FAMILJEÅKNING/VASALOPPSTRÄNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAMILJEÅKNING/VASALOPPSTRÄNING"

Transkript

1 or i en underbar skogsmiljö, kan erarerade skidspår i elljus samt skidspår er året, dvs under barmarksperioden, av längre markerade vandringsleder i et. Det finns vandringsleder mellan mmunalt, buss eller tåg, till och från älle Uppsala Kommuns anläggning planer och en teknikbana på konst-. ationella skidskyttetävlingar och med d i vår programtablå. Skogsvallen Den gulmarkerade slingan på bilden t.v. är det nya elljusspåret. Banlängden är från 2,5 5,0 km beroende på vilken bansträckning man väljer att åka eller springa. Skidskytteanläggningen är placerad i stadionområdet, söder om start- och målområdet. Konferenslokalerna finns tillsammans med kansliet, café och omklädningsmöjligheter i de blå husen längst nere i vänstra hörnet på skissen. FAMILJEÅKNING/VASALOPPSTRÄNING Vintertid finns välpreparerade skidspår i 7,5 km elljusspår. För familjeåkning finns spår i skön skogsmiljö. Längsta spårsträcka är ca 15 km. Förlägg Din Vasaloppsträning till Skogsvallen. RULLSKIDOR Rullskidåkning som barmarksträning inför vintersäsongen eller tävlingsverksamhet under övriga delar av året. Rullskidåkning med skidskytteträning. STAVGÅNG Bana med svaga lutningar som med fördel kan användas för låga motionsaktiviteter som t.ex. stavgång. Banan kan användas för löpträning och annan motion som befrämjar friskvård. HANDIKAPPANPASSNING Bansträckning som kommer att asfalteras blir utformad så att de är lämplig för rullstolsburna och rörelsehindrade. Rullstolsåkning för träning och tävling. Bågskytte t.ex. fälttävlan på mål med olika avstånd från 7 70 meter. VINTERLEK/PULKAÅKNING OCH SAM- ARBETE MED KOMMUNENS SKOLOR Pulkabacke för alla åldrar. SIK har fullständig skidutrustning som lånas ut till skolklasser som vill pröva på längdskidåkning. VANDRINGSLEDER/GRILLPLATSER Vandringsleder med olika längd, som följer en utstakad och färgmarkerad sträckning. Kartblad finns upprättad för hela ledsystemet. Utmärkta grillplatser för ökad miljöhänsyn. Storvreta Idrottsklubb Storvreta IK 17

2 Om det första riksmästerskapet på skidor i Uppsala Redan för över 100 år sedan var Uppsala centrum för skididrotten. Föjande texter är saxade ur Upsala - Tidning för Upsala stad & län under periden februari-mars 1893 Vid Föreningen för skidlöpningens främjande sammanträde härstädes i söndags under kapten A.D. Hejkenskjölds ordförandeskap utsågos funktionärer för de blifvande täflingarne samt beslöts bl.a. att 13 kontrollanter skola utställas på olika platser å längdlöpningsbanan vid täflingen den 25 d:s. Banan kommer att gå från Vaksala tull öfver Lenna jernvägen förbi Slafsta, Plenninge, Knifsbrunna, Vedyxa, Brunnby, Locksta, Åkerby, Svidja, Lunda, Jälla, Vittulsberg, Gl:a Upsala samt öfver Galgbacken till utgångspunkten. Å Tunåsenvid Gl:a Upsala, der backåkning med 1 och 2 meters stup eger rum den 26, komma läktare att uppbyggas. Musik utföres under täflingarne. Då styrelsen med bantåg på sönd. f.m. anlände till Gl:a Upsala, voro omkring 50 skidlöpare till mötes, havarefter alla på skidor begåfvo sig till Tunåsen, som inom kort företedde en synnerligen liflig tafla.. Särskild uppmärksamhet tilldrog sig en ung dam från Upsala, som skötte sina skidor så väl att ett par närvarande framstående norska skidlöpare förklarade att de icke ens i sitt hemland sett någon qvinna, som i fråga om skidåkning uppnått en sådan skicklighet. Den unga damens utmärkta backlöpningar helsades med bravorop. På middagen anträddes återfärden till Upsala. Efter sammanträdets slut var en fest anordnad å stadshotellet. Förutom styrelseledamöterna från Stockholm märktes bland deltagarna den framstående norske skidlöparen löjtnanten K. Halvorsen. Stämningen var synnerligen animerad. Årets nationella skidtäflingar, anordnade af Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige, ega rum härstädes om lördag och söndag. Till lördagens längdlöpningar å 6 och 3 mil hafva 21 täflande anmält sig, nämlien till 6-mils-löpningen 2 Jockmockslappar, 2 Arvidsjaurlappar, 1 lapp från Njounjes, 2 skidlöpare från Dalarne, 1 från Loos i Helsingland samt en känd skidlöpare från Stockholm; till 3-mils-löpningen 6 skidlöpare från Stockholm, 6 från Upsala, 2 från Gefle och 1 från Bollnäs. Till sistnämda täfling är första priset en silferpokal skänkt af h M: t konungen. 6-milslöpninen börjas vid 7-tiden och 3-mils-löpningen kl. 10. Båda löpningarne utgå från Vaksala torg. Täflingarne i backåkning försiggå söndag middag vid Tunåsen, Gl: a Upsala, der nödiga åtgärder vidtagits för åskådarnes och de täflandes beqvämlighet. Kl. 1 börjas båda backlöpningarne å 1 och 2 meters stup och terränglöpningarne å 5 och 2 km. Såsom första pris till täflingen med 2 meters stup har h. k. h. prins Carl skänkt en silfverpokal. Regementsmusik kommer att utföras vid täflignsplatsen. Till back- och terränglöpningarne äro omkring 50 täflande anmälda. Extratåg till och från Gl:a Upsala kommer antagligen att anordnas. Ordnignen upprätthålles af 30 man ur Uplands regemente, som benäget ställts till anordnarnes förfogande. Marskalkar komma att biträda med anvisandet af åskådarplatser. Biljettpriserna finnas angifna i annons i dagens nummer. De nationella Skidlöpningarne till hvilkas åskådande allmänheten vördsamt inbjudes ega rum nästa Lördag och Söndag. Täflingarne i längdlöpning å 60 och 80 kilometer försiggår om Lördag kl. 7 och kl. 10 f.m. och komma att utgå från Vaksala torg. Om söndag kl. 1 ega backlöpningarne och terränglöpningarne rum vid Tunåsen Gl:a Upsala. Biljetter till åskådaraplatserna kunna erhållas i stadens Boklådor samt å täflingsplatsen till följande priser: numrerad sittplats 1 kr. 25 öre, numrerad ståplats på bräder 75 öre, onumrerad reserverad plats 25 öre, ekipagebiljett, 2 hästar, 3 kr., 1 häst 1 kr. 50 öre. Musik utföres af Uplands Regementes Musikkår. Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige. 18 Storvreta IK

3 Årets nationella täflingar i längdlöpning å skidor hafva i dag försiggått. Klockan ½8 på morgonen utgingo de täflande i i sexmilslöpninen från startplatsen i närheten af Vaksalatorg. Först startade Rusatad från Särna, därefter följde med 5 min. mellanrum mellan hvarje täflande skogvaktaren Amundsson från Orsa, Grubbström från Arvidsjaur, förste pristagaren vid täflingen i Jockmock lappen P. Mattsson, eleven vid skogsinstitutet i Stockholm A. Cederberg, lappmannen Per Larsson från Jockmock, skogvaktaren J. Berglöf från Loos i Helsingland, lappmannen Olofsson från Arvidsjaur och Erik Holmberg från Nuonjes. Den tionde bland de anmälda Forslund, från Loos, var hindrad att infinna sig. Klockasn 10 startade de täflande i tremilslöpninen. Såväl i denna som föregående löpning bestämdes ordningsföljden mellan de täflande genom lottdragning. N:o 1 afgick emellertid ur täflingen, hvadan n: o 2 hr P. Langborg från Stockholm fick afgå först. Därefter följde med 2 min. mellanrum hrr J. Möllersvärd och E.P. Thunberg från Upsala, K. Brunsell, Svea garde, E.H. Viklund, Gefle, A. Björkdahl, Stockholm, A. Klingenstierna och A. Norgren, Upsala, K. Stjerne, Svea garde, R. Carrick, Gefle, W. Liedberg, Upsala och J. Hedlund, Stockholm. Under det att starten till denna täfling pågick började de täflande i sexmilslöpningen att inkomma, efter att hafva tillryggalagt första hvarvet, de bästa tiderna antecknades för lappen Olofsson 2,32, J.A. Grubbström 2,35, lappen Petter Mattsson, 2,37. Täflingsprotokollet är, då detta skrifves, ännu icke offentliggjordt. Tidtagare och kontrollanter hafva nemligen icke hunnit jemföra och uträkna tiderna. Enligt referenternas anteckningar ställer sig utgången sålunda: I 60 kilometers loppet: 1) lappen Olofsson, Arvidsjaur, 5 timmar 22 min. 27 sek., 2) Grubbström, Arvidsjaur 5 tim. 23 min., 3) lappen Mattsson, Jockmock, 5 tim. 33 m. Huruvida första priset en pokal värd 200 kr. kommer att utdelas är otvivelaktigt, enär ingen af pristagarne inkommit inom fem timmar. Trettiokilometersloppet 1) John Möllersvärd, Upsala 2 tim. 47 min. 32 sek., 2) korpral Stjerne, 2 tim. 47 min. 58 sek., 3) Wiklund, Gefle, 2 tim. 48 m. 56 sek. Dernäst R. Karrick, Gefle2 ti. 56 m. 50 sek. De här angifna tiderna meddelas under reservation; de torde dock i hufvudsak vara riktiga. Nationella täflingarna i skidlöpning Extratåg till Gamla Upsala. Med anledning af skidlöpnignarne i morgon (söndag) anordnas ett extratåg, som afgår från Upsala kl. 12,30 och återvänder från Gamla Upsala kl 3,15. Biljettpris tur och retur 25 öre. Om så erfordras kommer ytterligare ett extratåg att afgå något senare. Ordinarie tåg härifrån kl. 11,40, från Gamla Upsala 2,35. Sammanställt av Bernt Karlsson, Uppsala Idrottshistorisk Förening Storvreta IK 19

4 I huvudet på en förbundskapten att borga för att skidsporten i just dessa regioner kommer att öka. För att säkerställa elitåkare på den nivå som jag jobbar med måste vi få ett bredare rekryteringsunderlag. Därför är det viktigt att man börjar arbeta ännu mer aktivt i hela landet för att göra moderna skidanläggningar, precis som Storvreta gjort. Jag tror också att några fler skidtunnlar i södra Sverige skulle vara en framgångsformel. Dessa tunnlar ska naturligtvis läggas i stora befolkningsområden. Det är där vi har ett stort rekryteringsunderlag och det är på dessa platser som det finns flest motionärer. Genom detta borde det också gå att få ekonomin att gå ihop för dessa tunnelprojekt. Med förhoppningar om en fantastisk skidvinter. Magnus Ingesson / Förbundskapten Sverige Som förbundskapten och tränare åt Svenska Längdlandslaget har jag förmånen att få jobba med de allra bästa skidåkarna i landet, ja i flera fall världen. Jag får ofta frågor om hur det ser ut för återväxten inom svensk längdskidåkning och där finns det faktiskt frågetecken. Om jag ser tillbaka 30 år i tiden är jag övertygad om att det är färre barn, ungdomar som åker skidor idag jämfört med då. Hur kan det komma sig? Jag har naturligtvis inte svaren på detta men jag har trots allt några antaganden. Idag finns det mycket mer utbud för barn och ungdomar. Det handlar t ex om flera olika sporter, andra fritidssysselsättningar såsom dator och internet mm. En annan stor förändring är att snötillgången i Sverige är betydligt sämre idag än för 30 år sedan. Idag finns det i bästa fall natursnö i norra Sverige och i fjällvärlden. Men i dessa regioner bor det relativt sett inte så många människor. Där rekryteringsunderlaget till längdsporten finns är det i dagsläget inga vintrar. Det Storvreta IK tillsammans med intressenter gjort är ett steg i rätt riktning när det gäller att få fler barn, ungdomar, motionärer och även elit att få möjlighet att bedriva skidträning på snö. Inom regionen där Storvretas konstsnöanläggning byggts finns det en stor befolkningsmängd, hela Uppsalaområdet, Stockholmsregionen och Mälardalen. Detta initiativ är jag övertygad om kommer Storvreta IK

5 Nyheter Debatt Annonser Företag Brasved och pannved Säljes! Färdigkluven och kapad Ring för beställning: Martin Veterinär, Specifi c hund- och kattfoder, Djurtillbehör Motionerar, berikar och tar hand om din hund! Försäljning av pälsvårdsprodukter: K9 och Parma Tar även emot katter. Tidsbokning på telefon Edvards Kök Vid gamla E4:an Öppettider: Söndag-torsdag Fredag - lördag Sågtimmerv Björklinge Vi tillverkar fotinlägg efter avgjutning av dina fötter Vägstation Tel/Fax Björklinge Mob Storvreta IK 21

6 De brinner för att du skall lyckas! VI BESÖKER VÅR LEVERANTÖR AV SPORT & FRI- TIDSUTRUSTNING TEAM SPORTIA I BOLÄNDERNA OCH BER DEM BERÄTTA OM BUTIKEN. Här träffar vi ägaren Patrik Ingesson och frågar hur han ser på sin verksamhet. - Vår målsättning är att bli den bästa sportbutiken i Sverige. För att lyckas har vi valt att avgränsa oss. Målet är att bli bäst inom längd, fuktionella skor och cykel, säger Patrik. En förutsättning för att lyckas är att nå vårt andra mål. Att bli bäst i branschen på att ta hand om våra kunder. VILL BLI BÄST PÅ ATT TA HAND OM KUNDEN - Det viktigaste för oss är att göra kunden nöjd och att kunden lyckas med det de föresatt sig. Vi frågar hur de skall gå tillväga för att nå detta. Patrik förklarar. Det krävs allt från kunnig och engagerad personal till verkstad och brett sortiment. Allt vi gör måste göras med kunden som utgångspunkt. Enda från starten 2006 så har vi haft kunskap och service i fokus dag och natt, säger Ingesson. Det går som en röd tråd genom verksamheten. Att lyssna på kunden för att köpa in rätt varor utvecklar sortimentet. I säljsituationen förklarar vi för kunden vilka kringprodukter som gör att upplevelsen blir bättre och roligare. Allt för att hjälpa kunden att lyckas. DE HJÄLPER DIG HELA VÄGEN Samtidgt skall det vara tryggt att handla hos oss. Därför ser vi till att kunna hjälpa kunden även efter köpet med allt från verkstadarbeten till teknikträning och utbildningar. Vi frågar Ingesson hur han menar. Han säger stolt. T.ex. har vi precis byggt ut vår verkstad för att kunna serva kundernas skidor, cyklar m.m. ännu bättre. Lästning av skor och pjäxor som klämmer är ytterligare en service för att kunden skall känna sig trygg. Cykelträningen varje vecka för de som är intresserade av racercykling har varit mycket uppskattat. Om 3 veckor startar vi ju längdträningen tillsammans mer er och de kunder som vill lära sig mer. RÄTT PRODUKTER - VARKEN MER ELLER MINDRE Det som är extra roligt är att vi kan hjälpa alla till en bättre upplevelse, säger Patrik. Då menar jag allt från barn, till nybörjare och elit. Vi brinner för att kunden skall lyckas med sin fritidsaktivitet. Viktigt är därför att lyssna på kunden så att vi föreslår rätt produkter. Då krävs extra kunnig och engagerad personal. Jag är mycket nöjd med all vår personal säger Patrik. Extra skönt är det att vi har specialistkompetens på våra fokussegment. Vår cykelansvariga Kim har cyklat på landslagsnivå. Stefan som jobbar med skor har 16 års erfarenhet skor och fotanalyser. Till sin hjälp har han Jerry som jobbat 20 år inom ortopedteknik. I verkstaden finns Cristoffer som är född med verktyg i handen. Själv har jag längåkningen i blodet och har åkt på elitnivå. Allt detta borgar för att kunden för rätt produkter och kunskap kring sin sport- och fritisdsutrustning. TIPS VID KÖP AV LÄNGDUTRUSTNING Vad skall kunden tänka på när de skall köpa längdutrustning? Patrik tipsar: Gå till en butik som är experter på längd. Fråga alltid personalen om hjälp. Fundera på hur du skall använda din utrustning? Se långsiktigt. Helt avgörande är spannet. Fakrikat och design är underordnat. Köp inte för billiga pjäxor om du skall motionera. En ny bra stav kan förbättra åkningen. Kolla över vad du har för kläder. Rätt klädsel höjer upplevelsen. Använd gärna tape för fästet, så att du verkligen kommer till spåret 22 Storvreta IK

7 ANNAS STÄD & MILJÖSERVICE TAR ER DIT NI VILL Hårverksta n Öppettider Må, Ons, Fre 9-17 Tis, Tors 9-19 Sista Lö i månaden Vi finns nära dig Flyttstädning Byggstädning Bodstädning Kontorsstädning Trappstädning Hemstädning Brandsanering Golvvård Fönsterputsning Slipp köa för att köpa dina julblommor. Beställ dem hos oss bestäm själv när du vill hämta Nyhet! Tänkvärda presentböcker Hasselvägen 1B, Storvreta Centrum Öppettider Måndag - Torsdag Fredag - Lördag Söndag Service & Installation Kyl/frys Värmepumpar Luftkond / AC i bilar Servicetelefon Storvreta IK 23

8 Gränsöverskridande samarbete storföretag och idrottsförening Leverans av aska från återvinning och snösponsring Vattenfall Heat i Uppsala körde billass på billass med aska. Till slut blev det ca kubikmeter av restprodukter från förbränning av torv. Detta har lagts som grund för det nya elljusspåret vid Träffpunkt Skogsvallen. Den nya sträckningen på 5.0 km ringlar sig med doserade kurvor runt i skogen vid TippToppen. Leveransen av aska har efter utläggning täckts med ett gruslager, vilket ger ett ytskikt som går att använda året om för löpträning och skidåkning. Det är ett bra underlag för stavgång och på sikt kan det asfaltsbeläggas för handikappanpassning och rullskidåkning. Utöver spårunderlaget har samarbetsavtalet med Vattenfall Heat inneburit utläggning av aska på skjutvallen vid skidskyttestadion som håller på att färdigställas och som underlag vid nya parkeringsytor. Utöver askan ingick ett stort antal maskintimmar i avtalet. Askan från torven lämpar sig väl för konstruktion av vägar och andra ytor. Att torvaskan kan komma till nytta på det här sättet beror bland annat på att kalk tillsätts vid förbränningen. Kalken i askan gör den hård, men samtidigt lätt. När askan kan hjälpa skidåkare och löpare att få ett träningsspår i skogen får man ut lite till av bränslet det är bra! Under skidsäsongerna 2008/2010 har Storvreta IK som en av ett fåtal föreningar erhållit ett snösponsoravtal från Vattenfall AB och Svenska Skidförbundet.Vattenfall AB är huvudsponsor till Svenska Skidförbundet sedan mitten av 90-talet. Föregående vinter kunde vi erbjuda bra spår från början av januari fram till Vasaloppshelgen i mars. Då vi som förening kan låna ut full utrustning var det många skolklasser som fick möjlighet att pröva på längdåkning. Med snösponsringsavtal, vår nya konstsnöanläggning och egen pistmaskin har vi möjlighet förlänga skidsäsongen, om vinterkylan kommer till Storvreta. Då kan vi tillverka ett åkbart underlag för alla skidentusiaster i hela Mälardalen Storvreta IK

9 Gör som Uppsalas elitidrottare, träna på Kraftkällan. NÅGRA AV DE LAG SOM TRÄNAR HÄR HOS OSS: GUSK Danmarks IF Sirius Fotboll herr, juniorer Sirius Bandy 86:ers Uppsala Basket, herr, div1. juniorer Sallén Basket Uppsala Friidrott Sten Sture innebandy Storvreta innebandy dam Storvreta IK Hör av dig, vi hjälper dig igång! Testa oss du också! Gratis prova på träning mot uppvisande av denna kupong. Läs mer på eller ring KOM IGÅNG MOTIVATION NÅ MÅL KUNSKAP INSPIRATION KOST REHABILITERING Storvreta IK 25

10 Projektet Sport- och Friluftscentrum, Storvreta resultatet blev TRÄFFPUNKT SKOGSVALLEN 2001 Idé till Skid- och Friluftscentrum på Skogsvallen. Utformning av detaljplan inleds av Uppsala Kommun mars inbjuder SIK s skidsektion Storvretaborna till informationsmöte om Skid- och Friluftscentrum i Storvretaskolans matsal 2003 Projektnamnet ändras till Sport- och Friluftscentrum och projekteras för tävlingsidrott och Friskvård I februari inleder SIK och Uppsala Kommun förhandlingar med E4-Byggarna om ett avtal att tippa schaktmassor på TippToppen och en uppställningsplats för ca 30 husvagnar under 3 år. Det blev till slut 58 vagnar TippToppen höjs till 63 meter och utvidgas med ca kubikmeter massor från E-4 bygget Två nya byggnader har uppförts. Ett som garage och förrådsbyggnad och ett för speaker- och tävlingssekretariat. Arbetet har utförts av några klubbmedlemmar och byggnaderna kan idag värderas till ca 1,3 miljoner kronor Dagvattenhantering och projektering av ny parkeringsplats TippToppen färdigställs och skidskyttestadion påbörjas 2005 Utläggning av aska/sand på den nya bansträckningen i samarbete med Vattenfall Värme i Uppsala Gamla och nya spårdragningarna sammankopplas och nya skidstadion projekteras samt skidskytte-stadions grundarbeten slutförs. Den nya fotbollsplanen projekteras under september/ oktober. Planen har internationella mått Nytt elljusspår färdigställs med ca 100 belysningsstolpar Projektledningen gör ett korttidslån av en snökanon för att testa snöutläggning på delar av bansträckningen och att trimma organisationen. SIK och projektledningen leasar en pistmaskin med spårsläde genom avtal med en bank. Konstsnöanläggningen installeras. Pumphus sätts på plats. Rördragningen utförs i egen regi längs merparten av bansträckningen. Två mobila snökanoner för tillverkning av snö har levererats. Skidskyttestadions skjutvallar är klara. När de ekonomiska förutsättningarna skapats påbörjas en installation av skjutstationer i sektioner om ca 9 enheter. Installationen beräknas att starta under vintern/våren Projektet TRÄFFPUNKT har finansierats genom egna arbetsinsatser, stora åtaganden från sponsorer och med ca 3,8 miljoner kronor i bidrag från Uppsala Kommun. Hela projektet kan idag värderas till ca 18,5 miljoner kronor. 50% ROT-avdrag på arbetskostnaden Solvärme från Effecta 30% av värmebehovet gratis! Installerar även ved- och pelletspannor Gratis hembesök Skyttorps Mek & Bioenergi Knivsta Gård, SKYTTORP Tel , Storvreta IK

11 Nu tar vi nästa steg......häng med! X-O Graf Tryckeri AB Svederusgatan Uppsala Tel: , Fax: Storvreta IK 27

12 Lyssna på texten istället för att läsa den! VoiceCorp erbjuder webb tjänster som gör om text till tal. Prova vår personliga uppläsningstjänst på där du kan få vilken text som helst uppläst för dig. Perfekt om du t.ex. tycker att det är jobbigt att läsa själv. Vi erbjuder även lösningar för företag och organisationer som har en hemsida på webben som gör att alla dina besökare kan lyssna på alla texter på din webbplats Kontakta oss för mer information. Tel: Välkommen att fira julhelgen i Vattholma pastorat! Information om gudstjänster finns på vår hemsida eller i UNT:s fredagsannons. En välsignad julhelg önskar Tensta, Lena och Ärentuna församlingar ROSENDALS BYGG AB Vårdsätravägen UPPSALA Telefon: ADRESS FYRISBORGSG 2, UPPSALA ÖPPET VARD 10-18, LÖRD TEL HEMSIDA 28 Storvreta IK

13 Tänk globalt o Återvinn lokalt Tel: Öppettider Måndag - fredag, 8:30-17:00 Lördag, 9:00-16:00 Extra adventsöppet på söndagar Passa på att njuta våra bakverk i vårt eget mysiga café! För visst är fikastunden ett av de ögonblick som förgyller livet. Är du hungrig väljer du en baguette eller en macka, såklart på vårt eget bröd. Till det en kaffe, alternativt espresso eller café latte, olika sorters thé. VÄLKOMMEN IN! Storvreta IK 29

14 M.E.P BILREPCENTER Björkgatan 4 Uppsala Vid Shell E4 Mek El Plast Glasfiber Bilvård , Vallongatan 4 (Buss 13, Börjetull) Tel: Storvreta IK

15 Tre fullmatade vinterbilar. Passat TDI 170 R-Line Från kr Passat CC TDI 170 Från kr Tiguan Från kr Förmånsvärde: från kr/mån* Förmånsvärde: från kr/mån* Förmånsvärde: från kr/mån* Team Sweden paket från kr** (ord.pris kr) Nu erbjuder vi tre kampanjbilar som alla är utrustade med 4MOTION fyrhjulsdrift. Passat och Passat CC har en TDI-motor på 170 hk och automatlådan DSG, till Tiguan finns det 3 olika motoralternativ att välja mellan. Köp till vårt förmånliga utrustningspaket Team Sweden och du har den perfekta vinterbilen. Välkommen in och provkör. Bränsleförbrukning blandad körning: Passat 6,1-6,4 l/100 km, Passat CC 6,4 l/100 km, Tiguan 6,4-8,0l/100km. CO2-utsläpp blandad körning: Passat g/km, Passat CC 168 g/km, Tiguan g/km. Miljöklass Euro 5. *Förmånsvärde netto per månad vid 50% marginalskatt. **Prisexempel för Passat. Nyhet 2010 Commodore Concept Uppsalas största tillbehörs & reservdelsbutik för husvagn / husbil & släpvagnar ca artiklar i lager. Öppettider: Månd - Fred Lunchstängt VERKSTAD Vardagar 7-16 Börjegatan 66, Börjetull Tel Storvreta IK 31

16 Skidservice I vår stora kompletta skidverkstad kan du få hjälp med allt från skidvallning till lästning av pjäxor. Testa skating! Hyr komplett skateutrustning hos oss! 250kr/dag. Skidor, pjäxor och stavar. Start i mellandagarna. Prova vårt skidhotell! Prisex. skidverkstad Längd Stenslipning längd 350:- Mättning i hotbox från 300:- Glidvallning 200:- Fästvallning från 125:- Alpint Stenslipning + kanter 450:- Glidvallning 200:- Justering av bindning 100:- Lästning av pjäxa 150:-/del SkiSelector Vi testar både nya och gamla skidor i vår SkiSelector. Pris 200 kr. Få en utskriven dokumentation på karaktären och spannkurvan på dina skidor. Exakt utmätning av vallazoner. Går dina gamla skidor tungt? Svårt att få fäste? Låt oss kolla att dina skidor fortfarande passar dig. Låt oss ta hand om dina kladdiga skidor till våren. Prova vårt skidhotell! Detta ingår: Rengöring, skyddswax, förvaring över sommaren, spanntest i höst i Skiselector. 700:- PRESENTKORT 200:- Gäller för mätning av egenskaper hos ett par längdskidor i SkiSelector, med och utan bindningar: spannkurva, vallnings-, glidzoner, spannhöjd och slutspann med hjälp av SkiSelector. Giltigt endast hos Team Sportia Uppsala t.o.m. 1 mars PRÖVA PÅ! Klipp ut och ta med detta presentkort. Tel: MÅN-FRE LÖR SÖN 11 16

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 VÄLKOMMEN TILL START! LÖRDAG 24/8 KL 10.00

TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 VÄLKOMMEN TILL START! LÖRDAG 24/8 KL 10.00 www.teamsportiahuset.se TEAM SPORTIA- LOPPET 2013 Succén återkommer missa inte årets löparfest! Passa på att springa i vackra Kiruna med Kebnekaise som kuliss. Ett lopp för alla! Löp, lunka ellergå. Välkommen!

Läs mer

Hembrev för veckorna 6 och 7

Hembrev för veckorna 6 och 7 Hembrev för veckorna 6 och 7 Hej alla! Nu var det dags för lite information igen. När ni får hem det här har vi haft föräldramöte och för er som inte kunde närvara hälsar vi att ni kommer att få ta del

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM

FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM FRYKENKLASSIKERN 2014 START- PM INFORMATION Lördagen den 2 augusti blir en träningsfylld och rolig dag som vi startar med simning på morgonen följt av löpning och cykel samt lite skidor under cykelpasset.

Läs mer

Skid-VM i Falun. 18 februari till 1 mars 2015 BEYOND ALL EXPECTATIONS. falun2015.com

Skid-VM i Falun. 18 februari till 1 mars 2015 BEYOND ALL EXPECTATIONS. falun2015.com Skid-VM i Falun 18 februari till 1 mars 2015 YON LL XPCTTIONS falun2015.com li en del av skid-vm 2015! en 18 februari 1 mars 2015 avgörs VM i längdskidåkning, backhoppning och nordisk kombination i Falun.

Läs mer

Välkommen till förfesten FÖRVM2014 FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY

Välkommen till förfesten FÖRVM2014 FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY Välkommen till förfesten FIS NORDIC WORLD SKI CHAMPIO NSHIPS SWEDEN 18.02-01.03 PRESENTED BY TÄVLINGSPROGRAM FÖR-VM 2014 en fantastisk förfest se vårt utbud av aktiviteter, nöjen, tävlingar, festligheter

Läs mer

Info PRESS. Official Timing

Info PRESS. Official Timing Info PRESS FIS Presenting Sponsor Official FIS World Cup Sponsors Official Timing Tiden går fort och snart är det dags för Världscup finalen vi vill med denna info påminna er om att ansöka om ackreditering

Läs mer

SPORTLOV. www.upplands-bro.se

SPORTLOV. www.upplands-bro.se SPORTLOV 2015 www.upplands-bro.se SPORTLOV PÅ KONSTSKOLAN CIRKUSSKOLA! VECKOPROGRAM: Måndag 23/2 kl 13.00 15.00 Smyckesverkstad: kom och gör ditt eget macraméarmband. Material finns på plats. Tisdag 24/2

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

113:- 19:-/st. Köp 5. betala för 4 20% Dags för installning! GRATIS BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR. Hipposäckar

113:- 19:-/st. Köp 5. betala för 4 20% Dags för installning! GRATIS BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR. Hipposäckar utik ALLT TILL: Häst Hund & Katt Lantgård Hus & Trädgård www.djuronatur.se nr 1 SEPTEMBER 2007 BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR BUTIKSPREMIÄR 19:-/st Rabattcheck 20% Kattfoder 400 g Feline Health Nutrition....19:-

Läs mer

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa!

lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! NYHETER OCH ERBJUDaNDEN TIll DIG som ÄR KUND HOs VaTTENFall VINTER 2013/2014 Vattenfall Försäljning FOTO: UlF Palm Följ hela OS erbjudande från Viaplay! lägg vantarna på en äkta landslagsmössa! 20 procent

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R

Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Gäller på Café Prego Nyckeln, MDH Eskilstuna, Hus Väpnaren eller Café Prego Origo, MDH Västerås, Hus R Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel. Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett

ÖSTERSUNDSLOPPET. -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett ÖSTERSUNDSLOPPET -ett motionslopp i skidskytte Lördagen den 8 mars 2014 10 km eller 30 km - individuellt eller som stafett PM Fredag 7 mars, tra ning 17.00-21.00 Sekretariatet öppet, uthämtning av nummerlappar

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Längdskidläger #1 Östersund 9-11 december 2011

Längdskidläger #1 Östersund 9-11 december 2011 Längdskidläger #1 Östersund 9-11 december 2011 Ta chansen att få träna som eliten inom längdskidåkning! I samarbete med Intersport Östersund, Tord Wiksten, Camp Södergren och Nationellt vintersportcentrum

Läs mer

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 PM För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 SK Poseidon och Svenska Simförbundet hälsar aktiva och ledare varmt välkomna till Lund och årtusendets

Läs mer

CAFE & BISTRO J. Sökvägen 12, Karlskrona Tel 0733-767 516 Mån-Tors 8-15 Fre 8-14.30 LUNCH 11.30-13.30

CAFE & BISTRO J. Sökvägen 12, Karlskrona Tel 0733-767 516 Mån-Tors 8-15 Fre 8-14.30 LUNCH 11.30-13.30 2 FÖR 1 PÅ LUNCH CAFE & BISTRO J Sökvägen 12, Karlskrona Tel 0733-767 516 Mån-Tors 8-15 Fre 8-14.30 LUNCH 11.30-13.30 Med reservation för eventuella prisändringar och tryckfel. Kan ej kombineras med andra

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

140909 - Björn Alpberg, Almby IK Örebro

140909 - Björn Alpberg, Almby IK Örebro Arrangörsklubbar 140909 - Björn Alpberg, Almby IK Örebro Riksidrottsförbundet SVT Örebro kommun SM-veckan 2015 27 andra idrotter varav 6-7 i Ånnaboda Svenska skidförbundet Externa kontakter och avtal Örebro

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

Föräldramöte 19 Nov 2013

Föräldramöte 19 Nov 2013 Täby IS Skidor En god skidteknik, posi.va minnen och en bra allmän- fysik. Inramningen ska vara glädjefylld, utmanande och inspirera.ll e? livslångt intresse för längdskidåkning. Föräldramöte 19 Nov 2013

Läs mer

DACIA-PREMIÄR! Fria vinterhjul till nya Volvo och Renault!» SID 3 och 4. Spolarvätska för 5 kr/litern i vår pump i Värnamo 24-25/1.

DACIA-PREMIÄR! Fria vinterhjul till nya Volvo och Renault!» SID 3 och 4. Spolarvätska för 5 kr/litern i vår pump i Värnamo 24-25/1. 1 SPARA BILAGAN! ERBJUDANDEN T.O.M. 15 FEBRUARI 2015. DACIA-PREMIÄR! 24-25 januari premiärvisar vi vårt nya märke Dacia! Samtidigt bjuder vi på Volvohelg och prisvärda Renaultkampanjer Lördagsöppet 10-15

Läs mer

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats

husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats husvagnsfolk försöker muta sig till säsongsplats den stora FÖRdELEN med vintercamping är att man kommer nära backen med sitt boende till ett rimligt pris. Ett halvårs uppställning kostar ungefär som en

Läs mer

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015. 0620-123 20 www.hallstaberget.se

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015. 0620-123 20 www.hallstaberget.se Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 13-18/6 2015 0620-123 20 www.hallstaberget.se Välkommen till Sollefteå sommarskidskola 2015 Vi vänder oss i första hand till dig som är född 2000 2001. Sommarskidskolan är perfekt

Läs mer

Strategi 2012-2015. Hösten 2012

Strategi 2012-2015. Hösten 2012 Strategi 2012-2015 Hösten 2012 Delar du vårt intresse för skidning? Pargas IF:s skidsektion ser som sin uppgift och privilegium att utveckla skidsporten i Pargas med omnejd. I vår mångsidiga verksamhet

Läs mer

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014. 0620-123 20 www.hallstaberget.se

Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014. 0620-123 20 www.hallstaberget.se Sollefteå SOMMAR- SKIDSKOLA 14-19/6 2014 0620-123 20 www.hallstaberget.se Välkommen till Sollefteå sommarskidskola 2014 Vi vänder oss i första hand till dig som är född 1999 2000. Sommarskidskolan är perfekt

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 2008 Chokladfesten växer! En gång om året fylls Askersunds gator och torg med doften av choklad! Den 12 14 september 2008

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus Nr 03 2013 Årg. 6 21/2-6/3 ung i fokus FINSPÅNG 10181 10181 Jantzen Reclinerfåtölj 4.895:- Kampanj Komplett kontinentalsäng Gäller t.o.m. 10/3-2013 Nu 8.985:- FINSPÅNG AUDIO VIDEO - FInspång Stora Allén

Läs mer

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger.

I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Rätta läget för ert träningsläger. Lagkänsla. I Norrtälje har du nära till allt och bara 1 timme till Arlanda och Stockholm. Välkommen till Norrtälje Sportcentrum! Nästan oavsett vilken som är din favoritsport kan vi lova dig en riktigt

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013

AKTIVITETSKALENDER KALIX GOLFKLUBB 2013 JUN JUN JUNI JUNI JUNI 1 Lör Städdag 09:00 13:00 13:15 Hamburgerlunch 2 Sön Städtävling 9 hål för Städdeltagare kl 12:00 HH 3 Mån 4 Tis Tisdagsgolf 08:00 Grönt kort utb 1 5 Ons 6 Tors 7 Fre 8 Lör 9 Sön

Läs mer

inbjuder till: träna SOM team tynell

inbjuder till: träna SOM team tynell inbjuder till: TRÄNA SOM TEAM TYNELL 10-12 PERSONER GES ETT UNIKT TRÄNINGSUPPLÄGG INFÖR VASALOPPET 2013 Sport Support Center i samarbete med Team Tynell erbjuder 10 personer att träna och förbereda sig

Läs mer

ÖLANDS KYRKSTAFETT - EN UPPLEVELSE FÖR ALLA

ÖLANDS KYRKSTAFETT - EN UPPLEVELSE FÖR ALLA 16 MAJ 2015 ÖLANDS KYRKSTAFETT - EN UPPLEVELSE FÖR ALLA Att springa stafett på ett vårspirande Öland är en upplevelse. Den numera klassiska löparstafetten mellan kyrkor på Öland genomförs i år för 37:e

Läs mer

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i SERVICE Någon sådan kan vi ej erbjuda. Hyrorna omöjliggör någon form av anställd. Allt arbete görs av frivilliga händer. Vi hoppas på din förståelse och

Läs mer

Södertälje-en stad med anor från Vikingatiden

Södertälje-en stad med anor från Vikingatiden Fotograf: Jessica Söderström Södertälje-en stad med anor från Vikingatiden Södertälje fick stadprivilegier 1378 men har funnits med mycket längre än så. Bl.a. passerade Ansgar här på väg till Birka på

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Svenska Draghundsportförbundet

Svenska Draghundsportförbundet Svenska Draghundsportförbundet VÄLKOMMEN TILL EN HUNDSPORT MED DRAG! I Norden har vi en lång tradition när det gäller att köra och tävla med draghundar och under senare tid har det vuxit till en stor sport.

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

Det är många testlopp, alltså träningstävlingar,

Det är många testlopp, alltså träningstävlingar, FÖRKLARING TILL MEN På sidorna som följer kommer du att se tre olika träningsprogram. För alla nivåerna presenteras fyra olika typveckor, en för varje årstid. Programmen visar alltså hur en typisk träningsvecka

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Till alla föreningar anslutna till Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund (VIF) DEFINITIV INBJUDAN SKID-VM 2009. Nu är dags att anmäla sig till

Läs mer

Farleden 2014 Deltagar-PM

Farleden 2014 Deltagar-PM Farleden 2014 Deltagar-PM Välkommen till det första Farleden 27 juli 2014. Här kommer all information du behöver. När du kommer till Arkösund Bussen stannar helt nära tävlingscentrum, se karta. Hållplatsen

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2

Herzlich wilkommen nach Engelberg! 08-654 12 60, www.skiunlimited.se Skidtest Engelberg, Vitt & Brett 2 Skidtest I Engelberg kommer snön normalt tidigt på hösten. Med snön kommer abstinensstinna friåkarproffs, skidfilmare och säsongare från hela världen. Med sitt läge får Engelberg ofta besök av lågtryck

Läs mer

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås

Foto: Clifford Shirley Västerås & Co. Bowling Västerås Foto: Clifford Shirley Västerås & Co Bowling Västerås Än en gång ställer vi kosan mot Västerås, en stad som haft många PIF-arrangemang, bl.a. Postmilen, Posttrampet, Postsimmet. Bowling har också varit

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Alliansloppet. - Världens största tävling på rullskidor.

Alliansloppet. - Världens största tävling på rullskidor. Alliansloppet - Världens största tävling på rullskidor. ALLIANSLOPPET ALLIANSLOPPET En folkfest för skidälskare i hela norden.folkfest ALLIANSLOPPET Tävlingen är seedningsgrundande för Vasaloppet. Folkfest

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

3 år med Kakelcenter

3 år med Kakelcenter 3 år med Kakelcenter Vi bjuder på Tips & Erbjudanden 26 jan - 6 feb Kakelcenter mot nya höjder I år firar vi vårt tredje år i de nya lokalerna. Det har varit tre händelserika och roliga år fyllda med utmaningar.

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Informationsbrev om OL-Academy!!

Informationsbrev om OL-Academy!! NR 1 2012 Informationsbrev om OL-Academy!! Hej på er! Nytt år och nya möjligheter. Jag skall i detta informationsbrev som kommer att utkomma 1ggr/månad till studenter och andra personer kopplade till vår

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

JORD, GRUS- OCH KROSSPRODUKTER

JORD, GRUS- OCH KROSSPRODUKTER Privatperson prislista ABC-län 2014-04-01 JORD, GRUS- OCH KROSSPRODUKTER STORT SOM SMÅTT VI KAN DET! NCC driver krossfabriker under varumärket Ballast. Som privatperson kan du köpa våra produkter och få

Läs mer

ERBJUDANDEN I FEBRUARI

ERBJUDANDEN I FEBRUARI ERBJUDANDEN I FEBRUARI MITSUBISHI HELG 6-7 FEBRUARI EXTRA HELGÖPPET Lördag 10-14 Söndag 11-15 VI PRESENTERAR NYA MITSUBISHI OUTLANDER INGEN VANLIG MILJÖBIL. VÄLKOMMEN PÅ EN PROVTUR Innehåll: Mitsubishi

Läs mer

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Fira julen i vitt! Ta dig fram med spark, skidor, snowboard och snöskoter eller bara njut av vintern, det speciella ljuset och genuina vardagsupplevelser

Läs mer

Banguide. Välkommen till Mälarbadens golfklubb

Banguide. Välkommen till Mälarbadens golfklubb Banguide Välkommen till Mälarbadens golfklubb 1 Lokala regler och bestämmelser 2.4 Ledningstråd Om en boll träffar ledningstråd på hål 7 eller 16 måste spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och

Läs mer

BLODOMLOPPET LULEÅ 12 JUNI 2012. www.blodomloppet.se

BLODOMLOPPET LULEÅ 12 JUNI 2012. www.blodomloppet.se LULEÅ BLODOMLOPPET 12 JUNI 2012 Huvudsponsor: Blodomloppet är ett motionslopp för alla. Ung som gammal, stark som svag. Genom att delta främjar du blodgivning i Sverige. Anmälan och mer information hittar

Läs mer

Boende. Nytt om Akele till VSm i Norrtälje

Boende. Nytt om Akele till VSm i Norrtälje Nytt om Akele till VSm i Norrtälje Det har inte blivit så många vi hoppats på till VSM i Norrtälje bussen är nu avbokad. Vi satsar på samåkning och från Linköping är det 28 mil, till största delen bra

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER.

TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. ÖPPETHELG LÖR 30 AUG 10.00-14.00 (JÖNKÖPING 10.00-15.00), SÖN 31 AUG 11.00-15.00. 30-31 AUG PREMIÄR FÖR NYA TOYOTA YARIS EN LITEN BIL MED STORA NYHETER. SE VÅR VIDEOPRESENTATION AV NYA YARIS (LÄS MER PÅ

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet.

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Preliminära startgrupper Startgrupp Starttid Klass Anm 1 10:00 5000 Damer TÄVLINGSGRUPP 2

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Active Games är en idrottstävling för barn och ungdomar i åldern 7-20 år med synnedsättning från hela Sverige. Tävlingen vänder sig både till dig som redan tränar någon

Läs mer