Kallelse till föreningsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till föreningsstämma"

Transkript

1

2

3 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl i Musiksalen, S:t Gertrud, Östergatan 7 B, Malmö. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av ordförande för stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av två revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedllemmar anmälda ärenden (se bilaga 2 till 10) 18. Stämmans avslutande 19. Genomgång av underhållsplan och föreningens kostnader (se bilaga 11 till 14)

4

5 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Årsredovisning Bostadsföreningen Håkan upa Järnvägsmännen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsföreningen registrerades Nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Malmö Håkan 1929 Malmö Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes och består av 1 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 87 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Byggnadernas tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2008 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Sida 1 av 14

6 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Genomförd åtgärd År Kommentar Underhåll entrédörrar & kodlås Åtgärder av dörrstängare, låskolvar och kodlås Ommurning av grillplats Byte av tvättmaskiner st Planerad åtgärd År Kommentar Modernisering av panncentral 2010 Underhåll/renovering av 2010 grovtvättstuga och bastu EU anpassning lekplats 2010 Översyn av skorstenar 2010 Målning av sophus 2010 Omkakling väggar tvättstugor 2010 Även målning tak i tvättstuga B Underhåll av entrédörrar 2010 Rengöring/blekning samt inoljning av entrédörrar Förvaltning Avtal Leverantör Ekonomisk administrativ förvaltning SBC Klottersanering Klottrets fiende No 1 Tekniskt underhåll av utrustning i EP-Service AB tvättstugor 2 ggr/år Städning av trapphus och KIA kvalitetsstäd AB tvättstugor Rengöring av sopkärl 4g ggr / år Klottrets fiende No 1 Fastighetsskötsel K.S Fastighetsskötsel Trädgårds skötsel Lars Wessne Service av fjärrvärmecentral E.ON Värme Sverige AB Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 87 st och antalet medlemmar i föreningen 105. Under har 9 lägenheter överlåtits. Under året har styrelsen beviljat 4 andrahandsuthyrningar. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av: köpare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Annika Marie Kluge Lena Eva-Lotta Sundahl Mats Kaj Andreas Nygren Pia Sussanne Werninge Robert Leo Tolonen Klas Gunnar Skogmar Magnus Gunnar Granbom Mia Maria Sundberg Ordförande Ledamot Kassör Ledamot Sekreterare Suppleant Suppleant Suppleant Sida 2 av 14

7 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Klas Gunnar Skogmar, Magnus Gunnar Granbom, Mia Maria Sundberg, Pia Sussanne Werninge och Robert Leo Tolonen Styrelsen har under året avhållit protokollförda sammanträden. Revisorer Max Holmberg Eva Lundström Mattias Malré Valberedning Hans Carlsson Kristoffer Nordh Ordinarie Intern Ordinarie Intern Suppleant Intern Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Ej i prioriterad ordning: 1 : Ekonomisk administrativ förvaltning handhas sedan av SBC AB. 2 : Cykelinventering utförd. Cyklar utan ägare omhändertagna av styrelsen. 3 : Rensning av imkanaler i samtliga tvättstugor utfärd av Simab. 4 : Ett flertal saneringar av klotter har gjorts framförallt på husets baksida. Avtal avseende sanering har därför tecknats med klottrets fiende no 1. 5 : Genomgång av brandsäkerhetsutrustning har gjorts av Örestads brandservice AB. 6 : Renovering av grillplats har gjorts med bl.a. ommurning. 7 : Urstädning av de flesta källarförråd i trappa A-C har utförts. 8 : Energibesiktning utförd med gott resultat av Anticimex AB. Anslag om resultat har satts upp i entréer som krävs. 9 : Service av fjärrvärmecentral har utförts utan anmärkningar av EON Värme Sverige AB vid 2 tillfällen under Energiavtalet har setts över och tecknats om till bästa prisprodukt för föreningen. 10 : Föreningens hemsida har förbättrats. Bilder från boende i har lagts in samt årsredovisningar sedan 80-talet finns nu upplagt. En förslagslåda finns även nu. Arbetet med hemsidan fortsätter under : Ett flertal nya kodlås och dörrstängare till entrédörrar har installerats där så behövts. 12 : Lägenhetsinventering, enligt lag, utförd och nya lägenhetsnummer har anslagits i trappuppgångarna. 13 : Bullermätningar, både på gård och inne i lägenheter, har utförts av banverket och gatukontoret. 14 : Några vattenskador har åtgärdats under året. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten: 1 : Boende i föreningen började i mars 2010 att källsortera matavfall. 2 : Boende kan sedan mars 2010 lämna elskrot i miljöhuset. 3 : Nya kärl avsedda för batterier och glödlampor uppsatta i miljöhuset. Sida 3 av 14

8 Bf Håkan upa Järnvägsmännen : Upphandling av bastu/tvättstuge renovering pågår. 5 : Pulverbrandsläckare uppsatt i miljöhuset. 6 : Flaggstångsspecialisten åtgärdat trassel i flaggstång samt bytt till hel ny vimpel. Föreningens ekonomi Enligt styrelsens beslut höjdes avgifterna med 1,50 %. Fördelning intäkter och kostnader: Intäktsfördelning 2009 Övriga intäkter 12% Avskrivningar 7% Kostnadsfördelning Reparationer 10% Övrig drift 35% Taxebundna kostnader 41% Årsavgifter 88% Fastighetsskatt 2% Intäkter per kvadratmeter Kostnader per kvadratmeter Årsavgifter 301 kr Reparationer 29 kr Övriga intäkter 39 kr Taxebundna kostnader 119 kr Fastighetsskatt 6 kr Övrig drift 101 kr Avskrivningar 21 kr Kapitalkostnader 15 kr Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 6411 kvm bostäder Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Skatter och avgifter Fastighetsskatten förändrades från och med den 1 januari Den tidigare fastighetsskatten ersätts i vissa fall av en kommunal avgift. Det lägsta av antingen fastighetsskatten eller den kommunala avgiften ska gälla. För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. År 2009 inkomstbeskattades föreningen med 26,3% på finansiella intäkter efter avdrag av eventuella tidigare års skattemässiga underskott. Sida 4 av 14

9 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Dispositionsförslag Förslag till hantering av ansamlad förlust Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa fritt eget kapital Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 14

10 Bf Håkan upa Järnvägsmännen RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Sida 6 av 14

11 Bf Håkan upa Järnvägsmännen BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 7 av 14

12 Bf Håkan upa Järnvägsmännen BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Övriga fonder Not LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER BALANSRÄKNING Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser inga inga Sida 8 av 14

13 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,50 0,50 Fastighetsförbättringar 14,30 14,30 Markanläggning 10,00 10,00 Inventarier 20,00 20,00 Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enligt beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställ Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Myndighetstillsyn Gård Förbrukningsmateriel Brandskydd Fordon Sida 9 av 14

14 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Reparationer Fastighet förbättringar Lokaler Gemensamma utrymmen 86 0 Tvättstuga Sophantering/återvinning Entré/trapphus Lås VVS Värmeanläggning/undercentral Elinstallationer Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon Mark/gård/utemiljö Skador/klotter/skadegörelse Vattenskada Periodiskt underhåll Tvättstuga Fönster Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Medlemsinformation Tele och datakommunikation Juridiska åtgärder Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Medlemsavgift SBC ek för Övriga driftskostnader Sida 10 av 14

15 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner och arvoden Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Markanläggning Maskiner Inventarier Jämförelsestörande poster Förlust avyttring mask/invent TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Sida 11 av 14

16 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Not MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring Ekonomisk förvaltning, Kv Städning Not 6 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fond för yttre underhåll enligt not nedan Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut 0 0 Vid årets slut Sida 12 av 14

17 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Not Övriga fonder Vid årets början Ianspråktagande Vid årets slut Not 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors - ändringsdag Swedbank Hypotek 1,690 % Rörligt Swedbank Hypotek 5,610 % Swedbank Hypotek 1,370 % Rörligt Swedbank Hypotek 1,560 % Rörligt Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Sida 13 av 14

18 Bf Håkan upa Järnvägsmännen Not UPPLUPNA KOSTNADER Sociala avgifter Ränta El Värme Sophämtning Revisionsarvode, intern revisor Löner Styrelsearvode Upplupna intäkter MALMÖ den / 2010 Annika Marie Kluge Ordförande Robert Leo Tolonen Sekreterare Mats Kaj Andreas Nygren Kassör Lena Eva-Lotta Sundahl Ledamot Pia Sussanne Werninge Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2010 Max Holmberg Intern revisor Eva Lundström Intern revisor Sida 14 av 14

19

20 Valberedningens förslag Utgående mandat Mandaten för styrelseledamöterna Robert Tolonen och Pia Werninge går ut vid stämman Mandaten för suppleanterna Klas Skogmar, Magnus Granbom och Mia Sundberg går ut vid stämman Mandaten för revisorerna Max Holmberg och Eva Lundström går ut vid stämman Mandatet för revisorsuppleanten Mattias Malré går ut vid stämman Mandaten för Hans Carlsson och Kristoffer Nordh i valberedningen går ut vid stämman Valberedningens förslag till beslut Till ordinarie och suppleantpost i styrelsen gäller mandatperioden två år, medan övriga poster väljs på ett år. Till ordinarie styrelseposter föreslås omval av Robert Tolonen och Pia Werninge. Till poster som suppleanter i styrelsen föreslås omval av Klas Skogmar, samt nyval av Ingela Karlsson (trappa E) och Karolina Aldén (trappa H). Till poster som revisorer föreslås omval av Max Holmberg och Eva Lundström. Till post som revisorsuppleant föreslås nyval Ann-Christin Sundahl (trappa K). Till posterna i valberedningen föreslås omval av Hans Carlsson och Kristoffer Nordh. Malmö den 11 april 2010, Hans Carlsson och Kristoffer Nordh

21 Bilaga 1 Arbetsordning Debattregler Ordet begärs genom handuppräckning. I debatten kan både formella och sakliga förslag förekomma. Formella förslag berör beslutstekniken och tas alltid upp till beslut först. Formella förslag kan vara: bordläggning (frågans behandling skjuts upp till nästa årsstämma eller till extra stämma) remiss (frågan hänskjuts till en styrelsen eller annan för utredning) Sakliga förslag kan vara: ursprungsförslag avslagsförslag tilläggs- och ändringsförslag Tilläggs- och ändringsförslag får inte stå i strid med ursprungsförslagets huvudtanke. Till årsmötet kan föreslås: att bifalla/avslå ursprungsförslaget att bifalla/avslå ändringsförslag att bifalla/avslå nytt förslag Stämmoordförandens roll Ordföranden ska: leda diskussionen föra talarlista notera alla förslag som framförs ställa proposition leda beslutsfattandet När ordföranden själv vill delta i debatten, ska han/hon anmäla sig på talarlistan. Talarlistan Talarlistan ska följas, men den bryts när någon begär: ordningsfråga sakupplysning replik Streck i debatten När någon begär streck i debatten ska ordföranden fråga mötet om streck ska dras.

22 När streck är beslutat ska de som önskar ordet anmäla sig på talarlistan. Den får därefter brytas endast för ordningsfråga eller sakupplysning. Replik bör ej beviljas. Sedan streck har satts, får inga nya förslag ställas. Röstning Röstning sker genom acklamation eller votering. Vid personval sker röstning genom sluten omröstning om det finns fler kandidater än antal poster. Sluten omröstning ska ske även i andra fall om någon så begär. Vid acklamation kan den som anser att ordföranden har uppfattat utfallet felaktigt eller av annat skäl vill veta röstsiffrorna, begära votering innan klubban faller. Omröstning sker då genom handuppräckning. Den som då anser att ordföranden har missbedömt utfallet, kan begära rösträkning (votering med rösträkning). Rösträknarnas besked gäller. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör. Den som önskar reservera sig mot ett beslut, ska anmäla det i samband med att beslutet är fattat. Propositionsordning En proposition ska alltid besvaras med ja. Om det finns två eller fler förslag ställs dessa först mot varandra. Ordföranden föreslår en propositionsordning som ska godkännas av mötet. Om någon är missnöjd med ordförandens förslag, kan han eller hon lägga fram ett motförslag. Finns det två förslag frågar ordföranden: Bifalls förslag 1? De som vill bifalla förslag 1 säger ja, de andra är tysta. Ordföranden frågar sedan: Bifalls förslag 2? De som vill bifalla förslag två (istället för förslag 1) säger ja, de andra är tysta. Det förslag som bifalls av flest medlemmar ställs sedan mot avslag. När det finns endast ett förslag kvar, eller ifall endast ett förslag föreligger, ställer ordföranden proposition först på bifall och sedan på avslag. Detta går till som följer. Ordföranden frågar: Bifalls förslaget? De som vill bifalla förslaget svarar ja. Ordföranden frågar sedan: Någon däremot? De som vill avslå förslaget svarar ja.

23 Bilaga 2

24

25 Bilaga 3 Styrelsens förslag till beslut Ang. individuell mätning vatten och värme Styrelsen välkomnar alla förslag till sänkta kostnader för föreningen. I samband med energideklarationen, som utfördes av Anticimex AB under 2009, framkom några energibesparingsåtgärder som rekommenderades för vår fastighet (även om vi hade mycket bra värden för ett sekelskifteshus). Styrelsen har redan tillsatt en utredning för åtgärder med denna energideklaration som grund. Det är framförallt uppvärmning av fastigheten (radiatorerna) som kostar pengar och förbrukning av varmvatten i övrigt (dusch etc.) står endast för en marginell del av fjärrvärmekostnaderna. Individuella mätningar av värmeförbrukningen görs normalt endast vid nybyggnation av värmeledningssystem. För redan befintliga system är en optimering och fixering av givarna oftast att föredra, då man ej behöver betala för installationskostnader och den administration som ett individuellt värmemätningssystem skulle innebära. Utredningen kommer att framlägga vilka lösningar som passar vår fastighet och våra ändamål bäst. Med anledning av ovan föreslår styrelsen följande BESLUT att styrelsen ska utreda möjligheterna att sänka föreningens fjärrvärmekostnader genom t.ex. individuell mätning av vattenförbrukning och optimering av radiatorgivare.

26 Bilaga 4

27 Bilaga 5 Styrelsens förslag till beslut Ang. namntavlor i trapphus Styrelsen har under 2009 valt att byta sätt att förmedla de boendes namn på anslagstavlorna i trapphusen, från vita plastbokstäver till pappersark. Anledningen är att detta sparar tid och pengar. De vita plastbokstäverna är dyra och omständliga att sätta upp. Genom ett system med pappersark kan styrelsen enkelt hålla tavlorna uppdaterade och lättare ändra informationen även när en lägenhet hyrs ut i andrahand under en kortare tid. Ett system med metallskyltar finner styrelsen olämpligt pga dels kostnaderna förknippade med sådana, dels att omsättningen av boende är stor, dels att det är lämpligt att informationen hålls uppdaterad. Det senare är en service gentemot så väl boende som posten. Med anledning av ovan föreslår styrelsen följande BESLUT att motionen avslås.

28 Bilaga 6

29 Bilaga 7 Styrelsens förslag till beslut Ang. gårdsdagar Styrelsen anordnar vanligtvis två allmänna gårdsdagar per år, en på våren, i samband med att utemöblerna tas fram, och en på hösten, i samband med att de tas in. Under 2009 ställdes den på hösten in pga dåligt väder. För trädgårdsarbete övrig tid har styrelsen genom Gårdsbladet vid flertalet tillfällen inbjudit medlemmar att mot ekonomisk ersättning ingå i en trädsgårdsgrupp under ledning av Annika Kluge. Intresset för sådant arbete har dock varit svalt. Mot bakgrund av detta uppskattar styrelsen förslaget. Att slå fast detta i stämmobeslut finner styrelsen däremot inte lämpligt då sådant beslut blir tvingande till dess behörig stämma beslutat annorlunda. Med anledning av ovan föreslår styrelsen följande BESLUT att motionen avslås.

30 Bilaga 8

31

32 Relining ett sätt att renovera avloppet Sacpipe connection system är ett komplett system för stamrenovering. Detta är ett bra, billigt och miljövänligt alternativ till dig som tänkt byta ut stammarna i ditt hus. Resultatet efter renovering är ett nytt självbärande rör i ditt gamla, trasiga rör, slutprodukten har en livslängd på minst 50 år. Sacpipe connection system erbjuder en säker lösning på problem med läckande, trasiga och utslitna stammar. Säker produkt, säkra installatörer, miljösäker och då också säker för våra kunder. Kunder som inte bara sparar tid och pengar utan också kan bo kvar under hela renoveringstiden När det är dags att byta avlopp. Renovera istället för ett stambyte! Alla fastigheter behöver förr eller senare ett underhåll på sina avloppssystem. Vi jobbar med en typgodkänd metod för kostnadseffektiv avloppsrenovering. Idag finns i de flesta fall ingen anledning att riva bad och kök för att byta avloppsstammar som läcker och skapar fuktproblem. Att bygga upp ett invändigt skikt av elastiskt härdplast ger rören en livslängd som väl motsvarar ett nytt rörs. En fördel är naturligtvis att det tar en vecka att få systemet renoverat, till en bråkdel av kostnaden mot ett jämförande stambyte.efter att avloppssystemet är belagt så har man ett skarvlöst ytskikt från lägenheterna ner till källaren. Detta kan likväl appliceras på enstaka delar i ett avloppssystem, t ex enbart innefatta badrum-, köksstick eller golvbrunnar.

33 Proline -metoden - Det intelligenta sättet att bygga nya rör och stammar. I många fastigheter från 50-, 60- och 70-talen börjar avloppssystemen att sjunga på sista versen. Men stambyte med månader av ibland obeboeliga lägenheter och dryga kostnader är inget man drömmer om. Det enda som är mindre roligt än att byta stammar är väl egentligen, i längden, att inte byta stammar. Det måste göras. Däremot måste det inte göras som det alltid har gjorts. Vi på Proline tycker att slägga och kofot har gjort sitt i världens badrum. Därför har vi utvecklat ett annat, mer innovativt sätt att bygga nya avloppsledningar och stammar. Det går snabbt, det kräver minimala ingrepp i fastigheten, det är hållbart och det till en väsentligt lägre kostnad jämfört med ett traditionellt stambyte. Men det kanske allra viktigaste är att alla i fastigheten kan bo kvar under de två dagar det normalt tar att åtgärda en lägenhet, eller att verksamheten på ett sjukhus eller äldreboende kan fungera ungefär som vanligt. Företeelsen kallas relining, och inom den nischen är vi unika. Att vår teknik är efterlängtad bevisas av att vi vuxit stadigt under de tretton år vi varit verksamma. Proline finns i dag över hela Sverige och Norge, och snart i fler länder. Från starten 1994 och fram till idag har vi hunnit bygga nya avloppssystem i runt lägenheter. Vårt sätt är med andra ord väl beprövat och våra kunder fastighetsägare, privata och kommunala bostadsföretag och bostadsrättsföreningar är så nöjda att de faktiskt har blivit våra allra bästa säljare. Varför relining istället för ett När en vattenstam relinas så skapas ett nytt rör i den existerande stammen med följande fördelar gentemot ett traditionellt stambyte: - Inget rivningsarbete (Existerande badrum och kök behöver inte bytas ut inte behöver bilas/hackas fram - Billigt (Upp till 1/10 av kostnaden traditionellt stambyte) - Snabbt (Ingen utflyttning krävs från bostaden då en stam kan renoveras på en arbetsdag vid goda förhållanden - Foglöst rör (Ett skarvlöst nytt rör stammen, se bild nedan) - Ingen beläggning (I det nya röret inga beläggningar med tiden) - Flexibelt (Det nya röret är flexibelt ingen sprickbildning/avfällning sker då stammen rör sig) 22 mm kopparrör T-kors, belagt Relining Systems produkt Tel:

34 Bilaga 9 Styrelsens förslag till beslut Ang. bl.a. finansiering av renovering av avloppsstammar och vattenledningar Styrelsen har påbörjat arbete med att utreda status på avloppsstammar och vattenledningar. Som ett resultat av den utredningen kommer vi att veta hur och när vi behöver finansiera eventuella åtgärder. Med anledning av ovan föreslår styrelsen följande BESLUT att styrelsen utreder åtgärdsmetoder, finansieringslösningar och lämpliga tidpunkter för underhåll av avloppsstammar och vattenledningar samt löpande informerar medlemmarna om detta.

35 Bilaga 10 Proposition från styrelsen Ang. ändring av rutiner för ansökan om medlemsskap i 2 2 st Bf Håkans stadgar Den i stadgarna fastslagna rutinen för antagande av nya medlemmar i Bf Håkan är tidsödande och i mångt och mycket onödig. 2 2 st stadgarna lyder: Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig och innehålla utfästelse att sökanden förbinder sig att fullgöra de skyldigheter som stadgarna föreskriver samt att sökanden har för avsikt att bosätta sig i fastigheten. Till ansökan skall bifogas bestyrkt kopia av förvärvshandlingen samt referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärd eller liknande. Beträffande ansökan från bostadslåneinstitut krävs ej bosättningsavsikt eller referenser. Styrelsens erfarenhet är att referens från tidigare hyresvärd eller liknande saknar relevans. Detta dels då en hyresvärd som vill bli av med en boende inte kommer att lämna en dålig referens, dels då annan referens som sökande själv väljer med största sannolikhet alltid lämnar goda referens. I stadgarna står vidare att referens ifrån arbetsgivare ska bifogas ansökan. Studenter, pensionärer, egenföretagare och personer som är ekonomiskt oberoende är några exempel på sökande som inte kan uppvisa referenser från arbetsgivare, men som ändå är varmt välkomna som medlemmar i Bf Håkan. Styrelsen är av uppfattningen att den utvärdering av sökandens kreditvärdighet som utförs av dennes bostadslåneinstitut utgör en fullgod kontroll av köparens ekonomi och förmåga att betala räkningar och hyror. Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen följande BESLUT att 2 2 st i stadgarna ändras genom att "samt referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärd eller liknande" tas bort.

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Årsredovisning. BRF Storbragden

Årsredovisning. BRF Storbragden Årsredovisning för BRF Storbragden 746000-2160 Räkenskapsåret 2012 1 (14) Styrelsen för BRF Storbragden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer