Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter"

Transkript

1 Bruksanvisning Elektrisk Varmvattenberedare 30/50/80/100/120/150 liter Feiyue Group Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark

2 Innehållsförteckning 1. Förord AVSEDD ANVÄNDNING TEKNISKA EGENSKAPER BESKRIVNING OCH ARBETSPRINCIP Uppbyggnad Funktion Säkerhetsventil MONTERING OCH ANSLUTNING Montering Varmvattenberedarens röranslutning Elektrisk anslutning av varmvattenberedaren ROSTSKYDD VIKTIGA REGLER PERIODISKT UNDERHÅLL Garantivillkor Miljöskydd SPECIFIKATIONER

3 1. Förord Bästa kund! Lycka till med din nya produkt. Vi hoppas att den kommer göra ditt hem mer bekvämt. Denna tekniska beskrivning och instruktionsmanual är utarbetad för att du ska bekanta dig med produkten och kraven för en korrekt installation och användning. Dessa instruktioner är även avsedda att användas av kvalificerade tekniker, som utför grundinstallation, eller nedmontering och reparationer vid driftsstörningar. Det ligger i köparens intresse att följa de instruktioner som finns angivna häri. Den elektriska varmvattenberedaren följer kraven i EN , EN AVSEDD ANVÄNDNING Apparaten är avsedd att leverera varmt vatten till hus med rörledningssystem med ett tryck under 10 bar Apparaten är avsedd att installeras inomhus i uppvärmda lokaler. 3. TEKNISKA EGENSKAPER 1. Nominell volym V, liter se apparatens märkningsetikett 2. Nominell spänning se apparatens märkningsetikett 3. Nominell energiförbrukning se apparatens märkningsetikett 4. Nominellt tryck 10 bar 5. Typ av varmvattenberedare stängd typ, ackumulerande varmvattenberedare med termisk isolering 6. Korrosionsskydd: lnvändigt emaljerad 4. BESKRIVNING OCH ARBETSPRINCIP 4.1 Uppbyggnad Kabinettet består av en vattentank och ett hus (yttre skal) och däremellan termisk isolering, bestående av ekologiskt rent polyuretanskum med hög densitet. För inkoppling finns två rör med skruvgänga G ½", ett för ingående kallt vatten (märkt med en blå ring) och ett utloppsrör för varmt vatten (märkt med en röd ring). Den inre behållaren är tillverkad av stål som skyddas mot korrosion av en speciell glaskeramisk beläggning. 4.2 Funktion Värmepaketet består av en elektrisk värmare och en termostat. Varmvattenberedare med glaskeramisk beläggning är utrustad med ett magnesiumskydd. Det elektriska värmeelementet värmer upp vattnet i behållaren och styrs av termostaten, som automatiskt håller den från fabrik förinställda temperaturen. Termostaten har en inbyggd säkerhetsanordning mot överhettning, som slår av strömmen, när temperaturen på vattnet når värden, som ligger utanför det normala. Om denna anordning aktiveras, ska du kontakta en auktoriserad tekniker. Kontrollampan på skyddskåpan anger enhetens arbetsläge: den lyser när vattnet värms upp och släcks när den inställda temperaturen uppnås. 3

4 Magnesiumanoden utgör ett extra skydd mot korrosion för beredarens inre behållare, som är emaljerad. 4.3 Säkerhetsventil En godkänd säkerhetsventil ska anslutas, som ska skydda apparaten mot att trycket stiger mer än det tillåtna (10 bar) under uppvärmningen. Då det är normalt att ventilen släpper ut lite vatten skall ett spillvattenrör från den ledas till golvbrunn. 5. MONTERING OCH ANSLUTNING Allt tekniskt och elektriskt monteringsarbete ska utföras av en behörig installatör Montering Vi rekommenderar att apparaten monteras i närheten av den plats, där det används varmt vatten för att minska värmeförlust under transport. Om apparaten monteras i ett badrum, ska risken att apparaten kommer i kontakt med finfördelat vatten från duschhuvud, dvs IP3-område, uteslutas. Beredaren skall hängas lodrätt på en vägg med hjälp av det fäste som är fastsatt på enhetens kabinett (om det inte är monterat vid leverans skruvas det fast med de levererade bultarna). Upphängningskrokar eller skruvar skall dimensioneras för beredarens vikt vattenfylld. Dessa är inte bipackade. Kontrollera även att väggen klarar belastningen. Konstruktionen av monteringsarmen gör det möjligt att montera fästpunkterna med ett centrumavstånd mellan 220 till 310 mm (figur 1). Tänk även på att ha tillräckligt med utrymme ovanför beredaren så att den kan lyftas på de fästskruvar/krokar ni valt. Figur 1. För att undvika skador vid fel i systemet ska apparaten monteras i våtrum som har golvavlopp. Placera aldrig saker under apparaten, som inte är vattenfasta. Om apparaten monteras i andra utrymmen måste någon preventiv åtgärd vidtagas. Rådgör med er installatör! 5.2. Varmvattenberedarens röranslutning Vid anslutning av varmvattenberedaren till huvudvattenledningen kopplas inkommande kallt vatten till den anslutning som är märkt med blå färg. Rör för utgående varmt vatten kopplas till den anslutning som är märkt med röd färg. 4

5 Den medlevererade ventilen har två funktioner, dels som backventil för att förhindra att uppvärmt vatten kan gå tillbaka i kallvattenröret dels att släppa ut lite vatten om trycket ökar vid uppvärmningen. Säkerhetsventilen ska därför monteras på röret för tillförsel av kallt vatten i enlighet med riktningspilen som finns på ventilhuset, som indikerar flödesriktningen på det inkommande vattnet. Ett spillvattenrör/slang dras från denna till golvbrunn eller dylikt för det vatten den kan släppa ut. Extra avstängningskranar mellan säkerhetsventilen och varmvattenberedaren får inte monteras. För att underlätta tömning av varmvattenberedaren kan en extra kran för detta ändamål monteras. (se pos. 7 nedan) 1) Inkommande kallt vatten 2) Säkerhetsventil 3) Reduceringsventil (när vattentrycket överskrider 10 bar) 4) Avstängningsventil 5) Avlopp för spillvatten från säkerhetsventil 6) Slang/rör 7) Kran för tömning 1. Glaskeramisk beläggning av vattenbehållaren 2. CFC-fri polyuretanskumisolering för att uppnå minimal värmeförlust 3. Stor magnesiumanod 4. Demonterbar fläns med värmepaketet 5. Värmeelement 6. Termostat med termoskydd 7. Avlopp i rostfritt stål för utgående varmt vatten 8. Säkerhetsventil 9. Kontakt, som är motståndskraftig mot fukt 8 Figur 2. Säkerhetsventilen ska kontrolleras minst 2 gånger om året för att säkerställa att den fungerar. En VVS-installatör kan visa hur kontrollen går till. Vid kontrollen ska vatten strömma ut. Om det finns andra/gamla säkerhetsventiler kan det leda till att apparaten stannar och de ska därför avlägsnas. 5

6 Tömning av behållaren Vid tömning av varmvattenberedaren, ska först strömmen till beredaren kopplas ifrån. Vattentillförseln från huvudvattenledningen stängs av och en varmvattenkran öppnas. Varmvattenberedaren kan sedan tömmas genom att manuellt öppna tömningskranen eller genom att öppna säkerhetsventilen om denna har en spak för detta. Tillse att vattnet leds till en avloppsbrunn. Det är inte tillåtet att montera säkerhetsventilen på gängor, som är längre än 10 mm, då detta kan skada ventilen och äventyra funktionen. När du öppnar huvudkranen för att släppa på vattnet fylls varmvattenberedaren med vatten. Fyllningen underlättas om en varmvattenkran i t.ex. tvättstället öppnas. När beredaren är fylld kommer en konstant ström av vatten från vattenkranen. Du kan nu stänga kranen för varmt vatten. Om flänsen med värmepaketet skall avlägsnas måste först beredaren tömmas. Det är sedan normalt att det kommer ut flera liter vatten, som har blivit kvar i vattenbehållaren. Förhållningsregler ska följas för att förhindra skador när vatten kommer ut under tömningen. Om trycket i huvudvattenledningens rörsystem överstiger det tryck, som finns angivet på apparaten (beskrivning ovan och på apparatens märkningsetikett) är det nödvändigt att en tryckreducerande ventil monteras, annars kommer varmvattenberedaren inte fungera som den ska. Tillverkaren ansvarar inte för de problem, som uppstår på grund av felaktig installation eller felaktig användning av apparaten Elektrisk anslutning av varmvattenberedaren Se till att apparaten är fylld med vatten, innan du slår på den elektriska nätspänningen. Varmvattenberedaren levereras med kabel och kontakt som skall anslutas till ett vägguttag. Saknas lämpligt uttag så skall ett sådant installeras av behörig elektriker enligt gällande regler och med hänsyn till apparatens strömförbrukning. TS Kopplingslist S Tvåpolig strömbrytare TR + TB Integrerad termisk strömbrytare + termisk regleringsanordning IL Indikatorlampa R Värmeelement av rörtyp Figur 3. 6

7 6. ROSTSKYDD Varmvattenberedare med invändigt emaljerade vattenbehållare är försedda med en rostskyddande magnesiumanod. Magnesiumanoden skyddar vattenbehållarens inre yta mot korrosion. Anodens livslängd är upp till 5 år beroende på vattenkvalitet. Anoden utsätts för slitage och ska bytas ut regelbundet. Med hänsyn till långsiktig användning av varmvattenberedaren utan olyckor rekommenderar tillverkaren att magnesiumanodens tillstånd kontrolleras regelbundet av en kvalificerad tekniker och att den byts när det är nödvändigt. Detta kan utföras i samband med övrigt tekniskt underhåll på apparaten. Regelbundna byten kan förlänga livslängden på varmvattenberedaren med upp till år. Vid byte ska du kontakta en auktoriserad installatör! 7

8 7. VIKTIGA REGLER Varmvattenberedaren får endast monteras i lokaler med normal brandsäkerhet och ska förses med godkänd säkerhetsventil. Slå inte på strömmen till varmvattenberedaren innan du har konstaterat att den är fylld med vatten. Anslutning av varmvattenberedaren till huvudvattenledningen och elnätet får endast utföras av auktoriserade installatörer. Termostaten är förinställd från fabrik. Denna inställning går att ändra. OBS! får endast utföras av en fackman. Ökas temperaturen påverkas livslängden och garantin kan påverkas. Om det finns en risk för att temperaturen i lokalen går under 0 C, ska varmvattenberedaren tömmas i enlighet med proceduren som beskrivs ovan. Det är under användning (vattenuppvärmningsläge) normalt att det droppar vatten från säkerhetsventilens avloppsöppning. Spillvattenröret från denna ska monteras med fall. För att säkerställa en säker drift av varmvattenberedaren ska säkerhetsventilen rengöras och den normala funktionen kontrolleras regelbundet: ventilen får inte blockeras och vid områden med högt kalkinnehåll i vattnet ska säkerhetsventilen rengöras från ackumulerade kalkavlagringar. Garantin täcker inte skador pga. Kalkavlagringar. Det är förbjudet att ändra och modifiera varmvattenberedarens konstruktion och det elektriska kretsloppet. Om sådana ändringar eller modifikationer konstateras under kontrollen gäller inte garantin för apparaten. Ändringar och modifieringar innefattar alla händelser, då element som är inbyggda av tillverkaren avlägsnas, tillbyggnad av ytterligare komponenter i varmvattenberedaren eller byte av element mot liknande element som inte är godkända av tillverkaren. 8. PERIODISKT UNDERHÅLL Vid normal användning av varmvattenberedaren under påverkan av höga temperaturer, avlagras kalk på värmeelementets yta. Detta försämrar värmeväxlingen mellan värmeelementet och vattnet och värmeelementets yttemperatur stiger som följd av det och termostaten börjar slå till och från oftare. På grund av dessa fakta rekommenderar tillverkaren förebyggande underhåll av varmvattenberedaren vartannat år, som utförs av en auktoriserad installatör. Detta förebyggande underhåll ska omfatta rengöring och kontroll av anodskyddet (för emaljerade varmvattenberedare). Vid behov byts skyddet ut mot en nytt. Om de krav som anförs ovan inte uppfylls kan det leda till att reklamationsrätten för apparaten upphör. Tillverkaren ansvarar inte för alla konsekvenser, som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte har uppfyllts. 9. Garantivillkor Garantitiden för denna produkt är 1 år från och med inköpsdatum. Under denna period repareras alla defekter i material eller utförande kostnadsfritt. Följande villkor gäller rörande denna garanti: 1. Vi tillbakavisar uttryckligen alla övriga ersättningskrav, inklusive ersättning för följdskador. 2. Garantin förlängs inte i samband med reparationer eller byten av delar som sker inom garantiperioden. 3. Om produkten modifieras, tillförs delar som inte är original eller repareras av en tredje part gäller inte garantin längre. 8

9 4. Garantin gäller endast om daterat köpebevis i original visas upp och om detta köpebevis inte innehåller några ändringar. 5. Garantin täcker inte skador som uppstått genom hantering som inte är i enlighet med bruksanvisningen, försummelse eller skadegörelse 6. Garantin omfattar inte skador som orsakas av yttre faktorer som åska, vätskor och värme, inte heller skador som uppstått under transport. 7. Köparen står för transportkostnader och ansvarar för eventuella risker i samband med att produkten eller dess delar förflyttas. För att undvika onödiga kostnader rekommenderar vi att du alltid först läser igenom bruksanvisningen noga. Om denna inte erbjuder någon lösning bör du ta med produkten till återförsäljaren för reparation. 10. Miljöskydd När apparaten inte längre fungerar måste den kasseras på ett sådant sätt att den skadar miljön i minsta möjliga mån och i enlighet med de regler som gäller i din kommun. 11. SPECIFIKATIONER 30 liter 50 liter 80 liter 100 liter 120 liter 150 liter Effekt (W) Max arbetstryck (Bar) Uppvärmningstid (10/ C i minuter) Tankkapacitet (liter) Termostat Indikatorlampa On/off-knapp Magnesiumanod Överhettningsskydd Fläns för enkel service och rengöring Isolering med polyuretanskum Glaskeramisk vattentank Dimensioner i mm 410x580x x850x x830x x990x x1140x x1360x480 (BxHxD) Diameter (cm) Nätspänning (V) Nettovikt (kg) Monteringsriktning: rör ned Röranslutning (mm) 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" IP-klassificering IPx2 IPx2 IPx2 IPx2 IPx2 IPx2 Godkännanden CE CE CE CE CE CE 9

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Multifunktionstank Servicehandbok

Multifunktionstank Servicehandbok Multifunktionstank Servicehandbok V1.2 Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 08-522 168 50.

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK

JETPUMPAR OCH PUMPPAKET MED TANK PUMPS, MOTORS and CONTROLS MANUFACTURING Manufacturing Group established in Italy in 1976 worldwide. Works, Pump & Motor Test Laboratory, Pumps and Electric Motors Research Centre. JETPUMPAR OCH PUMPPAKET

Läs mer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Skall medföras i fordonet! Boiler B 10 / B 14 Gasoldriven vattenvärmare (Special modell B 10 EL, B 14 EL med extra elvärmare 230 V, 850 W) Monteringsexempel 1 Truma-Varmvattenberedare

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

SVENSK ANVÄNDAR GUIDE TOPSTART (BIO)DIESEL & OIja Ref. TSDP

SVENSK ANVÄNDAR GUIDE TOPSTART (BIO)DIESEL & OIja Ref. TSDP TopStart (Bio)Diesel & olja (TSDP) är en kompakt elektrisk värmare med cirkulationspump som är till för uppvärmning av (Bio) diesel och motorolja. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR:

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer