Samverkanskontoret Sysslebäck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkanskontoret Sysslebäck"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val av justerare. Förslag på tid för justering; S-28 kiis.oo. Sammanträdet inleds med Kulturskolans elever underhåller Bengt Dahlgren från Karlstad Universitet informerar om samhällsentreprenörskap och lokal utveckling Janne Skoog och Bosse Halvarsson informerar om Nordvärmlands FFs verksamhet Sammanträdet fortsätter med Allmänhetens frågestund Ordet är fritt Ärendelista Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid l Ändring i kopieringstaxan KST 2012/648 l 2 Äskande av medel för Centrum-miljöer, Nya Torget- Biografgatan samt Norra Torggatan- Torsby Torg 3 Förtydligande angående finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende 4 Fastighetsförsäljning Likenäs 1:271 (personalbostäder) och Transtrand 3:291 (lärarbostad Transtrand) S Fastighetsförsäljning Överbyn 2:192 6 Fastighetsförsäljning del av Torsby Råbäcken 1:6 KST 2011/418 3 KST 2011/93 9 KST 2012/ KST 2013/ KST 2010/30S 40 Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 ~ TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/underrättelse Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 7 Svar på motion från Bengt Berg (V) ta till vara Torsbys kulturhistoriska värden KST 2012/ Svar på interpellation från Gustav Olsson (M) om hjärtstartare KST 2013/ Eventuellt nya motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 9 Medborgarförslag från Olle Persson att Torsby kommun tar aktiv ställning i rovdjursfrågan KST 2013/ Välkommen! Eva-Lena Gustavsson ordförande Margot Enkvist sekreterare Om ordinarie ledamot inte kan närvara bör detta snarast anmälas till resp partiexpedition som senast dagen före sammanträdet meddelar kommunkansliet ev ersättare. Vad gäller återbud för s-gruppen meddelas detta till Eva-Lena Gustavsson på tel Kungörelse om sammanträdet anslås på Torsby kommuns anslagstavla ~ ,,, Kontaktuppgifter tjänstemän '--N-~~-~ Tit~i E~~~~t T~i~-f;~ [~~~~~:~:~j~!:~~:::::::::::::_::::::::::::~~~:~:~~~~!~~~~~~~~f:::::::::::::~~~~~~~~:;:~~~:~~~~~y:~~::::::::: :::::::::::::::::ö~ Q~:i Q:~~::::::::::::::::] Angela Birnstein ekonomichef ,! j L~~!_g?!_ ~_~~_~~~ ~E,'_~_~~~~!_~::E,' ~~_~g.<?~:_~~~~_~_~~_t_~!_()::~!?x _~~ g:? Q=l Q~_9 j t:i~~:~~1;~:=~=:::~:::~:::::::::::::~:::~~~~~~~~t:::::: ::::::::::::j:~~~~;;~~~!~~~~:~~~:~=~::~:~:::::::::::::::j~~~~l~~:~l:::::::::::::j

3 Torsby kommun sid 3 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kopieringstaxa Dnr KST 2012/648 Sammanfattning av ärendet Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos en korrunun eller en myndighet utan att betala. Om han eller hon däremot önskar en kopia på allmän handling har korrununen/myndigheten rätt att ta ut en avgift. Denna avgift skall vara fastställd av kommunfullmäktige i en kopierings taxa. På korrununfullmäktige beslutades kopierings taxa för I detta beslut framgick att moms tillkorruner på samtliga avgifter. Administrativ chef Margot Enkvist informerar på dagens sammanträde att moms inte får läggas på den avgift som avser kopiering av allmänna handlingar. I övrigt inga ändringar. Handlingar i ärendet Korrununstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kopieringstaxa för 2013: Kopiering till allmänhet- svart-vita kopior A4 2kr/kopia A3 3 kr/kopia Kopiering till ideella föreningar - svart-vita kopior A4 50 öre/kopia A3 1 kr/kopia Kopiering internt - svart-vita kopior A4 och A3 25 öre/kopia Kopiering internt - färg A4 och A3 2.00/kopia JT'jä' ';g"'" lh Utd"g'be"y:~e" d/l t/~ {YA(

4 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid4 PROTOKOLL Kopiering av alhnänna handlingar Upp till 10 kopior ingen avgift - därutöver 2 kr/kopia. Laminering internt A4 S.OO/st A /st Kommunens förvaltningar tillhandahåller inga ytterligare tjänster utöver de som anges i kopierings taxa Kommunens fax ar får endast användas av kommunens egna verksamheter. Moms tillkommer på samtliga avgifter utom kopiering av alhnänna handlingar. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Växeln

5 Torsby kommun sid 6 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Äskande till Nya Torget - Biografgatan samt norra Torggatan - Torsby Torg Dnr KST 2011/418 Sammanfattning av ärendet Torsby kommun förberedde under 2010 en upprustning av Torsby Torg och anläggande av torghandelsytor, genom utställning av förslagsritningar och möten med allmänheten, företagare och fastighetsägare. I detta arbete som mynnade ut i en utförandehandling, kom tekniska avdelningen överens med ägaren till fastigheten Köpmannen 14, att han skulle, som en del i upprustningen, handikappanpassa och snygga upp entreerna till "Ekmanshuset". Upphandling av kommunens arbeten påbörjades under sommaren 2011 men avbröts och det beslutades att endast en mindre del av torget skulle utföras, som etapp ett. Arbetet utfördes under hösten 2011 och färdigställdes Etapp två planerades till att utföras i direkt anslutning till arbetena på fastigheten Köpmannen 14 och en etapp tre utförs efter ytterligare samråd om utseendet. Nya Torget - Biografgatan I Willet med ovan beskrivet har diskussioner med ägaren till Snickaren 7 förts. Gator och torgyta ska rustas upp efter att nya huset byggts, för att få en attraktiv centrummiljö för boende, besökare och handel. Sammanfattning Både Nya torget - Biografgatan samt Norra Torggatan - Torsby Torg är projekterade, så när som på åtgärdande av VA-ledningar i Nya Torget. Den beräknade kostnaden för utförande av Nya Torget - Biografgatan är kronor, ledningsarbetena i Nya Torget är uppskattade till kronor, varav kronor är budgeterade. Bidrag för förbättrande av trafikmiljön för gående och cyklister är möjliga att söka för arbetenas genomförande. Den beräknade kostnaden för utförande av Norra Torggatan - Torsby Torg etapp två, är kronor. Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 7 PROTOKOLL Både Nya Torget och Torsby Torg kan upphandlas som ett projekt med start 2013 och färdigställande Ledningsarbete i Nya Torget utförs i egenregi av kommunens eva-avdelning. Äskande Tekniska avdelningen äskar kronor, fördelat med kronor 2013 och kronor för 2014 för arbetenas genomförande. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Mikael Löfvenholm, Kommunstyrelsens samhällsutskott Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tekniska avdelningens investeringsbudget utökas med kronor, fördelat med kronor 2013 och kronor för 2014 för arbetenas genomförande. 2. Finansiering sker via eget kapital. Beslutet skickas till Kommunfullmäldige l Justeraren. signatur Utdragsbestyrkande lit

7 TORSBY KOMMUN TORSBY CENTRUM SITUATIONSPLAN / \.I.

8 t TECKENFÖRKLARING KIlOfiIlmTSYSTIM~ SWD!EF'J'J1J30 Kl' TlNlUlI.A!iFllAllT01SBYKlH1JI.IS """"",, / / X / / I I I, / / /,, ~ I I / 0 0./, ~ / /./ /'" <, ", METER 1:2ao,, ~1II111/1/1 I I I I, ()'/ ,

9 UJ, I fi" I ~"~. " /7..j;",f! I,,~ I I I I " --GlM'm!I:I li 'IlO... II'f. li'cipn IWImO:IIIO," 1I' 1D-1ID1'II1Nf'I Itt;ll,\CIl:.IIfmtllA' ficftni N","1I'f 1Il~~OUIlG~.,... Ul,~Dl.I:i"'1'lI'K\I\M o' H Ii,< I I I I I I I I ~. I "~ I I --1 (1~ --., I --, I r<: I 'I' ~ L - --l ' I, =-r-~ I I I I " 0r-:.=-~===~I - ' b=_=_=_=_=_=_=_=_=_='j : I ' : Gl/ ~d,i i I Ut : I (-- i1 aj I I, o FÖRSLAGSHANDLING 5! i! lli1iiiilid!,., l

10 Datum Torsby nu Ombyggnad Torsby centrum Ombyggnaden av Torsby centrum fortsätter nu med "Nya Torget etapp 3, Biografgatan och Torsby Torg etapp 2, Norra Torggatan. Ombyggnadsarbetena beräknas starta efter semestern och samtidigt med ombyggnadsarbetena, kommer upprustning av vatten- och avloppsledningar i Nya Torget också att genomföras. Ombyggnadsetapperna beräknas vara klara "te älgjakta" 2014 Stilen på ombyggnaden kommer att bli samma som de tidigare ombyggda delarna av Järnvägsgatan, Norra Torggatan och Nya Torget, med ledstråk av räfflade plattor och sinusplattor som markerar övergångspassager och ingångar till affärslokaler som orienteringshjälp för synskadade och cykelstråk på ena trottoaren. Man får cykla uppför Nya Torget på ösh-a trottoaren och cykla med biltrafiken utför. Biografgatan kommer att rätas ut från apoteket och öster ut och en liten torgyta skapas norr om Mejeristen (det nya huset), yta för framtida bebyggelse på mejeritomten kommer att gräsbesås i väntan på ytterligare byggnation. När det gäller dekoration av Nya Torget tar vi tacksamt emot förslag. Mikael Löfvenholm eva-chef Mikael Löfvenholm Torsby kommun direkt Sida gva-chef 10. Tekniska avdelningen mobil 1 (1) Besöksadress Torsby växel Nya Torget 8, Torsby fax

11 Torsby kommun sid 8 Kommunstyrelsen PROTOKOLL Tillägg finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende Dnr KST 2011/93 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2013, 32, att utöka tekniska avdelningens driftbudget med 6,8 miljoner kr att fördelas på två år. Protokollsutdraget ligger som bilaga. Projektet kommer att starta i april 2013, beräknas pågå ett år och omfattar 14,2 mkr. Eftersom projektet beräknas pågå över årsskiftet föreslås att 6,8 miljoner kr avsätts på ett balanskonto att användas allteftersom kostnaderna uppstår. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av ekonomichef Angela Birnstein, Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut l.finansiering av tidigare beslutade 6,8 mkr sker enligt följande: 2,5 miljoner kr är redan avsatta och användandet är villkorat till att i första hand utbetalas för eventuella nya böter inom socialnämnden och i andra hand att finansiera Valbergsgårdens ombyggnad. Dessa 2,5 mkr destineras om att finansiera Valbergsgårdens utbyggnation. De återstående kr återförs till omsorgsnämndens administration. Resterande 4,3 mkr finansieras genom uppbokning av intäktsökningen enligt den senaste prognosen för 2013; konto skatteintäkter: 2,1 mkr, konto generella statsbidrag och u~ämning: 1,8 mkr och konto LSS-u~ämning budgeteras upp med 0,4 mkr. De avsatta 6,8 mkr används till att förstärka tekniska avdelningens budget för Upplupna kostnader i projektet bokas upp i samband med bokslutet Tidigare beslutade utökningen av investeringsramen för 2013 med 0,5 mkr finansieras från eget kapital. Uldragsbestyrkande

12 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 9 PROTOKOLL För tidigare beslutade investering om 4,8 mkr som kommer att hyresfinansieras erhåller ekonomiavdelningen ett lånelöfte. 4. Resterande tidigare beslutade investeringar om 2,1 mkr finansieras inom tekniska avdelningens investeringsram. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justeraren~s.gnatur ), t4{;' I ' J CV '\j ','. Utdragsbestyrkande

13 Torsby kommun sid 18 Kommunfullmäktige PROTOKOLL Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende Dnr KST 2011/93 Sammanfattning av ärendet I enlighet med beslut i kommunstyrelsen har en upphandling av projektet gjorts under senare delen av Priset från de entreprenörer som svarat på upphandlingen låg på den nivå att projektet inte var ekonomiskt genomförbart. Orsaken till detta var bl.a. att om man byggde om toaletterna i hus 1 (närmast Skogsbacken) krävdes det en ny ventilationsanläggning inld utbyggnad av tak och ombyggnad av brandskyddet. I början av januari gjordes en ny upphandling som föreskrev att inte toaletterna i hus 1 byggdes om samtidigt som man använde befintliga avloppsstarnmar i hus 2 och 3 samt att fönsterbyten och fasadarbeten endast gjordes till befintliga- och nya lägenheter. Vi har nu fått in anbud och det anbudet som valts är ca 6,7 milj lägre än anbuden vid första upphandlingen. Det troliga är dock att stödet från Länsstyrelsen minskar med 3 milj. Med lägre enh eprenadkostnad och minskat stöd kommer nettokostnaden att sänkas med ca 3,7 milj jmf med första upphandlingen. Bantning av projektet För att ytterligare komma ner i kostnadsnivå kommer de sex nya lägenheterna att tas bort. Detta leder till en kostnadsbesparing på tkr men innebär att stödet minskar med 678 tkr, nettominskningen blir då tkr. Hyreskostnad Med den nya kalkylen (utan 6 nya lägenheter) skulle hyreshöjningen bli 188 kr m 2 per år och en hyreshöjning på 785 kr/mån för en lägenhet på 50 m 2 I finansieringskalkylen om 14,2 milj kr finns två ofinansierade poster, underhåll och investering utemiljö. Investering utemiljö finansieras via utökad investeringsram och underhåll finansieras via utökad drift ram fördelat på 2013 och t; 'r';9"'" Utdragsbestyrkande,), i

14 Torsby kommun Kommunfullmäktige sid 19 PROTOKOLL Tidplan Projektet är indelat i tre etapper med start i april 2013 och beräknas vara klart i april Handlingar i ärendet Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, Kommunstyrelsens samhällsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Tekniska avdelningen beviljas en ökad driftram med 6800 tkr fördelat på 2013 och Investeringsramen för 2013 utökas med 500 tkr. 3. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att låna upp 4800 tkr till hyresfinansierad investering tkr finansieras från tekniska avdelningens beviljade investeringsram. Beslutet skickas till Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen d;l Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

15 Torsby kommun Kommunstyrelsen sid 13 PROTOKOLL Fastighetsförsäljning Likenäs 1 :271 (personalbostäder) och Transtrand 3:291 (lärarbostad Transtrand) Dnr KST 2012/371 Sammanfattning av ärendet Fastigheten Torsby Likenäs 1:271 har varit ute på försäljning sedan juni Det har kommit in tre bud på fastigheten och det högsta budet är på 300 tkr. Budgivare till det högsta budet är en företagare som äger ett hus i Sysslebäck och tomter på Långberget. Planerad verksamhet i fastigheterna är lägenhetsuthyrning med vanliga hyreskontrakt men även korttidsuthyrning kommer att ske. Budgivaren vill ha en paketlösning där Transtrands lärarbostad även ska ingå i köpet till en kostnad av 100 tkr. Han har han lämnat ett bud på 300 tkr för Likenäs 1:271 och 100 tkr för Transtrandsskolans lärarbostad (del av Transh'and 3:291). Han ställer som villkor att båda fastigheterna säljs för att det ska bli en affär. En ansökan om delning av fastigheten har lämnats in till Lantmäteriet där den nya fastigheten delas av från skolan det blir servitut på väg till lärarbostaden och den nya fastigheten belastas med ledningsrätt. Lärarbostaden har fyra lägenheter och i nuläget en hyresgäst. Det ekonomiska restvärdet på fastigheten är ca 265 tkr och på fyra år har fastigheten gett ett driftunderskott på 144 tkr. Likenäs 1:271 har 11 lägenheter och 6 är uthyrda. Det ekonomiska restvärdet är på ca 130 tkr och driftunderskottet på fyra år är 412 tkr. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av fastighetschef Mats Ågren, Kommunstyrelsens samhällsutskott Utdragsbestyrkande

16 Torsby kommun Kommunstyrelsen PROTOKOLL sid 14 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fastigheterna säljs till budgivaren för totalt 400 tkr fördelat på 300 tkr för fastigheten Likenäs 1:271 och 100 tkr för lärarbostaden till Transtrands skola (del av Transtrand 3:291). Köparen står för avstyckningskostnader för lärarbostaden. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justeraren1 signatur ~, cug t~ Utdragsbestyrkandlil

17 KÖPEKONTRAKT Fastighetsbyrån ~-.. '.. H'-m!, ~ Säljare: Torsby Kommun Org.nr: T orsby Tel växel: med en 1/1 -del överlåter - genom försäljning - till Köpare: Grafisk Uthyrning i Värmland AB Org.nr: Västerrottna 197 Mobil: Gräsmark med en 1/1 -del Fastighet: Fastigheten Torsby Likenäs 1 :271 i fortsättningen kallad fastigheten Köpeskilling: Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) ******Trehundratusen****** ( kr) och i övrigt på följande villkor: 1 Köparen ska tillträda fastigheten den 1 juli 2013 sedan betalning gjorts på det sätt som Tillträdesdag: anges i 2.. Köpet är beroende av kommunfullmäktiges godkännande enligt 17 & 18. Har godkännande inte erhållits senast på tillträdesdagen senareläggs tillträdet att ske inom tio dagar efter det att godkännandet meddelats. 2 Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt: Betalningsvillkor: a. Kontant som handpenning senast den 19 april kr Genom insättning på klientmedelskonto i Fryksdalens Sparbank, kontonr b. Resterande kontant på tillträdesdagen kr (På-tillträdesdagen upprättas en likvidavräkning med ovannämnda poster specificerade. Av likvidavräkningen framgår exakt vad köparen ska betala kontant på tillträdesdagen.) SUMMA KÖPESKILLING kr Köparens finansiering: 4 Handpenningen: 5 Belastningar m.m:. Köparen garanterar att denne har erforderlig finansiering för att genomföra köp av fastigheten enligt detta avtal. Köparen är medveten om att utebliven betalning kan föranleda hävning av köpet och skadeståndsskyldighet enligt detta kontrakt. Säljaren och köparen har i särskild bilagd handling - "Depositionsavtal" - avtalat att handpenningen ska deponeras hos fastighetsmäklaren på särskilt klientmedelskonto. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad till högre belopp än totalt Okr (O stycken pantbrev) och att stämpelskatten är betald. Fastigheten-1elifas in~. te av servitut och/eller nyttjanderätt ~ Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fa stighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsbv

18 Fastighetsbyrån '"":.'I":'dh,lnk.~ 6 Faran för fastigheten mm: Fram till tillträdesdagen ska säljaren dels bära risken för att fastigheten skadas av olyckshändelse (den s.k. faran för fastigheten) dels ansvara för att byggnader och annat som hör till fastigheten vårdas väl. Säljaren garanterar att fastigheten under nämnda tid är fullvärdesförsäkrad. Faran övergår på köparen från och med tillträdesdagen - även om köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid, 7 Fördelning av utgifter och inkomster: Säljaren ska betala räntor, kostnader för uppvärmning, el, sophämtning, vatten/avlopp och andra utgifter för fastigheten som avser tiden fram till tillträdesdagen, Säljaren ska även betala fastighetsavgifufastighetsskatt för helt kalenderår På tillträdesdagen ska köparen betala säljaren för den del av avgiften/skatten som faller på tiden från och med tillträdesdagen till och. med. utgången av år 2013, samt att övrig nämnd betalningsskyldighet då övergår på köparen med samtidig rätt till avkastning från fastigheten. Eventuella bränslelager övertages på tillträdesdagen av köparen till då gällande dagspris. 8 Lagfarts kostnader m.m: Köparen ska betala alla kostnader för eventuell värdering och nya lån samt lagfarts- och inteckningskostnader med anledning av köpet. Eventuell lösen kostnad av säljarens lån betalas av säljaren. 9 Kontraktsbrott: Om köparen eller säljaren inte fullgör sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till ersättning. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att häva köpet. Vid köparens kontraktsbrott ska säljarens ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Om handpenningen inte täcker säljarens skada, är köparen skyldig att genast betala mellanskillnaden. Är skadans storlek mindre än handpenningen, ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen. Parterna är medvetna om att säljaren ska betala full förmedlingsprovision även om hävning sker enligt denna ' paragraf, och att provisionskostnaden vid köparens kontraktsbrott ingår i det skadestånd köparen ska betala till säljaren. ' 10 Rådighets inskränkning. Anslutnings avgifter m.m: Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor, garanterar säljaren att fastigheten inte berörs av myndighetsbeslut eller annat föreläggande från sotare eller liknande, eller som på något sätt begränsar köparens möjlighet att utnytlja fastigheten på samma sätt som den används av säljaren i dag. Säljaren garanterar även att fastighetsbildning skett i enlighet med gällande plan med samtliga kostnader betalda. Säljaren garanterar vidare att det i dag inte finns några debiterade eller behörigt beslutade kostnader eller avgifter, som ägaren av fastigheten ska betala, såsom för fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, samfällighet, gatumarksersättning/gatubyggnadskostnad (gatukostnader enligt gällande plan) eller för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme Energideklaration: Köparen har fått kopia av den aktuella energideklaration som up~prättats för- byggnaden. Byggnadens energiprestanda framgår av bilagda Objektbeskrivning. Jj~-p Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fastighets byran.se Tingshusgatan 5e Torsby

19 @ ':".I/"dh,.nk Fastighetsbyrån -: 12 Fastighetens fysiska skick: Fastighetens areal är 3260 m 2 friköpt tomt, bebyggd 1965 med hyreshusfastighet. I köpet ingår utan särskild ersättning allt som är fastighets- och byggnadstillbehör, medan lös egendom inte ingår i köpet. Fastighetsmäklaren har lämnat parterna skriftlig säljar- och köparinformation, inklusive köparens plikt att före förvärvet undersöka fastigheten. Säljaren har lämnat upplysningar om fastigheten i bilagda objektbeskrivning och frågelista. Säljaren ska inte svara för s.k. flyttstädning. Kvarvarande föremål som tillhör säljaren, har köparen rätt att antingen forsla bort på egen bekostnad eller behålla utan ersättning. Köpeskilling är nedsatt från begärt pris kronor till i detta köpekontrakt angiven köpeskilling. 13 Särskild besiktning: Köparen förklarar sig nöjd med den undersökning han gjort av fastighete;ln före köpet och vill inte ha särskilt villkor om ytterligare besiktning.. 14 Hyresavtal: Avtal föreligger med tredje person enligt bilagda hyresavtal. Köparen skall, från och med tillträdesdagen, övertaga säljarens rättigheter och skylidigheter enligt nämnda avtal. 15 Försäljning av köparens bostad: Detta köp har inte gjorts beroende av att köparen ska sälja sin nuvarande bostad. 16 Slutlikvid, köpebrev, pantbrev: Sedan köparen betalat köpeskillingen enligt villkoren i 2, ska säljaren till köparen överlämna kvitterat köpebrev och övriga handlingar som krävs för köparens lagfart. Säljaren ska även överlämna nycklar samt de fastighetshandlingar säljaren innehar såsom tomtkarta, ritningar etc. Vid behov, överlämnar fastighetsmäklaren samtidigt ett nytt utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister. Äganderätten övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats. Detta innebär bland annat att säljaren, i enlighet med 7, ansvarar för fastighetsavgift-/skatt fram till tillträdesdagen. 17 Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut Beslut senast som vinner laga kraft. Skulle villkor ej uppfyllas, ska detta köp återgå kommunfullmäktige: och alla prestationer återgå utan vederlag för någondera part. 18 Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att köparen får, genom beslut av Beslut kommunfullmäktige senast som vinner laga kraft, köpa del av fastigheten kommunfullmäktige Torsby Transtrand 3:291 med ny fastighetsbeteckning Torsby Transtrand 3:366. Skulle Torsby Transtrand villkor ej uppfyllas, ska detta köp återgå och alla prestationer återgå utan vederlag för 3:291: någondera part Handlingar: Köparen har skriftligt - i god tid före köpet - separat erhållit, tagit del av och är införstådd med: Produktblad Juridisk köparinformation Kopia tomtkarta o Hyresavtal Säljaren har skriftligt tidigare separat erhållit, tagit del av och är införstådd med: Produktblad Juridisk säljarinformation Produktblad Fast och lös egendom Produktblad Flyttstädning o Produktblad Energide I "tion Torsby Besöksadress Tel Fastighetsbyrå AB Tingshllsgatan 5 Fax Tingshllsgatan 5e Torsby Styrelse ns säte Torsby Org nr fastighetsbyra n.se

20 Fastighetsbyrån... "I.odb;m!< ~./ Bilagor:. Följande bilagor tillhör köpekontraktet: ~ Fastighetsbyråns hantering av personuppgifter ~ Depositionsavtal ~ Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister ~ Beskrivning ~ Budhistorik ~ Frågelista ~ Hyresavtal 1 ~ Hyresavtal 2 ~ Hyresavtal 3 ~ Hyresavtal 4 ~ Hyresavtal 5 ~ Hyresavtal 6 ~ Energideklaration Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet. Undertecknande: Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör Fastighetsbyrån:s arkivexemplar. Torsby den 16 april 2013 Sysslebäck den 12 april 2013 Säljare Köpare Uthyrning i Värmland AB Ovanstående köpares namnteckning bevittnas ~21;;;~m"lJ ";"g..'.bs:t... V ~ ~..<i2.~..u22~.m...m... m.. r(l. N> _ ~~ /1 _...~..~_..._--_. _---_._-_..._ &kjjj Torsby.Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatai15 Fax Org nr 5S ~ fastighetsbyran.se T ings husgata n 5e Torsby

21 I Depositionsavtal I Fastighetsbyrån "". '(jh.:ln". -: Detta avtal utgör tillägg och villkor till köpekontrakt daterat vid överlåtelse av: Fastigheten Torsby Likenäs 1:271 Säljare Köpare Avtal/Uppdrag/ Redovisning Ränta Torsby Kommun Grafisk Uthyrning i Värmland AB Parterna har särskilt överenskommit att handpenningen kr, enligt köpekontraktets betalningsvillkor, ska deponeras på fastighetsmäklarens konto för klientmedel i Fryksdalens Sparbank, kontonr Vänligen märk insättningen: att redovisas till säljaren.då köpekontraktets särskilda villkor för köpets fullbordan och bestånd är uppfyllda - om inte parterna gemensamt lämnar annat skriftligt förvaltningsuppdrag. Vid redovisningen har fastighetsmäklaren rätt att samtidigt avräkna och erhålla avtalad och förfallen provision. Ränta på deponerade medel utgår med motsvarande ränta som kontoförande bank lämnar på klientmedelskontot och tillfaller mottagaren vid redovisningen. Ränta understigande 100 kr behöver ej utbetalas. Tvist Uppstår tvist som avser fastighetsmäklarens redovisning enligt detta depositionsavtal får redovisning ske först sedan det föreligger förlikning mellan parterna eller lagakraftvunnen dom. Underskrifter parter Säljare Köpare Torsby Kommun Grafisk Uthyrning i Värmland AB Tor, cle ~ 16 april 2013 Sysslebäck den 12 april I CrJmLm gm: Håkan Laack Underskrift fastighetsmäklare Undertecknad fastighetsmäklare har tagit del av föreliggande avtal, samt åtager sig förvaltning enligt ovanstående förutsättningar. Kvittens av handpenning sker med separatkvitto till köparen. Fastighetsbyrån ~ w' ~=... O,-- )... aria Andersson Fastighetsmäklare I ~.. en's(-, Mc«- PJ 1'( S So ""l.--- f -f D t<...n-,'s IL&iis(V\e;. ~C ~1J Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fastighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsby

22 FASTIGHETSINFO Fastighetsbyrån <"'\'1 -.cjr.,~nk ~ - - / Fastighet Beteckning: Torsby Likenäs 1 :271 Fastigh.reg: Senaste ändring: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda Inskrivn.reg: Ändringar t.o.m redovisas Församling: Övre Älvdal (173708) Socken: dalby Adress(er): Krokbacksvägen 8, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G Ursprung: Likenäs 1 :268 Areal: Land: 3260,0 m 2 Vatten: 0,0 m 2 Totalt: 3260,0 m 2 Koordinater: 1. X: Y: Registerkarta: -TORSBY Atgärder: Planer: Avstyckning, , 17-B-947 Fastighetsreglering, , 17-F-972 Ant: Fig 4 Beslutade 1. Byggnadsplan.: 17 -C-430,Datum: Registerkarta: ,13249 Lagfart 1. Inskrivningsdag: Aktnr: Torsby Kommun T ors by Fång: Köp Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad Andel: 1/1 Anm: Övr fång 63/321, 63/370, anm 88/2703 Taxeringsenheter 1. Taxeringsenhet, typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Senaste taxering: 2010 Uppgiftsår: 2012 Markvärde: 133 kkr Byggnadsvärde: 779 kkr Summa: 912 kkr Värderingsenhet: Hyreshusmark för bostäder Tax.värde: 133 kkr Riktvärdeområde: Byggrätt: 593 m 2 Riktvärde: 225 kr/m 2 Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för bostäder Tax.värde: 779 kkr Nybyggnadsår: 1965 Värderingsår: 1965 Boarea: 474 m 2 Tidigare taxering 1. Taxeringsenhet, typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Tidigare taxering: 2010 Uppgiftsår: 2011 Markvärde: 133 kkr Byggnadsvärde: 779 kkr Summa: 912 kkr ********** Lantmäteriet och Skatteverket ********** Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgam n 5 Fax Org nr fastighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsby

23 OBJEKTSBESKRIVNING Fastighetsbyrån C-,"\J'O. -Jbanv : Viktigt! Ta även del av Fastighetsbyråns Köparinformation. Fastighetsbeteckning: Torsby Likenäs 1:271 Pris: kr Boarea: 474 kvm Tomtareal: 3260 kvm Adress: Krokbacksvägen 8, 10 A-G "Krokbacken" Likenäs Interiör Boarea: 474 m l (taxeringsinformation) Allmän beskrivning etc: Krokbacksvägen 8 inrymmer fyra lägenheter om vardera 1 rum och kokvrå om 31,S kvm. F.n. är en lägenhet, nr 1003, uthyrd. Gemensam ingång utifrån, från norr. I den gemensamma "hallen" med separata dörrar till lägenheterna finns även duschrum i behov av renovering (används ej i dag). Lucka till vind. Under lägenheterna finns källardel. Till varje lägenhet för två förråd nere i källaren. Lägenhet nr 1001: -Entrehall med plats för avhängning. Här finns två platsbyggda garderober. Ljus beige plastmatta i golv. Ljus mönstrad tapet i vägg. Vitt tak. -Till höger i entrehallen finns duschrum med WC, handfat och duschhörna. Beige plastmatta i golv. Ljus mönstrad plastmatta i vägg. Vitt tak. -Rakt fram i entrehallen finns ljust och rymligt vardagsrum/sovrum. Träfärgad platsmatta i golv. Ljus tapet i vägg. Vitt tak. -Vid vardagsrummet/sovrummet finns kokvrå utrustat med spis med ugn (Husqvarna), spisfläkt (Elektro Helios) samt kyl (Cylinda). Ljus bänk- och skåpinredning. Ljus plastmatta i golv. Ljusa väggar. Vitt tak. ******** Lägenhet nr 1002: -Entrehall plats för avhängning. Här finns två plats byggda garderober. Äldre mönstrad plastmatta i golv. Gul mönstrad tapet i vägg. Vitt tak. -Till vänster i entrehallen finns duschrum med WC, handfat och duschhörna. Grön plastmatta i golv. Ljusgrön mönstrad plastmatta i vägg. Vitt tak. -Rakt fram i entrehallen finns ljust och rymligt vardagsrum/sovrum. Träfärgad platsmatta i golv. Äldre ljus tapet i vägg. Vitt tak Vid vardagsrummet/sovrummet finns kokvrå utrustat med äldre SpiS med ugn, spisfläkt (Elektro Helios) samt kyl (Elektro Helios). Ljus bänk- och skåpinredning med r U/~IUcl~Or. Kmkfi'g,d pl,"m"" i golv. Vi" m;bde v'gg". Vitt "k.~ ~ i-:j Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr fa stighetsbyran.se Tingshusgatan 5e Torsby

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Säljare Maria Nielsen Telefon: 0735039008 E-post: mariachristinanielsen@hotmail.com Mikael Nielsen Skridskovägen 6, 43853 Hindås Telefon: 0735039005 E-post: nielsenbygg@hotmail.com 760503-4847 1/2-del

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Län Halland Gatuadress Blåmesvägen 8 Kommun Laholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Område Mellbystrand Tillträde tidigast 2015-07-01

Län Halland Gatuadress Blåmesvägen 8 Kommun Laholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Område Mellbystrand Tillträde tidigast 2015-07-01 Län Halland Gatuadress Kommun Laholm Storlek 2 rum (1 sovrum) / 55 m² Område Mellbystrand Tillträde tidigast 2015-07-01 " Strategiskt läge med närhet till både stranden och affärer. -- Sandra Karlsson,

Läs mer

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten Köpekontrakt 1 (5) Säljare med 1 / 1 -del 212000-0753 Köpare Köpeobjekt Överlåtelseförklaring Wittenbergs Skötselbolag ABmed 1 / 1 -del 556966-9210 Duvetorp 210 38291 NYBRO Fastigheten Nybro Regeln 9 med

Läs mer

Län Halland Gatuadress Ekarevägen 9 Kommun Varberg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 130 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Ekarevägen 9 Kommun Varberg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 130 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Varberg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 130 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En fräsch och välplanerad bostad belägen i lugnt och trivsamt bostadsområde. -- Christian

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-06-09 KF:s ilaiwliiig NR 35 2011 45 (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Titanvägen 1 Kommun Sundsvall Storlek 6 rum (5 sovrum) / 178 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Titanvägen 1 Kommun Sundsvall Storlek 6 rum (5 sovrum) / 178 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 6 rum (5 sovrum) / 178 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor, fin villa i lugnt och barnvänligt område. Härlig tomt som ger möjlighet

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Magasinsgatan 24 Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Magasinsgatan 24 Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett charmigt äldre hus med generös takhöjd och härligt ljusinsläpp tack vare höga

Läs mer

Västra Gatuadress Jägarevägen 6 Götaland Kommun Lidköping Storlek 7 rum (5 sovrum) / 196 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Jägarevägen 6 Götaland Kommun Lidköping Storlek 7 rum (5 sovrum) / 196 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 7 rum (5 sovrum) / 196 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En trevlig bostad med centralt läge och stor insynsskyddad trädgård med dubbelgarage.

Läs mer

Södra Tvillingvägen 8

Södra Tvillingvägen 8 Län Dalarna Gatuadress Kommun Säter Storlek 6 rum (5 sovrum) / 131 m² Område Nämnsbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymligt boende för stor familj. Billig driftkostnad med bergvärme. -- Josephine

Läs mer

Dalagatan 6. www.hemverket.se - Sida 1 av 16

Dalagatan 6. www.hemverket.se - Sida 1 av 16 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Lessebo Storlek 4 rum (3 sovrum) / 90 m² Område Hovmantorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett lättskött hus med bra ytor och gott om förvaring. Nyligen bytt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om deposition. Prövning av om fastighetsmäklaren har betalat ut deponerad handpenning i enlighet med parternas

Läs mer

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE VILLA - RANSBY - PRIS: 520 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Välskött villa med stor altan i Ransby På en lugn gata finner man denna fräscha 1-plans villa om 96 kvm med fullstor källare. 4 rok, varav

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin lummig hörntomt med uteplatser. Ett billigt boende med närhet till det mesta

Läs mer

Näverkärret 15. Län Västmanland Gatuadress Näverkärret 15 Kommun Köping Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 106 m² Område. Tillträde tidigast.

Näverkärret 15. Län Västmanland Gatuadress Näverkärret 15 Kommun Köping Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 106 m² Område. Tillträde tidigast. Län Västmanland Gatuadress Kommun Köping Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 106 m² Område Västra Skedvi Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trivsam villa på 1,5

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

Bandyvägen 6. Län Kronoberg Gatuadress Bandyvägen 6 Kommun Ljungby Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bandyvägen 6. Län Kronoberg Gatuadress Bandyvägen 6 Kommun Ljungby Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 4 rum (3 sovrum) / 96 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag var ute efter ett lättskött och billigt boende för mig och mina barn och detta kändes

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Holsbysätern 52 Kommun Munkfors Storlek 4 rum (2 sovrum) / 86 m² Område Munkfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Holsbysätern 52 Kommun Munkfors Storlek 4 rum (2 sovrum) / 86 m² Område Munkfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Munkfors Storlek 4 rum (2 sovrum) / 86 m² Område Munkfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Munkfors är ett bra ställe att leva och verka i, det är litet och nära

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Sågbrogatan 13 Län Örebro Gatuadress Kommun Laxå Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 138 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett stort funktionellt radhus

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett unikt hus med plats för många! Aktiv Bed & Breakfast samt en aktiv butikslokal

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Qvarnsövägen 3 Kommun Hultsfred Storlek 4 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Rosenfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Qvarnsövägen 3 Kommun Hultsfred Storlek 4 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Rosenfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Hultsfred Storlek 4 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Rosenfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa med detta hus är att den ligger på lugnt och trivsamt område.

Läs mer

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10

Idre fjäll 844. Idre fjäll 844. www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 14 rum (10 sovrum) / 0 m² Område Idre Fjäll Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Fastighet med fyra lägenheter om totalt

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Granitvägen 15 Kommun Hagfors Storlek 4 rum (3 sovrum) / 89 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Granitvägen 15 Kommun Hagfors Storlek 4 rum (3 sovrum) / 89 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Hagfors Storlek 4 rum (3 sovrum) / 89 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Hus med trevlig planlösning och gångavstånd till centrum. -- Joakim Helenius, säljare

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Bergsgatan 22. Län Västernorrland Gatuadress Bergsgatan 22 Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast

Bergsgatan 22. Län Västernorrland Gatuadress Bergsgatan 22 Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 8 rum (4 sovrum) / 175 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 23 www.hemverket.se - Sida 2 av 23 Garage www.hemverket.se

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Fasanvägen 6 Kommun Sävsjö Storlek 5 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Fasanvägen 6 Kommun Sävsjö Storlek 5 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Sävsjö Storlek 5 rum (3 sovrum) / 135 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Välplanerad bostad i lugnt villaområde med härlig braskamin som höjer mysfaktorn. --

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Hus i Stöllet, Torsby kommun Centralt beläget hus i Stöllet, Torsby kommun. 1½-plansvilla i lugnt och barnvänligt villaområde.

Läs mer

Grönstensvägen 4. Län Norrbotten Gatuadress Grönstensvägen 4 Kommun Kiruna Storlek 5 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast 2013-05-01

Grönstensvägen 4. Län Norrbotten Gatuadress Grönstensvägen 4 Kommun Kiruna Storlek 5 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast 2013-05-01 Län Norrbotten Gatuadress Kommun Kiruna Storlek 5 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast 2013-05-01 " Huset ligger vackert beläget nära Kiruna centrum med utsikt mot Kebnekaise. Området är lugnt och

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt hus med stor tomt med möjligheter. 25 minuter från stan och ca 4,5 mil från

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Poppelstigen 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Poppelstigen 2 Län Stockholm Gatuadress Kommun Södertälje Storlek 2 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Viksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fritidshus med potential för framtida villaboende på attraktiva Holmen

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Sätravägen 3 Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Kramfors Storlek 5 rum (4 sovrum) / 112 m² Område Docksta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Möjlighet att renovera och få huset precis som du vill! -- Gunnel

Läs mer

Kommun Trollhättan Storlek 6 rum (5 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast

Kommun Trollhättan Storlek 6 rum (5 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Trollhättan Storlek 6 rum (5 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast 2013-05-01 " Allt är i ordning, bara att flytta in. Praktiskt med enplansvilla, med plats för många.

Läs mer

Västra Blomstergatan 14

Västra Blomstergatan 14 Län Skåne Gatuadress Kommun Klippan Storlek 5 rum (3 sovrum) / 87 m² Område Klippan/Solslätt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket barnvänligt med gångavstånd till förskola och skola (F-9).

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Silversparregatan 28 Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Hyresfastighet med 8 lägenheter! Nu finns det möjlighet att värva

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Sörnäsgården Sörnäs 105 Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen. Tillträde tidigast

Län Dalarna Gatuadress Sörnäsgården Sörnäs 105 Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen. Tillträde tidigast Län Dalarna Gatuadress Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stort hus att bo i med annex som har 2 st uthyrningslägenheter.

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Gopshus Bygata 66 Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Gopshus Bygata 66 Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt timmerhus med åretruntstandard och ca 45 meter till vasaloppsspåret.

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Fridhemsvägen 17 Kommun Kramfors Storlek 4 rum (2 sovrum) / 120 m² Område Limsta Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Fridhemsvägen 17 Kommun Kramfors Storlek 4 rum (2 sovrum) / 120 m² Område Limsta Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Kramfors Storlek 4 rum (2 sovrum) / 120 m² Område Limsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och barnvänligt område nära centrum i Kramfors. -- Sara Ekwall,

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Nyskoga 61 Kommun Torsby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 63 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Nyskoga 61 Kommun Torsby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 63 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Torsby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 63 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fridfull plats i den storslagna Finnskogen -- Ingrid Bernhardsson, säljare www.hemverket.se

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Dockeredsvägen 37. Västra Gatuadress Dockeredsvägen 37 Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast

Dockeredsvägen 37. Västra Gatuadress Dockeredsvägen 37 Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 17 www.hemverket.se - Sida 2 av 17 Hall Rymlig hall

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Gamla vägen 4 Kommun Tingsryd Storlek 7 rum (5 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Gamla vägen 4 Kommun Tingsryd Storlek 7 rum (5 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Tingsryd Storlek 7 rum (5 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära till bussen. Naturskön tomt med stor boyta. Bra uppvärmningssystem med olika

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nyhemsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nyhemsvägen 8 Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 84 m² Område Bräkne-Hoby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fin villa mitt i centrala

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

Åkerholmsgatan 2. Allt är nytt med mycket fin sjöutsikt. Huset har en öppen och ljus planlösning. -- B.L.L. Fastigheter AB, säljare.

Åkerholmsgatan 2. Allt är nytt med mycket fin sjöutsikt. Huset har en öppen och ljus planlösning. -- B.L.L. Fastigheter AB, säljare. Län Norrbotten Gatuadress Kommun Luleå Storlek 4 rum (2 sovrum) / 119 m² Område Hällbacken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Allt är nytt med mycket fin sjöutsikt. Huset har en öppen och ljus

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 4 rum (3 sovrum) / 103 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 4 rum (3 sovrum) / 103 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 4 rum (3 sovrum) / 103 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bekvämt och barnvänligt boende med närhet till förskola, skola och pendeltåg.

Läs mer

Mörbytorpsvägen 218. Mörbytorpsvägen 218. www.hemverket.se - Sida 1 av 14

Mörbytorpsvägen 218. Mörbytorpsvägen 218. www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Län Stockholm Gatuadress Kommun Vallentuna Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Mörbytorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lantligt läge med litet hus på naturtomt med stor altan med Pergola.

Läs mer

Västra Gatuadress Nya Nordåsvägen 258 Götaland Kommun Lerum Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Nya Nordåsvägen 258 Götaland Kommun Lerum Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lerum Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En mycket välplanerad och ljus bostad med härlig solig uteplats som utnyttjas flitigt

Läs mer

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverat och välplanerat parhus med lättskött och solig trädgård.

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Hemanet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Idre fjäll 185 Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Idre fjäll 185 Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag älskar lugnet och tystnaden. På altan kan jag sitta i timmar och njuta

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Gränsgatan 18 Kommun Bräcke Storlek 5 rum (4 sovrum) / 124 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Gränsgatan 18 Kommun Bräcke Storlek 5 rum (4 sovrum) / 124 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Bräcke Storlek 5 rum (4 sovrum) / 124 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har ett bra läge och en stor härlig altan! -- Bodil Rooth, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast 2015-11-01 " Huset har bästa läget på gatan, lugn återvändsgata med sparsam trafik. Solhela dagen från

Läs mer

Påarpsvägen 411. Påarpsvägen 411. www.hemverket.se - Sida 1 av 14

Påarpsvägen 411. Påarpsvägen 411. www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Län Skåne Gatuadress Kommun Båstad Storlek 5 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Påarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Exteriör Rödmålat hus med vita knutar. Lättskött

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trivsamt hus för stor familj med ytor för umgänge och matlagning

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Allévägen 5 A Kommun Katrineholm Storlek 5 rum (3 sovrum) / 98 m² Område Valla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Södermanland Gatuadress Allévägen 5 A Kommun Katrineholm Storlek 5 rum (3 sovrum) / 98 m² Område Valla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Södermanland Gatuadress Kommun Katrineholm Storlek 5 rum (3 sovrum) / 98 m² Område Valla Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med trevliga grannar. Bra planerat hus. Nära till skola

Läs mer

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stort och rymligt hus

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 3 rum (2 sovrum) / 72 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus och fräsch lägenhet i ett lugnt och barnvänligt område nära centrum. --

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Gräshoppvägen 28 Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Gräshoppvägen 28 Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bra läge på hörntomt med gavelsidan åt söder. Eftermiddags- och kvällssol på baksidan

Läs mer

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Entré Entré med plats

Läs mer

Kommun Bollebygd Storlek 4 rum (3 sovrum) / 121 m² Tillträde tidigast

Kommun Bollebygd Storlek 4 rum (3 sovrum) / 121 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bollebygd Storlek 4 rum (3 sovrum) / 121 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vill framhäva den natursköna läget med bara några minuters promenad till badsjö.

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Institutsvägen 7 Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (2 sovrum) / 97.1 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Institutsvägen 7 Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (2 sovrum) / 97.1 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 4 rum (2 sovrum) / 97.1 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst område med välhållen utemiljö. Ljus lägenhet med fin utsikt.

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Muraregatan 92 Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Muraregatan 92 Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Norrköping Storlek 6 rum (3 sovrum) / 98 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stor altan med trädäck och markis i söderläge på insynsskyddad hörntomt. Stort

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Borovägen 7 Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Borovägen 7 Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 89 m² Område Östanbyn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära till naturen med bra bär och svampmarker. Affär på promenadavstånd

Läs mer

Dammågränd 8. Län Jämtland Gatuadress Dammågränd 8 Kommun Östersund Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 88 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Dammågränd 8. Län Jämtland Gatuadress Dammågränd 8 Kommun Östersund Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 88 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Östersund Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 88 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trivsamt gavelradhus. Huset är i gott skick.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är jättetrevligt med mycket aktiviteter på sommaren och god sammanhållning.

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Nygatan 6 Kommun Degerfors Storlek 3 rum (2 sovrum) / 85 m² Område Degerfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Nygatan 6 Kommun Degerfors Storlek 3 rum (2 sovrum) / 85 m² Område Degerfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Degerfors Storlek 3 rum (2 sovrum) / 85 m² Område Degerfors Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och barnvänligt område med fotbollsplan, skola och pulkabacke.

Läs mer

Västra Gatuadress Duvesjön 371 Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Duvesjön 371 Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ny villa med avskilt läge mitt i naturen med ca 15 minuter till Kungälv. -- Torbjörn

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det har varit skönt att bo högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Östberg 189 Kommun Berg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 48 m² Område Östberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Östberg 189 Kommun Berg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 48 m² Område Östberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Berg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 48 m² Område Östberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett mysigt hus högt beläget i en mindre by med närhet till affärer och service.

Läs mer

Laggarbostigen 11. Län Västmanland Gatuadress Laggarbostigen 11 Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast

Laggarbostigen 11. Län Västmanland Gatuadress Laggarbostigen 11 Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast Län Västmanland Gatuadress Kommun Norberg Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 116 m² Område Öjersbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött enplansvilla med

Läs mer

Västra Gatuadress Flygsnäs Björkgläntan 3 Götaland Kommun Mark Storlek 2 rum (1 sovrum) / 38 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Flygsnäs Björkgläntan 3 Götaland Kommun Mark Storlek 2 rum (1 sovrum) / 38 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mark Storlek 2 rum (1 sovrum) / 38 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Väldigt lugnt och skönt område med gångavstånd till badsjö! -- Thomas Johannisson,

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Furudals Bruk Långbacksvägen 1 Kommun Rättvik Storlek 5 rum (3 sovrum) / 130 m² Område Furudal Tillträde tidigast

Län Dalarna Gatuadress Furudals Bruk Långbacksvägen 1 Kommun Rättvik Storlek 5 rum (3 sovrum) / 130 m² Område Furudal Tillträde tidigast Län Dalarna Gatuadress Furudals Bruk Långbacksvägen 1 Kommun Rättvik Storlek 5 rum (3 sovrum) / 130 m² Område Furudal Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och harmoniskt boende i naturnära

Läs mer

Västra Gatuadress Björkgatan 11 Götaland Kommun Tibro Storlek 4 rum (3 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Björkgatan 11 Götaland Kommun Tibro Storlek 4 rum (3 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Björkgatan 11 Götaland Kommun Tibro Storlek 4 rum (3 sovrum) / 117 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En ljus och välplanerad enplansvilla med härlig trädgård och altan.

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Smeakalles väg 17. Län Halland Gatuadress Smeakalles väg 17 Kommun Varberg Storlek 6 rum (4 sovrum) / 0 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Smeakalles väg 17. Län Halland Gatuadress Smeakalles väg 17 Kommun Varberg Storlek 6 rum (4 sovrum) / 0 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Varberg Storlek 6 rum (4 sovrum) / 0 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Välkommen till en nybyggd bostad med genomgående ekparkett

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Västergatan 11 Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 112 m² Område Hasslarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Västergatan 11 Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 112 m² Område Hasslarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 112 m² Område Hasslarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trädgården kommer jag att sakna, och den fria utsikten! -- Linda Nick,

Läs mer