Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl Refvens Grund FiskeCenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2009

2 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl Refvens Grund FiskeCenter Under dagen mellan kl genomför föreningens Cityfiske Strömmens Dag med fiskeaktion, tipspromenad m.m. och kl sker årets första utsättning av laxoch öringssmolt. D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning 2. Val: :1 Ordförande för årsmötet :2 Sekreterare för årsmötet :3 Två protokolljusterare tillika rösträknare 3. Godkännande av röstlängd 4. Behandling av förvaltningsberättelse för Behandling av ekonomisk berättelse för Revisionsberättelse för verksamhetsåret CityFiske i Norrköping ekonomisk förening i likvidation ( ) 8. Beslut om ansvarsfrihet 9. Beslut om arvoden för kommande verksamhetsår 10. Val: :1 Ordförande för en tid av ett år :2 Tre ledamöter för en tid av två år 11. Val av revisor samt revisorssuppleant för en tid av ett år 12. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 13 Behandling av motioner och övrigt anmälda ärenden 14. Avslutning 2

3 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2009 Förvaltningsberättelse 2009 Verksamhetsåret 2009 är föreningens 8:e verksamhetsår och det tredje verksamhetsåret som ideell förening, detta sedan den tidigare ekonomiska föreningen avvecklades under Förtroendevalda Under året har följande ledamöter ingått i styrelsen: Jan-Olov Johnson, ordförande Joakim Fröderberg, kassör Bengt Rastland, sekreterare Joakim Karlsson, ledamot Sarah Eriksson, ledamot Daniel Hård, ledamot Owe Magnusson,ledamot Roger Storm, ledamot Till styrelsen är föreningens verksamhetsansvarig Kenneth Israelsson adjungerad. I tur att avgå vid kommande årsmöte är Jan-Olov Johnson, Bengt Rastland, Owe Magnusson samt Roger Storm. Föreningens revisor har varit Annette Rydell och föreningen biträds av Redovisningsbyrån Cojn Ekonomi AB i den ekonomiska förvaltningen. Uppdraget som valberedare har utövats av Eero Pusa, Sten Strömberg och Kent Israelsson. Fast anställda på heltid i föreningen och med arbetsmarknadsstöd är Kenneth Israelsson och Omer Osmic. Därutöver har arbetspraktik skett under del av året av Fredrik Karlsson samt genom sommarpraktik av gymnasieelever. I övrigt sker det mesta av föreningens all verksamhet på ideell basis där många föreningsmedlemmar gör stora arbetsinsatser, allt ifrån daglig verksamhet vid vårt fiskecenter till medverka vid särskilda arrangemang, skolfiske osv. Tillsynsmän hotade För att bedriva tillsyn inom fiskevårdsområdet så gällande regelverk och fiskeetiska regler iaktas, har under året sex, av Länsstyrelsen förordnade tillsynsmän, arbetat ideellt och gruppen leds av Joakim Karlsson. Ett viktigt arbete som borde uppskattas av alla våra fiskegäster, men tyvärr är inte så fallet! Under året har ett flertal händelser inträffat där både verbala hot och fysiska händelser inträffat. Detta har i något fall lett till rättslig prövning och i annat fall till av förordnade tillsynsmän tyvärr lämnat sitt uppdrag. Kampanj för nya sponsorer Annars har det gångna verksamhetsåret både innehållet ris och ros! I början av året kom orossignaler om minskat ekonomiskt stöd till föreningens verksamhet med nära 50 %. Det skulle omöjliggöra ett fortsatt fiskevårdande arbete och föreningen Cityfiske ifrågasatte stark kommunens agerande. Efter ett flertal uppvaktningar och sammanträffanden med kommunens beslutsfattare träffades en ekonomisk uppgörelse som inte stärker, men ändå garanterar en fortsatt verksamhet för att utveckla det stadsnära sport- och fritidsfisket i centrala Norrköping. Samtidigt har arbetet med öka samarbetet med våra nuvarande och framtida sponsorer blivit allt mer viktigt. Projekt kronorsfrågan startade under 2009 som har till uppgift att nå nya sponsorer / samarbetspartners. Under året har även en förstudie genomfört om att etablera egen fiskodling i Norrköping. Studien har belyst tekniska och ekonomiska förutsättningar för en framtida fiskodling som skulle möjliggöra leverens av smolt på närodlad öring för utsättning i Norrköping och dess närområde. Föreningen kommer nu att arbeta vidare med frågan och söka stöd från Länstyrelsen och andra intressenter i det fiskevårdande arbetet. Hela personalstyrkan på CityFiske: Kenneth Israelsson och Omer Osmic. 3

4 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2009 Ett axplock ur det gångna årets aktiviteter: Fiskepremiären den 14 februari lockade nära 250 fiskegäster, där många var tillresta gäster, som ägnade två dagar åt ett attraktivt sportfiske i centrala Norrköping. En god fiskelycka tillsammans med ett bra arrangemang gjorde årets fiskepremiär till en bra start på verksamhetsåret. Strömmens Dag den 25 april blev en publikframgång. Årets första utsättning av lax- och öringssmolt, tillsammans med fiskeauktion, tipspromenad och provsmakning av goda fisketips som serverades var uppskattade inslag under dagen. Vid den årliga Augustifestivalen fylldes området vid Refvens Grund och vårt fiskecenter med ett flertal aktiviteter. Direktsändning i Sveriges Radio med Bosse Bildoktorn, bryggdans och musikbingo mm, gjorde att många nya besökare blandades med våra dagliga fiskegäster. Föreningens skol- och ungdomsfiske som omfattat nära 1000 ungdomar, ett flertal sponsor- och företagsarrangemang mm. har gjort 2009 till ännu ett framgångsrikt år i arbetet för att utveckla Norrköping som besöksort för sportfiske. Sportfiskemässan Föreningen Cityfiske deltog tillsammans med Upplev Norrköping, med personal och utställningsmonter i Sportfiskemässan i Sollentuna mars. En publik framgång som blev uppmärksammad och som genererat ett flertal nya fiskgäster till Norrköping. Kan inte Norrköping bli värd för Sportfiskemässan! Med dom goda förutsättningarna vi har, en engagerad förening, ett bra stadsnära sportfiske, goda mässmöjligheter både i det centrala fiskvårdsområdet och vid Himmelstalund, kan vi tillsammans sätta Norrköping på Sveriges sportfiskekarta! En av flera goda idéer som föreningen Cityfiske fört fram i vårt gemensamma arbete med Norrköpings kommun. Frågetecken för framtiden Frågan om bildande av nytt fiskevårdsområde för Ensjön, fiskecamp vid Sörsjön, underhålls- och skötselplan för det centrala fiskevårdsområdet, etablering av nya fiskeplatser vid Himmelstalund mm. är frågor som står på vår gemensamma dagordning och under 2010 ser vi fram emot att vi får delta vid invigningen av fisketrappan vid Hästskodammen. Hur går det då med Refvens Grund fiskecenter? Under året har det presenterats idéer på framtida byggnation på platsen. På platsen har föreningen Cityfiske etablerat sitt centra och där finns i dag föreningens själ. Hur ska framtiden bli? Ska en framtida etablering bli i en ny byggnation på befintlig plats eller ska möjligheten ges till en ny etablering ute på Strömmens vatten vid Refvens Grund? Viktig faktor för hela staden I det omfattande planarbete som kommunen bedriver för det centrala vattenområdet, så är det vår bestämda uppfattning och vår övertygelse att det stadsnära sportfisket kan vara en framgångsfaktor för att utveckla Norrköping som upplevelse och besöksort. Nu är det dags att gå vidare. Trots minskat kommunalt stöd, men med ökat ideellt arbete och stöd från fler samarbetspartners och sponsorer, ser vi fler möjligheter än hinder! Men då måste fler än den ideella föreningen Cityfiske dra sina strån till stacken. Vi vill med dessa avslutande ord framföra ett tack till föreningens medlemmar, våra viktiga sponsorer, Motala Ströms nedre fiskevårdsområde, samt ett tack till Norrköpings kommun och dess olika verksamheter som gjort vår verksamhet möjlig. Norrköping 24 april 2010 Jan-Olov Johnson Joakim Fröderberg Bengt Rastland Ordförande Kassör Sekreterare Daniel Hård Sarah Eriksson Joakim Karlsson Owe Magnusson Årets fiskare 2009 ELVIR MAHUUTOVIC Tack för din medverkan i föreningens verksamhet och för utvecklingen av det stadsnära fisket i Norrköping Norrköping i oktober 2009 Jan-Olov Johnson, ordförande Norrköpingsflugan Roger Storm Årets fskekompis 2009 PER ERSTRÖM Tack för din medverkan i föreningens verksamhet och för utvecklingen av det stadsnära fisket i Norrköping Norrköping i oktober 2009 Jan-Olov Johnson, ordförande Norrköpingsflugan 4

5 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2009 Fr. v Frederick Eriksson och Dennis Dubaric, två av föreningens tillsynsmän, i föreningens nya tillsynsbåt. Styrelsen i CityFiske under året: Främre raden fr.v Roger Storm, Sarah Eriksson och Joakim Fröderberg Bakre raden fr.v Joakim Karlsson, Jan-Olov Johnson samt Bengt Rastland. På bilden saknas Daniel Hård och Owe Magnusson. 5

6 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2009 Är det så här vårt nya Fiskecenter kommer att se ut i framtiden? Fredrikssons arkitektbyrå i Norrköping har skissat på en ny byggnad - med en ny placering i direktkontakt med Strömmen. Se skisser ovan. 6

7 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2009 Årsbokslut för Cityfiske i Norrköping Räkenskapsåret Resultaträkning Belopp i kr Not Intäkter verksamheten Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Inköp verksamheten Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

8 CITYFISKE I NORRKÖPING Balansräkning 2009 Cityfiske i Norrköping ideell förening Org.nr: Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Underskrifter Norrköping Joakim Fröderberg Kassör Norrköping Anette Rydell Revisor 8

9 CITYFISKE I NORRKÖPING Revisionsberättelse 2009 Cityfiske i Norrköping ideell förening Org.nr: Revisionsberättelse till årsmötet för Cityfiske i Norrköping ideell förening Jag har granskat verksamhetsberättelse och ekonomiberättelse samt styrelsens förvaltning av Cityfiske i Norrköping ideell förening verksamhetsåret Den granskning som utförts har inte föranlett några anmärkningar. Jag tillstyrker att: Årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för reviderat verksamhetsår 1/ / Norrköping den 24 april 2010 Annette Rydell Av årsmötet utsedd revisor 9

10 Läs mer på vår hemsida: Refvens grund fiskecenter Norrköping Tel: Mobil: Epost:

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2004. Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Del I Maj 2004 Revisorsnämnden REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 24-25 maj 2004 Skrivtid: 2 x 4 timmar, varav 4 timmar för del I Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt med andra

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer