadsnivå kommer de sex nya lägenheterna att tas bort. Detta leder till en kostnadsbesparing på tkr men innebär att stödet minskar med 678 tkr, nettominskningen blir då tkr. Hyreskostnad Med den nya kalkylen (utan 6 nya lägenheter) skulle hyreshöjningen bli 188 kr m 2 per år och en hyreshöjning på 785 kr/mån för en lägenhet på 50 m 2 I finansieringskalkylen om 14,2 milj kr finns två ofinansierade poster, underhåll och investering utemiljö. Investering utemiljö finansieras via utökad investeringsram och underhåll finansieras via utökad drift ram fördelat på 2013 och t; 'r';9"'" Utdragsbestyrkande,), i

14 Torsby kommun Kommunfullmäktige sid 19 PROTOKOLL Tidplan Projektet är indelat i tre etapper med start i april 2013 och beräknas vara klart i april Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, Kommunstyrelsens samhällsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Tekniska avdelningen beviljas en ökad driftram med 6800 tkr fördelat på 2013 och Investeringsramen för 2013 utökas med 500 tkr. 3. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att låna upp 4800 tkr till hyresfinansierad investering tkr finansieras från tekniska avdelningens beviljade investeringsram. Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen d;l Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

15 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 13 PROTOKOLL Fastighetsförsäljning Likenäs 1 :271 (personalbostäder) och Transtrand 3:291 (lärarbostad Transtrand) Dnr KST 2012/371 Sammanfattning av ärendet Fastigheten Torsby Likenäs 1:271 har varit ute på försäljning sedan juni Det har kommit in tre bud på fastigheten och det högsta budet är på 300 tkr. Budgivare till det högsta budet är en företagare som äger ett hus i Sysslebäck och tomter på Långberget. Planerad verksamhet i fastigheterna är lägenhetsuthyrning med vanliga hyreskontrakt men även korttidsuthyrning kommer att ske. Budgivaren vill ha en paketlösning där Transtrands lärarbostad även ska ingå i köpet till en kostnad av 100 tkr. Han har han lämnat ett bud på 300 tkr för Likenäs 1:271 och 100 tkr för Transtrandsskolans lärarbostad (del av Transh'and 3:291). Han ställer som villkor att båda fastigheterna säljs för att det ska bli en affär. En ansökan om delning av fastigheten har lämnats in till Lantmäteriet där den nya fastigheten delas av från skolan det blir servitut på väg till lärarbostaden och den nya fastigheten belastas med ledningsrätt. Lärarbostaden har fyra lägenheter och i nuläget en hyresgäst. Det ekonomiska restvärdet på fastigheten är ca 265 tkr och på fyra år har fastigheten gett ett driftunderskott på 144 tkr. Likenäs 1:271 har 11 lägenheter och 6 är uthyrda. Det ekonomiska restvärdet är på ca 130 tkr och driftunderskottet på fyra år är 412 tkr. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, Kommunstyrelsens samhällsutskott Utdragsbestyrkande

16 Torsby kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLL sid 14 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fastigheterna säljs till budgivaren för totalt 400 tkr fördelat på 300 tkr för fastigheten Likenäs 1:271 och 100 tkr för lärarbostaden till Transtrands skola (del av Transtrand 3:291). Köparen står för avstyckningskostnader för lärarbostaden. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justeraren1 signatur ~, cug t~ Utdragsbestyrkandlil

17 KÖPEKONTRAKT Fastighetsbyrån ~-.. '.. H'-m!, ~ Säljare: Torsby Kommun Org.nr: T orsby Tel växel: med en 1/1 -del överlåter - genom försäljning - till Köpare: Grafisk Uthyrning i Värmland AB Org.nr: Västerrottna 197 Mobil: Gräsmark med en 1/1 -del Fastighet: Fastigheten Torsby Likenäs 1 :271 i fortsättningen kallad fastigheten Köpeskilling: Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) ******Trehundratusen****** ( kr) och i övrigt på följande villkor: 1 Köparen ska tillträda fastigheten den 1 juli 2013 sedan betalning gjorts på det sätt som Tillträdesdag: anges i 2.. Köpet är beroende av kommunfullmäktiges godkännande enligt 17 & 18. Har godkännande inte erhållits senast på tillträdesdagen senareläggs tillträdet att ske inom tio dagar efter det att godkännandet meddelats. 2 Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt: Betalningsvillkor: a. Kontant som handpenning senast den 19 april kr Genom insättning på klientmedelskonto i Fryksdalens Sparbank, kontonr b. Resterande kontant på tillträdesdagen kr (På-tillträdesdagen upprättas en likvidavräkning med ovannämnda poster specificerade. Av likvidavräkningen framgår exakt vad köparen ska betala kontant på tillträdesdagen.) SUMMA KÖPESKILLING kr Köparens finansiering: 4 Handpenningen: 5 Belastningar m.m:. Köparen garanterar att denne har erforderlig finansiering för att genomföra köp av fastigheten enligt detta avtal. Köparen är medveten om att utebliven betalning kan föranleda hävning av köpet och skadeståndsskyldighet enligt detta kontrakt. Säljaren och köparen har i särskild bilagd handling - "Depositionsavtal" - avtalat att handpenningen ska deponeras hos fastighetsmäklaren på särskilt klientmedelskonto. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till högre belopp än totalt Okr (O stycken pantbrev) och att stämpelskatten är betald. Fastigheten-1elifas in~. te av servitut och/eller nyttjanderätt ~ Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fa stighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsbv

18 Fastighetsbyrån '"":.'I":'dh,lnk.~ 6 Faran för fastigheten mm: Fram till tillträdesdagen ska säljaren dels bära risken för att fastigheten skadas av olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten) dels ansvara för att byggnader och annat som hör till fastigheten vårdas väl. Säljaren garanterar att fastigheten under nämnda tid är fullvärdesförsäkrad. Faran övergår på köparen från och med tillträdesdagen - även om köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid, 7 Fördelning av utgifter och inkomster: Säljaren ska betala räntor, kostnader för uppvärmning, el, sophämtning, vatten/avlopp och andra utgifter för fastigheten som avser tiden fram till tillträdesdagen, Säljaren ska även betala fastighetsavgifufastighetsskatt för helt kalenderår På tillträdesdagen ska köparen betala säljaren för den del av avgiften/skatten som faller på tiden från och med tillträdesdagen till och. med. utgången av år 2013, samt att övrig nämnd betalningsskyldighet då övergår på köparen med samtidig rätt till avkastning från fastigheten. Eventuella bränslelager övertages på tillträdesdagen av köparen till då gällande dagspris. 8 Lagfarts kostnader m.m: Köparen ska betala alla kostnader för eventuell värdering och nya lån samt lagfarts- och inteckningskostnader med anledning av köpet. Eventuell lösen kostnad av säljarens lån betalas av säljaren. 9 Kontraktsbrott: Om köparen eller säljaren inte fullgör sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till ersättning. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att häva köpet. Vid köparens kontraktsbrott ska säljarens ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Om handpenningen inte täcker säljarens skada, är köparen skyldig att genast betala mellanskillnaden. Är skadans storlek mindre än handpenningen, ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen. Parterna är medvetna om att säljaren ska betala full förmedlingsprovision även om hävning sker enligt denna ' paragraf, och att provisionskostnaden vid köparens kontraktsbrott ingår i det skadestånd köparen ska betala till säljaren. ' 10 Rådighets inskränkning. Anslutnings avgifter m.m: Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor, garanterar säljaren att fastigheten inte berörs av myndighetsbeslut eller annat föreläggande från sotare eller liknande, eller som på något sätt begränsar köparens möjlighet att utnytlja fastigheten på samma sätt som den används av säljaren i dag. Säljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet med gällande plan med samtliga kostnader betalda. Säljaren garanterar vidare att det i dag inte finns några debiterade eller behörigt beslutade kostnader eller avgifter, som ägaren av fastigheten ska betala, såsom för fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, samfällighet, gatumarksersättning/gatubyggnadskostnad (gatukostnader enligt gällande plan) eller för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme Energideklaration: Köparen har fått kopia av den aktuella energideklaration som up~prättats för- byggnaden. Byggnadens energiprestanda framgår av bilagda Objektbeskrivning. Jj~-p Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fastighets byran.se Tingshusgatan 5e Torsby

19 @ ':".I/"dh,.nk Fastighetsbyrån -: 12 Fastighetens fysiska skick: Fastighetens areal är 3260 m 2 friköpt tomt, bebyggd 1965 med hyreshusfastighet. I köpet ingår utan särskild ersättning allt som är fastighets- och byggnadstillbehör, medan lös egendom inte ingår i köpet. Fastighetsmäklaren har lämnat parterna skriftlig säljar- och köparinformation, inklusive köparens plikt att före förvärvet undersöka fastigheten. Säljaren har lämnat upplysningar om fastigheten i bilagda objektbeskrivning och frågelista. Säljaren ska inte svara för s.k. flyttstädning. Kvarvarande föremål som tillhör säljaren, har köparen rätt att antingen forsla bort på egen bekostnad eller behålla utan ersättning. Köpeskilling är nedsatt från begärt pris kronor till i detta köpekontrakt angiven köpeskilling. 13 Särskild besiktning: Köparen förklarar sig nöjd med den undersökning han gjort av fastighete;ln före köpet och vill inte ha särskilt villkor om ytterligare besiktning.. 14 Hyresavtal: Avtal föreligger med tredje person enligt bilagda hyresavtal. Köparen skall, från och med tillträdesdagen, övertaga säljarens rättigheter och skylidigheter enligt nämnda avtal. 15 Försäljning av köparens bostad: Detta köp har inte gjorts beroende av att köparen ska sälja sin nuvarande bostad. 16 Slutlikvid, köpebrev, pantbrev: Sedan köparen betalat köpeskillingen enligt villkoren i 2, ska säljaren till köparen överlämna kvitterat köpebrev och övriga handlingar som krävs för köparens lagfart. Säljaren ska även överlämna nycklar samt de fastighetshandlingar säljaren innehar såsom tomtkarta, ritningar etc. Vid behov, överlämnar fastighetsmäklaren samtidigt ett nytt utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister. Äganderätten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats. Detta innebär bland annat att säljaren, i enlighet med 7, ansvarar för fastighetsavgift-/skatt fram till tillträdesdagen. 17 Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut Beslut senast som vinner laga kraft. Skulle villkor ej uppfyllas, ska detta köp återgå kommunfullmäktige: och alla prestationer återgå utan vederlag för någondera part. 18 Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att köparen får, genom beslut av Beslut kommunfullmäktige senast som vinner laga kraft, köpa del av fastigheten kommunfullmäktige Torsby Transtrand 3:291 med ny fastighetsbeteckning Torsby Transtrand 3:366. Skulle Torsby Transtrand villkor ej uppfyllas, ska detta köp återgå och alla prestationer återgå utan vederlag för 3:291: någondera part Handlingar: Köparen har skriftligt - i god tid före köpet - separat erhållit, tagit del av och är införstådd med: Produktblad Juridisk köparinformation Kopia tomtkarta o Hyresavtal Säljaren har skriftligt tidigare separat erhållit, tagit del av och är införstådd med: Produktblad Juridisk säljarinformation Produktblad Fast och lös egendom Produktblad Flyttstädning o Produktblad Energide I "tion Torsby Besöksadress Tel Fastighetsbyrå AB Tingshllsgatan 5 Fax Tingshllsgatan 5e Torsby Styrelse ns säte Torsby Org nr fastighetsbyra n.se

20 Fastighetsbyrån... "I.odb;m!< ~./ Bilagor:. Följande bilagor tillhör köpekontraktet: ~ Fastighetsbyråns hantering av personuppgifter ~ Depositionsavtal ~ Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister ~ Beskrivning ~ Budhistorik ~ Frågelista ~ Hyresavtal 1 ~ Hyresavtal 2 ~ Hyresavtal 3 ~ Hyresavtal 4 ~ Hyresavtal 5 ~ Hyresavtal 6 ~ Energideklaration Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet. Undertecknande: Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör Fastighetsbyrån:s arkivexemplar. Torsby den 16 april 2013 Sysslebäck den 12 april 2013 Säljare Köpare Uthyrning i Värmland AB Ovanstående köpares namnteckning bevittnas ~21;;;~m"lJ ";"g..'.bs:t... V ~ ~..<i2.~..u22~.m...m... m.. r(l. N> _ ~~ /1 _...~..~_..._--_. _---_._-_..._ &kjjj Torsby.Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatai15 Fax Org nr 5S ~ fastighetsbyran.se T ings husgata n 5e Torsby

21 I Depositionsavtal I Fastighetsbyrån "". '(jh.:ln". -: Detta avtal utgör tillägg och villkor till köpekontrakt daterat vid överlåtelse av: Fastigheten Torsby Likenäs 1:271 Säljare Köpare Avtal/Uppdrag/ Redovisning Ränta Torsby Kommun Grafisk Uthyrning i Värmland AB Parterna har särskilt överenskommit att handpenningen kr, enligt köpekontraktets betalningsvillkor, ska deponeras på fastighetsmäklarens konto för klientmedel i Fryksdalens Sparbank, kontonr Vänligen märk insättningen: att redovisas till säljaren.då köpekontraktets särskilda villkor för köpets fullbordan och bestånd är uppfyllda - om inte parterna gemensamt lämnar annat skriftligt förvaltningsuppdrag. Vid redovisningen har fastighetsmäklaren rätt att samtidigt avräkna och erhålla avtalad och förfallen provision. Ränta på deponerade medel utgår med motsvarande ränta som kontoförande bank lämnar på klientmedelskontot och tillfaller mottagaren vid redovisningen. Ränta understigande 100 kr behöver ej utbetalas. Tvist Uppstår tvist som avser fastighetsmäklarens redovisning enligt detta depositionsavtal får redovisning ske först sedan det föreligger förlikning mellan parterna eller lagakraftvunnen dom. Underskrifter parter Säljare Köpare Torsby Kommun Grafisk Uthyrning i Värmland AB Tor, cle ~ 16 april 2013 Sysslebäck den 12 april I CrJmLm gm: Håkan Laack Underskrift fastighetsmäklare Undertecknad fastighetsmäklare har tagit del av föreliggande avtal, samt åtager sig förvaltning enligt ovanstående förutsättningar. Kvittens av handpenning sker med separatkvitto till köparen. Fastighetsbyrån ~ w' ~=... O,-- )... aria Andersson Fastighetsmäklare I ~.. en's(-, Mc«- PJ 1'( S So ""l.--- f -f D t<...n-,'s IL&iis(V\e;. ~C ~1J Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fastighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsby

22 FASTIGHETSINFO Fastighetsbyrån <"'\'1 -.cjr.,~nk ~ - - / Fastighet Beteckning: Torsby Likenäs 1 :271 Fastigh.reg: Senaste ändring: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda Inskrivn.reg: Ändringar t.o.m redovisas Församling: Övre Älvdal (173708) Socken: dalby Adress(er): Krokbacksvägen 8, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G Ursprung: Likenäs 1 :268 Areal: Land: 3260,0 m 2 Vatten: 0,0 m 2 Totalt: 3260,0 m 2 Koordinater: 1. X: Y: Registerkarta: -TORSBY Atgärder: Planer: Avstyckning, , 17-B-947 Fastighetsreglering, , 17-F-972 Ant: Fig 4 Beslutade 1. Byggnadsplan.: 17 -C-430,Datum: Registerkarta: ,13249 Lagfart 1. Inskrivningsdag: Aktnr: Torsby Kommun T ors by Fång: Köp Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad Andel: 1/1 Anm: Övr fång 63/321, 63/370, anm 88/2703 Taxeringsenheter 1. Taxeringsenhet, typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Senaste taxering: 2010 Uppgiftsår: 2012 Markvärde: 133 kkr Byggnadsvärde: 779 kkr Summa: 912 kkr Värderingsenhet: Hyreshusmark för bostäder Tax.värde: 133 kkr Riktvärdeområde: Byggrätt: 593 m 2 Riktvärde: 225 kr/m 2 Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för bostäder Tax.värde: 779 kkr Nybyggnadsår: 1965 Värderingsår: 1965 Boarea: 474 m 2 Tidigare taxering 1. Taxeringsenhet, typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Tidigare taxering: 2010 Uppgiftsår: 2011 Markvärde: 133 kkr Byggnadsvärde: 779 kkr Summa: 912 kkr ********** Lantmäteriet och Skatteverket ********** Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgam n 5 Fax Org nr fastighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsby

23 OBJEKTSBESKRIVNING Fastighetsbyrån C-,"\J'O. -Jbanv : Viktigt! Ta även del av Fastighetsbyråns Köparinformation. Fastighetsbeteckning: Torsby Likenäs 1:271 Pris: kr Boarea: 474 kvm Tomtareal: 3260 kvm Adress: Krokbacksvägen 8, 10 A-G "Krokbacken" Likenäs Interiör Boarea: 474 m l (taxeringsinformation) Allmän beskrivning etc: Krokbacksvägen 8 inrymmer fyra lägenheter om vardera 1 rum och kokvrå om 31,S kvm. F.n. är en lägenhet, nr 1003, uthyrd. Gemensam ingång utifrån, från norr. I den gemensamma "hallen" med separata dörrar till lägenheterna finns även duschrum i behov av renovering (används ej i dag). Lucka till vind. Under lägenheterna finns källardel. Till varje lägenhet för två förråd nere i källaren. Lägenhet nr 1001: -Entrehall med plats för avhängning. Här finns två platsbyggda garderober. Ljus beige plastmatta i golv. Ljus mönstrad tapet i vägg. Vitt tak. -Till höger i entrehallen finns duschrum med WC, handfat och duschhörna. Beige plastmatta i golv. Ljus mönstrad plastmatta i vägg. Vitt tak. -Rakt fram i entrehallen finns ljust och rymligt vardagsrum/sovrum. Träfärgad platsmatta i golv. Ljus tapet i vägg. Vitt tak. -Vid vardagsrummet/sovrummet finns kokvrå utrustat med spis med ugn (Husqvarna), spisfläkt (Elektro Helios) samt kyl (Cylinda). Ljus bänk- och skåpinredning. Ljus plastmatta i golv. Ljusa väggar. Vitt tak. ******** Lägenhet nr 1002: -Entrehall plats för avhängning. Här finns två plats byggda garderober. Äldre mönstrad plastmatta i golv. Gul mönstrad tapet i vägg. Vitt tak. -Till vänster i entrehallen finns duschrum med WC, handfat och duschhörna. Grön plastmatta i golv. Ljusgrön mönstrad plastmatta i vägg. Vitt tak. -Rakt fram i entrehallen finns ljust och rymligt vardagsrum/sovrum. Träfärgad platsmatta i golv. Äldre ljus tapet i vägg. Vitt tak Vid vardagsrummet/sovrummet finns kokvrå utrustat med äldre SpiS med ugn, spisfläkt (Elektro Helios) samt kyl (Elektro Helios). Ljus bänk- och skåpinredning med r U/~IUcl~Or. Kmkfi'g,d pl,"m"" i golv. Vi" m;bde v'gg". Vitt "k.~ ~ i-:j Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fa stighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsby

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-06-09 KF:s ilaiwliiig NR 35 2011 45 (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Län Halland Gatuadress Blåmesvägen 8 Kommun Laholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Område Mellbystrand Tillträde tidigast 2015-07-01

Län Halland Gatuadress Blåmesvägen 8 Kommun Laholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Område Mellbystrand Tillträde tidigast 2015-07-01 Län Halland Gatuadress Kommun Laholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Område Mellbystrand Tillträde tidigast 2015-07-01 " Strategiskt läge med närhet till både stranden och affärer. -- Sandra Karlsson,

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Bergsgatan 22. Län Västernorrland Gatuadress Bergsgatan 22 Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast

Bergsgatan 22. Län Västernorrland Gatuadress Bergsgatan 22 Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 23 www.hemverket.se - Sida 2 av 23 Garage www.hemverket.se

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin lummig hörntomt med uteplatser. Ett billigt boende med närhet till det mesta

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13 Län Örebro Gatuadress Kommun Laxå Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 138 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett stort funktionellt radhus

Läs mer

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Välskött villa med stor altan i Ransby På en lugn gata finner man denna fräscha 1-plans villa om 96 kvm med fullstor källare. 4 rok, varav

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 14 rum (10 sovrum) / 0 m² Område Idre Fjäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Fastighet med fyra lägenheter om totalt

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt hus med stor tomt med möjligheter. 25 minuter från stan och ca 4,5 mil från

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Möjlighet att renovera och få huset precis som du vill! -- Gunnel

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverat och välplanerat parhus med lättskött och solig trädgård.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Hemanet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nyhemsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nyhemsvägen 8 Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 84 m² Område Bräkne-Hoby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fin villa mitt i centrala

Läs mer

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast 2015-11-01 " Huset har bästa läget på gatan, lugn återvändsgata med sparsam trafik. Solhela dagen från

Läs mer

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stort och rymligt hus

Läs mer

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Silversparregatan 28 Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Hyresfastighet med 8 lägenheter! Nu finns det möjlighet att värva

Läs mer

Asmundtorpsvägen 7. Asmundtorpsvägen 7. www.hemverket.se - Sida 1 av 15

Asmundtorpsvägen 7. Asmundtorpsvägen 7. www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Län Skåne Gatuadress Kommun Landskrona Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Asmundtorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Barnvänligt med skola, F-9. Ica-butik med generösa öppettider. Goda

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Gräshoppvägen 28 Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Gräshoppvägen 28 Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bra läge på hörntomt med gavelsidan åt söder. Eftermiddags- och kvällssol på baksidan

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Fäladsvägen 47 Kommun Klippan Storlek 4 rum (3 sovrum) / 91 m² Område Stidsvig Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Fäladsvägen 47 Kommun Klippan Storlek 4 rum (3 sovrum) / 91 m² Område Stidsvig Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Klippan Storlek 4 rum (3 sovrum) / 91 m² Område Stidsvig Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Unikt tillfälle att förvärva renoverat 1-plans villa med annexbyggnad/hundtrim,

Läs mer

Laggarbostigen 11. Län Västmanland Gatuadress Laggarbostigen 11 Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast

Laggarbostigen 11. Län Västmanland Gatuadress Laggarbostigen 11 Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött enplansvilla med

Läs mer

Gribbyvägen 109. Gribbyvägen 109. www.hemverket.se - Sida 1 av 18

Gribbyvägen 109. Gribbyvägen 109. www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3 rum (2 sovrum) / 61 m² Område Hallstavik Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och högt läge. Bra förrådsutrymmen. 3 km till affär och busshållplats.

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Gopshus Bygata 66 Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Gopshus Bygata 66 Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt timmerhus med åretruntstandard och ca 45 meter till vasaloppsspåret.

Läs mer

Dockeredsvägen 37. Västra Gatuadress Dockeredsvägen 37 Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast

Dockeredsvägen 37. Västra Gatuadress Dockeredsvägen 37 Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 17 www.hemverket.se - Sida 2 av 17 Hall Rymlig hall

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Borovägen 7 Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Borovägen 7 Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära till naturen med bra bär och svampmarker. Affär på promenadavstånd

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus och fräsch lägenhet i ett lugnt och barnvänligt område nära centrum. --

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Muraregatan 92 Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Muraregatan 92 Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor altan med trädäck och markis i söderläge på insynsskyddad hörntomt. Stort

Läs mer

Västra Gatuadress Duvesjön 371 Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Duvesjön 371 Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ny villa med avskilt läge mitt i naturen med ca 15 minuter till Kungälv. -- Torbjörn

Läs mer

Mörbytorpsvägen 218. Mörbytorpsvägen 218. www.hemverket.se - Sida 1 av 14

Mörbytorpsvägen 218. Mörbytorpsvägen 218. www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Län Stockholm Gatuadress Kommun Vallentuna Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Mörbytorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lantligt läge med litet hus på naturtomt med stor altan med Pergola.

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4

Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Fabriksvägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Ulricehamn Storlek 260 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Fabriksvägen 4 Nitta Missionshus! Fd Missionshuset i Nitta finns nu till salu! Perfekt

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det har varit skönt att bo högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har en lite udda historia - det byggdes som barnmorskebostad 1863 och har sedan

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Öland 34 Kommun Jönköping Storlek 4 rum (1 sovrum) / 94 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Öland 34 Kommun Jönköping Storlek 4 rum (1 sovrum) / 94 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Jönköping Storlek 4 rum (1 sovrum) / 94 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En hemtrevlig och charmig bostad med naturen runt husknuten och underbar utsikt. Även

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Skogsklövervägen 25. Lugn och ro mitt i bär- och svampmarker, med närhet till stan -- Inger Malmesjö, säljare

Skogsklövervägen 25. Lugn och ro mitt i bär- och svampmarker, med närhet till stan -- Inger Malmesjö, säljare Län Gävleborg Gatuadress Kommun Gävle Storlek 6 rum (3 sovrum) / 128 m² Område Oslättfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugn och ro mitt i bär- och svampmarker, med närhet till stan -- Inger

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Holsåkern Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt och lättskött hus beläget

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer

Nobynäs Ängstugan 1. Nobynäs Ängstugan 1. www.hemverket.se - Sida 1 av 12

Nobynäs Ängstugan 1. Nobynäs Ängstugan 1. www.hemverket.se - Sida 1 av 12 Län Jönköping Gatuadress Kommun Aneby Storlek 4 rum (2 sovrum) / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 12 www.hemverket.se - Sida 2 av 12 Entré Välkommen in i en

Läs mer

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa är läget! Längst upp på gatan, återvändsgata, trädgården och närheten

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är jättetrevligt med mycket aktiviteter på sommaren och god sammanhållning.

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Bergagatan 22 A Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 2 rum (1 sovrum) / 63 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för det generösa vardagsrummet med annorlunda vinkel och

Läs mer

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast

Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast 2013-08-01 " Vi tycker att det är ett ljust och bra planerat radhus i lugnt och barnvänligt område,

Läs mer

Lövsättravägen 45. Lövsättravägen 45. www.hemverket.se - Sida 1 av 14

Lövsättravägen 45. Lövsättravägen 45. www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Län Stockholm Gatuadress Kommun Österåker Storlek 2 rum (1 sovrum) / 38 m² Område Lövsättra Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst läge. Nära till Åkersberga Centrum. Ca 1 km till busshållplats.

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Dianastigen 3 C Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 84.2 m² Område Rimbo - Västertorp. Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Dianastigen 3 C Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 84.2 m² Område Rimbo - Västertorp. Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 84.2 m² Område Rimbo - Västertorp " Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Nära till bussen, ca tre minuter. Bra kommunikationer

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Locknevi 121 Kommun Vimmerby Storlek 6 rum (4 sovrum) / 108 m² Område Vimmerby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Locknevi 121 Kommun Vimmerby Storlek 6 rum (4 sovrum) / 108 m² Område Vimmerby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Vimmerby Storlek 6 rum (4 sovrum) / 108 m² Område Vimmerby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " För oss har det bästa med hela huset varit närheten till badet. När barnen

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindövägen 6C

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindövägen 6C Län Kalmar Gatuadress Kommun Kalmar Storlek 4 rum (3 sovrum) / 140 m² Område Lindö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns tryggt och bra med närhet till både centrum, skola och grönområden.

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräscht och generöst gavelradhus i barnvänligt område med gångavstånd till centrum,

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Klaråsen Trevlig 1-plansvilla med källare i Klaråsen. 3 rum och kök. Stor inglasad veranda under tak. Bergvärme. Fristående

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende med stor trädgårdstomt. Direkt utanför tomten

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Dragonvägen 7 Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Dragonvägen 7 Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett lättskött och väldigt praktiskt hus där jag bott i över 15 år.

Läs mer

Backa Backadal 3. Län. Västra Gatuadress Backa Backadal 3. Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast

Backa Backadal 3. Län. Västra Gatuadress Backa Backadal 3. Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mark Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 65 m² Område Öxabäck Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 1-plansvilla / fritidshus

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Skånegatan 18 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Skånegatan 18 B Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53.5 m² Område Eneborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och trevligt område med gångavstånd till city och park endast

Läs mer

Kurirvägen. Naturskönt läge! Län Kronoberg Typ Villa Kommun Markaryd Storlek 52 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Kurirvägen. Naturskönt läge! Län Kronoberg Typ Villa Kommun Markaryd Storlek 52 m2. enligt överenskommelse. tidigast Kurirvägen 17 Län Kronoberg Typ Villa Kommun Markaryd Storlek 52 m2 Område Gatuadress Kurirvägen 17 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Naturskönt läge! Välkommen till en stor tomt med samtaxerad

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 22. Järnvägsgatan 22, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50.

JÄRNVÄGSGATAN 22. Järnvägsgatan 22, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50. JÄRNVÄGSGATAN 22 Beskrivning Renoverad 30-talsvilla med högt läge och ljuvlig tomt Längs Järnvägsgatan i Grevie samhälle ligger detta karaktärsfulla hus från 30-talet med högt läge och härlig tomt. Huset

Läs mer

Västra Gatuadress Annebergsvägen 91 Götaland Kommun Mölndal Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Annebergsvägen 91 Götaland Kommun Mölndal Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Belägen i lugnt och fint område nära naturen. Bara ca 15 min från Göteborg. --

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Almåsa Fritidsby - Drabagatan 9 Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 52 m² Område " Almåsa Fritidsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Lugnt och skönt område med god grannskap.

Läs mer

Län Västerbotten Gatuadress Skog 21 Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västerbotten Gatuadress Skog 21 Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västerbotten Gatuadress Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med stora möjligheter till naturupplevelser. -- Dan Anders Nilsson,

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Gryttinge 1218 Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Gryttinge 1218 Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är ett billigt boende med bekvämt köravstånd till både Eslöv och Landskrona.

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

Flöjtvägen 18. Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress Flöjtvägen 18

Flöjtvägen 18. Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress Flöjtvägen 18 Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning BOTTENVÅNING Kök: Fint kök med matplats och ljus köksinredning, ommålade luckor 2005. Ovanför

Läs mer

Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader. -- Pär Pahlin, säljare

Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader. -- Pär Pahlin, säljare Län Norrbotten Gatuadress Kommun Piteå Storlek 4 rum (3 sovrum) / 78 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN. fastighetsmäklaren. med nöjdare kunder= husmanhagberg.

Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN. fastighetsmäklaren. med nöjdare kunder= husmanhagberg. Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN fastighetsmäklaren med nöjdare kunder= husmanhagberg.se Budavslut Måndag 9/2 kl. 14.00. I fint villaområde vid vattnet ligger

Läs mer

Lindsdal 128 kvm. 2-plan med källare. 5 rok varav 4 sovrum, gillestuga, spa-rum, garage.

Lindsdal 128 kvm. 2-plan med källare. 5 rok varav 4 sovrum, gillestuga, spa-rum, garage. Lindsdal 128 kvm 2-plan med källare. 5 rok varav 4 sovrum, gillestuga, spa-rum, garage. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem.

Läs mer

Gruvgången 87. Ljus och fin lägenhet på andra våningen med låg avgift. -- Mona Svärd, säljare

Gruvgången 87. Ljus och fin lägenhet på andra våningen med låg avgift. -- Mona Svärd, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 61.6 m² Område Gruvlyckan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus och fin lägenhet på andra våningen med låg avgift. -- Mona

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Härlig stuga i fantastisk miljö. Närhet till natur, skidåkning, fiske m.m. Stor möjlighet

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Backsvalevägen 2 B

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Backsvalevägen 2 B Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 150 m² Område Valdemarsro Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi har byggt huset och för oss har det varit en dröm att vara med under

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Parallellgatan 10

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Parallellgatan 10 Län Jönköping Gatuadress Kommun Sävsjö Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 84 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och trivsam villa med källare och

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30 Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 9 www.hemverket.se - Sida 2 av 9 Tomt Trädgård samt

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Vidarstigen 11 C Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västernorrland Gatuadress Vidarstigen 11 C Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (3 sovrum) / 76 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt naturnära boende men ändå centralt och nära till allt. Härlig utemiljö

Läs mer