NYEMISSION 2015 TECKNINGSPERIOD 13/4 8/5 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AHOLA TRANSPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYEMISSION 2015 TECKNINGSPERIOD 13/4 8/5 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AHOLA TRANSPORT"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AHOLA TRANSPORT NYEMISSION 2015 TECKNINGSPERIOD 13/4 8/5 VIKTIG INFORMATION Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Oy Ahola Transport AB. Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). Bolaget är privat, och intill genomförd omregistrering av Bolaget till publikt aktiebolag är informationen i denna broschyr endast avsedd för befintliga aktieägare i Oy Ahola Transport AB. För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. Emissionsinstitutet Eminova och Aholas styrelse lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

2 VD HAR ORDET Vi stod på Lastbilscentralen i Karleby en tidig höstmorgon under 1964, min pappa och jag. Traktens åkare var församlade för att dela upp dagens körningar mellan sig. Så ropades ett lite krångligare uppdrag ut: några grustransporter till en cementfabrik i en grannkommun, där en nitisk förman krävde att vi skulle komma vid vissa klockslag. De övriga chaufförerna tvekade lite inför det extra ansvaret, men pappa tog uppdraget och sa till mig: Vi får väl höra med honom hur han vill ha det, så går det nog bra! Aholakoncernen har varit i familjens ägo under sextio år och under den tiden har mycket har hänt inom transportoch logistikbranschen. Utvecklingen inom fordonstekniken har varit fantastisk, med förbättrad kapacitet, säkerhet, förarkomfort och miljöpåverkan. Även kraven från kunderna har med tiden förändrats och vår lyhördhet i kundrelationerna har för oss varit minst lika viktigt som att följa den tekniska utvecklingen. Många av våra kunder är framgångsrika, globala aktörer, med verksamheter som förutsätter anpassade transport- och logistiktjänster. Utan den öppna och raka kommunikation som idag är en del av bolagets kärnvärden hade vi nog inte anförtrotts de långa samarbeten som vi belönats med. Så jag lärde mig kanske något, den där morgonen Ahola Transport är ett etablerat företag med en stabil omsättningsutveckling och starka kassaflöden. Konkurrensen har stundtals varit hård, men under alla år hävdat oss väl på våra marknader. Sedan 1985 har vi gått med vinst varje år. I samband med den förestående noteringen vid Aktietorget kommer Ahola Transport att bli en angelägenhet för fler människor än tidigare. Vi från grundarfamiljen kommer fortsätta att verka för att våra kärnvärden, verksamhetens fundament, bibehålls. Kundens behov skall vara utgångspunkten för vårt erbjudande - helhetsansvar, öppenhet och respekt för individen. Noteringen medför fler intressenter nu kan följa bolaget. Jag ser fram emot detta, och tror att vår övergång till ett publikt bolag ytterligare gynnar verksamheten. De kärnvärden som hittills präglat vårt sätt att göra affärer förefaller mig vara minst lika lämpade för aktiemarknaden! Ahola Transport utgör ett bra investeringsalternativ för den som ser värdet i ett moget bolag med en längre historik av obruten tillväxt och god avkastning på det egna kapitalet, men samtidigt är tillräckligt litet för att under många år kunna fortsätta växa genom entreprenörsanda och flexibilitet. Välkommen! Hans Ahola Verkställande direktör

3 DET HÄR ÄR AHOLA TRANSPORT VERKSAMHET OCH HISTORIK Ahola Transport är en logistikkoncern med huvudkontor i Karleby, Finland. Verksamheten har pågått i sextio år, och har hittills ägts av samma grundarfamilj. Under denna tid har verksamheten utvecklats till en väl etablerad leverantör av transportoch logistiktjänster till ett stort antal kunder i Sverige, Finland, Baltikum och CEE-länderna. Bolaget har idag cirka 200 anställda runtom i Europa med en majoritet i Finland. Bolagets omsättning har under många år uppvisat en stabil och konsekvent ökning, och uppgår under innevarande tolvmånadersperiod till ca 100 MEUR. Av den totala omsättningen härrör ca 38 procent från den finska marknaden. Aholas verksamhet skiljer sig i ett viktigt avseende från de traditionella transportföretagens arbetssätt: Logistiktjänsterna utformas efter kundernas behov, och inte efter LOGISTIKTJÄNSTERNA UTFORMAS EFTER KUNDERNAS BEHOV befintliga linjenät, turlistor och omlastningsterminaler. Kundföretagens transportbehov analyseras noggrant, och i många fall utgör snart Aholas tjänster en integrerad del av kundens produktions- och logistikfunktioner. DYNAMISKA TRANSPORT- OCH LOGISTIKTJÄNSTER Aholas eget kundanpassade logistikkoncept benämns som dynamiska transport- och logistiktjänster. Detta koncept bygger kortfattat på att i så stor utsträckning som möjligt tillhandahålla direkttransporter och att minimera eller eliminera behovet av omlastningar. Dessa dynamiska transport- och logistiktjänster ligger väl i tiden och har i grunden lett till att bolaget idag har avtal med många stora koncerner med anläggningar och kunder runt Östersjön och Europa; med varumärken kända runt hela världen. En viktig omvärldsfaktor som talar för fortsatt tilltagande efterfrågan på strikt kundanpassning av logistiktjänster utgörs av tillverkande företags allt mer trimmade produktions- och leveransplaneringsprinciper. Ahola koncernens koncept kring dynamiska logistiktjänster har vuxit fram parallellt med den nordiska tillverkande industrins successiva införande av så kallad lean production och kan leda till sänkta kostnader, minskad kapitalbindning och högre leveranssäkerhet. I goda konjunkturlägen innebär dessa principer högre vinstmarginaler, liksom att produktionen snabbare kan anpassas efter nedgångar i efterfrgan. EGET IT-SYSTEM Via dotterbolaget OY Attracs AB drivs utvecklingen av Aholas eget affärssystem, Attracs Online. Systemet innehåller unika funktioner för att i en och samma miljö skapa dynamiska rutter för individuella körningar, realtidskalkyler och full visibilitet kring hur varje enskilt transportuppdrag framskrider. Attracs Online, utgör ett väsentligt verktyg för det dagliga planeringsarbetet och ger Ahola en tydlig ATTRACS ONLINE, UTGÖR ETT VÄSENTLIGT VERKTYG FÖR DET DAGLIGA PLANERINGS- ARBETET konkurrensfördel på en marknad som alltmer präglas av krav på dynamisk logistik. SPECIALTRANSPORTER En viktig del av Aholas flexibla logistikerbjudande består i att kunna erbjuda komplicerade transporter av skrymmande, tungt eller känsligt gods. Dessa tjänster utförs av dotterbolaget Oy AT Special Transport AB, som äger och opererar speciella lastfordon, och som har den särskilda kompetens som krävs för planering, ledning och genomförande av denna typ av projekt. AHOLAS TRANSPORTHUBBAR Ahola driver tre så kallade transporthubbar, där omlastning kan ske snabbt med hjälp av truckar försedda med avancerade terminalutrustning som är uppkopplade mot den centrala transportplaneringsavdelningen. Transporthubbarna utgör inte traditionella av- och pålastningsterminaler, utan består snarare av större plana ytor med väderskyddande överbyggnader där lastfordonen kör in för kortvariga lastoptimeringar. Ingen lagring sker vid transporthubbarna, utan enskilda godsförsändelser flyttas snabbt om mellan fordonen för effektivare vidareförmedling. Varje rörelse som utförs i transporthubbarna beordras i förväg av

4 den centrala produktions ledningen, som i realtid får kvittens när rörelsen genomförts. De planerade last optimeringarna beslutas med hjälp MÅNGA AV BOLAGETS AFFÄRSRELATIONER INLEDDES FÖR FLERA ÅRTIONDEN SEDAN av optimeringsfunktionerna i Aholas eget affärssystem Attracs Online. KUNDER Ahola har i dagsläget cirka 1000 aktiva kundföretag. Ingen enskild kund representerar dock mer än ca tio procent av bolagets omsättning. De tio största kunderna representerar ca 38 procent av koncernens omsättning. Verksamheten är således inte särskilt känslig för eventuell förlust av någon enskild storkund. Emellertid vill Ahola upprätthålla långa affärsrelationer med sina kunder. Detta görs genom utarbetande av individuella logistiklösningar i samråd med kundföretagen. Många av bolagets affärsrelationer inleddes för flera årtionden sedan, och uppvisar varaktigheter som är ovanliga i den konkurrensintensiva transportbranschen. SAMMANFATTNING AV AHOLA TRANSPORTS KUNDERBJUDANDE Ett dynamiskt logistikkoncept Kundens behov i fokus Unikt IT-system Ett obrutet ansvar Betydande kostnadsbesparingar Flexibilitet och personlighet

5 VÅR STYRELSE MARTTI VÄHÄKANGAS Styrelseordförande Martti är civilekonom och styrelseordförande i Oy Snellman, ett familjeägt livsmedelsföretag med 60-årig verksamhet i Jakobstad, Österbotten. Vähäkangas var fram till 2014 även styrelseordförande i Snellman-koncernens åtta koncerndotterbolag. Är också engagerad i flertalet andra bolag. ANETTE BJÖRKMAN Ledamot Anette är doktor i företagsledning och organisation vid Svenska Handelshögskolan i Finland, och arbetar som verksamhetskonsult vid Trivector Logiq AB. NILS AHOLA Ledamot Nils har genomgått utbildning för styrelsearbete och har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat i olika befattningar i Ahola familjens koncernbolag, där han började som chaufför. Under senare år har Nils ansvarat för fleet trading, dvs handel med lastfordon. Har aktieinnehav i Ahola Transport indirekt via Ahola Group, där Nils äger 16,63 procent IDA SAAVALAINEN Ledamot, tillika styrelsens sekreterare Ida är ekonomie magister och är verkställande direktör i Ahola Group. Innehar B-aktier i Ahola Transport. LARS AHOLA Ledamot Lars har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat i olika befattningar i Ahola familjens koncernbolag. Har aktieinnehav i Ahola Transport indirekt via Ahola Group, där Lars äger 16,63 procent LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE HANS AHOLA Verkställande direktör sedan 1981 Aktieinnehav: indirekt via Ahola Group, där Hans äger 50,1 procent. Hans innehar en MBA-examen från Jyväskylä Universitet, och har under hela sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt att bygga upp Ahola-koncernen till vad den är idag. Övriga engagemang, pågående och avslutade under de senaste fem åren, samt innehav överstigande 10 procent i övriga bolag: Bolag: Ahola Group Uppdrag/ägande: Delägare och ledamot RICKARD SNELLMAN Business controller Period Aktieinnehav i Ahola Transport: B-aktier Rickard är ekonomie magister och har tidigare arbetat som kvalitets- och IT-chef inom Aholakoncernen. Övriga engagemang, pågående och avslutade under de senaste fem åren, samt innehav överstigande 10 procent i övriga bolag: Bolag: Oy Snellman Ab Uppdrag/ägande: Ledamot STEFAN KAPTENS CFO Aktieinnehav i Ahola Transport: 200 B-aktier Stefan är ekonomie magister och tidigare verksam som av Centralhandelskammaren godkänd revisor vid Ernst & Young. Övriga engagemang, pågående och avslutade under de senaste fem åren, samt innehav överstigande 10 procent i övriga bolag: Bolag: Ab Kaptens Oy Ab samt Bostads Kackurvägen54 i Larsmo Uppdrag/ägande: Ägare och ordförande RISKFAKTORER Ett antal faktorer utanför Ahola Transports kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa memorandumet som går att beställa på se och och särskilt beakta riskavsnittet på sid 4-5 i memorandumet.

6 VILLKOR I SAMMANDRAG Erbjudet värdepapper Svenska depåbevis, vart och ett representerade en nyemitterad aktie av serie A i OYj Ahola Transport Abp Teckningsperiod 13 april maj 2015 Teckningskurs 10,72 SEK/depåbevis Bolagsvärdering 15 MEUR pre-money - Cirka 140 MSEK* Minsta teckningspost 425 depåbevis (4 556 SEK) Antal nyemitterade aktier Totalt emissionsbelopp 2,49 MEUR - Cirka 23 MSEK* Antal aktier före emission Antal aktier efter emission Emissionsgaranti Nyemissionen är till 0,7 MEUR (cirka 6,5 MSEK*) garanterad genom teckningsförbindelser Utspädning vid full teckning Vid fulltecknad emission kommer de nyemitterade aktierna att representera 14,2 procent av Bolagets totalt antal utgivna aktier. *Efter omräkning av kursen till svenska kronor enligt Riksbankens officiella crosskurs per den 2 april 2015 (9,33) BERÄKNAD FÖRSTA DAG FÖR HANDEL PÅ AKTIETORGET ÄR DEN 8 JUNI 2015 BESÖK VÅRA INVESTERARTRÄFFAR APRIL 14 APRIL 23 LINKÖPING 14/4 18:30-20:30 Folkungaskolans aula Folkungagatan 20 STOCKHOLM 23/4 18:00-20:00 7A Centralen Vasagatan 7 APRIL 15 MAJ 05 SKELLEFTEÅ 15/4 09:00-11:00 Folkparken Mossgatan 28 MALMÖ 5/5 17:30-20:00 Malmö Börshus Skeppsbron 2 AHOLA TRANSPORTS IR-PORTAL med viktig information, filmad intervju med bolagets VD samt möjlighet att beställa memorandum och boka plats till investerarträffarna nås på KONTAKTUPPGIFTER AHOLA TRANSPORT OY EMISSIONS- OCH DEPÅINSTITUT Besöksadress: Indolavägen Kokkola, Finland Eminova Fondkommission AB Hemsida Hemsida E-post E-post Tfn Fax

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GREATER THAN AB SHARE AND COMPARE HOW SMART YOU DRIVE SAMARBETSPARTNERN JAGUAR OCH LAND ROVER I STOCKHOLM KÖR ENERFY DRIVING. ENERFY DRIVING 3 Viktig information Detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 Viktig information Med VMSPlay eller Bolaget avses VMSPlay AB (publ) (fd

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer