FAMILJEÅKNING/VASALOPPSTRÄNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAMILJEÅKNING/VASALOPPSTRÄNING"

Transkript

1 or i en underbar skogsmiljö, kan erarerade skidspår i elljus samt skidspår er året, dvs under barmarksperioden, av längre markerade vandringsleder i et. Det finns vandringsleder mellan mmunalt, buss eller tåg, till och från älle Uppsala Kommuns anläggning planer och en teknikbana på konst-. ationella skidskyttetävlingar och med d i vår programtablå. Skogsvallen Den gulmarkerade slingan på bilden t.v. är det nya elljusspåret. Banlängden är från 2,5 5,0 km beroende på vilken bansträckning man väljer att åka eller springa. Skidskytteanläggningen är placerad i stadionområdet, söder om start- och målområdet. Konferenslokalerna finns tillsammans med kansliet, café och omklädningsmöjligheter i de blå husen längst nere i vänstra hörnet på skissen. FAMILJEÅKNING/VASALOPPSTRÄNING Vintertid finns välpreparerade skidspår i 7,5 km elljusspår. För familjeåkning finns spår i skön skogsmiljö. Längsta spårsträcka är ca 15 km. Förlägg Din Vasaloppsträning till Skogsvallen. RULLSKIDOR Rullskidåkning som barmarksträning inför vintersäsongen eller tävlingsverksamhet under övriga delar av året. Rullskidåkning med skidskytteträning. STAVGÅNG Bana med svaga lutningar som med fördel kan användas för låga motionsaktiviteter som t.ex. stavgång. Banan kan användas för löpträning och annan motion som befrämjar friskvård. HANDIKAPPANPASSNING Bansträckning som kommer att asfalteras blir utformad så att de är lämplig för rullstolsburna och rörelsehindrade. Rullstolsåkning för träning och tävling. Bågskytte t.ex. fälttävlan på mål med olika avstånd från 7 70 meter. VINTERLEK/PULKAÅKNING OCH SAM- ARBETE MED KOMMUNENS SKOLOR Pulkabacke för alla åldrar. SIK har fullständig skidutrustning som lånas ut till skolklasser som vill pröva på längdskidåkning. VANDRINGSLEDER/GRILLPLATSER Vandringsleder med olika längd, som följer en utstakad och färgmarkerad sträckning. Kartblad finns upprättad för hela ledsystemet. Utmärkta grillplatser för ökad miljöhänsyn. Storvreta Idrottsklubb Storvreta IK 17

2 Om det första riksmästerskapet på skidor i Uppsala Redan för över 100 år sedan var Uppsala centrum för skididrotten. Föjande texter är saxade ur Upsala - Tidning för Upsala stad & län under periden februari-mars 1893 Vid Föreningen för skidlöpningens främjande sammanträde härstädes i söndags under kapten A.D. Hejkenskjölds ordförandeskap utsågos funktionärer för de blifvande täflingarne samt beslöts bl.a. att 13 kontrollanter skola utställas på olika platser å längdlöpningsbanan vid täflingen den 25 d:s. Banan kommer att gå från Vaksala tull öfver Lenna jernvägen förbi Slafsta, Plenninge, Knifsbrunna, Vedyxa, Brunnby, Locksta, Åkerby, Svidja, Lunda, Jälla, Vittulsberg, Gl:a Upsala samt öfver Galgbacken till utgångspunkten. Å Tunåsenvid Gl:a Upsala, der backåkning med 1 och 2 meters stup eger rum den 26, komma läktare att uppbyggas. Musik utföres under täflingarne. Då styrelsen med bantåg på sönd. f.m. anlände till Gl:a Upsala, voro omkring 50 skidlöpare till mötes, havarefter alla på skidor begåfvo sig till Tunåsen, som inom kort företedde en synnerligen liflig tafla.. Särskild uppmärksamhet tilldrog sig en ung dam från Upsala, som skötte sina skidor så väl att ett par närvarande framstående norska skidlöpare förklarade att de icke ens i sitt hemland sett någon qvinna, som i fråga om skidåkning uppnått en sådan skicklighet. Den unga damens utmärkta backlöpningar helsades med bravorop. På middagen anträddes återfärden till Upsala. Efter sammanträdets slut var en fest anordnad å stadshotellet. Förutom styrelseledamöterna från Stockholm märktes bland deltagarna den framstående norske skidlöparen löjtnanten K. Halvorsen. Stämningen var synnerligen animerad. Årets nationella skidtäflingar, anordnade af Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige, ega rum härstädes om lördag och söndag. Till lördagens längdlöpningar å 6 och 3 mil hafva 21 täflande anmält sig, nämlien till 6-mils-löpningen 2 Jockmockslappar, 2 Arvidsjaurlappar, 1 lapp från Njounjes, 2 skidlöpare från Dalarne, 1 från Loos i Helsingland samt en känd skidlöpare från Stockholm; till 3-mils-löpningen 6 skidlöpare från Stockholm, 6 från Upsala, 2 från Gefle och 1 från Bollnäs. Till sistnämda täfling är första priset en silferpokal skänkt af h M: t konungen. 6-milslöpninen börjas vid 7-tiden och 3-mils-löpningen kl. 10. Båda löpningarne utgå från Vaksala torg. Täflingarne i backåkning försiggå söndag middag vid Tunåsen, Gl: a Upsala, der nödiga åtgärder vidtagits för åskådarnes och de täflandes beqvämlighet. Kl. 1 börjas båda backlöpningarne å 1 och 2 meters stup och terränglöpningarne å 5 och 2 km. Såsom första pris till täflingen med 2 meters stup har h. k. h. prins Carl skänkt en silfverpokal. Regementsmusik kommer att utföras vid täflignsplatsen. Till back- och terränglöpningarne äro omkring 50 täflande anmälda. Extratåg till och från Gl:a Upsala kommer antagligen att anordnas. Ordnignen upprätthålles af 30 man ur Uplands regemente, som benäget ställts till anordnarnes förfogande. Marskalkar komma att biträda med anvisandet af åskådarplatser. Biljettpriserna finnas angifna i annons i dagens nummer. De nationella Skidlöpningarne till hvilkas åskådande allmänheten vördsamt inbjudes ega rum nästa Lördag och Söndag. Täflingarne i längdlöpning å 60 och 80 kilometer försiggår om Lördag kl. 7 och kl. 10 f.m. och komma att utgå från Vaksala torg. Om söndag kl. 1 ega backlöpningarne och terränglöpningarne rum vid Tunåsen Gl:a Upsala. Biljetter till åskådaraplatserna kunna erhållas i stadens Boklådor samt å täflingsplatsen till följande priser: numrerad sittplats 1 kr. 25 öre, numrerad ståplats på bräder 75 öre, onumrerad reserverad plats 25 öre, ekipagebiljett, 2 hästar, 3 kr., 1 häst 1 kr. 50 öre. Musik utföres af Uplands Regementes Musikkår. Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige. 18 Storvreta IK

3 Årets nationella täflingar i längdlöpning å skidor hafva i dag försiggått. Klockan ½8 på morgonen utgingo de täflande i i sexmilslöpninen från startplatsen i närheten af Vaksalatorg. Först startade Rusatad från Särna, därefter följde med 5 min. mellanrum mellan hvarje täflande skogvaktaren Amundsson från Orsa, Grubbström från Arvidsjaur, förste pristagaren vid täflingen i Jockmock lappen P. Mattsson, eleven vid skogsinstitutet i Stockholm A. Cederberg, lappmannen Per Larsson från Jockmock, skogvaktaren J. Berglöf från Loos i Helsingland, lappmannen Olofsson från Arvidsjaur och Erik Holmberg från Nuonjes. Den tionde bland de anmälda Forslund, från Loos, var hindrad att infinna sig. Klockasn 10 startade de täflande i tremilslöpninen. Såväl i denna som föregående löpning bestämdes ordningsföljden mellan de täflande genom lottdragning. N:o 1 afgick emellertid ur täflingen, hvadan n: o 2 hr P. Langborg från Stockholm fick afgå först. Därefter följde med 2 min. mellanrum hrr J. Möllersvärd och E.P. Thunberg från Upsala, K. Brunsell, Svea garde, E.H. Viklund, Gefle, A. Björkdahl, Stockholm, A. Klingenstierna och A. Norgren, Upsala, K. Stjerne, Svea garde, R. Carrick, Gefle, W. Liedberg, Upsala och J. Hedlund, Stockholm. Under det att starten till denna täfling pågick började de täflande i sexmilslöpningen att inkomma, efter att hafva tillryggalagt första hvarvet, de bästa tiderna antecknades för lappen Olofsson 2,32, J.A. Grubbström 2,35, lappen Petter Mattsson, 2,37. Täflingsprotokollet är, då detta skrifves, ännu icke offentliggjordt. Tidtagare och kontrollanter hafva nemligen icke hunnit jemföra och uträkna tiderna. Enligt referenternas anteckningar ställer sig utgången sålunda: I 60 kilometers loppet: 1) lappen Olofsson, Arvidsjaur, 5 timmar 22 min. 27 sek., 2) Grubbström, Arvidsjaur 5 tim. 23 min., 3) lappen Mattsson, Jockmock, 5 tim. 33 m. Huruvida första priset en pokal värd 200 kr. kommer att utdelas är otvivelaktigt, enär ingen af pristagarne inkommit inom fem timmar. Trettiokilometersloppet 1) John Möllersvärd, Upsala 2 tim. 47 min. 32 sek., 2) korpral Stjerne, 2 tim. 47 min. 58 sek., 3) Wiklund, Gefle, 2 tim. 48 m. 56 sek. Dernäst R. Karrick, Gefle2 ti. 56 m. 50 sek. De här angifna tiderna meddelas under reservation; de torde dock i hufvudsak vara riktiga. Nationella täflingarna i skidlöpning Extratåg till Gamla Upsala. Med anledning af skidlöpnignarne i morgon (söndag) anordnas ett extratåg, som afgår från Upsala kl. 12,30 och återvänder från Gamla Upsala kl 3,15. Biljettpris tur och retur 25 öre. Om så erfordras kommer ytterligare ett extratåg att afgå något senare. Ordinarie tåg härifrån kl. 11,40, från Gamla Upsala 2,35. Sammanställt av Bernt Karlsson, Uppsala Idrottshistorisk Förening Storvreta IK 19

4 I huvudet på en förbundskapten att borga för att skidsporten i just dessa regioner kommer att öka. För att säkerställa elitåkare på den nivå som jag jobbar med måste vi få ett bredare rekryteringsunderlag. Därför är det viktigt att man börjar arbeta ännu mer aktivt i hela landet för att göra moderna skidanläggningar, precis som Storvreta gjort. Jag tror också att några fler skidtunnlar i södra Sverige skulle vara en framgångsformel. Dessa tunnlar ska naturligtvis läggas i stora befolkningsområden. Det är där vi har ett stort rekryteringsunderlag och det är på dessa platser som det finns flest motionärer. Genom detta borde det också gå att få ekonomin att gå ihop för dessa tunnelprojekt. Med förhoppningar om en fantastisk skidvinter. Magnus Ingesson / Förbundskapten Sverige Som förbundskapten och tränare åt Svenska Längdlandslaget har jag förmånen att få jobba med de allra bästa skidåkarna i landet, ja i flera fall världen. Jag får ofta frågor om hur det ser ut för återväxten inom svensk längdskidåkning och där finns det faktiskt frågetecken. Om jag ser tillbaka 30 år i tiden är jag övertygad om att det är färre barn, ungdomar som åker skidor idag jämfört med då. Hur kan det komma sig? Jag har naturligtvis inte svaren på detta men jag har trots allt några antaganden. Idag finns det mycket mer utbud för barn och ungdomar. Det handlar t ex om flera olika sporter, andra fritidssysselsättningar såsom dator och internet mm. En annan stor förändring är att snötillgången i Sverige är betydligt sämre idag än för 30 år sedan. Idag finns det i bästa fall natursnö i norra Sverige och i fjällvärlden. Men i dessa regioner bor det relativt sett inte så många människor. Där rekryteringsunderlaget till längdsporten finns är det i dagsläget inga vintrar. Det Storvreta IK tillsammans med intressenter gjort är ett steg i rätt riktning när det gäller att få fler barn, ungdomar, motionärer och även elit att få möjlighet att bedriva skidträning på snö. Inom regionen där Storvretas konstsnöanläggning byggts finns det en stor befolkningsmängd, hela Uppsalaområdet, Stockholmsregionen och Mälardalen. Detta initiativ är jag övertygad om kommer Storvreta IK

5 Nyheter Debatt Annonser Företag Brasved och pannved Säljes! Färdigkluven och kapad Ring för beställning: Martin Veterinär, Specifi c hund- och kattfoder, Djurtillbehör Motionerar, berikar och tar hand om din hund! Försäljning av pälsvårdsprodukter: K9 och Parma Tar även emot katter. Tidsbokning på telefon Edvards Kök Vid gamla E4:an Öppettider: Söndag-torsdag Fredag - lördag Sågtimmerv Björklinge Vi tillverkar fotinlägg efter avgjutning av dina fötter Vägstation Tel/Fax Björklinge Mob Storvreta IK 21

6 De brinner för att du skall lyckas! VI BESÖKER VÅR LEVERANTÖR AV SPORT & FRI- TIDSUTRUSTNING TEAM SPORTIA I BOLÄNDERNA OCH BER DEM BERÄTTA OM BUTIKEN. Här träffar vi ägaren Patrik Ingesson och frågar hur han ser på sin verksamhet. - Vår målsättning är att bli den bästa sportbutiken i Sverige. För att lyckas har vi valt att avgränsa oss. Målet är att bli bäst inom längd, fuktionella skor och cykel, säger Patrik. En förutsättning för att lyckas är att nå vårt andra mål. Att bli bäst i branschen på att ta hand om våra kunder. VILL BLI BÄST PÅ ATT TA HAND OM KUNDEN - Det viktigaste för oss är att göra kunden nöjd och att kunden lyckas med det de föresatt sig. Vi frågar hur de skall gå tillväga för att nå detta. Patrik förklarar. Det krävs allt från kunnig och engagerad personal till verkstad och brett sortiment. Allt vi gör måste göras med kunden som utgångspunkt. Enda från starten 2006 så har vi haft kunskap och service i fokus dag och natt, säger Ingesson. Det går som en röd tråd genom verksamheten. Att lyssna på kunden för att köpa in rätt varor utvecklar sortimentet. I säljsituationen förklarar vi för kunden vilka kringprodukter som gör att upplevelsen blir bättre och roligare. Allt för att hjälpa kunden att lyckas. DE HJÄLPER DIG HELA VÄGEN Samtidgt skall det vara tryggt att handla hos oss. Därför ser vi till att kunna hjälpa kunden även efter köpet med allt från verkstadarbeten till teknikträning och utbildningar. Vi frågar Ingesson hur han menar. Han säger stolt. T.ex. har vi precis byggt ut vår verkstad för att kunna serva kundernas skidor, cyklar m.m. ännu bättre. Lästning av skor och pjäxor som klämmer är ytterligare en service för att kunden skall känna sig trygg. Cykelträningen varje vecka för de som är intresserade av racercykling har varit mycket uppskattat. Om 3 veckor startar vi ju längdträningen tillsammans mer er och de kunder som vill lära sig mer. RÄTT PRODUKTER - VARKEN MER ELLER MINDRE Det som är extra roligt är att vi kan hjälpa alla till en bättre upplevelse, säger Patrik. Då menar jag allt från barn, till nybörjare och elit. Vi brinner för att kunden skall lyckas med sin fritidsaktivitet. Viktigt är därför att lyssna på kunden så att vi föreslår rätt produkter. Då krävs extra kunnig och engagerad personal. Jag är mycket nöjd med all vår personal säger Patrik. Extra skönt är det att vi har specialistkompetens på våra fokussegment. Vår cykelansvariga Kim har cyklat på landslagsnivå. Stefan som jobbar med skor har 16 års erfarenhet skor och fotanalyser. Till sin hjälp har han Jerry som jobbat 20 år inom ortopedteknik. I verkstaden finns Cristoffer som är född med verktyg i handen. Själv har jag längåkningen i blodet och har åkt på elitnivå. Allt detta borgar för att kunden för rätt produkter och kunskap kring sin sport- och fritisdsutrustning. TIPS VID KÖP AV LÄNGDUTRUSTNING Vad skall kunden tänka på när de skall köpa längdutrustning? Patrik tipsar: Gå till en butik som är experter på längd. Fråga alltid personalen om hjälp. Fundera på hur du skall använda din utrustning? Se långsiktigt. Helt avgörande är spannet. Fakrikat och design är underordnat. Köp inte för billiga pjäxor om du skall motionera. En ny bra stav kan förbättra åkningen. Kolla över vad du har för kläder. Rätt klädsel höjer upplevelsen. Använd gärna tape för fästet, så att du verkligen kommer till spåret 22 Storvreta IK

7 ANNAS STÄD & MILJÖSERVICE TAR ER DIT NI VILL Hårverksta n Öppettider Må, Ons, Fre 9-17 Tis, Tors 9-19 Sista Lö i månaden Vi finns nära dig Flyttstädning Byggstädning Bodstädning Kontorsstädning Trappstädning Hemstädning Brandsanering Golvvård Fönsterputsning Slipp köa för att köpa dina julblommor. Beställ dem hos oss bestäm själv när du vill hämta Nyhet! Tänkvärda presentböcker Hasselvägen 1B, Storvreta Centrum Öppettider Måndag - Torsdag Fredag - Lördag Söndag Service & Installation Kyl/frys Värmepumpar Luftkond / AC i bilar Servicetelefon Storvreta IK 23

8 Gränsöverskridande samarbete storföretag och idrottsförening Leverans av aska från återvinning och snösponsring Vattenfall Heat i Uppsala körde billass på billass med aska. Till slut blev det ca kubikmeter av restprodukter från förbränning av torv. Detta har lagts som grund för det nya elljusspåret vid Träffpunkt Skogsvallen. Den nya sträckningen på 5.0 km ringlar sig med doserade kurvor runt i skogen vid TippToppen. Leveransen av aska har efter utläggning täckts med ett gruslager, vilket ger ett ytskikt som går att använda året om för löpträning och skidåkning. Det är ett bra underlag för stavgång och på sikt kan det asfaltsbeläggas för handikappanpassning och rullskidåkning. Utöver spårunderlaget har samarbetsavtalet med Vattenfall Heat inneburit utläggning av aska på skjutvallen vid skidskyttestadion som håller på att färdigställas och som underlag vid nya parkeringsytor. Utöver askan ingick ett stort antal maskintimmar i avtalet. Askan från torven lämpar sig väl för konstruktion av vägar och andra ytor. Att torvaskan kan komma till nytta på det här sättet beror bland annat på att kalk tillsätts vid förbränningen. Kalken i askan gör den hård, men samtidigt lätt. När askan kan hjälpa skidåkare och löpare att få ett träningsspår i skogen får man ut lite till av bränslet det är bra! Under skidsäsongerna 2008/2010 har Storvreta IK som en av ett fåtal föreningar erhållit ett snösponsoravtal från Vattenfall AB och Svenska Skidförbundet.Vattenfall AB är huvudsponsor till Svenska Skidförbundet sedan mitten av 90-talet. Föregående vinter kunde vi erbjuda bra spår från början av januari fram till Vasaloppshelgen i mars. Då vi som förening kan låna ut full utrustning var det många skolklasser som fick möjlighet att pröva på längdåkning. Med snösponsringsavtal, vår nya konstsnöanläggning och egen pistmaskin har vi möjlighet förlänga skidsäsongen, om vinterkylan kommer till Storvreta. Då kan vi tillverka ett åkbart underlag för alla skidentusiaster i hela Mälardalen Storvreta IK

9 Gör som Uppsalas elitidrottare, träna på Kraftkällan. NÅGRA AV DE LAG SOM TRÄNAR HÄR HOS OSS: GUSK Danmarks IF Sirius Fotboll herr, juniorer Sirius Bandy 86:ers Uppsala Basket, herr, div1. juniorer Sallén Basket Uppsala Friidrott Sten Sture innebandy Storvreta innebandy dam Storvreta IK Hör av dig, vi hjälper dig igång! Testa oss du också! Gratis prova på träning mot uppvisande av denna kupong. Läs mer på eller ring KOM IGÅNG MOTIVATION NÅ MÅL KUNSKAP INSPIRATION KOST REHABILITERING Storvreta IK 25

10 Projektet Sport- och Friluftscentrum, Storvreta resultatet blev TRÄFFPUNKT SKOGSVALLEN 2001 Idé till Skid- och Friluftscentrum på Skogsvallen. Utformning av detaljplan inleds av Uppsala Kommun mars inbjuder SIK s skidsektion Storvretaborna till informationsmöte om Skid- och Friluftscentrum i Storvretaskolans matsal 2003 Projektnamnet ändras till Sport- och Friluftscentrum och projekteras för tävlingsidrott och Friskvård I februari inleder SIK och Uppsala Kommun förhandlingar med E4-Byggarna om ett avtal att tippa schaktmassor på TippToppen och en uppställningsplats för ca 30 husvagnar under 3 år. Det blev till slut 58 vagnar TippToppen höjs till 63 meter och utvidgas med ca kubikmeter massor från E-4 bygget Två nya byggnader har uppförts. Ett som garage och förrådsbyggnad och ett för speaker- och tävlingssekretariat. Arbetet har utförts av några klubbmedlemmar och byggnaderna kan idag värderas till ca 1,3 miljoner kronor Dagvattenhantering och projektering av ny parkeringsplats TippToppen färdigställs och skidskyttestadion påbörjas 2005 Utläggning av aska/sand på den nya bansträckningen i samarbete med Vattenfall Värme i Uppsala Gamla och nya spårdragningarna sammankopplas och nya skidstadion projekteras samt skidskytte-stadions grundarbeten slutförs. Den nya fotbollsplanen projekteras under september/ oktober. Planen har internationella mått Nytt elljusspår färdigställs med ca 100 belysningsstolpar Projektledningen gör ett korttidslån av en snökanon för att testa snöutläggning på delar av bansträckningen och att trimma organisationen. SIK och projektledningen leasar en pistmaskin med spårsläde genom avtal med en bank. Konstsnöanläggningen installeras. Pumphus sätts på plats. Rördragningen utförs i egen regi längs merparten av bansträckningen. Två mobila snökanoner för tillverkning av snö har levererats. Skidskyttestadions skjutvallar är klara. När de ekonomiska förutsättningarna skapats påbörjas en installation av skjutstationer i sektioner om ca 9 enheter. Installationen beräknas att starta under vintern/våren Projektet TRÄFFPUNKT har finansierats genom egna arbetsinsatser, stora åtaganden från sponsorer och med ca 3,8 miljoner kronor i bidrag från Uppsala Kommun. Hela projektet kan idag värderas till ca 18,5 miljoner kronor. 50% ROT-avdrag på arbetskostnaden Solvärme från Effecta 30% av värmebehovet gratis! Installerar även ved- och pelletspannor Gratis hembesök Skyttorps Mek & Bioenergi Knivsta Gård, SKYTTORP Tel , Storvreta IK

11 Nu tar vi nästa steg......häng med! X-O Graf Tryckeri AB Svederusgatan Uppsala Tel: , Fax: Storvreta IK 27

12 Lyssna på texten istället för att läsa den! VoiceCorp erbjuder webb tjänster som gör om text till tal. Prova vår personliga uppläsningstjänst på där du kan få vilken text som helst uppläst för dig. Perfekt om du t.ex. tycker att det är jobbigt att läsa själv. Vi erbjuder även lösningar för företag och organisationer som har en hemsida på webben som gör att alla dina besökare kan lyssna på alla texter på din webbplats Kontakta oss för mer information. Tel: Välkommen att fira julhelgen i Vattholma pastorat! Information om gudstjänster finns på vår hemsida eller i UNT:s fredagsannons. En välsignad julhelg önskar Tensta, Lena och Ärentuna församlingar ROSENDALS BYGG AB Vårdsätravägen UPPSALA Telefon: ADRESS FYRISBORGSG 2, UPPSALA ÖPPET VARD 10-18, LÖRD TEL HEMSIDA 28 Storvreta IK

13 Tänk globalt o Återvinn lokalt Tel: Öppettider Måndag - fredag, 8:30-17:00 Lördag, 9:00-16:00 Extra adventsöppet på söndagar Passa på att njuta våra bakverk i vårt eget mysiga café! För visst är fikastunden ett av de ögonblick som förgyller livet. Är du hungrig väljer du en baguette eller en macka, såklart på vårt eget bröd. Till det en kaffe, alternativt espresso eller café latte, olika sorters thé. VÄLKOMMEN IN! Storvreta IK 29

14 M.E.P BILREPCENTER Björkgatan 4 Uppsala Vid Shell E4 Mek El Plast Glasfiber Bilvård , Vallongatan 4 (Buss 13, Börjetull) Tel: Storvreta IK

15 Tre fullmatade vinterbilar. Passat TDI 170 R-Line Från kr Passat CC TDI 170 Från kr Tiguan Från kr Förmånsvärde: från kr/mån* Förmånsvärde: från kr/mån* Förmånsvärde: från kr/mån* Team Sweden paket från kr** (ord.pris kr) Nu erbjuder vi tre kampanjbilar som alla är utrustade med 4MOTION fyrhjulsdrift. Passat och Passat CC har en TDI-motor på 170 hk och automatlådan DSG, till Tiguan finns det 3 olika motoralternativ att välja mellan. Köp till vårt förmånliga utrustningspaket Team Sweden och du har den perfekta vinterbilen. Välkommen in och provkör. Bränsleförbrukning blandad körning: Passat 6,1-6,4 l/100 km, Passat CC 6,4 l/100 km, Tiguan 6,4-8,0l/100km. CO2-utsläpp blandad körning: Passat g/km, Passat CC 168 g/km, Tiguan g/km. Miljöklass Euro 5. *Förmånsvärde netto per månad vid 50% marginalskatt. **Prisexempel för Passat. Nyhet 2010 Commodore Concept Uppsalas största tillbehörs & reservdelsbutik för husvagn / husbil & släpvagnar ca artiklar i lager. Öppettider: Månd - Fred Lunchstängt VERKSTAD Vardagar 7-16 Börjegatan 66, Börjetull Tel Storvreta IK 31

16 Skidservice I vår stora kompletta skidverkstad kan du få hjälp med allt från skidvallning till lästning av pjäxor. Testa skating! Hyr komplett skateutrustning hos oss! 250kr/dag. Skidor, pjäxor och stavar. Start i mellandagarna. Prova vårt skidhotell! Prisex. skidverkstad Längd Stenslipning längd 350:- Mättning i hotbox från 300:- Glidvallning 200:- Fästvallning från 125:- Alpint Stenslipning + kanter 450:- Glidvallning 200:- Justering av bindning 100:- Lästning av pjäxa 150:-/del SkiSelector Vi testar både nya och gamla skidor i vår SkiSelector. Pris 200 kr. Få en utskriven dokumentation på karaktären och spannkurvan på dina skidor. Exakt utmätning av vallazoner. Går dina gamla skidor tungt? Svårt att få fäste? Låt oss kolla att dina skidor fortfarande passar dig. Låt oss ta hand om dina kladdiga skidor till våren. Prova vårt skidhotell! Detta ingår: Rengöring, skyddswax, förvaring över sommaren, spanntest i höst i Skiselector. 700:- PRESENTKORT 200:- Gäller för mätning av egenskaper hos ett par längdskidor i SkiSelector, med och utan bindningar: spannkurva, vallnings-, glidzoner, spannhöjd och slutspann med hjälp av SkiSelector. Giltigt endast hos Team Sportia Uppsala t.o.m. 1 mars PRÖVA PÅ! Klipp ut och ta med detta presentkort. Tel: MÅN-FRE LÖR SÖN 11 16

SIK-bladet. Nr 8, 2011. Samarbete över gränserna

SIK-bladet. Nr 8, 2011. Samarbete över gränserna SIK-bladet Nr 8, 2011 Samarbete över gränserna Ska ni gräva om på trädgården, vi hjälper dig! Vi har en minigrävare på 3,5 ton, den är liten & smidig, kommer lätt in i just din trädgård. Vi utför arbeten

Läs mer

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN

SATSA PÅ EN DAMM SLAO 2020: TEMA >> Investeringar GERREMO- PRISET SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN nr 2 november säsongen 2013-14 GERREMO- PRISET SLAO 2020: SÅ JOBBAR ANLÄGGNINGARNA INFÖR FRAMTIDEN VI MÅSTE AGERA FÖR ATT STOPPA DUBBELSTÖTEN TEMA >> Investeringar SATSA PÅ EN DAMM SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA

Läs mer

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP 13 JUNI VÄLJ MELLAN 10 & 21 KM ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP Karlstad är upplevelser I Karlstad är det alltid något på gång. Musikfestivalen Putte i parken

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Idrottsföreningen Femman

Idrottsföreningen Femman December 2013 Idrottsföreningen Femman Friidrott, Orientering och Skidåkning Korsholm, Finland December 2013 1 Idrottsföreningen Femman Friidrott Orientering Skidåkning FRIIDROTT ORIENTERING Kalevaspelen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Värdefull. Charlottes. Banken i mobilen så funkar det. Vinn. 5000 kr! Banken satsar på unga. Vinn 1000:- träningsläger fick stöd av stiftelsen

Värdefull. Charlottes. Banken i mobilen så funkar det. Vinn. 5000 kr! Banken satsar på unga. Vinn 1000:- träningsläger fick stöd av stiftelsen Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 5 Nummer 2 2010 LÖS VÅRT KORSORD Vinn 1000:- Gåva till alla som lämnar in kupongen! Banken satsar på unga Vinn 5000 kr! se sid 5 Tryggare Vimmerby

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

Tre nya elbilar på SHE. SHEs Miljöpris 2014. Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014. Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB

Tre nya elbilar på SHE. SHEs Miljöpris 2014. Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014. Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB Tre nya elbilar på SHE SHEs Miljöpris 2014 Kenneth Mårtensson, vd Sala-Heby Energi AB Årets SHE-dag, kuponger i tidningen JULI 2014 JULI 2014 1 SHE-koncernen I huvudet på VD! För ett år sedan skrev jag

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

GRÖNKLITT JON OLSSON TÄVLING STOCKHOLMS BÄSTA BACKAR

GRÖNKLITT JON OLSSON TÄVLING STOCKHOLMS BÄSTA BACKAR ALLT DU BÖR VETA INFÖR VINTERN TÄNNDALEN CHARLOTTE KALLA GRÖNKLITT JON OLSSON TÄVLING STOCKHOLMS BÄSTA BACKAR HANDSKTEST JESPER TJÄDER VACUUM BO Foto: Mattias Fredriksson/Euro Accident KALLA STORSATSAR

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak!

En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak! skepp o hoj magazine 2015 En av Sveriges största båtutställningar allt under ett tak! Decennier av erfarenhet 2 Rodins Marin räddar semestern 6 Trygg vinterförvaring med full service 8 En dröm i alla väder

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

HEMMAMATCH UTVECKLAR SAMARBETEN BRÖDERNA OLOFSSON DIN LOKALA FOTBOLLSTIDNING 2011 #3 SIDA 2 SIDA 7 SIDA 17

HEMMAMATCH UTVECKLAR SAMARBETEN BRÖDERNA OLOFSSON DIN LOKALA FOTBOLLSTIDNING 2011 #3 SIDA 2 SIDA 7 SIDA 17 HEMMAMATCH DIN LOKALA FOTBOLLSTIDNING 2011 #3 SIDA 5 UTVECKLAR SAMARBETEN SIDA 9 BRÖDERNA OLOFSSON SIDA 2 SIDA 7 SIDA 17 HELA DENNA BILAGA ÄR EN TIDNING FRÅN SKELLEFTEÅ FF 2011-11-24 Samarbetar för framtiden

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

petra & Nordanstig Hemma hos Konsthantverkaren visar sitt fantastiska hem i Hudiksvall

petra & Nordanstig Hemma hos Konsthantverkaren visar sitt fantastiska hem i Hudiksvall HUDIK & Nordanstig www.ljusdalstidning.com Mäklaren om boendeboomen: Fortsatt rejäl prisökning Så påverkas du av Hälsovalet Liftaren tog över företaget... Familjen satsar på Gnarp...och mycket mer! Hemma

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Vi i VätterHem nr 6 2011 Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Alla tjänar på att du sorterar rätt, sidan 4-5 Mats Green - om pengar till hemlösa, sidan 8-9 Tidningsredaktion

Läs mer

TRÄNING S T Y R K A HIGH POWER MARTIAL ARTS FYSISK & MENTAL KINESISK MEDICIN AKUPUNKTURCENTRUM MEHR TAEKWONDO IRONMAN CLUB KÄRRA SIDA 11

TRÄNING S T Y R K A HIGH POWER MARTIAL ARTS FYSISK & MENTAL KINESISK MEDICIN AKUPUNKTURCENTRUM MEHR TAEKWONDO IRONMAN CLUB KÄRRA SIDA 11 ANNONSBILAGA AV BULLDOG MEDIA GROUP AB FEBRUARI 2013 TRÄNING SIDA 11 IRONMAN CLUB KÄRRA HIGH POWER MARTIAL ARTS SIDA 7 TRADITIONELL KINESISK MEDICIN AKUPUNKTURCENTRUM SIDA 5 MEHR TAEKWONDO FYSISK & MENTAL

Läs mer

Fartfyllt invigningsfirande

Fartfyllt invigningsfirande Lödöse 050-00 0 st Kycklingklubbor Max st per/kund gäller mot kupong, t.o.m. 5/- Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner Bokföring Rådgivning Revision Älvängen 00-7 0 55, www.pwc.com/se

Läs mer

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR

MOT NYA TIDER. Säsongsnytt: Elisabet tar SLAO VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR nr 1 september säsongen 2013-14 VINNER DU SLAO-GOLFEN I HÖST? Säsongsnytt: SKIROUTE & SNOWSCOOT CYKELINTRESSE LYFTER SKID- ANLÄGGNINGAR Elisabet tar SLAO MOT NYA TIDER SLAO SAMVERKAR FÖR ROLIGA OCH TRYGGA

Läs mer

Redan stora vill bli större

Redan stora vill bli större Varbergs största tidning Idag delas VP även ut till de boende i Varbergs största tidning Vecka 5 Onsdag 28 januari 2009 Varberg Veddige Derome Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster

Läs mer