ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes Tidningar samt annonseras i Dagens Industri. RAPPORTTILLFÄLLEN 19 maj Delårsrapport jan-mar juli Delårsrapport jan-juni oktober Delårsrapport jan-september 2015 INNEHÅLL 2 Året i korthet 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning 20 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning koncernen 26 Rapport över totalresultat i koncernen 27 Balansräkning koncernen 29 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 30 Kassaflödesanalys koncernen 31 Resultaträkning moderbolaget 32 Rapporter över totalresultat i moderbolaget 33 Balansräkning moderbolaget 35 Förändring i eget kapital moderbolaget 36 Kassaflödesanalys moderbolaget 37 Noter 54 Revisionsberättelse

3 VÄLKOMMEN TILL INXL ÅRET I KORTHET När vi summerar 2014 kan vi konstatera att vi fortsätter att växa genom att vinna nya kunder och anställa fler medarbetare. Jämfört med föregående år har vi ökat omsättningen med 41 % till 111,8 MKR och resultatet efter skatt med 72 % till 9,8 MKR. Med ca 100 medarbetare är vi fler anställda än någonsin tidigare, samtidigt som vi sysselsätter ett stort antal underkonsulter. InXL har en stark position på den nordiska marknaden inom respektive dotterbolag, men vi börjar också få nya uppdrag internationellt. Avensia har under året haft en fantastisk tillväxt. Jämfört med föregående år på 49 %. Flera nya kunder har valt Avensia som leverantör. Under året har ytterligare en ny plattform lanserats, Avensia EPICS, som är Best Practices för att snabbare kunna bygga en attraktiv e-handelssajt baserat på EpiServer Commerce. Grade börjar nu få betalt för många års arbete med att bygga in ny funktionalitet i e-learning plattformen LUVIT. En ny kund är Sveriges Trafikskolors Riksförbund som kommer använda plattformen för att erbjuda kursproduktioner för de olika körkortsutbildningarna till alla trafikskolor i Sverige. Mashie fortsätter sin stabila tillväxt och visar en mycket god lönsamhet. Under året lanserades ett helt nytt användargränssnitt och nya funktioner av Mashie systemet. Styrelsen har haft många diskussioner om hur vi över tid kan bygga ett bolag med bäst aktieägarvärde. Slutsatsen blev att ha ett renodlat e-handelsbolag på börsen och under året startade en försäljningsprocess för att sälja dotterbolagen Grade och Mashie. Efter årets utgång i januari 2015 tecknade InXL innovation AB ett avtal med Monterro AB om försäljning av samtliga aktier i dotterbolagen Grade AB och Mashie AB. Med försäljningslikviden och ett starkt kassaflöde om 6,8 MKR har styrelsen föreslagit årsstämman en extra utdelning på 1,00 SEK och en ordinarie utdelning om 0,10 (0,07) SEK per aktie, totalt ca 37,5 MKR till aktieägarna. Finansiella nyckeltal Koncernen TKR om inget annat anges Nettoomsättning EBITDA EBITDA-marginal, % 9,7 8,9 7,2 8,7 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 8,7 7,1 4,6 5,4 Resultat efter skatt Vinst per aktie, SEK 0,34 0,20 0,10 0,12 Soliditet, % Medelantal medarbetare Nettoomsättning Rörelseresultat ++41% ökad nettoomsättning ++72% ökning rörelseresultat Vinst per aktie, SEK ,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 2 (55)

4 VD HAR ORDET ETT STARKT ÅR, MED ETT NÄSTA STEG Under 2014 upplevde vi en fortsatt stark och ökande efterfrågan av våra applikationer och lösningar. Samtliga dotterbolag har flyttat fram sina positioner inom sina områden. Vi har även stärkt vår internationella närvaro genom affärer med marknadsledande kunder i Norden var ett mycket bra år för oss, där vi fortsatt att bygga en koncern med nischade dotterbolag med egna erbjudanden och återkommande intäkter. Alla våra bolag har bidragit till den goda utvecklingen och sammantaget levererar vi under 2014 en fantastisk tillväxt på 41 procent med bra lönsamhet. TRENDER PÅ MARKNADEN FÖR VÅRA DOTTERBOLAG Det finns ett antal trender på marknaden som driver fram nya krav och önskemål från våra kunder. En stor trend är den enorma mängd data som produceras allt ifrån system och människor till alla fysiska saker som är uppkopplade mot internet. Detta skapar nya möjligheter genom att analysera informationen, men ställer också krav på skalbarhet och optimering av data. Informationen kan man använda för att påverka sina affärsprocesser såsom försäljning, logistik och service. Gamla värdekedjor får nya möjligheter, men detta ställer också krav på ny kunskap från oss och våra kunder. En annan trend är att kunderna vill komma igång snabbt med nya lösningar och applikationer. De vill inte ha långa utvärderingsprocesser och de vill även kunna vara med och påverka under utvecklingen av lösningen. Generellt vill kunderna ha mer frekventa leveranser vilket uppnås genom användande av agila utvecklingsmetoder. Avgränsade komponenter och samverkande applikationer ger möjlighet till en flexibel arkitektur. Applikationen skall också vara användarvänlig och ge en kort återbetalningstid för investeringen. Vi kan snabbt få igång en ny kund genom att leverera paketerade lösningar och molntjänster, som kortar ner implementationsprocessen. Genom att ta betalt för användandet och nyttjandet, snarare än ägandet av en produkt eller ett projekt, skapar vi samtidigt flexibilitet och kostnadseffektivitet för kunden. Mobila enheter är centrala i vår privata tillvaro men blir mer och mer viktiga i vår professionella miljö. Trenden med mobila lösningar för affärskritiska system blir tydligare och tydligare. Många webbsidor får idag merparten av sin trafik från en mobil enhet och det är speciellt tydligt inom e-handel. Konsumenter kräver allt mer individualiserade upplevelser och affärerna går till de aktörer som kan erbjuda detta. Vi ökar våra satsningar för att möta önskemålen från våra kunder och utvecklar många olika mobila lösningar till våra applikationer. Vi har också sedan länge sett en trend, att vara fokuserad och specialiserad ger framgångar på en konkurrensutsatt marknad. Styrelsen har under året diskuterat hur trenderna på marknaden påverkar vårt erbjudande och hur kan vi ge våra kunder, personal och aktieägare en tydligare bild av vart vi är på väg. Efter analyser och många diskussioner fann vi att den bästa lösningen var att göra en sista fokusering på ett dotterbolag med störst tillväxtpotential och valet blev Avensia. VAD HÄNDER 2015? Jag ser fram emot vår fortsatta utveckling under Vi arbetar med starka varumärken hos våra kunder och där ingen enskild kund står för mer än tio procent av vår omsättning. Detta ger oss en god riskspridning och möjlighet att fokusera på nya marknader och segment, där vi ser en god tillväxt. Vi ökar vår andel återkommande intäkter från support- och underhållsavtal samt produkter och det är en viktig del av vår strategi. Med våra kompetenta medarbetare, en stark marknadsposition, ett bra kassaflöde och en stabil balansräkning har vi stora möjligheter att fortsätta tillväxten i vårt nästa steg som ett renodlat e-handelsföretag på börsen. Per Wargéus, VD och koncernchef på InXL innovation AB 3 (55)

5 INXL INNOVATION KONCERNEN InXL innovation bedriver försäljning, konsultation och produktutveckling av såväl egna som kunders IT-relaterade produkter på framförallt den nordiska marknaden. Koncernen, med ett 100-tal anställda i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn, består av följande fyra dotterbolag som levererar anpassade IT-system till kunder inom ett flertal branscher. AVENSIA Avensia är ett av Nordens ledande företag inom e-handelslösningar. Kunderna är främst stora nordiska handelskedjor både med försäljning till konsumenter och till företag. Avensias tjänster och produkter hjälper kunderna att öka sin försäljning i alla kanaler genom att både skapa en förstklassig kundupplevelse online, men även att koppla till fysiska och traditionella säljkanaler. För att möta kundernas höga krav måste det tekniska kunnandet kompletteras med expertis inom e-handelsprocesser, omni-kanalstrategier, användarupplevelse och konverteringsoptimering. Avensia har byggt upp detta kunnande genom erfarenhet från hundratalet e-handelsprojekt, vilket har gett en unik kunskap om vad som krävs för att skapa en framgångsrik försäljning. Avensia är det största dotterbolaget i INXL och har en stark tillväxt med exempel på kunder som Intersport, Byggmax, Ahlsell, Mekonomen, Procurator och Coop (NO). Avensias kunder finns inom B2B och B2C och är, eller har målet att bli, marknadsledande inom sitt segment. FORCE 12 Force12 erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Med erfarna medarbetare kan bolaget erbjuda konsulter med både djup teknisk kompetens och ett stort verksamhetskunnande. Konsulterna arbetar dels hos kunder men Force12 är även det dotterbolag i INXL, där nya idéer utvecklas och testas. Inom bolaget finns även ett antal produkter som har potential att lanseras på marknaden till en större kundgrupp. Bolaget vänder sig till produktutvecklande kunder i framförallt Sverige. GRADE Grade erbjuder kompletta e-learningslösningar i form av utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t.ex. utveckling av skräddarsydda e-learningkurser. E-learning har under de senaste åren blivit allt viktigare bl a för certifiering av anställda inom företag, men fortsätter även att växa inom traditionella utbildningar. Med Grades produkter erbjuds kompletta e-learninglösningar med hjälp av utbildningsplattformen LUVIT och det inbyggda författarverktyget Composer. Med kontor i Lund och Stockholm och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de mer välkända och väletablerade e-learningbolagen i Norden. Kunder är bl a Lunds Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset, Region Skåne, Campus Kristiania och Sveriges Trafikskolors Riksförbund. MASHIE Mashie erbuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. För att kostnader ska hållas nere och att portioner ska ha rätt näringsinnehåll använder Cateringfirmor och andra storkök Mashie. Mashie räknar ut portionernas kostnad och näringsinnehåll via de innehållsdeklarerade varorna från livsmedelsverket samt produkter från fabrikanternas databas DABAS. Mashie är ett av de ledande bolagen på området i Sverige och kundlistan består av bl a av globala bolag som Sodexo, Fazer Amica, Eurest och en rad svenska kommuner. Affärsmodellen är att ta betalt per användare och mjukvaran är helt online baserad. INTÄKT PER RÖRELSESEGMENT Mashie Grade Avensia, Force 12 18% 12% 70% 4 (55)

6 VISION OCH STRATEGIER VISION InXL innovations vision är att skapa och förädla ledande nischföretag med unika produkter och tjänster inom IT. AFFÄRSIDÉ InXL innovation skall med teknisk kompetens, verksamhetskunnande och entreprenörskap utveckla kundanpassade verksamhetslösningar som kan erbjudas till fler kunder. STRATEGIER Under året har styrelsens tillsammans med den operativa ledningen arbetat igenom strategin för de olika dotterbolagen. Den har mynnat ut i ett antal planer för att möte kundernas behov de närmaste åren. Övergripande är prioriteringen kvalitet, lönsamhet och tillväxt, i den ordningen. Gemensamma strategier för koncernen är i korthet nedanstående områden: LÖNSAMHET Inom dotterbolagen eftersträvar vi en hög andel funktionsåtagande, där man levererar en komplett lösning som motsvarar kundernas krav. Dotterbolagens erbjudande består oftast av tjänster i form av projekt, programvaror med licensintäkter samt support- och underhållsavtal. Vi strävar efter att hitta löpande intäkter som efterhand bygger upp vår avtalsvolym. TILLVÄXT Koncernen skall fortsätta och växa inom Sverige, men även inom den Nordiska marknaden börjar vår position bli stark. Samtidigt ser vi möjligheter att öka våra affärer hos internationella kunder och det gäller framförallt nordiska kunder med uppdrag internationellt. PARTNERSKAP Man kan inte vara bäst på allt. Med en partner som är marknadsledande inom sitt område, kan vi presentera ett helhetskoncept som ger ett bättre erbjudande till kunden. FÖRETAGSKULTUR OCH VARUMÄRKE Att låta varumärken och dotterbolag verka som enskilda bolag, då de har sin egen företagskultur och en kunskap om den egna marknaden och kundernas behov. Bolagsformen ger ett tydligt resultatansvar med både beslutskraft och ett ansvarstagande. Samtidigt kunna erbjuda de fördelar som finns att ingå i en koncern i form av ett omfattande nätverk av personer med olika kompetenser. Varumärkena skall vara laddat med kreativitet, innovation, affärsmannaskap och ansvar. KUNDER Fortsätta att utveckla och fördjupa relationerna med våra prioriterade kunder genom ett nära samarbete och anpassa oss till förändringar i deras behov. Bidra med strategisk rådgivning, utveckla och leverera skräddarsydda verksamhetslösningar, som ofta leder till ett förvaltningsansvar av kundernas IT-system. Försäljningen bygger på långsiktighet, personlighet, ärlighet och ett ömsesidigt förtroende. MEDARBETARE Kunderna önskar att anlita ett kunskapsföretag och det är medarbetarna och deras kompetens som är den viktigaste resursen. Med fokusering skapas en bättre medarbetarnöjdhet som i sin tur skapar möjligheten att attrahera ytterligare skickliga medarbetare. 5 (55)

7 DETTA ÄR INXL INNOVATION INXL INNOVATION DETTA ÄR INXL INNOVATION InXL innovations vision är att skapa framgångsrika nischföretag med unika tjänster/produkter inom IT. Till vår hjälp har vi tagit fram en enkel och flexibel iterativ innovationsprocess. Innovationsprocessen börjar med en idé och som i bästa fall slutar med en nyutvecklad tjänst eller produkt. I praktiken är denna process mycket sällan linjär utan oftast interaktiv. De flesta innovationer uppstår genom lärandeprocesser, där en mängd olika aktörer är inblandade på olika sätt. Det kan vara en kund, entreprenör eller anställd som kommer upp med en ny idé på en lösning eller förbättring av ett system eller teknologi. Idag är det i princip omöjligt för ett enskilt företag att ha alla nödvändiga kompetenser inom organisationen. Därför är samarbeten med utomstående aktörer som företag, högskola/universitet och enskilda individer viktiga. InXL har dock några grundläggande kompetenser som är viktiga för att kunna ta fram en ny innovation: VERKSAMHETSKUNNANDE InXL utvecklar gärna verksamhetssystem som är hjärtat i kundernas affär. De anställda har förmågan och intresset att sätta sig in i och förstå kundernas organisation och utmaningar. De har dessutom erfarenhet från arbete med kunder från olika branscher och har oftast kommit djupt in i deras verksamhet. ENTREPRENÖRSKAP Entreprenörskap kan definieras som förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Förutom det måste man våga ta en övervägd risk för att lyckas. TEKNISK KOMPETENS Utveckling och projektleveranser sker med en iterativ modell. Det innebär täta avstämningar och leveranser för att användaren skall kunna följa det framåtskridande projektet. De anställda uppmanas att följa den utveckling som sker på IT-marknaden, för att där det passar föra in rätt teknologi i ett nytt system. 6 (55)

8 INXL INNOVATION INXL INNOVATION HISTORIK 1998 LUVIT startade sin verksamhet på Lunds Universitet där man utvecklade en plattform, LUVIT Learning Center (LLC) för nätbaserade utbildningar, så kallad e-learning LUVIT AB noteras under juni på First North vid Stockholmsbörsen INXL innovation AB startades under hösten med affärsidén är att omvandla verksamhetsidéer till applikationer som har potential att bli grunden för nya företag med ett komplett tjänsteutbud. Bolaget har sedan starten arbetat upp kompetens inom systemutveckling, interaktionsdesign, projektledning och produktutveckling IT-konsultföretaget Avensia AB startades i Lund i april med affärsidén att erbjuda utvecklingsintensiva företag kvalificerade teknikkonsulttjänster och totalansvar från idé, till produktutveckling och produktion. Förutom IT-konsultation tog Avensia fram den egenutvecklade produkten Mashie Den 1 april bildade Avensia, INXL och LUVIT en ny spännande IT-koncern med basen i Öresundsregionen med 60 anställda. Den nya koncernen tog e-learningföretaget LUVITs plats på NASDAQ OMX First North och bytte samtidigt namn till Avensia innovation AB. I samband med sammanslagningen 2007 gjordes en del organisationsförändringar och rationaliseringar, vilket slog igenom fullt ut under slutet av Under detta år tyngdes marknaden av den globala lågkonjunkturen, vilket påverkade såväl IT-branschen som många andra branscher. En ny strategi implementerades med fokus på att bygga vidare på verksamheter i dotterbolag med kundanpassad systemutveckling (Avensia) samt utveckling av egna programvaror (Grade och Mashie) Dotterbolaget Avensia fick ett antal nya kunder inom e- Handel och beslut togs att satsa ytterligare inom detta område med både personal och vidareutveckling av Avensia Commerce Server Koncernstrukturen förändrades där dotterbolaget Avensia AB renodlades till att enbart omfatta e-commerce verksamheten och konsultverksamhet i Avensia AB överfördes till ett vilande dotterbolag - Force12. Bakgrunden till beslutet var att få en renare koncernstruktur med ännu mer fokuserade dotterbolag Årstämman fattade beslut om att namnändra Avensia innovation AB till InXL innovation AB Under året fördes ett antal strategidiskussioner i styrelsen om nästa steg för koncernen. Slutsatsen blev att fokusera på ett renodlat e-handelsbolag på börsen, där styrelsen tror på ett bättre aktieägarvärde över tid Databokförlaget Grade AB i Stockholm förvärvades som med sin produkt Composer, ett så kallat författarverktyg, kompletterade LUVIT. I och med förvärvet lades all e-learningverksamhet i dotterbolaget Grade. 7 (55)

9 AVENSIA AB DOTTERBOLAG E-HANDEL FÖR MARKNADSLEDARE Avensia är Nordens ledande expertföretag inom e-handel och har under många år bistått några av regionens mest krävande handelsföretag i deras satsningar online. MARKNAD OCH KUNDER Avensia arbetar med några av Nordens största handelsföretag och hjälper dem att implementera onlinehandel som en del i deras totala kundbemötande. Kunderna har nästan genomgående en fysisk butiksverksamhet som både stärker och stärks av handeln online. Bland kunderna märks såväl noterade bolag som Byggmax och Mekonomen som onoterade som Ahlsell och Menigo. E-handelsmarknaden i konsumentledet, Avensias kunders marknad, är i stark tillväxt och E-barometern visade en årlig tillväxttakt på 16 procent för Det förekommer dock en intensiv nyetablering på området där nya aktörer vill ta mark, och samtidigt investerar befintliga aktörer för att hänga med och förhoppningsvis leda utvecklingen. Detta leder sammantaget till att leverantörna till e-handeln, inklusive Avensia, växer väsentligt snabbare än e-handeln som sådan. Dessutom är lönsamheten i leverantörsledet idag större än i handlarledet. Avensia expanderar idag sin marknad genom fysisk etablering i Norden, genom ett utökat produkterbjudande med global räckvidd samt genom att i större utsträckning arbeta med B2B-handel. Onlinehandeln för B2B-företag har hittills släpat efter B2C-handeln men upplever nu ett stort tryck från sina kunder att upprätthålla samma kvalitet och servicenivå som B2C. Vår bedömning är att investeringarna på B2B-sidan kommer att vara mycket omfattande de kommande åren. AFFÄRSMODELL Genom Avensias lösningar sker en handel som omfattar mångmiljardbelopp årligen. För Avensia är det centralt att leverera helhetslösningar, att lansera kompletta handelslösningar som ger kunderna en stärkt intjäning och ett stärkt varumärke. Detta gör vi genom att skapa egna integrationsprodukter där ledande e-handelsplattformar från Microsoft och EPiServer kombineras med komponenter som stöder storskalig hantering av produktdata samt teknologi för beteendeanalys och personalisering. Eftersom kundgruppen har stora behov av unika lösningar är en stor del av Avensias affär tjänster kring att skapa en unik kundupplevelse samt kopplingar till omgivande system. Eftersom Avensia uteslutande arbetar med helhetsåtagande utgör vidareutveckling, uppgraderingar och strategisk rådgivning en viktig del av verksamheten mot befintliga kunder. En e-handelslösning har idag en livslängd på 5-7 år på B2C och 7-10 år inom B2B vilket gör att en stor del av tjänsteintäkterna är möjliga att bedöma och budgetera vid årets ingång. ÅRET SOM GICK 2014 blev ett år präglat av stark tillväxt, intäkterna ökade med 47 procent och rörelseresultatet med 98 procent. Den höga tillväxttakten tvingade fram stora investeringar i rekrytering, utbildning och metodutveckling, där allting kostnadsförs direkt. Under året lanserade vi EPICS, vår paketering av EPi- Server Commerce, inriver PIM och Apptus esales, som rönte stor uppmärksamhet på marknaden. EPICS är kärnan i Avensias helhetslösningar och säljs primärt som en del av vårt grunderbjudande. Vi inledde även utvecklingen av Avensia Storefront, vår produkt för koppling mellan Microsoft Dynamics AX for Retail och EPiServer Commerce. Storefront lanserades på Microsoft Convergence i Atlanta i mars 2015 och kommer primärt att säljas via partners world-wide. Avensia hade sammanfattningsvis ett mycket bra år där vi tog in nya viktiga kunder som Coop Norge och Ahlsell, samtidigt som grunden lades för fortsatt tillväxt. 8 (55)

10 AVENSIA AB MEDARBETARE ALLA FÅR CHANSEN PÅ AVENSIA Även om du kommer hit direkt från skolan kan du snabbt få stora roller och ansvar genom att visa framfötterna. Daniel Lindberg har trots sin unga ålder arbetat på Avensia i fyra år. Han kom direkt från skolan och känner att han hittade rätt arbetsplats direkt. Som lösningsarkitekt och backend-utvecklare designar Daniel integrationer och lösningar såväl som implementerar dem genom kod. I takt med att Avensia växer får jag hela tiden nya chanser att utmana mig själv i projekten. För Daniel är formeln för trivsamhet 3 saker. Trevliga kollegor, möjlighet att utvecklas och att få arbeta med något man är intresserad av. Att dessutom få möjligheten att skapa lösningar för stora företag är en häftig känsla eftersom det är saker som folk använder och i slutändan underlättar vardagen för många konsumenter. Friheten är vår största konkurrensfördel! Avensia har ett positivt klimat att utvecklas i. Det är friheten på företaget som Daniel ser som Avensias största framgångsrecept. Det ger personalen möjlighet att utveckla sitt e-handelsintresse och att ta lärdom av varandra. En god stämning på arbetet främjar kreativitet vilket är viktigt i Daniels roll. På företaget finns det mycket e-handelskompetens och det är viktigt att utvecklarna får utlopp för sin idérikedom. Kunden vet inte alltid själv vad de vill ha. För mig handlar de inte bara om att lyssna till kunden och uppfylla deras krav utan snarare analysera deras behov och hjälpa dem att komma fram till rätt lösning. Daniel har flera stora e-handelsprojekt bakom sig för företag såsom Byggmax, Dustin och Menigo, men nu spelar han en nyckelroll i utvecklingen av den internationella produktsatsningen Avensia Storefront. Han ser mycket ljust på framtiden för företaget och tycker det är en spännande utveckling som väntar de närmsta åren. Vi kommer att expandera och ta nya marknader. Arbetar man på Avensia i detta skede kan man växa och ta sig precis hur långt som helst. Daniel vill fortsätta att utveckla sin kompetens inom e-handel. Han tror att standardiserade lösningar blir allt vanligare i framtiden och att vikten av den strategiska kompetensen kring e-handel kommer att öka. Han ser fram emot den internationalisering som företaget genomgår och att vara en del i laget som bygger Avensias fortsatta framgång. 9 (55)

11 AVENSIA AB KUNDCASE CASE STUDY: OCAY Utan Avensias erfarenhet och krav på att prioritera hade vi nog inte lanserat sajten än BAKGRUND OCAY bildades genom en sammanslagning mellan två väl etablerade företag med gamla system. På kort tid skulle det skapas ett gemensamt sortiment, en ny e-handelsplattforn, ett nytt affärssystem och en ny prisstrategi. Alla dessa delar skulle nu harmonisera tillsammans och utmaningen låg i att göra detta med en mycket begränsad tidsplan. Företagets ambition var att skapa en omni-kanal, vilket innebär att sätta kunden i centrum och att skapa en sömlös upplevelse genom alla kanaler. Därför var en viktig del av projektet att få ordning på all produktinformation i OCAYs stora sortiment. All data behövde samlas på ett och samma ställe där den kunde berikas med relevant information. - Omnikanal är viktigt för oss.så som kunden vill handla här och nu, så ska vi också kunna möta kunden. Det ska inte spela någon roll om de vill handla via sin telefon, desktop, ringa till oss, eller träffa en säljare personligen. Vi har många olika säljkanaler och det är viktigt att vi levererar konsekvent information via samtliga kanaler, berättar Hans Edlund, E-handelschef på OCAY. Om OCAY OCAY grundades under våren 2014 och är Skandinaviens ledande återförsäljare av business essentials. Företaget är en sammanslagning av tidigare Gullbergs och Kontorsvaruhuset som båda sålde förbrukningsmaterial för att driva kontor såsom papper, bläckpatroner med mera. I takt med att marknaden förändrats har företaget sett ett behov av att bredda sitt utbud och att öka tillgängligheten i sina säljkanaler. Som motor i hela projektet var det viktigt för OCAY att hitta en e-handelsplattform som kunde leverera på hög nivå. På Avensias rekommendation valdes EPiServer Commerce då det passade företagets behov av att på ett framgångsrikt sätt knyta samman CMS och e-handeln. Som produktinformationssystem valdes inriver PIM, som är ett av de ledande produktinformationssystemen på marknaden idag. Detta system föder e-handelsplattformen med information och gör det enkelt att administrera alla produkter från ett gränssnitt. PIM-systemet används även för att skicka information till andra kanaler och är en fundamental del av företagets omni-kanal-satsning. För att kunna presentera all information på rätt sätt implementerades Apptus esales. En smart sök- och relevansmotor som personaliserar sajtens innehåll beroende på besökarens beteende. I korta drag så anpassar sig ordningen på artiklarna som visas utifrån besökarens historik, vilket innebär att de mest relevanta produkterna visas överst. - Kunden ska mötas av det OCAY som passar just dem. Vi vill vara personliga i vårt bemötande oavsett kanal. Det är viktigt för oss att lära oss vad kunden vill ha, veta vad kunden vill ha, och sedan leverera på det, menar Hans. Sajten har även ett flertal intressanta features såsom favoritlistan. Det är en funktion som gör att kunden själv kan lägga upp artiklar som de handlar ofta. Då behöver de inte leta igenom hela sortimentet för att hitta en produkt utan snabbt kommer åt den via favoritlistan. OCAY är ett av flera stora e-handelsprojekt som Avensia lanserat under Projektet var en mycket stor utmaning och därför var det viktigt för oss att hitta en erfaren samarbetspartner. Där fann vi en bra matchning i Avensia! En viktig del som Avensia lärt oss i detta tidspressade projekt var att prioritera. Vi ville väldigt mycket, men om vi hade tagit med allt som vi ville redan från början så hade säkert inte lanserat sajten än, förklarar Hans. 10 (55)

12 FORCE 12 DOTTERBOLAG KUNDFOKUS GENOM KONSULTFOKUS Force12 är ett renodlat konsultföretag med seniora specialister inom teknisk och administrativ systemutveckling. MARKNAD OCH KUNDER Force12 arbetar främst med produktutvecklingsenheter för större bolag som Alfa Laval och Schneider Electric. Det gemensamma för kunderna är att de söker spetskompetens, har ett löpande utvecklingsbehov samt värderar den erfarenhet våra konsulter har. Marknaden är lokal och präglas av några större spelare som Ericsson, Sony och Axis. Tillväxten har under de senaste åren varit relativt låg och Force12 har bedrivits med fokus på lönsamhet snarare än tillväxt. AFFÄRSMODELL Force12 är ett konsultföretag vars huvudsakliga strategi är att lyfta fram och förstärka konsulterna för att därigenom kunna leverera bästa nytta för kunderna. Vi tror på den enskilde konsultens värde och förmåga och att ge konsulten bästa förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Vi rekryterar uteslutande erfarna konsulter som i hög grad säljer sig själva och hanterar sina kundkontakter. Force12 har valt att strategiskt stå utanför ramavtalsupphandlingar vilka har varit vanliga i branschen. Istället bygger vi upp långa kundrelationer genom att erbjuda branschens främsta specialister och utvecklare. Vi upplever att volymupphandlingen av konsulttjänster lämnat en relativt stor nisch öppen för de konsulter som kan hjälpa kunder som uppskattar den produktivitet och kvalitet man kan uppnå med erfarna konsulter. Denna verksamhet är också mindre konkurrensutsatt från offshore-lösningar vilket ytterligare minskar den pris- och marginalpress som branschen i stort upplever. ÅRET SOM GICK Året präglades av låg tillväxt men god lönsamhet, detta genom en starkt exekverad affärsmodell och genom ett starkt arbete från våra konsulter ute hos kunderna. 11 (55)

13 GRADE DOTTERBOLAG PRISBELÖNT E-LEARNING Grade erbjuder kompletta e-learninglösningar i form av utbildningsplattformen LUVIT LMS och genom utveckling av skräddarsydda e-learningupplevelser. Med kontor i Lund och Stockholm, och kunder i ett flertal länder, tillhör Grade de mer välkända och väletablerade e-learningbolagen i Norden BLEV ETT FANTASTISKT ÅR FÖR GRADE Vi vann första pris på Swedish Learning Awards för bästa mobila lärandet. Detta med en LUVIT-baserad lösning till Friends Arena. Vi ökade även både omsättning och rörelseresultat till nya rekordnivåer jämfört med tidigare år. KUNDER Grade har under året fördjupat samarbetet med flera befintliga svenska och internationella kunder och exempel på nya kunder under 2014 är: Landstinget i Jönköpings län Göteborgs stad Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) Synsam Addskills LUVIT LMS Utbildningsplattformen LUVIT är ett fullfjädrat LMS (Learning Management System) som används av ett hundratal företag, myndigheter, organisationer, universitet och utbildningsinstitut i flertal europeiska länder. Lärplattformen LUVIT är kraftfullt och lättanvänt genom att det går att ställa in vilken funktionalitet som ska användas i just din organisation. LUVIT är beprövat och byggt för stora målgrupper. Grade arbetar med företag, organisationer och utbildningsinstitut som har behov av digital pedagogisk kommunikation, e-learning. Vi är en helhetsleverantör av såväl system, konsultstöd, produktion och utveckling inom e-learning. Vårt fokus ligger på kundens behov. Vi använder vår mångfald av kompetenser, programvaror och stora erfarenhet för att anpassa en lösning som uppfyller kundens specifika behov. Under 2014 har vi ytterligare öppnat upp möjligheten att kunna använda LUVIT med både skräddarsytt utseende och upplevelse. Tillsammans med inbyggda verktyget för att skapa kursinnehåll LUVIT Composer, blir det enkelt att skapa och ändra innehåll för den unika upplevelsen. Ett exempel på detta är en gedigen förarutbildning till STR. 12 (55)

14 GRADE KUNDCASE SVERIGES TRAFIKSKOLORS RIKSFÖRBUND I samarbete med AddPro och Grade lanserar Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) en digital plattform för framtidens förarutbildning. Genom nya moment i form av text, ljud, bild, film och spelövningar ska trafikskoleelever över hela landet öka sina kunskaper. Samtidigt blir utbildningen roligare och mer individanpassad. Som en av Sveriges ledande IT-leverantörer har AddPro utvecklat en ny plattform för STR. Samtidigt har Grade, som skapar helhetslösningar kring e-learning, skräddarsytt en webbaserad plattform för STR via sitt LUVIT LMS (Learning Management System). Genom att integrera sina två plattformar har företagen tillsammans med STR utvecklat en modern körkortsutbildning som går under namnet Elevcentralen Premium. BERÖR ÖVER ELEVER Elevcentralen Premium är ett unikt system med fantastiska möjligheter. Syftet är att bidra till en ny modern och kostnadseffektiv utbildning. Eleverna ska bli bättre lämpade i trafiken och öka säkerheten genom en högre kunskapsnivå, berättar Håkan Björklund, VD för STR. Den nya plattformen kommer inom en snar framtid att beröra över elever över hela landet. Drygt 85% av landets trafikskolor är medlemmar i STR. SPELÖVNINGAR OCH UTMANINGAR FÖR ALLA BEHOV - Eleverna får tillgång till film, spelövningar och olika utmaningar. GPS är ett av alla nya moment, en lärare kan knyta en runda specifikt till en elev. Översättning till engelska kommer att ske. Det kommer att finnas språkstöd och en allmän översättningsfunktion, säger Håkan. Plattformen tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och inlärningsmetoder. På så sätt blir undervisningen enklare för dem med läs- och skrivsvårigheter men också roligare för alla. E-learning gör lärandet till en upplevelse - Det är ett kul och utmanande projekt där vi nyttjar varandras kompetens och teknik på bästa sätt. Genom e-learning har vi kunnat lyfta pedagogiken. Lärandet blir en upplevelse! Utbildningens rika variation, med bland annat reflekterande övningar, gör det enklare för eleverna att komma förberedda till varje lektion, säger Rickard Nygren, VD för Grade. Följer dagens IT-användning Elevcentralen Premium går att nyttja när som helst under dygnet och är responsiv, det vill säga anpassad efter ipad och mobil. Plattformen följer dagens ITanvändning och trend med gamification. * Lärare, elever och föräldrar kommer att använda samma plattform vilket ökar interaktionen och resurseffektiviteten, säger Jörgen Pålson, Affärsområdeschef för AddPro. Vad gäller för alla som älskar den traditionella körkortsboken? - Böckerna Trafikens grunder och Köra bil finns integrerade i Elevcentralen Premium men kommer att finnas i tryckt form också för de som önskar, avslutar Håkan. 13 (55)

15 MASHIE DOTTERBOLAG VERKSAMHETSSYSTEM FÖR PROFESSIONELL MÅLTIDSPRODUKTION Mashie ger kontroll på näringsvärde och ekonomi. Mashie AB s affärsidé är att med starkt fokus på innovation/ nytänkande utveckla och sälja användarvänliga, internetbaserade verksamhetsstödjande lösningar för storskalig planering, produktion och distribution av måltider har varit ett mycket framgångsrikt år. Omsättningen har ökat till 13,8 MKR ( 11,2 MKR 2013 ) och rörelseresultatet blev ca 2,4 MKR. Mashie-systemet är moduluppbyggt med funktioner för alla roller inom den aktuella organisationen och just den information som behövs. Exempel på funktioner är näringsberäkning, matsedelsplanering, produktionsplanering och produktionslogistik för storkök, menyplanering och efterkalkylering/lönsamhetsanalys för restauranger samt ett analysverktyg för dietister. Mashie har idag nästan användare fördelade på ca 160 organisationer, varav 115 kommuner i Sverige. För organisationer som arbetar med kostplanering, näringsberäkning, måltidsproduktion, inköp och leveranser av mat, är Mashie ett verksamhetskritiskt system. Typiska Mashie-användare är: Kostchefer / verksamhetschefer Kökspersonal Restaurangutbildningar Cateringkedjor Livsmedelsfabrikanter / produktchefer ANVÄNDARSTYRD UTVECKLING Mashie skall alltid ligga i frontlinjen när det gäller användarvänlighet, tillgänglighet, kvalitet och kundnytta. Därför utvecklas Mashie enligt modern sk. Agil metodik, där funktionaliteten till mycket stor del styrs av användarna, via användarforum och intressegrupper. Att alltid lyssna på användarna är en självklarhet i produktutvecklingen. Eftersom Mashie är web-/internetbaserat finns det stora möjligheter att, med senaste tekniken, integrera systemet med andra system på Internet, t.ex. olika communities, Facebook etc. Finessen är att de avancerade funktioner som utvecklats av Mashie under många år, bland annat för recept, näringsberäkning etc. kan återanvändas i nya lösningar. Mashiesystemet utgör dock fortfarande basen, där databas och logik finns. Matsedlarna kan göras publika genom en funktion för webbpublicering av matsedlar från Mashie där t.ex. föräldrar i en kommun kan se veckans skolmatsedel på kommunens hemsida eller i Mashies matsedelsapp för iphone och Android-telefoner. Publiceringen görs automatiskt, dvs. helt utan merarbete för kökspersonalen. 14 (55)

16 MASHIE DOTTERBOLAG En speciell modul i Mashie-systemet möjliggör central styrning och uppföljning inom en större organisation, vilket används av bl.a. stora cateringkedjor. Via central planering skickas näringsriktiga och godkända matsedlar ner till de enskilda restaurangerna som ingår i koncernen. En summerad uppföljning av hur mycket som är producerat, sålt och hur stort svinnet är görs sedan på central nivå. Mashie vidareutvecklas också kontinuerligt för att tillgodose nya krav och önskemål som uppkommer. En av de senaste funktionerna är en kvalitetsanalysmodul, där kostverksamhetens kvalitetsmål kan följas upp och analyseras. RECEPTPRESENTATION För många fabrikanter används Mashie i deras provköksverksamhet för receptframtagning, näringsberäkning och skapande av matsedelsförslag. Med en funktion i Mashie kan fabrikanten publicera recept och matsedelsförslag till andra användare internt i Mashie. På så sätt når fabrikanten ut med sina produkter samtidigt som Mashie-användaren får hjälp genom färdigplanerade, näringsriktiga matsedlar och temaveckor. För att fabrikanten på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna hantera alla sina recept i Mashie och distribuera även till externa intressenter, finns en funktion i Mashie för att kunna administrera och publicera recept till en fördefinierad webbplats. Detta innebär att recept blir tillgängliga på t.ex. fabrikantens webbplats och är sökbara och skalbara enbart genom ett klick i Mashie. Receptet presenteras i ett format som följer webbplatsens stilmall. Exempel på Mashie-användare inom denna kategori är Findus, Procordia, Lantmännen och Arla storkök. 15 (55)

17 MASHIE KUNDCASE AUTOMATISK RECEPTPUBLICERING PÅ atriafoodservice.se Vi vill finnas där många av våra kunder finns i Mashie. Patrik Larsson, Atria Foodservice När vi funderade på hur vi på bästa sätt skulle publicera våra recept, valde vi att samarbeta med Mashie. Vi vill finnas där våra kunder finns, och i Mashie kan vi på ett effektivt sätt nå våra kunder. Samtidigt kan vi på ett enkelt och smidigt sätt hantera recepten till alla våra kanaler både internt i Mashie och på hemsidan, säger Patrik Larsson som är Marketing Manager på Atria Foodservice. Med Mashie-systemets webfunktioner kunde vi enkelt designa vår receptsökning och presentation på hemsidan och vi fick automatiskt en mängd funktionalitet som ger mervärde till användarna skalning av antal portioner, överskådlig näringsberäkning och bilder. Om Atria Foodservice Atrias affärsidé är att vara en långsiktig partner som erbjuder kvalitetssäkrade produkter och måltidslösningar. I produktportföljen finns ca 380 olika artiklar av både kött, fisk och fågel, men även massor av goda tillbehör som grönsaker, baljväxter, såser och dressingar. Allt under starka varumärken som till exempel Lithells, Dagens Rätt Fisk, Guldfågeln och Gourmet Service. Som kund kan man alltså mycket enkelt variera frukost, lunch och middag alla dagar i veckan med Atrias breda sortiment. Om projektet Atria Scandinavia har en rad kända varumärken i sin portfölj: Lithells, Sibylla, Pastejköket, Lönneberga, Ridderheims och Falbygdens Ost är bara några av dem. För att marknadsföra sina produkter och dela med sig av sin recept-skatt arbetar Atria med recepten i Mashie och publicerar dem sedan internt i Mashie såväl som på sin hemsida, 16 (55)

18 INXL INNOVATION STYRELSE STYRELSEORDFÖRANDE Anders Cedervall (född 1950) Konsult och executive coach åt chefer. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fire Safety Design AB. Aktieinnehav: LEDAMÖTER Niklas Johnsson (född 1964) Services Director Microsoft Sverige AB. Styrelseledamot sedan Aktieinnehav: 0 Per Wargéus (född 1961) VD för InXL innovation AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i DataHalland AB, Qulminera AB samt Valid Asset Management i Skåne AB. Aktieinnehav: Monika Dagberg (född 1969) E-handelschef Granngården AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Elprogram Konsulterande Ingenjörsbyrå AB. Aktieinnehav: 0 Anders Wehtje (född 1964) Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NSP Holding AB (publ)., AB Nordsidan, Tanganyika Property Group AB. Aktieinnehav: Ovan avser aktieinnehav (57)

19 INXL INNOVATION KONCERNLEDNING 2014 KONCERNCHEF Per Wargéus (född 1961) VD Per har studerat Elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola och har även läst företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Per är entreprenör som sedan 1987 grundat flera företag inom IT-branschen, bland annat Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB, Provisio AB och nu senast inxl innovation AB. Per arbetar aktivt med frågor som rör ny teknik, försäljning, strategi, lednings- och styrelsefrågor. Aktieinnehav: VD DOTTERBOLAG 2014 Avensia AB, Force12 AB Robin Gustafsson (född 1972) VD Robin har lett Avensia sedan 2011 och har renodlat bolaget till att helt arbeta med e-handel. Han var en av grundarna till Avensia 2001 och har arbetat som utvecklare, projektledare, linjechef, dotterbolags-vd och säljare i bolaget genom åren. Robin har tidigare arbetat bl.a. på Scalado som produktutvecklingschef och på Prevas som konsult och personalchef. Han är civilingenjör V från LTH. Aktieinnehav: privat och via juridisk person Mashie AB Jörgen Brandt (född 1961) VD Jörgen har läst till civilingenjör Elektroteknik vid LTH Efter examen arbetade Jörgen 11 år på Beijer Electronics i roller som mjukvaruutvecklare, projektledare, utvecklings- och avdelningsansvarig för Systemteknik blev Jörgen försäljningschef på Prevas regionkontor i Malmö var han en av grundarna till Avensia och arbetade som försäljningsansvarig och vice VD med plats i ledningsgruppen och styrelsen. Jörgen har varit aktiv med strategifrågor, försäljning och marknadsföring kring Mashie sedan starten 2001 och tog över som VD för dotterbolaget Aktieinnehav: Grade AB Rickard Nygren (född 1975) VD Rickard har läst Matematik och datavetenskap på Växjö Universitet och har arbetat i olika roller i IT-branschen i över 15 år. Har tidigare varit verksam som bl.a. Innovation Manager och produktchef. Rickard är certifierad både inom utveckling med Microsoft produkter och inom projektledning med agila utvecklingsmetoder. Aktieinnehav: Ovan avser aktieinnehav (57)

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för InXL innovation AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Allmänt När vi nu lägger fjolåret till handlingarna har vi återigen visat att InXL är en framgångsrik koncern. Vi fortsätter att hålla en hög tillväxttakt och summerat för helåret hamnar tillväxten på drygt 41 procent. Även utvecklingen av rörelseresultatet för koncernen är starkt och landar för helåret på 9,8 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 72 procent jämfört med För att hantera den ökande efterfrågan på våra produkter och tjänster fortsätter vi att bygga ut vår organisation med nyanställda. Vi har rekryterat personal till flera olika befattningar såsom projektledare, chefer och systemutvecklare. Rekryteringarna är avgörande för en fortsatt god tillväxt och lönsamhet och för att säkerställa en hög kvalitet i alla våra leveranser. Med alla nyanställningar och den nya inriktningen på plats har vi alla förutsättningar att ta oss vidare till nästa nivå. Försäljning och resultat Omsättningen för koncernen uppgick till 111,8 MKR (79,5). Omsättningen i moderbolaget uppgick till 7,1 MKR (5,4). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 9,8 MKR (5,7) och för moderbolaget till 0,3 MKR (0,4). Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 11,5 MKR (6,9) och för moderbolaget till 14,2 MKR (0,2). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 0,34 SEK (0,20) och för moderbolaget till 0,42 SEK (0,01).. 19 (55)

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011

POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 POOLIA ÅRSREDOVISNING 2011 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 101 24 Stockholm Telefon: 08-555 650 00 Fax: 08-555 650 01 Org.nr: 556447-9912 www.poolia.com Framsidan består av våra medarbetare i

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ)

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) digital signage installation hos ica togo i stockholm L AST METER MARKETING NÅGRA AV VÅRA REFERENSER ISLAND NORGE DANMARK SVERIGE FINLAND Shell Select PROTID U

Läs mer