Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2011, kl vid Refvens Grund FiskeCenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2011, kl. 14.30 vid Refvens Grund FiskeCenter"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2011, kl vid Refvens Grund FiskeCenter Före mötet, kl , genomför föreningen Cityfiske Strömmens Dag med fiskeauktion, tipspromenad m.m. Kl sker årets första utsättning av lax- och öringssmolt. D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning 2. Val: :1 Ordförande för årsmötet :2 Sekreterare för årsmötet :3 Två protokolljusterare tillika rösträknare 3. Godkännande av röstlängd 4. Behandling av förvaltningsberättelse för Behandling av ekonomisk berättelse för Revisionsberättelse för verksamhetsåret Beslut om ansvarsfrihet 8. Beslut om arvoden för kommande verksamhetsår 9. Val: :1 Ordförande för en tid av ett år :2 Sekreterare :3 Kassör :4 Övriga ledamöter 10. Val av revisorer för en tid av ett år 11. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 12 Behandling av motioner och övrigt anmälda ärenden 13. Avslutning 2

3 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse 2010 Verksamhetsåret 2010 är föreningens nionde verksamhetsår och det fjärde verksamhetsåret som ideell förening, detta sedan den tidigare ekonomiska föreningen avvecklades under Förtroendevalda Under året har följande ledamöter ingått i styrelsen: Sarah Eriksson, ordförande Joakim Fröderberg, kassör Bengt Rastland, sekreterare Övriga ledamöter: Joakim Karlsson, Daniel Hård, Roger Storm, Per Erström och Dennis Dubaric. Kenneth Israelsson, föreningens verksamhetsansvarige, är adjungerad ledamot i styrelsen. Föreningens revisor har varit Annette Rydell och föreningen biträds av Redovisningsbyrån Cojn Ekonomi AB i den ekonomiska förvaltningen. Uppdraget som valberedare har utövats av Eero Pusa, Sten Strömberg och Kenneth Israelsson. Fast anställda på heltid i föreningen, och med arbetsmarknadsstöd, är Kenneth Israelsson och Omer Osmic. Under året har föreningen också kunnat förstärka sin administration genom anställning av Frederick Eriksson. I övrigt sker det mesta av föreningens verksamhet på ideell basis där många föreningsmedlemmar gör stora arbetsinsatser, vid t ex vårt fiskecenter eller medverkan i olika arrangemang, skolfiske osv. Tillsynsmän För att bedriva tillsyn inom fiskevårdsområdet, i syfte att säkerställa att gällande regelverk och fiskeetiska regler iakttas, har under året åtta medlemmar i föreningen arbetat ideellt som tillsynsmän, alla förordnade av Länsstyrelsen. Gruppen leds av Joakim Karlsson. De övriga sju har varit Denis Dubaric, Elias Lahdo, Adis Mesic, Labinot Lajgi, Bertil Gahsi, Frederic Erikson, Kenneth Israelsson och Jesper Andersson. Stark ungdomsverksamhet Det gångna verksamhetsåret har i flera avseenden varit mycket framgångsrikt. Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) - har i en riksom- fattande undersökning utpekat Norrköping som det goda exemplet på hur man kan satsa på ungdomsfisket. Ingen sportfiskeorganisation i landet har kunnat uppvisa så omfattande ungdomsverksamhet som just Norrköping. Under året har t ex 1500 grundskolelever i Norrköping varit gäster hos CityFiske under året för att få instruktioner och vägledning om fisk och sportfiske. I samarbete med Agenda 21, Holmens bruk och Norrköping Vatten skapades resurser, som möjliggjorde för föreningen att bjuda in ca 400 förskolebarn och deras lärare, för en informationsdag vid Strömmen där barnen bl a fick se hur utsättning fiskyngel går till. Samarbete med gymnasieskolan Föreningen har också under 2011 inlett ett fördjupat samarbete med två gymnasieskolor i Norrköping, Prolympia och Realgymnasiet, som båda har turism på schemat. Skolorna har köpt tjänster av CityFiske, som REKORDSTORT STUDIEBESÖK: Omkring 400 förskolebarn gästade föreningen för att bland annat - med stor förtjusning - se nya laxyngel glida ner i Strömmen. 3

4 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2010 ICA Maxi gjorde en fin insats på Strömmens Dag, när man bla demonstrerade bästa sätt att filea och rensa fisk. Nya öringar på väg ner i Strömmen. Totalt satte föreningen ut tvååriga öringar 2010, samt 6000 laxar och 2000 gösar. förmedlat fördjupningskunskap till elever som önskat specialistkompetens. Samarbetet har fallit väl ut och kommer att fortsätta även under Föreningen har också under året genomfört en särskild utbildning för en grupp invandrare från Irak som lärt sig fiskemetoder och fiskeregler. Gruppen har sedan fungerat som ambassadörer för sina landsmän när det gäller introduktion i det stadsnära sportfiske. Sponsorarbetet måste utvecklas Om vår ungdoms- och skolverksamhet gått som tåget under 2010 så har vi haft en tydlig svacka när det gäller att hitta nya sponsorer. Vi hade en ambitiös planering, men hade inte resurser att fullfölja våra målsättningar. Förberedelser har inletts för att lyckas bättre under Snö och kyla vid premiären Fiskepremiären i februari 2010 lockade 250 deltagare, vilket kan sägas vara bra resultat mot bakgrund av det rådde närmast snöstorm och isande kyla vid premiären. Totalt inrapporterades 85 fångster under premiärdagen, däribland dagens största lax på ca 10 kilo. Vikande försäljning av fiskekort Verksamheten har under året tyngts av vikande försäljning av fiskekort, som dels kan förklaras av den genomförda prishöjningen, men även av en ovanlig och oförklarlig fångstminskning under sommaren. Även hoten från de planerade muddringsarbetena i Bråviken anses ha påverkat intresset för att söka sig till Norrköping för att sportfiska. Fångsterna minskade med ca ett ton fisk under sommarmånaderna 2010 jämfört med tidigare säsonger. Utvecklingen vände upp på hösten. Norrköpings stadsnära fiske har annars börjat få stort genomslag i media, och i synnerhet inom sportfiskevärlden. Sportfiskarnas tidning har på olika sätt uppmärksammat de unika fiskemöjligheterna som erbjuds mitt i Norrköping. Ett axplock ur det gångna årets aktiviteter I april genomförde vi Strömmens Dag, som även denna gång blev en publik framgång. Vi hade ICA Maxi som sponsor som gjorde ett utmärkt jobb. De hade egen personal på plats och arrangerade en fiskeauktion och demonstrerade bl a hur fisk ska rensas och fileas. Den stora publikmagneten på Strömmens Dag var som vanligt utsättningen av levande fisk. Totalt under året har satts ut laxar, öringar samt gösar, samtliga tvååriga. Vid den årliga Augustifestivalen fylldes området vid Refvens Grund och vårt fiskecenter med ett flertal aktiviteter. Vi samarbetade i år med PRO. FÅNGSTSTATISTIK 2010 Under 2010 drogs sammanlagt 397 havsöringar med en medelvikt på 4 kilo - och den största på 9,5 kilo. Under samma period drogs 36 laxar med en medelvikt på 5,4 kilo och en toppnotering på 10,5 kilo. Det drogs även 343 gösar med en medelvikt på 2,1 kilo. Därutöver landades en hel del regnbåge, abborre och gädda - samt en enda sik. Totalt landade sportfiskarna vid Strömmen ca 2.7 ton fisk under

5 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2010 Är det så här vårt nya Fiskecenter kommer att se ut i framtiden? Föreningen har, med hjälp av medlemmarna Jan Johansson och Tomas Landelius tagit fram en modell och en skiss över en ny byggnad - med en ny placering, inramat av ett trädäck, i direktkontakt med Strömmen där våra bryggor nu finns. Idén har presenterats för olika kommunala företrädare. Här skulle kunna ges plats för ett publikt café, informationsutställningar, utbildning och med möjlighet att ta emot grupper och studiebesök. Sportfiskemässan Föreningen Cityfiske deltog med egen monter vid Scandinavien Game fair, en jakt och fiskemässa, som hölls i Örebro maj. Under året genomförde föreningen två resarrangemang, dels en medlemsresa till Sportfiskemässan i Älvsjö, dels en torskfiskeresa till Helsingborg med ett 20-tal medlemmar. Frågetecken för framtiden Någon fisketrappa fick vi inte se heller under Däremot beslutade kommunen att under 2011 färdigställa planerna på en ny lekbäck genom Strömsparken hela vägen upp till Hästskodammen, med sikte på ett genomförande av projektet under Vi hoppas och håller tummarna. eller planerade bostäder. Tvärtom kan vårt förslag bli ytterligare ett mervärde för alla boende - och turister - i kuststaden och sportfiskestaden Norrköping. Vi är mycket oroliga för att Norrköpings kommunpolitiker inte riktigt tar frågan på allvar. Frågan har högsta prioritet för CityFiske under Viktig faktor för hela staden Vi vill med dessa avslutande ord framföra ett tack till föreningens medlemmar, våra viktiga sponsorer, Motala Ströms nedre fiskevårdsområde, samt ett tack till Norrköpings kommun och dess olika enheter som gjort vår verksamhet möjlig. Norrköping 7 april 2011 Vårt fiskecenter hotas Samtidigt fortskrider planerna på ett nytt bostadsbyggnadsprojekt vid Strömsparken som innebär att vårt Fiskecenter & café, dvs vårt nuvarande verksamhetsnav, våra medlemmars och gästers självklara mötesplats vid Strömmen, är hotad. Bostadsbyggnadsplanerna rullar på, men ingen på kommunen har kunnat ge oss några klara besked om vår framtid. Vi har tagit fram förslag på alternativ placering och även utformning av en ny byggnad med stora attraktionsvärden bara ett stenkast från vårt nuvarande café. Ska vi ha en chans att utveckla det stadsnära fisket i Norrköping så måste vi fysiskt finnas mitt i den miljö där sportfiskarna vistas. Vårt förslag inkräktar inte på befintlig byggnation Sarah Eriksson Ordförande Bengt Rastland Sekreterare Per Erström Denis Dubaric Joakim Fröderberg Kassör Daniel Hård Joakim Karlsson Roger Storm 5

6 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2010 Snöstorm med bitande kyla och isande vindar präglade 2010 års fiskepremiär i Norrköping. Men fiskelyckan var god. Kenneth Israelsson från Cityfiske i Norrköping belönades med årets stipendium till Torbjörn Åslunds minne som varje år premierar en ungdomsledare inom sportfisket i Sverige. Här flankerad av Bengt Olsson (Sportfiskarna) och Olle Lidesjö (Abu Garcia) Fiskepremiärens rekordlax på tio kilo. Fisken blev djupfryst innan bilden kunde tas.. Årets rekordgös på nio kilo! 6

7 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2010 Årsbokslut för Cityfiske i Norrköping Räkenskapsåret Resultaträkning Belopp i kr Not Intäkter verksamheten Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Inköp verksamheten Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter - 2 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

8 CITYFISKE I NORRKÖPING Balansräkning 2010 Cityfiske i Norrköping Org.nr: Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Underskrifter Norrköping Joakim Fröderberg Kassör Norrköping Anette Rydell Revisor 8

9 CITYFISKE I NORRKÖPING Revisionsberättelse 2010 Cityfiske i Norrköping Org.nr: Revisionsberättelse till årsmötet för Cityfiske i Norrköping ideell förening Jag har granskat verksamhetsberättelse och ekonomiberättelse samt styrelsens förvaltning av Cityfiske i Norrköping ideell förening verksamhetsåret Den granskning som utförts har inte föranlett några anmärkningar. Jag tillstyrker att: Årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för reviderat verksamhetsår 1/ / Norrköping den 4 april 2011 Annette Rydell Av årsmötet utsedd revisor 9

10 Ännu en generation gösyngel på väg att sättas ut i Strömmen, till stor glädje för sportfiskare i alla åldrar i Norrköping. Nedan - en härlig sommardag vid Strömmen, Läs mer på vår hemsida: Refvens grund fiskecenter Norrköping Tel: Mobil: Epost:

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2012 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 27 april 2013, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2009 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping Lördagen den 24 april 2010, kl. 14.00 Refvens Grund FiskeCenter Under dagen mellan kl. 10.00 14.00 genomför föreningens Cityfiske Strömmens

Läs mer

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter

Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter ÅRSREDOVISNING 2013 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Årsredovisning O-Ringen AB

Årsredovisning O-Ringen AB Årsredovisning O-Ringen AB 2014 Kort om O-Ringen AB O-RINGEN AB, org. nr 556937-4084, ägs till 100 % av Svenska Orienteringsförbundet och driver arrangemanget O-Ringen samt från och med verksamhetsår 2015

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström Bilaga KS 2011/132/1 Sala Kommun Sala den 22 maj 2011 Till Per Olof Rapp Från ordf. Bo Kihlström I samarbete med styrelsen för Folkets Park i Sala. Sala Folkets Park har sedan hösten 2009 haft en dialog

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer