DOM Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-07-05 Göteborg"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Christer Corneliusson Ekobrottsmyndigheten, Första ekobrottskammaren i Göteborg Motpart (Målsägande) Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne, c/o Robert Bladh, Tulpanvägen 3, Kärna Företrädd av åklagaren Klagande och motpart (Tilltalad) CHRISTINA Elisabeth Bladh, c/o Andersson, Jordliden 1, Kungälv Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Leif Almquist Lilla Bommen 1, Göteborg SAKEN Grov trolöshet mot huvudman m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer Christina Bladh även enligt 9 kap. 3 brottsbalken för grovt bedrägeri och bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år 6 månader samt förlänger näringsförbudet till den 28 december Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att hovrättens dom inte vunnit laga kraft. Vad tingsrätten har förordnat om kvarstad ska alltjämt gälla med tillägget att kvarstaden ska bestå till och med en månad efter lagakraftvunnen dom. Kvarstaden ska upp- Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B höra att gälla när denna tid gått till ända eller verkställighet av domen dessförinnan sker. Leif Almquist tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Christina Bladh har yrkat att hovrätten ogillar åtalet i sin helhet och som en följd därav ogillar målsägandens skadeståndstalan. Hon har vidare yrkat att hovrätten lämnar åklagarens yrkande om näringsförbud utan bifall. För det fall tingsrättens dom i skulddelen helt eller delvis skulle stå fast, har hon yrkat att påföljden bestäms till en icke frihetsberövande sådan alternativt till ett väsentligt kortare fängelsestraff. Åklagaren har yrkat att hovrätten dömer Christina Bladh för samtliga urkundsförfalskningar och rubricerar dessa som grova samt under alla omständigheter bestämmer påföljden till ett fängelsestraff inte understigande tre år. Han har vidare yrkat att tiden för näringsförbudet förlängs betydligt. Part har bestritt motparts ändringsyrkanden. Hovrätten har i beslut den 14 juni 2012 upphävt av tingsrätten meddelat reseförbud. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Hovrätten har tagit del av samtliga ljud- och bildupptagningar av förhören vid tingsrätten. Tilläggsförhör har ägt rum med Christina Bladh och Sven Berntsson. Dessutom har Peter Carlsson och Britta Brycke hörts som nya vittnen i hovrätten. Samma skriftliga bevisning som åberopades vid tingsrätten har lagts fram även i hovrätten. Därutöver har Christina Bladh åberopat handlingar avseende en hjullastare, skrivelse från Landshypotek AB, utdrag ur förhör med Thomas Bladh, protokoll från

3 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B styrelsemöte i Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne (Stiftelsen), Stiftelsens årsredovisningar inklusive förvaltningsberättelse, fakturor utfärdade av Robert Bladhs företag Bladhs Miljöteknik, sammanställning över Christina och Thomas Bladhs utgifter under åren , fotografier, ändringsanmälan avseende plusgirot, skrivelser från revisor Leif Bohman samt skrivelser från Stiftelsen till Kungälvs kommun. HOVRÄTTENS SKÄL Skuld Åtalet för trolöshet mot huvudman (åtalspunkten 1) Christina Bladh har gjort gällande att Stiftelsen har köpt en hjullastare från Panrab AB och hon har som ny bevisning i hovrätten bl.a. åberopat tre handlingar som utgjort underlag för Stiftelsens bokföring i detta avseende. Hon har dessutom under sitt tilläggsförhör i hovrätten uppgett att Sven Berntsson undertecknat de aktuella handlingarna och att han därför har känt till inköpet. Sven Berntsson har uppgett att han aldrig har diskuterat inköp av en hjullastare för Stiftelsens räkning, att handlingarna innehåller flera sakfel samt att de inte är undertecknade av honom utan av någon annan person. Peter Carlsson, som varit sambo med en syster till Christina Bladh, har bl.a. hörts om Thomas Bladhs arbetsinsats i Stiftelsens projekt. Vad som förekommit i hovrätten föranleder inte någon annan bedömning av skuldfrågan än den tingsrätten gjort. Hovrätten delar även tingsrättens uppfattning att brottet är att betrakta som grovt. Christina Bladh ska således dömas för grov trolöshet mot huvudman i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Åtalet för grov urkundsförfalskning (åtalspunkten 2) Hovrätten ansluter sig till tingsrättens uppfattning att Christina Bladhs invändning att det funnits ett underförstått samtycke för henne att teckna Thomas Bladhs namn eller

4 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B att hon i vart fall trott sig ha handlat med stöd av sådant samtycke inte kan lämnas utan avseende. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att denna invändning får godtas såvitt avser skuldebreven och fullmakten från augusti 2009, men även när det gäller årsredovisningarna och fastställelseintygen eftersom årsredovisningarna normalt sett undertecknas innan revisionsberättelsen upprättas. När det gäller övriga handlingar förefaller det uppenbart att Christina Bladh undertecknat dessa handlingar med Thomas Bladhs namn för att på så sätt undanhålla besvärande uppgifter från honom. Det gäller även den fullmakt som upprättades i januari 2011 genom vilken Madeleine Johansson fick i uppdrag att göra vissa dispositioner beträffande löneuttag i bolagen, vilket ledde till en omfattande skatteskuld för Thomas Bladh. Sammanfattningsvis anser hovrätten att åtalet ska ogillas såvitt avser samtliga skuldebrev och årsredovisningar inklusive fastställelseintyg samt fullmakten från augusti 2009, men bifallas beträffande övriga handlingar. Christina Bladh ska således dömas för elva fall av urkundsförfalskning. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att brotten inte är att betrakta som grova. Åtalet för grovt bokföringsbrott (åtalspunkterna 3 och 4) Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det genom åberopade revisionsberättelser och vittnesförhör är visat att de brister som anges i åklagarens gärningsbeskrivningar har funnits och att det s.k. huvudsakskriteriet är uppfyllt för respektive räkenskapsår och bolag. Hovrätten instämmer även i tingsrättens bedömning att Christina Bladh är ansvarig för bristerna och att hon inte kan undgå ansvar för sex fall av bokföringsbrott. När det gäller frågan om brotten ska bedömas som grova delar hovrätten tingsrättens uppfattning att Christina Bladh agerat systematiskt. Hovrätten anser vidare att det förhållandet att Christina Bladh i viss utsträckning gjort privata inköp för bolagets medel utan att tydligt redovisa detta för bokföraren, visar att hennes agerande även haft ett skatteundandragande syfte. Brotten är därför att bedöma som grova bokföringsbrott.

5 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B Åtalet för grovt bedrägeri respektive grovt bidragsbrott (åtalspunkterna 5 och 6) I denna del har tilläggsförhör hållits med Christina Bladh och Britta Brycke har hörts som nytt vittne. Av förhören framgår bl.a. att Christina Bladh och Britta Brycke från hösten 2008 arrangerat healingkurser, att varje kurs omfattat tre heldagar vid tre olika kurstillfällen samt att det varit mellan fem och tio deltagare per kurs. Vad som förekommit i hovrätten föranleder inte någon annan bedömning av skuldfrågan än den tingsrätten gjort. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det är utrett att Christina Bladh har lämnat oriktiga uppgifter om sitt hälsoläge och arbetsförmåga och underlåtit att anmäla ändrade förhållanden i dessa avseenden. De felaktiga uppgifterna har medfört oriktiga utbetalningar och i vart fall i viss utsträckning lett till vinning för henne och skada för försäkringskassan. Hovrätten delar även tingsrättens uppfattning att hon haft uppsåt till gärningarna och att hon inte kan undgå ansvar med hänvisning till straffrättsvillfarelse samt att brotten är att bedöma som grova. Såsom tingsrätten påpekat ska vid bestämmandet av straffet hänsyn tas till att straffskalan för bidragsbrott är lägre än den för grovt bedrägeri. Detta innebär dock inte att de brott som begicks och fullbordades före den tidpunkt då bidragsbrottslagen trädde i kraft ska rubriceras som bidragsbrott utan de ska bedömas som grova bedrägerier. Av utredningen i målet har framgått att de utbetalningar som omfattas av åtalspunkt 5 och som har skett fr.o.m. januari 2002 t.o.m. juni 2008 har gjorts på grundval av fem olika ansökningar, samtliga gjorda före den tidpunkt då lagen om bidragsbrott trädde i kraft. Christina Bladh har därefter, den 19 maj 2008, lämnat in en ansökan som efter beslut den 29 juli 2008 har medfört utbetalningar från Försäkringskassan under perioden fr.o.m. juli 2008 t.o.m. juni För de perioder och med de belopp som är redovisade i respektive åtalspunkt ska Christina Bladh således dömas för fem fall av grovt bedrägeri och ett fall av grovt bidragsbrott.

6 6 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B Åtalet för skattebrott (åtalspunkten 7) Det saknas skäl till annan bedömning beträffande denna åtalspunkt än den som tingsrätten har gjort. Christina Bladh ska därför fällas till ansvar för skattebrott i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Påföljd Såsom tingsrätten anfört är det samlade straffvärdet för de brott Christina Bladh döms för så högt att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Enligt hovrättens uppfattning motsvarar straffvärdet för den allvarligaste gärningen - trolöshet mot huvudman - fängelse i ett år och sex månader. Därutöver har hon gjort sig skyldig till elva fall av urkundsförfalskning, sex fall av grova bokföringsbrott, fem fall av grovt bedrägeri, ett grovt bidragsbrott samt skattebrott av normalgraden. Hovrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse i knappt tre år. Med beaktande av att Christina Bladh åläggs näringsförbud samt att hon under drygt ett halvårs tid varit belagd med reseförbud, anser hovrätten att fängelsestraffets längd bör bestämmas till två år och sex månader. Skadestånd och kvarstad Christina Bladh har vitsordat yrkat skadestånd såsom skäligt i sig. Eftersom hon fälls till ansvar för trolöshet mot huvudman ska hon utge yrkat belopp. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning även såvitt avser begäran om kvarstad. Kvarstaden ska dock bestå i enlighet med vad hovrätten angett i domslutet. Näringsförbud Christina Bladh ska meddelas näringsförbud på de skäl tingsrätten angett. Med hänsyn till att Christina Bladh gjort sig skyldig till omfattande ekonomisk brottslighet i flera olika bolag under flera års tid anser hovrätten att näringsförbudet bör omfatta en tid av fem år.

7 7 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 2 augusti 2012 I avgörandet har deltagit hovrättsråden Gunilla Åkerman, Ingrid Björck, referent, och adjungerade ledamoten Christian Nilsson samt nämndemännen Rolf Engström och Minna Salow (skiljaktig). AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 74 SKILJAKTIG MENING, se aktbilaga 75

8 Bilaga A Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Lars Lithner Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne c/o Robert Bladh Tulpanvägen Kärna Företrädd av åklagaren Tilltalad CHRISTINA Elisabeth Bladh, Frihetsberövande: Ålagd reseförbud Staby Kärna Offentlig försvarare: Advokat Leif Almquist Advokatfirman Lawcom Almquist AB Lilla Bommen Göteborg SLUT Begångna brott 1. Trolöshet mot huvudman Lagrum 10 kap 5 1 st och 2 st brottsbalken 2. Urkundsförfalskning 14 kap 1 brottsbalken 3. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken 4. Grovt bidragsbrott 3 bidragsbrottslagen (2007:612) 5. Skattebrott 2 skattebrottslagen (1971:69) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

9 2 Påföljd m.m. Fängelse 2 år Andra lagrum som åberopas 34 kap 1 1 st 2 p brottsbalken Näringsförbud Christina Bladh meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 4 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Skadestånd Christina Bladh ska utge skadestånd till Insamlingsstiftelsen till Niklas Bladhs minne med kr jämte ränta på beloppet enligt 4 och 6 räntelagen (1975:635) från den 16 september 2009 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Leif Almquist tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr kr mervärdesskatt. 2. Jan Ahlström tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten. Övrigt 1. Tingsrättens beslut den 16 september 2011 om kvarstad på Christina Bladhs egendom ska bestå såvitt gäller ett belopp om kr tills denna dom vunnit laga kraft. 2. Tingsrättens beslut den 14 december 2011 om reseförbud innebärande att Christina Bladh inte får lämna Sverige och att hennes pass ska kvarhållas i förvar ska bestå till dess denna dom vunnit laga kraft.

10 3 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se bilaga 1 med därpå antecknade justeringar. SKÄL Skuldfrågan Åtalspunkt 1 (grov trolöshet mot huvudman) Åklagaren har anfört bl.a. följande. Thomas Bladh och Christina Bladh har drivit näringsverksamhet tillsammans sedan slutet av 90-talet. Sedan 1998/1999 har Christina Bladh varit heltidssjukskriven. Arbetsfördelningen mellan makarna har varit att Thomas Bladh arbetat ute på fältet och träffat kunder, medan Christina Bladh skött ekonomin och administrationen vilket omfattat bl.a. kontakten med bokförare och revisorer. Thomas Bladh har inte haft ett eget bankkonto utan all ersättning till honom har gått in på Christina Bladhs bankkonto. Makarna har varit bosatta på en gård i Kärna i Kungälvs kommun. År 2002 förolyckades deras son Nicklas i en trafikolycka. Idén väcktes då att till hans minne starta en stiftelse med syfte att bygga cykelbanor i området runt Kärna, för att förebygga olyckor av det slag som drabbade Nicklas. År 2003 instiftades Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne (nedan stiftelsen). I styrelsen ingick till Christina Bladh, Thomas Bladh, Sven Berntsson och Ingrid Cornelisson samt senare Anders Holmensköld, som var kommunalråd. Stiftelsen byggde en första sträcka på meter, Kärna - Staby, genom i huvudsak ideella insatser. Därefter fick stiftelsen bidrag från kommunen för att bygga ytterligare fyra sträckor. Dessa var Kalvegring - Torsby kyrka, Kärna - Hallbjörntorpsvägen, Flateby - Torp och Kyrkby - Harestad. Den sista sträckan har endast påbörjats genom att grus har lagts. Under tiden betalade kommunen 2,8 miljoner kr till stiftelsen, och gåvor från andra erhölls med cirka kr. Stiftelsen har för sina byggnationer haft kostnader på

11 kr, varav en faktura till PEAB AB på kr inte har betalats. Stiftelsen är bokföringsskyldig och står under tillsyn av länsstyrelsen. Christina Bladh har varit ansvarig för stiftelsens bokföring. Revisorerna har år efter år riktat kritik mot hur bokföringen skötts, bl.a. ingavs årsredovisningar för sent. Christina Bladh försäkrade övriga styrelseledamöter att allt var i sin ordning och de litade på henne. Den 23 maj 2011 utsattes Thomas Bladh för ett sprängattentat av Martin Nilsson, som sedan en tid tillbaka haft ett förhållande med Christina Bladh. Martin Nilsson dömdes sedermera för mordförsök. Christina Bladh misstänktes för delaktighet i mordförsöket men förundersökningen mot henne lades ned. Efter mordförsöket började övriga styrelseledamöter att undersöka stiftelsens ekonomiska förhållanden närmare. De upptäckte att minst en miljon kr saknades varför Christina Bladh polisanmäldes. Alla betalningar från stiftelsen har verkställts av Christina Bladh. Vid genomgång av bokföringen och rekonstruktion av denna kunde konstateras att stora betalningar har gjorts till Panrab AB (Panrab) och Panrab Energi AB (Panrab Energi) samt till Christina Bladh själv. Bolagen ägs av Thomas Bladh och Christina Bladh med hälften var. Panrab och Panrab Energi har inte utfört arbete som motsvarar de betalningar som gjorts och några styrelsebeslut har inte fattats om att anlita Panrab eller Panrab Energi för uppdrag. Sammanlagt har Christina Bladh gjort betalningar till Panrab med kr, och över timmar har fakturerats (se översikt över transaktioner, aktbil. 83). Från denna summa ska dras av vissa betalningar som inte ifrågasätts, nämligen betalningar som gjorts före den 6 september 2005 (3 000 kr kr kr kr kr kr kr, eller sammanlagt kr), två utbetalningar som motsvaras av inbetalningar från Panrab (daterade den 15 december 2005 och den 29 december 2005) om kr och kr, ett belopp om kr som inte belastat stiftelsen, material till bro om kr och kr som betalats av Panrab för stiftelsens räkning till entreprenören Mikael Gillholm. Christina Bladh har vidare gjort utbetalningar till Panrab Energi med kr och till sitt eget konto med kr samt gjort kontantuttag vilka uppgår till kr. Christina Bladh har således verkställt utbetalningar utan motsvarande nytta för stiftelsen om

12 5 drygt 1½ miljoner kr. Ett återkommande mönster har varit att Christina Bladh tagit ut pengar från stiftelsens konto när det saknats medel hos Panrab eller Panrab Energi, för att därefter genast genomföra stora betalningar från Panrabs eller Panrab Energis respektive konto. Ett annat mönster har varit att utbetalning gjorts från stiftelsen till Panrab eller Panrab Energi utan att någon faktura funnits vilket har lett till att utbetalningen kommit att bokföras på observationskontot, Därefter har en faktura upprättats av Christina Bladh och beloppet har ombokats på ett utgiftskonto. Genomgående har också varit att styrelsebeslut saknats för de stora utbetalningar till Panrab och Panrab Energi som gjorts. En första utbetalning om kr för inköp av en hjullastare har verkställts den 6 september Det finns inga bevis för att en hjullastare har existerat. Revisorn har när det gäller räkenskapsåret anmärkt att han inte fått verifierat att hjullastaren tagits upp till sitt verkliga värde. Stiftelsen har aldrig ägt någon hjullastare och har inte haft behov av att äga en hjullastare. Senare har bokförts en kostnad på kr för hyra av hjullastare, vilken inte har avräknats. Kostnaden framstår som märklig då stiftelsen tidigare förskottsbetalat på en hjullastare. I det program som Christina Bladh använt för upprättande av fakturor är allt valbart utom fakturanummer. Undersökning av Christina Bladhs dator har utvisat att fakturor som hon för Panrabs räkning ställt ut till stiftelsen har upprättats efter löpande fakturadatum. Några har till och med skapats efter att Panrab trätt i likvidation, trots att endast likvidatorn haft rätt att fakturera då. Även fakturor som upprättats för Panrab Energis räkning har upprättats efter löpande fakturadatum. Faktura 15463, som är daterad den 3 januari 2009, måste t.ex. ha upprättats efter den 30 mars 2009, då faktura har upprättats. Fakturorna från stiftelsen har till övervägande del inte heller intäktsförts i Panrab respektive Panrab Energi. Christina Bladh har förnekat gärningen med hänvisning till att hon fått i uppdrag av Thomas Bladh och Robert Bladh att verkställa utbetalningarna vilka utgjort betalningar för utfört arbete eller alternativt att hon, i händelse arbetet inte har utförts, litat på Thomas Bladhs och Robert Bladhs uppgifter att arbetet har utförts.

13 6 Hon har till utveckling av sin inställning till gärningspåståendet anfört bl.a. följande. Det bestämdes tidigt att all post till stiftelsen skulle gå till andra än Christina Bladh och Thomas Bladh, eftersom alla i styrelsen skulle veta vad som hände. I början gick all post till Anders Holmensköld. Alla skrivelser från länsstyrelsen och revisorerna skickades till samtliga styrelseledamöter. Christina Bladh har inte haft ansvaret för bokföringen i stiftelsen utan endast skickat bokföringsmaterialet vidare till en bokföringsbyrå. Hon har fått information av Thomas Bladh och Robert Bladh om vilket pris som bestämts, att arbetet utförts osv. Eftersom bokföraren inte gjorde sitt arbete ordentligt anlitades en jurist, Madeleine Johansson, för att se till att bokföringen blev riktig. Ansvaret för bokföringen har vilat på hela styrelsen. Christina Bladh har inte skött bokföringen utan endast gjort vad hon blivit tillsagd. Sven Berntsson, Anders Holmensköld och Ingrid Corneliusson har alla haft höga positioner inom kommunen eller drivit företag. Etapp 1 av byggnationen av gång- och cykelbana (Kärna - Staby) genomfördes främst genom ideella insatser och resultatet blev mycket bra. Stiftelsens uppdrag var egentligen slutfört genom detta, men det kom propåer om att fortsätta bygga gång- och cykelvägar. Robert Bladh engagerade sig i detta. Kommunen var till en början avvisande, men ändrade sig eftersom stiftelsen hade visat sig kapabel att bygga gång- och cykelbana och kunde utföra arbetet till en mycket låg kostnad jämfört vad det skulle ha kostat för kommunen att bygga själv. Ett pris på tre miljoner kr avtalades, att utbetalas med en miljon kr per år under tre år. Eftersom beloppen regelmässigt sattes in sent på stiftelsens konto gjorde Christina Bladh ibland stora utbetalningar för stiftelsens räkning så snart pengar från kommunen hade kommit in. Christina Bladh saknar helt erfarenhet av byggnationer. Entreprenörer anlitades av Robert Bladh i stiftelsens namn. De fakturor som kom in förankrade hon alltid hos Thomas Bladh och Robert Bladh, främst hos Thomas Bladh. Även Panrab började ta betalt för utfört arbete. Arbetet utfördes på ytterligare fyra gång- och cykelbanor. Christina Bladh har fakturerat stiftelsen för Panrabs räkning. Hon har meddelat bokföraren och skickat över alla handlingar till denne. Hon ställer sig oförstående till att bokföraren skulle ha sagt att

14 7 det saknas underlag och att kostnader bokförts på observationskontot. När det gäller hjullastare som påstås ha både avbetalats och hyrts är det fråga om två hjullastare; den nya användes under den senare delen av arbetet. Christina Bladh vet inte vart den gamla hjullastaren tagit vägen. Sven Berndtsson har sagt att Thomas Bladh sålt den till Sydamerika genom Göteborgs Entreprenadmaskiner. Alltsedan Panrab köptes av Thomas Bladh har Robert Bladh har uppburit ersättning från detta bolag. Robert Bladh har utfört arbete åt Panrab varje månad och hans bensinräkningar betalades av Panrab eller Panrab Energi. Åklagaren har åberopat omfattande skriftlig bevisning liksom målsägandeförhör med nuvarande eller dåvarande styrelseledamöterna i stiftelsen Thomas Bladh, Sven Berntsson, Anders Holmensköld och Ingrid Corneliusson. På åklagarens begäran har hållits vittnesförhör med Robert Bladh, far till Thomas Bladh, samt med Daniel Brycke, Mikael Gillholm och Gunnar Brycke, som utfört mark- eller projekteringsarbete för stiftelsens räkning liksom med Johan Pihlgren, som vid tidpunkten var chef för gator och trafik i Kungälvs kommun och därför hade kontakter med stiftelsen angående byggnationen av gång- och cykelbanor. På åklagarens begäran har vidare vittnesförhör hållits med Maria Maxon, som utfört bokföringsarbete för stiftelsens räkning fram till och med december 2004, Fredrik Weiner, som utfört bokföringsarbete för stiftelsens, Panrabs och Panrab Energis räkning från oktober 2005 till våren 2008, Pia Svanberg, som utfört bokföringsarbete för stiftelsens, Panrabs och Panrab Energis räkning från sommaren 2008 till 2011, och Kjell Åke Johansson, som utfört bokföringsarbete för Panrabs och/eller Panrab Energis räkning från början av 2010 till sommaren På åklagarens begäran har vittnesförhör även hållits med Ulrika Brettmo Tollesson, som i varierande utsträckning utfört revisionsarbete för stiftelsens räkning från start till augusti 2007, Werner Wallsten, som utfört revisionsarbete för stiftelsens, Panrabs och Panrab Energis räkning sedan 2007 och några år framåt, Leif Bohman, som utfört revisionsarbete för stiftelsens räkning sedan våren 2009 och Madeleine Johansson, som är jurist och anlitades av Christina Bladh i september 2008 för att

15 8 hjälpa till med ekonomiska angelägenheter. Christina Bladh har åberopat vittnesförhör med Joakim Bladh, son till henne och Thomas Bladh, och viss skriftlig bevisning. Tingsrätten gör följande bedömning Christina Bladhs uppdrag i stiftelsen Det är genom samstämmiga vittnesuppgifter utrett att Christina Bladh haft i uppdrag att för styrelsens räkning sköta stiftelsens ekonomi. Hon har således i stiftelsen haft en sådan förtroendeställning som anges i 10 kap. 5 brottsbalken. Hon har bekräftat att hon för stiftelsens räkning gjort utbetalningar och kontantuttag i den omfattning som åklagaren gjort gällande. Utbetalningarna har gått till konton som tillhör Panrab, Panrab Energi eller henne själv. Att hon anlitat bokförare och jurist medför inte att hon inte skulle vara ansvarig för de transaktioner som hon genomfört för stiftelsens räkning. Har Panrab eller Panrab Energi utfört arbeten åt stiftelsen? Christina Bladh har invänt att de utbetalningar och uttag som gjorts utgör ersättning för arbete på cykel- och gångbanorna som utförts av Thomas Bladh för Panrabs och Panrab Energis räkning. Thomas Bladh har uppgett att han endast arbetat 1½-2 dagar för stiftelsens räkning till en kostnad av cirka kr och att stiftelsen köpt in vägmaterial av Panrab för kr men att han i övrigt inte har utfört något arbete åt stiftelsen med undantag för ideella insatser under etapp 1. Robert Bladh, som för stiftelsens räkning skötte upphandlingen av entreprenaderna, har bekräftat att Thomas Bladh inte deltog nämnvärt i arbetet med etapperna 2-5 utan att arbetet utfördes av de entreprenörer som anlitats. Sven Berntsson har berättat att styrelsen inte anlitat

16 9 Panrab eller Panrab Energi för något arbete utan att detta utfördes av de anlitade entreprenörerna Gunnar Brycke, Daniel Brycke och Mikael Gillholm. Uppgifter med samma eller liknande innehåll har lämnats av Anders Holmensköld och Ingrid Corneliusson. Mikael Gillholm och Daniel Brycke har båda berättat att Thomas Bladh inte utfört arbete på de delar av cykel- och gångbanan som byggdes av dem. Tingsrätten anser att utredningen entydigt visar att Thomas Bladh inte deltagit i arbetet med cykel- och gångbanorna i större omfattning än han själv angett. Det är således bevisat att stiftelsen inte fått någon motprestation för de av åklagaren åberopade utbetalningarna till Panrab, Panrab Energi och Christina Bladh som Christina Bladh har verkställt för stiftelsens räkning liksom gjorda kontantuttag. De ifrågasatta utbetalningarna till Panrab har enligt åklagaren uppgått till ( kr kr kr =) kr och motsvarande utbetalningar till Panrab Energi till kr. Vidare har enligt åklagaren betalningar till Christina Bladhs bankkonto gjorts med kr liksom kontantuttag med kr. Tingsrätten anser att utredningen visar att Christina Bladh sammanlagt har betalat ut eller tagit ut minst 1½ miljoner kr utan att stiftelsen fått någon motprestation motsvarande beloppen. Har Christina Bladh haft uppsåt till att Panrab och Panrab Energi inte utfört arbeten åt stiftelsen motsvarande utförda betalningar och uttag? Christina Bladh har angett att om Panrab eller Panrab Energi inte skulle ha utfört något arbete åt stiftelsen, har Thomas Bladh och Robert Bladh vilselett henne att fakturera stiftelsen för bolagens räkning, dvs. hon har saknat uppsåt till brott. Thomas Bladh och Robert Bladh har bestämt förnekat att de skulle ha gett sådana instruktioner till Christina Bladh. Tingsrätten anser att varken Thomas Bladh eller Robert Bladh gett intryck av att vilja överdriva sina uppgifter utan båda har gjort ett

17 10 trovärdigt intryck. I beaktande av bl.a. att Christina Bladh misstänktes för medverkan till mordförsöket på Thomas Bladh kan deras uppgifter dock inte läggas till grund för bedömningen utan att de stöds av annan utredning. Det är utrett att stiftelsens styrelse inte fattat några beslut om att anlita Panrab eller Panrab Energi, vilket i sig borde ha gett Christina Bladh anledning att ifrågasätta om Panrab eller Panrab Energi verkligen haft rätt till ersättning från stiftelsen. Det kan inte heller ha undgått Christina Bladh att andra entreprenörer anlitats av stiftelsen för att bygga de olika sträckorna. Eftersom cykel- och gångbanorna byggdes nära Christina Bladhs bostad framstår det vidare som högst osannolikt att Thomas Bladh skulle kunna hålla Christina Bladh ovetande om att han under lång tid i själva verket inte utförde något arbete på dessa åt stiftelsen. Härtill kommer att Christina Bladhs sätt att sköta stiftelsens ekonomi i åtskilliga avseenden ger anledning att ifrågasätta hennes uppgift om bristande kännedom. Hon har ofta skapat Panrabs och Panrab Energis fakturor till stiftelsen i efterhand och hon har ofta inte kostnadsfört dem i Panrab eller Panrab Energi. Hon har fortsatt att för Panrabs räkning ställa ut fakturor till stiftelsen efter att Panrab försatts i likvidation, trots att rätten att fakturera då endast tillkommit likvidatorn. Det är också anmärkningsvärt att stora inbetalningar från kommunen till stiftelsen ofta genast har följts av att hon från stiftelsen gjort stora utbetalningar till Panrab eller Panrab Energi, eller gjort stora kontantuttag. Någon rimlig förklaring till dessa åtgärder har hon inte lämnat, särskilt som hennes påstående att kommunen regelmässigt var sen med sina utbetalningar visats inte stämma. Inte heller har det framkommit någon rimlig förklaring till de stora kontantuttag och insättningar på Christina Bladhs konto som förekommit. Det finns också åtskilliga omständigheter som talar för att oegentligheter förekommit vad gäller stiftelsens ekonomiska förhållanden och att Christina Bladh försökt dölja detta för Thomas Bladh och andra styrelseledamöter, vilket hon

18 11 rimligen saknat anledning att göra om Thomas Bladh och Robert Bladh i själva verket lurat henne att göra utbetalningarna och kontantuttagen. Tingsrätten beaktar härvid att Daniel Brycke uppgett att Christina Bladh uppmanat honom att inte nämna för Thomas Bladh att en stor betalning till Mikael Gillholm inte genomförts trots att Mikael Gillholm sedan lång tid haft rätt att få betalt. Vidare har Mikael Gillholm uppgett att Christina Bladh för honom uppgav att anledningen till att betalningen drog ut på tiden var att kommunen inte betalade ut ersättningen till stiftelsen, vilket visat sig vara felaktigt. Redovisningskonsulten Ulrika Brettmo Tollesson har nämnt att Christina Bladh uppgav att hon kände sig kränkt av att underlag för stiftelsens transaktioner efterfrågades och att Christina Bladh, som Ulrika Brettmo Tollesson uppfattade saken, med anledning av detta t.o.m. sa upp revisionsuppdraget under pågående revision. Ingrid Corneliusson har berättat att Christina Bladh för henne upprepade gånger försäkrade att allt stod väl till med stiftelsens ekonomi och att några möten därför inte behövdes, trots att Christina Bladh enligt samstämmiga vittnesuppgifter inte skötte stiftelsens bokföring ordentligt och att underlag för transaktioner ofta saknades. Maria Maxon har bl.a. berättat att Christina Bladh angett att stiftelsen köpt en grävmaskin av Panrab, men att Christina Bladh när underlag efterfrågades tog tillbaka den uppgiften. Sammantaget anser tingsrätten mot angiven bakgrund att Christina Bladhs uppgift att hon saknat kännedom om att Thomas Bladh inte utfört det arbete som hon fakturerat för bolagens räkning kan lämnas utan avseende. Det är således bevisat att hon haft uppsåt till att de utbetalningar och kontantuttag hon genomfört inte motsvarats av någon nytta för stiftelsen. Hon ska därför dömas för trolöshet mot huvudman. Brottet ska på av åklagaren angivna skäl bedömas som grovt. Åtalspunkt 2 (grov urkundsförfalskning) Åklagaren har anfört bl.a. följande. Christina Bladh har under hela äktenskapet skött makarnas ekonomi. Thomas Bladh har inte haft ett eget konto eller ens ett eget

19 12 bankomatkort. Efter mordförsöket upptäckte Thomas Bladh att hans namn stod på olika handlingar och han fick veta att Kronofogdemyndigheten hade försökt delge honom i flera ärenden. Han insåg då att Christina Bladh genom att under lång tid teckna hans namn kört hans ekonomi i botten och att hon dolt detta för honom. Christina Bladh har utan Thomas Bladhs tillåtelse skrivit hans namn på de handlingar som anges i åtalet. Inte i något fall har hon angett enligt uppdrag, enligt fullmakt eller liknande. Fråga har varit om bl.a. följande åtgärder. Christina Bladh har utan Thomas Bladhs tillåtelse tecknat hans namn på flera skuldebrev. Detta skedde i maj 2003, mars 2006 och juli 2008, till ett sammanlagt belopp om över två miljoner kr. Vidare har Christina Bladh den 12 september 2007 och den 1 juli 2008 undertecknat oren revisionsberättelse i Panrab respektive Panrab Energi, med syfte att Thomas Bladh inte skulle få reda på att bokföringen inte skötts. Hon har även undertecknat två fullmakter till juristen Madeleine Johansson i Thomas Bladhs namn. Christina Bladh uppträdde som ombud för Thomas Bladh i förhållande till likvidatorn i Panrab, och Thomas Bladh visste vid denna tidpunkt inte ens att Panrab hade försatts i likvidation. Vidare har Christina Bladh tecknat Thomas Bladhs namn på ett bestridande i ett mål hos Kronofogdemyndigheten liksom på ett delgivningskvitto avseende ett utmätningsbeslut. Hon har även skrivit hans namn på en förklaring till likvidatorn om att han inte har några fordringar på Panrab. Christina Bladh har erkänt att hon tecknat Thomas Bladhs namn på de i åtalet angivna handlingarna, men har angett att detta skett med hans tillåtelse. Hon har anfört bl.a. följande. Skuldebreven daterade år 2003 undertecknades i samband med att makarna övertog fastigheten i Staby och lånen utgjorde delfinansiering av köpet av Panrab. Lånen togs med Thomas Bladhs goda minne. Övriga lån togs upp för att finansiera bl.a. byggnationen av ladugård och maskinhall. Christina Bladh visade årsredovisningshandlingarna för Thomas Bladh och Thomas Bladh överlämnade till Christina Bladh att skriva på med hans namn. Thomas Bladh är väl insatt i hur ett

20 13 aktiebolag drivs och han vet att han måste skriva under årsredovisningshandlingar och styrelseprotokoll. Åklagaren har förutom omfattande skriftlig bevisning åberopat målsägandeförhör med Thomas Bladh samt vittnesförhör med Robert Bladh och juristen Madeleine Johansson. Åklagaren har även åberopat ett inspelat telefonsamtal mellan Thomas Bladh och Christina Bladh den 21 juni 2011, dvs. kort tid efter mordförsöket då Thomas Bladh alltjämt vistades på sjukhus. Christina Bladh har åberopat vittnesförhör med Joakim Bladh och en sammanställning av makarnas utgifter under perioden 2002 till och med Tingsrätten gör följande bedömning Har det funnits ett uttryckligt eller underförstått samtycke för Christina Bladh att teckna Thomas Bladhs namn? Christina Bladh erkänt att hon tecknat Thomas Bladhs namnteckning på de handlingar som anges i åtalet men har uppgett att detta skett med Thomas Bladhs tillåtelse. Hon har inte preciserat när Thomas Bladh ska ha gett sin tillåtelse till detta utan har hänvisat till att hon sedan lång tid tillbaka tecknat Thomas Bladhs namnteckning samt har uppgett att Thomas Bladh vid något eller några tillfällen sagt till henne att skriva på för hans räkning; hon har dock inte angett när detta ska ha skett och vilka handlingar det ska ha avsett. Thomas Bladh har uppgett att han inte gett sin tillåtelse till Christina Bladh att teckna hans namnteckning. Han har vidare berättat att han först efter mordförsöket fått kännedom om att Christina Bladh tecknat hans namn på de handlingar som anges i åtalet samt att han först då fick veta att huset var utmätt, att Panrab var försatt i likvidation och att han söktes av Kronofogdemyndigheten i olika ärenden.

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

2009-07-17 meddelad i Malmö

2009-07-17 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Martin Bresman, Vice chefsåklagare Lars Olson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm 1. Målsägande AB Emma

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 Sammanfattning En enhetschef vid ett större bolag i byggnadsbranschen har använt bolagets medel för bl.a. hyra och utrustning av en verkstadslokal, lösen av

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman

Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Ramstedt Bolagsledningens ansvar för bokföringsbrott, skattebrott och trolöshet mot huvudman Examensarbete 20 poäng Torsten Sandström Aktiebolagsrätt Termin

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 69/06 Mål nr A 101/05 Sammanfattning Tjänstemän vid Försäkringskassan har sagts upp under åberopande av att de handlagt ärenden trots att jäv förelegat samt gjort otillåtna slagningar

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 Sammanfattning Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som enligt arbetsgivaren, en kommun, påstås ha oriktigt registrerat arbetstid

Läs mer

DOM 2010-10-06 Stockholm

DOM 2010-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020103 DOM 2010-10-06 Stockholm Mål nr T 9983-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom 2009-12-10 i mål T 4834-07, se bilaga A KLAGANDE 1. Björn Baldring, 400706-7533

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE Haga Mark & Anläggning AB Masmovägen 21 B 143 32 Vårby MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Civilrättsliga låneförbudet

Civilrättsliga låneförbudet Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Linda Larsson Civilrättsliga låneförbudet - enligt aktiebolagslagen Prohibition against Loans to Related Parties according to the Swedish Company

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Torgny Jönssons sakframställning i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B 6049-11 den 26 februari 2013

Torgny Jönssons sakframställning i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B 6049-11 den 26 februari 2013 Torgny Jönssons sakframställning i tryckfrihetsmålet mot Wierup och Larsson i Stockholms tingsrätts målnr B 6049-11 den 26 februari 2013 Yrkande Jag yrkar att Lasse Wierup och Matti Larsson fälls till

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer