DOM Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2012-07-05 Göteborg"

Transkript

1 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel Göteborg Mål nr B ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Christer Corneliusson Ekobrottsmyndigheten, Första ekobrottskammaren i Göteborg Motpart (Målsägande) Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne, c/o Robert Bladh, Tulpanvägen 3, Kärna Företrädd av åklagaren Klagande och motpart (Tilltalad) CHRISTINA Elisabeth Bladh, c/o Andersson, Jordliden 1, Kungälv Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Leif Almquist Lilla Bommen 1, Göteborg SAKEN Grov trolöshet mot huvudman m.m. HOVRÄTTENS SLUT Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten dömer Christina Bladh även enligt 9 kap. 3 brottsbalken för grovt bedrägeri och bestämmer fängelsestraffets längd till 2 år 6 månader samt förlänger näringsförbudet till den 28 december Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att hovrättens dom inte vunnit laga kraft. Vad tingsrätten har förordnat om kvarstad ska alltjämt gälla med tillägget att kvarstaden ska bestå till och med en månad efter lagakraftvunnen dom. Kvarstaden ska upp- Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 40 Packhusplatsen måndag fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

2 2 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B höra att gälla när denna tid gått till ända eller verkställighet av domen dessförinnan sker. Leif Almquist tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr, varav kr för arbete, kr för tidsspillan och kr för mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. YRKANDEN I HOVRÄTTEN M.M. Christina Bladh har yrkat att hovrätten ogillar åtalet i sin helhet och som en följd därav ogillar målsägandens skadeståndstalan. Hon har vidare yrkat att hovrätten lämnar åklagarens yrkande om näringsförbud utan bifall. För det fall tingsrättens dom i skulddelen helt eller delvis skulle stå fast, har hon yrkat att påföljden bestäms till en icke frihetsberövande sådan alternativt till ett väsentligt kortare fängelsestraff. Åklagaren har yrkat att hovrätten dömer Christina Bladh för samtliga urkundsförfalskningar och rubricerar dessa som grova samt under alla omständigheter bestämmer påföljden till ett fängelsestraff inte understigande tre år. Han har vidare yrkat att tiden för näringsförbudet förlängs betydligt. Part har bestritt motparts ändringsyrkanden. Hovrätten har i beslut den 14 juni 2012 upphävt av tingsrätten meddelat reseförbud. UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN Hovrätten har tagit del av samtliga ljud- och bildupptagningar av förhören vid tingsrätten. Tilläggsförhör har ägt rum med Christina Bladh och Sven Berntsson. Dessutom har Peter Carlsson och Britta Brycke hörts som nya vittnen i hovrätten. Samma skriftliga bevisning som åberopades vid tingsrätten har lagts fram även i hovrätten. Därutöver har Christina Bladh åberopat handlingar avseende en hjullastare, skrivelse från Landshypotek AB, utdrag ur förhör med Thomas Bladh, protokoll från

3 3 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B styrelsemöte i Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne (Stiftelsen), Stiftelsens årsredovisningar inklusive förvaltningsberättelse, fakturor utfärdade av Robert Bladhs företag Bladhs Miljöteknik, sammanställning över Christina och Thomas Bladhs utgifter under åren , fotografier, ändringsanmälan avseende plusgirot, skrivelser från revisor Leif Bohman samt skrivelser från Stiftelsen till Kungälvs kommun. HOVRÄTTENS SKÄL Skuld Åtalet för trolöshet mot huvudman (åtalspunkten 1) Christina Bladh har gjort gällande att Stiftelsen har köpt en hjullastare från Panrab AB och hon har som ny bevisning i hovrätten bl.a. åberopat tre handlingar som utgjort underlag för Stiftelsens bokföring i detta avseende. Hon har dessutom under sitt tilläggsförhör i hovrätten uppgett att Sven Berntsson undertecknat de aktuella handlingarna och att han därför har känt till inköpet. Sven Berntsson har uppgett att han aldrig har diskuterat inköp av en hjullastare för Stiftelsens räkning, att handlingarna innehåller flera sakfel samt att de inte är undertecknade av honom utan av någon annan person. Peter Carlsson, som varit sambo med en syster till Christina Bladh, har bl.a. hörts om Thomas Bladhs arbetsinsats i Stiftelsens projekt. Vad som förekommit i hovrätten föranleder inte någon annan bedömning av skuldfrågan än den tingsrätten gjort. Hovrätten delar även tingsrättens uppfattning att brottet är att betrakta som grovt. Christina Bladh ska således dömas för grov trolöshet mot huvudman i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Åtalet för grov urkundsförfalskning (åtalspunkten 2) Hovrätten ansluter sig till tingsrättens uppfattning att Christina Bladhs invändning att det funnits ett underförstått samtycke för henne att teckna Thomas Bladhs namn eller

4 4 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B att hon i vart fall trott sig ha handlat med stöd av sådant samtycke inte kan lämnas utan avseende. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att denna invändning får godtas såvitt avser skuldebreven och fullmakten från augusti 2009, men även när det gäller årsredovisningarna och fastställelseintygen eftersom årsredovisningarna normalt sett undertecknas innan revisionsberättelsen upprättas. När det gäller övriga handlingar förefaller det uppenbart att Christina Bladh undertecknat dessa handlingar med Thomas Bladhs namn för att på så sätt undanhålla besvärande uppgifter från honom. Det gäller även den fullmakt som upprättades i januari 2011 genom vilken Madeleine Johansson fick i uppdrag att göra vissa dispositioner beträffande löneuttag i bolagen, vilket ledde till en omfattande skatteskuld för Thomas Bladh. Sammanfattningsvis anser hovrätten att åtalet ska ogillas såvitt avser samtliga skuldebrev och årsredovisningar inklusive fastställelseintyg samt fullmakten från augusti 2009, men bifallas beträffande övriga handlingar. Christina Bladh ska således dömas för elva fall av urkundsförfalskning. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att brotten inte är att betrakta som grova. Åtalet för grovt bokföringsbrott (åtalspunkterna 3 och 4) Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det genom åberopade revisionsberättelser och vittnesförhör är visat att de brister som anges i åklagarens gärningsbeskrivningar har funnits och att det s.k. huvudsakskriteriet är uppfyllt för respektive räkenskapsår och bolag. Hovrätten instämmer även i tingsrättens bedömning att Christina Bladh är ansvarig för bristerna och att hon inte kan undgå ansvar för sex fall av bokföringsbrott. När det gäller frågan om brotten ska bedömas som grova delar hovrätten tingsrättens uppfattning att Christina Bladh agerat systematiskt. Hovrätten anser vidare att det förhållandet att Christina Bladh i viss utsträckning gjort privata inköp för bolagets medel utan att tydligt redovisa detta för bokföraren, visar att hennes agerande även haft ett skatteundandragande syfte. Brotten är därför att bedöma som grova bokföringsbrott.

5 5 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B Åtalet för grovt bedrägeri respektive grovt bidragsbrott (åtalspunkterna 5 och 6) I denna del har tilläggsförhör hållits med Christina Bladh och Britta Brycke har hörts som nytt vittne. Av förhören framgår bl.a. att Christina Bladh och Britta Brycke från hösten 2008 arrangerat healingkurser, att varje kurs omfattat tre heldagar vid tre olika kurstillfällen samt att det varit mellan fem och tio deltagare per kurs. Vad som förekommit i hovrätten föranleder inte någon annan bedömning av skuldfrågan än den tingsrätten gjort. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det är utrett att Christina Bladh har lämnat oriktiga uppgifter om sitt hälsoläge och arbetsförmåga och underlåtit att anmäla ändrade förhållanden i dessa avseenden. De felaktiga uppgifterna har medfört oriktiga utbetalningar och i vart fall i viss utsträckning lett till vinning för henne och skada för försäkringskassan. Hovrätten delar även tingsrättens uppfattning att hon haft uppsåt till gärningarna och att hon inte kan undgå ansvar med hänvisning till straffrättsvillfarelse samt att brotten är att bedöma som grova. Såsom tingsrätten påpekat ska vid bestämmandet av straffet hänsyn tas till att straffskalan för bidragsbrott är lägre än den för grovt bedrägeri. Detta innebär dock inte att de brott som begicks och fullbordades före den tidpunkt då bidragsbrottslagen trädde i kraft ska rubriceras som bidragsbrott utan de ska bedömas som grova bedrägerier. Av utredningen i målet har framgått att de utbetalningar som omfattas av åtalspunkt 5 och som har skett fr.o.m. januari 2002 t.o.m. juni 2008 har gjorts på grundval av fem olika ansökningar, samtliga gjorda före den tidpunkt då lagen om bidragsbrott trädde i kraft. Christina Bladh har därefter, den 19 maj 2008, lämnat in en ansökan som efter beslut den 29 juli 2008 har medfört utbetalningar från Försäkringskassan under perioden fr.o.m. juli 2008 t.o.m. juni För de perioder och med de belopp som är redovisade i respektive åtalspunkt ska Christina Bladh således dömas för fem fall av grovt bedrägeri och ett fall av grovt bidragsbrott.

6 6 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B Åtalet för skattebrott (åtalspunkten 7) Det saknas skäl till annan bedömning beträffande denna åtalspunkt än den som tingsrätten har gjort. Christina Bladh ska därför fällas till ansvar för skattebrott i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Påföljd Såsom tingsrätten anfört är det samlade straffvärdet för de brott Christina Bladh döms för så högt att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Enligt hovrättens uppfattning motsvarar straffvärdet för den allvarligaste gärningen - trolöshet mot huvudman - fängelse i ett år och sex månader. Därutöver har hon gjort sig skyldig till elva fall av urkundsförfalskning, sex fall av grova bokföringsbrott, fem fall av grovt bedrägeri, ett grovt bidragsbrott samt skattebrott av normalgraden. Hovrätten anser att den samlade brottslighetens straffvärde motsvarar fängelse i knappt tre år. Med beaktande av att Christina Bladh åläggs näringsförbud samt att hon under drygt ett halvårs tid varit belagd med reseförbud, anser hovrätten att fängelsestraffets längd bör bestämmas till två år och sex månader. Skadestånd och kvarstad Christina Bladh har vitsordat yrkat skadestånd såsom skäligt i sig. Eftersom hon fälls till ansvar för trolöshet mot huvudman ska hon utge yrkat belopp. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning även såvitt avser begäran om kvarstad. Kvarstaden ska dock bestå i enlighet med vad hovrätten angett i domslutet. Näringsförbud Christina Bladh ska meddelas näringsförbud på de skäl tingsrätten angett. Med hänsyn till att Christina Bladh gjort sig skyldig till omfattande ekonomisk brottslighet i flera olika bolag under flera års tid anser hovrätten att näringsförbudet bör omfatta en tid av fem år.

7 7 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning B ÖVERKLAGANDE, se bilaga B Överklagande senast den 2 augusti 2012 I avgörandet har deltagit hovrättsråden Gunilla Åkerman, Ingrid Björck, referent, och adjungerade ledamoten Christian Nilsson samt nämndemännen Rolf Engström och Minna Salow (skiljaktig). AVRÄKNINGSUNDERLAG, se aktbilaga 74 SKILJAKTIG MENING, se aktbilaga 75

8 Bilaga A Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Lars Lithner Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne c/o Robert Bladh Tulpanvägen Kärna Företrädd av åklagaren Tilltalad CHRISTINA Elisabeth Bladh, Frihetsberövande: Ålagd reseförbud Staby Kärna Offentlig försvarare: Advokat Leif Almquist Advokatfirman Lawcom Almquist AB Lilla Bommen Göteborg SLUT Begångna brott 1. Trolöshet mot huvudman Lagrum 10 kap 5 1 st och 2 st brottsbalken 2. Urkundsförfalskning 14 kap 1 brottsbalken 3. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken 4. Grovt bidragsbrott 3 bidragsbrottslagen (2007:612) 5. Skattebrott 2 skattebrottslagen (1971:69) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Ullevigatan måndag - fredag Göteborg E-post: 08:00-16:00

9 2 Påföljd m.m. Fängelse 2 år Andra lagrum som åberopas 34 kap 1 1 st 2 p brottsbalken Näringsförbud Christina Bladh meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud för en tid av 4 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. Skadestånd Christina Bladh ska utge skadestånd till Insamlingsstiftelsen till Niklas Bladhs minne med kr jämte ränta på beloppet enligt 4 och 6 räntelagen (1975:635) från den 16 september 2009 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Leif Almquist tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr kr mervärdesskatt. 2. Jan Ahlström tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med kr. Av beloppet avser kr mervärdesskatt. 3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten. Övrigt 1. Tingsrättens beslut den 16 september 2011 om kvarstad på Christina Bladhs egendom ska bestå såvitt gäller ett belopp om kr tills denna dom vunnit laga kraft. 2. Tingsrättens beslut den 14 december 2011 om reseförbud innebärande att Christina Bladh inte får lämna Sverige och att hennes pass ska kvarhållas i förvar ska bestå till dess denna dom vunnit laga kraft.

10 3 YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se bilaga 1 med därpå antecknade justeringar. SKÄL Skuldfrågan Åtalspunkt 1 (grov trolöshet mot huvudman) Åklagaren har anfört bl.a. följande. Thomas Bladh och Christina Bladh har drivit näringsverksamhet tillsammans sedan slutet av 90-talet. Sedan 1998/1999 har Christina Bladh varit heltidssjukskriven. Arbetsfördelningen mellan makarna har varit att Thomas Bladh arbetat ute på fältet och träffat kunder, medan Christina Bladh skött ekonomin och administrationen vilket omfattat bl.a. kontakten med bokförare och revisorer. Thomas Bladh har inte haft ett eget bankkonto utan all ersättning till honom har gått in på Christina Bladhs bankkonto. Makarna har varit bosatta på en gård i Kärna i Kungälvs kommun. År 2002 förolyckades deras son Nicklas i en trafikolycka. Idén väcktes då att till hans minne starta en stiftelse med syfte att bygga cykelbanor i området runt Kärna, för att förebygga olyckor av det slag som drabbade Nicklas. År 2003 instiftades Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne (nedan stiftelsen). I styrelsen ingick till Christina Bladh, Thomas Bladh, Sven Berntsson och Ingrid Cornelisson samt senare Anders Holmensköld, som var kommunalråd. Stiftelsen byggde en första sträcka på meter, Kärna - Staby, genom i huvudsak ideella insatser. Därefter fick stiftelsen bidrag från kommunen för att bygga ytterligare fyra sträckor. Dessa var Kalvegring - Torsby kyrka, Kärna - Hallbjörntorpsvägen, Flateby - Torp och Kyrkby - Harestad. Den sista sträckan har endast påbörjats genom att grus har lagts. Under tiden betalade kommunen 2,8 miljoner kr till stiftelsen, och gåvor från andra erhölls med cirka kr. Stiftelsen har för sina byggnationer haft kostnader på

11 kr, varav en faktura till PEAB AB på kr inte har betalats. Stiftelsen är bokföringsskyldig och står under tillsyn av länsstyrelsen. Christina Bladh har varit ansvarig för stiftelsens bokföring. Revisorerna har år efter år riktat kritik mot hur bokföringen skötts, bl.a. ingavs årsredovisningar för sent. Christina Bladh försäkrade övriga styrelseledamöter att allt var i sin ordning och de litade på henne. Den 23 maj 2011 utsattes Thomas Bladh för ett sprängattentat av Martin Nilsson, som sedan en tid tillbaka haft ett förhållande med Christina Bladh. Martin Nilsson dömdes sedermera för mordförsök. Christina Bladh misstänktes för delaktighet i mordförsöket men förundersökningen mot henne lades ned. Efter mordförsöket började övriga styrelseledamöter att undersöka stiftelsens ekonomiska förhållanden närmare. De upptäckte att minst en miljon kr saknades varför Christina Bladh polisanmäldes. Alla betalningar från stiftelsen har verkställts av Christina Bladh. Vid genomgång av bokföringen och rekonstruktion av denna kunde konstateras att stora betalningar har gjorts till Panrab AB (Panrab) och Panrab Energi AB (Panrab Energi) samt till Christina Bladh själv. Bolagen ägs av Thomas Bladh och Christina Bladh med hälften var. Panrab och Panrab Energi har inte utfört arbete som motsvarar de betalningar som gjorts och några styrelsebeslut har inte fattats om att anlita Panrab eller Panrab Energi för uppdrag. Sammanlagt har Christina Bladh gjort betalningar till Panrab med kr, och över timmar har fakturerats (se översikt över transaktioner, aktbil. 83). Från denna summa ska dras av vissa betalningar som inte ifrågasätts, nämligen betalningar som gjorts före den 6 september 2005 (3 000 kr kr kr kr kr kr kr, eller sammanlagt kr), två utbetalningar som motsvaras av inbetalningar från Panrab (daterade den 15 december 2005 och den 29 december 2005) om kr och kr, ett belopp om kr som inte belastat stiftelsen, material till bro om kr och kr som betalats av Panrab för stiftelsens räkning till entreprenören Mikael Gillholm. Christina Bladh har vidare gjort utbetalningar till Panrab Energi med kr och till sitt eget konto med kr samt gjort kontantuttag vilka uppgår till kr. Christina Bladh har således verkställt utbetalningar utan motsvarande nytta för stiftelsen om

12 5 drygt 1½ miljoner kr. Ett återkommande mönster har varit att Christina Bladh tagit ut pengar från stiftelsens konto när det saknats medel hos Panrab eller Panrab Energi, för att därefter genast genomföra stora betalningar från Panrabs eller Panrab Energis respektive konto. Ett annat mönster har varit att utbetalning gjorts från stiftelsen till Panrab eller Panrab Energi utan att någon faktura funnits vilket har lett till att utbetalningen kommit att bokföras på observationskontot, Därefter har en faktura upprättats av Christina Bladh och beloppet har ombokats på ett utgiftskonto. Genomgående har också varit att styrelsebeslut saknats för de stora utbetalningar till Panrab och Panrab Energi som gjorts. En första utbetalning om kr för inköp av en hjullastare har verkställts den 6 september Det finns inga bevis för att en hjullastare har existerat. Revisorn har när det gäller räkenskapsåret anmärkt att han inte fått verifierat att hjullastaren tagits upp till sitt verkliga värde. Stiftelsen har aldrig ägt någon hjullastare och har inte haft behov av att äga en hjullastare. Senare har bokförts en kostnad på kr för hyra av hjullastare, vilken inte har avräknats. Kostnaden framstår som märklig då stiftelsen tidigare förskottsbetalat på en hjullastare. I det program som Christina Bladh använt för upprättande av fakturor är allt valbart utom fakturanummer. Undersökning av Christina Bladhs dator har utvisat att fakturor som hon för Panrabs räkning ställt ut till stiftelsen har upprättats efter löpande fakturadatum. Några har till och med skapats efter att Panrab trätt i likvidation, trots att endast likvidatorn haft rätt att fakturera då. Även fakturor som upprättats för Panrab Energis räkning har upprättats efter löpande fakturadatum. Faktura 15463, som är daterad den 3 januari 2009, måste t.ex. ha upprättats efter den 30 mars 2009, då faktura har upprättats. Fakturorna från stiftelsen har till övervägande del inte heller intäktsförts i Panrab respektive Panrab Energi. Christina Bladh har förnekat gärningen med hänvisning till att hon fått i uppdrag av Thomas Bladh och Robert Bladh att verkställa utbetalningarna vilka utgjort betalningar för utfört arbete eller alternativt att hon, i händelse arbetet inte har utförts, litat på Thomas Bladhs och Robert Bladhs uppgifter att arbetet har utförts.

13 6 Hon har till utveckling av sin inställning till gärningspåståendet anfört bl.a. följande. Det bestämdes tidigt att all post till stiftelsen skulle gå till andra än Christina Bladh och Thomas Bladh, eftersom alla i styrelsen skulle veta vad som hände. I början gick all post till Anders Holmensköld. Alla skrivelser från länsstyrelsen och revisorerna skickades till samtliga styrelseledamöter. Christina Bladh har inte haft ansvaret för bokföringen i stiftelsen utan endast skickat bokföringsmaterialet vidare till en bokföringsbyrå. Hon har fått information av Thomas Bladh och Robert Bladh om vilket pris som bestämts, att arbetet utförts osv. Eftersom bokföraren inte gjorde sitt arbete ordentligt anlitades en jurist, Madeleine Johansson, för att se till att bokföringen blev riktig. Ansvaret för bokföringen har vilat på hela styrelsen. Christina Bladh har inte skött bokföringen utan endast gjort vad hon blivit tillsagd. Sven Berntsson, Anders Holmensköld och Ingrid Corneliusson har alla haft höga positioner inom kommunen eller drivit företag. Etapp 1 av byggnationen av gång- och cykelbana (Kärna - Staby) genomfördes främst genom ideella insatser och resultatet blev mycket bra. Stiftelsens uppdrag var egentligen slutfört genom detta, men det kom propåer om att fortsätta bygga gång- och cykelvägar. Robert Bladh engagerade sig i detta. Kommunen var till en början avvisande, men ändrade sig eftersom stiftelsen hade visat sig kapabel att bygga gång- och cykelbana och kunde utföra arbetet till en mycket låg kostnad jämfört vad det skulle ha kostat för kommunen att bygga själv. Ett pris på tre miljoner kr avtalades, att utbetalas med en miljon kr per år under tre år. Eftersom beloppen regelmässigt sattes in sent på stiftelsens konto gjorde Christina Bladh ibland stora utbetalningar för stiftelsens räkning så snart pengar från kommunen hade kommit in. Christina Bladh saknar helt erfarenhet av byggnationer. Entreprenörer anlitades av Robert Bladh i stiftelsens namn. De fakturor som kom in förankrade hon alltid hos Thomas Bladh och Robert Bladh, främst hos Thomas Bladh. Även Panrab började ta betalt för utfört arbete. Arbetet utfördes på ytterligare fyra gång- och cykelbanor. Christina Bladh har fakturerat stiftelsen för Panrabs räkning. Hon har meddelat bokföraren och skickat över alla handlingar till denne. Hon ställer sig oförstående till att bokföraren skulle ha sagt att

14 7 det saknas underlag och att kostnader bokförts på observationskontot. När det gäller hjullastare som påstås ha både avbetalats och hyrts är det fråga om två hjullastare; den nya användes under den senare delen av arbetet. Christina Bladh vet inte vart den gamla hjullastaren tagit vägen. Sven Berndtsson har sagt att Thomas Bladh sålt den till Sydamerika genom Göteborgs Entreprenadmaskiner. Alltsedan Panrab köptes av Thomas Bladh har Robert Bladh har uppburit ersättning från detta bolag. Robert Bladh har utfört arbete åt Panrab varje månad och hans bensinräkningar betalades av Panrab eller Panrab Energi. Åklagaren har åberopat omfattande skriftlig bevisning liksom målsägandeförhör med nuvarande eller dåvarande styrelseledamöterna i stiftelsen Thomas Bladh, Sven Berntsson, Anders Holmensköld och Ingrid Corneliusson. På åklagarens begäran har hållits vittnesförhör med Robert Bladh, far till Thomas Bladh, samt med Daniel Brycke, Mikael Gillholm och Gunnar Brycke, som utfört mark- eller projekteringsarbete för stiftelsens räkning liksom med Johan Pihlgren, som vid tidpunkten var chef för gator och trafik i Kungälvs kommun och därför hade kontakter med stiftelsen angående byggnationen av gång- och cykelbanor. På åklagarens begäran har vidare vittnesförhör hållits med Maria Maxon, som utfört bokföringsarbete för stiftelsens räkning fram till och med december 2004, Fredrik Weiner, som utfört bokföringsarbete för stiftelsens, Panrabs och Panrab Energis räkning från oktober 2005 till våren 2008, Pia Svanberg, som utfört bokföringsarbete för stiftelsens, Panrabs och Panrab Energis räkning från sommaren 2008 till 2011, och Kjell Åke Johansson, som utfört bokföringsarbete för Panrabs och/eller Panrab Energis räkning från början av 2010 till sommaren På åklagarens begäran har vittnesförhör även hållits med Ulrika Brettmo Tollesson, som i varierande utsträckning utfört revisionsarbete för stiftelsens räkning från start till augusti 2007, Werner Wallsten, som utfört revisionsarbete för stiftelsens, Panrabs och Panrab Energis räkning sedan 2007 och några år framåt, Leif Bohman, som utfört revisionsarbete för stiftelsens räkning sedan våren 2009 och Madeleine Johansson, som är jurist och anlitades av Christina Bladh i september 2008 för att

15 8 hjälpa till med ekonomiska angelägenheter. Christina Bladh har åberopat vittnesförhör med Joakim Bladh, son till henne och Thomas Bladh, och viss skriftlig bevisning. Tingsrätten gör följande bedömning Christina Bladhs uppdrag i stiftelsen Det är genom samstämmiga vittnesuppgifter utrett att Christina Bladh haft i uppdrag att för styrelsens räkning sköta stiftelsens ekonomi. Hon har således i stiftelsen haft en sådan förtroendeställning som anges i 10 kap. 5 brottsbalken. Hon har bekräftat att hon för stiftelsens räkning gjort utbetalningar och kontantuttag i den omfattning som åklagaren gjort gällande. Utbetalningarna har gått till konton som tillhör Panrab, Panrab Energi eller henne själv. Att hon anlitat bokförare och jurist medför inte att hon inte skulle vara ansvarig för de transaktioner som hon genomfört för stiftelsens räkning. Har Panrab eller Panrab Energi utfört arbeten åt stiftelsen? Christina Bladh har invänt att de utbetalningar och uttag som gjorts utgör ersättning för arbete på cykel- och gångbanorna som utförts av Thomas Bladh för Panrabs och Panrab Energis räkning. Thomas Bladh har uppgett att han endast arbetat 1½-2 dagar för stiftelsens räkning till en kostnad av cirka kr och att stiftelsen köpt in vägmaterial av Panrab för kr men att han i övrigt inte har utfört något arbete åt stiftelsen med undantag för ideella insatser under etapp 1. Robert Bladh, som för stiftelsens räkning skötte upphandlingen av entreprenaderna, har bekräftat att Thomas Bladh inte deltog nämnvärt i arbetet med etapperna 2-5 utan att arbetet utfördes av de entreprenörer som anlitats. Sven Berntsson har berättat att styrelsen inte anlitat

16 9 Panrab eller Panrab Energi för något arbete utan att detta utfördes av de anlitade entreprenörerna Gunnar Brycke, Daniel Brycke och Mikael Gillholm. Uppgifter med samma eller liknande innehåll har lämnats av Anders Holmensköld och Ingrid Corneliusson. Mikael Gillholm och Daniel Brycke har båda berättat att Thomas Bladh inte utfört arbete på de delar av cykel- och gångbanan som byggdes av dem. Tingsrätten anser att utredningen entydigt visar att Thomas Bladh inte deltagit i arbetet med cykel- och gångbanorna i större omfattning än han själv angett. Det är således bevisat att stiftelsen inte fått någon motprestation för de av åklagaren åberopade utbetalningarna till Panrab, Panrab Energi och Christina Bladh som Christina Bladh har verkställt för stiftelsens räkning liksom gjorda kontantuttag. De ifrågasatta utbetalningarna till Panrab har enligt åklagaren uppgått till ( kr kr kr =) kr och motsvarande utbetalningar till Panrab Energi till kr. Vidare har enligt åklagaren betalningar till Christina Bladhs bankkonto gjorts med kr liksom kontantuttag med kr. Tingsrätten anser att utredningen visar att Christina Bladh sammanlagt har betalat ut eller tagit ut minst 1½ miljoner kr utan att stiftelsen fått någon motprestation motsvarande beloppen. Har Christina Bladh haft uppsåt till att Panrab och Panrab Energi inte utfört arbeten åt stiftelsen motsvarande utförda betalningar och uttag? Christina Bladh har angett att om Panrab eller Panrab Energi inte skulle ha utfört något arbete åt stiftelsen, har Thomas Bladh och Robert Bladh vilselett henne att fakturera stiftelsen för bolagens räkning, dvs. hon har saknat uppsåt till brott. Thomas Bladh och Robert Bladh har bestämt förnekat att de skulle ha gett sådana instruktioner till Christina Bladh. Tingsrätten anser att varken Thomas Bladh eller Robert Bladh gett intryck av att vilja överdriva sina uppgifter utan båda har gjort ett

17 10 trovärdigt intryck. I beaktande av bl.a. att Christina Bladh misstänktes för medverkan till mordförsöket på Thomas Bladh kan deras uppgifter dock inte läggas till grund för bedömningen utan att de stöds av annan utredning. Det är utrett att stiftelsens styrelse inte fattat några beslut om att anlita Panrab eller Panrab Energi, vilket i sig borde ha gett Christina Bladh anledning att ifrågasätta om Panrab eller Panrab Energi verkligen haft rätt till ersättning från stiftelsen. Det kan inte heller ha undgått Christina Bladh att andra entreprenörer anlitats av stiftelsen för att bygga de olika sträckorna. Eftersom cykel- och gångbanorna byggdes nära Christina Bladhs bostad framstår det vidare som högst osannolikt att Thomas Bladh skulle kunna hålla Christina Bladh ovetande om att han under lång tid i själva verket inte utförde något arbete på dessa åt stiftelsen. Härtill kommer att Christina Bladhs sätt att sköta stiftelsens ekonomi i åtskilliga avseenden ger anledning att ifrågasätta hennes uppgift om bristande kännedom. Hon har ofta skapat Panrabs och Panrab Energis fakturor till stiftelsen i efterhand och hon har ofta inte kostnadsfört dem i Panrab eller Panrab Energi. Hon har fortsatt att för Panrabs räkning ställa ut fakturor till stiftelsen efter att Panrab försatts i likvidation, trots att rätten att fakturera då endast tillkommit likvidatorn. Det är också anmärkningsvärt att stora inbetalningar från kommunen till stiftelsen ofta genast har följts av att hon från stiftelsen gjort stora utbetalningar till Panrab eller Panrab Energi, eller gjort stora kontantuttag. Någon rimlig förklaring till dessa åtgärder har hon inte lämnat, särskilt som hennes påstående att kommunen regelmässigt var sen med sina utbetalningar visats inte stämma. Inte heller har det framkommit någon rimlig förklaring till de stora kontantuttag och insättningar på Christina Bladhs konto som förekommit. Det finns också åtskilliga omständigheter som talar för att oegentligheter förekommit vad gäller stiftelsens ekonomiska förhållanden och att Christina Bladh försökt dölja detta för Thomas Bladh och andra styrelseledamöter, vilket hon

18 11 rimligen saknat anledning att göra om Thomas Bladh och Robert Bladh i själva verket lurat henne att göra utbetalningarna och kontantuttagen. Tingsrätten beaktar härvid att Daniel Brycke uppgett att Christina Bladh uppmanat honom att inte nämna för Thomas Bladh att en stor betalning till Mikael Gillholm inte genomförts trots att Mikael Gillholm sedan lång tid haft rätt att få betalt. Vidare har Mikael Gillholm uppgett att Christina Bladh för honom uppgav att anledningen till att betalningen drog ut på tiden var att kommunen inte betalade ut ersättningen till stiftelsen, vilket visat sig vara felaktigt. Redovisningskonsulten Ulrika Brettmo Tollesson har nämnt att Christina Bladh uppgav att hon kände sig kränkt av att underlag för stiftelsens transaktioner efterfrågades och att Christina Bladh, som Ulrika Brettmo Tollesson uppfattade saken, med anledning av detta t.o.m. sa upp revisionsuppdraget under pågående revision. Ingrid Corneliusson har berättat att Christina Bladh för henne upprepade gånger försäkrade att allt stod väl till med stiftelsens ekonomi och att några möten därför inte behövdes, trots att Christina Bladh enligt samstämmiga vittnesuppgifter inte skötte stiftelsens bokföring ordentligt och att underlag för transaktioner ofta saknades. Maria Maxon har bl.a. berättat att Christina Bladh angett att stiftelsen köpt en grävmaskin av Panrab, men att Christina Bladh när underlag efterfrågades tog tillbaka den uppgiften. Sammantaget anser tingsrätten mot angiven bakgrund att Christina Bladhs uppgift att hon saknat kännedom om att Thomas Bladh inte utfört det arbete som hon fakturerat för bolagens räkning kan lämnas utan avseende. Det är således bevisat att hon haft uppsåt till att de utbetalningar och kontantuttag hon genomfört inte motsvarats av någon nytta för stiftelsen. Hon ska därför dömas för trolöshet mot huvudman. Brottet ska på av åklagaren angivna skäl bedömas som grovt. Åtalspunkt 2 (grov urkundsförfalskning) Åklagaren har anfört bl.a. följande. Christina Bladh har under hela äktenskapet skött makarnas ekonomi. Thomas Bladh har inte haft ett eget konto eller ens ett eget

19 12 bankomatkort. Efter mordförsöket upptäckte Thomas Bladh att hans namn stod på olika handlingar och han fick veta att Kronofogdemyndigheten hade försökt delge honom i flera ärenden. Han insåg då att Christina Bladh genom att under lång tid teckna hans namn kört hans ekonomi i botten och att hon dolt detta för honom. Christina Bladh har utan Thomas Bladhs tillåtelse skrivit hans namn på de handlingar som anges i åtalet. Inte i något fall har hon angett enligt uppdrag, enligt fullmakt eller liknande. Fråga har varit om bl.a. följande åtgärder. Christina Bladh har utan Thomas Bladhs tillåtelse tecknat hans namn på flera skuldebrev. Detta skedde i maj 2003, mars 2006 och juli 2008, till ett sammanlagt belopp om över två miljoner kr. Vidare har Christina Bladh den 12 september 2007 och den 1 juli 2008 undertecknat oren revisionsberättelse i Panrab respektive Panrab Energi, med syfte att Thomas Bladh inte skulle få reda på att bokföringen inte skötts. Hon har även undertecknat två fullmakter till juristen Madeleine Johansson i Thomas Bladhs namn. Christina Bladh uppträdde som ombud för Thomas Bladh i förhållande till likvidatorn i Panrab, och Thomas Bladh visste vid denna tidpunkt inte ens att Panrab hade försatts i likvidation. Vidare har Christina Bladh tecknat Thomas Bladhs namn på ett bestridande i ett mål hos Kronofogdemyndigheten liksom på ett delgivningskvitto avseende ett utmätningsbeslut. Hon har även skrivit hans namn på en förklaring till likvidatorn om att han inte har några fordringar på Panrab. Christina Bladh har erkänt att hon tecknat Thomas Bladhs namn på de i åtalet angivna handlingarna, men har angett att detta skett med hans tillåtelse. Hon har anfört bl.a. följande. Skuldebreven daterade år 2003 undertecknades i samband med att makarna övertog fastigheten i Staby och lånen utgjorde delfinansiering av köpet av Panrab. Lånen togs med Thomas Bladhs goda minne. Övriga lån togs upp för att finansiera bl.a. byggnationen av ladugård och maskinhall. Christina Bladh visade årsredovisningshandlingarna för Thomas Bladh och Thomas Bladh överlämnade till Christina Bladh att skriva på med hans namn. Thomas Bladh är väl insatt i hur ett

20 13 aktiebolag drivs och han vet att han måste skriva under årsredovisningshandlingar och styrelseprotokoll. Åklagaren har förutom omfattande skriftlig bevisning åberopat målsägandeförhör med Thomas Bladh samt vittnesförhör med Robert Bladh och juristen Madeleine Johansson. Åklagaren har även åberopat ett inspelat telefonsamtal mellan Thomas Bladh och Christina Bladh den 21 juni 2011, dvs. kort tid efter mordförsöket då Thomas Bladh alltjämt vistades på sjukhus. Christina Bladh har åberopat vittnesförhör med Joakim Bladh och en sammanställning av makarnas utgifter under perioden 2002 till och med Tingsrätten gör följande bedömning Har det funnits ett uttryckligt eller underförstått samtycke för Christina Bladh att teckna Thomas Bladhs namn? Christina Bladh erkänt att hon tecknat Thomas Bladhs namnteckning på de handlingar som anges i åtalet men har uppgett att detta skett med Thomas Bladhs tillåtelse. Hon har inte preciserat när Thomas Bladh ska ha gett sin tillåtelse till detta utan har hänvisat till att hon sedan lång tid tillbaka tecknat Thomas Bladhs namnteckning samt har uppgett att Thomas Bladh vid något eller några tillfällen sagt till henne att skriva på för hans räkning; hon har dock inte angett när detta ska ha skett och vilka handlingar det ska ha avsett. Thomas Bladh har uppgett att han inte gett sin tillåtelse till Christina Bladh att teckna hans namnteckning. Han har vidare berättat att han först efter mordförsöket fått kännedom om att Christina Bladh tecknat hans namn på de handlingar som anges i åtalet samt att han först då fick veta att huset var utmätt, att Panrab var försatt i likvidation och att han söktes av Kronofogdemyndigheten i olika ärenden.

2011-12-28 meddelad i Göteborg. Målsägande Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne c/o Robert Bladh Tulpanvägen 3 442 70 Kärna

2011-12-28 meddelad i Göteborg. Målsägande Insamlingsstiftelsen till Nicklas Bladhs minne c/o Robert Bladh Tulpanvägen 3 442 70 Kärna Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Lars Lithner Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Insamlingsstiftelsen till Nicklas

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2012 B 3775-10 KLAGANDE HS Ombud: Advokat KK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott, m.m.

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2013-03-20 Göteborg

DOM 2013-03-20 Göteborg 1 Rotel 22 Göteborg Mål nr B 3379-12 B 4148-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 29 juni 2012 i mål nr B 3394-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2007 B 4554-06 KLAGANDE DM Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2012-12-28 Göteborg

DOM 2012-12-28 Göteborg 1 Rotel 31 Göteborg Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 oktober 2012 i mål nr B 11028-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 2) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren Carl-Henrik

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Rotel 23 DOM 2011-12-21 Göteborg Mål nr B 3835-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 30 augusti 2011 i mål nr B 10414-11, bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 juli 2006 B 4126-03 KLAGANDE AK Ombud och offentlig försvarare: Advokat TJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM 2. Solna

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 Rotel 030102 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 5 november 2015 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 3) Motpart (Åklagare) Kammaråklagare Christina Voigt Åklagarmyndigheten

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 september 2006 B 391-06 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. KM 2. MR Ombud och offentlig försvarare för 1 och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 B 2351-15 KLAGANDE DKN Ombud och offentlig försvarare: Advokat BÅ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 B 154-06 KLAGANDE YF Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 december 2014 Ö 3428-13 SÖKANDE MDB Ombud: Advokat EA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer