Multi-Pro 1250 Grässpruta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multi-Pro 1250 Grässpruta"

Transkript

1 Form No Multi-Pro 50 Grässpruta Modellnr 463 serienr och högre Bruksanvisning Registrera din produkt på Översättning av originalet (SV)

2 Varning KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien erkänner orsakar cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador. Viktigt Motorn i denna maskin är inte utrustad med en gnistsläckare. Enligt avsnitt 444 i Kaliforniens Public Resource Code är det ett brott att använda eller köra denna motor på skogstäckt, busktäckt eller grästäckt land, vilket anges i CPRC 46. Andra stater eller federala områden kan ha liknande lagar. Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-00. Innehåll Sida Introduktion Säkerhetsföreskrifter Säker driftspraxis Kemikaliesäkerhet Före körning Under körningen Underhåll Ljudtrycksnivå Vibrationsnivå Säkerhets- och instruktionsdekaler Specifikationer Extra utrustning Montering Reservdelar Montera påfyllningsreservoaren (med anti-hävertfunktion) Montera Spray Pro-monitorn Före användning Kontrollera oljenivån i motorn Kontrollera däcktrycket Fylla på bränsle Kontrollera luftintagsgallret Kontrollera bromsvätskenivån Kontrollera växellådsoljan/hydrauloljan Fylla på färskvattentanken Sida Körning Säkerheten främst Fordonsreglage Kontroller före start Starta motorn Köra grässprutan Stänga av motorn Köra in en ny grässpruta Transportera grässprutan Bogsera grässprutan Sprutans reglage och delar Spray Pro -monitor Kalibrera Spray Pro-monitorn Justera sprutrampsöverströmningsventilerna Använda grässprutan Underhåll Rekommenderat underhåll Kontrollista för dagligt underhåll Hissa upp grässprutan med domkraft Kontrollera hjulen/däcken Serva luftrenaren Serva motoroljan Smörja grässprutan Byta bränslefilter Byta ut växellådsoljan/ hydrauloljan Byta ut hydraulfiltret Byta ut pumpdrivningens växellådsolja Kontrollera bromsarna Justera parkeringsbromsen Justera framhjulens skränkning Serva drivremmen Justera styrpumpsremmen Underhålla primärdrivkopplingen Byta ut tändstiften Byta säkringarna Serva batteriet Rengöra sugfiltret Rengöra flödesmätaren Förvara förlängningsramperna Justera förlängningsramperna Förvaring Felsökning Felsöka motorn och fordonet Felsöka sprutsystemet Felsöka Spray Pro-monitorn av The Toro Company 8 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Kontakta oss på Med ensamrätt Tryckt i USA

3 Introduktion Läs bruksanvisningen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt. Informationen i bruksanvisningen hjälper dig och andra att undvika personskador och skador på produkten. Även om Toro konstruerar och bygger säkra produkter så är det du som ansvarar för att produkten används på ett bra och säkert sätt. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur visar var du finner produktens modell- och serienummer. Figur. Plats för modell- och serienummer Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta: Modellnr: Serienr: I bruksanvisningen används särskilda säkerhetsmeddelanden för att ange eventuella risker och hjälpa dig och andra att undvika personskador och i värsta fall dödsfall. Fara, Varning och Försiktighet är nyckelord som används för att ange risknivå. Var ytterst försiktig oavsett risknivå. Fara anger stor fara som leder till allvarlig personskada eller dödsfall om rekommenderade försiktighetsåtgärder inte följs. Varning anger fara som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs. Försiktighet anger fara som kan leda till mindre eller medelsvår personskada om föreskrifterna inte följs. Två andra ord används också för att markera information. Viktigt ger läsaren speciell mekanisk information och Observera: betonar allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet. Säkerhetsföreskrifter Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska dessa säkerhetsanvisningar följas och symbolen alltid uppmärksammas, vilken betyder FÖRSIKTIGHET, VARNING, eller FARA anvisning för personsäkerhet. Följs inte anvisningarna kan detta leda till personskador eller dödsfall. Arbetsledare, användare och servicepersonal ska vara väl förtrogna med följande standarder och publikationer (materialet kan beställas från den adress som anges): Flammable and Combustible Liquids Code: ANSI/NFPA 30 National Fire Protection Association: ANSI/NFPA #505; Powered Industrial Trucks National Fire Prevention Association Barrymarch Park Quincy, Massachusetts 069 USA ANSI/ASME B56.8 Personal Burden Carriers American National Standards Institute, Inc. 430 Broadway New York, New York 008 USA ANSI/UL 558; Internal Combustion Engine Powered Industrial Trucks American National Standards Institute, Inc. 430 Broadway New York, New York 008 USA eller Underwriters Laboratories 333 Pfingsten Road Northbrook, Illinois 6006 USA Säker driftspraxis Varning Grässprutan är ett fordon som inte får köras på motorvägar och är inte heller utformat, utrustat eller tillverkat för att köras på allmänna gator, vägar eller motorvägar. Arbetsledarens ansvar Se till att förare får grundlig utbildning och lär känna bruksanvisningen och alla etiketter på grässprutan. Se till att du fastställer dina egna specialprocedurer och arbetsregler för ovanliga arbetsförhållanden (t.ex. backar som är för branta för grässprutan). 3

4 Kemikaliesäkerhet Varning Kemikalier är farliga och kan skada dig, kringstående, djur, växter, marken eller annan egendom. Läs och följ kemikalietillverkarens instruktioner noggrant för att se till att kemikalien förbereds, används och kastas bort på ett säkert sätt. Utsätt inte din egen eller någon kringståendes hud för kemikalier. Vid hudkontakt, skölj omedelbart med rent vatten och tvål. Bär skyddsglasögon och annan skyddsutrustning enligt anvisningarna från kemikalietillverkaren. Se till att ha grundlig utbildning om kemikalierna innan du använder eller hanterar dem. Använd korrekt kemikalie för arbetet. Följ kemikalietillverkarens anvisningar för att se till att kemikalien används på ett säkert sätt. Hantera kemikalier på en plats med ordentlig ventilation. Bär skyddsglasögon och annan skyddsutrustning enligt anvisningarna från kemikalietillverkaren. Se till att så lite som möjligt av huden är bar när du använder kemikalier. Se till att ha rent vatten till hands, i synnerhet vid påfyllning av grässprutans tank. Ät, drick eller rök aldrig när du arbetar med kemikalier. Tvätta alltid händerna och andra utsatta områden omedelbart efter att arbetet har avslutats. Kasta bort oanvända kemikalier och kemikaliebehållare på lämpligt sätt enligt anvisningarna från kemikalietillverkaren och gällande bestämmelser om återvinning. Kemikalier och ångor i tanken är farliga; stick aldrig in kroppsdelar i tanken och placera aldrig huvudet över eller i öppningen. Före körning Kör endast fordonet efter att du har läst och förstått innehållet i denna bruksanvisning. Låt aldrig barn köra grässprutan. Samtliga personer som kör grässprutan ska inneha körkort för motorfordon. Låt aldrig någon annan vuxen köra grässprutan utan att han/hon först har läst och förstått bruksanvisningen. Endast utbildade och auktoriserade personer får köra den här grässprutan. Se till att samtliga förare är fysiskt och mentalt kapabla att köra grässprutan. Den här grässprutan är utformad för att endast bära upp dig, föraren. Ta aldrig upp någon annan passagerare på grässprutan. Kör aldrig grässprutan om du är påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger. Även receptbelagda läkemedel och huvudvärkstabletter kan orsaka dåsighet. Kör inte grässprutan när du är trött. Ta pauser med jämna mellanrum. Det är mycket viktigt att du är uppmärksam hela tiden under arbetets gång. Bekanta dig ordentligt med reglagen och lär dig att stanna motorn snabbt. Håll alla skydd, skyddsanordningar och dekaler på plats. Om ett skydd eller en säkerhetsanordning inte fungerar eller om en dekal är oläslig ska detta åtgärdas innan maskinen får köras. Bär alltid ordentliga skor. Kör inte maskinen i sandaler, tygskor eller tennisskor. Bär inte löst sittande plagg eller smycken som kan fastna i rörliga delar och orsaka personskador. Det är tillrådligt att bära skyddsglasögon, skyddsskor, långbyxor och hjälm och ett krav enligt vissa lokala säkerhets- och försäkringsbestämmelser. Undvik att köra maskinen när det är mörkt, i synnerhet i okända områden. Om du måste köra när det är mörkt bör du köra försiktigt, använda strålkastarna och t.o.m. överväga att använda extra lampor. Var ytterst försiktig när du kör runt människor. Håll alltid reda på var människor befinner sig, och håll dem på avstånd från arbetsområdet. Kontrollera alltid grässprutans angivna områden som nämns i bruksanvisningens avsnitt om kontroller före start, på sidan 9, innan du börjar använda grässprutan. Använd inte grässprutan om något är fel. Se till att problemet åtgärdas innan grässprutan eller redskapet används igen. Se till att alla vätskeledningskopplare är åtdragna och att alla slangar är i gott skick innan du tillför tryck till systemet. Var försiktig vid hantering av bensin eftersom det är mycket lättantändligt. Använd en godkänd bensindunk. Avlägsna inte locket från bränsletanken när motorn är varm eller igång. Rök aldrig när du handskas med bensin. Fyll tanken utomhus och upp till ca 5 mm under tankens ovankant (undre kanten på påfyllningsröret). Fyll inte på för mycket. Torka upp all utspilld bensin. 4

5 Under körningen Varning Motoravgaser innehåller koloxid som är ett luktfritt och dödligt gift. Kör inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme. Föraren ska förbli sittande så länge grässprutan är i rörelse. Föraren ska hålla bägge händerna på ratten när detta är möjligt. Håll alltid armar och ben innanför grässprutans fordonsstomme. Var alltid uppmärksam på och undvik långa utskjutande föremål som t.ex. trädgrenar, dörrposter och gångbroar. Se till att det alltid finns tillräckligt med utrymme ovanför grässprutan så att denna och ditt huvud är fria. Om grässprutan inte körs på ett säkert sätt kan följden bli olyckor, vältning och allvarliga personskador eller i värsta fall dödsfall. Kör försiktigt. För att minska risken för vältolyckor eller att du tappar kontrollen bör du observera följande: Vara ytterst försiktig, sänka farten och hålla dig på säkert avstånd omkring sandgropar, diken, bäckar, ramper, okända områden eller områden med plötsliga förändringar i markförhållanden eller kupering. Se upp för hål eller andra dolda faror. Vara extra försiktig när du kör grässprutan på våta underlag, under svåra väderförhållanden, vid högre hastigheter eller med full last. Bromstid och -sträcka ökar med full last. Undvika att stanna och starta plötsligt. Växla inte från backläge till framåtläge eller vice versa utan att först stanna helt och hållet. Sakta ner innan du svänger. Försök inte svänga tvärt eller göra plötsliga manövrar eller andra farliga åtgärder som kan leda till förlorad kontroll över grässprutan. Titta bakåt och försäkra dig om att ingen finns bakom dig innan du backar. Backa långsamt. Se upp för trafik vid vägar och vid korsning av väg. Lämna alltid företräde till fotgängare och andra fordon. Den här grässprutan är inte konstruerad för att köras på gator eller motorvägar. Ge alltid tecken när du ska svänga eller stanna tillräckligt tidigt så att andra vet vad du tänker göra. Följ alla trafikregler och bestämmelser. Grässprutans el- och avgassystem kan frambringa gnistor som kan antända explosiva material. Kör aldrig grässprutan i eller i närheten av områden där det finns damm eller ångor i luften som är explosiva. Om du skulle vara osäker på vad som gäller för säker körning ska du avbryta arbetet och fråga din arbetsledare. Rör inte motorn eller ljuddämparen medan motorn är igång eller kort efter att den har stängts av. Dessa delar kan vara så heta att de kan orsaka brännskador. Om maskinen skulle vibrera onormalt ska du stanna omedelbart, vänta på att all rörelse har upphört och undersöka grässprutan för skador. Reparera alla skador innan du återupptar arbetet. Innan du kliver ur sätet: A. Stanna maskinen. B. Sätt växelväljaren i neutralläget och dra åt parkeringsbromsen. C. Vrid tändningsnyckeln till stoppläget. D. Ta ut nyckeln. Observera: Om grässprutan befinner sig på en sluttning bör du blockera hjulen efter att ha klivit ur sätet. Bromsa Sakta ner innan du närmar dig ett hinder. Detta ger dig extra tid att stanna eller vända. Om du kör på ett hinder kan grässprutan och dess innehåll skadas. Men framför allt kan du komma till skada. Fordonets bruttovikt (GVW) påverkar din förmåga att stanna och/eller svänga. Tunga laster och redskap gör en grässpruta svårare att stanna eller svänga. Ju tyngre last, desto längre tid tar det att stanna. Gräs och trottoarer blir mycket halare när de är våta. Det kan ta till 4 gånger så lång tid att stanna på våta underlag som på torra underlag. Om du kör genom vatten som är tillräckligt djupt för att göra bromsarna våta kommer bromsarna inte fungera ordentligt förrän de är torra. Om du kört genom vatten bör du testa bromsarna för att se till att de fungerar som de ska. Om de inte gör det ska du köra långsamt samtidigt som du trampar lätt på bromspedalen. Detta torkar ut bromsarna. Körning på sluttningar och i ojämn terräng Körning på sluttning kan orsaka att grässprutan välter eller rullar bakåt, eller att du får motorstopp och förlorar fart i sluttningen. Detta kan leda till personskador. Öka inte farten snabbt och tvärbromsa inte när du backar nedför en sluttning, i synnerhet med last. Kör aldrig tvärs över en brant sluttning; kör alltid rakt uppför eller nedför eller kör runt sluttningen. 5

6 Om du får motorstopp eller börjar förlora fart när du kör uppför en sluttning ska du gradvis lägga i bromsarna och långsamt backa rakt nedför sluttningen. Det kan vara farligt att svänga när du kör uppför eller nedför en sluttning. Om du måste svänga när du kör i en sluttning ska detta göras långsamt och försiktigt. Gör aldrig skarpa eller snabba svängar. Tunga laster påverkar stabiliteten. Minska lastens vikt och sänk hastigheten när du kör i sluttningar. Undvik att stanna i sluttningar, i synnerhet med last. Det tar längre tid att stanna i nedförsbacke än att stanna på ett jämnt underlag. Om du måste stanna grässprutan bör du undvika plötsliga hastighetsförändringar, vilket kan leda till att grässprutan tippar eller rullar bakåt. Tvärbromsa inte om du rullar bakåt eftersom detta kan få grässprutan att välta. Toro Company rekommenderar starkt att du installerar vältskyddet som finns som tillval när du kör i kuperad terräng. Om du installerar vältskyddet ska du alltid använda säkerhetsbältet när du kör grässprutan. Sänk hastigheten och minska lasten när du kör i ojämn terräng eller mark samt nära trottoarkanter, hål och andra plötsliga terrängförändringar. Lasten kan glida och göra grässprutan ostadig. Plötsliga förändringar i terrängen kan orsaka hastig rörelse av ratten, vilket kan resultera i hand- och armskador. Sänk hastigheten när du kör i ojämn terräng och nära trottoarkanter. Fatta ratten löst runt dess omkrets. Håll inte händerna på rattens ekrar. Lastning Varning Lastens vikt kan ändra grässprutans tyngdpunkt och hanteringen av grässprutan. Följ dessa riktlinjer för att undvika förlust av kontrollen samt personskador: Minska lastens vikt när du kör på sluttningar och i ojämn terräng för att undvika att tippa eller välta med grässprutan. Vätskelaster kan förskjutas. Lasten glider oftast i svängar, i uppförsbacke, vid plötsliga hastighetsförändringar eller vid körning på ojämna underlag. Glidande laster kan få grässprutan att välta. Vid körning med tung last ska du sänka hastigheten och beräkna tillräcklig bromssträcka. Tvärbromsa inte. Var extra försiktig i sluttningar. Tänk på att tunga laster ökar din bromssträcka och minskar din förmåga att svänga snabbt utan att välta med fordonet. Underhåll Endast kvalificerad och auktoriserad personal får underhålla, reparera, justera och inspektera grässprutan. Stanna motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningen innan du servar eller justerar fordonet för att förhindra att någon startar motorn oavsiktligt. Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar ordentligt åtdragna för att se till att hela maskinen är i gott skick. Minska brandrisken genom att hålla området runt motorn fritt från fett, gräs, löv och smutsansamlingar. Använd aldrig en öppen låga för att kontrollera nivån på eller läckage av bränsle eller batterielektrolyt. Om motorn måste vara igång för att ett visst underhåll ska kunna utföras ska händer, fötter, klädesplagg och andra kroppsdelar hållas borta från motorn och andra rörliga delar. Håll kringstående på avstånd. Använd inte öppna bränslekärl eller brandfarliga rengöringsvätskor för att rengöra delar. Ändra inte varvtalshållarens inställning. Be en auktoriserad Toro-återförsäljare kontrollera hastigheten för att försäkra säkerhet och noggrannhet. Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut vätska under högtryck. Använd kartong eller papper för att hitta läckor. Vätska som läcker ut under tryck kan tränga igenom huden och orsaka skador som kräver kirurgiskt ingrepp inom högst ett par timmar, annars kan kallbrand (vävnadsdöd) uppstå. Vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans, kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare. Köp alltid Toro originalreservdelar och tillbehör för att försäkra optimal prestanda och säkerhet. Det kan medföra fara att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare. Eventuella ändringar av grässprutan som kan påverka dess drift, prestanda, hållbarhet eller användning kan leda till personskador eller dödsfall. Användning av annat än Toro originaldelar kan ogiltigförklara produktgarantin. 6

7 Ljudtrycksnivå Maskinen ger en maximal ljudtrycksnivå vid förarens öra på 8 db(a), grundat på mätningar på identiska maskiner enligt direktiv 98/37/EG. Säkerhets- och instruktionsdekaler Vibrationsnivå Maskinen ger en hand-/armvibration som inte överstiger,5 m/s, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt direktiv 98/37/EG. Maskinen ger en helkroppsvibration som inte överstiger 0,5 m/s, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt direktiv 98/37/EG. Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.. Läs bruksanvisningen Maskinhastighet. Ställ in låg maskinhastighet genom att släppa upp gaspedalen och dra hastighetsbegränsaren uppåt. 3. Ställ in hög maskinhastighet genom att trampa ner gaspedalen och föra ner hastighetsbegränsaren Sprutare på. Sprutare av Läs bruksanvisningen för information om transmissionen.. För att starta motorn, sitt upp i förarsätet, tryck ner bromsen, sätt växelväljaren i neutralläge och vrid tändningsnyckeln till Motor-start, flytta växelväljaren till önskat läge, lossa bromspedalen och parkeringsbromsen och trampa ner gaspedalen till önskad hastighet. 3. För att stänga av motorn, trampa ner bromsen, sätt växelväljaren i neutralläge, dra åt parkeringsbromsen och vrid tillbaka tändningsnyckeln till Motor-avstängning. 4. Växelväljarens växelschema 7

8 Motor avstängning. Motor körning 3. Motor start 4. Strålkastare 5. Reglage till motorns neutralläge 6. Koppla in 7. På 8. Av Skakning på. Steglös reglerbar inställning Skakning av. Vänster sprutramp. Centersprutramp 3. Höger sprutramp 4. Sprutare på 5. Sprutare av 6. Pump 7. På 8. Av 9. Steglös reglerbar inställning, spruttryck 0. Öka. Minska. Låst 3. Olåst 4. Sänk rampen 5. Höj rampen 6. Automatisk 7. Manuell 8. Skummarkör; vänster sprutramp 9. Skummarkör; höger sprutramp På. Tanktömning 3. Av Bränsle. Tom 3. Halvfull 4. Full 8

9 . Motoroljenivå (oljesticka). Motoroljefilter 3. Oljenivå växellåda/hydraulsystem (oljesticka) 4. Växellådshydraulfilter 5. Hydraulfilter 6. Växeloljenivå 7. Bromsolja 8. Remmar, styrning och drift Olja, endast blyfri 0. Bränslefilter. Batteri. Luftrenare 3. Fett 4. Däcktryck 5. Läs instruktionerna innan du utför service eller underhåll. 6. Pump. Varning läs bruksanvisningen.. Risk för elektriska stötar, ovan belägna elledningar se upp för elledningar ovanför arbetsområdet Risk för krosskador, ramp håll kringstående på säkert avstånd från maskinen Varning läs bruksanvisningen.. Risk för brännskador från frätande vätska/kemikalier samt inandning av giftig gas bär handskar, ögonskydd, andningsmask och skydda bar hud. 9

10 . Varning gå inte in i tanken Varning läs bruksanvisningen.. Tipprisk kör sakta i ojämn terräng och i svängar. 3. Högsta tillåtna vikt för lasten är 585 kg, för förare och tillbehör 58 kg, fordonets vikt är 57 kg, och fordonets maximala bruttovikt är 589 kg. 4. Fallrisk och risk för arm-/benskador kör inte passagerare och håll alltid armar och ben inne i fordonet. 5. För att stänga av motorn, trampa ner bromsen, sätt växelväljaren i neutralläge, dra åt parkeringsbromsen och vrid tillbaka tändningsnyckeln till Motor-avstängning och ta ut nyckeln Varning läs bruksanvisningen; använd färskt, rent vatten vid tvätt som en del av första hjälpen Varning läs bruksanvisningen; använd färskt, rent vatten till att skölja tanken.. LCD-skärm. Lägesinställare 3. Återställ Kalibrera 5. Minska 6. Öka 0

11 Specifikationer Observera: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande Grundvikt Vikt med tomt standardsprutsystem, utan förare Vikt med fullt standardsprutsystem, utan förare Fordonets maximala bruttovikt (GVW) (på jämnt underlag) Tankens kapacitet (inklusive 5 % överströmning enligt CE) Total bredd utan standardsprutsystemet 870 kg 870 kg 539 kg 65 kg 66 l 4 cm. Total area (Totalt område). Boom select (Sprutrampsväljare) 3. Speed (Hastighet) 4. Units of measure (Mätenheter) 5. Select units (Välja enheter) 6. Application rate (Spruthastighet) Sub area (Subområde) 8. Width (Bredd) 9. Distance (Avstånd) 0. Speed calibration (Hastighetskalibrering). Sub volume (Subvolym). Total volume (Total volym) 3. Flowmeter calibration (Kalibrering av flödesmätaren) Total längd med standardsprutsystemet Total höjd med standardsprutsystemet till tankens ovankant Total höjd med standardsprutsystemet till sprutrampernas ovansida förvarade i X-mönster Markfrigång Hjulbas 305 cm 95,5 cm 88 cm,4 cm 57 cm Extra utrustning Toro Company har tillvalsutrustning och tillbehör som kan köpas separat och monteras på grässprutan. Kontakta din auktoriserade återförsäljare för en komplett lista över tillvalsutrustning som finns tillgänglig för din grässpruta Varning läs i Bruksanvisningen.. Dra åt hjulmuttrarna till Nm.

12 Montering Observera: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning. Reservdelar Observera: Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med. Beskrivning Antal Användning 90-graderskoppling Snabbkopplare Slangadapter Fäste till påfyllningsreservoar Huvudskruv med fläns, 5/6 x 3/4 tum Anti-hävert-slang Montera påfyllningsreservoaren (med anti-hävertfunktion). Spray Pro-monitor Spray Pro-dekal Fäste Huvudskruv med fläns, 3/4 tum Flänsmutter, /4 tum Ratt Bricka Vagnsbult Montera Spray Pro-monitorn. Nyckel Används i tändningslåset. Bruksanvisning Motorns bruksanvisning Läs innan maskinen tas i bruk. Instruktionsvideo Ses innan maskinen sätts i drift. Reservdelskatalog Används för beställning av reservdelar. Registreringskort Fyll i och skicka till Toro. Kontrollblankett före leverans Fyll i och spara i kundportföljen med tidigare data.

13 Montera påfyllningsreservoaren (med anti-hävertfunktion). Placera påfyllningsreservoarens fäste över tankens gängade hål, och fäst det med en huvudskruv med fläns (5/6 x 3/4 tum) (fig. ). Montera Spray Pro-monitorn. Montera fästet på monitorn på instrumentbrädan (fig. 3) med huvudskruvar med fläns (/4 x 3/4 tum) och flänsmuttrar (/4 tum) Fäste till påfyllningsreservoar. Gängat hål i tanken 3. Flänsskruv, 5/6 x 3/4 tum Figur m graders vinkelkoppling 5. Snabbkopplare 6. Slangadapter 7. Anti-hävert-slang. Stick in den gängade änden av 90-gradersvinkelkopplingen genom fästet och gänga på snabbkopplingen på denna och fäst den i fästet (fig. ). Observera: Montera kopplingen så att den öppna änden pekar mot tanköppningen, så att vattnet går in i tanken i en båge vid påfyllning. 3. Montera slangadaptern i snabbkopplaren (fig. ). 4. Lås adaptern på plats genom att svänga reglagen mot adaptern, och fäst dem sedan med hårnålssprintarna (fig. ). 5. Montera anti-hävert-slangen på änden med hullingar på 90-graders vinkelkopplingen (fig. ). Viktigt Förläng inte slangen så att den får kontakt med tankvätskorna.. Spray Pro-monitor. Fäste Figur Huvudskruvar med fläns, /4 x 3/4 tum 4. Ratt. Montera de vagnsbultarna, gummibrickorna och rattarna löst på fästet som figur 3 och 4 visar. Observera: Montera vagnsbultarna och gummibrickorna innanför fästet och rattarna utanför. 4. Vagnsbult. Gummibricka Figur 4 3. Ratt 4. Fäste 3 3. Ta bort den stora skyddshylsan från hålet på instrumentbrädan och gänga på kablarna på monitorn genom skyddshylsan och instrumentbrädan. 4. Montera skyddshylsan i instrumentbrädan. 5. Applicera Spray Pro-dekalen på monitorn. Se till att placera dekalen så som visas i fig. 7. 3

14 6. Montera Spray Pro-monitorn över vagnsbultarnas huvuden (fig. 3) och säkra genom att dra åt rattarna. 7. Koppla ledningskontakterna på Spray Pro till ledningskontakterna under instrumentbrädan (fig. 5). 3. Om oljenivån är låg, ska du ta av påfyllningslocket från ventilhuset (fig. 6) och fylla på olja i öppningen tills oljenivån når upp till märket Full på oljestickan; se Serva motoroljan, sidan 35, för korrekt oljetyp och viskositet. Fyll sakta på oljan och kontrollera nivån med jämna mellanrum under tiden. Fyll inte på för mycket. 4. Sätt ner oljestickan så den sitter ordentligt. Kontrollera däcktrycket Kontrollera trycket i däcken var 8:e timme eller dagligen för att försäkra korrekta nivåer. Pumpa däcken till 4 kpa (8 psi). Undersök även däcken för slitage eller skada.. Kontakter från grässprutan Figur 5. Kontakter från monitorn Fylla på bränsle Fara Före användning Kontrollera oljenivån i motorn Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan motorn startas för första gången och igen därefter.. Ställ maskinen på en plan yta.. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa (fig. 6). Sätt ner oljestickan i röret och se till att den sitter fast ordentligt. Ta ut oljestickan och kontrollera oljenivån. Under vissa omständigheter är bensin extremt lättantändligt och högexplosivt. Brand eller explosion i bensin kan orsaka brännskador och materiella skador. Fyll tanken på en öppen plats utomhus och när motorn är kall. Torka upp utspilld bensin. Fyll inte tanken helt full. Fyll bränsletanken med bensin tills nivån ligger 5 mm under påfyllningsrörets nedersta del. Det tomma utrymmet behövs för bensinens expansion. Rök aldrig när du handskas med bensin, och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor. Förvara bensin i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll för barn. Köp aldrig mer bensin än vad som går åt på en månad. Ställ alltid bensindunkar på marken en bit bort från grässprutan före påfyllning. Fyll inte på bensindunkar inne i ett fordon eller på lastbilsflak eller släp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för statisk elektricitet. Lasta av bensindrivna maskiner från lastbilen eller släpet om så är praktiskt möjligt och fyll på bensin när maskinen står på marken. Fyll på maskinen från en dunk hellre än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från lastbilen eller släpet. Håll hela tiden kontakt mellan munstycket på bensinpumpen och kanten på tank- eller dunköppningen tills tankningen är klar om tankning måste ske från bensinpump. Figur 6. Oljesticka. Påfyllningslock 4

15 Rekommenderad bensin Använd färsk, ren, blyfri regularbensin för fordon (minst 87 oktan). Blyad regularbensin kan användas om blyfri regularbensin inte finns att få. Viktigt Använd aldrig bensin som innehåller metanol, bensin som innehåller mer än 0 % etanol, bensintillsatser eller fotogen eftersom detta kan skada motorn. Fylla på bränsletanken Bränsletanken rymmer cirka liter. Observera: På tanklocket finns en mätare som visar bränslenivån; denna bör kontrolleras ofta.. Stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen.. Gör rent omkring tanklocket (fig. 7). Kontrollera luftintagsgallret Kontrollera och rengör vid behov luftintagsgallret framtill på motorn var 8:e körtimme. Kontrollera bromsvätskenivån Bromsvätskebehållaren fylls i fabriken med bromsvätska av typen DOT 3. Kontrollera nivån varje dag innan du startar motorn.. Bromsvätskebehållare Figur 8. Ställ grässprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.. Oljenivån ska nå upp till märket Full i behållaren (fig. 9).. Tanklock 3. Ta bort tanklocket. Figur 7 4. Fyll på tanken till högst,5 cm under påfyllningsrörets översta del, (undre kanten på påfyllningsröret). Det tomma utrymmet behövs för bensinens expansion. Fyll inte på för mycket. 5. Skruva på locket ordentligt. 6. Torka upp utspillt bränsle.. Märket Full Figur 9 3. Om vätskenivån är låg ska du göra rent runt locket, ta av locket och fylla på behållaren till korrekt nivå. Fyll inte på för mycket. 5

16 Kontrollera växellådsoljan/ hydrauloljan. Ställ grässprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.. Ta ut växellådans oljesticka och torka av den med en ren trasa (fig. 0). Fylla på färskvattentanken Sprutan är utrustad med en färskvattentank (fig. ) så att du snabbt kan skölja av kemikalier från hud, ögon eller andra delar som kan vara i riskzonen vid en olycka. Fyll alltid på färskvattentanken med rent vatten innan du hanterar eller blandar kemikalier. 3 Figur 0. Oljesticka. Påfyllningsöppning. Påfyllningslock. Färskvattentank Figur 3. Plugg Viktigt Var mycket försiktig så att smuts eller andra föroreningar inte tar sig in i öppningen när du kontrollerar oljenivån i transmissionen. Vrid reglaget på pluggen för att öppna pluggen till färskvattentanken. 3. Sätt ner oljestickan i röret och se till att den sitter fast ordentligt. Ta ut oljestickan och kontrollera oljenivån. 4. Oljenivån i växellådan bör ligga vid toppen av den flata delen på oljestickan. Om den inte gör det fyller du på tanken med lämplig vätska; se Byta ut växellådsoljan/ hydrauloljan, sidan Sätt ner oljestickan så den sitter ordentligt. 6

17 Körning Observera: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning. Säkerheten främst Läs noga om alla säkerhetsanvisningar och säkerhetsdekaler i avsnittet om säkerhet. Att känna till denna information kan hjälpa dig och kringstående att undvika skada. Parkeringsbroms Parkeringsbromsen är en stor spak till höger om sätet (fig. 3). Lägg i parkeringsbromsen så snart du tänker lämna sätet för att undvika tillfällig maskinrörelse. Lägg i parkeringsbromsen genom att dra spaken uppåt och bakåt. Koppla ur den genom att skjuta den framåt och neråt. Om grässprutan står parkerad i en brant sluttning, lägg i parkeringsbromsen och placera klossar vid hjulen på den sida som lutar nedåt. Fordonsreglage Gaspedal Gaspedalen (fig. ) ger föraren en möjlighet att variera fordonets hastighet. Genom att trampa ner pedalen ökas hastigheten. Genom att lätta på pedalen saktar grässprutan ner och motorn stannar.. Parkeringsbromsspak Figur 3 Hastighetsbegränsare Hastighetsbegränsaren är ett stort vred på höger sida om sätet (fig. 4). Med detta kan du ställa in gaspedalens maximala nedåtrörelse, så att grässprutans maximihastighet kan begränsas. Observera: Fordonet reglerar spruthastigheten grundat på din fart, och du behöver inte hålla en konstant hastighet för att spruta med jämn takt. m 603 Figur. Gaspedal. Bromspedal Bromspedal Bromspedalen används för att stanna eller sakta ner grässprutan (fig. ). Försiktighet 4 3 Bromsarna kan bli slitna eller feljusteras vilket kan leda till personskada. Om bromspedalen förflyttar sig inom,5 cm från fordonets golvplatta måste bromsarna justeras eller repareras.. Hastighetsbegränsarvred. Hastighetsbegränsarknapp Figur 4 3. Låsring 4. Choke 7

18 Ställ in hastighetsbegränsaren så här:. Trampa ner gaspedalen för att erhålla önskad hastighet.. Tryck ner knappen på hastighetsbegränsarvredet och drag upp den tills du känner att den vidrör gaspedalen, och släpp sedan knappen (fig. 4). 3. Fininställ läget genom att vrida vredet inåt eller utåt efter behov. 4. När vredet har ställts in kan det låsas i det läget genom att vrida låsringen vid hastighetsbegränsarens nederdel medurs tills det tar stopp (fig. 4). Frigör låsningen genom att vrida låsringen moturs tills den lossnar. 5. Frigör hastighetsbegränsaren genom att trycka ner knappen på vredet och sänka den så långt det går. Choke Choken är en liten ratt till höger om sätet (fig. 4). Vid start av kall motor, dra upp choken. När motorn har startat regleras choken så att motorn kör jämnt. Tryck ner choken så snart som möjligt till läge OFF/AV. En varm motor kräver lite eller ingen choke. Växelväljare Växelväljaren som sitter till vänster om sätet har fem lägen: tre framåtlägen, neutralläget och bakåtläget (fig. 5). Motorn startar endast om växelväljaren är i neutralläget. Du måste även trampa ner bromsen helt när grässprutan stannat för att växla. Viktigt Växla inte ur eller byt växel när fordonet är i rörelse. Detta kan skada transmissionen. 4 3 Tändningslås Tändningslåset (fig. 5) som används för att starta och stanna motorn har tre lägen: stopp, kör och start. Vrid nyckeln medurs till startläget för att starta motorn och för den till körläget när motorn har startat. Vrid nyckeln till stoppläget för att stanna motorn. Timmätare Timmätaren (fig. 5) anger det totala antalet timmar som motorn har varit igång. Timmätaren börjar fungera så snart tändningsnyckeln vridits till körläget. Voltmeter Voltmetern (fig. 5) anger batteriets laddningsnivå. När batteriet är fulladdat står voltmetern mitt på mätaren när nyckeln är i körläge och motorn är avstängd. När motorn är igång ska voltmeterns nål vara till höger. Strålkastaromkopplare Slå på omkopplaren för att aktivera strålkastarna (fig. 5). För den framåt för att slå på strålkastarna och bakåt för att stänga av dem. Omkopplare till motorns neutrallägesreglage När växelväljaren är i neutralläget kan du använda gaspedalen för att öka motorhastigheten och därefter trycka omkopplaren framåt för att ställa in motorn vid den hastigheten. Detta är nödvändigt för att använda redskap som t.ex. handsprutan (fig. 5). Bränslemätare Bränslemätaren (fig. 6) visar hur mycket bränsle som finns i tanken.. Växelväljare. Tändningslås 3. Timmätare 4. Voltmeter 5 6 Figur 5 5. Strålkastaromkopplare 6. Omkopplare till motorns neutrallägesreglage. Bränslemätare Figur 6 8

19 Kontroller före start Kontrollera följande vid varje tillfälle innan du börjar använda grässprutan för dagen: Kontrollera däcktrycket. Observera: Dessa däck skiljer sig från bildäck; de kräver mindre tryck för att minska gräskomprimering och skada. Kontrollera samtliga vätskenivåer och fyll på korrekt mängd av de specificerade vätskorna om du märker att någon nivå är låg. Kontrollera bromsen. Kontrollera att lamporna fungerar. Vrid ratten åt höger och vänster för att kontrollera styrreaktionen. Undersök maskinen för oljeläckor, lösa delar och andra märkbara problem. Se till att motorn är avstängd och vänta tills samtliga rörliga delar stannat innan maskinen undersöks för oljeläckor, lösa delar eller andra problem. Om något av ovanstående inte fungerar korrekt meddelar du din mekaniker eller kontrollerar med din arbetsledare innan du börjar använda grässprutan för dagen. Din arbetsledare kan vilja att du kontrollerar andra föremål dagligen. Ta reda på vilka ansvarsområden du har. Starta motorn. Sitt i förarsätet, sätt nyckeln i tändningslåset och vrid den medsols till körläget.. Trampa ner bromsen och flytta växelväljaren till neutralläget. 3. Kontrollera att pumpomkopplaren är i läge Off/Av. 4. Dra upp chokehandtaget om motorn är kall. Viktigt Använd inte choken om motorn är varm. 5. Vrid nyckeln till startläget tills motorn startar. Viktigt Håll inte nyckeln i startläget i mer än 0 sekunder. Om motorn inte har startat efter 0 sekunder, vänta i en minut innan nästa försök. Försök inte att knuffa eller bogsera grässprutan för att få igång den. 6. När motorn startar ska du långsamt föra ner chokehandtaget. Köra grässprutan. Trampa ner bromspedalen.. Skjut parkeringsbromsspaken framåt för att frigöra den. 3. För växelväljaren till önskat läge. 4. Trampa ner gaspedalen för att köra eller trampa ner bromsen för att stanna. Observera: Bromssträckan kan variera beroende på grässprutans last och hastighet. Stänga av motorn. Trampa ner bromsen för att stanna grässprutan.. Dra åt parkeringsbromsspaken genom att dra den uppåt och bakåt. 3. Växla ur genom att föra växelväljaren till neutralläget. 4. Vrid tändningsnyckeln till stoppläget. 5. Ta ut nyckeln ur tändningen för att undvika oavsiktlig start. Köra in en ny grässpruta Följ dessa riktlinjer under de första 00 körtimmarna för att grässprutan ska tillhandahålla ordentlig prestanda och lång livslängd: Kontrollera vätske- och motoroljenivåerna regelbundet och se upp för tecken på överhettning i grässprutans olika delar. Låt motorn värmas upp i ca 5 sekunder innan du accelererar efter kallstart. Undvik situationer där du behöver tvärbromsa de första timmarna vid inkörning av en ny grässpruta. Nya bromsbelägg har inte alltid optimal prestanda förrän flera timmars användning har polerat bromsarna (kört in dem). Varva inte upp motorn i onödan. Variera grässprutans hastighet under arbetets gång. Undvik snabba starter och stopp. Se avsnittet Underhåll för eventuella speciella kontroller vid låganvändning. 9

20 Transportera grässprutan Använd ett släp om grässprutan ska transporteras långa avstånd. Fäst grässprutan till släpet. Figur 7 visar fästpunkterna på framsidan. Figur 8. Sprutrampshuvudomkopplare. Fästpunkter Figur 7 De bakre fästpunkterna är två stålöglor baktill under ramen, framför den justerbara sprutrampsramen. Sprutrampsomkopplare Sprutrampsomkopplarna sitter framtill på kontrollpanelen till höger om sätet (fig. 9). Slå omkopplarna framåt för att slå på motsvarande sprutrampssektion och bakåt för att slå av dem. När en omkopplare är påslagen tänds en lampa på omkopplaren. Dessa omkopplare påverkar endast sprutsystemet när sprutrampshuvudomkopplaren är påslagen. Bogsera grässprutan I nödfall kan grässprutan bogseras en kortare sträcka. Vi rekommenderar dock inte att denna metod används som standardprocedur. Varning Bogsering i höga hastigheter kan bidra till förlorad styrkontroll och leda till personskador. Bogsera aldrig grässprutan snabbare än 8 km/h. 3 4 Bogsering av grässprutan är ett jobb som kräver två personer. Om maskinen måste flyttas en längre sträcka bör den transporteras på en lastbil eller ett släp, se Transportera grässprutan, sidan 0.. Fäst en bogserlina till ramen.. Sätt växelväljaren i neutralläget och lossa parkeringsbromsen. 3. Sprutan får bogseras vid högst 8 km/h. Sprutans reglage och delar Sprutrampshuvudomkopplare Med sprutrampshuvudomkopplaren kan du starta eller stänga av besprutningsarbetet. Tryck på omkopplaren med foten för att aktivera eller inaktivera sprutsystemet (fig. 8). När huvudomkopplaren är avstängd, står det Hold (Stopp) på Spray Pro-skärmen.. Sprutrampsomkopplare. Pumpomkopplare Pumpomkopplare Figur 9 3. Omkopplare för spruthastighet 4. Hastighetsspärrnyckel Pumpomkopplaren sitter på kontrollpanelen, till höger om sätet (fig. 9). Slå omkopplaren framåt för att sätta igång pumpen eller bakåt för att stoppa pumpen. 0

21 Omkopplare för spruthastighet Spruthastighetsomkopplaren sitter på kontrollpanelen till höger om sätet (fig. 9). Tryck omkopplaren framåt och håll ner den för att öka trycket i sprutsystemet, eller tryck den bakåt och håll ner den för att minska trycket. Omkopplare till hastighetsspärrnyckel Omkopplaren till hastighetsspärrnyckeln sitter på kontrollpanelen till höger om sätet (fig. 9). Vrid nyckeln moturs till spärrläget för att inaktivera spruthastighetsomkopplaren, för att förhindra att någon oavsiktligt ändrar spruthastigheten. Vrid nyckeln moturs till olåst läge för att aktivera spruthastighetsomkopplaren. Lägen för omkopplarna till sprutrampshiss, Sonic-sprutramp och skummarkör Om du installerar den elektriska sprutrampshissen, Sonic-sprutrampen och skummarkören, behöver du tillföra omkopplare till kontrollpanelen för att styra deras arbete. Sprutan levereras med plastpluggar på dessa platser. Sprutrampsventiler Dessa ventiler slår på eller av de tre sprutramperna (fig. 0). Om du inte har någon sprutramp installerad eller inte vill att en sprutramp ska kunna slås på, kan du styra varje ventil manuellt genom att koppla ifrån ledningskontakten i ventilen och sedan vrida vredet på ventilen medurs för att stänga av ventilen eller moturs för att slå på den. Sprutrampsöverströmningsventilerna Sprutrampsöverströmningsventilerna omdirigerar vätskeflödet för en sprutramp till tanken när man stänger av sprutrampssektionen. Dessa ventiler kan justeras, så att man kan kontrollera att trycket i sprutrampen förblir konstant oavsett hur många sprutramper som är på. Se Justera sprutrampsöverströmningsventilerna, på sidan 7. Skakningsreglerventil Den här ventilen sitter till höger om tanken (fig. ). Vrid vredet på ventilen till läget klockan 9 för att slå på skakningen av tanken och till läget klockan 3 för att stänga av skakningen av tanken. Hastighetsreglerventil Den här ventilen som sitter bakom tanken (fig. 0), styr mängden vätska som leds till sprutramperna genom att vätskan riktas till sprutramperna eller överströmningsslangen till tanken. Den här ventilen kan regleras på två sätt: med spruthastighetsomkopplaren eller manuellt. För att reglera den manuellt ska ledningskontakten på ventilen kopplas ur, sedan kan man rotera vredet upptill på ventilen och manuellt få det önskade trycket. 3 Figur. Skakningsreglerventil. Tryckmätare m Hastighetsreglerventil. Flödesmätare Flödesmätare Figur 0 3. Sprutrampsventiler Flödesmätaren mäter flödestakten på vätskan som används av Spray Pro -systemet (fig. 0). För att skakningsfunktionen ska fungera, måste pumpen vara på och motorn igång över tomgång. Om du stannar grässprutan och behöver slå på skakningsfunktionen, sätt växelväljaren i neutralläget, dra åt parkeringsbromsen, trampa ner gaspedalen till golvet och vrid på motorns neutrallägesreglage. Tryckmätare Tryckmätaren sitter till höger om tanken (fig. ). Den här mätaren visar vätsketrycket i systemet i psi och kpa.

22 Pump Den här pumpen sitter nära tankens framsida på höger sida (fig. ). Tanklock Tanklocket sitter mitt på tankens ovansida (fig. 4). Öppna det genom att stänga av motorn, vrida den främre halvan av locket åt vänster och vrida upp det. Filtret kan tas bort vid rengöring. Stäng tanken genom att stänga locket och vrida dess främre halva åt höger. Figur. Pump. Smörjnippel Figur 4. Tanklock. Påfyllningsreservoar (med anti-hävertfunktion) Tanktömningshandtag Tanktömningshandtaget sitter överst på tanken (fig. 3). Dra ut handtaget för att tömma tanken. Viktigt Dra försiktigt ut handtaget till dess att det tar stopp. Dra inte för hårt, så att det skadas. Påfyllningsreservoar (med anti-hävertfunktion) Framtill på tanklocket finns ett slanguttag med en gängad koppling, en 90-graderskoppling med hullingar och en kort slang som kan riktas direkt mot tanköppningen (fig. 4). Det här uttaget gör att man kan ansluta en vattentank och fylla tanken med vatten utan att förorena slangen med kemikalierna i tanken. Viktigt Förläng inte slangen så att den får kontakt med tankvätskorna.. Tanktömningshandtag Figur 3

23 Färskvattentank Färskvattentanken sitter på tankens främre, vänstra sida (fig. 5). I den finns färskvatten så att du snabbt kan skölja av kemikalier från hud, ögon eller andra delar som kan vara i fara vid en olycka. Fyll alltid på färskvattentanken med rent vatten innan du hanterar eller blandar kemikalier. Vrid reglaget på pluggen för att öppna pluggen till färskvattentanken. 3. Påfyllningslock. Färskvattentank Figur 5 3. Plugg Sköljtank Sköljtanken sitter på tankens främre, högra sida (fig. 6). Om du monterar den sköljsats som finns som tillbehör kan du fylla den här tanken med färskvatten och skölja huvudtanken. Figur 6. Sköljtank (som används med tillbehörssköljsatsen) 3

24 Spray Pro -monitor Spray Pro-monitorn visar och övervakar diverse prestandadata i systemet såsom fordonshastigheten och spruthastigheten. Den styr inte spruthastigheten. Monitorn har en LCD-skärm som visar de data du väljer, en lägesinställare och 4 knappar med vilka monitorn kan kalibreras (fig. 7).. LCD-skärm. Lägesinställare 3. Återställ, kalibreringsknapp 4. Kalibrera, kalibreringsknapp 5. Minska, kalibreringsknapp 6. Öka, kalibreringsknapp 7. Total area (Totalt område) 0 0 Engelsk (Amerikansk) CE-symbol Figur 7 8. Boom selection (Sprutrampsväljare) 9. Speed (Hastighet) 0. Units of measure (Mätenheter). Select units (Välja enheter). Application rate (Spruthastighet) 3. Sub area (Subområde) 4. Width (Bredd) 5. Distance (Avstånd) 6. Speed calibration (Hastighetskalibrering) 7. Sub volume (Subvolym) m XXXX 8. Total volume (Total volym) 9. Flowmeter calibration (Kalibrering av flödesmätaren) 0. Lysdiod Lägesinställare Lägesinställaren innefattar följande lägen: Total area (Totalt område) Visar det totala området i acres (US), hektar (SI) eller kvadratfot (TURF) som du har täckt sedan du senast tryckte på knappen för återställning av kalibrering för den här inställningen. Speed (Hastighet) Visar hastigheten i miles i timmen (om mätenheten är inställd på US eller TURF) eller kilometer i timmen (om mätenheten är inställd på SI). Units of measure (Mätenheter) Visar valet av aktuell mätenhet enligt följande: US (mätsystemet som används i USA) SI (metriska systemet) TURF (som US men volymerna ges i US gallon per 000 kvadratfot istället för antal US gallon per acre) Application rate (Spruthastighet) Visar spruthastigheten i US gallon per acre (US), liter per hektar (SI) eller US gallon per 000 kvadratfot (TURF). 4

25 Sub area (Subområde) Visar det totala området i acres (US), hektar (SI) eller kvadratfot (TURF) som du har täckt sedan du senast tryckte på knappen för återställning av kalibrering för den här inställningen, utan att visningen Total area (Totalt område) påverkas. Om du trycker på knappen för återställning av kalibrering nollställs även Sub volume (Subvolym). Distance (Avstånd) Visar hur långt du har kört med fordonet i fot (US och TURF) eller meter (SI) sedan du senast tryckte på knappen för återställning av kalibrering för den här inställningen. Sub volume (Subvolym) Visar den totala volymen i US gallon (US och TURF) eller i liter (SI) som du har använt sedan du senast tryckte på knappen för återställning av kalibrering för den här inställningen, utan att visningen Total volume (Total volym) påverkas. Om du trycker på knappen för återställning av kalibrering nollställs även Sub area (Subområde). Total volume (Total volym) Visar den totala volymen i US gallon (US och TURF) eller i liter (SI) som du har använt sedan du senast tryckte på knappen för återställning av kalibrering för den här inställningen. Kalibreringsknappar På monitorn finns följande knappar: Återställ Nollställer inställningarna för Total volume (Total volym), Sub volume (Subvolym), Distance (Avstånd), Total area (Totalt område) och Sub area (Subområde) till 0. Kalibrera Används för att få åtkomst till och komma ur kalibreringsläget. Minska Används för att sänka värdena som visas på skärmen under kalibrering. Öka Används för att öka värdena som visas på skärmen under kalibrering. Kalibrera Spray Pro-monitorn Spray Pro-monitorn har ett kalibreringsläge som gör att användaren kan ändra diverse inställningar för att anpassa visningen och kalibrera monitorn alltefter behov. Du kan kalibrera eller ändra följande inställningar: Sprutrampsbredd Mätenheter Hastighet Flödesmätare Ställa in sprutrampsbredden Standardinställningen för sprutrampernas bredd är 00 cm för höger och vänster sprutramp och 50 cm för centersprutrampen. Dessa mått grundar sig på fyra munstycken på höger och vänster sprutramp och tre på centersprutrampen, samtliga på 50,8 cm avstånd från varandra. Om du ändrar avståndet mellan munstyckena, bör du även ändra sprutrampsbredden för att återspegla ändringarna på följande sätt:. Stanna grässprutan och dra åt parkeringsbromsen.. Sätt sprutrampshuvudomkopplaren i läget Off/Av. Monitorn visar HOLD (Stopp). 3. Tryck på kalibreringsknappen och håll ner den tills monitorn visar CAL HOLD (Kalibrering stopp) och den röda lampan på monitorn tänds. 4. Vrid lägesinställaren till läget Total area (Totalt område). 5. Använd knapparna för att öka eller minska kalibreringen för att välja den sprutramp som du vill ändra bredden på. betecknar vänster ramp, är centerrampen och 3 är höger ramp. 6. Vrid lägesinställaren till läget Sub area (Subområde). 7. Använd knapparna för att öka eller minska kalibreringen för att ändra sprutrampens bredd efter behov. 8. Upprepa steg 4 t.o.m. 7 för resten av sprutramperna efter behov. 9. Tryck på kalibreringsknappen tills den röda lampan slocknar. Det går också att komma ur kalibreringsläget genom att köra grässprutan. 5

26 Ställa in mätenheterna Standardinställningen för mätenheterna är US. Du kan även ändra enheterna till SI (metriskt) eller TURF.. Stanna grässprutan och dra åt parkeringsbromsen.. Sätt sprutrampshuvudomkopplaren i läget Off/Av. Monitorn visar HOLD (Stopp). 3. Tryck på kalibreringsknappen och håll ner den tills monitorn visar CAL HOLD (Kalibrering stopp) och den röda lampan på monitorn tänds. 4. Vrid lägesinställaren till läget Units of measure (Mätenheter). 5. Använd knapparna för att öka eller minska kalibreringen för att välja önskade mätenheter. 6. Tryck på kalibreringsknappen tills den röda lampan slocknar. Det går också att komma ur kalibreringsläget genom att köra grässprutan. Kalibrera flödesmätaren När Spray Pro levereras är den ungefärligt kalibrerad för flödesmätaren. Utför följande procedur för att fininställa flödesmätarkalibreringen:. Dra åt parkeringsbromsen.. Fyll grässprutans tank med en känd mängd vatten, minst 380 liter. Observera: Förlita dig inte på markeringarna på tankens insida för att mäta vattnet i den här proceduren. De är ungefärliga mått, och inte tillräckligt exakta för den här kalibreringen. 3. Sätt pumpomkopplaren till läget On/PÅ för att starta pumpen. 4. Ställ alla tre sprutrampsomkopplarna och sprutrampshuvudomkopplaren till läget On/PÅ. Kör endast sprutramperna tills ledningen har tömts på luft, och stäng sedan av dem med hjälp av sprutrampshuvudomkopplaren. 5. Vrid lägesinställaren till läget Total volume (Total volym). 6. Tryck på knappen för att återställa kalibreringen och håll ner den tills teckenfönstret visar Ställ in sprutrampshuvudomkopplaren till läget On/PÅ och kör sprutramperna tills tanken har tömts på allt vatten, och stoppa dem sedan med sprutrampernas huvudomkopplare. 8. Jämför volymen som visas på monitorn med den vattenvolym som du fyllde tanken med. Om volymerna är desamma, behöver du inte kalibrera monitorn ytterligare. Om värdena är olika, fortsätt med resten av den här proceduren. 9. Ställ in lägesinställaren på läget Total volume (Total volym), tryck på kalibreringsknappen och håll ner den tills monitorn visar CAL HOLD (Kalibrering stopp) och den röda lampan på monitorn tänds. Teckenfönstret växlar mellan att visa värdet för den totala volymen och flödeskalibreringsvärdet. 0. När den totala volymen visas ska du använda knapparna för att öka eller minska kalibreringen för att ändra den till den mängd vatten som tanken fylldes med.. När teckenfönstret växlar visning igen, kommer flödeskalibreringen att ha ändrats. Skriv ner och spara det här värdet. Detta är grässprutans kalibreringsvärde.. Tryck på kalibreringsknappen tills den röda lampan slocknar. Det går också att komma ur kalibreringsläget genom att köra grässprutan. Kalibrera hastighetsgivaren När Spray Pro levereras är den ungefärligt kalibrerad för hastighetsgivaren. Utför följande procedur för att fininställa hastighetsgivarkalibreringen:. Kontrollera och pumpa vid behov däcken; se Kontrollera däcktrycket, på sidan 4.. Fyll på färskvattentanken. 3. Fyll grässprutans tank till hälften med vatten. 4. Välj ett rakt, plant markunderlag som påminner om dina gräsförhållanden. Observera: En väg eller ett annat stenbelagt underlag kan ge ett felaktigt utslag när man senare kör grässprutan på gräs. 5. Mät upp 50 meter och märk ut både start- och slutpunkten. 6. Placera grässprutan ca 9 meter bakom startpunkten. 7. Sätt pumpen och sprutrampshuvudomkopplaren i läge Off/Av. Monitorn ska nu visa HOLD (Stopp). 8. Vrid lägesinställaren till läget Distance (Avstånd). 9. Tryck på knappen för att återställa kalibreringen och håll ner den tills teckenfönstret visar Kör maskinen från startpunkten som du markerade till slutpunkten vid 50 meter. Se till att vara uppe i fart innan du når startpunkten och stanna eller bromsa inte förrän efter att du passerat slutpunkten. När du når fram till startpunkten, tryck på sprutrampshuvudomkopplaren för att starta avståndsspårningen med monitorn.. När du når fram till slutpunkten, sätt sprutrampshuvudomkopplaren i läge Off/Av för att stänga av monitorn. 6

27 . Se på avståndet som visas på monitorn. Om den visar 50 meter behöver du inte kalibrera monitorn ytterligare. Om det inte står 50 meter, fortsätt med återstoden av den här proceduren. 3. Dra åt parkeringsbromsen. 4. Ställ in lägesinställaren på läget Distance (Avstånd), tryck på kalibreringsknappen och håll ner den tills monitorn visar CAL HOLD (Kalibrering stopp) och den röda lampan på monitorn tänds. Teckenfönstret växlar mellan att visa värdet för hastighetskalibreringen och avståndsvärdet. 5. När kalibreringsavståndet visas ska du använda knapparna för att öka eller minska kalibreringen för att ändra det till 50 meter. 6. När teckenfönstret börjar växla visning igen, kommer värdet för hastighetskalibrering att ha ändrats. Skriv ner och spara det här värdet. Detta är grässprutans kalibreringsvärde. 7. Tryck på kalibreringsknappen tills den röda lampan slocknar. Det går också att komma ur kalibreringsläget genom att köra grässprutan. 4. Ställ in mätaren på Spray Pro-monitorn till Application rate (Spruthastighet). 5. Sätt växelväljaren i neutralläget. 6. Trampa ner gaspedalen till golvet och sätt omkopplaren till motorns neutrallägesreglage till läget On/PÅ. 7. Sätt pumpomkopplaren till läget On/PÅ för att starta pumpen. 8. Ställ alla tre sprutrampsomkopplarna och sprutrampshuvudomkopplaren till läget On/PÅ. 9. Använd spruthastighetsomkopplaren för att justera trycket enligt avläsningen på tryckmätaren tills det ligger i området för munstyckena som installerats på sprutramperna (vanligtvis ca 345 kpa (50 psi)). 0. Anteckna avläsningen på tryckmätaren.. Stäng av en av sprutramperna med korrekt sprutrampsomkopplare.. Justera sprutrampsreglerventilen (fig. 8) under rampreglerventilen för den ramp som du stängde av, tills tryckavläsningen på mätaren är densamma som den var i steg 9. Nollställa OFL-läget Om monitorn visar OFL innebär detta att du har överskridit monitorskärmens mått. Tryck på knappen för att återställa kalibreringen och håll ner den tills teckenfönstret visar 0. Justera sprutrampsöverströmningsventilerna Efter att sprutramper och munstycken har installerats och innan grässprutan används för första gången, ska sprutrampsöverströmningsventilerna vid behov justeras så att trycket och spruthastigheten är lika för samtliga sprutramper om en eller flera sprutramper stängs av. Välj ett öppet plant område för att göra detta.. Fyll grässprutans tank med rent vatten.. Fäll ner förlängningsramperna, om några sådana har installerats. 3. Dra åt parkeringsbromsen och starta motorn. Figur 8. Sprutrampsöverströmningsventiler 3. Slå på sprutrampen. 4. Upprepa steg t.o.m. 3 för resten av sprutramperna. 5. Kör grässprutan med önskad hastighet under sprutarbetet och stäng av varje sprutramp individuellt. Trycket som visas i mätaren bör inte ändras nämnvärt. 7

28 Använda grässprutan För att kunna använda grässprutan måste du först fylla spruttanken, därefter tillföra lösningen till arbetsområdet och slutligen rengöra tanken. Det är viktigt att du avslutar samtliga av dessa tre steg i nämnd ordning för att undvika att skada grässprutan. Du bör till exempel inte blanda och tillföra kemikalier i spruttanken på natten och spruta följande morgon. Detta leder till att kemikalierna separeras och grässprutans delar eventuellt skadas. Försiktighet Kemikalier är farliga och kan orsaka personskador. Läs anvisningarna på kemikaliebehållarnas etiketter innan du hanterar kemikalierna och följ samtliga av tillverkarens rekommendationer och föreskrifter. Håll kemikalier borta från huden. Vid hudkontakt, skölj det utsatta området ordentligt med rent vatten och tvål. Bär skyddsglasögon och annan skyddsutrustning som rekommenderas av kemikalietillverkaren. Fylla på grässprutans tank Viktigt Kontrollera att de kemikalier du kommer att använda är förenliga med Viton (se tillverkarens etikett; där bör det framgå om kemikalien är förenlig eller ej). Om man använder en kemikalie som inte är förenlig med Viton, försämras O-ringarna i grässprutan och läckor uppstår.. Stanna grässprutan på ett plant underlag, flytta växelväljaren till neutralläget, stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen.. Avgör hur mycket vatten som behövs för att blanda den nödvändiga mängden kemikalier enligt kemikalietillverkarens anvisningar. 3. Öppna locket på grässprutans tank. 4. Tillsätt 3/4 av den nödvändiga mängden vatten till grässprutans tank med hjälp av påfyllningsreservoaren med anti-hävertfunktion. Viktigt Använd alltid färskt, rent vatten i grässprutans tank. Tillsätt aldrig ett koncentrat i en tom tank. 5. Starta motorn, trampa ner gaspedalen till golvet och sätt motorns neutrallägesreglage till läget On/PÅ. 6. Ställ in pumpomkopplaren till läget On/PÅ. 7. Vrid skakningsreglerventilen till läget klockan 9 för att starta skakningen i tanken. 8. Tillsätt rätt mängd koncentrerad kemikalie till tanken, enligt anvisningarna från kemikalietillverkaren. Viktigt Om du använder ett slampulver, blanda pulvret med en liten mängd vatten för att bilda ett slam innan det tillsätts till tanken. 9. Tillsätt resten av vattnet till tanken. Tillföra kemikalier Viktigt För att se till att lösningen förblir ordentligt blandad, använd skakningsfunktionen när det finns lösning i tanken. För att skakningsfunktionen ska fungera, måste pumpen vara på och motorn igång över tomgång. Om du stannar fordonet och behöver slå på skakningsfunktionen, sätt växelväljaren i neutralläget, dra åt parkeringsbromsen, trampa ner gaspedalen till golvet och vrid på motorns neutrallägesreglage. Observera: Den här proceduren förutsätter att pumpen är på, sedan grässprutans tank fylldes på.. Sväng sprutramperna till rätt läge.. Sätt sprutrampshuvudomkopplaren i läget Off/Av. Spray Pro-monitorn visar HOLD (Stopp). 3. Ställ in de enskilda sprutrampsomkopplarna, efter behov, till On/PÅ. 4. Kör fram fordonet till det område som ska sprutas. 5. Vrid lägesinställaren på Spray Pro-enheten till läget Application rate (Spruthastighet) och använd spruthastighetsomkopplaren för att erhålla önskad spruthastighet. 6. Sätt sprutrampshuvudomkopplaren i läge On/PÅ för att starta sprutarbetet. Observera: När tanken är nästan tom, kan skakningen orsaka skumbildning i tanken. Om detta inträffar, stänger du av skakningsreglerventilen genom att vrida den till läget klockan 3. Alternativt kan man använda ett antiskummedel i tanken. 7. Efter avslutad besprutning, ställer du sprutrampshuvudomkopplaren till läget Off/Av för att stänga av samtliga sprutramper och därefter ställer du pumpomkopplaren i läget Off/Av. 8

29 Arbetstips Överlappa inte områden som du redan har besprutat. Se upp för igensatta munstycken. Byt ut alla slitna och skadade munstycken. Använd sprutrampshuvudomkopplaren för att stoppa sprutflödet innan du stannar grässprutan. När det är stoppat, använder du motorns neutrallägesreglage för att bibehålla motorvarvtalet så att skakningen inte upphör. Man får ett bättre resultat om grässprutan är i rörelse när sprutramperna slås på. Var uppmärksam på eventuella ändringar i spruthastigheten. Detta kan innebära att farten är för hög för munstyckenas kapacitet eller att sprutsystemet har ett funktionsfel. Rengöra grässprutan Viktigt Sprutan måste alltid tömmas och rengöras omedelbart efter varje användningstillfälle. Om detta råd inte följs kan kemikalierna torka eller förtjockas i ledningarna och sätta igen pumpen och andra komponenter. Observera: Om du använder den sköljsats som finns som tillbehör ändras denna procedur.. Stanna grässprutan, dra åt parkeringsbromsen, sätt växelväljaren i neutralläget och stäng av motorn.. Använd tanktömningsvredet för att tömma eventuellt oanvänt material från tanken och kasta bort det på godkänd återvinningsstation och enligt tillverkarens anvisningar. 3. Fyll tanken med minst 90 liter rent färskvatten och stäng locket. Observera: Använd vid behov ett renande/neutraliserande medel i vattnet. Använd endast rent, klart vatten i den sista sköljningen. 4. Starta motorn. 5. Sätt växelväljaren i neutralläget, trampa ner gaspedalen till golvet och sätt omkopplaren till motorns neutrallägesreglage till läget On/PÅ. 6. Se till att skakningsreglerventilen är i läget On/PÅ. 7. Ställ in pumpomkopplaren till läget On/PÅ och använd spruthastighetsomkopplaren för att öka trycket till ett högt värde. 8. Sätt sprutrampshuvudomkopplaren i läge On/PÅ för att starta sprutarbetet. 9. Låt allt vatten i tanken spruta ut genom munstyckena. 0. Kontrollera munstyckena för att försäkra att de sprutar korrekt.. Ställ sprutrampshuvudomkopplaren till läget Off/Av, ställ pumpomkopplaren till läget Off/Av och stäng av motorn.. Upprepa steg 3 t.o.m. minst gånger till för att försäkra att sprutsystemet är helt rent. 3. Rengör filtret; se Rengöra sugfiltret, sidan 45. Viktigt Om du använde kemikalier i form av slampulver, ska filtret rengöras efter varje tank. 4. Använd en trädgårdsslang och skölj av grässprutan utvändigt med rent vatten. 5. Ta bort munstyckena och rengör dem för hand. Byt ut slitna och skadade munstycken. 9

30 Underhåll Observera: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning. Rekommenderat underhåll Viktigt Titta i motorns bruksanvisning för ytterligare underhållsförfaranden. Underhållsintervall Efter de första 8 timmarna 8 timmar Underhållsförfarande Dra åt hjulmuttrarna. Byt ut hydraulfiltret. Kontrollera drivremmens spänning. Kontrollera styrpumpsremmen. Kontrollera oljenivån i motorn. Kontrollera däcktrycket. Rengör sugfiltret. 3 5 timmar Rengör och smörj luftrenarens skumplastinsats. 50 timmar 00 timmar 00 timmar Kontrollera batteriets elektrolytnivå. Kontrollera batterikabelns anslutningar. Rengör sugfiltret. Byt oljan i motorn efter de första 50 arbetstimmarna. Byt motorolja (inklusive syntetisk olja). Byt motorns oljefilter. Smörj alla smörjnipplar. Byt ut bränslefiltret. Undersök bromsarna. Rengör motorns centrifugalsil. Byt ut renarens pappersinsats. Kontrollera bromsen och parkeringsbromsen. Kontrollera skicket och slitaget på däcken. Dra åt hjulmuttrarna. Kontrollera framhjulens skränkning. Kontrollera styrpumpsremmen. Kontrollera växelväljaren/friläget. Byt ut tändstiften. Kontrollera parkeringsbromsen. Kontrollera växelvajrarna. Undersök drivremmen. 30

31 Underhållsintervall 400 timmar eller årligen 800 timmar eller årligen Underhållsförfarande Byt ut pumpdrivningens växellådsolja. Rengör och smörj primärdrivkopplingen. Kontrollera bränsleledningarna. Be en auktoriserad Toro-återförsäljare kontrollera membranen och ventilerna i pumpen samt byta ut dem vid behov. Utför allt årligt underhåll som anges i motorns bruksanvisning. Kontrollera pumpmembranet och byt ut det vid behov. Kontrollera den tryckdämpande blåsan och byt ut vid behov. Kontrollera pumpbackventilerna och byt ut dem vid behov. Kontrollera O-ringarna i ventilen och byt ut dem om det behövs. Byt ut växellådsoljan/hydrauloljan. Byt ut hydraulfiltret. Oftare vid tung last eller höga temperaturer Oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden 3 Oftare vid användning av slampulver 3

32 Kontrollista för dagligt underhåll Kopiera sidan och använd den regelbundet. Vecka: Kontrollpunkt Mån. Tis. Ons. Tors. Fre. Lör. Sön. Kontrollera bromsen och parkeringsbromsen. Kontrollera växelväljaren/neutralläget. Kontrollera bränslenivån. Kontrollera motoroljenivån. Kontrollera oljenivån i växellådan. Kontrollera luftfiltret. Kontrollera motorns kylflänsar. Undersök ovanliga motorljud. Kontrollera ovanliga driftljud. Kontrollera däcktrycket. Undersök om systemet har oljeläckor. Kontrollera instrumentfunktionen. Kontrollera gaspedaldriften. Rengör sugfiltret. Kontrollera hjulens skränkning. Smörj alla smörjnipplar. Måla i skadad lack. Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan Anteckningar om särskilda problem Kontrollen utförd av: Artikel Datum Information

33 Försiktighet Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt. Ta ut nyckeln ur tändningen och lossa tändkabeln/tändkablarna från tändstiftet (-stiften) innan du utför något underhåll. För kabeln/kablarna åt sidan så att den/de inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet/tändstiften. Hissa upp grässprutan med domkraft När motorn genomgår rutinunderhåll och/eller motordiagnostik ska grässprutans bakhjul vara,5 cm ovanför marken och bakaxeln stöttas upp med domkrafter. Fara En grässpruta på en domkraft kan bli instabil och halka av domkraften och orsaka skador på personer som befinner sig under. Starta inte motorn medan grässprutan är stöttad med domkraft. Ta alltid ut nyckeln ur tändningen innan du kliver ner från grässprutan. Blockera hjulen när grässprutan är stöttad med domkraften. Domkraftspunkterna framtill på grässprutan är under A-armarna (fig. 9). Domkraftspunkten baktill på grässprutan sitter på den bakre ramen, mellan vinkelsvetspunkterna (fig. 30).. Bakre domkraftspunkter Figur 30 Kontrollera hjulen/däcken Undersök hjulen för att se till att de sitter säkert var 8:e körtimme och därefter var 00:e körtimme. Dra åt de främre bultarna och de bakre hjulmuttrarna till Nm. Kontrollera däckens skick minst var 00:e arbetstimme. Olyckor under drift, som att köra in i trottoarer, kan skada ett däck eller en fälg samt störa inställningen av hjulen. Kontrollera därför däckens skick efter en olycka. Figur 9. Främre domkraftspunkter 33

34 Serva luftrenaren Skumplastinsats: Rengör och olja var 5:e körtimma eller en gång per år, beroende på vilket som inträffar först. Pappersinsats: Byt var 00 körtimma eller en gång per år, beroende på vilket som inträffar först. Observera: Utför service på luftrenaren oftare (med några timmars mellanrum) vid extremt dammiga och sandiga arbetsförhållanden. 3. Torka insatsen genom att krama den i en ren trasa. 4. Häll på 3 till 6 cl olja på insatsen (fig. 3). Viktigt Byt ut skumplastinsatsen om den är trasig eller sliten. Ta ur skumplast- och pappersinsatserna. Dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut tändningsnyckeln.. Frigör spärren baktill på sätet och lyft fram sätet. 3. Gör rent omkring luftrenaren så att inte smuts faller ner i motorn och orsakar skador (fig. 3). Figur 3. Skumplastinsats. Olja 5. Krama insatsen så att oljan fördelas. m 347 Kontrollera pappersinsatsen 3 4 Undersök pappersinsatsen för sprickor, oljebeläggning, skador på gummitätningen, smutsansamlingar eller andra skador (fig. 33). Byt ut filtret om några av dessa tillstånd uppkommit. Viktigt Blås inte rent pappersinsatsen med tryckluft eller vätska, t.ex. lösningsmedel, bensin eller fotogen Luftrenarkåpa. Vred 3. Mutter för kåpa 4. Kåpa Figur Skumplastinsats 6. Pappersinsats 7. Gummitätning 8. Luftrenarfäste m 34 Figur 33 m 348. Pappersinsats. Gummitätning Viktigt Kör alltid motorn med både skumplast- och pappersinsatserna monterade för att undvika motorskador. 4. Skruva bort vredet på luftrenarkåpan och ta bort kåpan (fig. 3). 5. Dra försiktigt av skumplastinsatsen från pappersinsatsen (fig. 3). 6. Skruva bort muttern för kåpan och ta bort kåpan och pappersinsatsen (fig. 3). Rengöra skumplastinsatsen. Tvätta skumplastinsatsen med flytande tvål och varmt vatten.. Skölj ordentligt när den är ren. Montera skumplast- och pappersinsatserna. Trä försiktigt på skumplastinsatsen på pappersinsatsen (fig. 3).. Trä luftrenaren och kåpan på den långa stången. 3. Skruva sedan på kåpans mutter mot kåpan med fingrarna (fig. 3). Observera: Se till att gummitätningen ligger plant mot luftrenarfästet och kåpan. 4. Montera luftrenarkåpan och vredet (fig. 3). 5. Stäng och säkra sätet. 34

35 Serva motoroljan Byt ut motoroljan och oljefiltret var 00:e körtimme. Vevhusets kapacitet är ca,0 l med filter. Använd högkvalitativ motorolja som uppfyller följande specifikationer: Nödvändig API-klassificering: SJ, JK, SL eller högre. Rekommenderad olja: SAE 0W30 (vid över 8 C). Alternativ olja: SAE 5W30 (vid under 0 C). Toro Premiummotorolja finns tillgänglig att köpa från din återförsäljare med oljeviskositet på 5W 40 eller 0W 30. Se reservdelskatalogen för artikelnummer. Byta ut motoroljan. Starta motorn och låt den gå i fem minuter. Då värms oljan upp så att den rinner lättare.. Dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut tändningsnyckeln. 3. Frigör spärren baktill på sätet och lyft fram sätet. Försiktighet Delar under sätet är varma om grässprutan har varit i drift. Om du rör vid heta komponenter kan brännskador uppstå. Låt grässprutan svalna innan underhåll utförs eller komponenterna under motorhuven vidrörs. 4. Ställ ett kärl under avtappningsröret. 5. Ta loss avtappningspluggen (fig. 34). 6. Sätt tillbaka avtappningspluggen och dra åt den till 3,6 Nm när oljan har runnit ut helt. 7. Kassera spilloljan på en godkänd återvinningsstation. 8. Häll sakta i cirka 80 % av angiven mängd olja i påfyllningsröret (fig. 35).. Påfyllningsrör Figur Kontrollera oljenivån; se Kontrollera oljenivån i motorn, på sidan Tillsätt långsamt ytterligare olja så att nivån når upp till markeringen Full på oljestickan. Viktigt Fyll inte på för mycket olja i vevhuset eftersom det kan skada motorn.. Avtappningsplugg Figur 34 35

36 Byta ut motoroljefiltret. Tappa ur oljan från motorn; se Byta ut motoroljan på sidan 35, steg t.o.m. 7.. Ta bort det gamla filtret (fig. 36). Figur 37 Figur 36. Oljefilter. Filteradapter 3. Torka rent ytan på filteradapterpackningen (fig. 36). 4. Stryk på ett tunt lager ny olja på utbytesfiltrets gummipackning (fig. 36). 5. Sätt i det nya filtret i filteradaptern. Vrid oljefiltret medurs tills gummipackningen vidrör filteradaptern, och skruva sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv (fig. 36). 6. Fyll vevhuset med ny olja av rätt typ; se även Byta ut motoroljan, sidan 35, steg 8 t.o.m Kasta bort det använda oljefiltret på godkänd återvinningsstation. Smörja grässprutan Smörj samtliga lager och bussningar var 00:e timme eller en gång per år, beroende på vilket som inträffar först. Typ av fett: Universalfett Nr på litiumbas.. Torka av smörjnippeln så att okända partiklar inte kan leta sig in i lagren eller bussningarna.. Pumpa in fett i lagren eller bussningarna. 3. Torka av överflödigt fett. Smörjnipplarnas placering visas i fig. 37 t.o.m. 43. Figur 38 Fyra på varje sida Figur 39 Tre på varje sida 36

37 Figur 40 Fem på varje sida Figur 43 Smörja ramparmtapparna Typ av fett: Universalfett Nr på litiumbas.. Applicera smörjmedel manuellt på stödaxeln och inuti kullagret i gångjärnsplattan såsom visas i fig Pumpa in fett i nippeln under fjädern tills du kan se att fett kommer ut ur nedre delen av tappfästet (fig. 44). 3. Upprepa proceduren för motsatt armtapp. Figur Figur 4. Stödaxel. Kullager i gångjärnsplatta Figur 44 Vänster svängarm visas 3. Smörjnippel 4. Tappfäste 37

38 Byta bränslefilter Byt ut bränslefiltret var 00:e körtimma.. Dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut tändningsnyckeln.. Frigör spärren baktill på sätet och lyft fram sätet. 3. Sätt klämmor på slangen på vardera sidan av bränslefiltret för att förhindra att gas läcker ut från slangarna när du tar bort filtret. 4. Placera ett kärl under filtret. 5. Kläm ihop ändarna på slangklämmorna och dra bort dem från filtret (fig. 45). 6. Ta bort filtret från bränsleledningarna. Figur 46. Hydrauloljesticka. Avtappningsplugg 4. Anteckna inriktningen av hydraulslangen och 90-graderskopplingen till filtret. 5. Ta bort hydraulslangen och 90-graderskopplingen. 6. Ta loss filtret och rengör det genom att spola med rent avfettningsmedel Slangklämma. Bränsleledning Figur Filter 4. Flödesriktningspil m Montera ett nytt filter och för slangklämmorna intill filtret. Se till att flödesriktningspilen pekar mot motorn. Byta ut växellådsoljan/ hydrauloljan Byt växellådsolja/hydraulolja och filter, och rengör silen var 800:e timme.. Ställ grässprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.. Sätt ett uppsamlingstråg under avtappningspluggen på tanken. 3. Ta bort avtappningspluggen från tankens sida och låt hydraulvätskan rinna ner i uppsamlingstråget.. Hydraulfilter 7. Låt filtret lufttorka. 8. Sätt tillbaka filtret. Figur Sätt tillbaka hydraulslangen och 90-graderskopplingen till filtret. 0. Sätt tillbaka och dra åt avtappningspluggen.. Fyll tanken med ca 7 liter Dexron IIl ATF. Viktigt Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra vätskor kan orsaka systemskador.. Starta motorn och kör grässprutan för att fylla hydraulsystemet. Kontrollera oljenivån igen och fyll på om så behövs. 38

39 Byta ut hydraulfiltret Byt ut hydraulfiltret efter 8 körtimmar inledningsvis och därefter var 800:e körtimme. Använd ett filter från Toro (artikelnr 54 00). Viktigt Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.. Ställ grässprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.. Rengör runt området där filtret monteras. 3. Placera ett kärl under filtret. 4. Ta loss filtret. 5. Smörj den nya filterpackningen.. Pumpdrivningsväxellåda. Påfyllningsrör Figur Avtappningsplugg Figur 48. Hydraulfilter. Packning 6. Kontrollera att området där filtret ska monteras är rent. 7. Skruva fast filtret tills packningen vidrör fästplattan och dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv. 8. Starta motorn och låt den gå i ca två minuter för att lufta systemet. Stäng av motorn och kontrollera hydrauloljenivån. Kontrollera också om det finns läckor. Byta ut pumpdrivningens växellådsolja Byt ut pumpdrivningens växellådsolja efter de första 50 körtimmarna och därefter var 400:e arbetstimme.. Ställ grässprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.. Sätt ett uppsamlingstråg under avtappningspluggen på pumpdrivningens växellåda. 3. Ta bort påfyllningsrörs och avtappningspluggen (fig. 49), och låt oljan rinna ner i kärlet. 4. Sätt tillbaka och skruva åt pluggen när vätskan har slutat rinna. 5. Tillsätt ca 0,6 l syntetiskt smörjmedel av typen Mobil SHC 634 i påfyllningsröret. Viktigt Använd enbart Mobil SHC 634 eller ett likvärdigt syntetiskt smörjmedel i växellådan. Icke-syntetiska oljor kan brytas ned och skada pumpens växellåda. 6. Montera påfyllningspluggen. Kontrollera bromsarna Bromsar är viktiga säkerhetsdelar på grässprutan. Undersök dem på följande sätt var 00:e körtimme: Undersök bromsskorna för att se efter att de inte är slitna eller skadade. Om bromsbeläggets (bromsklossens) tjocklek är mindre än,6 mm ska bromsskorna bytas ut. Undersök bromslamellen och andra delar för tecken på överdrivet slitage eller deformering. Om någon deformering upptäcks måste lämplig del bytas ut. 39

40 Justera parkeringsbromsen Kontrollera justeringen av parkeringsbromsen var 00:e timme.. Lossa ställskruven som fäster vredet till parkeringsbromsspaken Mät avståndet mellan de båda framhjulen vid axelhöjd (framtill och baktill på hjulen) (fig. 5). En fixtur eller en justeringsmätare behövs för det bakre måttet på framhjulen vid axelns höjd. Använd samma fixtur eller justeringsmätare för att få ett korrekt mått av framdelen av framhjulen vid axelns höjd (fig. 5). Framsidan på däcken ska vara 0 till 6 mm närmare än baksidan på framdäcken cm 5 3 m Parkeringsbromsspak. Vred Figur Ställskruv. Däckets centerlinje bak. Däckets centerlinje fram 3. Axelns centerlinje 4. Fixtur Figur 5 5. Avstånd för axelns centerlinje 6. 5 cm linjal. Vrid vredet tills en kraft på N erfordras för att aktivera spaken. 3. Dra åt ställskruven. Justera framhjulens skränkning Kontrollera framhjulens skränkning var 00:e körtimme eller en gång per år, beroende på vilket som inträffar först. Hjulens skränkning ska vara 0 till 6 mm.. Fyll tanken med ca 303 liter vatten.. Kontrollera och pumpa vid behov däcken; se Kontrollera däcktrycket, på sidan Kör grässprutan bakåt och framåt ett par gånger för att få A-armarna att slakna, och kör den sedan framåt minst 3 m. 5. Om måttet inte hamnar inom angivet område, lossa kontramuttrarna på dragstängernas bägge ändar (fig. 5). Figur 5. Kontramutter. Dragstång m Vrid bägge dragstängerna för att flytta framdelen på hjulet inåt eller utåt. Observera: Dragstängerna ska vara lika långa när du är klar. 7. Dra åt dragstängernas kontramuttrar när justeringen är korrekt. 8. Se till att ratten kan svängas helt i bägge riktningar. 40

41 Serva drivremmen Kontrollera drivremmen Kontrollera tillståndet och spänningen på drivremmen efter den första arbetsdagen och därefter var 00:e körtimme.. Ställ grässprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, flytta växelväljaren till neutralläget, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.. Vrid och undersök drivremmen för överdrivet slitage eller skada. Byt ut remmen vid behov Styrpumpsrem. Styrpump Figur Styrpumpens fästbultar. Drivrem. Primärkoppling Figur 53 Byta ut drivremmmen 3. Sekundärkoppling. Vrid och dra remmen över sekundärkopplingen (fig. 53).. Ta bort remmen från primärkopplingen (fig. 53). 3. Montera den nya remmen över primärkopplingen (fig. 53). 4. Vrid och dra remmen över sekundärkopplingen (fig. 53). Justera styrpumpsremmen Kontrollera spänningen på styrpumpsremmen efter den första arbetsdagen och därefter var 00:e körtimme. Remmen ska kunna dras ut 5 mm när en belastning på N tillförs mitt på remmen.. Parkera maskinen på en jämn yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av tändningen och ta ut nyckeln.. Lossa styrpumpens fästbultar (fig. 54). 3. Flytta pumpen tills remmen har 5 mm flexibilitet när en belastning på N tillförs och dra sedan åt fästbultarna. Starta med bulten närmast motorns vevaxel. Underhålla primärdrivkopplingen Rengör och smörj kopplingen på följande sätt var 400:e körtimme eller en gång om året:. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och dra åt parkeringsbromsen.. Lyft upp sprutans framdel och stöd den med domkrafter. Fara En grässpruta på en domkraft kan bli instabil och halka av domkraften och orsaka skador på personer som befinner sig under. Starta inte motorn medan grässprutan är stöttad med domkraft. Ta alltid ut nyckeln ur tändningen innan du kliver ner från grässprutan. Blockera hjulen när grässprutan är stöttad med domkraften. 4

42 3. Lossa slangen på tankens nedre, främre del (fig. 55). 3. Kopplingskåpa. Slang Figur Värmesköld 4. Ta bort de tre bultarna som fäster kåpan till kopplingen, och ta bort kåpan (fig. 56). Observera: Du kan behöva skjuta värmeskölden (fig. 55) bakåt när du tar bort kåpan. Figur 56. Kåpa. Bultar Försiktighet Dammet i kopplingen kan spridas i luften och skada dina ögon, eller inandas och ge dig andningssvårigheter. Använd säkerhetsglasögon och dammask eller andra typer av ögon- och andningsskydd när du utför den här proceduren. m Smörj de rörliga delarna i de inringade områdena enligt fig. 57 med torrt sprayfett från Toro, tillgängligt från din auktoriserade Toro-återförsäljare eller distributör. Figur 57 m Montera kopplingskåpan och fäst den med de tre bultarna som avlägsnades tidigare. 7. Anslut slangen på tankens framsida (fig. 55). Byta ut tändstiften Byt ut tändstiften var 00:e körtimma. Se till att luftgapet mellan mitt- och sidoelektroderna är rätt innan tändstiftet monteras. Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och montering av tändstift, och ett bladmått för kontroll och justering av luftgapet. Typ: Champion RC-YC (eller motsvarande) Luftgap: 0,76 mm Demontera tändstiften. Dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut tändningsnyckeln.. Frigör spärren baktill på sätet och lyft fram sätet. 3. Dra av kablarna från tändstiften (fig. 58). 4. Gör rent runt tändstiften så att inte smuts faller ner i motorn och orsakar skador. 5. Ta bort tändstiften och metallbrickorna. Figur 58. Tändkabel. Tändstift m 346 4

43 Kontrollera tändstiften. Titta i mitten av tändstiften (fig. 59). Om isolatorn har en ljusbrun eller grå beläggning fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig. Viktigt Rengör aldrig tändstiften. Byt alltid ut ett tändstift när det har svart beläggning, utslitna elektroder, oljefilm eller sprickor.. Undersök avståndet mellan mitt- och sidoelektroderna (fig. 59), och böj sidoelektroden om avståndet är felaktigt ,76 mm. Mittelektrodsisolator. Sidoelektrod Figur Luftgap (ej i skala) m 35. Huvud-elsystem. Sprutsystem Serva batteriet Figur Tom 0 amp 4. Tom 30 amp Montera tändstiften. Montera tändstiften och metallbrickorna.. Dra åt tändstiften till ett moment på 4,4 9,8 Nm. 3. Tryck fast tändkablarna på tändstiften (fig. 58). 4. Stäng och säkra sätet. Byta säkringarna Det finns två säkringar och två tomma platser i elsystemet. Dessa är belägna under sätet (fig. 60). Huvud-elsystem Sprutsystem Tom Tom 30 amp 0 amp 0 amp 30 amp Varning KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering. Viktigt Starta inte grässprutan med hjälpbatteri. Håll alltid batteriet rent och fulladdat. Torka av batteriet och batterilådan med en pappershandduk. Tvätta batteripolerna med en lösning av fyra delar vatten och en del bikarbonat om de korroderat. Stryk på ett tunt lager fett på batteripolerna som skydd mot korrosion. Spänning: volt med 80 A kallstart vid 8 C. 43

44 Demontera batteriet. Ställ grässprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.. Lossa vreden på batterilådans sidor och avlägsna batterilocket (fig. 6). Figur 6. Vred. Batteri 3. Ta bort batterihållaren och fästelementen (fig. 6). 4. Lossa minuskabeln (svart) från batteripolen. Varning Felaktig dragning av batterikabeln kan skada grässprutan och kablarna och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera vilket kan leda till personskador. Lossa alltid minuskabeln (svart) innan pluskabeln (röd) lossas. Återanslut alltid batteriets pluskabel (röd) innan minuskabeln (svart) återansluts. Varning Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan kortslutas mot metalldelar på grässprutan och orsaka gnistor. Gnistor kan få batterigaserna att explodera vilket kan leda till personskador. När batteriet installeras eller tas bort får batterianslutningarna inte komma i kontakt med några av grässprutans metalldelar. Låt inte metallverktyg kortsluta mellan batterianslutningarna och grässprutans metalldelar. Håll alltid batteriremmen på plats för att skydda och säkra batteriet. 5. Lossa pluskabeln (röd) från batteripolen. 6. Ta bort batteriet. Montera batteriet. Sätt batteriet på batterilådan så att batteripolerna är vända mot grässprutans främre del.. Anslut pluskabeln (röd) till batteriets pluspol (+) och minuskabeln (svart) till batteriets minuspol ( ) med skruvarna och vingmuttrarna. Trä gummiskon över den positiva polen. 3. Montera batterihållaren och fäst den med fästelementen som avlägsnades tidigare (fig. 6). Viktigt Håll alltid batterihållaren på plats för att skydda och säkra batteriet. 4. Montera batterikåpan och säkra den med de två vreden (fig. 6). Kontrollera elektrolytnivån Kontrollera elektrolytnivån var 50:e körtimme eller, om maskinen står i förvaring, var 30:e dag.. Lossa vreden på batterilådans sidor och avlägsna batterilocket (fig. 6).. Ta bort påfyllningslocken. Fyll på nödvändig mängd destillerat vatten om elektrolytnivån inte når upp till påfyllningslinjen, se Fylla på vatten i batteriet, sidan 44. Fara Batterielektrolyt innehåller svavelsyra som är ett dödligt gift och som orsakar allvarliga brännskador. Drick inte elektrolyten och låt den inte komma i kontakt med hud, ögon eller kläder. Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen och gummihandskar för att skydda händerna. Fyll på batteriet på en plats där du har tillgång till rent vatten och kan skölja av huden. Fylla på vatten i batteriet Bästa tillfället att fylla på destillerat vatten i batteriet är precis innan du ska köra maskinen. Vattnet blandas då ordentligt med elektrolyten.. Torka av överdelen på batteriet med en pappershandduk.. Ta bort påfyllningslocken från batteriet och häll sakta på destillerat vatten i varje cell tills nivån når upp till linjen. Sätt tillbaka påfyllningslocken. Viktigt Fyll inte på batteriet för mycket. Elektrolyt kan rinna över på andra delar av grässprutan och orsaka svår korrosion och skada. 44

45 Ladda batteriet Viktigt Håll alltid batteriet fulladdat (specifik vikt 60). Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen är under 0 C.. Ta bort batteriet från chassit, se Demontera batteriet, på sidan 44.. Kontrollera elektrolytnivån; se Kontrollera elektrolytnivån, sidan Anslut en 3 till 4 A batteriladdare till batteriposterna. Ladda batteriet vid ett värde av mellan 3 och 4 A under 4 till 8 timmar ( volt). Överladda inte batteriet. Varning Vid laddning av batteriet bildas explosiva gaser. Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor. 4. Sätt i batteriet i chassit, se avsnittet Montera batteriet, sidan 44. Förvara batteriet Om maskinen står i förvaring längre än 30 dagar ska batteriet avlägsnas och laddas upp helt och hållet. Förvara det antingen på en hylla eller på maskinen. Låt kablarna vara urkopplade om det förvaras på maskinen. Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt. Håll batteriet helt uppladdat för att förhindra att det fryser. 3. Dra ut filtret från hålet. 4. Rengör filtret under rent rinnande vatten. 5. Sätt tillbaka filtret i hålet, och se till att det sitter ordentligt. 6. Anslut slangen till tankens ovandel och fäst den med hållaren. Observera: Nät med annat antal maskor finns tillgängliga. Kontakta auktoriserad Toro-återförsäljare. Rengöra flödesmätaren På grund av blockering kan flödesmätaren behöva rengöras med jämna mellanrum enligt följande beskrivning:. Lossa flödesmätarkabeln från ledningsnätet.. Avlägsna fästlocket från flödesmätarstommen (fig. 63). 3 Rengöra sugfiltret Rengör sugfiltret dagligen. Om du använder slampulver, bör det rengöras efter varje tank.. Avlägsna hållaren från den röda kopplingen på den stora slangen ovanpå tanken.. Fästlock. Paddelhjulsaggregat Figur Flödesmätarstomme 3. Dra försiktigt bort paddelhjulsaggregatet från stommen. 4. Använd varmvatten, en mjuk borste och vid behov ett milt rengöringsmedel för att rengöra flödesmätarstommen och paddelhjulet. Avlägsna eventuellt metallskräp. Viktigt Rengör inte flödesmätaren med lösningsmedel eller bensin. 5. Sätt tillbaka paddelhjulsaggregatet i flödesmätarstommen.. Sugfilter Figur 6. Lossa slangen från tanken. Viktigt Paddelhjulsaggregatet passar endast i stommen i en riktning, i en skåra på stommens sida. Tvinga inte ner paddelhjulsaggregatet i stommen i felaktig riktning. 6. Sätt tillbaka fästlocket. 7. Anslut kabeln till flödesmätaren. 45

46 Förvara förlängningsramperna Använd rampernas fastgöringsanordningar för att låsa förlängningsramperna i X-läge när sprutramperna inte används.. Vrid den vänstra förlängningsrampen till upprätt läge. Viktigt Tvinga inte förlängningsrampen förbi fastgöringskroken när du förbereder för förvaring. Detta kan skada förlängningen och munstyckena.. Tryck uppåt på den högra fastgöringsratten, för att trycka ihop fjädern och förlänga kroken. 3. Rotera kroken med fjädern hoptryckt för att fästa kroken i förlängningsrampramen. 4. Släpp tillbaka ratten, låt kroken gå in i förlängningsrampramen, och fäst den på ramphållaren. 5. Upprepa steg till 4 med höger förlängningsramp och vänster ramphållare. Justera förlängningsramperna Med den elektriska hissen på varje förlängningsramp justerar du rampernas läge. För att kunna använda ramperna utan problem får inte förlängningsrampen nudda någon annan del av rampen. Du måste låta leden åka hela vägen och stanna vid dess slut. När rampen är helt upprätt kontrollerar du att kulstödsfunktionen på rampen inte har kontakt med mittenrampens skåra. Det ska finnas ett mellanrum som är lika stort som en -mätkloss av stål (3 mm) mellan de två komponenterna (fig. 64). För att vara säker på att mellanrummet är så stort justerar du ramperna så här:. Ställ rampen i vågrät position.. Rotera justeringsmuttern tills den är så nära sprinten som möjligt. 3. Sätt sprinten på plats genom att dra åt kontramuttern. 4. Använd den elektriska hissen för att resa rampen i helt upprätt läge. Observera: Leden måste vara helt sträckt nu (vid dess slut finns en koppling, som kommer att kopplas ur och du hör ett klickljud om den inte gör det). 5. Infoga en -mätkloss av stål mellan kulstödet och mittenrampens skåra. 6. Lossa kontramuttern och rotera justeringsmuttern för att kulstödet ska komma i kontakt med -mätklossen och mittenrampens skåra. 7. Dra åt kontramuttern. 8. Ta bort mätklossen. 9. Flytta rampen längs dess längd. Observera: Se till att ingen del av rampen har kontakt med några objekt som hindrar den att röra sig. Observera: När du justerat klart kontrollerar du att sprinttappens axel är vågrät. Observera: Munstycken på förlängningsrampen måste sitta 0 tum ifrån varandra. Kontrollera det här avståndet och justera munstyckena om det behövs.. -mätkloss av stål Figur 64 46

Multi-Pro 1250 Grässpruta

Multi-Pro 1250 Grässpruta Form No. 335-886 Multi-Pro 50 Grässpruta Modellnr 465 Serienr 4000040 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com Översättning av originalet (SV) Varning KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Läs mer

Multi-Pro 1250 Grässpruta

Multi-Pro 1250 Grässpruta Form No. 338-305 ver A Multi-Pro 50 Grässpruta Modell nr. 406 Serienr. 3000000 och upp Bruksanvisning Svenska (S) Varning CALIFORNIA Proposition 65 Warning Motoravgaserna från denna produkt innehåller

Läs mer

Multi-Pro 1200 Grässpruta

Multi-Pro 1200 Grässpruta Form No. 3350-880 Multi-Pro 00 Grässpruta Modellnr 464 Serienr 4000000 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com Översättning av originalet (SV) Varning KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Läs mer

Multi-Pro 1750-grässpruta Modellnr 41188 Serienr 314000001 och högre

Multi-Pro 1750-grässpruta Modellnr 41188 Serienr 314000001 och högre Form No. 3379-535 Rev B Multi-Pro 1750-grässpruta Modellnr 41188 Serienr 314000001 och högre Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) *3379-535* B Multi-Pro-grässpruta är

Läs mer

Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare

Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare Form No. 3390-681 Rev A Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare Modellnr 22522 Serienr 315000001 och högre Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) *3390-681* A VARNING

Läs mer

Multi-Pro 1200 Grässpruta Modellnr Serienr och högre

Multi-Pro 1200 Grässpruta Modellnr Serienr och högre Form No. 3365-142 Rev D Multi-Pro 1200 Grässpruta Modellnr 41199 Serienr 310000001 och högre Om du vill registrera din produkt eller hämta en bruksanvisning eller reservdelskatalog utan extra kostnad kan

Läs mer

Workman MD och MDX arbetsfordon Modellnr 07266 Serienr 280000001 och högre

Workman MD och MDX arbetsfordon Modellnr 07266 Serienr 280000001 och högre Form No. 3360-786 Rev A Workman MD och MDX arbetsfordon Modellnr 07266 Serienr 280000001 och högre Modellnr 07266TC Serienr 280000001 och högre Modellnr 07273 Serienr 280000001 och högre Modellnr 07273TC

Läs mer

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar

Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr Monteringsanvisningar Form No. 3370-810 Rev A Eftermonteringssats för flak Arbetsfordon i Workman MD-serien, 2010 och tidigare Modellnr 119-9606 Monteringsanvisningar Den här satsen innehåller de komponenter och anvisningar

Läs mer

Workman 200-sprutsystem Workman -fordon för tung drift

Workman 200-sprutsystem Workman -fordon för tung drift Form No. 3366-880 Rev A Workman 200-sprutsystem Workman -fordon för tung drift Modellnr 41235 Serienr 310000301 och högre G011763 För installation av Workman -sprutsystem krävs installation av en eller

Läs mer

VARNING. KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

VARNING. KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Form No. 3383-481 Rev A Elektrisk flaklyftanordning Arbetsfordon i Workman MD-/MDX-/MDX-D-serien, 2014 och senare Modellnr 07389 Serienr 314000001 och högre Monteringsanvisningar Säkerhet VARNING KALIFORNIEN

Läs mer

Förlängningssats för centersprutramp 2015 och senare Multi-Pro WM-, eller 5800-grässpruta

Förlängningssats för centersprutramp 2015 och senare Multi-Pro WM-, eller 5800-grässpruta Form No. 3397-370 Rev A Förlängningssats för centersprutramp 2015 och senare Multi-Pro WM-, 1750- eller 5800-grässpruta Modellnr 131-3755 Monteringsanvisningar Obs: Montera denna sats innan du monterar

Läs mer

Finputsningssats Skummarkör för grässprutor i Multi Pro 1200-serien VARNING

Finputsningssats Skummarkör för grässprutor i Multi Pro 1200-serien VARNING Form No. Finputsningssats Skummarkör för grässprutor i Multi Pro 1200-serien Modellnr 130-8281 3392-317 Rev A Monteringsanvisningar Obs: En skummarkörssats krävs vid montering av den här produkten. Kontakta

Läs mer

Introduktion. Slangvinda Workman 200-sprutsystem. Monteringsanvisningar

Introduktion. Slangvinda Workman 200-sprutsystem. Monteringsanvisningar Slangvinda Workman 200-sprutsystem Modellnr 41097 Serienr 312000001 och högre Form No. 3372-585 Rev A Monteringsanvisningar Introduktion Läs bruksanvisningen noga så att du lär dig att använda och underhålla

Läs mer

Sats för bakre arbetsbelysning Multi Pro -grässpruta VARNING

Sats för bakre arbetsbelysning Multi Pro -grässpruta VARNING Sats för bakre arbetsbelysning Multi Pro -grässpruta Modellnr 41010 Form No. 3401-393 Rev B Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den här produkten innehåller en eller flera

Läs mer

Workman MD- och MDX-arbetsfordon

Workman MD- och MDX-arbetsfordon Form No. 3389-286 Rev B Workman MD- och MDX-arbetsfordon Modellnr 07266TC Serienr 315000001 och högre Modellnr 07273 Serienr 315000001 och högre Modellnr 07273TC Serienr 315000001 och högre Modellnr 07279

Läs mer

VARNING. KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

VARNING. KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Form No. 3381-177 Rev B Skärmsats Z Master -klippare med bakre utkast och 15 cm eller 183 cm brett däck Modellnr 15-9305 Modellnr 15-9310 Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Läs mer

Multi-Pro 5700-D Grässpruta

Multi-Pro 5700-D Grässpruta Form No. 335-505 Multi-Pro 5700-D Grässpruta Modellnr 458 Serienr 4000000 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com Översättning av originalet (S) Varning CALIFORNIA Proposition 65

Läs mer

Sats med parkeringsbromslarm Workman GTX-arbetsfordon. Flytta instrumentbrädan för att komma åt parkeringsbromsen. Omkopplare 1 3

Sats med parkeringsbromslarm Workman GTX-arbetsfordon. Flytta instrumentbrädan för att komma åt parkeringsbromsen. Omkopplare 1 3 Sats med parkeringsbromslarm Workman GTX-arbetsfordon Modellnr 133-3019 Form No. 3403-228 Rev A Monteringsanvisningar Montering Lösa delar Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns

Läs mer

Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 2012 och senare

Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 2012 och senare Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 202 och senare Modellnr 20-5030 Modellnr 20-5045 Form No. 3386-97 Rev A Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den

Läs mer

Metallplåtssats Kommersiell åkgräsklippare i Z Master 2000-serien

Metallplåtssats Kommersiell åkgräsklippare i Z Master 2000-serien Form No. Metallplåtssats Kommersiell åkgräsklippare i Z Master 000-serien Modellnr 5-4790 78-56 Rev A Monteringsanvisningar Obs: Låt klipparremmen sitta kvar vid monteringen av denna sats. Klipparremmen

Läs mer

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING

Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr VARNING Förbättringssats för kamaxelgivare 4045 Riktningsborr Modellnr 132-4165 Form No. 3395-942 Rev A Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den här produkten innehåller en eller flera

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Multi-Pro 5800-grässpruta Modellnr Serienr och högre

Multi-Pro 5800-grässpruta Modellnr Serienr och högre Form No. 3365-847 Rev B Multi-Pro 5800-grässpruta Modellnr 41593 Serienr 311000001 och högre Om du vill registrera din produkt eller hämta en bruksanvisning eller reservdelskatalog utan extra kostnad kan

Läs mer

Form No Rev A. Multi-Pro 5700-D Grässpruta Modellnr Serienr och högre

Form No Rev A. Multi-Pro 5700-D Grässpruta Modellnr Serienr och högre Form No. 3356-879 Rev A Multi-Pro 5700-D Grässpruta Modellnr 41582 Serienr 270000001 och högre Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) Varning KALIFORNIEN Proposition 65

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Workman HDX-D arbetsfordon Modellnr 07368 Serienr 290000001 och högre

Workman HDX-D arbetsfordon Modellnr 07368 Serienr 290000001 och högre Form No. 3362-661 Rev A Workman HDX-D arbetsfordon Modellnr 07368 Serienr 290000001 och högre Modellnr 07368TC Serienr 290000001 och högre Modellnr 07371 Serienr 290000001 och högre Modellnr 07371TC Serienr

Läs mer

Workman 200 spraysystem Tunga Workman-fordon

Workman 200 spraysystem Tunga Workman-fordon Form No. 9 9 Workman 00 spraysystem Tunga Workman-fordon Modellnr 9 serienr 000000 och högre Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com Översättning av originalet (S) Innehåll Sida Introduktion................................

Läs mer

Dikesgrävare TRX-15, TRX-19 och TRX-26 Modellnr 22970G Serienr 310000001 och högre

Dikesgrävare TRX-15, TRX-19 och TRX-26 Modellnr 22970G Serienr 310000001 och högre Form No. 3362-764 Rev B Dikesgrävare TRX-15, TRX-19 och TRX-26 Modellnr 22970 Serienr 310000001 och högre Modellnr 22970G Serienr 310000001 och högre Modellnr 22971 Serienr 310000001 och högre Modellnr

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Dikesgrävare TRX-16, TRX-20 och TRX-26 Modellnr 22972G Serienr 311000001 och högre

Dikesgrävare TRX-16, TRX-20 och TRX-26 Modellnr 22972G Serienr 311000001 och högre Form No. 3367-307 Rev C Dikesgrävare TRX-16, TRX-20 och TRX-26 Modellnr 22972 Serienr 311000001 och högre Modellnr 22972G Serienr 311000001 och högre Modellnr 22973 Serienr 311000001 och högre Modellnr

Läs mer

Lysdiodsarbetsbelysningssats 2015 och senare Hytt och vältskyddsexpansionssats med två stolpar VARNING

Lysdiodsarbetsbelysningssats 2015 och senare Hytt och vältskyddsexpansionssats med två stolpar VARNING Form No. 3402-117 Rev A Lysdiodsarbetsbelysningssats 2015 och senare Hytt och vältskyddsexpansionssats med två stolpar Modellnr 31596 Monteringsanvisningar Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika

Läs mer

Z Master -åkgräsklippare med 152 cm TURBO FORCE -sidoutkast

Z Master -åkgräsklippare med 152 cm TURBO FORCE -sidoutkast Form No. 3371-142 Rev A Z Master -åkgräsklippare med 152 cm TURBO FORCE -sidoutkast Modellnr 74925TE Serienr 312000001 och högre Om du vill registrera din produkt eller hämta en bruksanvisning eller reservdelskatalog

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Workman HDX-D-arbetsfordon med flak Modellnr 07385 Serienr 313000001 och högre

Workman HDX-D-arbetsfordon med flak Modellnr 07385 Serienr 313000001 och högre Form No. 3374-959 Rev B Workman HDX-D-arbetsfordon med flak Modellnr 07385 Serienr 313000001 och högre Modellnr 07385TC Serienr 313000001 och högre Modellnr 07387 Serienr 313000001 och högre Modellnr 07387TC

Läs mer

Workman 200 spraysystem Tunga Workman-fordon

Workman 200 spraysystem Tunga Workman-fordon Form No. 5-57 Workman 00 spraysystem Tunga Workman-fordon Modellnr 9 serienr 00007 och högre Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com Översättning av originalet (SV) Innehåll Sida Introduktion................................

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Workman MDE arbetsfordon Modellnr 07299 Serienr 280000001 och högre

Workman MDE arbetsfordon Modellnr 07299 Serienr 280000001 och högre Form No. 3360-802 Rev A Workman MDE arbetsfordon Modellnr 07299 Serienr 280000001 och högre Modellnr 07299TC Serienr 280000001 och högre G008665 Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

Bakre rullborste DPA-klippenheter med universaltrimmare för Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex och 3400-serien

Bakre rullborste DPA-klippenheter med universaltrimmare för Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex och 3400-serien Form No. 3412-960 Rev B Bakre rullborste DPA-klippenheter med universaltrimmare för Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex 3300- och 3400-serien Modellnr 04650 Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN

Läs mer

Greensmaster 800-, 1000- och 1600-klippare Modellnr 04054 Serienr 312000001 och högre

Greensmaster 800-, 1000- och 1600-klippare Modellnr 04054 Serienr 312000001 och högre Form No. 3372-956 Rev B Greensmaster 800-, 1000- och 1600-klippare Modellnr 04054 Serienr 312000001 och högre Modellnr 04055 Serienr 312000001 och högre Modellnr 04056 Serienr 312000001 och högre Registrera

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

TX 427-kompaktlastare Modellnr 22321G Serienr 312000001 och högre

TX 427-kompaktlastare Modellnr 22321G Serienr 312000001 och högre Form No. 3372-644 Rev B TX 427-kompaktlastare Modellnr 22321 Serienr 312000001 och högre Modellnr 22321G Serienr 312000001 och högre Modellnr 22322 Serienr 312000001 och högre Registrera din produkt på

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Z593-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast

Z593-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast Form No. 3353-663 Rev B Z593-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast Modellnr 74264TE Serienr 250000001 och upp Modellnr 74265TE Serienr 250000001 och upp Registrera

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Montering. Lampsats för EU Groundsmaster 5910-rotorklippare med hytt, 2015 och senare. Lösa delar. Media och extradelar. Monteringsanvisningar

Montering. Lampsats för EU Groundsmaster 5910-rotorklippare med hytt, 2015 och senare. Lösa delar. Media och extradelar. Monteringsanvisningar Form No. 3392-739 Rev A Lampsats för EU Groundsmaster 5910-rotorklippare med hytt, 2015 och senare Modellnr 30639 Monteringsanvisningar Montering Lösa delar Använd diagrammet nedan för att kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna Monteringsanvisningar för: 9689995/BZ7C och 9689996/BZ4C utrustade med något av följande aggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Combiaggregat Montering

Läs mer

Introduktion. Säkerhet. Power Shovel Plus. Utbildning. Förberedelser. Bruksanvisning

Introduktion. Säkerhet. Power Shovel Plus. Utbildning. Förberedelser. Bruksanvisning Power Shovel Plus Form No. 3352-359 Rev A Modellnr 38365 Serienr 260000001 och upp Bruksanvisning Introduktion Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt

Läs mer

Pro Force-lövblås. Form No. 3385-305 Rev B. Modellnr 44538 Serienr 314000001 och högre *3385-305* B

Pro Force-lövblås. Form No. 3385-305 Rev B. Modellnr 44538 Serienr 314000001 och högre *3385-305* B Form No. 3385-305 Rev B Pro Force-lövblås Modellnr 44538 Serienr 314000001 och högre G020709 Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) *3385-305* B Denna produkt uppfyller

Läs mer

Körklar Pro Force-lövblås Modellnr 44539 Serienr 310000001 och högre

Körklar Pro Force-lövblås Modellnr 44539 Serienr 310000001 och högre Form No. 3364-970 Rev A Körklar Pro Force-lövblås Modellnr 44539 Serienr 310000001 och högre Om du vill registrera din produkt eller hämta en bruksanvisning eller reservdelskatalog utan extra kostnad kan

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Z580-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast Modellnr 74264TE Serienr 290000001 och högre

Z580-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast Modellnr 74264TE Serienr 290000001 och högre Form No. 3361-737 Rev A Z580-D Z Master -klippare med 52 eller 60 tums TURBO FORCE -däck och sidoutkast Modellnr 74264TE Serienr 290000001 och högre Modellnr 74265TE Serienr 290000001 och högre Om du vill

Läs mer

Sand Pro 2040Z-traktorenhet

Sand Pro 2040Z-traktorenhet Form No. 3396-653 Rev A Sand Pro 2040Z-traktorenhet Modellnr 08706 Serienr 314000001 och högre Modellnr 08706TC Serienr 314000001 och högre G023363 Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

TX 525 Kompaktlastare Modellnr 22323 Serienr 290000001 och högre

TX 525 Kompaktlastare Modellnr 22323 Serienr 290000001 och högre Form No. 3361-435 Rev A TX 525 Kompaktlastare Modellnr 22323 Serienr 290000001 och högre Modellnr 22324 Serienr 290000001 och högre G004222 Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet

Läs mer

TX 525 kompakt verktygsbärare

TX 525 kompakt verktygsbärare Form No. 3403-178 Rev A TX 525 kompakt verktygsbärare Modellnr 22323 Serienr 315000001 och högre Modellnr 22323G Serienr 315000001 och högre Modellnr 22324 Serienr 315000001 och högre G004222 Registrera

Läs mer

TX 427 kompakt verktygsbärare

TX 427 kompakt verktygsbärare Form No. 3403-170 Rev A TX 427 kompakt verktygsbärare Modellnr 22321 Serienr 314000001 och högre Modellnr 22321G Serienr 314000001 och högre Modellnr 22322 Serienr 314000001 och högre Registrera din produkt

Läs mer

Montering. Nätadapter, 12 V Workman MDE arbetsfordon Modellnr Serienr och högre. Förbereda maskinen. Lösa delar.

Montering. Nätadapter, 12 V Workman MDE arbetsfordon Modellnr Serienr och högre. Förbereda maskinen. Lösa delar. Nätadapter, 12 V Workman MDE arbetsfordon Modellnr 07318 Serienr 310000001 och högre Form No. 3363-451 Rev A Monteringsanvisningar Montering Lösa delar Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla

Läs mer

Greensmaster 3300 TriFlex-traktorenhet Modellnr 04510 Serienr 311000001 och högre

Greensmaster 3300 TriFlex-traktorenhet Modellnr 04510 Serienr 311000001 och högre Form No. 3366-520 Rev A Greensmaster 3300 TriFlex-traktorenhet Modellnr 0450 Serienr 300000 och högre Om du vill registrera din produkt eller hämta en bruksanvisning eller reservdelskatalog utan extra

Läs mer

Greensmaster 1000 och 1600 Motorgräsklippare Modellnr 04052 Serienr 310000001 och högre

Greensmaster 1000 och 1600 Motorgräsklippare Modellnr 04052 Serienr 310000001 och högre Form No. 3363-603 Rev A Greensmaster 1000 och 1600 Motorgräsklippare Modellnr 04052 Serienr 310000001 och högre Modellnr 04060 Serienr 310000001 och högre Om du vill registrera din produkt eller hämta

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC EDGE

Operationsmanual för HYTORC EDGE Operationsmanual för HYTORC EDGE VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast personal

Läs mer

Introduktion. Säkerhet. CCR Powerlite 325 Snöslunga. Utbildning. Förberedelser. Bruksanvisning. Form No

Introduktion. Säkerhet. CCR Powerlite 325 Snöslunga. Utbildning. Förberedelser. Bruksanvisning. Form No CCR Powerlite 325 Snöslunga Modell nr. 38173 Serienr. 230000001 och upp Form No. Introduktion Läs bruksanvisningen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt samt att undvika

Läs mer

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.:

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.: Bruksanvisning Kompostkvarn med elstart Art.: 90 43 025 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Workman 2110 arbetsfordon

Workman 2110 arbetsfordon Form No. 3350-703 Rev B Workman 0 arbetsfordon Modellnr 0777 Serienr 4000000 och upp Modellnr 0777TC Serienr 4000000 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com Översättning av originalet

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Introduktion. 53 cm bred Super-gräsklippare med uppsamlare VARNING. Bruksanvisning

Introduktion. 53 cm bred Super-gräsklippare med uppsamlare VARNING. Bruksanvisning Form No. 3363-762 Rev A 53 cm bred Super-gräsklippare med uppsamlare Modellnr 20899 Serienr 310000001 och högre Bruksanvisning Introduktion Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd

Läs mer

48 snöblad TimeCutter Z åkgräsklippartillbehör

48 snöblad TimeCutter Z åkgräsklippartillbehör Form No. 9-8 8 snöblad TimeCutter Z åkgräsklippartillbehör Modellnr 9 Serienr 000000 och högre Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com Översättning av originalet (S) Innehåll Sida Introduktion................................

Läs mer

Workman 1100 Arbetsfordon

Workman 1100 Arbetsfordon Form No. 3350-677 Rev B Workman 00 Arbetsfordon Modellnr 075 Serienr 4000000 och upp Modellnr 075TC Serienr 4000000 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com Översättning av originalet

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer