Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng"

Transkript

1 Sahlgrenska akademin Dnr G /06 Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing - Intensive Care 60 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse Reviderad av dekanus , ,

2 Sahlgrenska akademin 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng, är fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse, Göteborgs universitet , reviderad av dekanus , , Syfte Programmet leder fram till en akademisk yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Vidare syftar programmet till en generell examen på avancerad nivå och förbereder för fortsatt utbildning på forskarnivå. 3. Lärandemål Efter avslutad utbildning skall studenten förutom det som angivits i Högskolelagen SFS 1992:1434 och Högskoleförordningen SFS 1993:100, bilaga 2, examensordning ha uppnått följande lokala lärandemål: Kunskap och förståelse - visa fördjupade kunskaper om pedagogiska insatser för patienter, närstående och vårdpersonal samt om hur olika didaktiska modeller kan främja lärandet - visa fördjupad kunskap i epidemiologi, etiologi, diagnostik och behandling av hotande eller manifest svikt i vitala funktioner hos intensivvårdspatienter Färdighet och förmåga - visa förmåga att utförligt bedöma, beskriva och hantera komplexa vårdbehov subjektivt uttryckta som symtom och objektiva tecken på ohälsa och sjukdom hos patienter med behov av intensivvård - visa förmåga att handha medicinskteknisk apparatur med beaktande av ansvarsförhållanden och säkerhetsaspekter - visa förmåga att initiera och medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten inom intensiv omvårdnad - i intensivvårdsmiljö praktiskt kunna hantera sambandet mellan läkemedel, material, metoder och hållbar utveckling Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa insikt om hur attityder och värderingar angående genus, etnicitet och sexuell läggning kan påverka omvårdnaden och hur diskriminering inom vården kan motverkas - visa insikt om patienters och närståendes sårbarhet i relation till vårdmiljön Sid 1

3 Sahlgrenska akademin 4. Uppläggning och studiegång Programmet omfattar 60 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 18 högskolepoäng och vetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng. Specialistsjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Fördelningen anges i respektive kursplan. Samtliga kurser inom programmet ligger på avancerad nivå. Studierna ges på helfart. Termin 1 Introduktion till intensivvårdssjuksköterskansfunktion, 4,5 hp Pre-, intra- och postoperativ omvårdnad, 12 hp (varav 6 hp VFU) Akutmedicin med inriktning mot anestesisjukvård och intensivvård, 6 hp Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 7,5 hp (av 15 hp) Termin 2 Medicinsk intensivvård, 6 hp Omvårdnad inom postoperativ vård och intensivvård, 16,5 hp (varav 12 hp VFU) Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 7,5 hp (av 15 hp) Specialistsjuksköterskeprogrammets lokala profil utgår från den patientnära forskning som bedrivs vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Utbildningen utformas utifrån högskolepedagogisk forskning på ett sådant sätt att studenternas egna erfarenheter tillvaratas. Inbördes ordning mellan kurserna kan variera. Varje kurs finns beskriven i separat kursplan. Enstaka kurser och delar av kurser läses gemensamt med andra utbildningsprogram vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 5. Behörighet för antagning För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs: - svensk legitimation som sjuksköterska - avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande - ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska - svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande. 6. Examen Examen avser avancerad nivå. Efter genomfört program om 60 högskolepoäng utfärdas examensbevis på begäran av studenten med benämningen specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing Intensive Care. Programmet ligger även till grund för en generell examen på magisternivå. Sid 2

4 Sahlgrenska akademin 7. Övrigt Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar utbildningen höstterminen 2010 och senare. Behörighet för tillträde till kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet anges i kursplan. Utbildningsprogrammen vid Sahlgrenska akademin har som särskild målsättning att bidra till insikt att främja - en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa - ökad medvetenhet om genus, jämställdhet och likabehandling. Vid verksamhetsförlagd utbildning kan placering ske utanför Göteborg vilket kan medföra ökade kostnader för studenten. Internationell samverkan med lärosäten såväl inom Europa som utanför bedrivs. Studenter erbjuds deltagande i utbytesprogram och i andra projekt av internationell karaktär i avsikt att få ökad förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Kursplanerna är internationellt orienterade så att studenten också förbereds för yrkesutövning i en internationell och mångkulturell miljö. Programkommittén för vårdvetenskap ansvarar för att utvärdering av utbildningen sker mot de mål och syften som fastställts i utbildningsplanen. Sid 3

5 Kursplan Dnr: G25 50/09 OM3760, Introduktion till intensivvårdssjuksköterskans funktion, 4,5 högskolepoäng Introduction to the professional function of the intensive care nurse, 4,5 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap , efter delegationer enligt akademins arbets- och delegationsordning. Reviderad av Programkommittén för vårdvetenskap Kursplanen gäller fr o m höstterminen Utbildningsområde: Vård Ansvarig institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Huvudområde: Omvårdnad, SAOMA Fördjupning: AXX Ämnesgrupp: OM1 2. Inplacering Kursen ges som en obligatorisk fördjupningskurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng. 3. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska, samt ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska, samt Svenska B och Engelska A på gymnasienivå eller motsvarande. 4. Innehåll Intensivvårdssjuksköterskans profession och vetenskapliga grund Omvårdnadens förutsättningar och villkor inom intensivvård Vårdmiljö Vård- och professionsetik Informationskompetens Kort verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

6 2 (3) 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - identifiera och diskutera aktuell omvårdnadsforskning inom intensivvård - analysera och diskutera omvårdnadens villkor inom intensivvård i relation till blivande profession och yrkesetik - reflektera över intensivvårdspatientens utsatthet och sårbarhet samt identifiera och analysera faktorer i intensivvårdsmiljön som bidrar till respektive motverkar vårdlidande - redogöra för vetenskapsteoretiska och epistemologiska grunder för olika forskningsperspektiv inom omvårdnad Färdighet och förmåga - söka vetenskaplig litteratur inom huvudområdet omvårdnad, välja källor och kritiskt granska framtagen kunskap Värderingsförmåga och förhållningssätt - reflektera över sin värdegrund och professionella utveckling i relation till kommande specialistsjuksköterskefunktion - visa insikt om relationen mellan evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap 6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista, bilaga Former för bedömning Examination sker på del av kurs i form av skriftlig individuell hemtentamen samt muntligt i seminarieform. För godkänd kurs krävs närvaro vid kort VFU. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. Antal provtillfällen är begränsade till fem samt två vid verksamhetsförlagd utbildning. 8. Betyg Betygsgrader är Godkänd och Underkänd. 9. Kursvärdering Kursvärdering sker skriftligt med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursvärdering, samt muntligt i dialog med studenterna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs universitets lärplattform, GUL.

7 3 (3) Litteraturlista OM3760, Introduktion till intensivvårdssjuksköterskans funktion, 4,5 högskolepoäng Introduction to the professional role of the intensive care nurse, 4,5 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle Fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap KURSLITTERATUR Anderzén Carlsson A, Carlsson P. Så sjuk av så lite. Göteborg: Zeneca Cop; Benner T, Tanner C, Chesla C. Expertkunnande i omvårdnad omsorg, klinisk bedömning och etik. Lund: Studentlitteratur; Christoffersen S A, red. Professionsetik. Malmö: Gleerups; Morton PG, Fontaine DK, Critical Care Nursing a holistic approach. 9 th ed. Philadelphia: Lippincott; Polit F, Tanto Beck CT. Essentials of Nursing Research : methods, appraisal and utilization. 6 th ed. Philadelphia: Lippincott Cop; Söderberg S, red. Att leva med sjukdom. Falun: Norstedts Akademiska förlag; Kap 4 (sid 51-69) Willman A, Stoltz P. Evidensbaserad omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur; Referenslitteratur anges i studiehandledning.

8 Sahlgrenska akademin Kursplan Dnr: G25 50/07 OM3610, Pre-, intra- och postoperativ omvårdnad, 12 högskolepoäng Pre-, intra- and postoperative nursing, 12 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Grundutbildningsutskottet vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Reviderad av Grundutbildningsutskottet vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Reviderad av Programkommittén för vårdvetenskap , Kursplanen gäller fr o m höstterminen Utbildningsområde: Vård Ansvarig institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Huvudområde: Omvårdnad, SAOMA Fördjupning: AXX Ämnesgrupp: OM1 2. Inplacering Kursen ges som en obligatorisk fördjupningskurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård och intensivvård, 60 högskolepoäng. 3. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska, samt ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt Svenska B och Engelska A på gymnasienivå eller motsvarande. 4. Innehåll Farmakologi Infektionshygien och aseptik Medicinsk teknik Patientsäkerhet Pre-, intra- och postoperativ omvårdnad Verksamhetsförlagd utbildning Vårdteknologi

9 2 (4) 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - ange mikrober som orsakar kontaminering i pre-, intra- och postoperativ miljö samt vilka rutiner i städning och rengöring som förhindrar kontaminering - förklara farmakokinetik och farmakodynamik, dosering, biverkningar och kontraindikationer för läkemedel som används inom pre-, intra- och postoperativ vård - urskilja patientens omvårdnadsbehov i samband med pre-, intra- och postoperativ vård - redogöra för fysikaliska lagar och juridiska förhållande gällande handhavande av medicin teknisk utrustning - referera till aktuell forskning inom respektive inriktning samt kritiskt granska hur vetenskapliga perspektiv relaterat till design och metoder använts vid studier av skilda problemområden - Färdighet och förmåga - bedöma och åtgärda akut respektive långvarig smärta - administrera och bedöma effekter av läkemedel som används inom pre-, intraoch postoperativ vård - kombinera omvårdnadstekniska åtgärder med vanligt förekommande medicinskteknisk apparatur utifrån lagar samt beakta integritet och säkerhet för patient och personal - övervaka patienten under anestesi och uppvaknande samt analysera och bedöma patientens vårdbehov före, under och efter anestesi i samband med kirurgiskt ingrepp - förhindra kontaminering av patient, personal och material inom pre-, intra- och postoperativ vård genom ett aspektiskt förhållningssätt - identifiera, kritiskt granska och värdera vetenskapliga texter av relevans för specialistinriktningen Värderingsförmåga och förhållningssätt - reflektera hur värderingar gällande ålder, genus och etnicitet och sexuell läggning kan påverka vården och relatera till specialistsjuksköterskans ansvar att förhindra diskriminering - reflektera utifrån globalisering och hållbar utveckling om samband mellan spridning av mikroorganismer, fattigdom, klimatförändringar och västerländska levnadsvanor - värdera forskningens relevans och kunskapens betydelse för patienter, vården och samhället 6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista, bilaga Former för bedömning Examination sker på del av kurs i form av skriftlig individuell tentamen och muntligt i seminarieform samt individuell bedömning av verksamhetsförlagd utbildning utifrån fastställt underlag. Det sker som samtal mellan student och handledare. Dessutom krävs aktivt deltagande vid samtliga seminarier. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. Antal provtillfällen är begränsade till fem samt två vid verksamhetsförlagd utbildning. 8. Betyg Betygsgrader är Godkänd och Underkänd.

10 3 (4) 9. Kursvärdering Kursvärdering sker skriftligt med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursvärdering, samt muntligt i dialog med studenterna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs universitets lärplattform, GUL. 10. Övrigt Vid verksamhetsförlagd utbildning kan placering ske utanför Göteborg vilket kan medföra ökade kostnader för studenten.

11 4 (4) Sahlgrenska akademin Litteraturlista OM3610, Pre-, intra- och postoperativ omvårdnad, 12 högskolepoäng Pre-, intra- and postoperative nursing, 12 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle Fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap KURSLITTERATUR Hovind IL, red. Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur; Jacobson B, Öberg PÅ. Teknik i praktisk sjukvård. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur; Lindwall L, von Post I. Perioperativ vårdlära att förena teori och praxis. Lund: Studentlitteratur; Socialstyrelsen. Att förebygga vårdrelaterade infektioner i vården ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; Socialstyrelsen. Svensk författningssamling. Stockholm: Socialstyrelsen. Werner M, Strang P. Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber; Woodhead K, Wicker P. A textbook of perioperative care. Toronto: Elsevier Churchill Livingstone; Kap 12 (sid ) Referenslitteratur anges i studiehandledning.

12 Kursplan Dnr: G25 50/09 OM3670, Akutmedicin med inriktning mot anestesisjukvård och intensivvård, 6 högskolepoäng Emergency medicine with focus on anaesthetic and intensive care, 6 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap , efter delegationer enligt akademins arbets- och delegationsordning. Reviderad av Programkommittén för vårdvetenskap Kursplanen gäller fr o m höstterminen Utbildningsområde: Vård Ansvarig institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Huvudområde: Omvårdnad, SAOMA Fördjupning: A1F Ämnesgrupp: OM1 2. Inplacering Kursen ges som en obligatorisk fördjupningskurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård samt intensivvård, 60 högskolepoäng. 3. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkända resultat i kursen: Introduktion till anestesisjuksköterskans funktion, 4,5 högskolepoäng alternativt Introduktion till intensivvårdssjuksköterskans funktion, 4,5 högskolepoäng. 4. Innehåll Akuta sjukdomstillstånd Patofysiologi och behandling i samband med svikt av vitala funktioner Trauma och katastrofmedicin

13 2 (3) 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - beskriva och analysera patofysiologiska förändringar samt diskutera farmakologisk och teknisk behandling vid hotande eller manifest svikt hos patienter i behov av anestesi- eller intensivvård - beskriva och diskutera prehospitalt omhändertagande och handläggning av patient utsatt för trauma - analysera och värdera patofysiologiska förändringar hos den åldrande patienten och dess betydelse i samband med anestesi- och/eller intensivvård Färdighet och förmåga - identifiera och kritiskt analysera symtom och tecken samt förklara behandling i samband med svikt av vitala funktioner - analysera och syntetisera innehållet i vetenskapliga artiklar Värderingsförmåga och förhållningssätt - reflektera över patofysiologiska skillnader i relation till biologiskt kön - förstå relationen mellan evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap 6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista, bilaga Former för bedömning Examination sker på del av kurs i form av skriftlig individuella tentamina samt muntligt i seminarieform. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. Antal provtillfällen är begränsade till fem. 8. Betyg Betygsgrader är Godkänd och Underkänd. 9. Kursvärdering Kursvärdering sker skriftligt med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursvärdering, samt muntligt i dialog med studenterna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs universitets lärplattform, GUL.

14 3 (3) Litteraturlista OM3670, Akutmedicin med inriktning mot anestesisjukvård och intensivvård, 6 högskolepoäng Emergency medicine with focus on anaesthetic and intensive care, 6 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle Fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap KURSLITTERATUR Bengtsson A, Hjelmqvist H, Haljamäe H. Vätsketerapi. Stockholm: Liber; Halldin M AB, Lindahl S GE. Anestesi. 2 uppl. Stockholm: Liber; Lind Y, Lind L. EKG-boken, bok med elabb. Stockholm: Liber; MIMMS: ett metodiskt sätt att hantera allvarliga händelser. (Major Incident Medical Management and Support). Lund: Studentlitteratur; Morton PG, Fontaine DK, Hudak CM, Gallo BM. Critical Care Nursing a holistic approach. 8 th ed. Philadelphia: Lippincott; Persson S. Kardiologi : hjärtsjukdomar hos vuxna. Lund: Studentlitteratur; Referenslitteratur anges i studiehandledning.

15 Dnr: G25 50/10 Kursplan OM5330, Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 15 högskolepoäng Degree project in nursing with emphasis on intensive care, 15 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap , efter delegationer enligt akademins arbets- och delegationsordning. Kursplanen gäller fr o m höstterminen Utbildningsområde: Vård Ansvarig institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Huvudområde: Omvårdnad, SAOMA Fördjupning: AXX Ämnesgrupp: OM1 2. Inplacering Kursen ges som en obligatorisk fördjupningskurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng. 3. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs kandidatexamen inom något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska, samt ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt Svenska B och Engelska A på gymnasienivå eller motsvarande. 4. Innehåll Planering, genomförande, rapportering och försvar av ett examensarbete Granskning och opponentskap av annat examensarbete

16 2 (3) 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - presentera en överblick över aktuellt forskningsfält och problematisera valt problemområde i relation till omvårdnad med inriktning mot intensivvård - förklara forskningsetiska begrepp och teorier i relation till valt problemområde - argumentera för val av vetenskaplig metod och dess relevans för forskningsproblemet Färdighet och förmåga - formulera en problemställning utifrån aktuellt forskningsläge - formulera en forskningspersonsinformation samt genomföra en forskningsetisk risk/nytta analys - tillämpa vald vetenskaplig metod i datainsamling och analys - planera, genomföra, sammanställa och försvara ett examensarbete - kritiskt granska och värdera annat examensarbete samt som opponent leda en kritisk dialog med respondenten Värderingsförmåga och förhållningssätt - värdera det egna arbetets betydelse för utveckling av huvudområdet och professionen - resonera om hur etiska principer tillämpats i det egna arbetet och motivera val av design och metod i relation till etiska ställningstaganden - värdera och diskutera det egna arbetets betydelse för den enskilda individen, dess samhällsrelevans samt nyttiggörande inom hälso- och sjukvården 6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista, bilaga Former för bedömning Examination sker på hel kurs i form av ett skriftligt examensarbete som presenteras och försvaras muntligt samt opposition av annat examensarbete. För godkänt betyg skall studenten dessutom vara aktivt deltagande i schemalagda seminarier samt närvara vid tre examinationsseminarier. Om examensarbetet har flera författare skall det vara möjligt att kunna bedöma författarnas individuella prestationer. Student som underkänts två gånger på samma examinerande moment har rätt att hos institutionen begära byte av examinator. Begäran ska inlämnas snarast och vara skriftlig. Antal provtillfällen är begränsade till fem. 8. Betyg Betygsgrader är Godkänd och Underkänd. 9. Kursvärdering Kursvärdering sker skriftligt med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursvärdering, samt muntligt i dialog med studenterna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs universitets lärplattform, GUL.

17 3 (3) Litteraturlista OM5330, Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 15 högskolepoäng Degree project in nursing with emphasis on intensive care, 15 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle Fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap KURSLITTERATUR Forsman B. Forskningsetik: en introduktion. Lund: Studentlitteratur; Nyberg R. Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur; (ca 254 sidor) Polit DF, Tatano Beck C. Nursing research: principles and methods. 7 th ed. Philadelphia: Lippincott Cop; Litteratur för examensarbete väljs i samråd med handledare.

18 Kursplan Dnr: G25 50/09 OM3770, Medicinsk intensivvård, 6 högskolepoäng Intensive care medicine, 6 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap , efter delegationer enligt akademins arbets- och delegationsordning. Reviderad av Programkommittén för vårdvetenskap Kursplanen gäller fr o m höstterminen Utbildningsområde: Vård Ansvarig institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Huvudområde: Omvårdnad, SAOMA Fördjupning: A1F Ämnesgrupp: OM1 2. Inplacering Kursen ges som en obligatorisk fördjupningskurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng. 3. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkända resultat i följande kurser: Introduktion till intensivvårdssjuksköterskans funktion, 4,5 högskolepoäng samt Pre-, intra- och postoperativ omvårdnad, 12 högskolepoäng. 4. Innehåll Intensivvårdskrävande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna Metabolism, nutrition samt vätskebalans Infektioner och intensivvård Organdonation Hjärt-lungräddning

19 2 (3) 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - redogöra och diskutera innehåll och tillämpning av lagen om fastställande av människans död samt principer för medicinsk vård av potentiell organdonator - redogöra utförligt för patofysiologiska förändringar, värdera symtom och tecken samt diskutera behandling avseende de vanligaste förekommande tillstånden hos den vuxna intensivvårdspatienten - redogöra för och diskutera omhändertagande av vuxna patienter med intensivvårdskrävande infektionstillstånd - redogöra översiktligt för och diskutera intensivvård av barn Färdighet och förmåga - bedöma och redogöra för vätske- och nutritionsbehovet samt diskutera nutritionsbehandling vid olika medicinska tillstånd hos den intensivvårdskrävande vuxna patienten - analysera och reflektera över ett medicinskt problem hos en intensivvårdskrävande vuxen patient - utföra avancerad HLR i simulerad miljö Värderingsförmåga och förhållningssätt - reflektera utifrån ett genusperspektiv hur symtom och tecken kan uttryckas och värderas av individ och profession inom intensivvården - kritiskt värdera och diskutera vetenskaplig kunskap utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt i relation till bedömning och handläggning av intensivvårdskrävande tillstånd - reflektera över donation och transplantation av organ ur ett globala och etiska perspektiv 6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista, bilaga Former för bedömning Examination sker på del av kurs i form av skriftligt individuellt samt muntligt i seminarieform. Avancerad hjärt- och lungräddning examineras enligt riktlinjer från Svenska rådet för hjärtlungräddning. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. Antal provtillfällen är begränsade till fem. 8. Betyg Betygsgrader är Godkänd och Underkänd. 9. Kursvärdering Kursvärdering sker skriftligt med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursvärdering, samt muntligt i dialog med studenterna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs universitets lärplattform, GUL.

20 3 (3) Litteraturlista OM3770, Medicinsk intensivvård, 6 högskolepoäng Intensive care medicine, 6 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle Fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap KURSLITTERATUR Hjelmqvist H, Haljamäe H. Vätsketerapi. Stockholm: Liber; Ericson E, Ericson T. Klinisk mikrobiologi : infektioner, immunologi, sjukvårdshygien. 4 uppl. Stockholm: Liber; Hammarström A. Genusperspektiv på medicinen. Stockholm: Högskoleverket; Kursbok A-HLR defibrillering och läkemedel. Göteborg: Svenska rådet för hjärtlungräddning, Stiftelsen för HLR; Morton PG, Fontaine DK, Hudak CM, Gallo BM. Critical Care Nursing a holistic approach. 9th ed. Philadelphia: Lippincott; Mossberg T. Klinisk nutrition och vätskebehandling. 10 uppl. Uppsala: Fresenius Kabi; Referenslitteratur anges i studiehandledning.

21 Kursplan Dnr: G25 50/09 OM3780, Omvårdnad inom postoperativ vård och intensivvård, 16,5 högskolepoäng Nursing in postoperative and intensive care, 16,5 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap , efter delegationer enligt akademins arbets- och delegationsordning. Reviderad av Programkommittén för vårdvetenskap , Kursplanen gäller fr o m höstterminen Utbildningsområde: Vård Ansvarig institution: Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Huvudområde: Omvårdnad, SAOMA Fördjupning: A1F Ämnesgrupp: OM1 2. Inplacering Kursen ges som en obligatorisk fördjupningskurs i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng. 3. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkända resultat i följande kurser: Introduktion till intensivvårdssjuksköterskans funktion, 4,5 högskolepoäng samt Pre-, intra- och postoperativ omvårdnad, 12 högskolepoäng. 4. Innehåll Delkurs 1: Verksamhetsförlagd utbildning, 12 högskolepoäng - bedöma och värdera symtom och tecken - omvårdnad, övervakning och behandling i samband med postoperativ vård och intensivvård - medicinisk teknik Delkurs 2: Omvårdnad inom postoperativ vård och intensivvård, 4,5 högskolepoäng Välbefinnande och vårdlidande på kort och lång sikt Närståendeorienterad omvårdnad Omvårdnad av patient som behandlas i respirator Vårdetik

22 2 (4) 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - redogöra och diskutera vården av patient som behandlas med respirator - beskriva och analysera faktorer vid komplexa situationer inom intensivvården och hur dessa kan påverka prognos och rehabilitering på kort respektive lång sikt - redogöra för och diskutera innehållet i aktuell vetenskaplig kunskap om närståendes behov, situation och betydelse för patienten inom intensivvård - utifrån aktuell vetenskaplig kunskap redogöra och diskutera faktorer som påverkar patientens sårbarhet och utsatthet samt intensivvårdens konsekvenser för välbefinnande på kort respektive lång sikt Färdighet och förmåga - ansvara för basal och avancerad omvårdnad genom omvårdnadsprocessens samtliga faser och utföra avancerad omvårdnad inom intensivvård och postoperativ vård - etablera vårdande relation och inom ramen för denna tillgodose patient och närståendes behov av trygghet och delaktighet på intensivvårdsavdelningen - bedöma patientens symtom och tecken samt utföra och utvärdera medicinska vårdåtgärder inom intensivvård - med beaktande av patientens säkerhet handha medicinsk utrustning som är relevant för intensivvård - utifrån muntlig presentation kontrastera sitt fördjupningsarbete i relation till andra liknande arbeten inom intensivvård Värderingsförmåga och förhållningssätt - reflektera över specialistsjuksköterskans ansvar och delaktighet i samband med beslut om att avstå eller avbryta behandling inom intensivvård - reflektera över specialistsjuksköterskans ansvar att delta i diskussioner om hur värderingar och prioriteringar påverkar vården av patienter och närstående - reflektera över vårdandet och vårdlidandet utifrån etiska perspektiv i mötet med patienter och närstående när livet hotas av allvarlig sjukdom eller skada - reflektera över sin värdegrund till kommande yrkesfunktion utifrån förvärvad omvårdnadsvetenskaplig kunskap 6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista, bilaga Former för bedömning Examination sker på del av kurs i form av muntlig och skriftlig examination i seminarieform samt individuell klinisk examination under verksamhetsförlagd utbildning utifrån fastställt underlag. Det sker som trepartssamtal mellan student, handledare och lärare. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. Antal provtillfällen är begränsade till fem samt två vid verksamhetsförlagd utbildning. 8. Betyg Betygsgrader är Godkänd och Underkänd.

23 3 (4) 9. Kursvärdering Kursvärdering sker skriftligt med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursvärdering, samt muntligt i dialog med studenterna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs universitets lärplattform, GUL. 10. Övrigt Vid verksamhetsförlagd utbildning kan placering ske utanför Göteborg vilket kan medföra ökade kostnader för studenten.

24 4 (4) Litteraturlista OM3780, Omvårdnad inom postoperativ vård och intensivvård, 16,5 högskolepoäng Nursing in postoperative and intensive care, 16,5 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle Fastställd av Programkommittén för vårdvetenskap KURSLITTERATUR Arman M, Rehnsfeldt A. Vårdande som lindrar lidande: etik i vårdandet. Stockholm: Liber; Christoffersen S A, red. Professionsetik. Malmö: Gleerups utbildning AB; Jacobson B, Öberg P Å. Teknik i praktisk sjukvård. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur; Morton PG, Fontaine DK. Critical Care Nursing a holistic approach. 9 th ed. Philadelphia: Lippincott; Referenslitteratur anges i studiehandledning.

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits

Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Dnr: G 2012/218 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4354/07 Utbildningsplan för Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Diagnostic Radiology Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2007-11-01

Läs mer

Sahlgrenska akademin

Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin Dnr J 11 4600/07 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (One Year) with a major in Nursing Science 1. Fastställande

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing

Sahlgrenska akademin. Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad. Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Dnr J 11 1162/08 Filosofie masterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Nursing 1. Fastställande Examensbeskrivning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM6040 Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad, 22,5 högskolepoäng Nephrology, Dialysis Treatment and Renal Nursing Care, 22.5 higher

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp

Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp Medical Science MA, Education in Critical Care Nursing and Trauma, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle. AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle. AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras SAHLGRENSKA AKADEMIN OM7310, Avancerade vårdhandlingar vid onkologiska tillstånd, 15,0 högskolepoäng Advanced nursing interventions in oncological conditions, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4700/06 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2006-11-24 Reviderad av dekanus

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

AMSR10, Akutsjukvård med inriktning ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng Prehospital Emergency Care, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

AMSR10, Akutsjukvård med inriktning ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng Prehospital Emergency Care, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten AMSR10, Akutsjukvård med inriktning ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng Prehospital Emergency Care, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

RPH310, Kvinno- och familjehälsa I, 12,0 högskolepoäng Reproductive and perinatal health for women and family I, 12.0 higher education credits

RPH310, Kvinno- och familjehälsa I, 12,0 högskolepoäng Reproductive and perinatal health for women and family I, 12.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN RPH310, Kvinno- och familjehälsa I, 12,0 högskolepoäng Reproductive and perinatal health for women and family I, 12.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng 1(8) Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolepoäng Specialist Nursing Programme Anesthesia Care, 60 credits Gäller från: Höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp Medical Science Ma, Emergency medicine, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng

Utbildningsplan. Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård. 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialist Nursing Education Program - Psychiatric Care 60 Higher Education Credits *) Fastställd

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERPROGRAMMET FÖR AVANCERAD SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA MED INRIKTNING KIRURGISK VÅRD 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER S PROGRAMME FOR ADVANCED SPECIALIST NURSING IN SURGICAL CARE 120 CREDITS

Läs mer

MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng Food and Diabetes, 3.0 higher education credits

MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng Food and Diabetes, 3.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng Food and Diabetes, 3.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Kursplan. Hemostasis and Thrombosis diseases, 15 higher education credits. Avancerad nivå Second Cycle

Kursplan. Hemostasis and Thrombosis diseases, 15 higher education credits. Avancerad nivå Second Cycle Dnr: G25 50/11 Kursplan OM6000, Blödnings- och trombossjukdomar, 15 högskolepoäng Hemostasis and Thrombosis diseases, 15 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle. AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle. AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras SAHLGRENSKA AKADEMIN OM7410, Avancerade vårdhandlingar vid psykiatriska tillstånd, 15,0 högskolepoäng Advanced nursing interventions in psychiatric conditions, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SVÄP13, Geriatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Geriatric Nursing, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Dnr: G213 2383/09 Utbildningsplan för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi 120 högskolepoäng Master Programme in Public Health Science with Health Economics 120 higher education credits

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle SAHLGRENSKA AKADEMIN OM5510, Avancerad bedömning och vårdhandlingar vid ohälsa hos barn och ungdomar, 15,0 högskolepoäng Advanced assessment and nursing interventions in relation to illness in children

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Uppdragsutbildning, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med 2014-03-06

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT MEDICINSK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT MEDICINSK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT MEDICINSK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG POST GRADUATE SPECIALIST NURSING PROGRAMME MEDICAL CARE NURSING 60 CREDITS Dnr LiU-2015-00306 Fastställd

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Kursplan. Akut- och perioperativ vård, 7,5 högskolepoäng Emergency and perioperative care, 7.5 credits

Kursplan. Akut- och perioperativ vård, 7,5 högskolepoäng Emergency and perioperative care, 7.5 credits Sida 1 av 5 Kursplan Röda Korsets Högskola Dnr: 56/2013 Besöksadress: Teknikringen 1 Datum: 2013-05-27 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Akut- och perioperativ

Läs mer

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle

SAHLGRENSKA AKADEMIN. Avancerad nivå/second Cycle SAHLGRENSKA AKADEMIN OM5500, Avancerad bedömning och vårdhandlingar inom hälsofrämjande vård för barn och familjer, 15,0 högskolepoäng Advanced assessment and advanced nursing interventions, within health

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Sahlgrenska akademin Dnr G217 4702/06 Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Medicinska fakulteten SJSF15, Personcentrerad vård och lärande vid symtom och tecken på ohälsa, 26,5 högskolepoäng Person-centered Care and Patient Learning in Relation to Symptoms and Signs of Illness,

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2007-03-07 Dnr LiU 328/07-41 Reviderad 2009-02-18; 2011

Läs mer

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp

Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Vård av äldre, 60 hp Elderly Care Specialist Nursing Programme, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet Specialist Nursing Programme 60 högskolepoäng Programkod: MSJ2Y Fastställd: 2009-09-16 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2007-03-07 Dnr LiU 327/07-41. Reviderad 2009-02-26;

Läs mer

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Sahlgrenska akademin G 217 2790/09 Utbildningsplan för Audiologiutbildning 180/240 högskolepoäng Audionomprogrammet 180 högskolepoäng, grundnivå Magisterprogram i audiologi 60 högskolepoäng, avancerad

Läs mer

Anvisningar för kursplanearbete

Anvisningar för kursplanearbete Programkommittén för vårdvetenskap ANVISNINGAR KURSPLANEARBETE 2009-11-16 A 2 106/09 1/5 Anvisningar för kursplanearbete Handläggningsrutin Enligt Sahlgrenska akademins arbets- och delegationsordning och

Läs mer

AMSN11 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård I

AMSN11 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård I (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) AMSN Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård I 5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (AN) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Ambulanssjukvård,

Läs mer

Master s Programme in Global Health, 120 credits

Master s Programme in Global Health, 120 credits SAHLGRENSKA AKADEMIN G 2015/132 Utbildningsplan för masterprogram i global hälsa, 120 högskolepoäng Master s Programme in Global Health, 120 credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2015-09-23

Läs mer

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP Kurskod OM9229 KURSEN GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING Kursansvarig Kursadministratör Examinator Ewa-Lena Bratt e-post:

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET DISTRIKTSSKÖTERSKA, 75 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET DISTRIKTSSKÖTERSKA, 75 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-467/2009 Sida 1 (7) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET DISTRIKTSSKÖTERSKA, 75 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Primary Health Care, 75 higher education

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet anestesisjukvård 2AN13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-99/2010 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Paediatric Care, 60 Higher

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI AFT100 Vetenskaplig metod inom rehabilitering, 15 högskolepoäng Scientific methods in rehabilitation, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Sahlgrenska akademin Dnr G217 4709/06 Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Mental Health

Läs mer

Kursplan. BM0300, Biomedicin för disputerade, 40 högskolepoäng. Biomedicine for PhDs, 40 higher education credits

Kursplan. BM0300, Biomedicin för disputerade, 40 högskolepoäng. Biomedicine for PhDs, 40 higher education credits Dnr: G 25 50/10 Kursplan BM0300, Biomedicin för disputerade, 40 högskolepoäng Avancerad nivå Biomedicine for PhDs, 40 higher education credits Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med höstterminen

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 1 (5) Grundutbildningsnämnden (GUN) Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå VASHB Programbeskrivning Utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Intensive Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Gäller från och med vårterminen

Läs mer

RPH220, Det normala barnafödandet, 9,0 högskolepoäng Normal Childbearing, 9.0 higher education credits

RPH220, Det normala barnafödandet, 9,0 högskolepoäng Normal Childbearing, 9.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN RPH220, Det normala barnafödandet, 9,0 högskolepoäng Normal Childbearing, 9.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng Utbildningsplan för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot infektionssjukdomar, 60 högskolepoäng Postgraduate Diploma in Specialist Nursing Infectious Diseases, 60 Credits Programkod: VAIN1

Läs mer

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Engelsk benämning Ämne Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Caring

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL

UTBILDNINGSPLAN 2. UTBILDNINGENS MÅL UTBILDNINGSPLAN SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM INOM AKUTSJUKVÅRD MED INRIKTNING MOT ANESTESISJUKVÅRD, 40 POÄNG Emergency Care Specialist Nursing Programme Anaesthetic Nursing, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp Pediatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN

INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN DIP220 Klinisk nutrition 1, 15 högskolepoäng Clinical Nutrition 1, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för medicin 2012-11-27 och

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad:

Läs mer

Barnmorskeprogrammet, 90 hp. Midwifery Programme, 90 credits. Gäller från: vårtermin 2017

Barnmorskeprogrammet, 90 hp. Midwifery Programme, 90 credits. Gäller från: vårtermin 2017 1(8) Barnmorskeprogrammet, 90 hp Midwifery Programme, 90 credits Gäller från: vårtermin 2017 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Diarienummer 2016-01575 Fastställandedatum

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Operating Room Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Njurmedicin för sjuksköterskor, 15 hp

Medicinsk vetenskap AV, Njurmedicin för sjuksköterskor, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Njurmedicin för sjuksköterskor, 15 hp Medical Science MA, Renal medicine for nurses, 15 ECTS Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) AMSN2 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II 5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (AF) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Ambulanssjukvård,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM7410 Avancerade vårdhandlingar vid psykiatriska tillstånd, 15 högskolepoäng Advanced nursing interventions in psychiatric conditions, 15 higher education credits

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG SPECIALIST NURSING PROGRAMME IN MENTAL HEALTH CARE 60 CREDITS Dnr LiU-2014 00390 Fastställd av

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU13, 2B113 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Sid 2 (7) 1. Basdata

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP200, Specialpedagogik - samverkan och individers utveckling, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Co-operation and Individual Development, 15.0 higher education credits

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI LP2210 Språkstörningar hos barn och ungdomar, 10 högskolepoäng Language Disorders in Children and Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom 2BU11, 2B111 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-17 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Dnr G217 4711/06 Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Occupational Therapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad 2007-06-27, 2010-06-30

Läs mer

Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp

Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad AV, Kvinnors hälsa och barnmorskans profession, 7,5 hp Nursing Sciences MA, Women s reproductive health and Midwifery profession, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner

Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Bologna resursgrupp 2007-06-08 Mall för kvalitetsgranskning av kursplaner Granskning av kursplaner ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet Bolognaprocessen och genomförandet av förändringar i Högskoleförordningen

Läs mer

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-644/2009 Sida 1(6) AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Emergency and Ambulance Care Programme, 120 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

År 2 Kursplan. Röda korsets högskola 40/2012 Teknikringen 1 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

År 2 Kursplan. Röda korsets högskola 40/2012 Teknikringen 1 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. År 2 Kursplan Röda korsets högskola 40/2012 Teknikringen 1 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Akut- och perioperativ vård, 7,5 högskolepoäng Emergency

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET INRIKTNING MOT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOMAR 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET INRIKTNING MOT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOMAR 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET INRIKTNING MOT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOMAR 60 HÖGSKOLEPOÄNG SPECIALIST NURSING PROGRAMME IN PAEDIATRIC CARE 60 CREDITS Dnr LiU-2014 00391

Läs mer

Välkomna till Utvecklingscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Välkomna till Utvecklingscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg Ny kurs för Utvecklingscentrum (tidigare Institutionen för vårdvetenskap och hälsa) Välkomna till Utvecklingscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg Ang 7,5-högskolepoängskurs i Endokrinologi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer