årsredovisning - kilsta metallvärden AB org nr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning - kilsta metallvärden AB org nr: 556710-2784"

Transkript

1 KILSTA METALLVÄRDEN AB (publ.) ÅRSREDOVISNING

2 INNEHÅLL Sid 3 året i sammandrag Information om årsstämma 4 vd har ordet 6 återvinningsmarknaden 8 metallvärden i Lesjöfors 9 sala Bly 10 m.v. Metallvärden 11 Eurovironment 12 Aktieutveckling 13 ägande / ägarförteckning 14 förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 35 styrelsen och ledande befattningshavare

3 Året i sammandrag Kilsta Metall AB (publ.) har genom beslut på en extra bolagsstämma den 7 oktober 2010 namnändrats till Kilsta Metallvärden AB (publ.). Organisationsnummer Bolaget tecknade under andra kvartalet avtal avseende samgående med Metallvärden AB (inkl. dotterbolag). I syfte att finansiera kontantandelen av förvärvet av Metallvärden AB genomfördes i augusti en företrädesemission vilken tillförde bolaget 8,3 mkr (före emissionskostnader). Samgåendet med Metallvärden AB beslutades på en extra bolagsstämma den 7 oktober. Utöver 3,85 mkr i kontaktlikvid förvärvades Metallvärdengruppen genom nyemission av st. aktier. Genom denna emission blev Björn Grufman genom sitt bolag Mittretur AB huvudägare i bolaget med en ägarandel på 27,0 % Bolagsstämman valde även en ny styrelse bestående av Lars Ransgart (ordf.), Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund, Claes Österlin samt Björn Grufman. Björn Grufman tillträdde per den 1 november som VD för en Kilsta Metallvärden AB (publ.) Genom samgåendet med Metallvärden har bolaget fått en ny inriktning - tidigare verksamhet som bedrivits inom Kilsta Metall är under avveckling. Den tidigare operativa ledningen har lämnat sina anställningar i bolaget. Kilsta Metallvärden förvärvade per 31 december ,5 % av Eurovironment AB, ett företag specialiserat på elektronikåtervinning. Omsättning och resultat Koncernens omsättning under året 2010 uppgick till 17,6 mkr, varav 6,8 mkr kan hänföras till tidigare verksamhet inom Kilsta Metall. Resultatet för året utgörs av en förlust om 23,6 mkr, varav 16,1 mkr är hänförliga till nedskrivningar och reserveringar för avveckling av tidigare verksamhet. Väsentliga händelser efter årets utgång Konvertibla skuldebrev utgivna av dotterbolaget i Lesjöfors har omförhandlats till icke-konvertibla skuldebrev. Hemsida har uppdateras och fått ett nytt utseende. Information om årsstämma Årsstämma kommer att avhållas torsdagen den 28 april kl på konferensanläggningen Summit Hitechbuilding, Hötorgshus 3, Sveavägen 9-11, vån. 17, Stockholm. Beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.kilstametall.se) samt på bolagets kontor Apelbergsgatan 50, Stockholm senast två veckor före stämman. Kopior av årsredovisning och övrigt beslutsunderlag sändes till de aktieägare som så begär. 3

4 VD har ordet Kilsta Metall, eller Kilsta Metallvärden som vi numera heter, har under det gångna året genomgått en genomgripande förändring. Genom samgåendet med Metallvärdengruppen har vi lagt grunden till en återvinningsverksamhet med väsentligt förhöjt förädlingsvärde jämfört med traditionell återvinning och som på sikt har goda förutsättningar att kunna kompletteras med ytterligare verksamheter. Hur ser då förutsättningarna ut inom återvinningsbranschen? Generellt sett är återvinningsindustrin en av de snabbast växande industrisegmenten för närvarande. För att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle, inom en inte allför avlägsen framtid, måste utnyttjandet av ändliga råvaror optimeras och framställning av många råvaror baseras på återvinning. Glädjande nog har våra politiker mer och mer börjat hörsamma dessa krav. Inom den europeiska gemenskapen har dessa frågor sedan länge stått högt på dagordningen och varit en föregångare vad avser att skapa regelverk som påskyndar utvecklingen. Läs mer om detta på sidorna 6-7 Återvinningsindustrin på frammarsch. Som framgår av nämnda artikel håller kriterier på att utarbetas för att kunna definiera under vilka förutsättningar när avfall upphör att vara avfall och övergår till att vara återvunnen råvara. I takt med att dessa nya regelverk implementeras kommer även återvinningsindustrins roll att öka och även bidra till en fortsatt omstrukturering av branschen. 4

5 En översyn av den producentansvarslagstiftning som idag gäller i Sverige har initierats och kommer sannolikt att leda till att dagens system med branschvisa nationella insamlingssystem kommer att förändras. Detta skapar möjligheter för företag som Eurovironment som kommer att kunna erbjuda effektiva system för återvinning av olika typer av elektronikprodukter -system som är anpassade till specifika kunders behov. Under sista kvartalet av det gångna året har stor kraft och energi ägnats åt att avveckla tidigare verksamhet i Kilsta Metall. Ingen operativ verksamhet har bedrivits sedan halvårsskiftet och den tidigare ledningen har lämnat sina befattningar. Alla tillgångar har värderats i samband med bokslutet, vilket tyvärr har lett till att vi tvingats göra betydande nedskrivningar och reserveringar i bokslutet. Tillgångarna i den tidigare verksamheten kommer att steg för steg avyttras, vilket kommer att resultera i ett betydande likviditetstillskott. Vi kommer att utnyttja denna likviditet för att utveckla verksamheterna inom Metallvärdengruppen. Jag är övertygad om att Kilsta Metallvärden har goda förutsättningar att spela en aktiv roll i den pågående och accelererande omstruktureringen av återvinningsindustrin. Vår avsikt är att steg för steg och med god lönsamhet, fortsätta att bygga en återvinnings som kan erbjuda ett brett spektrum av återvunna råvaror och andra insatsråvaror till den metallurgiska industrin i vår del av världen. Vår strategi innebär en integrering såväl bakåt som framåt i värdekedjan. Integrering bakåt kommer att medföra expansion och förvärv i insamlingsledet bland annat för att säkerställa råvarutillgången för den egna förädlingsverksamheten. Integration framåt kommer att innebära ytterligare verksamheter som komplement till vår smältverksamhet i Lesjöfors samt en utveckling av vår handelsverksamhet i syfte att komplettera vårt utbud av insatsråvaror till våra kunder. Jag hoppas att Du som aktieägare kan finna denna möjlighet intressant och att Du fortsatt vill följa bolagets utveckling som aktieägare. Stockholm i april 2011 Björn Grufman 5

6 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: ÅtErVINNINgsINdUstrIN på frammarsch För att uppnå det ekologiskt hållbara samhälle som är en nödvändighet för framtida generationer och som också är en vision som delas av såväl politiker som världsmedborgare, måste utnyttjandet av ändliga råvaror optimeras och framställning av råvaror baserat på ändliga resurser minimeras. Detta innebär att återvinning av råvaror måste prioriteras och energihushållning i alla delar av samhället bli en självklarhet. Politikerna har mer och mer börjat hörsamma dessa krav - på såväl nationell som internationell nivå pågår ett intensivt arbete med att genom lagar, förordningar och direktiv skapa regelverk som stimulerar till ett framtida ekologiskt hållbart samhälle. Inom den europeiska gemenskapen har dessa frågor sedan länge stått högt på dagordningen och EU har jämfört med andra delar av världssamfundet varit en föregångare vad avser att skapa förbättrade regelverk i dessa avseenden. Ett väsentligt steg togs i och med att Europaparlamentet och EUs ministerråd i november 2008 antog vad som i dagligt tal kallas Avfallsdirektivet ( Waste Frame Directive, 2008/98/EG). Direktivets övergripande syfte är att definiera och fastställa det rättsliga ramverket för hantering av avfall inom gemenskapen. I direktivet fastslås bl.a. en avfallshierarki där prioritering vad avser förebyggande och hantering av avfall alltid skall ske så att optimal återvinning av råvaror kan ske. Direktivet innehåller också ett ramverk för att kunna definiera när avfall upphör att vara avfall och övergår till att vara återvunnen råvara. För metallskrot och aluminium kommer kriterierna när avfall upphör att vara avfall att börja gälla kring årsskiftet 2011/2012. FÖRHINDRA ATT AVFALL UPPSTÅR BÄTTRE MINIMERING AV AVFALL ÅTERANVÄNDNING MATERIALÅTERVINNING ENERGIÅTERVINNING DEPONI SÄMRE 6

7 Arbetet med att ta fram ytterligare kriterier för andra fraktioner som t.ex. papper och glas är under utarbetande. Avfallsdirektivet innehåller även krav på att medlemsstaterna genomför lagstiftning och andra åtgärder för ett utökat producentansvar. En viktig del i den kommande implementeringen är att tolkning och tillämpning av såväl avfallsdirektivet som det utökade producentansvaret kommer att anpassas till gällande praxis. Det är viktigt att tolkningarna inte utgör ett hinder för vissa producenter / importörer att själva kunna arrangera sin återtagning av uttjänta produkter på ett mera effektivt sätt. De kommande utvidgade producentansvaren bör innebära en striktare syn på att producenten skall vara den som betalar för återvinningen av den vara som producenten producerat och marknadsfört. I förlängningen bör detta i så fall innebära att återvunna råvaror kommer att bli billigare och också kunna konkurrera med primära råvaror på ett effektivare sätt. Avfallsdirektivet kommer nu att implementeras steg för steg i de olika medlemsländerna. I Sverige har Miljödepartementet utarbetat förslag till ett antal olika lagändringar som anses nödvändiga att genomföra i såväl miljöbalken som i avfallsförordningen för att direktivets krav skall harmoniera med svensk lagstiftning. Förslaget som i skrivande stund behandlas av Lagrådet kommer, om inga oförutsedda invändningar väcks, att börja gälla som lag den 1 juli innevarande år. EU-kommissionen har också i slutet av förra året tagit ytterligare ett initiativ i vad som kallas Raw Material Initiative en publikation som drar upp riktlinjerna för gemenskapens strategi för att säkerställa råvarutillgången för europeisk industri. Man konstaterar att Europa i hög grad är beroende av import av bl. a. metallråvara. Detta gäller särskilt high-tech metals som kobolt, platina och sällsynta jordmetaller, vilka metaller är av avgörande betydelse för tekniskt avancerade produkter och för vilka det i dagsläget inte finns några substitutmaterial. Den presenterade strategin omfattar många aspekter från åtgärder för att säkerställa tillgång på världsmarknaden av råvaror, ökad användning av återvunna råvaror, till utökad forskning för att på sikt effektivisera alla delar av råvaruanvändningen. Rapporten betonar vikten av föreslagna åtgärder dessa är en förutsättning för att EU skall kunna bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft och indirekt även på den framtida sysselsättningen inom gemenskapens medlemsländer. Den svenska regeringen har i ett yttrande i januari 2011 förklarat att man ställer sig bakom Raw Material Initiative och att man avser att arbeta aktivt för att implementera de förslag som presenterats i rapporten. De skärpta kraven på återvinning, producentansvar samt hur återvinningsprocesserna skall gå till kommer att på sikt kraftigt påverka återvinningsindustrin. Möjligheten att omklassificera återvunna råvaror kommer att bidra till en fortsatt omstrukturering av branschen. Även behovet av kunskap inom olika delar av återvinningskedjan kommer att öka vilket i sin tur kommer att ställa krav på att utbildningssystemet tar sitt ansvar och erbjuder kvalificerad utbildning och inte minst forskning. Och, sist men inte minst, kraven bidrar på sikt till att visionen om ett ekologiskt hållbart samhälle kan förverkligas. 7

8 Metallvärden i Lesjöfors Metallvärden i Lesjöfors erbjuder den nordiska stålindustrin s.k. desoxidationsaluminium av hög kvalité från återvunnen råvara. Råvara före smältning Desoxidationsaluminium är en viktig ingrediens vid all stålframställning och består i princip av ren metallisk aluminium. Aluminium som grundämne har en egenskap som gör att den lätt reagerar med syre och bildar aluminiumoxid. Eftersom närvaro av syre i en stålsmälta påverkar stålets egenskaper är det väsentligt att syret i stålsmältan avlägsnas. Genom tillsats av desoxidationsaluminium reagerar denna med syret i stålsmältan och bildar aluminiumoxid, vilken dessutom har lägre specifik vikt än stålet och flyter upp och lägger sig som ett skyddande lock tillsammans med täckmedlet ovanpå stålsmältan. Mängden tillsatt aluminium uppgår vanligtvis till några tiondels viktprocent av mängden stålsmälta. En kvalité på det producerade stålet kräver en högre renhet av den tillsatta aluminiummetallen. Detta medför att kraven på renhet av den råvara som avvändes för framställning av desoxidationsaluminium också blir hög. Lastning av smältugn Kilsta Metallvärdens aluminiumsmältverk i Lesjöfors byggdes upp under år 2009 och produktionsstart skedde under hösten Sedan dess har produktionen gradvis ökats och låg i slutet av år 2010 på cirka årston. Lesjöforsanläggningen producerar desoxidationaluminium av mycket hög kvalité vanligtvis har slutprodukten s.k. DABS, ett aluminiuminnehåll överstigande 95,0 %. Produkten lämpar sig sålunda för stålverk som tillverkar specialstål, vilket är fallet med flera stålproducenter i Norden. Utgjutning av dabs Behovet i Norden av desoxidationsaluminium av den kvali té som tillverkas i Lesjöfors uppskattas till ca årston. Den potentiella marknaden för fortsatt utveckling av anläggningen är sålunda stor och produktionsvolymen kommer att fortsatt ökas under innevarande år. Kritiska faktorer för den fortsatta utvecklingen är dels tillgång på aluminiumskrot av god kvalité, dels att aluminiumsmältverket kan köras med god tillgänglighet utan oplanerade produktionsstopp. Slutprodukten dabs Det förtjänar att påpekas att återvunnen aluminium har energi- och miljömässigt stora fördelar framför aluminium producerat från mineralisk bauxit. Återvinningsprocessen erfordrar endast ca 5 % av den energimängd som åtgår vid framställning av samma mängd aluminium från bauxit. Den miljömässiga påverkan är givetvis också oerhört mycket mindre i återvinningsprocessen. 8

9 SALA BLY Sala Bly har sitt ursprung i blyutvinning i Sala SILVERGRUVA och startade sin verksamhet redan i slutet av 1870-talet. Bolaget är en av de ledande aktörerna inom blyförädling i Europa med ett brett sortiment av såväl standardiserade som kundanpassade blyprodukter. I många fall bistår Sala Bly kunderna med all service från konstruktion till färdig produkt. Råvaran för produktionen utgörs idag av återvunnet bly främst från uttjänta blybatterier. Den årliga produktionsvolymen uppgår till ca ton varav merparten (ca 600 ton) utgörs av extruderade (pressade) produkter och resterande volym av valsade produkter. Pressning av blytråd Sala Blys extruderpressverk producerar produkter där omsmält bly pressas ut genom olika typer av pressdysor som formar blyet till önskad profil tråd rör eller andra profiler. I bolagets valsverk gjuts i ett första steg blyplåt, vilken därefter valsas till plåt i önskad dimension. Valsningen kompletteras med gjutning av olika produkter, skräddarsydda efter varje kunds specifikation. Sala Bly har två verksamhetsställen båda belägna i Sala. Sala Blys kunder återfinns över hela värden med betoning på Europa och i en mängd olika applikationsområden ex. vis varvsindustrin, ytbehandlingsindustrin, ammunitionsindustrin och tillverkare av röntgenutrustning. Det finns en tydlig trend i samhället att användningen av bly ökar då egenskaperna som strål- och ljudskydd är unika. Det är dock alltid viktigt att vi kan återvinna det bly vi använder på ett miljöriktigt sätt. Haspling av blytråd Mer information finns på Sala Blys hemsida: Hantering och användande av metalliskt bly är idag omgärdat med stränga regler för att minimera all upptänklig skada som kan uppkomma vid kontakt med metallen. Sala Bly har höga krav på hur hanteringen skall ske inom bolagets anläggningar och all personal genomgår regelbundet hälsoundersökning för att säkerställa att exponeringen mot metallen inte överskrider fastlagda nivåer. Kvalitetskontroll 9

10 M.V. Metallvärden M.V. Metallvärden AB bedriver handelsverksamhet av i första hand återvunna råvaror. METALLVÄRDENS kunder återfinns inom stålverk, smältverk och gjuterier främst i norra EUROPA. Stålgjutning Metallvärdens konkurrensfördel ligger i att besitta en mycket god kompetens och kännedom om olika kunders specifika behov av råvaror och förmågan att tillgodose dessa behov och leverera rätt typ av skrotkvalité. Olika typer av stål- och smältverk har olika behov av material en del verk vill ha speciella legeringar medan för andra verk är dessa legeringar att betrakta som gift. Genom att i detalj känna till kundernas specifika behov kan den levererade skrotråvaran betalas med en premie i stället för avdrag om man skulle leverera samma vara till ett annat verk. Denna kunskap kallar vi förbrukarplacering en kunskap som sålunda är en viktig konkurrensfördel för Metallvärden. Verksamheten har certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och miljöledningssystem enligt ISO Skrotfraktion Metallvärdens handelsverksamhet är i dagsläget företrädesvis inriktad mot handel med återvunnen skrotråvara. Den metallurgiska industrin har dessutom behov av ett stort antal andra insatsråvaror, legeringsämnen, etc. och avsikten är att utvidga nuvarande verksamhet till att på sikt kunna erbjuda industrin ett brett sortiment av återvunna och andra insatsråvaror. 10

11 EUROVIRONMENT Eurovironment är ett miljöföretag med fokus på effektiv, säker och miljömässig återvinning och återanvändning av utrangerad elektronik, främst IT-utrustning. Verksamheten bedrivs dels i Enköping där bolaget har en produktionsanläggning om ca kvm, dels genom ett försäljningskontor i Bromma. En översyn av den producentansvarslagstiftning som idag gäller i Sverige har initierats och kommer sannolikt att leda till att dagens system med branschvisa nationella insamlingssystem kommer att förändras. Detta skapar möjligheter för företag som Eurovironment som kommer att kunna erbjuda effektiva system för återvinning av olika typer av elektronikprodukter system som är anpassade till specifika kunders behov. Utrangerade produkter En stark ökning i efterfrågan på bolagets tjänster har under andra halvan av år 2010 kunnat noteras. Denna ökning förklaras av det faktum att många företag och organisationer har börjat investera i ny IT- och kontorsutrustning, vilket i sin tur ställer krav en effektiv hantering utav den utrustning som skall avvecklats. Effektiva logistiklösningar tillsammans med en effektiv och miljömässig hantering och återvinning av utrangerade produkter skapar förutsättningar för att kunna utveckla bolaget till att bli en intressant partner för både producenter och slutanvändare inom marknadssegmentet Business to Business (B2B). Demontering Verksamheten har certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO-9001 och miljöledningssystem enligt ISO Eurovironment förvärvades i slutet av 2010 Kilsta Metallvärden AB och TEC Finance Sweden AB från norska Veolia Miljö AS och W3E AS. TEC Finance erbjuder sina kunder leasingfinansiering av bland annat IT-utrustning och kompletterar därmed det erbjudande som Eurovironment har. Kilsta metallvärden förvärvade 54,5 % av aktierna i Eurovironment och TEC Finance 45,5 %. Under första kvartalet har Kilsta Metallvärden avyttrat 9 % av sitt innehav till management. Kilsta Metallvärdens ägarandel är sålunda lika stor som TEC Finance andel. Rekonditionerade produkter 11

12 KVALITÉ OCH MILJÖ Kilsta Metallvärden är ett återvinningsföretag som har en stark miljömedvetenhet. Miljöarbete med ständiga förbättringar för att minimera utsläpp och miljöpåverkan finns i ens alla företag. Kvalité skall vara en av huvudorsakerna att kunderna väljer Kilsta Metallvärden som leverantör. Stålgöt Stålugn Återvinningsprocessen i Lesjöfors har en energi och miljöpåverkan som vida understiger en tillverkningsprocess för framställning av aluminium från mineralet bauxit. Detta innebär att de stålföretag som använder primäraluminium för desoxidering skapar större CO2-utsläpp än de som använder Metallvärdens dabs. Flera företag i en är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO Även intressebolaget Eurovironment är såväl kvalitets- som miljöcertifierat. Miljöarbetet har hög prioritet inom en. Genom löpande information och utbildning vill vi att alla i organisationen skall verka för förbättringar när det gäller miljö och kvalitet. Metallåtervinning är generellt miljövänligt då det krävs mindre energi att skapa ny metall av återvunnen råvara än om man skapar liknande metall från jungfrulig råvara. Dessutom är utsläppen till luft och vatten betydligt mindre. Vår strävan att arbeta för en ökad återvinning av ändliga råvaror är ett litet men betydelsefullt bidrag till att skapa och uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle där återvinning av råvaror prioriteras och energihushållning är en självklarhet. Som medlem i branschorganisationen Återvinningsindustrierna åläggs medlemmarna att följa en värdegrund och en uppförandekod som finns på hemsidan Fragmentering av metallfraktion 12

13 Ägande / ägarförteckning De Största Aktieägarna Innehav Röster I % Mittretur AB ,01% Lars Ransgart Management Aktiebolag ,42% Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,15% Biocell AB ,56% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,62% Alcuni As ,22% Time 2 Invest AB ,94% Erichsen, Johan ,88% Exoro Capital AB ,64% Zeidler, Peter ,06% De Största Förändringarna Förändring Förändring I % Innehav C. Karstensen Invest I Norrköping Ak ,67% Lindblad, Hans AK ,00% Additech Business Consulting AB AK ,29% Sjödin, Sven AK ,70% Nordnet Pensionsförsäkring AB AK ,00% Antal Ägare = Antal ägare Innehav Antal aktieägare

14 Förvaltningsberättelse Verksamheten Kilsta Metallvärdens verksamhet är baserad på återvinning. Återvinning i form av: - Skrothandel och skrotförädling - Omsmältning av aluminium till desoxidationsaluminium - Omsmältning och tillverkning av blyhalvfabri kat - Elektronikåtervinning. Detta innebär att bolaget har ett stort förädlingsvärde i sin återvinningsverksamhet. Händelser av 2010 betydelse Under andra kvartalet tecknades avtal om samgående med Metallvärden. Därefter genomfördes under augusti en företräde semission som tillförde bolaget 8,3 mkr (före emissionskostnader). Samgåendet med Metallvärden beslutades slutgiltigt på en bolagsstämma den 7 oktober genom att utge en kontant köpeskilling om 3,85 mkr och genom en riktad nyemission om st aktier. Därigenom blev Björn Grufman huvudägare i bolaget med ca 27% av aktierna. Ny styrelse tillträdde på bolagsstämman bestående av Lars Ransgart (ordf.), Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund, Claes Österlin och Björn Grufman. Genom samgåendet har Kilsta Metallvärden fått en ny inriktning av verksamheten. På årets sista dag förvärvades 54,5% av Euronvironment ett företag specialiserat på elektronikåtervinning. Svensk Kod för Bolagsstyrning Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då bolaget ej är upptagen till handel på reglerad marknad. RISKER Riskerna inom Kilsta Metallvärdenen kan främst hänföras till fyra typer av riskområden; marknadsrelaterade, operationella, finansiella samt legala och skattemässiga. Vid bedömningen av bolaget är det viktigt att beakta alla dessa aspekter och göra en noggrann bedömning av riskerna. Marknadsrelaterade risker Konjunktur Kilsta Metallvärdens produkter säljs huvudsakligen till den metallurgiska industrin i Norden. Dessa aktörer påverkas av det allmänna ekonomiska läget och behovet av insatsråvaror står i direkt proportion till konjunkturutvecklingen. Kilsta Metallvärdens möjligheter att sälja sina produkter kan sålunda indirekt komma att påverkas av alla de faktorer som påverkar konjunkturutvecklingen och produktionsvolymen hos kunderna. Materialkvalité och priser Kilsta Metallvärdens tillverkning i Lesjöfors och Sala är beroende av fortlöpande leveranser av råvaror, främst aluminiumskrot och bly, vilkas priser kan fluktuera mer eller mindre över tiden. Prisriskerna kan i många fall elimineras genom sk. hedging på LME (London Metal Exchange). Även kvalitén på inköpt råvara är en viktig parameter som i sin tur påverkar kvalitén i den levererade produkten. Miljöpåverkan Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånden avser dels skrotoch smältverksamheten i Lesjöfors samt blyhalvfabrikat tillverkningen i Sala. Verksamheterna har ringa eller ingen påverkan på miljön. OPERATIONELLA risker Förvärv och integration av företag Kilsta Metallvärden har som strategi att förvärva ytterligare företag. Som en följd av detta följer risker för felbedömningar vid förvärvstillfället och verksamhetsrisker av olika slag som uppstår i samband med de förvärvade företagens integration i Kilsta Metallvärdens verksamhet. 14

15 Beroende av nyckelpersoner Kilsta Metallvärdens framtida utveckling beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Kilsta Metallvärden har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Kilsta Metallvärden bedömer vara marknadsmässiga. Kilsta Metallvärden ser hela sin personal som en stor tillgång och arbetar därför kontinuerligt med att upprätthålla en god personalpolitik. Trots detta finns det inte någon garanti för att Bolaget kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner eller kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal. Miljö Kilsta Metallvärden arbetar aktivt med att påverka miljön i minsta möjliga mån med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, och försöker i alla avseenden uppfylla samtliga lagar och regler. Risken finns emellertid att överträdelser har skett eller kommer att ske. Kilsta Metallvärden äger flera industrifastigheter och därmed finns risk för att behöva vidta undersökningar och saneringsåtgärder för tidigare eller nuvarande miljöpåverkande utsläpp. Finansiella risker Kreditrisk Inom traditionell metall- och skrothandel är, liksom i all handelsverksamhet, kreditriskerna väsentliga. Inom Kilsta Metallvärden kreditbedöms varje affärspartner på sedvanligt sätt. En risk som också är påtaglig i skrothandeln är fel i varan. Kilsta Metallvärden arbetar i enlighet med kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 och genom strikta leverantörsbedömningar minimeras antalet reklamationer. Likviditetsrisk Kilsta Metallvärdens styrelse bedömer ens framtida finansiella ställning som god och att verksamheten under normala marknadsförhållanden genererar ett starkt kassaflöde. Avvecklingen av tidigare Kilsta Metalls materiella tillgångar förväntas stärka kassaflödet ytterligare under innevarande år. Legala och skattemässiga risker Skatterisker Kilsta Metallvärden bedriver sin verksamhet, inklusive transaktioner mellan bolag, i enlighet med Kilsta Metallvärdens tolkning av gällande skattelagar och bestämmelser i berörda länder, skatteavtal samt skattemyndigheters krav. Det kan dock inte generellt uteslutas att Kilsta Metallvärdens tolkning av tillämpliga regler och administrativ praxis är felaktig, eller att regler och praxis kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom skattemyndigheters beslut kan Kilsta Metallvärdens tidigare eller nuvarande skattesituation komma att försämras. Kilsta Metallvärden har även en pågående tvist med Skattemyndigheten som skall avgöras i Förvaltningsdomstolen i Linköping. Detta har ett samband med den förste VD n i bolaget. Maximalt kan detta åsamka bolaget en skattekostnad om ca 3,5 miljoner kronon men då skatteexperter bedömt fallet som så säkert ur bolaget synpunkt att man inte behövt göra någon reservation rent redovisningstekniskt. Ränterisk Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar Kilsta Metallvärdens räntenetto. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Kilsta Metallvärden har begränsat med räntebärande skulder och har en genomsnittlig räntebindningstid på nuvarande lån om ca 30 dagar. 15

16 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: förslag till disposition beträffande bolagets Vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets förlust i moderbolaget kr jämte balanserad vinst kr och överkursfond kr, totalt kr, balanseras i ny räkning. Koncernens balanserade vinstmedel uppgår till kr. nyckeltal Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansnetto, tkr Avkastning på eget kapital, % neg Avkastning på totalt kapital, % neg Rörelsemarginal, % neg Kassalikviditet, % 42 Balansomslutning, tkr Soliditet, % 36 Medeltal anställda 14 Resultat per aktie efter 26,3 % skatt, kr -0,09 Resultat per aktie exklusive reavinst, kr -0,09 Eget kapital per aktie, kr 0,05 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansnetto, tkr Avkastning på eget kapital, % neg 15 Avkastning på totalt kapital, % neg 10 Rörelsemarginal, % neg 16 Kassalikviditet, % Balansomslutning, tkr Soliditet, % Medeltal anställda 4 6 Resultat per aktie efter 26,3 % skatt, kr -0,06 0,03 Resultat per aktie exklusive reavinst, kr -0,06 0,02 Eget kapital per aktie, kr 0,04 0,15 definitioner av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Avkastning på eget kapital Nettoresultat i procent av justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i % av genomsnittlig balansomslutning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Soliditet Justerat eget kapital av balansomslutningen. Resultat per aktie efter 26,3 % skatt Resultat (innan bokslutsdispositioner) efter full skatt, 26,3 %, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat per aktie exklusive reavinst Resultat (innan bokslutsdispositioner) minskat med årets reavinster och efter full skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier. 16

17 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: resultaträkning koncernen belopp i sek not rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter resultat efter finansiella poster resultat före skatt Skatt på årets resultat årets resultat

18 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: balansräkning koncernen belopp i sek not tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m 19 Råvaror och förnödenheter kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Spärrade medel kassa och bank summa omsättningstillgångar summa tillgångar

19 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: balansräkning koncernen belopp i sek not eget kapital Och skulder bundet eget kaptal 21 Aktiekapital Bundna reserver fritt eget kapital Överkursfond Fria reserver Årets resultat summa eget kapital avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter summa eget kapital Och skulder ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Maskiner och inventarier med äganderättsförbehåll Miljöfond summa ansvarsförbindelser Miljöfond

20 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: resultaträkning moderföretag belopp i sek not rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader rörelseresultat resultat från finansiella poster Resultat från andelar i företag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner resultat före skatt Skatt på årets resultat årets resultat

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer