Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: Paragrafer: Sekreterare: Christina Bejerfjord Ordförande: Magnus Grönberg Justerare: Ulf Öman Roger Petrini ANSLAG / BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset. Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Underskrift 1

2 Beslutande Ledamöter Namn (politisk tillhörighet) Magnus Grönberg (S) Ulf Öman (V) Annika Forsberg (S) Gunvor Lugnfors (S) Sven-Olof Melin (S) Ola Lindberg (MP) Bo Janzon (M) Roger Petrini (M) Annemon Piper (KV) Sandra Andersson (SD) Paragrafer Tjänstgörande ersättare Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot Maj-Britt Jakobsson (SD) Kurt Törnblom (SD) Övriga närvarande Ersättare Namn (politisk tillhörighet) Roger Wilund (S) Mats Tegelberg (S) Birgitta Thunholm (C) Kristina Freerks (C) Lage Karlsson (KV) Rolf Sundström (SD) Paragrafer Övriga deltagare Namn Paragrafer Befattning Bert-Ola Dahlgren Förvaltningschef Christina Bejerfjord Utredningssekreterare Monica Frisk Ekonom Malin Lidow Heneryd Bygg- och miljöchef Caroline Persson 49 Byggnadsinspektör Tommie Vilhelmsson 50 Byggnadsinspektör 2

3 Malin Persson Kommunsekreterare Linn Westerdahl Miljöinspektör Sara Lövkvist Livsmedelsinspektör Åsa Hietakuja Livsmedelsinspektör Timothy Levin Fysisk planerare Mikael Häggström 47 Driftchef fastighet/park Joakim Asplund 47 Fastighetsskötare Ulf Ceder 47 Fastighetsskötare Mathias Axenvik 47 Fastighetsskötare 3

4 SBN 40 Godkännande av dagordning Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av en fråga från Ola Lindberg (MP) som blir punkt 18. 4

5 SBN 41 Beslut om övrig närvaro på sammanträdet Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att Malin Persson, Linn Westerdahl, Sara Lövkvist, Åsa Hietakuja och Timothy Levin (från paragraf 48) närvarar på sammanträdet. Sammanfattning av ärendet Kommunsekreterare Malin Persson, miljöinspektör Linn Westerdahl, livsmedelsinspektör Sara Lövkvist och Åsa Hietakuja samt fysik planerare Timothy Levin är nyanställda och besöker vårt sammanträde. 5

6 SBN 42 Delgivning av protokoll Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. Beslutsunderlag Föreningsutskott Arbetsutskott

7 SBN 43 Redovisning av delegationsbeslut Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. Beslutsunderlag Delegationsbeslut

8 SBN 44 Redovisning av meddelanden Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. Beslutsunderlag Meddelanden

9 SBN 45 Uppföljningslistan Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen. Beslutsunderlag Uppföljningslista

10 SBN 46 Rapport/information från verksamheten Beslut Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. Sammanfattning av ärendet Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef informerade om Hur tidsplanen är för målarbete Preliminärt blir samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 11 september heldag. Älvkarleby camping är ute till försäljning i befintligt skick. Dragmossens dammbygge fortskrider som planerat. Nästa vecka ska Bert-Ola träffa fastighetsägaren för Jungfruholmens skola inför tecknande av avtal. Bygg- och miljökontoret har tecknat avtal med Tierps kommun för att få hjälp med att genomföra Hastighetsplanen. Men det är osäkert i dagsläget när det kan genomföras på grund av att Tierps kommuns handläggare är sjukskriven. 10

11 SBN 47 Information från fastighetsavdelningen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. Sammanfattning av ärendet Mikael Häggström, driftchef fastighet/park samt fastighetsskötarna Joakim Asplund, Ulf Ceder och Mathias Axenvik presenterade sig och sin verksamhet. 11

12 SBN 48 Diarienr Sbn2017/1 Uppföljning jan-feb Beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänna redovisningen. Sammanfattning av ärendet Monica Frisk, ekonom gjorde en kort redovisning av uppföljningen för januari-februari. Beslutsunderlag Uppföljning

13 SBN 49 Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus, XXX Diarienr 2016/461 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus inom fastigheten XXX, enligt ansökan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela startbesked för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus. Med startbeskedet beslutar nämnden att: Rivnings- och byggnadsarbetena får påbörjas. Kontrollplanen fastställs. Åtgärderna kräver ingen kontrollansvarig. Ansökt nybyggnad får inte tas i bruk innan slutbesked lämnats. Besluten är fattade med stöd av 2 och 8-10 kap Plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL. Avgift för bygglov och startbesked: kr (faktura skickas separat). Sammanfattning av ärendet Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus på fastigheten XXX. Nybyggnaden är tänkt att vidtas på samma plats där befintligt fritidshus finns placerad idag. Den 750 kvm stora fastigheten ligger på en ö i Storfjärden utanför Ambricka och är idag bebyggd med ett fritidshus om ca 24 kvm, en komplementbyggnad om ca 15 kvm och en friggebod. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför område klassat som sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom strandskyddat område och en strandskyddsdispens beviljades för uppförande av ett nytt fritidshus. Området i vilken fastigheten är belägen omfattas av riksintresse för friluftsliv, naturvård samt enligt geografiska hushållningsbestämmelser. Fastigheten omfattas även av riksintresse för totalförsvarets influensområde. Berörda sakägare och remissinstanser har getts möjlighet att yttra sig över inkommen ansökan. Synpunkter har lämnats in av Försvarsmakten gällande nybyggnation men inte mot rivningen. 13

14 Försvarsmakten framför att de avstyrker ansökan om bygglov. De konstaterar att åtgärden önskas vidtas inom influensområdet för riksintresset för totalförsvarets militära del Marma skjutfält och att riksintressets värde består i förmågan att bedriva vapen- och markstridsutbildning. För denna typ av verksamhet krävs ett miljötillstånd där verksamheten avvägs mot eventuella störningar som verksamheten avger. De framhåller att fastigheten utsätts för bullernivåer motsvarande 60 dba impuls från finkalibrig ammunition respektive 90 dbc Lx och att dessa nivåer överskrider Naturvårdsverkets allmänna råd gällande riktvärden för finkalibrig ammunition och regeringens beslut gällande riktvärden för grovkalibrig ammunition. Försvarsmakten bedömer att ett beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus innebär en utökad möjlighet för fritidsboende eller permanentboende på fastigheten. Vid en miljöprövning av Försvarsmaktens verksamhet på platsen kan ett ökat boende i området medföra krav på verksamhetsbegränsningar och således risk för påtaglig skada på riksintresset. De anser också att ett bygglov får prejudicerande verkan och medföra påtaglig risk för tillkomst av ytterligare störningskänslig bebyggelse, främst bostäder, inom bullerstört område. Ökad tillkomst av bebyggelse utanför gällande detaljplaner kan både direkt och genom prejudicerade verkan på sikt medföra inskränkningar av verksamheten och därigenom medföra påtaglig skada på riksintresset för totalförsvarets militära del. Sökande har i ett bemötande till kommunen angett att försvarsmakten har gjort sitt yttrande utifrån felaktiga bedömningar. Det befintliga fritidshuset har en byggnadsarea om ca 24 kvm och inte 15 kvm vilket Försvarsmakten har angett i sitt yttrande. Sökande bedömer därmed inte att möjligheterna för att spendera mer tid på fastigheten kommer att öka nämnvärt i och med önskad nybyggnation. Befintlig stuga är idag redan fullt bebolig med kök, allrum och sovrum. Permanentboende på fastigheten är inte aktuell med anledning av fastighetens placering i en kraftigt reglerad älv, med svaga isar på vintern och krav på båt under sommaren. Dessutom håller stugan en enkel standard. Vidare framhåller sökande att fastigheten är belägen längre bort från skjutfältet än befintliga orter som så som Marma, Myrbo och Ambricka. Bullernivåerna bör därför vara lägre på berörd fastighet än i dessa orter. Sökande ställer sig därför frågande till om det råder byggnadsförbud även i dessa orter och vilka mätningar som Försvarsmakten vilar sina påståenden på. Till sist meddelar sökande att om han inte får bygglov för nybyggnation kommer rivning inte att genomföras. 14

15 Motiv till beslut Då ansökt nybyggnad ligger utanför detaljplanelagt område gäller att förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 31 PBL ska uppfyllas. Åtgärden ska inte strida mot områdesbestämmelser, inte förutsätta planläggning och ska uppfylla kraven i hela 2 kap och stora delar av 8 kap PBL. Området för ansökan omfattas inte av områdesbestämmelser och planläggning är inte aktuell. Kap 2 PBL handlar om allmänna och enskilda intressen och att man vid prövning av ärenden enligt PBL ska ta hänsyn till båda. Mark ska användas för det den är mest lämpad för. Användningen ska medföra en ur allmän synpunkt god hushållning enligt 3 och 4 kap miljöbalken. D.v.s. att mark som inte tidigare exploaterad ska skyddas, att natur- och kulturvärden ska skyddas, att brukningsvärd jordbruksmark endast i särskilda fall får bebyggas och att hänsyns ska tas till riksintressen. Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Kap 2 PBL anger vidare att byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen samt till intresset av en god helhetsverkan. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt. Kap 8 handlar om kraven på byggnaden, att den ska vara ändamålsenlig, ha en god form-, färgoch materialverkan samt vara ändamålsenlig. I aktuellt fall ligger fastigheten belägen på en ö i Storfjärden. Platsen är sedan tidigare bebyggd för boende i form av fritidshus. Den tilltänkta nybyggnaden bedöms anpassas väl till den befintliga bebyggelsen och bedöms vara ett varsamt tillägg som ansluter sig väl till landskapsbilden på platsen. Då platsen redan ianspråktagits som tomtmark bedömer samhällsbyggnadsnämnden även att friluftslivet eller några natur- eller kulturvärden inte påverkas av ansökan, varför heller inte dessa riksintressen bedöms påverkas negativt. Försvarsmakten har dock framfört att deras riksintresse för totalförsvarets influensområde kan komma att påverkas av ansökan om nybyggnad. Den aktuella fastigheten är belägen i utkanten av detta riksintresse. Försvarsmaktens intresse att bedriva verksamhet i form av vapen- och markstridsutbildning är ett stort allmänt intresse som vanligen överskrider det enskilda intresset att få bygga ett nytt bostadshus. 15

16 Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock i detta fall att nybyggnaden med sin yta och utformning inte kommer att innebära någon större förändring i förhållande till dagens förutsättningar vad gäller ökade möjlighet att vistas på fastigheten. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar även att bullernivåerna som Försvarsmakten angett att fastigheten utsätts för ligger i överkant av de värden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd gällande riktvärden för finkalibrig ammunition och att de ligger under de värden som anges i regeringens beslut gällande riktvärden för grovkalibrig ammunition. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att berörd fastighet inte borde utsättas för sådana störningar att det kan komma att påverka Försvarsmaktens verksamhet eller skada riksintresset för totalförsvarets influensområde. Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsnämnden därför att ansökt åtgärd uppfyller kraven för bygglov enligt plan- och bygglagen. Anmälningar Följande anmälningar skall göras till bygg- och miljökontoret: När arbetena påbörjas När arbetena slutförts begäran om slutbesked Förutsättningar för slutbesked Slutsamråd krävs inte i aktuellt ärende. Följande handlingar ska inlämnas vid avslutad byggnation för att slutbesked ska kunna utfärdas: Ifylld och signerad kontrollplan rivning. Ifylld och signerad kontrollplan. Upplysningar Bygglovet och rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Startbeskedet upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov och rivningslov upphör att gälla. Sökande uppmärksammas på att byggnadsarbeten vidtagna innan beslutet har vunnit laga kraft sker på egen risk. Åtgärden kräver tillstånd från samtliga delägare till fastigheten. Ändringar i förhållande till fastställda ritningar kräver ny prövning. Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta kommer att utföras av Gävle kommun (inmätning sker efter att byggnationen är klar). 16

17 Om ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, Skutskär. I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagandet ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter det att Ni tagit del av beslutet. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Plan- och fasadritning, inkommen Takstolsritning, inkommen Konstruktionsritning grund, inkommen Sektionsritning, inkommen Fotografi, inkommen Förslag till rivningsplan, inkommen Förslag till kontrollplan, inkommen Yttrande från Försvarsmakten, inkommen Bemötande från sökande, inkommen Beslut om strandsskyddsdispens, Beslutet lämnas till Sökande Fastighetsägare Försvarsmakten Underrättas Berörda sakägare enligt 9 kap 41b PBL: XXX Beslutet meddelas Post- och inrikestidningar Skatteverket SCB GIS (kartan) 17

18 SBN 50 Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus, XXX Diarienr 2016/470 Beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivningslov för rivning av befintligt fritidshus inom fastigheten XXX, enligt ansökan. XXX är kontrollansvarig för åtgärden. Avgift tas ut med 6728 kronor enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Beslutet är fattat med stöd av 2 och 8-9 kap Plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL. Sammanfattning av ärendet Ansökan om bygglov avser nybyggnad av fritidshus och rivningslov för rivning av befintligt fritidshus på fastigheten XXX. Nybyggnad uppförs på samma plats där befintlig byggnad är placerad idag. Befintlig byggnad som ska rivas har en byggnadsarea om ca: 30 kvm. Nybyggnaden uppförs i en våning med en byggnads- och bruttoarea om 65 kvm. Taktäckningsmaterialet består av svart plåt med en taklutning om 27 o. Fasaden består av stående träpanel som färgas grå. Nybyggnad kommer att förses med vatten från kommunalt nät med en BDTanläggning och förbränningstoalett. Sökande har erhållit beslut om tillstånd från miljöavdelningen. Fastigheten är belägen inom natura 2000-område samt att utökat strandskydd om 300 m råder. Beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna har utfärdats av Länsstyrelsen Fastigheten omfattas inte av detaljplane- eller områdesbestämmelser. Motivering Då nybyggnad är belägen utom detaljplanelagt område gäller att förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31 PBL ska uppfyllas. Åtgärden ska därmed inte strida mot områdesbestämmelser, inte förutsätta planläggning för området och ska uppfylla kraven i hela 2 kap. och större delar av 8 kap PBL. 18

19 Området för ansökan omfattas inte av områdesbestämmelser och planläggning är inte aktuell. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bygglov och rivningslov kan medges för de ansökta åtgärderna. Detta då den ansökta åtgärden bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. Efter syn på plats anses nybyggnadens färg och form anpassas väl till befintlig bebyggelse i området enligt 2 kap. 6 PBL. Då fritidshuset ersätter befintlig byggnad anses detta inte utgöra en negativ påverkan på området och inte vara en betydande olägenhet för grannar varvid bygglov kan beviljas. Upplysningar Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft. Sökande uppmärksammas även på att några byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän beslut om startbesked utfärdats. Tekniskt samråd krävs i aktuellt ärende. Ändringar i förhållande till fastställda ritningar fordrar ny prövning. Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren/samtliga delägare till fastigheten. Inmätning av ansökta åtgärder för uppdatering av kommunens karta kommer utföras av Gävle kommun (Inmätningen sker efter att byggnationen är klar). Om Ni inte är nöjda med beslutet kan Ni överklaga detta skriftligen hos Länsstyrelsen i Uppsala län. Överklagandet ska dock skickas till Samhällsbyggnadsnämnden, Älvkarleby kommun, Box 4, Skutskär. I överklagan ska anges vem som överklagar, vilket beslut som avses samt på vilket sätt Ni anser att beslutet ska ändras. Överklagandet ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor efter att Ni tagit del av beslutet. Beslutsunderlag Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Planritningar, inkommen

20 Fasadritningar, inkommen Anmälan kontrollansvarig, inkommen Länsstyrelsens beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna, inkommen Miljöavdelnings beslut om tillstånd, Dnr: Beslutet lämnas till Sökande / Fastighetsägare Kontrollansvarige Underrättelse till berörda sakägare enligt 9 kap 41b PBL: XXX XXX Beslutet meddelas Post- och inrikestidningar SCB Skatteverket GIS (kartan) Bilagor till beslut Situationsplan Planritning Fasadritningar Kallelse till tekniskt samråd 20

21 SBN 51 Havsplan för Bottniska viken samt KOMPIS-projektet Diarienr 2016/309 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. Sammanfattning av ärendet Den nybildade Havs- och vattenmyndigheten (HAV) har tagit fram ett utkast till havsplan för Bottniska viken. Utkastet är tänkt som en första skiss på en havsplan, för den ekonomiska zonen och territorialhavet i Bottniska viken, som myndigheten håller på att ta fram och som kommer att bli föremål för ett formellt samråd under hösten Beslutsunderlag Länsstyrelsens PM efter den första dialogdelen med kommunerna/länsstyrelsen i Uppsala län/ Länk till planhandlingar som tillhör utkastet till havsplan Beslutet lämnas till Länsstyrelsen i Uppsala län 21

22 SBN 52 Verksamhetsplan, behovsutredningar och prioriteringar 2017 inom PBL Diarienr 2017/108 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta behovsutredningen och prioriteringarna för Sammanfattning av ärendet Bygg- och miljöavdelningen har tagit fram en utredning av verksamhetens resursbehov samt utarbetat ett förslag till prioriteringar för I dessa föreslås en ambitionsnivå som baseras på tillgängliga resurser och med behovsutredningen som underlag. Älvkarleby kommuns lagstadgade arbetsuppgifter inom plan- och bygglagens områden fullgörs av samhällsbyggnadsnämnden. Detta omfattar handläggning av ärenden, tillsyn samt rådgivning, service och information enligt förvaltningslagen. Arbetet är reglerat av en omfattande lagstiftning. En behovsutredning har utförts för att kartlägga verksamhetens behov av resurser. Syftet med utredningen är att redovisa det resursbehov som finns för att kunna ställa detta i relation till tillgänglig personal och personalens kompetens. Behovsutredningen utgör basen som sedan genom värdering och anpassning till de aktuella resurserna leder fram till ett förslag om prioritering av verksamheten, i dokumentet beskrivs även konsekvenserna av detta. Den upprättade behovsutredningen visar på att det årliga behovet av tid för handläggning överstiger tillgängliga resurser varför prioriteringar måste göras. Bygg och miljöavdelningen har utifrån befintliga resurser utarbetat ett förslag till prioriteringar för Beslutsunderlag Behovsutredning och prioriteringar 2017 för samhällsbyggnadsnämndens ansvar inom Plan- och bygglagens områden, Beslutet lämnas till Malin Lidow Heneryd, bygg- och miljöchef 22

23 SBN 53 Verksamhetsplan, behovsutredning mm inom miljöbalk och livmedelslagen Diarienr 2017/108 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för Sammanfattning av ärendet Älvkarleby kommuns lagstadgade arbetsuppgifter inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden fullgörs av samhällsbyggnadsnämnden. Detta omfattar tillsyn, handläggning av inkommande ärenden samt rådgivning, service och information enligt förvaltningslagen. Arbetet är reglerat av en omfattande lagstiftning. Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet kartlägga tillsynsbehovet för sitt ansvarsområde enligt miljöbalken. Syftet med utredningen är att redovisa det tillsynsbehov som finns och ställa detta i relation till tillgänglig personal och personalens kompetens. Behovsutredningen ska omfatta en treårsperiod och revideras minst en gång per år. Behovsutredningen utgör basen som sedan genom värdering och anpassning till de aktuella resurserna bildar den tillsynsplan som krävs enligt miljötillsynsförordningen. Behovsutredningen och tillsynsplanen utgör även nämndens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan ska uppfyllas av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april Bygg- och miljöavdelningen har utarbetat ett förslag till tillsynsplan för I tillsynsplanen föreslås en tillsynsnivå som baseras på tillgängliga resurser och med behovsutredningen som underlag. Resultatet av behovsutredningen framgår i tillsynsplanen. Den upprättade behovsutredningen visar på att det årliga behovet av tillsyn överstiger tillgängliga resurser varför prioriteringar måste göras. Bygg och miljöavdelningen har utifrån befintliga resurser utarbetat ett förslag till tillsynsplan för 2017 Beslutsunderlag Tillsynsplan 2017, Behovsutredning , Kontrollplan för livsmedelskontrollen, Beslutet lämnas till Malin Lidow Heneryd, bygg- och miljöchef 23

24 SBN 54 Diarienr Sbn2017/2 Personuppgiftsombud Beslut Samhällsbyggnadsnämnden utser Malin Persson, kommunsekreterare, kommunstyrelsens förvaltning som personuppgiftsombud (enligt Personuppgiftslagen) för samhällsbyggnadsnämndens förvaltning. Sammanfattning av ärendet Kommunens nämnder/förvaltningar är personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet. Nämnderna ansvarar självständigt för att behandling av personuppgifter överensstämmer med lagen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar tillämpningen av bestämmelserna. Personuppgiftsombud Personuppgiftsombudet har bland annat till uppgift att föra förteckningar över vilka personuppgifter som förs och i vilka fall som det förs. Ombudet har även till uppgift att hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Ett personuppgiftsombud ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt i kommunen. Beslutet lämnas till Malin Persson, kommunsekreterare 24

25 SBN 55 Diarienr Sbn2016/171 Remiss: medborgarförslag om för lite omklädningsrum vid Sörgärdets sporthall Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget. Älvkarleby kommun är medvetna om problemet på Sörgärdet och dess utrymmen i sporthallen och kommer att utreda Sörgärdets sporthall under Det ligger med i underhållsplaneringen för framtiden. En projektering för investering kommer att ske. Dessförinnan kommer inget att göras. Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag att det finns behov av fler omklädningsrum vid Sörgärdets sporthall Beslutsunderlag Medborgarförslag , Diarienummer: Sbn 2016/171 Beslutet lämnas till Kommunstyrelsen Camilla Forslund, teknisk chef Liz Ekberg, fastighetsadministratör 25

26 SBN 56 Storas Ensos tipp av massor vid Västanå grusgrop Beslut Samhällsbyggnadsnämnden tackar Bo Janzon (M) för informationen. Sammanfattning av ärendet Ola Lindberg (MP) önskade information kring ärendet för tipp av brandskadade massor vid Västanå grusgrop. Bo Janzon som en av delägarna idag till berörd fastighet informerade om att Stora Enso ska ta markprover. Det är massor som härrör från branden i fabriken någon gång mellan som fraktades till grusgropen på Västanån och täcktes över. Ärendet kom upp i samband med att Gästrike Vatten gjorde provtagningar på grundvattnet. 26

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 08.30 11.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-11-09 13:00 Paragrafer: 156-168 Sekreterare:

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 09.00 09.55, 10.00 12.50 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2016-12-15 Paragrafer: 165-178

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2017-03-09 Paragrafer: 23-39 Sekreterare:

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 09.00 10.55, 11.00 11.50 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2016-02-26 10.00 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(22) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2014-05-19 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-05-20 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 09.00 12.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-09-25 kl 08.30 Paragrafer: 111-134

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2014-03-10 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-03-12 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(18) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-03-05 kl 09.00 12.00, 12.45 13.50 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-03-10 kl 09.30

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Datum och tid: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 2015-06-24 kl. 10.00-11.30 Sammanträdet ajourneras kl. 10.45-11.10 för överläggning. Justering Plats: Kommunhuset,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 09.00 11.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2016-10-12 Paragrafer: 133-149 Sekreterare:

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Myndighetsnämnd Bygg och Miljö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 12-05-16 Sida 1(19) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl 14:00-16:15 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2013-11-13 kl 09.00 10.40 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 kl 10.00 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(9) Protokoll för kommunfullmäktige Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-10-22 kl. 18.30-19.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-10-28 kl. 15.00 Paragrafer:

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Daniel

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin

Gert Berlin. Louise Pettersson. Gert Berlin 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 16:00 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Mimmi Ingevall-Madsen, miljö- och hälsoskydds-inspektör, 8 Maria Wikström, chef Bygg-

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.30 ande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Armin von Hove (M)

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

(9) 14:30. C7(7YelL "pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG

(9) 14:30. C7(7YelL pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG 2017-03-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset 24 augusti, Rådrummet, kl. 13:00 14:30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-7 Utses att justera Justeringens plats och tid Gert Berlin (S) Kommunhuset,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. 2015-08-25 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 25 augusti, kl.09:00-12:00. Beslutande Ledamöter Einar Wängmark (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande Per Helgesson

Läs mer