!!!!! Undvikande!och!aggressivt!beteende! mot!främmande!människor!hos!hundar! i!finland!! Sofi!Sandbacka! 2014!!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!! Undvikande!och!aggressivt!beteende! mot!främmande!människor!hos!hundar! i!finland!! Sofi!Sandbacka! 2014!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 Undvikandeochaggressivtbeteende motfrämmandemänniskorhoshundar ifinland SofiSandbacka 2014 Licentiatavhandlingiämnetveterinärmedicin Helsingforsuniversitet Veterinärmedicinskafakulteten Avdelningförkliniskproduktionsdjursmedicin Husdjurshållningoch välfärd

2 Tiedekunta - Fakultet - Faculty Veterinärmedicinska fakulteten Tekijä - Författare - Author Osasto - Avdelning Department Avdelning för klinisk produktionsdjursmedicin Sofi Sandbacka Työn nimi - Arbetets titel - Title Undvikande och aggressivt beteende mot främmande människor hos hundar i Finland Oppiaine - Läroämne - Subject Husdjurshållning och -välfärd Työn laji - Arbetets art - Level Licentiatavhandling Tiivistelmä - Referat Abstract Aika - Datum - Month and year Sivumäärä - Sidoantal - Number of pages 45 Målet med det här arbetet var att kartlägga förekomsten av aggressivt och undvikande beteende mot främmande människor hos hundar i Finland och ta reda på om det finns några enskilda bakgrundsfaktorer som kunde konstateras ha ett samband med förekomsten av dessa beteenden. Studien gjordes som en frågeundersökning riktad till alla hundägre i Finland. Vi fokuserade på följande problembeteenden; hundar som undviker och/eller nafsar, biter eller försöker bita främmande människor utanför det egna hemmet, i hemmet eller veterinärer på mottagningen. De bakgrunsfaktorer vi undersökte var kön, ålder, ras, levnadsförhållanden hos uppfödaren före överlåtelseåldern, levnadsförhållanden under de första sex månaderna, överlåtelseåldern, ålder då socialisering påbörjades och antalet gånger valpen tagits till nya ställen där den troligtvis träffat främmande människor under det första halva levnadsåret. Vi hittade flera samband mellan bakgrundsfaktorer och undvikande samt aggressivt beteenden mot främmande människor i olika situationer. Tre av bakgrundsfaktorerna associerade signifikant (p 0,05) till alla problembeteendena som undersöktes. Dessa faktorer var 1) kön då hanar och tikar delats vidare i intakta samt steriliserade/kastrerade (p<0,001), 2) levnadsförhållandena hos uppfödaren (p<0,001-0,05) och 3) överlåtelseåldern (p<0,001-0,02). Rasen hade ett samband i alla fall utom vid visande av aggressivt beteende mot främmande människor i det egna hemmet (p<0,001 i de fallen var samband hittades). Det förekom färre beteendeproblem bland hundar som fötts upp i uppfödarens allmänna levnadsutrymmen jämfört med övriga hundar. De hundar som överlåtits som 7 8 veckor gamla hade också färre beteendeproblem än de som varit äldre eller yngre vid överlåtelsen. Även den grupp hundar som fötts upp av den nuvarande ägaren var underrepresenterad i problembeteendestatistiken. Bland hanar förekom mera aggressivt beteende, medan tikarna var mera benägna att undvika. Kastrerade hanar var som grupp vanligast i alla undersökta problembeteendekategorier. Resultaten tyder på att uppfödare kunde rekommenderas att hålla valparna i hemmets vanliga levnadsutrymmen och hålla överlåtelseåldern vid 7 8 veckor. Resultaten kan anses vara riktgivande och de kan användas inom veterinärmedicinen då man ger råd och handledning åt kunder i syfte att förebygga problembeteenden. Avainsanat - Nyckelord - Keywords Hund, problembeteende, undvikande, aggressivitet Säilytyspaikka - Förvaringställe - Where deposited Eläinlääke- ja elintarviketieteiden (EE) -talon Oppimiskeskus Työn johtaja (tiedekunnan professori tai dosentti) ja ohjaaja(t) - Instruktör och ledare - Director and Supervisor(s) Anna Valros, David Appleby

3 INNEHÅLL 1INLEDNING...1 2LITTERATURÖVERSIKT Evolution Hundensvägtillsällskapsdjur Skillnadermellanhundochvarg Hundvalpensutvecklingsperioder NeonatalRochövergångsperioden Socialiseringsperioden Ungdomsperioden Problembeteendenhoshund Aggressivitet Undvikandebeteende Övrigabeteendeproblem Riskfaktorerföruppkomstenavproblembeteenden Isoleringunderdenkritiskaperioden Boendemiljön Kön Ras...8 3MATERIALOCHMETODER Pappersformuläret Elektroniskaformuläret Exkluderingskriterier Övrigbearbetningavdatat Analysavdatat RESULTAT Grundinformation Hundarmedkändbakgrund Hundarmeddjurskyddsbakgrund Frekvenserförproblembeteenden Analysavelektroniskadatat Undvikandeavfrämmandemänniskorutanförhemmet Undvikandeavfrämmandemänniskorihemmet Undvikandeavveterinärer Nafsar,biterellerförsökerbitafrämmandemänniskorutanförhemmet...31

4 4.3.5Nafsar,biterellerförsökerbitafrämmandemänniskorihemmet Nafsar,biterellerförsökerbitaveterinärer Analysavpappersdatat DISKUSSION Viktigastefynden Könetsinverkan Åldernsinverkan Rasensinverkan Levnadsförhållandenasinverkaninnanöverlåtelseåldern Överlåtelseåldernsinverkan Detföstahalvaåretslevnadsförhållandensinverkan Ålderndåsocialiseringpåbörjades Antalgångervalpentagitstillolikaplatserdärdensannoliktträffatfrämmande människor Övrigaobservationer Slutsats KÄLLFÖRTECKNING...42

5 1INLEDNING Tamhunden(Canis&familiaris)ärettavdevanligastehusdjurenivärlden.IFinlandfinns detenligtfinskakennelklubbenuppskattningsvis600000hundar,varavca450000är renrasiga.enligtstatistikcentralenfannsdetår2010ca hushållifinland, vilketbetyderattliteövervartfjärdehushållharhundimedeltal.ivissaländerhar manuppskattatattnästan40%avhushållenharhund,bl.a.iusa,australien, Frankrike,BelgienochIrland(Thorne1992). Falldärmänniskorellerhundarblivitbitnaavandrahundarfårmycketpubliciteti media,bådeifinlandochutomlands.dessafallharletttillattendelhundrasersom ansesfarligareänandraharförbjuditsilagivissaländer,bl.a.norge. Måletmeddennaforskningvarattkartläggaförekomstenavaggressivtoch undvikandebeteendehoshundarmotfrämmandemänniskorifinlandochtaredapå omdetfinnsnågraenskildabakgrundsfaktorersomkundekonstaterashaettsamband medförekomstenavdessabeteenden. Dennastudiegjordessomen frågeundersökningriktadtillallahundägareruntomifinland.iarbetetfokuseradevi påhundarsomundviker,nafsar,biterellerförsökerbitafrämmandemänniskor utanfördetegnahemmet,främmandemänniskorihemmetsamtveterinärenpå mottagningen.debakgrundsfaktorerviundersöktevarkön,ålder,ras, levnadsförhållandenahosuppfödarenföreöverlåtelseåldern,levnadsförhållandena underdeförstasexmånaderna,överlåtelseåldern,ålderndåsocialiseringavvalpen påbörjats,samtantaletgångervalpentagitstillnyaställendärdentroligtvisträffat främmandemänniskorunderdetförstahalvalevnadsåret. Veterinärerförväntasgerådpådeflestaområdengällandehundenochhundhållning ochdåävenmöjligabeteendeproblem(hartm.fl.2006).därförärdetviktigtatt veterinärerärmedvetnaomförekomstenavolikaproblembeteenden(bamberger& Houpt2006). 1

6 Resultatenfråndenhärforskningenkananvändasinomveterinärmedicinendåman gerrådochhandledningåtkunderisyfteattförebyggaproblembeteende. Vårhypotesvarattdetfinnsenkopplingmellanbakgrundsfaktoreroch problembeteendenhoshund.viantogattenhögöverlåtelseåldersamtbristande socialiseringavvalpenochunghundenledertillattsannolikhetenförförekomstav undvikandeelleraggressivtbeteendemotfrämmandemänniskorärstörre.viantog ävenattvissaraserskullevaraöverrepresenteradeiproblembeteendestatistikenoch attidefalluppfödarenhållervalparnapåannatställeänihemmetsallmänna levnadsutrymmenskulledetocksåvaraenriskfaktorföruppkomstenavproblem.en motsvarandeundersökningavfinländskahundarharintegjortstidigare. 2LITTERATURÖVERSIKT 2.1Evolution 2.1.1Hundensvägtillsällskapsdjur Detharhittatsbevisiformavarkeologiskafyndpåattdomesticeringavtamhunden börjadeföråtminstone12000årsedan(davis&valla1978).vilketavhunddjurensom ärdenegentligaförfaderntilldagenstamhundhardiskuteratsmycket.medhjälpav nyareforskningsmetoder,sombaserarsigpågenforskning,harmankunnatstöda tidigarehypoteseromatthundenmedstörstasannolikthärstammarfrånvargen(vila m.fl.1997).domesticeringenansesocksåursprungligenhapåbörjatsförtillochmed upptill100000årsedan(vilam.fl.1997) Skillnadermellanhundochvarg Årtusendenavselektivavelhargjortatthundenharutvecklategenskapersomtill storadelaravvikerfråndevildaförfädernas.enavdestörstaskillnadernamellanhund 2

7 ochvargärhundenslekfullhetochvalpaktighet,somfortsätterännuivuxenålder(hart m.fl.2006).iförsökatttämjasomgjortsmedmodernavargarharmanmärktatt vargarnaärmindrefogligaochmeraräddafänhundarärföralltobekant(thorne 1992). 2.2Hundvalpensutvecklingsperioder Utvecklingenavhundensbeteendeochfysiskafärdigheterkandelasinifemfaser: neonatalperiod,övergångsperiod,socialiseringsperiod,ungdomsperiodochvuxen ålder(markwell&thorne1987,thorne1992).närdessaolikaperioderbörjaroch slutarkanvarieramellanraserochindivider,menallmäntansesdetatt neonatalperiodenägerrumunderförstaochandralevnadsveckan,övergångsperioden undertredjeveckan,socialiseringsperiodenfrånfjärdetilltiondelevnadsveckanoch ungdomsperiodenfråntioveckorsåldertillkönsmognad(markwell&thorne1987).en övreålderpå12r14veckorförsocialiseringsperiodenharocksårapporteratsi litteraturen(o Farrell1992).Vuxenåldernbörjarvidkönsmognaden(Thorne1992) NeonatalRochövergångsperioden Underneonatalaperiodenärvalpenheltochhålletberoendeavmodernochtidengår främståttillattätaochsova(markwell&thorne1987).underövergångsperioden skersnabbfysiskutvecklingochnervsystemetmognarochidethärskedetkanvalpen börjauppfattaochreagerapåsinomgivningsamtsinasyskon(markwell&thorne 1987) Socialiseringsperioden Medsocialiseringmenasprocessendåettdjurlärsigkännaigenochväxelverkamed individeravbådesinegenartochandraarterdensamexisterarmed(bowen&heath 2005). 3

8 Nervsystemetsutvecklingharidettastadienåttenpunktsomtillåtervalpenatt uppfattasinomgivningochreagerapådenpåettmognaresättäntidigare(markwell &Thorne1987).Underdennaperiodblirvalpensjälvständigare,lärsigvuxnahundars beteendemönsterochbildarsocialaförhållandenmedbådesyskonochmänniskor (Markwell&Thorne1987).Avvänjningenfrånmodersmjölkenskerunder socialiseringsperioden(markwell&thorne1987). Detärallmäntaccepteratattdjurarterdärindividernabildarsocialakontakter,under uppväxtenharenbegränsadtidsperiodundervilkendettaeffektivastsker(scott1958). Dennatidpunktbrukarkallasdenkritiskaperiodenförsocialiseringochkarakteriseras hoshundaravattvalpenivrigtnärmarsignya,främmandesakerochmänniskor (Markwell&Thorne1987).Dennatidpunktägerrumundersocialiseringsperiodenoch upplevelserunderdennaperiodansesstarktpåverkautvecklingenavbeteendet (Markwell&Thorne1987). Denkänsligaperiodenförsocialiseringförhundvalparliggermellan4och14veckors ålder(bowen&heath2005).detkanocksåskeutanfördennaåldersram,menidenna ålderärvalpensommestmottaglig(bowen&heath2005) Ungdomsperioden Viktigastfördenhärutvecklingsfasenäratthundensmotoriskafärdigheterförbättras somföljdavökadstyrkaochövningsamtatthundenlärsigattbetesigmeravuxetför olikasituationer(markwell&thorne1987).utvecklingenavbeteendetfortsätterhela livetigenom,menimycketlångsammaretaktänundersocialiseringsperioden (Markwell&Thorne1987). 2.3Problembeteendenhoshund Endefinitionpåproblembeteendehossällskapsdjurärettbeteendeanses oacceptabeltavägaren(amatm.fl.2009).mångabeteendenkanklassassom 4

9 problembeteenden.ettproblembeteendekantillexempelvaraettnormaltarttypiskt beteendeienolämpligsituation,enopassandeinlärdresponsienvisssituationeller enbeteendeförändringsomföljdavfysiskellerpsykisksjukdom(bowen&heath2005). Ettproblembeteendekanocksåvararesultatetavfleraorsaker(Bowen&Heath2005). Såmångasom95%avhundägareharrapporteratettellerfleraoangenäma beteendenhossinhund(tamimim.fl.2013).devanligasteproblemenharvisatsig varabl.a.aggressivitetmotandrahundarochmänniskor,hoppandemotmänniskor ochöverdrivetskällande(tamimim.fl2013).debeteendeproblemsomdirektpåverkar människorharavdjurägarnasjälvaansettsallvarligast,debeteendensompåverkar människansegendomnästallvarligastochdesompåverkarhundensjälvminst allvarliga(shorem.fl.2008) Aggressivitet Olikaformeravaggressivitetärdetvanligasteallvarligaproblembeteendethoshundar (Hartm.fl.2006,Knol1982). Detfinnsfleratyperavaggressivtbeteendeochterminologinochuppdelningen varierarilitteraturen.enfunktionelluppdelningenligtföljandeharanvänts:1) predationsrelateradaggressivitet,2)aggressivitetmellanhanar,3)aggressivitet baseradpårädsla,4)irritationsaggressivitet,5)territorialaggressivitet,6)maternal aggressivitetsamt7)instrumentalaggressivitet(moyer1968).ilitteraturennämns ocksåbl.a.dominansbaseradaggression(o Farrell1992).Meddensistnämnda tolkningenavettbeteendebörmanvaraförsiktigattanvända,fördenverkliga orsakentillaggressivtbeteendeäroftanågonannanändominans(bowen&heath 2005). Devanligasteorsakernatillaggressivtbeteendehoshundmotfrämmandemänniskor ärrädsla,vaktandetavresursersamtpredation(haug2008).olikaformerav aggressivtbeteendekandockförekommahossammaindividvidolikatillfällenoch 5

10 beteendetsmotivienvisssituationkanocksåändrasmedtiden(bowen&heath 2005). Fatjom.fl.(2007)harmärktattöverhälftenavdehundarsomfåttremisstillen problembeteendeklinikvisadesighaaggressivitetsrelateradeproblem.bamberger& Houpt(2006)harrapporteratatt75%avhundarsomharbeteendeproblemharvisat uppaggressivitetsomdetstörstaavdessaproblem.idensistnämndaundersökningen vardetvanligastmedaggressivtbeteendemotägaren,menmaterialetvaruppsamlat under10årstidochaggressivitetmotfrämmandemänniskorvisadesigvaraen kontinuerligtökandetrend(bamberger&houpt2006) Undvikandebeteende Undvikandebeteendeäretttypisktteckenpårädsla(Bowen&Heath2005).Närdet gällermänniskorkanenhundvararäddförenbartenvisstypavmänniskor(män,barn, åldringaro.s.v.)ochdettakanberopåhundensbristpåerfarenheter,alternativtpå dåligaerfarenheteravjustdenmänniskotypen(landsbergm.fl.2003) Övrigabeteendeproblem Utöverrädslaochaggressivitetharägareävenrapporteratandraallmänt förekommandeproblembeteendensomskällandeochatthundengörsinabehov inomhus(beaver1994)ochocksåolydnad,nervositet,destruktivitetsamthetsighet (Bennett&Rohlf2007).Noggrannaregenomgångochanalysavorsakernatilldessa beteendenharlämnatsutanfördenhärforskningen. 6

11 2.4Riskfaktorerföruppkomstenavproblembeteenden 2.4.1Isoleringunderdenkritiskaperioden Enkritiskperiodförsocialiseringharkonstateratsbörjavid2,5veckaochslutavid9R13 veckor(freedmanm.fl.1961).manframtillresultatetgenomattisoleracockerspanielr ochbeaglevalpartillsammansmedsinamödrarienhageochsedanvidolikaåldrarta endelavvalparnainomhus,lekameddemochefterenveckareturnerademuti hagenigen(freedmanm.fl.1961).vid14veckorsåldertestadesallavalparnaförattse vilkenåldervarviktigast,förattvalparskullesocialiseraseffektivast.resultatenvisade attvalparvarssocialiseringbörjatsfrånfemveckorsålderochuppåt,visadeenökad tendensattbetesigundvikandemotmänniskorochomsocialiseringinteskettföre14 veckorsålder,kundeettnormaltförhållandetillmänniskorintelängreåstadkommas (Freedmanm.fl.1961). Enannanstudieundersöktehurisoleringfrånandrahundarpåverkarbeteendet. Valparisoleradesfrånsinmorochsinasyskonochföddesuppförhandavmänniskor (Fox&Steizner1967).Detvisadesigattvalparsomföttsuppförhandochhållits isoleradevid12veckorsåldervisadetydligabristerisocialtbeteendemotandravalpar iolikatestsituationerdådejämfördesmedkontrollgrupper.ävenkontrollgrupperna hadehållitsisoleradefrånandrahundarefteravvänjningen,somskettförena kontrollgruppenvid3,5veckorsålderochdenandravid8veckorsålder(fox&steizner 1967).Resultatentyderpåatthundvalparocksåkrävererfarenheteravandrahundari ungålderförattutvecklaettnormaltsocialtbeteendeochskapasocialakontakter inomdenegnaarten(fox&steizner1967). Kutsumim.fl.(2012)gerstödåtantagandetattsocialiseringiungålderärviktigtför förebyggandetavundvikandebeteendegenomattvisaattdeltagandepåvalpkurs,där manövarsocialafärdigheterochgrundkommandon,minskadesannolikhetenföratt valpenskullebetesigundvikandemotobekantamänniskor(kutsumim.fl.2012). 7

12 2.4.2Boendemiljön Detharkonstateratsettsambandmellanatthundenvuxituppinormala hemförhållandenellerattdenfåtterfarenheteravurbanomgivningmellan3och6 månadersålderochminskadsannolikhetförbådeundvikandeochaggressivtbeteende motfrämmandemänniskor(applebym.fl.2002).aggressivtbeteendemotbekanta människorhadeinteettsambandmeddessabakgrundsfaktorer(applebym.fl.l2002). Isammaundersökninghittademanocksåettsambandmellanatthundenhållits utanfördeallmännalevnadsutrymmenahosuppfödareninnanöverlåtelseåldernoch hundensbenägenhetattvisaaggressivitetmotveterinärenunderveterinärbesök (Applebym.fl.2002) Kön EnligtBamberger&Houpt(2006)varhanarvanligareiproblembeteendestatistikeni deflestaaggressivitetskategorierna,medantikarförekomoftaredådethandladeom rädslorochfobier. Ienundersökningomkastreringensinverkanpåbeteendethoshanhundarvisadedet sigattoönskatsexuelltbeteende,aggressivitetmotandrahanhundar,vandrandeoch oangenämturineringsbeteendeminskadeica60%avhundarna (Maarscharkelerweerdm.fl.1997) Ras Mahut(1958)konstateradeenstorskillnadmellanolikarasersbenägenhetattvisa rädslamotnyasakerochsituationerdådeundersöktahundarnasuppväxtoch bakgrundvarungefärlikadana.tioraserundersöktesochutifrånresultatenkundede delasinienräddgruppochenoräddgrupp.deräddarasernavarcollie,corgi,tax, schäfer,mellanrochdvärgpudel.deoräddavarboxer,bedlingtonterrier,skotskterrier samtbostonterrier. 8

13 Rasensbetydelseharocksåpåvisatsiandraforskningar.Svartberg(2006)harvisatatt rasensallmännaanvändningsändamålidagenslägevarmerapåverkandeänrasens ursprungligaarbetsuppgift.iderasersomisverigeanvändsmestför utställningsändamålförekommerarädslasamtmindrelekfullhet,nyfikenhetoch aggressivitetochinomderasersomännuanvändsförbruksändamålförekommera lekfullhet,menocksåaggressivitet(svartberg2006). Detharocksårapporteratsavvikanderesultat.Duffym.fl.(2008)harkommitframtill slutsatsenattdetförekommermeraaggressivitetblandrasersomavlatsfrämstpå utseendeänblandibruksraser(duffym.fl.2008).raserdärdetförekommest aggressivitetmotbådefrämmandemänniskorochägarevartax,chihuahuaochjack russellterrier(duffym.fl.2008).australiancattledogvarsomrasöverrepresenteradi fallenmedaggressivtbeteendemotenbartfrämmandemänniskor(duffym.fl.2008). IBambergersochHoupts(2006)undersökningvardalmatiner,schäfer,engelsk springerspanielochblandrashundaröverrepresenteradeiantaletproblembeteenden.i aggressivitetskategorinvarschäfer,engelskspringerspanielsamtblandrashundar överrepresenterade.dåmanundersökterädslorvardetenbartblandrashundarsom förekomoftareänandra(bamberger&houpt2006). Labradorochgoldenretrievervarunderrepresenteradeidentotala problembeteendestatistiken,labradorernaspecielltdådethandladeomrädslasamt aggressivitet(bamberger&houpt2006). 9

14 3MATERIALOCHMETODER Frågeformuläretvianvändeiundersökningengjordesitvåformat,enipappersform (bilaga1)ochenielektronisktform(bilaga2).frågornaberördegrundinformationoch bakgrundsfaktoreromhundenochdessuppväxt,samtförekomstenavolika problembeteenden. Frågeformuläretinnehöllfrågorommångaproblembeteenden,menvifokuseradei dettaarbetepåhundarsoma)undvikerochb)nafsar,biterellerförsökerbita främmandemänniskorutanförhemmet,främmandemänniskorihemmeteller veterinärer.visöktesambandmellandessaproblembeteendenochföljande bakgrundsfaktorer:hundenskön,ålder,ras,levnadsförhållandenahosuppfödaren, levnadsförhållandenaunderdeförstasexmånaderna,överlåtelseålder,ålderdå socialiseringpåbörjats,ställenditvalpentogsunderdetförstahalvåretföratt socialiserassamtantaletgångervalpentogstilldessaställen.iformuläretfrågadevi omhundentagitstillstäder,tätorter,förorter,köpcentrum,olikaevenemangdär människorsamlassamtvännersochsläktingarshemförattsocialiseras. 3.1Pappersformuläret Viskickadepappersversionenavfrågeformulärettill140smådjursklinikeriFinland. Varjeklinikfickcirka30blanketter,ettföljebrevochettsvarskuvert.Ibrevetbadvi klinikpersonalenbekundermedhundfyllaiblanketteniväntrummetinnan mottagningenochreturnerablankettenföreavfärd.klinikernahadeendrygmånadpå sigattreturnerablanketternatilloss.iundersökningendeltog37klinikerochtotalt 512blanketterreturnerades. 3.2Elektroniskaformuläret DetelektroniskaformuläretgjordevimedhjälpavHelsingforsuniversitetseR formulärserviceochlänkentillformuläretsatteviupppåforskningscentretför djurvälfärdswebbsida.länkentillwebbsidandistribueradevipåolikawebbplatser, 10

15 främstpådiskussionsforumförhundägareochdensocialanätverkstjänstenfacebook. Svarstidenfördetelektroniskaformuläretvarcirkaenmånadochvifickintotalt6683 svar. 3.3Exkluderingskriterier Vibearbetadebådedatatfrånpappersformulärenochdetelektroniskadatatinnanvi gjordeanalyserna. Kriteriernasomskulleuppfyllasförattviskullebeaktasvaretiundersökningenvaratt hundensåldervarangivenochatthundenintevarunderettårgammal.under ettårigahundartogsintemediundersökningeneftersomdetfannsenriskatthunden inteännuutvecklatproblembeteendenpågrundavungålder.deblankettersomhade svarförmeränenhundslopadeviockså,dådetvaromöjligtattvetavilkasvarsom gälldevilkenhund.viinkluderadeintehellerhundarmeddjurskyddsbakgrundi analysdelenavundersökningen,utanräknadeenbartutfrekvenserförderas problembeteenden.vilämnadedemutanföranalysenpågrundavattdetoftastinte fannstillräckligtmedinformationomderaserfarenhetertidigtilivet.vårtintressei denhärundersökningenvarhundarvarsägarehadeförstahandsinformationpå gällandelevnadsförhållandenochsocialiseringunderdetförstahalvalevnadsåret. Omsvarsblankettensaknadesvarpånågonenskildfråga,beaktadeviblankettenide övrigasvarensanalyser.iresultatdelenangesdetisambandmedvarjefrågahur mångahundaranalysenomfattat. Efterattvibearbetatdatatanvändeviinformationenfrån5885elektroniskablanketter och459pappersblanketter. 11

16 3.4Övrigbearbetningavdatat Viavrundadehundarnasåldertillnärmastehelaårochvianvändeenbartrasermed informationför70individerellerfleraianalysenöverrasenspåverkanpå problembeteenden. Ifråganomhundensrashadeendelsvaratmedenbartrasensellerrasgruppensnamn, medanandrahadesvaratmedpälstyp,färgochstorlekomdetinomraseneller rasgruppenförekomolikavariationer.förattviskullekunnagörajämförelsermellan rasernautanatttappaetthögtantalindividerpågrundavattrasenskrivitsolika, förenadeviendelrasertillstörregrupper.blandde30populärasterasernaslogvi ihopvissarasertillföljandegrupper:collie,tax,pudel,chihuahuaochbelgiskvallhund. Dessagrupperinnehålleralltsåindivideravolikastorlek,färgochpälstyp. AvvalpenssocialiseringsställenochRgångergjordeviensummavariabel,därde socialiseringsställenvarvalpentroligtvisträffatmänniskortogsmed.dessaställenvar tätort,förort,stadellercentrumavenstad,köpcentrumellermotsvarandeställe, evenemangellerandraplatserdärmänniskorsamlasochvännersellersläktingarshem. Besöksgångerna1R5ersattesmedtalet2,>5R10medtalet3och>10medtalet4.Noll besöksgångerfickhållatalet0.summavariabelnräknadesutsommedeltaletavdessa tal.medandraordkundesummavariabelnvarierafrån0(ingetbesöktillplatserdär valpentroligenträffatfrämmandemänniskor)till4(över10besökpåallasextyps ställen). 3.5Analysavdatat FörattbearbetadatatochutföraanalyseranvändevikalkylprogrammetMicrosoft OfficeExcel2007ochstatistikprogrammetPASWStatistics18.Vianvände korstabuleringföratthittamöjligasambandmellanbakgrundsfaktorernaochde problembeteendensomvivaltattbeaktaiundersökningen.förattundersöka summavariabelnförsocialiseringsgångerochrställenanvändesmannrwhitneyrtestet. 12

17 Närdetiresultatentalasomattenvissgrupphundarärmerabenägnaattvisadeti frågavarandebeteendetbetyderdetattidengruppenvarfrekvensenavbeteendet högreänvadsomkundeförväntaspåbasenavtotalamängdenhundarinomdeolika kombinationernaavbakgrundsfaktorerochbeteenden. VijämförderasernasförekomstiundersökningenmedFinskakennelklubbens registreringsstatistikförrenrasigahundarfrånår RESULTAT 4.1Grundinformation 4.1.1Hundarmedkändbakgrund Könsfördelningeniundersökningenvarjämntfördeladmellanhanarochtikar.I elektroniskadatatfanns2805hanar(48%)och3080tikar(52%).ipappersdatatfanns 210hanar(47%)och237tikar(53%).Fördelningenmellankastrerade,steriliserade ochintaktahundarärpresenteradeibild1och2. Ibådadatavardeintaktahundarnastotalaandelklartstörreändesteriliserades/ kastrerades. 13

18 15% 34% Okastreradehanar (n=1983) Kastreradehanar(n=822) 37% 14% Osteriliserademkar (n=2172) Steriliserademkar(n=908) Bild1.Diagramöverkönsfördelningenidetelektroniskadatat(n=5885). 19% Okastreradehanar (n=154) 34% Kastreradehanar(n=56) Osteriliserademkar (n=151) 34% 13% Steriliserademkar(n=86) Bild2.Diagramöverkönsfördelningenipappersdatat(n=447). 14

19 Störstadelenavhundarnaiundersökningenhundarvarrelativtunga.Ielektroniska datatvar56%avhundarna1 4årgamla,medandenmotsvarandesiffrani pappersdatatvar49%. 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% Elektroniskadatat 8,00% Pappersdatat 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Bild3.Jämförelseavhundarnasåldersfördelningibådadata.PåxRaxelnsynsålderniår. 15

20 TABELL1.Frekvenseravde30mestförekommanderasernaielektroniskadatat.Ikolumnenlängsttill högerstårvilkeniordningenrasenvaritiregistreringsstatistikenifinlandår2011.placeringarnasomär märktamed*innebärattdenlånghårigavariantenavrasenstårförstochdenkortrellersläthåriga variantensist.ifalldärflerarasvarianterslagitsihopiundersökningenstårplaceringenfördetvåmest registreradevarianternaidensistakolumnen. 1 ELEKTRONISKADATAT RAS n % 2011 Blandras ,9 Schäfer Collie 164 2,8 17./79.* Goldenretriever 153 2,6 4. Tax 147 2,5 16./44.** 1 Labradorretriever 137 2,3 1. Finsklapphund 124 2,1 6. Pudel 122 2,1 32./49.** 2 Jackrussellterrier 121 2,1 9. Rottweiler 108 1,8 38. Shetlandsheepdog 98 1,7 8. Chihuahua 94 1,6 18./12.* Staffordshirebullterrier 93 1,6 36. Australianshepherd 93 1,6 48. Dvärgpinscher 86 1,5 25. Dalmatiner 85 1,4 68. Franskbulldog 82 1,4 23. Bordercollie 81 1,4 33. Belgiskvallhund 79 1,3 82./86.** 3 Whippet 74 1,3 64. Chinesecresteddog 70 1,2 29. Perrodeaguaespanol 66 1,1 40. Novascotiaducktollingretriever 62 1,1 41. Dobermann Dvärgschnauzer Flatcoatedretriever Newfoundlandshund 52 0,9 75. Tibetanskspaniel 51 0,9 11. Hovawart 50 0,8 99. Lapskvallhund 49 0,8 52. Övriga ,3 Totalt Övrigateckenförklaringar: **1placeringenförsträvhårigtax/placeringenförlånghårigdvärgtax. **2placeringenfördvärgpudel/placeringenförmellanpudel **3placeringenförbelgiskvallhundtervueren/placeringenförbelgiskvallhundgroenendael. 16

21 TABELL2.Frekvenseravde30mestförekommanderasernaipappersdatat.Ikolumnenlängsttillhöger stårvilkeniordningenrasenvaritiregistreringsstatistikenifinlandår2011.placeringarnasomär märktamed*innebärattdenlånghårigavariantenavrasenstårförstochdenkortrellersläthåriga variantensist.ifalldärflerarasvarianterslagitsihopiundersökningenstårplaceringenfördetvåmest registreradevarianternaidensistakolmunen. 2 PAPPERSDATAT RAS n % Blandras 32 7 Goldenretriever 21 4,6 Labradorretriever 21 4,6 Collie 17 3,7 Cavalierkingcharlesspaniel 16 3,5 Schäfer 15 3,3 Rottweiler 12 2,6 Tax 11 2,4 Pudel 10 2,2 Bordercollie 10 2,2 Finsklapphund 10 2,2 Shetlandsheepdog 9 2 Chihuahua 8 1,7 Perrodeaguaespanol 8 1,7 Jackrussellterrier 8 1,7 Dvärgschnauzer 8 1,7 Vitherdehund 8 1,7 Borderterrier 7 1,5 Bernersennenhund 7 1,5 Staffordshirebullterrier 7 1,5 Cotondetuléar 6 1,3 Kleinspitz 6 1,3 Tibetanskspaniel 6 1,3 Amerikanskcockerspaniel 5 1,1 Americanstaffordshireterrier 5 1,1 Belgiskvallhund 5 1,1 Whippet 5 1,1 Westhighlandwhiteterrier 5 1,1 Rhodesianridgeback 5 1,1 Dalmatiner 5 1,1 Övriga ,1 Totalt Övrigateckenförklaringar: /79.* /44.** 1 32./49.** /12.* /86.** **1placeringenförsträvhårigtax/placeringenförlånghårigdvärgtax. **2placeringenfördvärgpudel/placeringenförmellanpudel **3placeringenförbelgiskvallhundtervueren/placeringenförbelgiskvallhundgroenendael. 17

22 TABELL3.Hundenslevnadsförhållandenhosuppfödareninnanöverlåtelsetilldennya ägaren. ELEKTRONISKT DATA PAPPERS3 DATA HUNDENBODDEI: n % n % Skildbyggnad,kennelellerliknande Ihemmet,menavskiltfråndeallmänna levnadsutrymmena Ihemmetsallmännalevnadsutrymmen Vetej Annatalternativ n Enligtresultatenvardetvanligastesättetattfödauppvalparpåatthademihemmet. Tillochmed86%avhundarnaielektroniskadatatoch88%ipappersdatathade spenderattidenhosuppfödarenantingenihemmetsallmännalevnadsutrymmen,eller ihemmetmenavskiltfrånlevnadsutrymmen(tabell3). Elektroniskadatat Pappersdatat 34% 32% 25% 18% 21% 22% 7% 4% 2% 2% 7% 7% 10% 11% Bild4.Valpensåldervidöverlåtelsetilldennyaägaren(n=5885ielektroniskadatat ochn=444ipappersdatat). Ielektroniskadatatvardevanligasteöverlåtelseåldrarna7och8veckor,medan vanligasteåldrarnaipappersdatatvar8veckorochgruppen9 12veckor(bild4). Ägarens egen uppfödning <7veckor 7veckor 8veckor 9 12veckor veckor >24veckor 18

23 TABELL4:Hundenslevnadsförhållandenunderdetförstahalvalevnadsåretefteratt denflyttatfrånuppfödarentilldennyaägaren. ELEKTRONISKADATAT PAPPERSDATAT HUNDENBODDEPÅ/I: n % n % Landsbygden Tätort Stad/centrumavenstad Förort Vetej Annatalternativ n Ivarderadatatvarförortendetöverlägsetvanligasteboendeställetunderhundens förstahalvalevnadsår,dåcahälftenvaltdettaalternativ(tabell4). Detvarvanligastattvalpenbörjadeförasutanförhemmetvid8veckorsålder.Näst vanligastvar9veckorsålderochgruppen10 11veckor(Tabell5). TABELL5.Ålderndåvalpenbörjadeförasutanförhemmetochtillfrämmandeställen omägarenfåtthundensomvalp.dehundarsomvaritöver16veckorgamlaär bortvalda. ELEKTRONISKADATAT PAPPERSDATAT ÅLDERN n % n % <8veckor veckor veckor veckor veckor veckor veckor Totalt Resultatenielektroniskaochpappersdatatvarrättlikaifrågaomvartvalpentagits ochhurmångagånger.medianenvar2,8ochminrmaxrvärdet0r4ivarderadatat.de platserflesthundarintehadebesöktallsvarstadellercentrumavenstad, köpcentrumellermotsvarandeställeochevenemangellerliknandedärmänniskor 19

24 samlas,medanenstordelavhundarnahadebesökttätorter,förorterochvänners ellersläktingarshemmerän10gånger Hundarmeddjurskyddsbakgrund Blandhundarmeddjurskyddsbakgrundvarkastrering/steriliseringenligtresultaten betydligtvanligareänhosövrigahundar(bild5och6).idetelektroniskadatatvartill ochmed79%avhanarnakastreradeoch72%avtikarnasteriliserade.ipappersdatat varbådasandel67%. 8% 45% 30% Okastreradehanar(n=19) Kastreradehanar(n=71) Osteriliserademkar(n=41) Steriliserademkar(n=106) 17% Bild5.Könsfördelningenhoshundarmeddjurskyddsbakgrundidetelektroniskadatat(n=237). 27% 13% 20% 40% Okastreradehanar(n=3) Kastreradehanar(n=6) Osteriliserademkar(n=2) Steriliserademkar(n=4) Bild6.Könsfördelningenhoshundarmeddjurskyddsbakgrundipappersdatat(n=15). 20

25 Ävenigruppenmeddjurskyddsbakgrundhandladedetfrämstomungahundar.I elektroniskadatatvar59%avhundarnamellan1och5år.ipappersdatatvardet totalaantalethundarsålitetattprocenternainteärspecielltinformativa.(bild7) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% Elektroniskadatat(n=237) Pappersdatat(n=15) 5,00% Bild7.Jämförelseavhundarnasåldersfördelningibådadata.PåxRaxelnärålderniår. Ibådadatavarstörstadelenavhundarnaavblandras,ielektroniskadatat83%,i pappersdatat60%(tabell7). TABELL7.Rasfördelningenhoshundarnameddjurskyddsbakgrund. ELEKTRONISKADATAT PAPPERSDATAT RAS n % n % Blandras Podenco Chihuahua Galgoespanol Rottweiler Övriga Totalt ,00%

26 4.2Frekvenserförproblembeteenden Avdehundarsomundvekfrämmandemänniskorvardetvanligareattdeundvek utanfördetegnahemmetänihemmet.hundarsomnafsar,biterellerförsökerbita främmandemänniskor,gjordedetungefärlikamycketihemmetsomutanförhemmet. Ielektroniskadatatvardetungefärlikavanligtatthundenundvikerveterinärensom attdenundvikerfrämmandemänniskorutanförhemmet.nafsbeteendeti pappersdatatvarminstvanligtmotveterinären(tabell17). Blandhundarmeddjurskyddsbakgrundvardetklartvanligareattundvikafrämmande människorutanförhemmetänihemmetellerveterinären.procenternaförde undersöktaproblembeteendenavarstörreänhosdeövrigahundarna.ägarnavar ocksåoroligareförhundensbeteendeänideövrigafallen.(tabell18) Påställendärdetfrågadesifallägarenvaroroligförettvisstbeteende,framgickinte vilketbeteendedetvarfråganom.vivaldeattidennaundersökningfokuserapå undvikandehundarochdesomnafsar,biterellerförsökerbita,menifrågeformuläret frågadesocksåefterföljandeproblembeteenden:drarellerhopparmot,gårtill angrepp,skällerochmorrar.fråganärmeditabellenförattgeenuppfattningomi hurstorutsträckninghundarnasproblembeteendenoroarägarna(tabell18). 22

27 TABELL17.Frekvenserfördeproblembeteendensomvifokuseratpåianalysen. ELEKTRONISKA DATAT PAPPERS3 DATAT JA NEJ n JA NEJ n Undvikerhundenfrämmandemänniskor utanförhemmet? 28% 72% % 84% 424 Nafsar,biterellerförsökerhundenbita främmandemänniskorutanförhemmet? 6% 94% % 96% 425 Ärägarnaoroligaövernågotavhundens beteendenmotfrämmandemänniskor utanförhemmet? 16% 84% % 87% 261 Undvikerhundenfrämmandemänniskori hemmet? 19% 81% % 88% 425 Nafsar,biter,ellerförsökerhundenbita främmandemänniskorihemmet? 5% 95% % 96% 426 Ärägarenoroligövernågotavhundens beteendenmotfrämmandemänniskori hemmet? 12% 88% % 89% 264 Undvikerhundenveterinären? 27% 73% % 77% 423 Nafsar,biter,ellerförsökerhundenbita veterinären? 5% 95% % 98% 421 Ärägarenoroligövernågotavhundens beteendenmotveterinären? 6% 94% % 97%

28 Tabell18.Frekvenserfördeproblembeteendensomvifokuseratpåianalysenför hundarmeddjurskyddsbakgrund. ELEKTRONISKA DATAT PAPPERS3 DATAT JA NEJ n JA NEJ n Undvikerhundenfrämmandemänniskor utanförhemmet? 46% 54% % 71% 14 Nafsar,biterellerförsökerhundenbita främmandemänniskorutanförhemmet? 14% 86% % 86% 14 Ärägarnaoroligaövernågotavhundens beteendenmotfrämmandemänniskor utanförhemmet? 25% 75% % 78% 9 Undvikerhundenfrämmandemänniskori hemmet? 32% 68% % 77% 13 Nafsar,biter,ellerförsökerhundenbita främmandemänniskorihemmet? 11% 89% % 79% 14 Ärägarenoroligövernågotavhundens beteendenmotfrämmandemänniskori hemmet? 17% 83% % 75% 8 Undvikerhundenveterinären? 37% 64% % 77% 13 Nafsar,biter,ellerförsökerhundenbita veterinären? 10% 90% 213 0% 100% 14 Ärägarenoroligövernågotavhundens beteendenmotveterinären? 11% 89% 182 0% 100% 6 24

29 4.3Analysavelektroniskadatat Tabell19.PRvärdenförsambandmellandeolikabakgrundsfaktorernaochhundens undvikandebeteende.destatistisktsignifikantavärdena(p 0,05)ärmärktamed rött. 3 BAKGRUNDSFAKTORER UNDVIKER FRÄMMANDE MÄNNISKOR UTANFÖRHEMMET, PRVÄRDE UNDVIKER FRÄMMANDE MÄNNISKOR IHEMMET,PRVÄRDE 1.Kön,hanarvs.tikar 0,01 0,001 0,06 2.Kön,intaktaoch <0,001 <0,001 <0,001 kastrerade/steriliseradebeaktade skilt 3.Ålder 0,4 0,4 <0,001 4.Ras <0,001 <0,001 <0,001 5.Levnadsförhållandenahos 0,6 0,2 0,004 uppfödaren:skildbyggnad,kennel ellerdylik 6.Levnadsförhållandenahos 0,4 0,8 0,1 uppfödaren:ihemmetmenavskilt fråndeallmänna levnadsutrymmena 7.Levnadsförhållandenahos 0,05 0,01 0,001 uppfödaren:ihemmetsallmänna levnadsutrymmen 8.Överlåtelseålder <0,001 <0,001 0,02 9.Levnadsförhållandenaunder <0,001 0,8 <0,001 förstahalvåret:pålandsbygden 10.Levnadsförhållandenaunder 0,7 0,2 0,5 förstahalvåret:itätort 11.Levnadsförhållandenaunder 1,0 0,02 0,2 förstahalvåret:istad/centrumav enstad 12.Levnadsförhållandenaunder 0,05 0,4 0,03 förstahalvåret:iförort 13.Ålderndåvalpenbörjadeföras 0,2 0,005 0,7 utanförhemmetochtill främmandeställen 3 Bakgrundsfaktorer5R7och9R12ärjämfördaenskiltmedallaandrahundarsammanlagt UNDVIKER VETERINÄREN,PR VÄRDE 25

30 Tabell20. PRvärdenaförsambandmellanbakgrundsfaktorernaochhundensaggressiva beteende.destatistisktsignifikantavärdena(p 0,05)ärmärktamedrött. BAKGRUNDSFAKTORER 1.Kön,hanarvs.tikar 2.Kön,intaktaoch kastrerade/steriliseradebeaktade skilt 3.Ålder 4.Ras 5.Levnadsförhållandenhos uppfödaren:skildbyggnad,kennel ellerdylik 6.Levnadsförhållandenhos uppfödaren:ihemmetmenavskilt fråndeallmänna levnadsutrymmena 7.Levnadsförhållandenhos uppfödaren:ihemmetsallmänna levnadsutrymmen 8.Överlåtelseålder 9.Levnadsförhållandenunder förstahalvåret:pålandsbygden 10.Levnadsförhållandenunder förstahalvåret:itätort 11.Levnadsförhållandenunder förstahalvåret:istad/centrumav enstad 12.Levnadsförhållandenunder förstahalvåret:iförort 13.Ålderndåvalpenbörjadeföras utanförhemmetochtill främmandeställen NAFSAR,BITERELLER FÖRSÖKERBITA FRÄMMANDE MÄNNISKOR UTANFÖRHEMMET, PRVÄRDE NAFSAR,BITERELLER FÖRSÖKERBITA FRÄMMANDE MÄNNISKOR IHEMMET,PRVÄRDE 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,2 0,9 0,3 <0,001 0,06 <0,001 0,2 0,03 0,1 0,9 0,10 0,4 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,1 0,3 0,02 0,5 0,4 0,4 0,04 0,3 0,1 0,5 0,04 1,0 0,3 0,9 0,06 NAFSAR,BITER ELLERFÖRSÖKER BITA VETERINÄREN,PR VÄRDE 26

31 Tabell21.Informationomsummavariabelnförsocialiseringsgångerielektroniskadatat BETEENDE Undvikerfrämmade utanförhemmet Undvikerfrämmandei hemmet Undvikerveterinären Aggressivtbeteende motfrämmande människorutanför hemmet Aggressivtbeteende motfrämmande människoridetegna hemmet Aggressivtbeteende motveterinären MEDIAN, JA3SVAR MEDIAN, NEJ3SVAR MIN MAX3 VÄRDE, JA3SVAR MIN MAX3 VÄRDE, NEJ3SVAR P3VÄRDE 2,8 2, ,7 2,8 2, ,003 2,8 2, ,3 2,7 2, ,5 2,7 2, ,01 2,6 2, , Undvikandeavfrämmandemänniskorutanförhemmet Enligtresultatenfannsdetettsambandmellanfleraavbakgrundsfaktorernaoch hundensbenägenhetattundvikafrämmandemänniskorutanförhemmet. 27

32 Rasersomenligtresultatenvarmerabenägnaattgöradettavarblandrashundar,collie, tax,pudlar,shetlandsheepdog,chihuahua,australianshepherd,dvärgpinscher, dalmatiner,belgiskvallhundochchinesecresteddog.rasersomvarmindrebenägna varschäfer,goldenretriever,labradorretriever,finsklapphund,jackrussellterrier, rottweiler,staffordshirebullterrier,franskbulldog,bordercollieochwhippet. Tikarundvekfrämmandemänniskorutanförhemmetmeraänhanar.Närhundarna uppdeladesenligtkönochiintaktarespektivekastrerade/steriliseradevardeintakta hanarnaminstbenägnaattundvikafrämmandemänniskorutanförhemmetochde steriliseradetikarnasamtkastreradehanarnamestbenägna. Överlåtelseåldernochförekomstenavundvikandebeteendehadeocksåettsamband. Desomöverlåtitsfrånuppfödarentillsinanyahemsom8veckorgamlaelleryngre undvekfrämmandemänniskorutanförhemmetmerasällanänandra.vanligastvar undvikandebeteendetigruppensomöverlåtitsiåldern13 24veckorochnäst vanligastblanddesomöverlåtitssomöver24veckorgamla.minstundvikande förekomdetblanddehundarsomvaruppföddaavsinägare Undvikandeavfrämmandemänniskorihemmet Rasersomvarmerabenägnaattundvikafrämmandemänniskorihemmetär blandrashundar,collie,pudel,shetlandsheepdog,chihuahua,australianshepherd, dvärgpinscher,whippetochchinesecresteddog.rasersomvarmindrebenägnaatt visabeteendetifrågaärschäfer,goldenretriever,tax,labradorretriever,finsk lapphund,jackrussellterrier,rottweiler,staffordshirebullterrier,dalmatiner,fransk bulldog,bordercolliesamtbelgiskvallhund. Ikönsfördelningenvarhanarmindreochtikarmerabenägnaattundvikafrämmande människorihemmet.dåävenreproduktionsstatusbeaktadesvarintaktahanarmindre benägnaattundvikafrämmandemänniskorihemmetochkastreradehanar, steriliseradetikarsamtintaktatikarmerabenägna. 28

33 Ifråganomöverlåtelseåldernvargruppernaa)egenuppfödning,b)<7veckor,c)7 veckorochd)8veckormindrebenägnaattundvikafrämmandemänniskorihemmet. Avdessagrupperförekombeteendetminsthosdesomvarägarensegnauppfödningar. Gruppernaa)9 12veckor,b)13 24veckorochc)>24veckorvarallamerabenägna attundvikafrämmandeihemmet.gruppen>24veckorundvekprocentuellt främmandemänniskormest. Ålderndåvalpenbörjadeförasutanförhemmetochtillfrämmandeställenföratt socialiserashadeenligtresultatenettsambandmedbeteendetifråga.valparur gruppernasombörjatsocialiserasvida)<8veckor,b)8veckorochc)9veckorvar mindrebenägnaattundvikafrämmandemänniskorihemmet.gruppernad)10 11 veckor,e)12veckor,f)13 15veckorochg)16veckorvarmerabenägnaattundvika främmandeihemmet.minstbenägnavarvalparnaigruppen<8veckorochmest benägnavalparnaigruppen16veckor. Desombotthosuppfödarenihemmetslevnadsutrymmenvarmindrebenägnaatt undvikafrämmandemänniskorihemmet.andraboendeformerhadeinteeffektpå beteendet. Dehundarsomundersittförstahalvalevnadsårbottienstadellercentrumavenstad varmindrebenägnaattundvikafrämmandemänniskorihemmet.andra boendeformerpåverkadeenligtresultatenintebeteendet. Dehundarsomsocialiseratsmeravarmindrebenägnaattundvikafrämmande människorutanförhemmetändesomsocialiseratsmindre Undvikandeavveterinärer Detfannsflerabakgrundsfaktorersomenligtresultatenpåverkadehundens benägenhetattundvikaveterinärer. 29

34 Ålderninverkadesåatt1 3årigahundarvarmindrebenägnaattundvikaveterinären, medan4 10och12 16årigavarmerabenägnaattundvika.11årigahundarvar varkenmeraellermindrebenägnaattundvika. Rasenhadeocksåinverkanpåbeteendet.Rasersomvarmerabenägnaattundvika veterinärenvarblandrashundar,tax,pudel,jackrussellterrier,shetlandsheepdog, chihuahua,dvärgpinscher,dalmatiner,belgiskvallhund,whippetochchinesecrested dog.mindrebenägnaattundvikaveterinärenvarschäfer,collie,goldenretriever, labradorretriever,finsklapphund,rottweiler,staffordshirebullterrier,australian shepherd,franskbulldogochbordercollie. Ikönsfördelningenfannsdetskillnaderdåreproduktionsstatusbeaktades.Okastrerade hanarundvekveterinärenminstmedansteriliseradetikarundvekmest.kastrerade hanarhadeocksåstörrebenägenhetattundvikamedanosteriliseradetikarhade mindre. Överlåtelseåldernspeladerollförbeteendetsförekomst.Gruppensomenligt resultatenundvekveterinärenminstvardesomägdesavuppfödarna.hundarsom överlåtitsiåldern13 24veckorundvekmest.Andraöverlåtelseåldersgruppersom hadestörrebenägenhetattundvikaveterinärenvargruppernaa)<7veckor,b)9 12 veckorochc)>24veckorvidöverlåtelse.gruppenmedvalparsomvarit8veckorvid överlåtelseundvekmindreochdesomvarit7veckorhadevarkenstörreellermindre benägenhetattundvikaveterinären. Vilkalevnadsförhållandenvalpenhafthosuppfödarenpåverkadebenägenhetenatt undvikaveterinärsomvuxen.desomvuxituppiskildbyggnad,typkenneleller liknandevarmerabenägnaattundvikaveterinäränandra.desomvuxituppi uppfödarenslevnadsutrymmenvarmindrebenägnaattundvikaveterinären. Detsistasambandetvihittademellanbakgrundsfaktorerochundvikandeavveterinär varifallhundenbottpålandsbygdenelleriförortenunderdetförstahalvalevnadsåret. Dehundarsombottpålandsbygdenvarmindrebenägnaattundvikaveterinär,medan desombottiförortenvarmerabenägnaattundvikaveterinär. 30

35 4.3.4Nafsar,biterellerförsökerbitafrämmandemänniskorutanförhemmet Rasersomvarmerabenägnaattvisaaggressivtbeteendemotfrämmandemänniskor utanförhemmetärblandrashundar,tax,rottweiler,chihuahua,staffordshirebullterrier, australianshepherd,dvärgpinscher,belgiskvallhundochchinesecrested.derasersom varmindrebenägnaattvisabeteendetifrågavarschäfer,collie,goldenretriever, labradorretriever,finsklapphund,jackrussellterrier,shetlandsheepdog,dalmatiner, franskbulldog,bordercollieochwhippet.pudlarvarvarkenmerellermindrebenägna attvisabeteendetifråga. Hanhundarvarmerabenägnaäntikarattnafsa,bitaellerförsökabitafrämmande människorutanförhemmet.närkönendeladesuppytterligarei steriliserade/kastreradeochintaktavardekastreradehanarnamerabenägnaattvisa beteendetänövriga. Ifråganomöverlåtelseålderngickentydliggränsvidgruppen9 12veckor.Deyngre grupperna(egenuppfödning,<7veckor,7veckoroch8veckor)varmindrebenägna ochdeäldregrupperna(13 24veckorsamt>24veckor)merabenägnaattvisa beteendetifråga.gruppen9 12veckorvarvarkenmeraellermindrebenägen. Dehundarsomföreöverlåtelsenvuxituppilevnadsutrymmenhosuppfödarenvar mindrebenägnaattnafsa,bitaellerförsökabitafrämmandemänniskorutanför hemmet. Dehundarsomlevtsittförstahalvalevnadsårienstadellercentrumavenstadvar merabenägnaattvisabeteendetifråga Nafsar,biterellerförsökerbitafrämmandemänniskorihemmet Hanarvarmerabenägnaattvisaaggressivtbeteendemotfrämmandemänniskoridet egnahemmetäntikar.dåreproduktionsstatusbeaktadesvardekastreradehanarna merabenägnaochdeövrigagruppernamindre. 31

36 Ifråganomöverlåtelseåldervaregnauppfödningarnaochgruppernaa)7veckor,b)8 veckorochc)9 12veckormindrebenägna,medangruppernad)<7veckor,e)13 24 veckorochf)>24veckorvarmerabenägnaattvisabeteendetifråga. Hundarsomvuxituppikennelellerliknandehosuppfödarenvarmerabenägnaatt visabeteendet,medandesomvuxitupppåannatställevarmindrebenägna. Desombottiförortensittförstahalvalevnadsårvarmerabenägnaattvisabeteendet änövriga. Desomsocialiseratsmeravarmindrebenägnaattvisaaggressivtbeteendemot främmandemänniskorändeövriga Nafsar,biterellerförsökerbitaveterinärer Rasersomvarmerabenägnaattvisaaggressivtbeteendemotveterinärenvar blandras,pudel,rottweiler,chihuahua,dvärgpinscher,franskbulldogochbelgisk vallhund.rasersomärmindrebenägnaattvisabeteendetvarschäfer,collie,golden retriever,tax,labradorretriever,finsklapphund,jackrussellterrier,shetlandsheepdog, staffordshirebullterrier,australianshepherd,dalmatiner,bordercollie,whippetoch chinesecrested. Hanarvarmerabenägnaattbita,nafsa,ellerförsökabitaveterinären.Iuppdelningen kastrerade/steriliseradeochintaktavardekastreradehanarnamerabenägnaattvisa beteendetifrågaändeövrigagrupperna. Ifråganomöverlåtelseåldernvargruppernaunder7veckor,13 24veckorsamt>24 veckormerabenägnaattvisaaggressivtbeteendemotveterinären.deövriga gruppernavarmindrebenägna. 32

37 Desominnanöverlåtelsenvaruppföddaiuppfödarenslevnadsutrymmenvarmindre benägnaändeövrigaattvisaaggressivtbeteendemotveterinären. Desomlevtförstahalvaåretpålandsbygdenvarmindrebenägnaattförsökabita veterinärenändeövriga. Desomsocialiseratsmeravarmindrebenägnaattvisaaggressivtbeteendemot veterinärenändeövriga. 4.4Analysavpappersdatat Pappersdatatvarsålitetattresultateninteärheltpålitliga.FåstatistisktsignifikantapR värdenhittades.imångafallvardatatförlitetförattanalyserasmeddenvalda metoden. Dåkönetindelatsikastrerade/steriliseradeochintaktasåhadekönetettsamband medundvikandebeteendemotveterinären(p=0,03). Bådesteriliseradetikaroch kastreradehanarvarmerabenägnaattundvikaveterinärerändeintaktahundarna. Summavariabelnförsocialiseringsgångertillställendärvalpentroligtvisträffat människorhadeettsambandmedomhundennafsade,betellerförsöktebita främmandemänniskorutanförhemmet(p=0,03).blanddemsomsocialiseratsmera förekombeteendetifrågamerasällan.medianenförjarsvarvar2,5(minrmaxrvärdet 0,67R4)ochmedianenförnejRsvarvar2,8(minRmaxRvärdet0R4). Ingaandrasignifikantaeffekterhittades. 33

38 5DISKUSSION 5.1Viktigastefynden Vihittadeflerasambandmellanbakgrundsfaktorerochundvikandesamtaggressivt beteendemotfrämmandemänniskoriolikasituationer. Iresultatenfannstrebakgrundsfaktorersomsignifikantassocieradetillalla problembeteendensomundersöktes.dessabakgrundsfaktorervarkön,dåhundarna ävendelatsiniintaktaochsteriliserade/kastrerade,levnadsförhållandenhos uppfödarenochöverlåtelseåldern. Rasenhadeocksåettsambandmedproblembeteendeniallafallutomaggressivt beteendemotfrämmandemänniskoridetegnahemmet. Detförekomöverlagfärreproblembeteendenblanddehundarsomföttsuppi uppfödarensallmännalevnadsutrymmen.vilkenöverlåtelseåldersomskullevarabäst förattförebyggabeteendeproblemvarieradelite,menblandhundarsomöverlåtitsi 7R8veckorsålderförekomminstproblembeteenden. 5.2Könetsinverkan Vikomframtillsammaresultatsomtidigareforskninggällandekönetsinverkanpå aggressivtochundvikandebeteende.tikarnavarmerabenägnaattundvika främmandemänniskor,medanhanarnahademeraaggressivitetsrelaterade beteendeproblem.,precissombamberger&houpt(2006)konstaterat. Enintressantsaksomkomframiresultatenvarattkastreradehanarvarvanligastialla problembeteendekategorier.detskullekrävavidareforskningföratttaredapåifall dekastreratsp.g.a.problematisktbeteendeelleromproblemendyktuppefter kastreringen.utgåendefråndehärresultatenkanviinteslåfastomkastreringären följdellerenorsak. 34

39 5.3Åldernsinverkan Hundensålderhadebaraettsambandmedundvikandebeteendemotveterinären. Äldrehundarvarmerabenägnaattbetesigundvikande.Detkanlogisktförklarasmed attenäldrehundharmeraerfarenheteravklinikerochvetattdetkanförväntasnågon formavobehag,somt.ex.vaccineringelleröronundersökningdär. 5.4Rasensinverkan Iproblembeteendendärrasenhadeeninverkanvarföljanderaseröverrepresenterade iallakategorierförbådeundvikandeochaggressivtbeteende:blandras,pudel, chihuahuaochdvärgpinscher.schäfer,goldenretriever,labradorretriever,finsk lapphundochbordercollievarunderrepresenteradeiallaundersöktakategorier. Shetlandsheepdogvisadeuppmerundvikandebeteendeänövrigaraserialla kategorier,menvarunderrepresenteradiaggressivitetsstatistiken.irottweilernsfall varsituationendenmotsatta;deundvekmindremenvisademeraaggressivitet. Våraresultatstämdedelvisöverensmedtidigareforskningsresultat,mendetförekom ocksåavvikelser.bamberger&houpt(2006)kom,precissomvi,framtillatt labradorretrievrarvisademindrerädslaochaggressivitetijämförelsemedövrigaraser. Likheterfannsocksåiattblandrashundarvisademeraaggressivtbeteendeänövriga hundaribådevåraochbamberger&houptsresultat.bamberger&houptkundedock påvisaenökadbenägenhetföraggressivtbeteendehosschäfrar,medanvåraresultat varmotsatta. Mahutsforskningsresultatfrån1958hadestoralikhetermedvåraifråganomrädsla, omviantarattundvikandebeteendetivårundersökningberorpårädsla.collie,tax ocholikastorlekarspudlarförekombådeimahutsochvåraforskningsresultatblandde merabenägna.mahuthadeocksåschäfernpåsinlista. Duffysresultat(2008)skildesigendelfrånvåraifråganomras.Merabenägnaattvisa aggressivitetmotfrämmandemänniskorvarenligtbådeduffyochosstaxaroch 35

40 chihuahuas.duffyhadedessutomjackrussellterriernpåsinlista,menenligtvåra resultatvardenmindrebenägenänandraraserattvisaaggressivitet. Dethartidigarekonstateratsattsmåhundars(<20kg)ägareaccepteraraggressivt beteendeistörreutsträckningänstorahundarsägareochdetharspekuleratsöver möjlighetenattdettapålångsiktkanhapåverkatdetgenetiskaanlagetmotdet aggressivahållet(arhantm.fl.2010).ivåraresultatvardesmårasernainte överrepresenteradeiaggressivitetsstatistiken. Skillnadernamellanvåraochtidigareresultatkanbl.a.beropåattforskningarnagjorts iolikavärldsdelarochrasernadärförkanavvikagenetisktfrånvarandra.haupts undersökningärocksårättgammalochrasernakansomföljdavavelsarbetetha ändratsendelpå50år. Detärvärtattobserveraatt,somkonstateratsikapitel3,detenbartsökts korrelationermellanproblembeteendenochderasersomdeltagitiundersökningen medtillräckligtstortantalindivider.därförharstörstadelenavrasernafallitutanför dennaanalys.mankanalltsåintedradirektaparallellermedtidigareresultat. Precissomifalletmedkastreradehanarärdetomöjligtattpåbasenavdessaresultat sägaattärrasenisigenorsaktillmöjligaproblembeteendenelleromdetfinns bakomliggandeorsakersomgörresultatenmissvisande.mankantänkasigattdetkan finnasolikauppfostringstrenderinomraserellerattenvisstypsmänniskaväljeratt skaffaenvisssortshund.dessafaktorerkanpåverkaförekomstenav beteendeproblemmeraänrasenisig. DåmanjämfördeundersöktarasernamedFinskaKennelklubbensregistreringsstatistik förrenrasigahundarfrånår2011visadesigspetsrasersomanvändsförjaktbrukoch drivandejakthundarvaraunderrepresenteradeiundersökningen.ävennågravanliga sällskapshundsraservarunderrepresenterade.dettakanberopåattfrågeformuläret distribueratsojämntellerpåjakthundägarnaslivsstil.eftersomlänkentill 36

Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben

Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben Bedömningen börjar kl.09:00 Domaren bedömer ca 15-20 hundar i timmen så du kan räkna ut på ett ungefär när

Läs mer

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3 RING 3 kl.9.00 Domare: Carina Ekwall Ringsekreterare: Lotta Sörbom och Märta Brandts GRUPP 1 Australian Kelpi 1 Australian Shepherd 5 Bearded Collie 1 Belgisk Vallhund/Groenendael 1 Belgisk Vallhund/Malinois

Läs mer

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra.

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra. 1 UPPGIFT 1 HUNDRASER I ditt arbete som Hundfysioterapeut kommer du att komma i kontakt med ett antal olika hundraser. Det är inte några av våra husdjur idag som har sådan variation i utseende och temperament

Läs mer

Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012

Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012 Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012 Bedömningen i respektive ring startar kl. 09.00. Du som anmält din hund

Läs mer

UTREDNINGEN AV LIVSMEDELS- OCH VATTENBURNA UTBROTT I SVERIGE I JÄMFÖRELSE MED DET FINLÄNDSKA SYSTEMET

UTREDNINGEN AV LIVSMEDELS- OCH VATTENBURNA UTBROTT I SVERIGE I JÄMFÖRELSE MED DET FINLÄNDSKA SYSTEMET Helsingfors universitet Veterinärmedicinska fakulteten Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa Miljö- och hälsoskyddstillsyn UTREDNINGEN AV LIVSMEDELS- OCH VATTENBURNA UTBROTT I SVERIGE I JÄMFÖRELSE

Läs mer

Beteendeproblem hos hund som kan leda till avlivning

Beteendeproblem hos hund som kan leda till avlivning Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Beteendeproblem hos hund som kan leda till avlivning Johanna Lövebrant Bild: www.fotoakuten.se Självständigt arbete i

Läs mer

Flatcoated retriever, schäfer, tysk jaktterrier och finsk stövare är några raser som bara har 55 procents chans att leva i tio år.

Flatcoated retriever, schäfer, tysk jaktterrier och finsk stövare är några raser som bara har 55 procents chans att leva i tio år. Totalt alla raser Hundarna blir äldre över tid Över 90 procent blir äldre än fem år idag, och två tredjedelar av alla hundar blir över 10 år gamla. 1995 avled 4,4 procent av hanhundarna, 2002 avled 3,9

Läs mer

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM Bedömningen startar klockan 10.00 Beräkna att domaren dömer ca 20 hundar per timme. Detta kan användas som riktlinje

Läs mer

HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017

HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017 HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017 På Timrå Brukshundklubbs nya klubbområde vid Midlanda se bifogad karta Telefon till vägvisare: Anna 070-696 18 86 1 Ring 1 (officiell) start 09.00: Peter

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT HUND Hund över huvud taget? Valp eller vuxen hund?

ATT VÄLJA RÄTT HUND Hund över huvud taget? Valp eller vuxen hund? ATT VÄLJA RÄTT HUND Hund över huvud taget? Att ha hund kan vara det som gör livet värt att leva men det kan också bli en belastning på ett sätt man inte tänkt sig. Hundar tar tid och kräver uppmärksamhet!

Läs mer

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Förnamn Efternamn Yrkesbeteckning Institution eller avdelning Andra upplagan (första upplagan 2005) Helsingfors 28.1.2014 Avhandling fornamn.efternamn@helsinki.fi

Läs mer

et Juvertumörer Vill du bidra till ökad kunskap om tumörsjukdomar hos hund?

et Juvertumörer Vill du bidra till ökad kunskap om tumörsjukdomar hos hund? Djurägarinformation om Projektet et Juvertumörer hos hund Vill du bidra till ökad kunskap om tumörsjukdomar hos hund? Vi letar efter gener som orsakar juvertumörer. Varför? För att kunna testa symptomfria

Läs mer

FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN

FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN PREMIUM DJURFODER är vårt sortiment av premiumfoder för uppfödare som satsar på högsta kvalitet. Fodrets professionellt framtagna nutritionsparametrar och

Läs mer

Storleksguide för hundplagg. Dogwear Size Manual

Storleksguide för hundplagg. Dogwear Size Manual Storleksguide för hundplagg Dogwear Size Manual 4 Storleksguide för de vanligaste hundraserna...4 Så här hittar du rätt storlek... Outdoors produkter...4 Outdoors Microfleece overaller...6 Så här hittar

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Oacceptabelt beteende Enl 5 i SKK:s allmänna regler för utställning, prov och tävlingar Hund som uppvisat ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller

Läs mer

Vi är tacksamma för att ni ställer upp och svarar på hälsoenkäten för schnauzer.

Vi är tacksamma för att ni ställer upp och svarar på hälsoenkäten för schnauzer. Vi är tacksamma för att ni ställer upp och svarar på hälsoenkäten för schnauzer. Enkäten är en del av RAS, vilken ska uppgraderas i år. Vilket vi hoppas leder fram till hur vår fantastiska ras utvecklats

Läs mer

Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung

Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung Tack för din anmälan och varmt välkommen till vår utställning. Kontroll av vaccination

Läs mer

Bilaga 1 Enkät angående resursförsvar hos hund

Bilaga 1 Enkät angående resursförsvar hos hund Bilaga 1 Enkät angående resursförsvar hos hund Om ni har flera hundar i hushållet, var vänlig och välj ut en av hundarna samt att endast delta i enkäten en gång. Detta för att resultatet ska bli så rättvisande

Läs mer

PROBLEMBETEENDE HOS HUND. en redogörelse av olika problembeteende och dess orsaker, spridning och behandlingar

PROBLEMBETEENDE HOS HUND. en redogörelse av olika problembeteende och dess orsaker, spridning och behandlingar PROBLEMBETEENDE HOS HUND en redogörelse av olika problembeteende och dess orsaker, spridning och behandlingar Caroline Hellgren fd. Yusof Projektarbete vid avdelningen för djurskydd, 10p SLU, Uppsala 2005

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté den 8 december på Rissnegård, Spånga

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté den 8 december på Rissnegård, Spånga SKK/UKK /2010 2010-12-08 114-138 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté den 8 december på Rissnegård, Spånga Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.),

Läs mer

Kennelnamnsbestämmelser

Kennelnamnsbestämmelser Kennelnamn 2002 1 2 Kennelnamnsbestämmelser (Fastställda av KF 1997) Kennelnamn är obligatoriskt för uppfödare som efter 1985-01-01 registrerar sin tredje valpkull. Kennelnamn Med kennelnamn menas det

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi

Rasspecifik Avelsstrategi Rasspecifik Avelsstrategi för Dvärgpinscher Arbetsgruppen har bestått av: Helen Andersson Gunnel Karlsson Miia Lindberg Annette Persson Rasspecifik Avelsstrategi för DVÄRGPINSCHER Historik Dvärgpinschern

Läs mer

Aggression hos hundar - orsaker, förekomst och träningsmetoder

Aggression hos hundar - orsaker, förekomst och träningsmetoder Aggression hos hundar - orsaker, förekomst och träningsmetoder Inter-aggression among dogs - causes, occurrence and training methods Tova Örting Etologi och djurskyddsprogrammet Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Hälsoenkät avseende Australian Shepherd 2012

Hälsoenkät avseende Australian Shepherd 2012 Svenska Australian Shepherdklubben Hälsoenkät avseende Australian Shepherd 2012 Genom åren har återkommande enkätundersökningar genomförts för att kartlägga hälsoläget hos rasen Australian Shepherd i Sverige.

Läs mer

Epilepsienkät - Hund

Epilepsienkät - Hund 1 Epilepsienkät - Hund Datum: 1. Allmänna frågor: Ägarens namn: Adress: Telefon: e-mail: 2. Information om hunden Tilltalsnamn Registrerat namn Registreringsnummer Ras Uppfödarens namn: Födelsedatum: Hundens

Läs mer

Beteendeinventering inom rasen perro de agua español

Beteendeinventering inom rasen perro de agua español Beteendeinventering inom rasen perro de agua español Rapport för Svenska Perro de Agua Españolklubben av Kenth Svartberg, FD, Svartbergs Hundkunskap (www.svartbergs.se), 2014-11-03 Bakgrund Under hösten

Läs mer

Dogwear Size Manual. Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg

Dogwear Size Manual. Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg Dogwear Size Manual Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg Hur hunden mäts och hur måtten tolkas. Halsomkrets. Bröstomkrets.Rygglängd. Midjemått. Rygglängden mäts från manken till svansroten medan hunden

Läs mer

ARBETSBAKGRUNDSKUNSKAP

ARBETSBAKGRUNDSKUNSKAP ARBETSBAKGRUNDSKUNSKAP En del av Hundskola.NU! 2.0 2 av Ingela Melinder Arbetsbakgrund och ras påverkar mycket! HUNDDJUR KINESISK VARG HUND ANVÄNDNINGSOMRÅDE ARBETSBAKGRUND Gårdshundar; Gryt- och råtthundar;

Läs mer

hund&katt Tidskriften för veterinärmedicin och smådjurskunskap Nummer 4 2013 Skotträdsla Omplaceringshund Farliga påsar... Analsäckar eller inte?

hund&katt Tidskriften för veterinärmedicin och smådjurskunskap Nummer 4 2013 Skotträdsla Omplaceringshund Farliga påsar... Analsäckar eller inte? om hund&katt Tidskriften för veterinärmedicin och smådjurskunskap Nummer 4 2013 Skotträdsla Omplaceringshund Farliga påsar... Analsäckar eller inte? Att ta hand om en vuxen hund Foto: Marielle Westman

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för Podenco Canario Fastställd av SKK/AK 2014-03-12. Sif Bredenfeldt Ordförande GRAINS. Underlaget utarbetat av Eva Averin.

Rasspecifik avelsstrategi för Podenco Canario Fastställd av SKK/AK 2014-03-12. Sif Bredenfeldt Ordförande GRAINS. Underlaget utarbetat av Eva Averin. Rasspecifik avelsstrategi för Podenco Canario Fastställd av SKK/AK 2014-03-12 Sif Bredenfeldt Ordförande GRAINS Underlaget utarbetat av Eva Averin. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rasens namn Rasklubb och Specialklubb

Läs mer

Hälsoenkät Irländsk varghund 2011

Hälsoenkät Irländsk varghund 2011 Hälsoenkät Irländsk varghund 2011 I SKK:s verksamhetsplan antagen på kennelfullmäktige 2001 finns ett krav på att alla rasklubbar ska ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Utgångspunkt för rasens särskilda

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

SHIBA-NO-KAI HÄLSOENKÄT FÖR SHIBA. Hundens namn i stamtavlan:... Registreringsnr. Födelseår.. Kön.

SHIBA-NO-KAI HÄLSOENKÄT FÖR SHIBA. Hundens namn i stamtavlan:... Registreringsnr. Födelseår.. Kön. SHIBA-NO-KAI HÄLSOENKÄT FÖR SHIBA Hundens namn i stamtavlan:... Registreringsnr. Födelseår.. Kön. Hur använder Du Din hund? (Man kan kryssa flera rutor!) sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility

Läs mer

FUNCTIONAL ASSESSMENT INTERVIEW (FAI)

FUNCTIONAL ASSESSMENT INTERVIEW (FAI) FUNCTIONAL ASSESSMENT INTERVIEW (FAI) Namn: Ålder: Kön: Intervjudatum: Intervjuare: Namn på de intervjuade A 1. Definiera topografi (hur det yttrar sig), frekvens (hur ofta) duration (hur länge beteendet

Läs mer

Avelsvärdering för HD och AD. Sofia Lindberg Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Avelsvärdering för HD och AD. Sofia Lindberg Institutionen för husdjursgenetik, SLU Avelsvärdering för HD och AD Sofia Lindberg Institutionen för husdjursgenetik, SLU HD och AD är kvantitativa egenskaper Påverkas av många olika gener. Inverkan av olika miljöfaktorer. Uppvisar kontinuerlig

Läs mer

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år.

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Bilaga 1 Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Inavelsgrad Peppar & salt Svart Födda Inavelsgrad* Födda Inavelsgrad* 1991 188 2,3 % 64 2,9 % 1992 82 3,3 % 96 3,6 % 1993 189

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01.

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Uppfödaren ska efterfölja SKK:s grundregler för uppfödare. För hanhund gäller: Hanhunden ska

Läs mer

Lathund hur man kan använda SKK Avelsdata

Lathund hur man kan använda SKK Avelsdata Lathund hur man kan använda SKK Avelsdata Här kan du till exempel göra stamtavlor för tänkta parningar provparningar se inavelökningen i den tänkta kullen se samlade resultat för den enskilda hunden se

Läs mer

Hundpsykolog Charlotte Swanstein

Hundpsykolog Charlotte Swanstein Vi har en golden pojke 3år och vi får ev, en valp på 5mån också golden pojke hur gör vi bäst när man ska tar in den nya hunden i flocken så de inte bli fel för någon av hundarna. Ska man tänka på något

Läs mer

Övning/aktivitet 3: Känslor

Övning/aktivitet 3: Känslor Tidsåtgång: 3-4 timmar Material Foton av hundar och katter som visar olika uttryck; Kopieunderlaget känslo-pussel (kort för att lägga känslo-pussel ). Kopieunderlaget Känslo-ansikten. Läroplanens mål Förstå

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.

Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m. Professor Catharina Linde Forsberg, SLU svarar på frågor om fertilitet och bästa parningstidpunkt, kön på valparna, antal valpar m.m Den här sammanställningen är ett resultat av en e-postkommunikation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE UK har under 215 Genomfört 4 uppfödar/medlemsmöten i Katrineholm, Stockholm, Sundsvall och Göteborg. På dessa möten har huvudelen av diskusionerna handlat om ett eventuellt införande

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren

Läs mer

MH SOM HJÄLPMEDEL I HUNDAVELN

MH SOM HJÄLPMEDEL I HUNDAVELN MH SOM HJÄLPMEDEL I HUNDAVELN PER-ERIK SUNDGREN Avd. för smådjursavel Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7023, 750 07 Uppsala BAKGRUND En tidigare redovisning av ärftlig variation i Svenska Brukshundsklubbens

Läs mer

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 2015-04-16 Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand,

Läs mer

Svenska Vallhundsklubben

Svenska Vallhundsklubben »...bevara och vidareutveckla vallhundarnas arbetsegenskaper till gagn för ägare av får och nötkreatur, eller liknande«svenska Vallhundsklubben associerad med Svenska Kennelklubben BORDER COLLIE VÅR MESTA

Läs mer

Hej Whippetägare/uppfödare!

Hej Whippetägare/uppfödare! Hej Whippetägare/uppfödare! Det du nu håller i din hand är Svenska Whippetklubbens (SW) hälsoenkät 2008. 1989 beslutades att SW ska genomför hälsoenkäter med jämna intervaller. Sedan dess har fyra undersökningar

Läs mer

Rapport från SKKs Avelskonferens 2009 (Del 2)

Rapport från SKKs Avelskonferens 2009 (Del 2) Rapport från SKKs Avelskonferens 2009 (Del 2) En panel bestående av Hans Forsell, Britt-Marie Dornell, Åke Hedhammar, Renee Sporre Willes och Karin Drotz talade om Exteriöra överdrifter, en trend som vänt?

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Uppföljning rasspecifika avelsstrategier Kapitel 1: Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav. Mål 1:1: minst 80 % av kullarnas valpar blir mentalbeskrivna.

Läs mer

Välkommen till Vintercupen! Tävlingsmässig träning i rallylydnad, alla klasser!

Välkommen till Vintercupen! Tävlingsmässig träning i rallylydnad, alla klasser! Välkommen till Vintercupen! Tävlingsmässig träning i rallylydnad, alla klasser! Lördagen den 9 januari. Tider (OBS! Alla tider är cirka tider!): Anmälan: senast tio minuter innan respektive banvandring.

Läs mer

FM och privata tjänstehundsuppfödare.

FM och privata tjänstehundsuppfödare. Uppfö daransvar. Seriösa uppfödare har ett nästan oändligt ansvar för sina valpar. Det är inte ovanligt att de har kontakt med hundens familj under hela dess liv, särskilt de första åren. Att ansvaret

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 10 vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 153 LABRADOR RETRIEVER 72 JACK RUSSELL TERRIER 65 GOLDEN RETRIEVER 58 SHIH TZU 41 ROTTWEILER 36 MOPS 34 SHETLAND SHEEPDOG 33 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 32 BORDER

Läs mer

Informationssäkerhetsmedvetenhet

Informationssäkerhetsmedvetenhet Informationssäkerhetsmedvetenhet En kvalitativ studie på Skatteverket i Linköping Kandidatuppsats, 10 poäng, skriven av Per Jutehag Torbjörn Nilsson 2007-02-05 LIU-IEI-FIL-G--07/0022--SE Informationssäkerhetsmedvetenhet

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

Utredning av hjärtlungräddning vid HNS sjukhus - organisation, skolning och insamling av resultat

Utredning av hjärtlungräddning vid HNS sjukhus - organisation, skolning och insamling av resultat Utredning av hjärtlungräddning vid HNS sjukhus - organisation, skolning och insamling av resultat Jenna Ahlmark Medicine kandidat Anestesiologi och intensivvård Helsingfors 24.02.2012 Avhandling Handledare:

Läs mer

Mentalitet och avel. www.viljashundskola.se sid 1

Mentalitet och avel. www.viljashundskola.se sid 1 Mentalitet och avel Mentalitet uppfattas och beskrivs ofta som något som är ganska svårt att förutsäga och att förutsäga en enskild individs mentalitet är ganska svårt. För att styra mentala egenskaper

Läs mer

Kursschema våren 2013

Kursschema våren 2013 Kursschema våren 2013 Anmälan: info@hundakuten.se Besök vår hemsida: www.hundakuten.se Valpen måste tidigt lära sig vad som förväntas av den i sin nya familj, och vilka regler som gäller. En fungerande

Läs mer

HabQ: Uppföljning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism eller utvecklingsstörning med autismlikande tillstånd

HabQ: Uppföljning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism eller utvecklingsstörning med autismlikande tillstånd Övergripande modell: Uppföljning av insatser vid problemskapande beteenden hos vuxna med autism eller utvecklingsstörning med autismlikande tillstånd HabQ Version 2015-12-21 HabQ: Uppföljning av insatser

Läs mer

Nyttan av skvaller att förekomma

Nyttan av skvaller att förekomma Nyttan av skvaller att förekomma Med skvallerträning i olika form kan du inte bara förekomma bekymmer såsom utfall vid hundmöten utan även komma tillrätta med redan uppkomna sådana hos de allra flesta

Läs mer

HUNDENS plats i folkhemmet

HUNDENS plats i folkhemmet Hundens plats i folkhemmet HUNDENS plats i folkhemmet Anna Bendz D et finns drygt 700 000 hundar i Sverige. Ungefär var åttonde hushåll har hund. Hundar förekommer i olika miljöer som sällskapshundar,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté (UKK) den 5 februari 2011, Görvälns Slott

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté (UKK) den 5 februari 2011, Görvälns Slott SKK/UKK 1/2011 2011-02-05 1-26 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté (UKK) den 5 februari 2011, Görvälns Slott Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.),

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

Svenska Kennelklubben Utställning World Dog Show 2008 i Stockholmsmässan, Älvsjö

Svenska Kennelklubben Utställning World Dog Show 2008 i Stockholmsmässan, Älvsjö Ringfördelning Svenska Kennelklubben Utställning World Dog Show 2008 i, Älvsjö Torsdag _ Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté den 21 oktober på Möllan, Spånga

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté den 21 oktober på Möllan, Spånga SKK/UKK 5/2010 2010-10-21 90-113 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté den 21 oktober på Möllan, Spånga Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.),

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga 1 SKK/UKK 5/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.),

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

Min valp är 11 veckor och "juckar" ibland på mig, antar att detta är ett försök/tecken på dominans. Hur får jag bort detta beteende?

Min valp är 11 veckor och juckar ibland på mig, antar att detta är ett försök/tecken på dominans. Hur får jag bort detta beteende? Vi får hem våran lilla Norwich terrier i påsk, och min fråga är: på kvällen när man satt sej i soffan, ska man lyfta in hundkorgen i vardagsrummet el ska man ha den i knäet el göra en tillfällig hörna

Läs mer

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 Innehåll Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar,

Läs mer

Regler för lure coursing prov

Regler för lure coursing prov Regler för lure coursing prov LCK 2007-01-01 LC 01 O 1 (15) Versionshistorik Version Ändringar/Kommentarer Gjort av Datum M Första utgåvan som godkänts av SKK/BK Jonny Hedberg 1998-08-10 N N1 N2 N3 O Av

Läs mer

BERIKNINGSOBJEKTENS INVERKAN PÅ SLAKTSVINENS BETEENDE OCH STRESSNIVÅ

BERIKNINGSOBJEKTENS INVERKAN PÅ SLAKTSVINENS BETEENDE OCH STRESSNIVÅ BERIKNINGSOBJEKTENS INVERKAN PÅ SLAKTSVINENS BETEENDE OCH STRESSNIVÅ Sara Holms Pro gradu-avhandling Helsingfors universitet Institutionen för lantbruksvetenskaper Husdjursnäring Maj 2014 HELSINGIN YLIOPISTO

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

Lathund för Avelsdata

Lathund för Avelsdata Lathund för Avelsdata Börja med att registrera dig! Skriv i en signatur som är lätt att komma ihåg och välj sedan ett lösenord. Lösenordet ska skrivas i två gånger och innehålla minst 6 tecken! När du

Läs mer

Livslängd och dödsorsaker hos hund

Livslängd och dödsorsaker hos hund Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Livslängd och dödsorsaker hos hund Veronica Strömberg Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp Veterinärprogrammet,

Läs mer

HundAkutens kurser, hösten 2016

HundAkutens kurser, hösten 2016 HundAkutens kurser, hösten 2016 Anmäl dig till våra spännande kurser på: info@hundakuten.se eller 070-583 30 00 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund,

Läs mer

Drever i SKKs avelsdata. Avelskonferens i Tällberg juni 2016 Kjell Andersson Avelskommittén

Drever i SKKs avelsdata. Avelskonferens i Tällberg juni 2016 Kjell Andersson Avelskommittén Drever i SKKs avelsdata Avelskonferens i Tällberg 17-18 juni 2016 Kjell Andersson Avelskommittén Antal registrerade drevervalpar per år 1990-2015 Importer kan visas fr.o.m. 2004 Kullstorlek för drever

Läs mer

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser 1. Reglernas tillämplighet Dessa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs AVELS- OCH HÄLSOKOMMITTÉ 2015 Den 26 mars 2015 fastställde SKKs Avelskommitté vår RAS-revidering. Helgen den 10-11 oktober genomförde Carina Larsson och Tina Forsell SKKs

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 575 659 ALE SCHÄFER 105 141 ALE JACK RUSSELL TERRIER 53 60 ALE GOLDEN RETRIEVER 47 54 ALE LABRADOR RETRIEVER 44 49 ALE ROTTWEILER

Läs mer

INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN

INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN INFORMATION FRÅN TRESTADSSTUDIEN UNGDOMAR OCH SÖMN OM UNGDOMAR OCH SÖMN Syftet med Trestadsstudien är att nå en fördjupad förståelse för varför vissa ungdomar på kort tid utvecklar flera olika problem

Läs mer

Beteendeproblem hos sällskapskatter

Beteendeproblem hos sällskapskatter Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Beteendeproblem hos sällskapskatter Emelie Lundberg Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp Veterinärprogrammet,

Läs mer

Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3

Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3 Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3 När en valp föds så är den blind och döv, och kan med nöd och näppe röra sig. Ändå har den en sådan överlevnadsinstinkt att den kämpar sig fram

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen Genomgång av registreringar 2013-2014 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande

Läs mer

AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN. Avelskommittén har under 2015 genomgått stora organisationsförändringar.

AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN. Avelskommittén har under 2015 genomgått stora organisationsförändringar. SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Verksamhetsberättelse AKC 2015 AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN Avelskommittén har under 2015 genomgått stora organisationsförändringar. Kommitténs ledamot Malin Eriksson

Läs mer

Skolmiljö och stress Ett arbete om hur lärare och elever upplever skolmiljön med stress som utgångspunkt

Skolmiljö och stress Ett arbete om hur lärare och elever upplever skolmiljön med stress som utgångspunkt Linköpings universitet Grundskollärarprogrammet, 1-7 Linda Irebrink Skolmiljö och stress Ett arbete om hur lärare och elever upplever skolmiljön med stress som utgångspunkt Examensarbete 10 poäng Handledare:

Läs mer

Sammanställning av resultat HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013 samt siffror för 2008.

Sammanställning av resultat HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013 samt siffror för 2008. 1 Sammanställning av resultat HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013 samt siffror för 2008. Vi sökte hundar som fyllde kraven: Samtliga nu levande hundar. Hundar som levde 1/1-2010, men

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 2012-01-01 Bestämmelser MH Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Dessa bestämmelser

Läs mer

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m

Veterinärvårdsförs kan tecknas fr.o.m - t.o.m Försäkringen består i regel av en livförsäkring och en. Livbeloppet och maxbeloppet för veterinärvård sänks hos de flesta försäkringsbolag successivt när hunden blir äldre. Från vilken ålder nedtrappningen

Läs mer

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Foto: Åsa Lindholm Sofia Malm Vad är HD och ED? Två av de vanligaste ärftliga defekterna hos hund Tillväxtrubbningar i skelettet, orsakar artros i leden

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté, UKK torsdag 31 augusti 2016.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté, UKK torsdag 31 augusti 2016. Sida 1/19 SKK/UKK nr 3 2016 67-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté, UKK torsdag 31 augusti 2016. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Agneta Ståhle

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 4. Regler

Förbundsstyrelsens förslag nr 4. Regler Förbundsstyrelsens förslag nr 4 revidering av regler och anvisningar för mentaltest (MT) Regler www.brukshundklubben.se Postadress: Box 4, 123 21 Farsta - Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta Tel:

Läs mer

Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar.

Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar. PROJEKT POLISEN: Polisrytteriet, del 1 Jag ringde upp Lars Östrell som har hand om polishästarna här i Malmö och ställde några frågor om polishästar och hur de jobbar. Hur gamla är hästarna? De är mellan

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 110 151 LABRADOR RETRIEVER 60 66 JACK RUSSELL TERRIER 56 61 GOLDEN RETRIEVER 48 54 SHIH TZU 33 40 ROTTWEILER 33 35 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 26 33 BORDER COLLIE 23 31 TAX 29 31 SHETLAND SHEEPDOG

Läs mer

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer