EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2009) 20 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Den tekniska utvecklingen på området e-fakturering och åtgärder för att ytterligare förenkla, modernisera och harmonisera reglerna för fakturor med mervärdesskatteuppgifter SV SV

3 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Den tekniska utvecklingen på området e-fakturering och åtgärder för att ytterligare förenkla, modernisera och harmonisera reglerna för fakturor med mervärdesskatteuppgifter 1. INLEDNING Enligt artikel 237 i rådets direktiv 2006/112/EG 1 ( mervärdesskattedirektivet ) ska kommissionen senast den 31 december 2008 lägga fram en rapport och, vid behov, ett förslag om ändring av reglerna för e-fakturering i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen. Ett förslag om ändring av reglerna för e-fakturering åtföljer detta meddelande. Både meddelandet och förslaget går längre än kravet i artikel 237. Detta beror på att rådets direktiv 2001/115/EG 2 ( faktureringsdirektivet ), som numera ingår i mervärdesskattedirektivet, inte fullt ut anses ha nått målet om förenkling, modernisering och harmonisering av reglerna för fakturor med mervärdesskatteuppgifter. De olika alternativ som står medlemsstaterna till buds, liksom tillämpningen av dessa alternativ, har lett till att medlemsstaterna kunnat behålla skilda regler för fakturering. Regelskillnaderna är särskilt tydliga för e-fakturering, vilket har bromsat användningen av gränsöverskridande e-fakturering. Även på andra områden leder skilda regler till problem för företag, och hindrar eller försvårar deras utnyttjande av alternativ som självfakturering, samlingsfakturor och elektronisk lagring av fakturor. 2. DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN PÅ OMRÅDET E-FAKTURERING För att uppfylla kravet om rapportering om den tekniska utvecklingen på området e- fakturering behandlades frågan i en studie om fakturering som gjordes för kommissionens räkning. Resultaten från studien har lagts ut på kommissionens webbplats 3. I en särskild bilaga (White paper on technology development) till studiens fas 3- rekommendationer beskrivs tekniken för e-fakturering. I bilagan behandlas olika system för att säkerställa uppgifternas äkthet och integritet i fråga om fakturor som skickas på elektronisk väg. Både systemens historia och deras nutida tillämpning tas upp EUT L 347, , s. 1. EGT L 15, , s SV 2 SV

4 2.1. Ny teknik för e-fakturering som behandlas i studien om fakturering Studien om fakturering innehåller ingen rekommendation om vilken teknik som bör användas för säker överföring och säkert mottagande av e-fakturor. I stället anges att flera olika system för e-signaturer används för att säkerställa ursprungets äkthet och innehållets integritet. Systemen har olika för- och nackdelar i fråga om säkerhet, komplexitet och hastighet. Öppna nyckelsystem (PKI) med asymmetriska men komplementära nycklar har t.ex. hög säkerhet och används i samband med banktransaktioner. På grund av sin komplexitet är de dock inte lika snabba som andra signatursystem. Det står också klart att det för närvarande inte finns en enda företagsanpassad teknik som möjliggör e-fakturering i hela EU, lämpar sig för både små och stora företag och samtidigt får full uppbackning av samtliga länders skattemyndigheter. Det är dessutom oklart om man inom de närmaste åren kan tillmötesgå alla aktörers behov genom nya tekniska lösningar. Teknik är alltså inte nyckeln till ökad användning av e-fakturering. Man bör därför söka andra typer av lösningar. I linje med detta hävdas i studien om fakturering att man hellre bör lösa de problem som nuvarande teknik är behäftad med än att utveckla helt nya typer av teknik. Den särskilda expertgrupp för e-fakturering som inrättats genom ett kommissionsbeslut 4 menar också i ett öppet brev till kommissionen att e-fakturering av princip bör ske på ett teknikneutralt sätt. Företagen vill på samma sätt att e-fakturering blir mer tillgängligt, utan att man tummar på säkerheten, och samtidigt bygger på deras behov och på befintliga kontroller för att säkerställa att fakturor i allmänhet uppfyller gällande krav. 3. MERVÄRDESSKATTERELATERADE HINDER FÖR ÖKAD E-FAKTURERING Med tanke på bristen på givna tekniska lösningar är det inte förvånande att mervärdesskattedirektivet med sitt tekniska perspektiv på e-fakturering inte lett till någon snabb acceptans för denna typ av fakturering. I de fall där tekniska lösningar möjliggör olika alternativ har också medlemsstaterna möjlighet att tillämpa reglerna för e-fakturering på olika sätt. Detta har medfört en rad olika e- faktureringsregler som företagen har svårt att efterleva, i synnerhet när de skickar e- fakturor till andra länder. I studien om fakturering gjordes en kartläggning av medlemsstaternas nationella faktureringsbestämmelser. När det gäller e-fakturering bekräftar studien att ett flertal olika tolkningar och alternativ tillämpas. Detta innebär att det är svårt och kostsamt för företagen att införa e-faktureringslösningar som både kan användas i hela EU och som följer gällande bestämmelser Lösningar på de mervärdesskatterelaterade hindren för e-fakturering De mervärdesskatterelaterade hindren för e-fakturering kan avlägsnas på flera sätt. Det bästa alternativet ur företagens perspektiv vore att behandla e fakturor på samma sätt som pappersfakturor. Ett annat alternativ vore att ta fram ett standardavtal mellan /717/EG (EUT L 289, , s. 38). SV 3 SV

5 de berörda parterna, ett tredje att behålla e-signaturer och elektroniskt datautbyte (EDI) som överföringsmetoder men ta bort de valmöjligheter som skapar problem. Kommissionen förespråkar en lösning där alla typer av överförda fakturor behandlas likvärdigt, oavsett om det rör sig om pappersfakturor eller e-fakturor, och där e- fakturor alltså inte längre behöver e-signeras i förväg eller skickas med EDI. En sådan lösning vore teknikneutral. Precis som för pappersfakturor borde giltigheten hos en e-faktura kontrolleras mot företagets räkenskaper, t.ex. i form av ordersedel, betalningsbekräftelse eller leveransnota. Det är alltid företagens egna kontroller som gör det möjligt att fastställa en fakturas giltighet, oberoende av överföringsmetod. För att öka användningen av e-fakturering bör man också använda sig av andra metoder. Här kan de principer som fastställdes av expertgruppen för e-fakturering tjäna som utgångspunkt. Gruppen ställer sig bakom idén att e-fakturor ska behandlas på samma sätt som pappersfakturor. Den vill också behålla grundprincipen i nuvarande regler för e-fakturering, dvs. att ursprungets äkthet och innehållets integritet ska säkerställas på ett teknikneutralt sätt. Gruppen vill också att de principer den formulerat läggs till grund för en uppförandekod för e-fakturering. Det är dock för tidigt att säga om den idén kommer att slå igenom. Det viktigaste är att medlemsstaterna kommer överens om att behandla pappersfakturor och e-fakturor på samma sätt i mervärdesskattehänseende och att de börjar tillämpa harmoniserade regler för e-fakturering som bygger på gemensamma principer. Detta skulle göra det möjligt för företagen att börja använda e-fakturering utan stora kostnader eller andra problem. 4. ÅTGÄRDER FÖR ATT YTTERLIGARE FÖRENKLA, MODERNISERA OCH HARMONISERA REGLERNA FÖR FAKTUROR MED MERVÄRDESSKATTEUPPGIFTER Som nämnts ovan har behovet att ytterligare förenkla, modernisera och harmonisera faktureringsreglerna inneburit att den här rapporten till rådet täcker fler områden än vad som ursprungligen föreskrevs i mervärdesskattedirektivet. I de följande avsnitten beskrivs företagens problem med nuvarande faktureringsregler, tänkbara lösningar samt kommissionens ståndpunkter i stora drag. Analysen av dessa frågor görs med utgångspunkt från fakturornas utfärdande, innehåll och lagring och därtill hörande faktureringsregler för att förhindra bedrägerier Utfärdande av fakturor Problem i samband med utfärdandet Det finns ingen enskild artikel i mervärdesskattedirektivet som tydligt anger vilken medlemsstats regler om fakturering som ska tillämpas. Det råder dock samsyn kring att man ska tillämpa de faktureringsregler som gäller i den medlemsstat där skatten ska betalas, eftersom det är den medlemsstaten som kontrollerar hur mycket skatt som ska betalas och eftersom de olika alternativen också gäller den medlemsstaten. Det faktum att man tillämpar de regler som gäller i den medlemsstat där skatten ska betalas medför dock vissa problem för företagen. En beskattningsbar person som SV 4 SV

6 levererar varor eller tillhandahåller tjänster för vilka skatt ska betalas i en annan medlemsstat måste ju följa den medlemsstatens regler för fakturering. I de fall där leveransen eller tillhandahållandet omfattas av förfarandet med omvänd betalningsskyldighet måste leverantören eller tillhandahållaren följa faktureringsreglerna utan att ens vara skyldig att registrera sig till mervärdesskatt i den medlemsstat där skatten ska betalas. Detta problem kan förvärras av det faktum att huvudregeln i det nyligen antagna mervärdesskattepaketet 5 är att platsen för leveranser eller tillhandahållanden mellan företag ska vara den plats där köparen är etablerad Lösningar på problem i samband med utfärdandet av fakturor Man kan tänka sig två sätt att garantera öppenhet och rättslig förutsebarhet för företagen i samband med utfärdandet av fakturor. Det första är att göra information om faktureringsregler lätt tillgänglig och se till att de tillämpliga kraven är lätta att förstå. På så sätt skulle medlemsstaterna kunna behålla skilda regler för fakturering. Med tanke på de många skillnaderna mellan medlemsstaternas faktureringsbestämmelser skulle en sådan lösning dock inte innebära någon större lättnad för företagen. Alternativet vore att göra faktureringsreglerna mer harmoniserade Kommissionens uppfattning beträffande leveranser och tillhandahållanden mellan företag Den bästa lösningen vore att ta fram ett harmoniserat och fullständigt regelverk som innebär att en beskattningsbar person som utfärdar en faktura i det land där han är registrerad till mervärdesskatt ska kunna vara säker i rättsligt hänseende på att fakturan är giltig i hela EU. Tanken på ett harmoniserat regelverk för leveranser och tillhandahållanden mellan företag är också fullt genomförbar. Faktureringsdirektivet har redan åstadkommit harmonisering på många områden, men det återstår, i fråga om kravet på att utfärda en faktura, fall där faktureringsreglerna inte är harmoniserade, t.ex. leveranser eller tillhandahållanden som är undantagna från skatteplikt, tidsfrister för att utfärda fakturor, samlingsfakturor, självfakturering och utläggning av fakturering på tredje part som är etablerad utanför gemenskapen Leveranser och tillhandahållanden som är undantagna från skatteplikt För att minska företagens bördor är det enligt mervärdesskattedirektivet tillåtet för medlemsstaterna att undanta beskattningsbara personer från kravet på att utfärda fakturor för vissa leveranser och tillhandahållanden som är undantagna från skatteplikt. Medlemsstaternas använder sig av denna möjlighet i olika hög grad: vissa av dem fullt ut, andra restriktivt, och ytterligare andra inte alls. Detta gör att företagen ofta medges selektiva undantag från huvudregeln, vilket medför större administrativa bördor. 5 EUT L 44, , s. 11. SV 5 SV

7 För att harmonisera reglerna, och med beaktande av att man måste hitta en balans mellan förenkling och nödvändiga kontroller, föreslås det därför att fakturor alltid måste utfärdas när det gäller sådana leveranser och tillhandahållanden mellan företag som är undantagna från skatteplikt, men att man kan använda sig av en förenklad faktura om köparen befinner sig i samma medlemsstat som leverantören och den senare inte har rätt till avdrag för mervärdesskatt som betalats i föregående led Tidsfrister för att utfärda fakturor Mervärdesskattedirektivet ger medlemsstaterna rätt att fastställa tidsfrister för när fakturor ska utfärdas. Detta innebär givetvis att olika regler kommit att gälla i olika delar av EU, liksom en möjlighet till skilda beskattningstidpunkter. För de fall där skatten blir utkrävbar på gränsöverskridande tillhandahållanden av tjänster har man redan föreslagit en ändring av bestämmelserna så att en gemensam beskattningstidpunkt fastställs. På så sätt skulle informationsutbytet säkras beträffande sammanställningar för tjänster. För att man ska kunna fastställa en gemensam tidpunkt då skatt blir utkrävbar på gemenskapsinterna varuleveranser och gränsöverskridande tillhandahållanden av tjänster som omfattas av förfarandet med omvänd betalningsskyldighet är det viktigt att fakturan utfärdas i så god tid att man hinner få belägg för leveranserna respektive tillhandahållandena. I det här förslaget föreskrivs därför att beskattningsbara personer måste utfärda en faktura senast den femtonde dagen i månaden efter den beskattningsgrundande händelsen. På så sätt har både leverantören och köparen möjlighet att registrera leveransen eller tillhandahållandet under samma beskattningsperiod. Om man tillåter att medlemsstaternas regler för inhemska leveranser eller tillhandahållanden skiljer sig från dem för gränsöverskridande leveranser eller tillhandahållanden skulle detta innebära ytterligare bördor för företagen. Tidsfristen är därför densamma för alla typer av fakturor Samlingsfakturor Mervärdesskattedirektivet ger medlemsstaterna möjlighet att fastställa olika villkor för samlingsfakturor, vilket lett till skillnader i villkor mellan medlemsstaterna. Förslaget innebär en harmonisering på denna punkt, så att företagen kan dra nytta av enhetliga förfaranden i hela EU. Samlingsfakturor kommer därför att tillåtas under en kalendermånad förutsatt att de uppgifter som krävs för de separata leveranserna eller tillhandahållandena anges i samlingsfakturan. Medlemsstaterna kommer inte att tillåtas införa några ytterligare villkor för samlingsfakturor Självfakturering Enligt nu gällande regler kan en faktura utfärdas av antingen tillhandahållaren/leverantören, köparen eller av en tredje part på tillhandahållarens/leverantörens vägnar. Det står klart att man av kommersiella skäl bör behålla dessa alternativ. När det gäller självfakturering (fakturan utfärdas av kunden) varierar dock villkoren mellan olika medlemsstater. Förslaget syftar till att ta bort medlemsstaternas SV 6 SV

8 möjlighet att ställa villkor för självfakturering, så att reglerna i EU blir mer harmoniserade. För att underlätta kontrollen av fakturor som utfärdats genom självfakturering måste kunden markera fakturan med ordet självfakturering så att leverantören/tillhandahållaren och skattemyndigheterna vet vem som utfärdat den. Köparens registreringsnummer för mervärdesskatt måste också framgå av fakturan Utläggning av fakturering på tredje part som är etablerad utanför gemenskapen Både företagen och medlemsstaterna tycker i allmänhet att det är onödigt att fastställa särskilda villkor för de fall då beskattningsbara personer som levererar varor eller tillhandahåller tjänster inom EU lägger ut utfärdandet av fakturor på en tredje part som är etablerad utanför gemenskapen. De kontrollåtgärder som redan finns är tillräckliga för att utkräva ansvar av den beskattningsbara person som är skyldig att utfärda fakturan. Det föreslås därför att inga särskilda villkor åläggs tredje part som utfärdar fakturor på en beskattningsbar persons vägnar. De nuvarande reglerna i artiklarna 225 och 235 föreslås utgå Kommissionens uppfattning rörande leveranser eller tillhandahållanden från företag till konsument Målet i form av ett harmoniserat regelverk för leveranser eller tillhandahållanden från företag till konsument kommer troligen inte att uppnås på kort sikt. På detta område är reglerna mindre harmoniserade. Medlemsstaterna kan själva besluta om den beskattningsbara personen måste utfärda en faktura eller inte. Vissa medlemsstater använder denna möjlighet flitigt, andra kräver att faktura utfärdas för vissa typer av leveranser eller tillhandahållanden, t.ex. byggnadsarbeten, eller om beloppet överstiger ett visst tröskelvärde. Ytterligare andra medlemsstater kräver inga fakturor alls för leveranser eller tillhandahållanden från företag till konsument. Det står klart att medlemsstaterna behöver en viss flexibilitet för att kunna kontrollera skatten. Syftet, dvs. att minska företagens bördor och förenkla faktureringsreglerna, är dock också viktigt. En rimlig kompromiss vore att behålla möjligheten att kräva att beskattningsbara personer utfärdar en faktura för leveranser eller tillhandahållanden från företag till konsument, men att det i sådana fall räcker med en förenklad faktura med färre uppgifter. Etablerade och icke-etablerade beskattningsbara personer måste också behandlas likvärdigt. Detta innebär att icke-etablerade beskattningsbara personer bara kan åläggas att utfärda en faktura med mervärdesskatteuppgifter om en etablerad beskattningsbar person som gör en likvärdig leverans eller ett likvärdigt tillhandahållande till konsument är skyldig att utfärda en faktura. Detta, i kombination med kravet att endast förenklade fakturor ska utfärdas, bör minska bördan för företag som är verksamma inom distansförsäljning. Det särskilda systemet för e-tjänster och dess vidare tillämpningsområde enligt mervärdesskattepaketet kan innebära att företag måste utfärda fakturor i medlemsstater där de inte är registrerade till mervärdesskatt. På samma sätt som för företag som är verksamma inom distansförsäljning är det viktigt att reglerna är tydliga och lätta att efterleva. Detta bör uppnås genom att medlemsstaterna på en SV 7 SV

9 webbplats måste offentliggöra detaljerade uppgifter om faktureringsregler i fråga om leveranser eller tillhandahållanden från företag till konsument. Detta är helt i linje med vad som anges i kommissionens förslag om ett system med en enda kontaktpunkt 6, och minimivarianten av samma system kommer hursomhelst att förutsätta något liknande Medlemsstat vars regler ska tillämpas Med ett harmoniserat regelverk för fakturering beträffande leveranser och tillhandahållanden mellan företag bör det vara möjligt att stegvis övergå till att tillämpa faktureringsreglerna i den medlemsstat där leverantören/tillhandahållaren är registrerad till mervärdesskatt. Man skulle då utgå ifrån systemet med en enda kontaktpunkt där skyldigheter avseende mervärdesskatt kan fullgöras i etableringsmedlemsstaten i stället för i den medlemsstat där skatten ska betalas. Faktureringsreglerna för leveranser och tillhandahållanden från företag till konsument bör också grunda sig på reglerna i den medlemsstat där leverantören eller tillhandahållaren är registrerad till mervärdesskatt, eftersom det i normala fall krävs att leverantören/tillhandahållaren är registrerad i köparens medlemsstat Uppgifter på fakturan Problem i fråga om vilka uppgifter som ska anges på en faktura Vilka uppgifter som ska anges på en faktura skapar i allmänhet färre problem för företagen. Förteckningen över uppgifter i artikel 226 i mervärdesskattedirektivet förefaller uppfylla skattemyndigheternas behov utan att innebära för mycket bördor för företagen. Det kan dock noteras att när medlemsstaterna kräver att fakturor ska utfärdas för vissa leveranser och tillhandahållanden, vanligtvis från företag till konsument, finns motsvarande skillnader mellan innehållet i olika länders fakturor, i det att medlemsstaterna kan välja att kräva färre uppgifter. Detta får emellertid inte ofta den avsedda effekten att minska företagens bördor, eftersom de får kostnader för att inrätta och anpassa faktureringssystem för olika regelverk Lösningar på problemen med vilka uppgifter som ska anges på en faktura Den ideala lösningen skulle kunna tänkas vara en standarduppsättning av fakturauppgifter som gäller i samtliga fall. Fastställandet av en enda förteckning över fakturauppgifter skulle emellertid kunna vålla praktiska svårigheter i fråga om att uppnå en balans mellan olika typer av leveranser och tillhandahållanden, som transaktioner från företag till konsument, transaktioner mellan företag och transaktioner undantagna från mervärdesskatteplikt. En standarduppsättning av fakturauppgifter skulle följaktligen kunna kräva ett flertal undantag för att avspegla rådande handelsbruk. I de nuvarande reglerna anges en harmoniserad förteckning över fakturauppgifter, där medlemsstaterna får kräva färre uppgifter för vissa typer av leveranser och 6 KOM(2004) 728 slutlig, EUT C 24, , s. 8. SV 8 SV

10 tillhandahållanden. Nackdelen är att medlemsstaterna utnyttjar denna valmöjlighet på olika sätt, med följden att företag ofta inte får den avsedda nyttan. En annan lösning skulle kunna vara att överbrygga klyftan mellan en enda förteckning och de många undantag som medlemsstaterna infört Kommissionens uppfattning Förslaget syftar till att införa två kategorier av fakturor: dels sådana fakturor för vilka en avdragsrätt är sannolik och både leverantören/tillhandahållaren och köparen måste bli föremål för kontroll, dels sådana fakturor för vilka en avdragsrätt inte är sannolik och kontrollen i huvudsak kan begränsas till leverantören/tillhandahållaren. Den första fakturakategorin benämns fullständig faktura med mervärdesskatteuppgifter, medan den senare kategorin benämns förenklad faktura med mervärdesskatteuppgifter. Medlemsstaterna kommer inte att kunna kräva olika typer av fakturor mellan kategorierna fullständig faktura och förenklad faktura med mervärdesskatteuppgifter. Företagen kommer givetvis att kunna fortsätta att lägga till andra uppgifter på sina fakturor Fullständig faktura med mervärdesskatteuppgifter Krav på att utfärda en fullständig faktura med mervärdesskatteuppgifter Man behåller principen att en beskattningsbar person måste utfärda en faktura när leveransen eller tillhandahållandet beskattas för mervärdesskatteändamål och mottagaren är en beskattningsbar person eller en icke-beskattningsbar juridisk person. Dessa fakturor måste innehålla en fullständig uppsättning uppgifter. Det finns undantag från denna regel i fråga om vissa leveranser och tillhandahållanden som är undantagna från skatteplikt och där köparen finns i samma medlemsstat, i fråga om kreditnotor och i fråga om fakturor vars belopp är lägre än 200 euro. Dessa omfattas av reglerna om förenklade fakturor Uppgifter som krävs på en fullständig faktura med mervärdesskatteuppgifter I artikel 226 i mervärdesskattedirektivet fastställs en harmoniserad förteckning över de uppgifter som krävs på en faktura. Det finns ingen anledning att avsevärt ändra denna förteckning. Men för att underlätta skattekontrollen och förenkla för företag föreslås tre huvudändringar. För det första ska leverantören/tillhandahållaren ange köparens registreringsnummer för mervärdesskatt på fakturan. Detta krav införs av flera skäl. Det underlättar skattekontrollen för skattemyndigheterna genom att de får möjlighet att kontrollera att köparens registreringsnummer för mervärdesskatt på fakturan motsvarar registreringsnumret för det företag som begär avdragsrätt. Det medför harmoniserade faktureringsregler i hela EU, så att kraven blir desamma för leveranser och tillhandahållanden till en köpare i samma medlemsstat som för leveranser och tillhandahållanden till en köpare i en annan medlemsstat. Det hjälper också företagen att avgöra om en fullständig faktura med mervärdesskatteuppgifter kan krävas, SV 9 SV

11 eftersom köparen inte kommer att ha ett registreringsnummer för mervärdesskatt vid leveranser och tillhandahållanden från företag till konsument. Eftersom förslaget syftar till att öka användningen av e-fakturering blir det också viktigare att ha ett unikt nummer som identifierar köparen, särskilt när tillhandahållare av tjänster behöver utbyta e-fakturor för sina företagskunders räkning. Registreringsnumret för mervärdesskatt skulle kunna användas som ett unikt nummer för utbyte av e-fakturor, och om användningen av e-fakturering ökar enligt förhoppningarna skulle redan ett unikt identifieringsnummer finnas till hands. För det andra ersätts datumet för leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster med datumet för när skatten blir utkrävbar. Eftersom reglerna om vid vilken tidpunkt avdragsrätten kan utövas är avhängiga av den tidpunkt då skatten blir utkrävbar, borde logiskt sett detta datum anges på fakturan. Det underlättar också avdragsrätten för köparen när mervärdesskatten deklareras av leverantören/tillhandahållaren vid mottagande av betalning, vilket är en annan åtgärd som ingår i förslaget. För det tredje, och i syfte att underlätta för leverantörer och tillhandahållare, kan dessa, vid transaktioner med omvänd betalningsskyldighet där köparen i en annan medlemsstat ska betala mervärdesskatten, ersätta uppgifterna om mervärdesskattesats och det mervärdesskattebelopp som ska betalas, vilket måste anges på en fullständig faktura med mervärdesskatteuppgifter, med beloppet för varje typ av vara som levereras eller tjänst som tillhandahålls Förenklad faktura med mervärdesskatteuppgifter Användning av en förenklad faktura med mervärdesskatteuppgifter Förenklade fakturor kan användas i två fall. För det första kan medlemsstaterna kräva att en förenklad faktura används, men endast av beskattningsbara personer som gör leveranser eller tillhandahållanden från företag till konsument. För det andra får beskattningsbara personer vid vissa leveranser och tillhandahållanden mellan företag utfärda en förenklad faktura i stället för en fullständig faktura med mervärdesskatteuppgifter. Vid leveranser och tillhandahållanden från företag till konsument finns en risk för bedrägeri främst hos leverantören/tillhandahållaren, eftersom köparen sannolikt inte har avdragsrätt. Fakturan bör bara innehålla de uppgifter som krävs för att myndigheterna ska kunna kontrollera att leverantören/tillhandahållaren har redovisat skatten korrekt, varför den nödvändiga detaljnivån är lägre än den som krävs när avdragsrätt medges. Vid leveranser och tillhandahållanden mellan företag kan förenklade fakturor användas vid transaktioner där risken för bedrägeri är minimal. I sådana fall bör leverantören/tillhandahållaren ges möjlighet att utfärda en förenklad faktura, vid exempelvis vissa leveranser och tillhandahållanden som är undantagna från skatteplikt, eftersom det inte finns någon motsvarande avdragsrätt. I de fall köparen finns i en annan medlemsstat kommer emellertid en fullständig faktura fortfarande att krävas. SV 10 SV

12 När fakturabeloppet underskrider 200 euro och det mervärdesskattebelopp som kan dras av är litet och risken för medlemsstaternas budgetar därmed är liten, kan leverantören/tillhandahållaren välja att utfärda en förenklad faktura. Detta bygger på samrådet i mervärdesskattekommittén, där en majoritet av medlemsstaterna begärde en möjlighet att använda förenklade fakturor vid mindre belopp. Ett annat fall där en leverantör/tillhandahållare kan utfärda en förenklad faktura är när en kreditnota utfärdas. I detta fall innehåller den ursprungliga faktura som kreditnotan hänvisar till de nödvändiga uppgifterna Uppgifter i en förenklad faktura med mervärdesskatteuppgifter De uppgifter som måste anges på en förenklad faktura förtecknas i artikel 238 i mervärdesskattedirektivet, enligt vilken medlemsstaterna efter samråd med mervärdesskattekommittén kan tillåta förenklade fakturor i vissa fall. Det enda tillägget är att värdet av den typ av vara som levereras eller tjänst som tillhandahålls också måste anges Användning av skatteregistreringsnummer Ett fåtal medlemsstater använder sig av möjligheten i artiklarna 239 och 240 i mervärdesskattedirektivet att använda ett annat nummer än registreringsnumret för mervärdesskatt för identifiering av en leverantör/tillhandahållare på en faktura. Därför avskaffas denna valmöjlighet och i stället måste i samtliga fall det nationella registreringsnumret för mervärdesskatt anges på fakturan, vilket innebär ett enhetligt tillvägagångssätt Lagring av fakturor Problem i samband med lagring av fakturor De valmöjligheter som medlemsstaterna har medger olika regler om lagring. Detta skapar hinder inte bara för större företag som skulle vilja ha gemensamma lagringsförfaranden i hela EU, utan även för mindre företag som på grund av de fastställda villkoren kan hindras från att göra effektivitetsbesparingar, t.ex. genom elektronisk arkivering Lösningar på problemen i samband med lagring av fakturor Målet är här att minska företagens bördor utan att undergräva skattemyndigheternas möjligheter till skattekontroll. Företag måste hursomhelst lagra fakturor av kommersiella skäl men önskar större flexibilitet i fråga om metoden och platsen för lagring samt, när de är etablerade i flera medlemsstater, gemensamma lagringsperioder. Varje typ av lösning måste uppnå en balans mellan förenkling och kontroll. Målet bör vara att reglerna harmoniseras i största möjliga utsträckning utan att skattemyndigheternas förmåga att uppbära skatter äventyras. SV 11 SV

13 Kommissionens uppfattning Kommissionen anser att gemensamma regler kan införas på vissa områden. Ett område avser en harmoniserad lagringsperiod, som med utgångspunkt i medlemsstaternas nuvarande genomsnittliga lagringsperioder kan fastställas till sex år. Detta bör också möjliggöra ett enhetligt utbyte av fakturor mellan medlemsstater som behöver kontrollera gränsöverskridande transaktioner. Reglerna om lagring av fakturor i elektronisk form bör ändras så att företagen automatiskt får rätt att använda denna lagringsmetod. Företagen skulle därför tillåtas överföra pappersfakturor till elektronisk form, förutsatt att fakturorna kan göras tillgängliga utan otillbörligt dröjsmål och det kan garanteras att innehållet i e- fakturan är detsamma som i den ursprungliga fakturan. Man bör också i lagstiftningen klart ange vilken medlemsstats regler om lagring av fakturor som ska gälla. För leverantörer/tillhandahållare bör de tillämpliga reglerna vara de som gäller i den medlemsstat där de är etablerade för mervärdesskatteändamål. För köpare bör de tillämpliga reglerna vara de som gäller i deras medlemsstat. Detta borde inte vålla skattemyndigheterna några problem när det gäller kontroller, eftersom medlemsstaten alltjämt bör ha tillträde till fakturorna där skatten ska betalas. Vissa andra valmöjligheter kan också avskaffas, exempelvis kravet på ickebeskattningsbara personer att lagra fakturor, kravet på att pappersfakturor lagras i den medlemsstat där den beskattningsbara personen är etablerad och kravet på att meddela lagringsplats. 5. ÅTGÄRDER FÖR ATT BIDRA TILL BEKÄMPNING AV MERVÄRDESSKATTEBEDRÄGERI 5.1. Skattens utkrävbarhet vid gemenskapsinterna leveranser och tillhandahållanden Kommissionen har redan föreslagit att den tidsperiod som sammanställningar ska omfatta förkortas från tre månader till en månad. 7 Detta utgör redan ett steg i riktning mot ett snabbare informationsutbyte mellan medlemsstaterna, vilket borde bidra till bekämpningen av karusellbedrägeri. Reglerna om skattens utkrävbarhet vid gemenskapsinterna leveranser och tillhandahållanden medger dock att den beskattningsbara personen skjuter upp skattens utkrävbarhet till den femtonde dagen i månaden efter den beskattningsgrundande händelsen. En faktura som utfärdats före den femtonde dagen i månaden efter den beskattningsgrundande händelsen avgör exempelvis när skatten blir utkrävbar. En gemenskapsintern leverans eller ett gemenskapsinternt tillhandahållande som äger rum i januari och där fakturan utfärdas i februari, men före den 15 februari, möjliggör följaktligen att sammanställningen deklareras i februari och inte i januari. 7 KOM(2008) 147. SV 12 SV

14 Dessutom tillämpar medlemsstaterna inte reglerna enhetligt. Denna fråga har redan diskuterats i mervärdesskattekommittén, utan att några slutsatser dragits. Huvudproblemet uppstår när en faktura utfärdas före en varuleverans, där vissa medlemsstater betraktar detta som den tidpunkt då skatten blir utkrävbar medan andra inte gör det. Det skulle vara att föredra att fastställa en enda dag då skatten blir utkrävbar, nämligen dagen för den beskattningsgrundande händelsen, som bestäms av tidpunkten för leverans eller tillhandahållande. Genom kravet på att fakturan ska utfärdas senast den femtonde dagen i månaden efter den beskattningsgrundande händelsen kommer fakturan att kvarstå som det huvudsakliga dokument som styrker en gemenskapsintern leverans eller ett gemenskapsinternt tillhandahållande. Dagen för skattens utkrävbarhet vid gemenskapsinterna förvärv bör dessutom ändras så att den är i linje med reglerna om gemenskapsinterna leveranser och tillhandahållanden Avdragsrätt I de flesta av fallen måste en beskattningsbar person för att utöva avdragsrätt inneha en faktura med mervärdesskatteuppgifter som utfärdats i enlighet med mervärdesskattedirektivet. Det finns dock undantag från denna regel, i synnerhet vid transaktioner med omvänd betalningsskyldighet. I Bockemühl-målet 8 fastställde domstolen att en medlemsstat inte kunde ålägga ett företag som utövar avdragsrätt vid en leverans eller ett tillhandahållande med omvänd betalningsskyldighet formaliteten att inneha en giltig faktura med mervärdesskatteuppgifter. Trots dessa undantag måste den beskattningsbara person som gör en leverans eller ett tillhandahållande utfärda en faktura enligt mervärdesskattedirektivet. Detta ger upphov till en olikhet mellan kravet på att utfärda en faktura som bevisning för en leverans eller ett tillhandahållande och kravet på att inneha en faktura för att utöva avdragsrätt. Leverantören/tillhandahållaren och köparen borde behandlas likvärdigt när det gäller dessa krav. Samtidigt som leverantören/tillhandahållaren måste utfärda en faktura för att bevisa en leverans eller ett tillhandahållande borde köparen åläggas att inneha den fakturan för att utöva avdragsrätt. Som fallet är nu får medlemsstaterna medge avdragsrätt på grundval av annan bevisning i de fall en giltig faktura inte utfärdats. 6. ANDRA FÖRENKLINGSÅTGÄRDER REDOVISNING ENLIGT KONTANTMETODEN Några medlemsstater har beviljats en avvikelse 9 i fråga om den tidpunkt vid vilken avdragsrätten kan utövas av beskattningsbara personer som deklarerar mervärdesskatt enligt en fakultativ ordning baserad på redovisning enligt kontantmetoden. Genom denna avvikelse uppskjuts avdragsrätten för beskattningsbara personer inom ramen för systemet med redovisning enligt kontantmetoden till dess att deras leverantörer/tillhandahållare får betalt. 8 9 EUT C 106, , s. 7. Rådets beslut 2006/659/EG, EUT L 272, , s. 15. SV 13 SV

15 Denna förenkling vid redovisning enligt kontantmetoden föreslås utvidgas till samtliga medlemsstater. I de fall leverantören/tillhandahållaren först redovisar mervärdesskatt vid mottagande av betalning bör emellertid mottagaren av leveransen eller tillhandahållandet ges tillstånd att begära en omedelbar avdragsrätt. Genom detta förslag skapas en rättslig grund för medlemsstaterna att ytterligare främja företag som använder ett system med redovisning enligt kontantmetoden. 7. SLUTSATS I fråga om e-fakturering avskaffas grundmetoden att använda teknik för att säkerställa att en faktura är korrekt. I stället ska pappersfakturor och e-fakturor behandlas likvärdigt, och kontrollen av att fakturauppgifterna är korrekta skötas på samma sätt som gäller för pappersfakturor i dag. Genom förslaget minskas avsevärt det antal valmöjligheter som medlemsstaterna har i dag. Detta skapar ett mera harmoniserat faktureringsregelverk i EU och underlättar för företagen att fullgöra sina faktureringsskyldigheter. I synnerhet företag med gränsöverskridande transaktioner och de företag som är registrerade till mervärdesskatt i många medlemsstater borde uppleva en minskad administrativ börda. Små och medelstora företag borde dra direkt nytta av en utvidgad användning av förenklade fakturor, särskilt när det gäller fakturor med små belopp. Ett mera harmoniserat EU-regelverk gör det också lättare att efterleva lagstiftningen och förverkliga nyttan av gränsöverskridande handel. Slutligen har åtgärder införts för att möjliggöra ett snabbare informationsutbyte mellan medlemsstaterna om gemenskapsinterna varuleveranser. Detta kompletterar kommissionens förslag om att förkorta perioden för sammanställningar och är ett huvudinslag i bekämpningen av gemenskapsinternt mervärdesskattebedrägeri. SV 14 SV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

NEA webinar

NEA webinar NEA webinar 2009-05-13 EU-kommissionens förslag till ändringar i momsdirektivet (2006/112/EC) Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Agenda Bakgrund till EU-kommissionens förslag Kommissionens utredning

Läs mer

Förklarande anmärkningar Regler för fakturor med mervärdesskatteuppgifter

Förklarande anmärkningar Regler för fakturor med mervärdesskatteuppgifter Förklarande anmärkningar Regler för fakturor med mervärdesskatteuppgifter (Rådets direktiv 2010/45/EU) Varför behövs förklarande anmärkningar? Syftet med förklarande anmärkningar är att förbättra förståelsen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (B2C) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (B2C) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2016 COM(2016) 755 final 2016/0371 (CNS) Modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (B2C) Förslag till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Stockholm den 1 november 2011

Stockholm den 1 november 2011 R-2011/1272 Stockholm den 1 november 2011 Till Finansdepartementet Fi2011/3586 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 augusti 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Nya faktureringsregler

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM57. Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster Finansdepartementet 2017-01-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 811 Förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Nya faktureringsregler för mervärdesskatt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2012 Peter Norman Eva Posjnov (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18

Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 NEA Nätverket för elektroniska affärer Rapport om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändringar i reglerna för fakturering inom EU 2009-06-18 Förord Denna NEA-rapport handlar om viktiga av EU-kommissionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/676/EU om bemyndigande för Rumänien att fortsätta

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

16131/09 IR,KSM/nev DG G I

16131/09 IR,KSM/nev DG G I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 december 2009 (OR. en) 16131/09 FISC 160 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Estland att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Indirekta skatter och skatteförvaltning Mervärdesskatt Bryssel den 23 oktober 2013 Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för

Läs mer

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016

Kraven på faktura i momshänseende. Ulrika Hansson 20 september 2016 Kraven på faktura i momshänseende innehåll och format Ulrika Hansson 20 september 2016 1 Regler om faktura och faktureringsskyldighet 11 och 11 a kap. mervärdesskattelagen, 1994:200, ML Flest regler om

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

1.2 Förslagets innehåll

1.2 Förslagets innehåll Regeringskansliet Faktapromemoria Handlingsplan för mervärdesskatt Finansdepartementet 2016-05-10 Dokumentbeteckning KOM(2016)148 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

EU:s nya faktureringsregler hot eller möjlighet?. Svenskt Näringsliv. Ett seminarium om en angelägen fråga

EU:s nya faktureringsregler hot eller möjlighet?. Svenskt Näringsliv. Ett seminarium om en angelägen fråga EU:s nya faktureringsregler hot eller möjlighet?. Svenskt Näringsliv Ett seminarium om en angelägen fråga Moderator Gunnar Rabe Föreläsare Ulrika Hansson, Bird & Bird Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt

Remiss av promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt Remiss Fi2011/3586 REGERINGSKANSL1ET 2011-08-29 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 E-post

Läs mer

Fakturering och internationell handel

Fakturering och internationell handel Fakturering och internationell handel Översikt över direktiv, medlemsstaternas lagstiftning, avvikelser etc 11 november 2004 Mats Holmlund Innehåll! Vad reglerar faktureringsdirektivet och korresponderande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande.

I artikel 11 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs angående mervärdesskattegrupper följande. 2008-11-19 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter, S2 Christoffer Andersson Calafatis Telefon +46 8 405 12 30 Telefax +46 8 10 98 41 E-post christoffer.andersson-calafatis@finance.ministry.se

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Polen att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker

Läs mer

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD)

Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) EUROPEISKA UNIONENS RÅD 17217/2/10 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (16.12) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0241 (COD) 17217/2/10 REV 2 ENV 824 MI 510 CODEC 1413 REVIDERAD NOT från: Generalsekretariatet till:

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 1 december 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0374 (CNS) 14823/16 ADD 2 FISC 210 ECOFIN 1114 IA 129 FÖRSLAG från: inkom den: 1 december 2016 till: Komm.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2003:1134 Utkom från trycket den 19 december 2003 utfärdad den 11 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

U 4/2017 rd. Helsingfors den 2 februari Finansminister Petteri Orpo. Specialsakkunnig Tuula Karjalainen

U 4/2017 rd. Helsingfors den 2 februari Finansminister Petteri Orpo. Specialsakkunnig Tuula Karjalainen Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet På grundval av 96 2 mom. i grundlagen skickas

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Innehåll 1 [6601] Denna lag innehåller

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006O0004 SV 01.07.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 7 april 2006

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Faktureringsdirektivet Några intryck från implementeringen. Intryck från implementeringen Slide n 1

Faktureringsdirektivet Några intryck från implementeringen. Intryck från implementeringen Slide n 1 Några intryck från implementeringen Europeiska Kommissionen - DG Taxud D4 Intryck från implementeringen Slide n 1 Varför finns reglerna om fakturering i skattelagstiftningen? Dåvarande lagstiftning Tidigare

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:222 Utkom från trycket den 2 juni 2003 utfärdad den 22 maj 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i skattebetalningslagen

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 11284/17 FISC 162 ECOFIN 650 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Mervärdesskatt omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser Promemoria Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV

Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 november 2013 (7.11) (OR. en) 15732/13 ENV 1011 MI 961 DELACT 73 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 3.9.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.9.2015 C(2015) 6197 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 3.9.2015 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10 i direktiv 2009/72/EG Finland (Åland)

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

GEA/Odette Sweden seminarium Anpassning till EU:s fakturadirektiv

GEA/Odette Sweden seminarium Anpassning till EU:s fakturadirektiv GEA/Odette Sweden seminarium Anpassning till EU:s fakturadirektiv 2003-11-28 Vilka krav på avtalsreglering föreligger? Lars Dykert, LRD Revision och Agenda Utgångspunkt: Var omnämns behovet av avtal i

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012

KOMMISSIONENS YTTRANDE. av den 30.4.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2012 C(2012) 3011 final KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 30.4.2012 enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 714/2009 och artikel 10.6 i direktiv 2009/72/EG Sverige

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer