Samverkanskontoret Sysslebäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkanskontoret Sysslebäck"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val av justerare. Förslag på tid för justering; S-28 kiis.oo. Sammanträdet inleds med Kulturskolans elever underhåller Bengt Dahlgren från Karlstad Universitet informerar om samhällsentreprenörskap och lokal utveckling Janne Skoog och Bosse Halvarsson informerar om Nordvärmlands FFs verksamhet Sammanträdet fortsätter med Allmänhetens frågestund Ordet är fritt Ärendelista Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid l Ändring i kopieringstaxan KST 2012/648 l 2 Äskande av medel för Centrum-miljöer, Nya Torget- Biografgatan samt Norra Torggatan- Torsby Torg 3 Förtydligande angående finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende 4 Fastighetsförsäljning Likenäs 1:271 (personalbostäder) och Transtrand 3:291 (lärarbostad Transtrand) S Fastighetsförsäljning Överbyn 2:192 6 Fastighetsförsäljning del av Torsby Råbäcken 1:6 KST 2011/418 3 KST 2011/93 9 KST 2012/ KST 2013/ KST 2010/30S 40 Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 ~ TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/underrättelse Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 7 Svar på motion från Bengt Berg (V) ta till vara Torsbys kulturhistoriska värden KST 2012/ Svar på interpellation från Gustav Olsson (M) om hjärtstartare KST 2013/ Eventuellt nya motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 9 Medborgarförslag från Olle Persson att Torsby kommun tar aktiv ställning i rovdjursfrågan KST 2013/ Välkommen! Eva-Lena Gustavsson ordförande Margot Enkvist sekreterare Om ordinarie ledamot inte kan närvara bör detta snarast anmälas till resp partiexpedition som senast dagen före sammanträdet meddelar kommunkansliet ev ersättare. Vad gäller återbud för s-gruppen meddelas detta till Eva-Lena Gustavsson på tel Kungörelse om sammanträdet anslås på Torsby kommuns anslagstavla ~ ,,, Kontaktuppgifter tjänstemän '--N-~~-~ Tit~i E~~~~t T~i~-f;~ [~~~~~:~:~j~!:~~:::::::::::::_::::::::::::~~~:~:~~~~!~~~~~~~~f:::::::::::::~~~~~~~~:;:~~~:~~~~~y:~~::::::::: :::::::::::::::::ö~ Q~:i Q:~~::::::::::::::::] Angela Birnstein ekonomichef ,! j L~~!_g?!_ ~_~~_~~~ ~E,'_~_~~~~!_~::E,' ~~_~g.<?~:_~~~~_~_~~_t_~!_()::~!?x _~~ g:? Q=l Q~_9 j t:i~~:~~1;~:=~=:::~:::~:::::::::::::~:::~~~~~~~~t:::::: ::::::::::::j:~~~~;;~~~!~~~~:~~~:~=~::~:~:::::::::::::::j~~~~l~~:~l:::::::::::::j

3 Torsby kommun sid 3 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kopieringstaxa Dnr KST 2012/648 Sammanfattning av ärendet Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en korrunun eller en myndighet utan att betala. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän handling har korrununen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift skall vara fastställd av kommunfullmäktige i en kopierings taxa. På korrununfullmäktige beslutades kopierings taxa för I detta beslut framgick att moms tillkorruner på samtliga avgifter. Administrativ chef Margot Enkvist informerar på dagens sammanträde att moms inte får läggas på den avgift som avser kopiering av allmänna handlingar. I övrigt inga ändringar. Handlingar i ärendet Korrununstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kopieringstaxa för 2013: Kopiering till allmänhet- svart-vita kopior A4 2kr/kopia A3 3 kr/kopia Kopiering till ideella föreningar - svart-vita kopior A4 50 öre/kopia A3 1 kr/kopia Kopiering internt - svart-vita kopior A4 och A3 25 öre/kopia Kopiering internt - färg A4 och A3 2.00/kopia JT'jä' ';g"'" lh Utd"g'be"y:~e" d/l t/~ {YA(

4 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid4 PROTOKOLL Kopiering av alhnänna handlingar Upp till 10 kopior ingen avgift - därutöver 2 kr/kopia. Laminering internt A4 S.OO/st A /st Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare tjänster utöver de som anges i kopierings taxa Kommunens fax ar får endast användas av kommunens egna verksamheter. Moms tillkommer på samtliga avgifter utom kopiering av alhnänna handlingar. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Växeln

5 Torsby kommun sid 6 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Äskande till Nya Torget - Biografgatan samt norra Torggatan - Torsby Torg Dnr KST 2011/418 Sammanfattning av ärendet Torsby kommun förberedde under 2010 en upprustning av Torsby Torg och anläggande av torghandelsytor, genom utställning av förslagsritningar och möten med allmänheten, företagare och fastighetsägare. I detta arbete som mynnade ut i en utförandehandling, kom tekniska avdelningen överens med ägaren till fastigheten Köpmannen 14, att han skulle, som en del i upprustningen, handikappanpassa och snygga upp entreerna till "Ekmanshuset". Upphandling av kommunens arbeten påbörjades under sommaren 2011 men avbröts och det beslutades att endast en mindre del av torget skulle utföras, som etapp ett. Arbetet utfördes under hösten 2011 och färdigställdes Etapp två planerades till att utföras i direkt anslutning till arbetena på fastigheten Köpmannen 14 och en etapp tre utförs efter ytterligare samråd om utseendet. Nya Torget - Biografgatan I Willet med ovan beskrivet har diskussioner med ägaren till Snickaren 7 förts. Gator och torgyta ska rustas upp efter att nya huset byggts, för att få en attraktiv centrummiljö för boende, besökare och handel. Sammanfattning Både Nya torget - Biografgatan samt Norra Torggatan - Torsby Torg är projekterade, så när som på åtgärdande av VA-ledningar i Nya Torget. Den beräknade kostnaden för utförande av Nya Torget - Biografgatan är kronor, ledningsarbetena i Nya Torget är uppskattade till kronor, varav kronor är budgeterade. Bidrag för förbättrande av trafikmiljön för gående och cyklister är möjliga att söka för arbetenas genomförande. Den beräknade kostnaden för utförande av Norra Torggatan - Torsby Torg etapp två, är kronor. Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 7 PROTOKOLL Både Nya Torget och Torsby Torg kan upphandlas som ett projekt med start 2013 och färdigställande Ledningsarbete i Nya Torget utförs i egenregi av kommunens eva-avdelning. Äskande Tekniska avdelningen äskar kronor, fördelat med kronor 2013 och kronor för 2014 för arbetenas genomförande. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Mikael Löfvenholm, Kommunstyrelsens samhällsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tekniska avdelningens investeringsbudget utökas med kronor, fördelat med kronor 2013 och kronor för 2014 för arbetenas genomförande. 2. Finansiering sker via eget kapital. Beslutet skickas till Kommunfullmäldige l Justeraren. signatur Utdragsbestyrkande lit

7 TORSBY KOMMUN TORSBY CENTRUM SITUATIONSPLAN / \.I.

8 t TECKENFÖRKLARING KIlOfiIlmTSYSTIM~ SWD!EF'J'J1J30 Kl' TlNlUlI.A!iFllAllT01SBYKlH1JI.IS """"",, / / X / / I I I, / / /,, ~ I I / 0 0./, ~ / /./ /'" <, ", METER 1:2ao,, ~1II111/1/1 I I I I, ()'/ ,

9 UJ, I fi" I ~"~. " /7..j;",f! I,,~ I I I I " --GlM'm!I:I li 'IlO... II'f. li'cipn IWImO:IIIO," 1I' 1D-1ID1'II1Nf'I Itt;ll,\CIl:.IIfmtllA' ficftni N","1I'f 1Il~~OUIlG~.,... Ul,~Dl.I:i"'1'lI'K\I\M o' H Ii,< I I I I I I I I ~. I "~ I I --1 (1~ --., I --, I r<: I 'I' ~ L - --l ' I, =-r-~ I I I I " 0r-:.=-~===~I - ' b=_=_=_=_=_=_=_=_=_='j : I ' : Gl/ ~d,i i I Ut : I (-- i1 aj I I, o FÖRSLAGSHANDLING 5! i! lli1iiiilid!,., l

10 Datum Torsby nu Ombyggnad Torsby centrum Ombyggnaden av Torsby centrum fortsätter nu med "Nya Torget etapp 3, Biografgatan och Torsby Torg etapp 2, Norra Torggatan. Ombyggnadsarbetena beräknas starta efter semestern och samtidigt med ombyggnadsarbetena, kommer upprustning av vatten- och avloppsledningar i Nya Torget också att genomföras. Ombyggnadsetapperna beräknas vara klara "te älgjakta" 2014 Stilen på ombyggnaden kommer att bli samma som de tidigare ombyggda delarna av Järnvägsgatan, Norra Torggatan och Nya Torget, med ledstråk av räfflade plattor och sinusplattor som markerar övergångspassager och ingångar till affärslokaler som orienteringshjälp för synskadade och cykelstråk på ena trottoaren. Man får cykla uppför Nya Torget på ösh-a trottoaren och cykla med biltrafiken utför. Biografgatan kommer att rätas ut från apoteket och öster ut och en liten torgyta skapas norr om Mejeristen (det nya huset), yta för framtida bebyggelse på mejeritomten kommer att gräsbesås i väntan på ytterligare byggnation. När det gäller dekoration av Nya Torget tar vi tacksamt emot förslag. Mikael Löfvenholm eva-chef Mikael Löfvenholm Torsby kommun direkt Sida gva-chef 10. Tekniska avdelningen mobil 1 (1) Besöksadress Torsby växel Nya Torget 8, Torsby fax

11 Torsby kommun sid 8 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Tillägg finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende Dnr KST 2011/93 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2013, 32, att utöka tekniska avdelningens driftbudget med 6,8 miljoner kr att fördelas på två år. Protokollsutdraget ligger som bilaga. Projektet kommer att starta i april 2013, beräknas pågå ett år och omfattar 14,2 mkr. Eftersom projektet beräknas pågå över årsskiftet föreslås att 6,8 miljoner kr avsätts på ett balanskonto att användas allteftersom kostnaderna uppstår. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut l.finansiering av tidigare beslutade 6,8 mkr sker enligt följande: 2,5 miljoner kr är redan avsatta och användandet är villkorat till att i första hand utbetalas för eventuella nya böter inom socialnämnden och i andra hand att finansiera Valbergsgårdens ombyggnad. Dessa 2,5 mkr destineras om att finansiera Valbergsgårdens utbyggnation. De återstående kr återförs till omsorgsnämndens administration. Resterande 4,3 mkr finansieras genom uppbokning av intäktsökningen enligt den senaste prognosen för 2013; konto skatteintäkter: 2,1 mkr, konto generella statsbidrag och u~ämning: 1,8 mkr och konto LSS-u~ämning budgeteras upp med 0,4 mkr. De avsatta 6,8 mkr används till att förstärka tekniska avdelningens budget för Upplupna kostnader i projektet bokas upp i samband med bokslutet Tidigare beslutade utökningen av investeringsramen för 2013 med 0,5 mkr finansieras från eget kapital. Uldragsbestyrkande

12 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 9 PROTOKOLL För tidigare beslutade investering om 4,8 mkr som kommer att hyresfinansieras erhåller ekonomiavdelningen ett lånelöfte. 4. Resterande tidigare beslutade investeringar om 2,1 mkr finansieras inom tekniska avdelningens investeringsram. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justeraren~s.gnatur ), t4{;' I ' J CV '\j ','. Utdragsbestyrkande

13 Torsby kommun sid 18 Kommunfullmäktige PROTOKOLL Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende Dnr KST 2011/93 Sammanfattning av ärendet I enlighet med beslut i kommunstyrelsen har en upphandling av projektet gjorts under senare delen av Priset från de entreprenörer som svarat på upphandlingen låg på den nivå att projektet inte var ekonomiskt genomförbart. Orsaken till detta var bl.a. att om man byggde om toaletterna i hus 1 (närmast Skogsbacken) krävdes det en ny ventilationsanläggning inld utbyggnad av tak och ombyggnad av brandskyddet. I början av januari gjordes en ny upphandling som föreskrev att inte toaletterna i hus 1 byggdes om samtidigt som man använde befintliga avloppsstarnmar i hus 2 och 3 samt att fönsterbyten och fasadarbeten endast gjordes till befintliga- och nya lägenheter. Vi har nu fått in anbud och det anbudet som valts är ca 6,7 milj lägre än anbuden vid första upphandlingen. Det troliga är dock att stödet från Länsstyrelsen minskar med 3 milj. Med lägre enh eprenadkostnad och minskat stöd kommer nettokostnaden att sänkas med ca 3,7 milj jmf med första upphandlingen. Bantning av projektet För att ytterligare komma ner i kostnadsnivå kommer de sex nya lägenheterna att tas bort. Detta leder till en kostnadsbesparing på tkr men innebär att stödet minskar med 678 tkr, nettominskningen blir då tkr. Hyreskostnad Med den nya kalkylen (utan 6 nya lägenheter) skulle hyreshöjningen bli 188 kr m 2 per år och en hyreshöjning på 785 kr/mån för en lägenhet på 50 m 2 I finansieringskalkylen om 14,2 milj kr finns två ofinansierade poster, underhåll och investering utemiljö. Investering utemiljö finansieras via utökad investeringsram och underhåll finansieras via utökad drift ram fördelat på 2013 och t; 'r';9"'" Utdragsbestyrkande,), i

14 Torsby kommun Kommunfullmäktige sid 19 PROTOKOLL Tidplan Projektet är indelat i tre etapper med start i april 2013 och beräknas vara klart i april Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, Kommunstyrelsens samhällsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Tekniska avdelningen beviljas en ökad driftram med 6800 tkr fördelat på 2013 och Investeringsramen för 2013 utökas med 500 tkr. 3. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att låna upp 4800 tkr till hyresfinansierad investering tkr finansieras från tekniska avdelningens beviljade investeringsram. Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen d;l Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

15 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 13 PROTOKOLL Fastighetsförsäljning Likenäs 1 :271 (personalbostäder) och Transtrand 3:291 (lärarbostad Transtrand) Dnr KST 2012/371 Sammanfattning av ärendet Fastigheten Torsby Likenäs 1:271 har varit ute på försäljning sedan juni Det har kommit in tre bud på fastigheten och det högsta budet är på 300 tkr. Budgivare till det högsta budet är en företagare som äger ett hus i Sysslebäck och tomter på Långberget. Planerad verksamhet i fastigheterna är lägenhetsuthyrning med vanliga hyreskontrakt men även korttidsuthyrning kommer att ske. Budgivaren vill ha en paketlösning där Transtrands lärarbostad även ska ingå i köpet till en kostnad av 100 tkr. Han har han lämnat ett bud på 300 tkr för Likenäs 1:271 och 100 tkr för Transtrandsskolans lärarbostad (del av Transh'and 3:291). Han ställer som villkor att båda fastigheterna säljs för att det ska bli en affär. En ansökan om delning av fastigheten har lämnats in till Lantmäteriet där den nya fastigheten delas av från skolan det blir servitut på väg till lärarbostaden och den nya fastigheten belastas med ledningsrätt. Lärarbostaden har fyra lägenheter och i nuläget en hyresgäst. Det ekonomiska restvärdet på fastigheten är ca 265 tkr och på fyra år har fastigheten gett ett driftunderskott på 144 tkr. Likenäs 1:271 har 11 lägenheter och 6 är uthyrda. Det ekonomiska restvärdet är på ca 130 tkr och driftunderskottet på fyra år är 412 tkr. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, Kommunstyrelsens samhällsutskott Utdragsbestyrkande

16 Torsby kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLL sid 14 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fastigheterna säljs till budgivaren för totalt 400 tkr fördelat på 300 tkr för fastigheten Likenäs 1:271 och 100 tkr för lärarbostaden till Transtrands skola (del av Transtrand 3:291). Köparen står för avstyckningskostnader för lärarbostaden. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justeraren1 signatur ~, cug t~ Utdragsbestyrkandlil

17 KÖPEKONTRAKT Fastighetsbyrån ~-.. '.. H'-m!, ~ Säljare: Torsby Kommun Org.nr: T orsby Tel växel: med en 1/1 -del överlåter - genom försäljning - till Köpare: Grafisk Uthyrning i Värmland AB Org.nr: Västerrottna 197 Mobil: Gräsmark med en 1/1 -del Fastighet: Fastigheten Torsby Likenäs 1 :271 i fortsättningen kallad fastigheten Köpeskilling: Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) ******Trehundratusen****** ( kr) och i övrigt på följande villkor: 1 Köparen ska tillträda fastigheten den 1 juli 2013 sedan betalning gjorts på det sätt som Tillträdesdag: anges i 2.. Köpet är beroende av kommunfullmäktiges godkännande enligt 17 & 18. Har godkännande inte erhållits senast på tillträdesdagen senareläggs tillträdet att ske inom tio dagar efter det att godkännandet meddelats. 2 Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt: Betalningsvillkor: a. Kontant som handpenning senast den 19 april kr Genom insättning på klientmedelskonto i Fryksdalens Sparbank, kontonr b. Resterande kontant på tillträdesdagen kr (På-tillträdesdagen upprättas en likvidavräkning med ovannämnda poster specificerade. Av likvidavräkningen framgår exakt vad köparen ska betala kontant på tillträdesdagen.) SUMMA KÖPESKILLING kr Köparens finansiering: 4 Handpenningen: 5 Belastningar m.m:. Köparen garanterar att denne har erforderlig finansiering för att genomföra köp av fastigheten enligt detta avtal. Köparen är medveten om att utebliven betalning kan föranleda hävning av köpet och skadeståndsskyldighet enligt detta kontrakt. Säljaren och köparen har i särskild bilagd handling - "Depositionsavtal" - avtalat att handpenningen ska deponeras hos fastighetsmäklaren på särskilt klientmedelskonto. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till högre belopp än totalt Okr (O stycken pantbrev) och att stämpelskatten är betald. Fastigheten-1elifas in~. te av servitut och/eller nyttjanderätt ~ Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fa stighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsbv

18 Fastighetsbyrån '"":.'I":'dh,lnk.~ 6 Faran för fastigheten mm: Fram till tillträdesdagen ska säljaren dels bära risken för att fastigheten skadas av olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten) dels ansvara för att byggnader och annat som hör till fastigheten vårdas väl. Säljaren garanterar att fastigheten under nämnda tid är fullvärdesförsäkrad. Faran övergår på köparen från och med tillträdesdagen - även om köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid, 7 Fördelning av utgifter och inkomster: Säljaren ska betala räntor, kostnader för uppvärmning, el, sophämtning, vatten/avlopp och andra utgifter för fastigheten som avser tiden fram till tillträdesdagen, Säljaren ska även betala fastighetsavgifufastighetsskatt för helt kalenderår På tillträdesdagen ska köparen betala säljaren för den del av avgiften/skatten som faller på tiden från och med tillträdesdagen till och. med. utgången av år 2013, samt att övrig nämnd betalningsskyldighet då övergår på köparen med samtidig rätt till avkastning från fastigheten. Eventuella bränslelager övertages på tillträdesdagen av köparen till då gällande dagspris. 8 Lagfarts kostnader m.m: Köparen ska betala alla kostnader för eventuell värdering och nya lån samt lagfarts- och inteckningskostnader med anledning av köpet. Eventuell lösen kostnad av säljarens lån betalas av säljaren. 9 Kontraktsbrott: Om köparen eller säljaren inte fullgör sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till ersättning. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att häva köpet. Vid köparens kontraktsbrott ska säljarens ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Om handpenningen inte täcker säljarens skada, är köparen skyldig att genast betala mellanskillnaden. Är skadans storlek mindre än handpenningen, ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen. Parterna är medvetna om att säljaren ska betala full förmedlingsprovision även om hävning sker enligt denna ' paragraf, och att provisionskostnaden vid köparens kontraktsbrott ingår i det skadestånd köparen ska betala till säljaren. ' 10 Rådighets inskränkning. Anslutnings avgifter m.m: Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor, garanterar säljaren att fastigheten inte berörs av myndighetsbeslut eller annat föreläggande från sotare eller liknande, eller som på något sätt begränsar köparens möjlighet att utnytlja fastigheten på samma sätt som den används av säljaren i dag. Säljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet med gällande plan med samtliga kostnader betalda. Säljaren garanterar vidare att det i dag inte finns några debiterade eller behörigt beslutade kostnader eller avgifter, som ägaren av fastigheten ska betala, såsom för fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, samfällighet, gatumarksersättning/gatubyggnadskostnad (gatukostnader enligt gällande plan) eller för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme Energideklaration: Köparen har fått kopia av den aktuella energideklaration som up~prättats för- byggnaden. Byggnadens energiprestanda framgår av bilagda Objektbeskrivning. Jj~-p Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fastighets byran.se Tingshusgatan 5e Torsby

19 @ ':".I/"dh,.nk Fastighetsbyrån -: 12 Fastighetens fysiska skick: Fastighetens areal är 3260 m 2 friköpt tomt, bebyggd 1965 med hyreshusfastighet. I köpet ingår utan särskild ersättning allt som är fastighets- och byggnadstillbehör, medan lös egendom inte ingår i köpet. Fastighetsmäklaren har lämnat parterna skriftlig säljar- och köparinformation, inklusive köparens plikt att före förvärvet undersöka fastigheten. Säljaren har lämnat upplysningar om fastigheten i bilagda objektbeskrivning och frågelista. Säljaren ska inte svara för s.k. flyttstädning. Kvarvarande föremål som tillhör säljaren, har köparen rätt att antingen forsla bort på egen bekostnad eller behålla utan ersättning. Köpeskilling är nedsatt från begärt pris kronor till i detta köpekontrakt angiven köpeskilling. 13 Särskild besiktning: Köparen förklarar sig nöjd med den undersökning han gjort av fastighete;ln före köpet och vill inte ha särskilt villkor om ytterligare besiktning.. 14 Hyresavtal: Avtal föreligger med tredje person enligt bilagda hyresavtal. Köparen skall, från och med tillträdesdagen, övertaga säljarens rättigheter och skylidigheter enligt nämnda avtal. 15 Försäljning av köparens bostad: Detta köp har inte gjorts beroende av att köparen ska sälja sin nuvarande bostad. 16 Slutlikvid, köpebrev, pantbrev: Sedan köparen betalat köpeskillingen enligt villkoren i 2, ska säljaren till köparen överlämna kvitterat köpebrev och övriga handlingar som krävs för köparens lagfart. Säljaren ska även överlämna nycklar samt de fastighetshandlingar säljaren innehar såsom tomtkarta, ritningar etc. Vid behov, överlämnar fastighetsmäklaren samtidigt ett nytt utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister. Äganderätten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats. Detta innebär bland annat att säljaren, i enlighet med 7, ansvarar för fastighetsavgift-/skatt fram till tillträdesdagen. 17 Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut Beslut senast som vinner laga kraft. Skulle villkor ej uppfyllas, ska detta köp återgå kommunfullmäktige: och alla prestationer återgå utan vederlag för någondera part. 18 Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att köparen får, genom beslut av Beslut kommunfullmäktige senast som vinner laga kraft, köpa del av fastigheten kommunfullmäktige Torsby Transtrand 3:291 med ny fastighetsbeteckning Torsby Transtrand 3:366. Skulle Torsby Transtrand villkor ej uppfyllas, ska detta köp återgå och alla prestationer återgå utan vederlag för 3:291: någondera part Handlingar: Köparen har skriftligt - i god tid före köpet - separat erhållit, tagit del av och är införstådd med: Produktblad Juridisk köparinformation Kopia tomtkarta o Hyresavtal Säljaren har skriftligt tidigare separat erhållit, tagit del av och är införstådd med: Produktblad Juridisk säljarinformation Produktblad Fast och lös egendom Produktblad Flyttstädning o Produktblad Energide I "tion Torsby Besöksadress Tel Fastighetsbyrå AB Tingshllsgatan 5 Fax Tingshllsgatan 5e Torsby Styrelse ns säte Torsby Org nr fastighetsbyra n.se

20 Fastighetsbyrån... "I.odb;m!< ~./ Bilagor:. Följande bilagor tillhör köpekontraktet: ~ Fastighetsbyråns hantering av personuppgifter ~ Depositionsavtal ~ Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister ~ Beskrivning ~ Budhistorik ~ Frågelista ~ Hyresavtal 1 ~ Hyresavtal 2 ~ Hyresavtal 3 ~ Hyresavtal 4 ~ Hyresavtal 5 ~ Hyresavtal 6 ~ Energideklaration Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet. Undertecknande: Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör Fastighetsbyrån:s arkivexemplar. Torsby den 16 april 2013 Sysslebäck den 12 april 2013 Säljare Köpare Uthyrning i Värmland AB Ovanstående köpares namnteckning bevittnas ~21;;;~m"lJ ";"g..'.bs:t... V ~ ~..<i2.~..u22~.m...m... m.. r(l. N> _ ~~ /1 _...~..~_..._--_. _---_._-_..._ &kjjj Torsby.Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatai15 Fax Org nr 5S ~ fastighetsbyran.se T ings husgata n 5e Torsby

21 I Depositionsavtal I Fastighetsbyrån "". '(jh.:ln". -: Detta avtal utgör tillägg och villkor till köpekontrakt daterat vid överlåtelse av: Fastigheten Torsby Likenäs 1:271 Säljare Köpare Avtal/Uppdrag/ Redovisning Ränta Torsby Kommun Grafisk Uthyrning i Värmland AB Parterna har särskilt överenskommit att handpenningen kr, enligt köpekontraktets betalningsvillkor, ska deponeras på fastighetsmäklarens konto för klientmedel i Fryksdalens Sparbank, kontonr Vänligen märk insättningen: att redovisas till säljaren.då köpekontraktets särskilda villkor för köpets fullbordan och bestånd är uppfyllda - om inte parterna gemensamt lämnar annat skriftligt förvaltningsuppdrag. Vid redovisningen har fastighetsmäklaren rätt att samtidigt avräkna och erhålla avtalad och förfallen provision. Ränta på deponerade medel utgår med motsvarande ränta som kontoförande bank lämnar på klientmedelskontot och tillfaller mottagaren vid redovisningen. Ränta understigande 100 kr behöver ej utbetalas. Tvist Uppstår tvist som avser fastighetsmäklarens redovisning enligt detta depositionsavtal får redovisning ske först sedan det föreligger förlikning mellan parterna eller lagakraftvunnen dom. Underskrifter parter Säljare Köpare Torsby Kommun Grafisk Uthyrning i Värmland AB Tor, cle ~ 16 april 2013 Sysslebäck den 12 april I CrJmLm gm: Håkan Laack Underskrift fastighetsmäklare Undertecknad fastighetsmäklare har tagit del av föreliggande avtal, samt åtager sig förvaltning enligt ovanstående förutsättningar. Kvittens av handpenning sker med separatkvitto till köparen. Fastighetsbyrån ~ w' ~=... O,-- )... aria Andersson Fastighetsmäklare I ~.. en's(-, Mc«- PJ 1'( S So ""l.--- f -f D t<...n-,'s IL&iis(V\e;. ~C ~1J Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fastighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsby

22 FASTIGHETSINFO Fastighetsbyrån <"'\'1 -.cjr.,~nk ~ - - / Fastighet Beteckning: Torsby Likenäs 1 :271 Fastigh.reg: Senaste ändring: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda Inskrivn.reg: Ändringar t.o.m redovisas Församling: Övre Älvdal (173708) Socken: dalby Adress(er): Krokbacksvägen 8, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G Ursprung: Likenäs 1 :268 Areal: Land: 3260,0 m 2 Vatten: 0,0 m 2 Totalt: 3260,0 m 2 Koordinater: 1. X: Y: Registerkarta: -TORSBY Atgärder: Planer: Avstyckning, , 17-B-947 Fastighetsreglering, , 17-F-972 Ant: Fig 4 Beslutade 1. Byggnadsplan.: 17 -C-430,Datum: Registerkarta: ,13249 Lagfart 1. Inskrivningsdag: Aktnr: Torsby Kommun T ors by Fång: Köp Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad Andel: 1/1 Anm: Övr fång 63/321, 63/370, anm 88/2703 Taxeringsenheter 1. Taxeringsenhet, typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Senaste taxering: 2010 Uppgiftsår: 2012 Markvärde: 133 kkr Byggnadsvärde: 779 kkr Summa: 912 kkr Värderingsenhet: Hyreshusmark för bostäder Tax.värde: 133 kkr Riktvärdeområde: Byggrätt: 593 m 2 Riktvärde: 225 kr/m 2 Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för bostäder Tax.värde: 779 kkr Nybyggnadsår: 1965 Värderingsår: 1965 Boarea: 474 m 2 Tidigare taxering 1. Taxeringsenhet, typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Tidigare taxering: 2010 Uppgiftsår: 2011 Markvärde: 133 kkr Byggnadsvärde: 779 kkr Summa: 912 kkr ********** Lantmäteriet och Skatteverket ********** Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgam n 5 Fax Org nr fastighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsby

23 OBJEKTSBESKRIVNING Fastighetsbyrån C-,"\J'O. -Jbanv : Viktigt! Ta även del av Fastighetsbyråns Köparinformation. Fastighetsbeteckning: Torsby Likenäs 1:271 Pris: kr Boarea: 474 kvm Tomtareal: 3260 kvm Adress: Krokbacksvägen 8, 10 A-G "Krokbacken" Likenäs Interiör Boarea: 474 m l (taxeringsinformation) Allmän beskrivning etc: Krokbacksvägen 8 inrymmer fyra lägenheter om vardera 1 rum och kokvrå om 31,S kvm. F.n. är en lägenhet, nr 1003, uthyrd. Gemensam ingång utifrån, från norr. I den gemensamma "hallen" med separata dörrar till lägenheterna finns även duschrum i behov av renovering (används ej i dag). Lucka till vind. Under lägenheterna finns källardel. Till varje lägenhet för två förråd nere i källaren. Lägenhet nr 1001: -Entrehall med plats för avhängning. Här finns två platsbyggda garderober. Ljus beige plastmatta i golv. Ljus mönstrad tapet i vägg. Vitt tak. -Till höger i entrehallen finns duschrum med WC, handfat och duschhörna. Beige plastmatta i golv. Ljus mönstrad plastmatta i vägg. Vitt tak. -Rakt fram i entrehallen finns ljust och rymligt vardagsrum/sovrum. Träfärgad platsmatta i golv. Ljus tapet i vägg. Vitt tak. -Vid vardagsrummet/sovrummet finns kokvrå utrustat med spis med ugn (Husqvarna), spisfläkt (Elektro Helios) samt kyl (Cylinda). Ljus bänk- och skåpinredning. Ljus plastmatta i golv. Ljusa väggar. Vitt tak. ******** Lägenhet nr 1002: -Entrehall plats för avhängning. Här finns två plats byggda garderober. Äldre mönstrad plastmatta i golv. Gul mönstrad tapet i vägg. Vitt tak. -Till vänster i entrehallen finns duschrum med WC, handfat och duschhörna. Grön plastmatta i golv. Ljusgrön mönstrad plastmatta i vägg. Vitt tak. -Rakt fram i entrehallen finns ljust och rymligt vardagsrum/sovrum. Träfärgad platsmatta i golv. Äldre ljus tapet i vägg. Vitt tak Vid vardagsrummet/sovrummet finns kokvrå utrustat med äldre SpiS med ugn, spisfläkt (Elektro Helios) samt kyl (Elektro Helios). Ljus bänk- och skåpinredning med r U/~IUcl~Or. Kmkfi'g,d pl,"m"" i golv. Vi" m;bde v'gg". Vitt "k.~ ~ i-:j Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fa stighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsby

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten ÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpeobjekt Kommentar Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf

Läs mer

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Checklista. (Bocka av den del som du är klar med, glöm ej att spara dokumentet) Insamling av information - Fastighetsinfo Prissättning/värdering Säljtext Besiktning

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Husfakta PRIS 2 875 000 kr ADRESS Kungsvägen 30, 302 70 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Frösakull 1:46 BOSTADSTYP Friliggande villa BYGGNADSTYP 1 ½-plans villa BYGGÅR

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader 2008: LA01 Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader Linus Hector Daniel Söderström EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Modern lägenhet med lugnt och trivsamt läge i Hammarby Sjöstad. Ljust och högt läge i huset, våning 3. Lägenheten har genomgående ekparkett och målade väggar.

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer