årsredovisning - kilsta metallvärden AB org nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning - kilsta metallvärden AB org nr: 556710-2784"

Transkript

1 KILSTA METALLVÄRDEN AB (publ.) ÅRSREDOVISNING

2 INNEHÅLL Sid 3 året i sammandrag Information om årsstämma 4 vd har ordet 6 återvinningsmarknaden 8 metallvärden i Lesjöfors 9 sala Bly 10 m.v. Metallvärden 11 Eurovironment 12 Aktieutveckling 13 ägande / ägarförteckning 14 förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 35 styrelsen och ledande befattningshavare

3 Året i sammandrag Kilsta Metall AB (publ.) har genom beslut på en extra bolagsstämma den 7 oktober 2010 namnändrats till Kilsta Metallvärden AB (publ.). Organisationsnummer Bolaget tecknade under andra kvartalet avtal avseende samgående med Metallvärden AB (inkl. dotterbolag). I syfte att finansiera kontantandelen av förvärvet av Metallvärden AB genomfördes i augusti en företrädesemission vilken tillförde bolaget 8,3 mkr (före emissionskostnader). Samgåendet med Metallvärden AB beslutades på en extra bolagsstämma den 7 oktober. Utöver 3,85 mkr i kontaktlikvid förvärvades Metallvärdengruppen genom nyemission av st. aktier. Genom denna emission blev Björn Grufman genom sitt bolag Mittretur AB huvudägare i bolaget med en ägarandel på 27,0 % Bolagsstämman valde även en ny styrelse bestående av Lars Ransgart (ordf.), Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund, Claes Österlin samt Björn Grufman. Björn Grufman tillträdde per den 1 november som VD för en Kilsta Metallvärden AB (publ.) Genom samgåendet med Metallvärden har bolaget fått en ny inriktning - tidigare verksamhet som bedrivits inom Kilsta Metall är under avveckling. Den tidigare operativa ledningen har lämnat sina anställningar i bolaget. Kilsta Metallvärden förvärvade per 31 december ,5 % av Eurovironment AB, ett företag specialiserat på elektronikåtervinning. Omsättning och resultat Koncernens omsättning under året 2010 uppgick till 17,6 mkr, varav 6,8 mkr kan hänföras till tidigare verksamhet inom Kilsta Metall. Resultatet för året utgörs av en förlust om 23,6 mkr, varav 16,1 mkr är hänförliga till nedskrivningar och reserveringar för avveckling av tidigare verksamhet. Väsentliga händelser efter årets utgång Konvertibla skuldebrev utgivna av dotterbolaget i Lesjöfors har omförhandlats till icke-konvertibla skuldebrev. Hemsida har uppdateras och fått ett nytt utseende. Information om årsstämma Årsstämma kommer att avhållas torsdagen den 28 april kl på konferensanläggningen Summit Hitechbuilding, Hötorgshus 3, Sveavägen 9-11, vån. 17, Stockholm. Beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.kilstametall.se) samt på bolagets kontor Apelbergsgatan 50, Stockholm senast två veckor före stämman. Kopior av årsredovisning och övrigt beslutsunderlag sändes till de aktieägare som så begär. 3

4 VD har ordet Kilsta Metall, eller Kilsta Metallvärden som vi numera heter, har under det gångna året genomgått en genomgripande förändring. Genom samgåendet med Metallvärdengruppen har vi lagt grunden till en återvinningsverksamhet med väsentligt förhöjt förädlingsvärde jämfört med traditionell återvinning och som på sikt har goda förutsättningar att kunna kompletteras med ytterligare verksamheter. Hur ser då förutsättningarna ut inom återvinningsbranschen? Generellt sett är återvinningsindustrin en av de snabbast växande industrisegmenten för närvarande. För att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle, inom en inte allför avlägsen framtid, måste utnyttjandet av ändliga råvaror optimeras och framställning av många råvaror baseras på återvinning. Glädjande nog har våra politiker mer och mer börjat hörsamma dessa krav. Inom den europeiska gemenskapen har dessa frågor sedan länge stått högt på dagordningen och varit en föregångare vad avser att skapa regelverk som påskyndar utvecklingen. Läs mer om detta på sidorna 6-7 Återvinningsindustrin på frammarsch. Som framgår av nämnda artikel håller kriterier på att utarbetas för att kunna definiera under vilka förutsättningar när avfall upphör att vara avfall och övergår till att vara återvunnen råvara. I takt med att dessa nya regelverk implementeras kommer även återvinningsindustrins roll att öka och även bidra till en fortsatt omstrukturering av branschen. 4

5 En översyn av den producentansvarslagstiftning som idag gäller i Sverige har initierats och kommer sannolikt att leda till att dagens system med branschvisa nationella insamlingssystem kommer att förändras. Detta skapar möjligheter för företag som Eurovironment som kommer att kunna erbjuda effektiva system för återvinning av olika typer av elektronikprodukter -system som är anpassade till specifika kunders behov. Under sista kvartalet av det gångna året har stor kraft och energi ägnats åt att avveckla tidigare verksamhet i Kilsta Metall. Ingen operativ verksamhet har bedrivits sedan halvårsskiftet och den tidigare ledningen har lämnat sina befattningar. Alla tillgångar har värderats i samband med bokslutet, vilket tyvärr har lett till att vi tvingats göra betydande nedskrivningar och reserveringar i bokslutet. Tillgångarna i den tidigare verksamheten kommer att steg för steg avyttras, vilket kommer att resultera i ett betydande likviditetstillskott. Vi kommer att utnyttja denna likviditet för att utveckla verksamheterna inom Metallvärdengruppen. Jag är övertygad om att Kilsta Metallvärden har goda förutsättningar att spela en aktiv roll i den pågående och accelererande omstruktureringen av återvinningsindustrin. Vår avsikt är att steg för steg och med god lönsamhet, fortsätta att bygga en återvinnings som kan erbjuda ett brett spektrum av återvunna råvaror och andra insatsråvaror till den metallurgiska industrin i vår del av världen. Vår strategi innebär en integrering såväl bakåt som framåt i värdekedjan. Integrering bakåt kommer att medföra expansion och förvärv i insamlingsledet bland annat för att säkerställa råvarutillgången för den egna förädlingsverksamheten. Integration framåt kommer att innebära ytterligare verksamheter som komplement till vår smältverksamhet i Lesjöfors samt en utveckling av vår handelsverksamhet i syfte att komplettera vårt utbud av insatsråvaror till våra kunder. Jag hoppas att Du som aktieägare kan finna denna möjlighet intressant och att Du fortsatt vill följa bolagets utveckling som aktieägare. Stockholm i april 2011 Björn Grufman 5

6 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: ÅtErVINNINgsINdUstrIN på frammarsch För att uppnå det ekologiskt hållbara samhälle som är en nödvändighet för framtida generationer och som också är en vision som delas av såväl politiker som världsmedborgare, måste utnyttjandet av ändliga råvaror optimeras och framställning av råvaror baserat på ändliga resurser minimeras. Detta innebär att återvinning av råvaror måste prioriteras och energihushållning i alla delar av samhället bli en självklarhet. Politikerna har mer och mer börjat hörsamma dessa krav - på såväl nationell som internationell nivå pågår ett intensivt arbete med att genom lagar, förordningar och direktiv skapa regelverk som stimulerar till ett framtida ekologiskt hållbart samhälle. Inom den europeiska gemenskapen har dessa frågor sedan länge stått högt på dagordningen och EU har jämfört med andra delar av världssamfundet varit en föregångare vad avser att skapa förbättrade regelverk i dessa avseenden. Ett väsentligt steg togs i och med att Europaparlamentet och EUs ministerråd i november 2008 antog vad som i dagligt tal kallas Avfallsdirektivet ( Waste Frame Directive, 2008/98/EG). Direktivets övergripande syfte är att definiera och fastställa det rättsliga ramverket för hantering av avfall inom gemenskapen. I direktivet fastslås bl.a. en avfallshierarki där prioritering vad avser förebyggande och hantering av avfall alltid skall ske så att optimal återvinning av råvaror kan ske. Direktivet innehåller också ett ramverk för att kunna definiera när avfall upphör att vara avfall och övergår till att vara återvunnen råvara. För metallskrot och aluminium kommer kriterierna när avfall upphör att vara avfall att börja gälla kring årsskiftet 2011/2012. FÖRHINDRA ATT AVFALL UPPSTÅR BÄTTRE MINIMERING AV AVFALL ÅTERANVÄNDNING MATERIALÅTERVINNING ENERGIÅTERVINNING DEPONI SÄMRE 6

7 Arbetet med att ta fram ytterligare kriterier för andra fraktioner som t.ex. papper och glas är under utarbetande. Avfallsdirektivet innehåller även krav på att medlemsstaterna genomför lagstiftning och andra åtgärder för ett utökat producentansvar. En viktig del i den kommande implementeringen är att tolkning och tillämpning av såväl avfallsdirektivet som det utökade producentansvaret kommer att anpassas till gällande praxis. Det är viktigt att tolkningarna inte utgör ett hinder för vissa producenter / importörer att själva kunna arrangera sin återtagning av uttjänta produkter på ett mera effektivt sätt. De kommande utvidgade producentansvaren bör innebära en striktare syn på att producenten skall vara den som betalar för återvinningen av den vara som producenten producerat och marknadsfört. I förlängningen bör detta i så fall innebära att återvunna råvaror kommer att bli billigare och också kunna konkurrera med primära råvaror på ett effektivare sätt. Avfallsdirektivet kommer nu att implementeras steg för steg i de olika medlemsländerna. I Sverige har Miljödepartementet utarbetat förslag till ett antal olika lagändringar som anses nödvändiga att genomföra i såväl miljöbalken som i avfallsförordningen för att direktivets krav skall harmoniera med svensk lagstiftning. Förslaget som i skrivande stund behandlas av Lagrådet kommer, om inga oförutsedda invändningar väcks, att börja gälla som lag den 1 juli innevarande år. EU-kommissionen har också i slutet av förra året tagit ytterligare ett initiativ i vad som kallas Raw Material Initiative en publikation som drar upp riktlinjerna för gemenskapens strategi för att säkerställa råvarutillgången för europeisk industri. Man konstaterar att Europa i hög grad är beroende av import av bl. a. metallråvara. Detta gäller särskilt high-tech metals som kobolt, platina och sällsynta jordmetaller, vilka metaller är av avgörande betydelse för tekniskt avancerade produkter och för vilka det i dagsläget inte finns några substitutmaterial. Den presenterade strategin omfattar många aspekter från åtgärder för att säkerställa tillgång på världsmarknaden av råvaror, ökad användning av återvunna råvaror, till utökad forskning för att på sikt effektivisera alla delar av råvaruanvändningen. Rapporten betonar vikten av föreslagna åtgärder dessa är en förutsättning för att EU skall kunna bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft och indirekt även på den framtida sysselsättningen inom gemenskapens medlemsländer. Den svenska regeringen har i ett yttrande i januari 2011 förklarat att man ställer sig bakom Raw Material Initiative och att man avser att arbeta aktivt för att implementera de förslag som presenterats i rapporten. De skärpta kraven på återvinning, producentansvar samt hur återvinningsprocesserna skall gå till kommer att på sikt kraftigt påverka återvinningsindustrin. Möjligheten att omklassificera återvunna råvaror kommer att bidra till en fortsatt omstrukturering av branschen. Även behovet av kunskap inom olika delar av återvinningskedjan kommer att öka vilket i sin tur kommer att ställa krav på att utbildningssystemet tar sitt ansvar och erbjuder kvalificerad utbildning och inte minst forskning. Och, sist men inte minst, kraven bidrar på sikt till att visionen om ett ekologiskt hållbart samhälle kan förverkligas. 7

8 Metallvärden i Lesjöfors Metallvärden i Lesjöfors erbjuder den nordiska stålindustrin s.k. desoxidationsaluminium av hög kvalité från återvunnen råvara. Råvara före smältning Desoxidationsaluminium är en viktig ingrediens vid all stålframställning och består i princip av ren metallisk aluminium. Aluminium som grundämne har en egenskap som gör att den lätt reagerar med syre och bildar aluminiumoxid. Eftersom närvaro av syre i en stålsmälta påverkar stålets egenskaper är det väsentligt att syret i stålsmältan avlägsnas. Genom tillsats av desoxidationsaluminium reagerar denna med syret i stålsmältan och bildar aluminiumoxid, vilken dessutom har lägre specifik vikt än stålet och flyter upp och lägger sig som ett skyddande lock tillsammans med täckmedlet ovanpå stålsmältan. Mängden tillsatt aluminium uppgår vanligtvis till några tiondels viktprocent av mängden stålsmälta. En kvalité på det producerade stålet kräver en högre renhet av den tillsatta aluminiummetallen. Detta medför att kraven på renhet av den råvara som avvändes för framställning av desoxidationsaluminium också blir hög. Lastning av smältugn Kilsta Metallvärdens aluminiumsmältverk i Lesjöfors byggdes upp under år 2009 och produktionsstart skedde under hösten Sedan dess har produktionen gradvis ökats och låg i slutet av år 2010 på cirka årston. Lesjöforsanläggningen producerar desoxidationaluminium av mycket hög kvalité vanligtvis har slutprodukten s.k. DABS, ett aluminiuminnehåll överstigande 95,0 %. Produkten lämpar sig sålunda för stålverk som tillverkar specialstål, vilket är fallet med flera stålproducenter i Norden. Utgjutning av dabs Behovet i Norden av desoxidationsaluminium av den kvali té som tillverkas i Lesjöfors uppskattas till ca årston. Den potentiella marknaden för fortsatt utveckling av anläggningen är sålunda stor och produktionsvolymen kommer att fortsatt ökas under innevarande år. Kritiska faktorer för den fortsatta utvecklingen är dels tillgång på aluminiumskrot av god kvalité, dels att aluminiumsmältverket kan köras med god tillgänglighet utan oplanerade produktionsstopp. Slutprodukten dabs Det förtjänar att påpekas att återvunnen aluminium har energi- och miljömässigt stora fördelar framför aluminium producerat från mineralisk bauxit. Återvinningsprocessen erfordrar endast ca 5 % av den energimängd som åtgår vid framställning av samma mängd aluminium från bauxit. Den miljömässiga påverkan är givetvis också oerhört mycket mindre i återvinningsprocessen. 8

9 SALA BLY Sala Bly har sitt ursprung i blyutvinning i Sala SILVERGRUVA och startade sin verksamhet redan i slutet av 1870-talet. Bolaget är en av de ledande aktörerna inom blyförädling i Europa med ett brett sortiment av såväl standardiserade som kundanpassade blyprodukter. I många fall bistår Sala Bly kunderna med all service från konstruktion till färdig produkt. Råvaran för produktionen utgörs idag av återvunnet bly främst från uttjänta blybatterier. Den årliga produktionsvolymen uppgår till ca ton varav merparten (ca 600 ton) utgörs av extruderade (pressade) produkter och resterande volym av valsade produkter. Pressning av blytråd Sala Blys extruderpressverk producerar produkter där omsmält bly pressas ut genom olika typer av pressdysor som formar blyet till önskad profil tråd rör eller andra profiler. I bolagets valsverk gjuts i ett första steg blyplåt, vilken därefter valsas till plåt i önskad dimension. Valsningen kompletteras med gjutning av olika produkter, skräddarsydda efter varje kunds specifikation. Sala Bly har två verksamhetsställen båda belägna i Sala. Sala Blys kunder återfinns över hela värden med betoning på Europa och i en mängd olika applikationsområden ex. vis varvsindustrin, ytbehandlingsindustrin, ammunitionsindustrin och tillverkare av röntgenutrustning. Det finns en tydlig trend i samhället att användningen av bly ökar då egenskaperna som strål- och ljudskydd är unika. Det är dock alltid viktigt att vi kan återvinna det bly vi använder på ett miljöriktigt sätt. Haspling av blytråd Mer information finns på Sala Blys hemsida: Hantering och användande av metalliskt bly är idag omgärdat med stränga regler för att minimera all upptänklig skada som kan uppkomma vid kontakt med metallen. Sala Bly har höga krav på hur hanteringen skall ske inom bolagets anläggningar och all personal genomgår regelbundet hälsoundersökning för att säkerställa att exponeringen mot metallen inte överskrider fastlagda nivåer. Kvalitetskontroll 9

10 M.V. Metallvärden M.V. Metallvärden AB bedriver handelsverksamhet av i första hand återvunna råvaror. METALLVÄRDENS kunder återfinns inom stålverk, smältverk och gjuterier främst i norra EUROPA. Stålgjutning Metallvärdens konkurrensfördel ligger i att besitta en mycket god kompetens och kännedom om olika kunders specifika behov av råvaror och förmågan att tillgodose dessa behov och leverera rätt typ av skrotkvalité. Olika typer av stål- och smältverk har olika behov av material en del verk vill ha speciella legeringar medan för andra verk är dessa legeringar att betrakta som gift. Genom att i detalj känna till kundernas specifika behov kan den levererade skrotråvaran betalas med en premie i stället för avdrag om man skulle leverera samma vara till ett annat verk. Denna kunskap kallar vi förbrukarplacering en kunskap som sålunda är en viktig konkurrensfördel för Metallvärden. Verksamheten har certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och miljöledningssystem enligt ISO Skrotfraktion Metallvärdens handelsverksamhet är i dagsläget företrädesvis inriktad mot handel med återvunnen skrotråvara. Den metallurgiska industrin har dessutom behov av ett stort antal andra insatsråvaror, legeringsämnen, etc. och avsikten är att utvidga nuvarande verksamhet till att på sikt kunna erbjuda industrin ett brett sortiment av återvunna och andra insatsråvaror. 10

11 EUROVIRONMENT Eurovironment är ett miljöföretag med fokus på effektiv, säker och miljömässig återvinning och återanvändning av utrangerad elektronik, främst IT-utrustning. Verksamheten bedrivs dels i Enköping där bolaget har en produktionsanläggning om ca kvm, dels genom ett försäljningskontor i Bromma. En översyn av den producentansvarslagstiftning som idag gäller i Sverige har initierats och kommer sannolikt att leda till att dagens system med branschvisa nationella insamlingssystem kommer att förändras. Detta skapar möjligheter för företag som Eurovironment som kommer att kunna erbjuda effektiva system för återvinning av olika typer av elektronikprodukter system som är anpassade till specifika kunders behov. Utrangerade produkter En stark ökning i efterfrågan på bolagets tjänster har under andra halvan av år 2010 kunnat noteras. Denna ökning förklaras av det faktum att många företag och organisationer har börjat investera i ny IT- och kontorsutrustning, vilket i sin tur ställer krav en effektiv hantering utav den utrustning som skall avvecklats. Effektiva logistiklösningar tillsammans med en effektiv och miljömässig hantering och återvinning av utrangerade produkter skapar förutsättningar för att kunna utveckla bolaget till att bli en intressant partner för både producenter och slutanvändare inom marknadssegmentet Business to Business (B2B). Demontering Verksamheten har certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO-9001 och miljöledningssystem enligt ISO Eurovironment förvärvades i slutet av 2010 Kilsta Metallvärden AB och TEC Finance Sweden AB från norska Veolia Miljö AS och W3E AS. TEC Finance erbjuder sina kunder leasingfinansiering av bland annat IT-utrustning och kompletterar därmed det erbjudande som Eurovironment har. Kilsta metallvärden förvärvade 54,5 % av aktierna i Eurovironment och TEC Finance 45,5 %. Under första kvartalet har Kilsta Metallvärden avyttrat 9 % av sitt innehav till management. Kilsta Metallvärdens ägarandel är sålunda lika stor som TEC Finance andel. Rekonditionerade produkter 11

12 KVALITÉ OCH MILJÖ Kilsta Metallvärden är ett återvinningsföretag som har en stark miljömedvetenhet. Miljöarbete med ständiga förbättringar för att minimera utsläpp och miljöpåverkan finns i ens alla företag. Kvalité skall vara en av huvudorsakerna att kunderna väljer Kilsta Metallvärden som leverantör. Stålgöt Stålugn Återvinningsprocessen i Lesjöfors har en energi och miljöpåverkan som vida understiger en tillverkningsprocess för framställning av aluminium från mineralet bauxit. Detta innebär att de stålföretag som använder primäraluminium för desoxidering skapar större CO2-utsläpp än de som använder Metallvärdens dabs. Flera företag i en är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO Även intressebolaget Eurovironment är såväl kvalitets- som miljöcertifierat. Miljöarbetet har hög prioritet inom en. Genom löpande information och utbildning vill vi att alla i organisationen skall verka för förbättringar när det gäller miljö och kvalitet. Metallåtervinning är generellt miljövänligt då det krävs mindre energi att skapa ny metall av återvunnen råvara än om man skapar liknande metall från jungfrulig råvara. Dessutom är utsläppen till luft och vatten betydligt mindre. Vår strävan att arbeta för en ökad återvinning av ändliga råvaror är ett litet men betydelsefullt bidrag till att skapa och uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle där återvinning av råvaror prioriteras och energihushållning är en självklarhet. Som medlem i branschorganisationen Återvinningsindustrierna åläggs medlemmarna att följa en värdegrund och en uppförandekod som finns på hemsidan Fragmentering av metallfraktion 12

13 Ägande / ägarförteckning De Största Aktieägarna Innehav Röster I % Mittretur AB ,01% Lars Ransgart Management Aktiebolag ,42% Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,15% Biocell AB ,56% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,62% Alcuni As ,22% Time 2 Invest AB ,94% Erichsen, Johan ,88% Exoro Capital AB ,64% Zeidler, Peter ,06% De Största Förändringarna Förändring Förändring I % Innehav C. Karstensen Invest I Norrköping Ak ,67% Lindblad, Hans AK ,00% Additech Business Consulting AB AK ,29% Sjödin, Sven AK ,70% Nordnet Pensionsförsäkring AB AK ,00% Antal Ägare = Antal ägare Innehav Antal aktieägare

14 Förvaltningsberättelse Verksamheten Kilsta Metallvärdens verksamhet är baserad på återvinning. Återvinning i form av: - Skrothandel och skrotförädling - Omsmältning av aluminium till desoxidationsaluminium - Omsmältning och tillverkning av blyhalvfabri kat - Elektronikåtervinning. Detta innebär att bolaget har ett stort förädlingsvärde i sin återvinningsverksamhet. Händelser av 2010 betydelse Under andra kvartalet tecknades avtal om samgående med Metallvärden. Därefter genomfördes under augusti en företräde semission som tillförde bolaget 8,3 mkr (före emissionskostnader). Samgåendet med Metallvärden beslutades slutgiltigt på en bolagsstämma den 7 oktober genom att utge en kontant köpeskilling om 3,85 mkr och genom en riktad nyemission om st aktier. Därigenom blev Björn Grufman huvudägare i bolaget med ca 27% av aktierna. Ny styrelse tillträdde på bolagsstämman bestående av Lars Ransgart (ordf.), Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund, Claes Österlin och Björn Grufman. Genom samgåendet har Kilsta Metallvärden fått en ny inriktning av verksamheten. På årets sista dag förvärvades 54,5% av Euronvironment ett företag specialiserat på elektronikåtervinning. Svensk Kod för Bolagsstyrning Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då bolaget ej är upptagen till handel på reglerad marknad. RISKER Riskerna inom Kilsta Metallvärdenen kan främst hänföras till fyra typer av riskområden; marknadsrelaterade, operationella, finansiella samt legala och skattemässiga. Vid bedömningen av bolaget är det viktigt att beakta alla dessa aspekter och göra en noggrann bedömning av riskerna. Marknadsrelaterade risker Konjunktur Kilsta Metallvärdens produkter säljs huvudsakligen till den metallurgiska industrin i Norden. Dessa aktörer påverkas av det allmänna ekonomiska läget och behovet av insatsråvaror står i direkt proportion till konjunkturutvecklingen. Kilsta Metallvärdens möjligheter att sälja sina produkter kan sålunda indirekt komma att påverkas av alla de faktorer som påverkar konjunkturutvecklingen och produktionsvolymen hos kunderna. Materialkvalité och priser Kilsta Metallvärdens tillverkning i Lesjöfors och Sala är beroende av fortlöpande leveranser av råvaror, främst aluminiumskrot och bly, vilkas priser kan fluktuera mer eller mindre över tiden. Prisriskerna kan i många fall elimineras genom sk. hedging på LME (London Metal Exchange). Även kvalitén på inköpt råvara är en viktig parameter som i sin tur påverkar kvalitén i den levererade produkten. Miljöpåverkan Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånden avser dels skrotoch smältverksamheten i Lesjöfors samt blyhalvfabrikat tillverkningen i Sala. Verksamheterna har ringa eller ingen påverkan på miljön. OPERATIONELLA risker Förvärv och integration av företag Kilsta Metallvärden har som strategi att förvärva ytterligare företag. Som en följd av detta följer risker för felbedömningar vid förvärvstillfället och verksamhetsrisker av olika slag som uppstår i samband med de förvärvade företagens integration i Kilsta Metallvärdens verksamhet. 14

15 Beroende av nyckelpersoner Kilsta Metallvärdens framtida utveckling beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Kilsta Metallvärden har träffat anställningsavtal med nyckelpersoner på villkor som Kilsta Metallvärden bedömer vara marknadsmässiga. Kilsta Metallvärden ser hela sin personal som en stor tillgång och arbetar därför kontinuerligt med att upprätthålla en god personalpolitik. Trots detta finns det inte någon garanti för att Bolaget kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner eller kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal. Miljö Kilsta Metallvärden arbetar aktivt med att påverka miljön i minsta möjliga mån med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, och försöker i alla avseenden uppfylla samtliga lagar och regler. Risken finns emellertid att överträdelser har skett eller kommer att ske. Kilsta Metallvärden äger flera industrifastigheter och därmed finns risk för att behöva vidta undersökningar och saneringsåtgärder för tidigare eller nuvarande miljöpåverkande utsläpp. Finansiella risker Kreditrisk Inom traditionell metall- och skrothandel är, liksom i all handelsverksamhet, kreditriskerna väsentliga. Inom Kilsta Metallvärden kreditbedöms varje affärspartner på sedvanligt sätt. En risk som också är påtaglig i skrothandeln är fel i varan. Kilsta Metallvärden arbetar i enlighet med kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 och genom strikta leverantörsbedömningar minimeras antalet reklamationer. Likviditetsrisk Kilsta Metallvärdens styrelse bedömer ens framtida finansiella ställning som god och att verksamheten under normala marknadsförhållanden genererar ett starkt kassaflöde. Avvecklingen av tidigare Kilsta Metalls materiella tillgångar förväntas stärka kassaflödet ytterligare under innevarande år. Legala och skattemässiga risker Skatterisker Kilsta Metallvärden bedriver sin verksamhet, inklusive transaktioner mellan bolag, i enlighet med Kilsta Metallvärdens tolkning av gällande skattelagar och bestämmelser i berörda länder, skatteavtal samt skattemyndigheters krav. Det kan dock inte generellt uteslutas att Kilsta Metallvärdens tolkning av tillämpliga regler och administrativ praxis är felaktig, eller att regler och praxis kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom skattemyndigheters beslut kan Kilsta Metallvärdens tidigare eller nuvarande skattesituation komma att försämras. Kilsta Metallvärden har även en pågående tvist med Skattemyndigheten som skall avgöras i Förvaltningsdomstolen i Linköping. Detta har ett samband med den förste VD n i bolaget. Maximalt kan detta åsamka bolaget en skattekostnad om ca 3,5 miljoner kronon men då skatteexperter bedömt fallet som så säkert ur bolaget synpunkt att man inte behövt göra någon reservation rent redovisningstekniskt. Ränterisk Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar Kilsta Metallvärdens räntenetto. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Kilsta Metallvärden har begränsat med räntebärande skulder och har en genomsnittlig räntebindningstid på nuvarande lån om ca 30 dagar. 15

16 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: förslag till disposition beträffande bolagets Vinst eller förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets förlust i moderbolaget kr jämte balanserad vinst kr och överkursfond kr, totalt kr, balanseras i ny räkning. Koncernens balanserade vinstmedel uppgår till kr. nyckeltal Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansnetto, tkr Avkastning på eget kapital, % neg Avkastning på totalt kapital, % neg Rörelsemarginal, % neg Kassalikviditet, % 42 Balansomslutning, tkr Soliditet, % 36 Medeltal anställda 14 Resultat per aktie efter 26,3 % skatt, kr -0,09 Resultat per aktie exklusive reavinst, kr -0,09 Eget kapital per aktie, kr 0,05 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansnetto, tkr Avkastning på eget kapital, % neg 15 Avkastning på totalt kapital, % neg 10 Rörelsemarginal, % neg 16 Kassalikviditet, % Balansomslutning, tkr Soliditet, % Medeltal anställda 4 6 Resultat per aktie efter 26,3 % skatt, kr -0,06 0,03 Resultat per aktie exklusive reavinst, kr -0,06 0,02 Eget kapital per aktie, kr 0,04 0,15 definitioner av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Avkastning på eget kapital Nettoresultat i procent av justerat eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i % av genomsnittlig balansomslutning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Soliditet Justerat eget kapital av balansomslutningen. Resultat per aktie efter 26,3 % skatt Resultat (innan bokslutsdispositioner) efter full skatt, 26,3 %, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Resultat per aktie exklusive reavinst Resultat (innan bokslutsdispositioner) minskat med årets reavinster och efter full skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier. 16

17 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: resultaträkning koncernen belopp i sek not rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter resultat efter finansiella poster resultat före skatt Skatt på årets resultat årets resultat

18 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: balansräkning koncernen belopp i sek not tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m 19 Råvaror och förnödenheter kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Spärrade medel kassa och bank summa omsättningstillgångar summa tillgångar

19 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: balansräkning koncernen belopp i sek not eget kapital Och skulder bundet eget kaptal 21 Aktiekapital Bundna reserver fritt eget kapital Överkursfond Fria reserver Årets resultat summa eget kapital avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder till kreditinstitut kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter summa eget kapital Och skulder ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Maskiner och inventarier med äganderättsförbehåll Miljöfond summa ansvarsförbindelser Miljöfond

20 årsredovisning - kilsta metallvärden ab org nr: resultaträkning moderföretag belopp i sek not rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader rörelseresultat resultat från finansiella poster Resultat från andelar i företag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner resultat före skatt Skatt på årets resultat årets resultat

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Kilsta Metallvärden AB (publ.) Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer