Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl vid Refvens Grund FiskeCenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl. 14.00 vid Refvens Grund FiskeCenter"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 Årsmöte med föreningen CityFiske i Norrköping lördagen den 16 april 2014, kl vid Refvens Grund FiskeCenter D A G O R D N I N G 1. Årsmötets öppnande samt fastställande av dagordning 2. Val: :1 Ordförande för årsmötet :2 Sekreterare för årsmötet :3 Två protokolljusterare tillika rösträknare 3. Godkännande av röstlängd 4. Behandling av förvaltningsberättelse för Behandling av ekonomisk berättelse för Revisionsberättelse för verksamhetsåret Beslut om ansvarsfrihet 8. Beslut om arvoden för kommande verksamhetsår 9. Val: :1 Ordförande för en tid av ett år :2 Sekreterare :3 Kassör :4 Övriga ledamöter 10. Val av revisorer för en tid av ett år 11. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 12 Behandling av motioner och övrigt anmälda ärenden 13. Avslutning 2

3 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2013 Den nya lekbäcken genomströmsparken invigdes en viktig milstolpe i föreningens historia. Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsåret 2013 var föreningens elfte. Årets viktigaste händelse, utifrån föreningens perspektiv, är tveklöst tillkomsten av den nya lekbäcken och fisketrappan genom Strömsparken i Norrköping - en vacker, publikdragande och ändamålsenlig satsning som gjort succé. Redan under den konstgjorda bäckens första höst kunde föreningen konstatera att öringen hittat det nya stickspåret längs Strömmen. 58 öringar valde att gå upp i bäcken - och fiskeexpertisen kunde konstatera att öringen också lekte! Leken ägde rum, både i lekbäcken och i den s.k Hästskodammen. Under hösten 2014 planeras en kontrollåtgärd, s.k elfiske, för att se om några nya små öringar kläckts. En liten elstöt i vattnet bedövar ynglen, som flyter upp och kan räknas och bedömas innan de kvicknar till igen. Den nya lekbäcken innebär också att CityFiske fått ytterligare en arbetsuppgift. Under det gångna året teckande kommunen ett långsiktigt skötselavtal med CityFiske, som kommer att svara för tillsyn, kontroll av vattenflöden, fiskräkning, städning och löpande rapportera om eventuella behov av reparationsoch underhållsarbeten. Inte heller under 2013 har föreningen kunnat få några klara besked av kommunen om framtiden. Det planerade bostadsbyggnadsprojektet i Strömparken är överklagat, och ärendet har i princip vilat under året. Men när/om bygget rullar igång så måste föreningens nav och hjärta att flyttas. Caféet och vårt FiskeCenter ligger där den nya byggnaden ska uppföras. Föreningen hoppas - och räknar med - att fritidsförvaltning och stadsbyggnadskontor hittar en lösning som garanterar oss en fortsatt verksamhet med centrum i Strömparken. Det är här, i Strömparken som CityFiske arbetar och möter sina gäster. Det är också Nya lekbäcken i Strömparken är tveklöst det roligaste och bästa som hänt föreningen under året här som den nya lekbäcken finns, som i sig är en alldeles egen publikmagnet. Dessutom är tillsynen av lekbäcken en av våra dagliga arbetsuppgifter Strömmens Dag genomfördes traditionsenligt sista lördagen i april, då ytterligare ca smolt sattes ut i Strömmen. Publikuppslutningen var som vanligt god. Under 2014 kommer utsättningen att ske på två platser. Huvuddelen av utsättningen sker som vanligt direkt i Strömmen, från strandlinjen i Strömparken. Ca 1000 smolt kommer också att sättas ut direkt i lekbäcken, för att få de nya öringarna att känna sig hemma redan från början. Förtroendevalda Under året har följande ledamöter ingått i styrelsen: Stefan Arrelid, ordförande Joakim Fröderberg, kassör Bengt Rastland, sekreterare Martin Pettersson vice ordförande Övriga ledamöter: Sarah Eriksson och Dennis Dubaric. Kenneth Israelsson, föreningens verksamhetsansvarige, är adjungerad ledamot i styrelsen. 3

4 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2013 Spanska damlandslaget passade på att pröva fiskelyckan i Strömmen, i samband EM-fotbollen i Norrköping. Föreningens styrelse har haft 9 st. protokollförda möten Föreningens revisor har varit Annette Rydell och föreningen biträds av Redovisningsbyrån PWC för den ekonomiska förvaltningen. Uppdraget som valberedare har utövats av Roger Storm och Kenneth Israelsson. Fast anställda på heltid i föreningen, och med arbetsmarknadsstöd, är Kenneth Israelsson, Frederick Eriksson och Omer Osmic. Dessutom har föreningen under sommarmånaderna haft fyra sommararbetande ungdomar i Caféet. Tillsynsmän För att bedriva tillsyn inom fiskevårdsområdet, i syfte att säkerställa att gällande regelverk och fiskeetiska regler iakttas, har under året 8 medlemmar i föreningen arbetat ideellt som tillsynsmän, alla förordnade av Länsstyrelsen. Gruppen består av Omer Osmic, Joakim Karlsson, Denis Dubaric, Elias Lahdo, Bertil Gahsi, Frederic Erikson, Kenneth Israelsson och Esko Ikäläinen. Föreningens arbete och händelser Det mesta av föreningen verksamhet sker på ideell basis där många föreningsmedlemmar gör stora arbetsinsatser, vid t ex vårt fiskecenter eller medverkan i olika arrangemang, skolfiske osv. Medlemsantalet för 2013 var 120 st. Stark ungdomsverksamhet Föreningen fortsätter verka för att engagera barn- och ungdomar i sportfisket och det ses mycket positivt från Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund). Ingen sportfiskeorganisation i landet har ännu kunnat uppvisa så omfattande ungdomsverksamhet som just Norrköping. Under året har 927 (i fjol 698) grundskolelever i Norrköping, i samarbete med skolorna, varit gäster hos CityFiske för att få instruktioner och vägledning om fisk och sportfiske. 15 juni genomfördes en specialkampanj av föreningen för att locka fler flickor att upptäcka glädjen i att fiska. Tjejfisket som projektet kallades, lockade ett 30-tal unga flickor som ville testa sin fiskelycka och få instruktioner. Under hösten 2013 anordnade föreningen också ett särskilt prova-på-fiske för ungdomar under en lovdag. Projektet backades upp av Sportfiskarnas riksorganisation, vars generalsekreterare Stefan Nyström var på plats i Norrköping. Arrangemanget lockade 130 ungdomar - vilket infriade alla förväntningar med råge. Samarbete Föreningen har även 2013 haft ett nära samarbete med en friskolan Prolympia i Norrköping, som har turism på schemat. Skolan köper tjänster av CityFiske, som förmedlat fördjupningskunskap till elever som önskat specialistkompetens. Då föreningen har en stor representation av medlemmar från olika länder och kulturer sker mycket arbete kring information av etiska fiskeregler. Populära praktikplatser CityFiske har också utvecklat kontakterna med flera olika fiskevårdsgymnasier, bla i Forshaga i Värmland och Älvdalen, för att möta behovet av praktikplatser. Intresset för praktik i Norrköping har stärkts genom tillkomsten av den nya lekbäcken. Cityfiske arbetar fortfarande för att utöka de möjligheterna att bedriva sportfiske uppströms och etablera fler vandringsvägar för fisken, så att fiske även ska kunna ske uppe i Industrilandskapet i en framtid. Fiskepremiären och årets fiskesäsong Fångsterna av ädelfisk vid fiskepremiären 2013 blev FÅNGSTSTATISTIK 2013 Under 2013 fångades 149 havsöringar med en totalvikt på 411,5 kg. Medelvikten var 2,7 kg och den största vägde 9,4 kg. Bara tio (10) laxar landades med en totalvikt på 23,7 kg. Den största vägde 3,5 kg. Under säsongen fångades även 478 gösar med en totalvikt på 957,4 kg. Medelvikten var 2,0 kg och årets största gös vägde 8,9 kg. Årets fångstresultat var det lägsta under föreningens tio år. Orsaken var den extremt låga vattenföringen i Strömmen. Som jämförelse kan t ex nämnas att säsongen 2014 har inletts med över 130 fångade öringar fram t o m mars! 4

5 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2013 Laxtrappa och lekplats för lax och öring mitt i Norrköping - en ny välbesökt pubiikattraktion och oas i Norrköping lägre än tidigare, en trend som höll i sig hela året, på grund av den mycket låga vattenföringen i Strömmen. CityFiske och Norrköping var under ett par dagar i juni värd för SM-mete och VM-kval i mete, när inte mindre än 30 fyrmannalag gjorde upp om titlarna. Fångssnittet låg på ca 50 kilo fisk per tävlande! Allt utom lax, gös och öring räknades, dvs mört, löja, abborre, braxen, vimma, färna, asp, id och en och annan nors. Sammanlagt drogs alltså flera ton fisk under ett fyratimmarspass. All fisk återutsattes efter invägning av samlad fångst. Ett uppmärksammat besök hos CityFiske gjordes under sommarens EM-fotboll i Norrköping, då det spanska damlandslaget kopplade av med att fiska mitt i Norrköping. Mediaintresse Intresset från media är fortsatt stor för vår verksamhet. CityFiske har t ex under året uppmärksammats av tidningen Allt om Fiske, som kartlagt hela regionens sportfiskeutbud - och som framhåller CityFiske som ett gott exempel. Föreningens verksamhet, med sportfiske mitt i stan, har även öppnat ögonen för flera kustkommuner i landet, bland annat Göteborg och Malmö, som båda etablerat kontakter med Norrköping för att informera sig om verksamheten, med sikte på egna initiativ. Tack till sponsorer Vi vill med dessa avslutande ord framföra ett tack till föreningens medlemmar, våra viktiga sponsorer, samarbetspartner och Motala Ströms nedre fiskevårdsområde, samt ett tack till Norrköpings kommun och dess olika enheter som gjort vår verksamhet möjlig. Norrköping 3 april 2014 Stefan Arrelid Ordförande Bengt Rastland Sekreterare Sarah Eriksson Joakim Fröderberg Kassör Martin Pettersson Vice ordförande Denis Dubaric 5

6 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2013 En lycklig grabb med en härlig öringsfångst under ungdomsfisket mitt i Norrköping. Joakim Karlsson, en nöjd fiskare poserar med en rejäl öring på 6,0 kg Denis Dubaric belönades under 2013 med en guldrulle för sin öring på 10,78 kg av Abu Garcia, Fiskelycka i Norrköping, sommaren

7 CITYFISKE I NORRKÖPING Årsredovisning 2013 Årsbokslut för Cityfiske i Norrköping Räkenskapsåret Resultaträkning Not Belopp i kr Föreningens intäkter Intäkter verksamheten Bidrag Övriga intäkter Not Summa föreningens intäkter: Föreningens kostnader Inköp verksamheten Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar inventarier Summa föreningens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat

8 CITYFISKE I NORRKÖPING Balansräkning 2013 Cityfiske i Norrköping Org.nr: Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 413 Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NOTER NOT 1 Övriga intäkter Vinst vid likvidation av CityFiske i Norrköping ekonomisk förening Övriga intäkter Summa

9 CITYFISKE I NORRKÖPING Styrelsens underskrifter Underskrifter Norrköping Stefan Arrelid Denis Dubaric Joakim Fröderberg Sarah Eriksson Martin Pettersson Bengt Rastland CITYFISKE I NORRKÖPING Revisionsberättelse 2013 Revisionsberättelse till årsmötet för Cityfiske i Norrköping ideell förening Jag har granskat verksamhetsberättelse och ekonomiberättelse samt styrelsens förvaltning av Cityfiske i Norrköping ideell förening verksamhetsåret Den granskning som utförts har inte föranlett några anmärkningar. Jag tillstyrker att: Årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för reviderat verksamhetsår 1/ / Norrköping den 10 april 2014 Annette Rydell Av årsmötet utsedd revisor 9

10 Läs mer på vår hemsida: Refvens grund fiskecenter Norrköping Tel: Mobil: Epost:

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Årets största flugfångade fisk 2012 Bo Johnsson, Harr 1,660 kg SFK Spinnaren STYRELSENS SAMMANSÄTTNING UNDER 2012 Ordförande Bengt Larsson Malmö Vice ordförande Kaj Pålsson Oxie

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-09-01 2010-08-31 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf. Lasse Carlsson Kassör

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 blev ett väldigt tungt styrelseår. Det var det året då RFSL Ungdom Malmö gick från att vara ett distrikt utan ekonomi till ett distrikt med budget på 280 000 kr, anställda,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer