Pågående anslutning till värdeandelssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående anslutning till värdeandelssystem"

Transkript

1 TILLÄGG TILL PROSPEKT DATERAT Ahola Transport: Förändringar av erbjudandet Erbjudet värdepapper i Ahola Transports pågående nyemission ändras från svenska depåbevis till A-aktier. Teckningskursen, 1,15, påverkas inte. Även den planerade handeln på Aktietorget kommer att bedrivas på samma sätt som tidigare presenterats förutom att noterade värdepappret kommer att vara bolagets aktie. Med anledning av dessa förändringar förlängs teckningstiden i den finska emissionen till och med den 30 juni 2015, och anvisningarna för tillvägagångssätt vid teckning ändras något. Det prospekt, med diarienummer FIVA 28/ /2015, som den 6 maj 2015 publicerades av styrelsen för Ahola Transport med anledning av nyemissionen är således fortfarande giltigt. Dock föranleder förändringarna att vissa stycken i prospektet förändras eller utgår: Generellt gäller att ordet depåbevis i prospektet skall förstås som A-aktie eller aktie. Pärmbladet för prospektet ändras, det nya pärmbladet finns på sida 5 i detta tilläggsprospekt. o Logotypen för Nordnet har ersatts med logotypen för Invesdor o Teckningsperioden har uppdaterats till 7 maj 30 juni Stycket Villkor och anvisningar förändras, de nya finns presenterat på sida 3 av detta tilläggsprospekt. Riskbeskrivningen avseende motpartsrisk gentemot depåinstitutet utgår. Pågående anslutning till värdeandelssystemet: o Bolaget har fattat de beslut som behövs för att ansluta sina aktier till värdeandelssystemet, gett fullmakt åt styrelsen att bestämma över anmälningsperioden, påbörjat ansökningsprocessen samt ändrat sin bolagsordning. Enligt preliminära tidtabellerna, för anslutningen till Euroclear Finland, kommer anmälningsperioden att vara och aktierna kommer att överföras Anslutningen till Euroclear Sweden förväntas ske i en motsvarande tidtabell. Aktierna förväntas kunna levereras till investerarna i juli/augusti månadsskiftet. Tillägg till Riskfaktorer relaterade till aktiehandel : o Pågående anslutning till värdeandelssystem Bolaget är inte ännu anslutet till värdeandelssystemen, Euroclear Finland och Euroclear Sweden. Ifall anslutningen fördröjs från det planerade eller ifall Bolaget ej godkänns för anslutning, finns risk att första handelsdag blir senare än beräknat eller att bolagets aktie ej kan noteras i Aktietorget (ifall Bolaget ej godkänns för anslutning). Bolagsordningen (Nya bolagsordningen i sin helhel presenteras på sida 4 av detta tilläggsprospekt) har kompletterats med avstämningsförbehåll, i och med att Ahola Transport, genom frångåendet av depåbevisen, fortsättningsvis kommer att vara ett finskt avstämningsbolag. Till bolagsordningen läggs till avstämningsförbehåll, kallelse till bolagsstämma kompletteras och rätt att delta i bolagsstämma läggs till. Bolagsordningen har ej ännu registrerats, den nya bolagsordningen träder därmed först i kraft och ersätter den tidigare när registreringen skett. Detta förväntas ske senast vecka 25. Vid det fall att registreringen inte lyckas, publiceras ett pressmeddelande med information om fortsatta åtgärder angående bolagsordningen. Inget skillt meddelande om lyckad registrering ges. o Avstämningsförbehållet lyder (3 ): Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter den av styrelsen fastställda anmälningstiden. När anmälningstiden har gått ut kan de rättigheter som en aktieägare har i bolaget inte utövas, om rätten inte har registrerats i värdeandelssystemet. o Kallelse till bolagsstämma lyder (9 ): Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas skriftligen till varje aktieägare vars adress är känd för bolaget tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före bolagsstämman eller, från och med att bolagets aktier hör till värdeandelssystemet, före den i värdeandelssystemet avsedda avstämningsdagen för stämman. o Rätt att delta i bolagsstämma lyder (10 ): Rätt att delta i bolagsstämman har endast aktieägare som åtta (8) vardagar före bolagsstämman (bolagsstämmans avstämningsdag) är införda i aktieägarförteckningen. Ägare till en förvaltarregistrerad aktie kan anmälas för att tillfälligt bli införd i aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman, om aktieägaren på grundval av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag. Anmälan om att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen skall göras senast vid den i stämmokallelsen angivna tidpunkten, som infaller efter bolagsstämmans avstämningsdag. Bolagets aktiebok registreras av Euroclear Finland (org nr ). (Observera pågående ansökningsprocess) Samtliga förklaringar av begreppet depåbevis utgår, liksom avsnittet Villkor för depåbevis i Ahola Transport. Finska kunder i Nordnet tecknar liksom övriga investerare via teckningssedel, som insänds till Privanet, eller enligt instruktioner i nästa punkt. Nordnet tar inte emot teckningar i Finland, och har ingen roll i emissionen. Teckning nu möjligt via Invesdor Oy. Se nya Villkor och anvisningar på sida 3 i detta tilläggsprospekt för mer information. Tillägg av fotnot (1) till s.29 i prospektet angående Aktiekapitalets utveckling, mer specifikt 2014 Split 1:10 o 1) Totalt antal A-aktier i handelsregistret är De aktier som använts till förvärv av Attracs och AT Special Transport har registrerats till handelsregistret som om splitbeslutet inte skulle ha gällt de nya aktierna. Dock var det meningen att splitbeslutet också skulle gälla de nya aktierna och beslutet 1

2 har formulerats om, med samtliga ägares samtycke och korrigering av registrering pågår och väntas vara färdigt under vecka 24. Handelsbeteckning på Aktietorget kommer att vara AHOLA A och ISIN FI (istället för AHOLA SDB A och ISIN SE ). Ny beräknad första handelsdag vid Aktietorget är den 18 augusti Som tidigare meddelats har den pågående svenska emissionen lett till att spridningskravet för notering av Bolagets aktie vid Aktietorget har uppnåtts. Även lägsta beloppsgränsen har passerats. I syfte att skapa samma förutsättningar för investerarna i Sverige och Finland har styrelsen i Ahola Transport beslutat att även förlänga den svenska emissionen till och med den 30 juni Observera rätten att återkalla teckningsanmälan, investerare har rätt att återkalla sin teckningsanmälan både i den svenska emissionen och i den finska emissionen. Därmed bör ovanstående information läsas med reservering för återkallelser. Tillgången till handlingar Detta tillägg till prospektet daterat och Finansinspektionens godkännande av detta tillägg finns tillgängligt på Oyj Ahola Transport Abp:s huvudkontor på Indolavägen 33, Karleby, Finland samt på bolagets hemsida, och, på emissionshemsidan privanet.fi/ahola samt på Invesdor Oy:s hemsida Rätt att återkalla teckningsanmälan Finska investerare som redan tecknat i emissionen har rätt att återkalla sin anmälan inom tre dagar från och med datumet för offentliggörandet av tilläggsprospektet. I annat fall kvarstår anmälan utan krav på ytterligare åtgärder från investerarens sida. Ifall investeraren vill utnyttja rätten att återkalla sin anmälan bör detta ske skriftligt till den teckningsplats vart anmälan lämnades in, senast , enligt kontaktuppgifterna nedan: Privanet Securities Ltd. Korkeavuorenkatu 47, Helsinki, Finland Fax: +358 (0)

3 Villkor och anvisningar Vid extra bolagsstämman i Oyj Ahola Transport Abp den 29 april 2015 beslutades att genomföra en nyemission av högst nya aktier vilket kommer tillföra bolaget högst 1,3 MEUR, till kursen 1,15 EUR per aktie Erbjudet värdepapper och teckningskurs Nyemitterade aktierna är av serie A I Oyj Ahola Transport Ab. Aktierna tecknas till en kurs om 1,15 per aktie. Minsta teckning: 460 st. Aktiens ISIN-kod är FI Handel i Aktie Aktien är för närvarande inte upptaget till handel på någon marknadsplats, med de kommer att tas upp till handel på Aktietorget snarast efter genomförd nyemission. Planerad första handelsdag är den 18 augusti Kortnamn: AHOLA A. ISIN: FI Teckningstid Teckning av aktien skall ske under tiden från och med den 7 maj 2015 till och med den 30 juni Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Teckning Anmälan om teckning skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär som kan laddas ner från bolagets hemsida, samt från Anmälan insändes till: Privanet Securities Ltd. Korkeavuorenkatu 47, Helsinki, Finland Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) E-post: (inskannad anmälningssedel) Anmälningssedeln skall vara Privanet tillhanda senast den 30 juni Anmälningssedeln som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan hänseende. Det är endast tillåtet att insända en anmälningssedel. Observera att anmälan är bindande. De investerare som tecknat innan ges rätten att återkalla sin teckning. Närmare instruktioner presenteras i tilläggsprospektet daterat I det fall anmälan avser en teckning om eller mer måste, enligt lag, en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Avser teckningen en juridisk person ska även registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas. Särskilda teckningsinstruktioner för teckning i Invesdor Finska investerare kan teckna i internettjänsten Invesdor. De som önskar teckna hos Invesdor hänvisas till de särskilda anvisningar som lämnas på Emissionsinstitut Eminova Fondkomission AB Barnhusgatan 16, Stockholm, Sverige, Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Besked om tilldelning och betalning Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick per post av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Utskick sker från emissionsinstitutet och beräknas ske i medlet av juli Tilldelade aktier som tecknats ska betalas kontant och enligt instruktioner på beskedet om tilldelning, senast 5 bankdagar efter utställande av avräkningsnota. Inget meddelande utgår till dem so inte erhållit tilldelning. Ingen övertilldelningsrätt eller sk green shoe option föreligger. Personer bosatta i andra juridiktioner Personer bosatta utanför Finland äger ej rätt att deltaga i nyemissionen. Tilldelningsprincip Tilldelning av aktier beslutas av Oyj Ahola Transport Abp:s styrelse. Målet är att så många tecknare som möjligt ska få tilldelning. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än vad anmälan avser eller helt utebli. Teckningstiden för föreliggande nyemission kommer att infalla samtidigt som en av Bolaget beslutad och nu pågående nyemission riktad till investerare i Sverige. Principerna för tilldelning i händelse av överteckning är gemensamma för båda emissionerna, vilket innebär att den totala emissionslikvid som tillförs Bolaget, oavsett utfallet i respektive emission, inte kommer att överstiga 2,49 M. Vidare kommer investerare med hemvist i Finland under inga omständigheter att tilldelas aktier till ett sammanlagt värde överstigande 1,3 M, vilket motsvarar full teckning i föreliggande emission. Offentliggörande av utfallet i emissionen Offentliggörande av utfallet i båda emissionerna kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång. Rätt till utdelning De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2015, under förutsättning att de nya aktierna blivit registerade och införda i den av Euroclear förda registret före avstämningsdagen för utdelning. Tillämplig lagstiftning Nyemissionen och aktierna regleras av finsk lag. Tvist som uppkommer i samband med emissionen skall avgöras av behörig domstol i Finland. 3

4 BOLAGSORDNING FÖR OYJ AHOLA TRANSPORT ABP 1 Bolagets firma Bolagets firma är Oyj Ahola Transport Abp och dess hemort är Karleby. 2 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget idkar och förmedlar nationella och internationella transporter. Bolaget kan även handla med bilar, släpvagnar och reservdelar samt förmedla försäkringar. Verksamheten omfattar även utveckling och försäljning av databaserade logistiska lösningar. Bolaget kan för sin verksamhet äga och besitta fast egendom och aktier. 3 Aktiernas tillhörighet till värdeandelssystemet Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet efter den av styrelsen fastställda anmälningstiden. När anmälningstiden har gått ut kan de rättigheter som en aktieägare har i bolaget inte utövas, om rätten inte har registrerats i värdeandelssystemet. 4 Aktiekapital och aktieslag Bolagets aktiekapital skall uppgå till minst euro och högst euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller minskas utan ändring av bolagsordningen. Bolagets aktiekapital fördelar sig på olika slag av aktier enligt följande: Bolaget har sammanlagt A-, och B- aktier högst sextonmiljoner sexhundrafyrtitusen ( ) stycken. Antalet A-aktier kan vara minst en (1) och högst sextonmiljoner ( ) stycken. Antalet B-aktier (preferensaktie) kan vara minst noll (0) stycken och högst sexhundrafyrtiotusen ( ) stycken. På bolagsstämma berättigar envar A-aktie till tio (10) röster och envar B-aktie till en (1) röst. A-aktierna och B-aktierna skiljer sig i fråga om rätten till vinstutdelning. Under förutsättning att bolaget har utdelningsbara medel har B-aktierna företrädesrätt till en vinstutdelning motsvarande en minimiavkastning om åtta (8) procent för aktierna ifråga under en period om sju (7) år räknat från den räkenskapsperiod under vilken B-aktier första gången emitterats och blivit berättigade till vinstutdelning. Om bolagsstämman beslutar om en högre vinstutdelning, har A-aktierna och B-aktierna lika rätt till vinstutdelning. 5 Styrelse För bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad sörjer styrelsen, som består av minst tre (3) och högst fem (5) ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna väljs tillsvidare. 6 Verkställande direktör Bolaget kan ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen. 7 Firmateckningsrättigheter Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktör var för sig eller av två (2) styrelseledamöter tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person rätt att teckna bolagets firma per procuram eller en rätt att företräda bolaget. 8 Revisorer Till bolagets revisor skall väljas en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning eller två ordinarie CGR-revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorerna väljs tillsvidare. 9 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas skriftligen till varje aktieägare vars adress är känd för bolaget tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före bolagsstämman eller, från och med att bolagets aktier hör till värdeandelssystemet, före den i värdeandelssystemet avsedda avstämningsdagen för stämman. 10 Rätt att delta i bolagsstämma Rätt att delta i bolagsstämman har endast aktieägare som åtta (8) vardagar före bolagsstämman (bolagsstämmans avstämningsdag) är införda i aktieägarförteckningen. Ägare till en förvaltarregistrerad aktie kan anmälas för att tillfälligt bli införd i aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman, om aktieägaren på grundval av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag. Anmälan om att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen skall göras senast vid den i stämmokallelsen angivna tidpunkten, som infaller efter bolagsstämmans avstämningsdag. 11 Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på av styrelsen fastställd dag inom sex (6) månader från utgången av räkenskapsperioden. Vid stämman skall: framläggas 1. verksamhetsberättelsen samt bokslutet innefattande resultaträkning, balansräkning och bokslutsbilagor och 2. revisionsberättelsen, beslutas 3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning; 4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 5. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören; 6. om styrelseledamöternas arvode och ersättningsgrunderna för resekostnader; 7. vid behov, om antalet styrelseledamöter; väljas 8. vid behov styrelseledamöter; 9. vid behov revisor och revisorssuppleant. 12 Räkenskapsperioden Bolagets räkenskapsperiod är

5 5

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. 9 juni 31 september 2014

Inbjudan att teckna aktier i. 9 juni 31 september 2014 Inbjudan att teckna aktier i 9 juni 31 september 2014 INNEHÅLL Definitioner... 3 Erbjudandet i korthet... 3 Bakgrund och motiv... 4 Villkor och anvisningar... 5 Styrelse och ledande befattningshavare...

Läs mer

För svenska investerare består förändringarna i att:

För svenska investerare består förändringarna i att: Inbjudan till teckning av aktier i Oyj Ahola Transport Abp, inför notering vid Aktietorget Teckningsperiod: 13 april 30 juni 2015 Uppdatering med anledning av tidigare kommunicerade förändrade villkor

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM

STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM STARCAP PRIVATE EQUITY FUND 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 14 APRIL 2011 TILL 13 MAJ 2011 INVESTMENT MEMORANDUM Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) PROSPEKT Teckning av Preferensaktier serie A Teckningsperiod 21 februari 2013 t.o.m. 19 april 2013 Sista likviddag den 26 april 2013 1 Definitioner Aktiebolagslagen Aktiebolagslag

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 Bilaga A VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Avstämningsdag för Betalning" har den betydelse

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Nyemissionsprospekt. Vackert blommande rapsfält i Skåne 2009. Vindkraftverket bakom allén är numera ett naturligt inslag i landskapsbilden.

Nyemissionsprospekt. Vackert blommande rapsfält i Skåne 2009. Vindkraftverket bakom allén är numera ett naturligt inslag i landskapsbilden. Nyemissionsprospekt Vackert blommande rapsfält i Skåne 2009. Vindkraftverket bakom allén är numera ett naturligt inslag i landskapsbilden. inbjuder till deltagande i vår nyemission i april 2010 www.alvsborgsvind.se

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer