Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning 19 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning koncernen 26 Rapport över totalresultat i koncernen 27 Balansräkning koncernen 29 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 30 Kassaflödesanalys koncernen 31 Resultaträkning moderbolaget 32 Rapporter över totalresultat i moderbolaget 33 Balansräkning moderbolaget 35 Förändring i eget kapital moderbolaget 36 Kassaflödesanalys moderbolaget 37 Noter 54 Revisionsberättelse Året i korthet Under 2012 nådde InXL en ny rekordomsättning för helåret. InXLs dotterbolag lyckades väl med att hitta nya uppdrag hos många framgångsrika kunder. Men det är inte bara nya uppdrag som är viktigt utan att också kunna ta hand om befintliga kunder. Dotterbolagen har varit framgångsrika med dettal, då fler och fler uppdrag under året har kommit från eftermarknaden och avtalsvolymen ökar kontinuerligt. Glädjande är också att bolagen har kunnat växa med fler kreativa och kompetenta medarbetare. InXLs omsättning växte med 3 % till 62MKR och resultatet efter skatt hamnade för året på 3,6 MKR. Under året har den finansiella ställning stärkts med ett starkt kassaflöde och där soliditeten har ökat med 33%. Styrelsen har föreslagit årsstämman en ordinarie utdelning om 0,03 (0,03) SEK och en extra utdelning om 0,01 (0,00) SEK per aktie, totalt ca 1,4 MSEK till aktieägarna. Finansiella nyckeltal Koncernen TKR om inget annat anges Nettoomsättning EBITDA EBITDA-marginal, % 7,2 8,7 neg Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,6 5,4 neg Resultat efter skatt Vinst per aktie, SEK 0,10 0,12-0,27 Soliditet, % Medelantal medarbetare % ökad soliditet ++7% ökning medelantal medarbetare 2 (57)

3 VD HAR ORDET Stabil plattform 2012 var ett utmanande år för hela IT-branschen, där vi märkte av att efterfrågan försvagades under slutet av året. Trots det var det ett framgångsrikt år för InXL, där omsättningen för helåret är rekord och samtliga kvartal visar på positiva resultat. Det har varit ett tufft år för hela IT-branschen, där vi ökade omsättningen blygsamt med drygt tre procent till 62MKR. Vinsten per aktie försvagades till 0,10 jämfört med 0,12 året innan och naturligtvis är jag inte nöjd med det. Det finns ett antal saker som har påverkat resultatet och framförallt är det konjunkturen, men antalet arbetstimmar var också färre under året jämfört med Vi har också arbetat intensivt med att förädla och vidareutveckla våra produkter och tjänster för att anpassa dem till kundernas växlande behov. Det interna arbetet har gett en bra plattform för ett bättre resultat framöver. Under året har vi arbetat med en fantastiska kunder och vi fortsätter att stärka vår position inom såväl offentlig sektor, handel och industri. Mashie fortsätter att ta marknadsandelar och ökade under året omsättningen med 25%. Många kunder finns inom kommuner, men den största ökningen har varit inom de stora cateringföretagen. Grade har lyckats väl med e-learning inom hälso- och sjukvården, där vi fick två stora affärer i slutet på året med Region Skåne och Karolinska sjukhuset. Avensia fortsätter sina framgångar med att hitta kunder som vill vara marknadsledande e-handlare. Under året har vi fått nya uppdrag hos starka varumärken som Dustin, Intersport, Kjell&Company, ByggHemma och Byggmax. Trots att marknaden gradvis försämrades under 2012 har vi ändå vågat rekrytera fler medarbetare. Vi har dock haft en försiktig hållning och arbetat med en del underkonsulter för att kunna vara beredda på en snabb omställning. Force12 har framförallt märkt av konjunkturen, där många skånska konsultköpare har avvaktat med att starta utvecklingsprojekt. Ett spännande 2013 Våra dotterbolags produkter och tjänster förenklar och förbättrar vår kunders vardag och det ger oss många spännande möjligheter inför Vi har förbättrat vår finansiella position och våra varumärken blir mer och mer attraktiva. Vi har fantastiska medarbetare och nöjda kunder, där vi gemensamt fortsätter att skapa nya spännande verksamhetslösningar. Med vår breda kompetens och innovationsförmåga använder vi kunskap från en bransch för att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna i en annan. Vår plattform är stabil för att fortsätta skapa ledande lösningar och välkommen med oss till ett nytt spännande Per Wargéus, VD på InXL innovation AB 3 (57)

4 INXL INNOVATION Koncernen Inom InXL finns erfarenhet, affärsmannaskap och kompetens för att ta en god idé till en framgångsrik innovation. Genom kundprojekt eller via externa idégivare utvecklas nya moduler och koncept som har potential att bli stommen i ett nytt dotterbolag. InXL är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag - Avensia, Force12, Grade och Mashie. Avensia är nordens ledande partner till Microsoft inom e-handel och har implementerat e-handelslösningar med Microsoft Commerce Server sedan version Med kort implementationstid, låg licenskostnad och mycket hög prestanda sätter plattformen en ny standard på marknaden. Avensia är också experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål. Avensias kunder finns inom B2B och B2C och är, eller har målet att bli, marknadsledande. Force12 erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Med erfarna medarbetare kan vi erbjuda konsulter med både djup teknisk kompetens och ett stort verksamhetskunnande. Inom bolaget finns även ett antal produkter som har potential att lanseras på marknaden till en större kundgrupp. Bolaget vänder sig till produktutvecklande kunder i framförallt Sverige. Grade utvecklar och säljer produkter, metoder och konsulttjänster för att genomföra utbildningsinsatser i företag, myndigheter, universitet och organisationer. Med Grades produkter erbjuds kompletta e-learninglösningar med hjälp av utbildningsplattformen LUVIT och författarverktyget Composer FX. Med kontor i Lund och Stockholm och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de mer välkända och väletablerade e-learningbolagen i Norden. Mashie erbjuder ett helt Internetbaserat verksamhetssystem för professionella inom storskalig planering, produktion och distribution av måltider. Med tidsbesparande planerings- och kalkyleringsfunktioner ger Mashie användaren en mängd unika möjligheter att på ett effektivt sätt planera näringsriktiga matsedlar samtidigt som man har full kontroll på ekonomin. Mashies kunder finns framförallt i Sverige hos storhushåll, enskilda restauranger, kommuner, skolor, landsting och cateringföretag samt restaurangutbildningar. 4 (57)

5 VISION OCH STRATEGIER Vision InXL innovations vision är att skapa och förädla ledande nischföretag med unika produkter och tjänster inom IT Affärsidé InXL innovation skall med teknisk kompetens, verksamhetskunnande och entreprenörskap utveckla kundanpassade verksamhetslösningar som kan erbjudas till fler kunder. Strategier Under året har strategin reviderats av ledning och styrelsen. Den har mynnat ut i ett antal planer för de närmaste åren och övergripande är lönsamhet prioriterad framför tillväxt. Gemensamma strategier för koncernen är i korthet nedanstående områden: TILLVÄXT Genom att aktivt arbeta med idéer som passerar innovationsprocessen kommer nya produkter och tjänster fram. Dessa är viktiga för den framtida tillväxten och för att nå visionen om att hitta nya nischade dotterföretag med unika produkter/tjänster. Inom dotterbolagen eftersträvar vi en hög andel funktionsåtagande, där man levererar en komplett lösning som motsvarar kundernas krav. Dotterbolagens erbjudande består oftast av tjänster i form av projekt, programvaror med licensintäkter samt support- och underhållsavtal. Vi strävar efter att hitta löpande intäkter som efterhand bygger upp vår avtalsvolym. PARTNERSKAP Man kan inte vara bästa på allt. Med en partner som är marknadsledande inom sitt område, kan vi presentera ett helhetskoncept som ger ett bättre erbjudande till kunden. FÖRETAGSKULTUR OCH VARUMÄRKE Att låta varumärken och dotterbolag verka som enskilda bolag, då de har sin egen företagskultur och en kunskap om den egna marknaden och kundernas behov. Bolagsformen ger ett tydligt resultatansvar med både beslutskraft och ett ansvarstagande. Samtidigt kunna erbjuda de fördelar som finns att ingå i en koncern i form av ett omfattande nätverk av personer med olika kompetenser. Varumärkena skall vara laddat med kreativitet, innovation, affärsmannaskap och ansvar. KUNDER Fortsätta att utveckla och fördjupa relationerna med våra prioriterade kunder genom ett nära samarbete och anpassa oss till förändringar i deras behov. Bidra med strategisk rådgivning, utveckla och leverera skräddarsydda verksamhetslösningar, som ofta leder till ett förvaltningsansvar av kundernas IT-system. Försäljningen bygger på långsiktighet, personlighet, ärlighet och ett ömsesidigt förtroende. MEDARBETARE Kunderna önskar att anlita ett kunskapsföretag och det är medarbetarna och deras kompetens som är den viktigaste resursen. Med fokusering skapas en bättre medarbetarnöjdhet som i sin tur skapar möjligheten att attrahera ytterligare skickliga medarbetare. 5 (57)

6 DETTA ÄR INXL INNOVATION Teknisk kompetens Produkt Entreprenörskap Verksamhet Ledande företag Förnyelse InXL innovations vision är att skapa framgångsrika nischföretag med unika tjänster/ produkter inom IT. Till vår hjälp har vi en enkel och flexibel iterativ innovationsprocess. Ordet innovation kommer från latinet innovare och betyder närmast förnyelse. En innovation är resultatet av en innovationsprocess, men behöver inte vara ett föremål. Den kan lika gärna vara en nyskapande tjänst eller ett nytt sätt att göra någonting. För InXL är en innovation lika med en förverkligad idé som människor faktiskt använder. Innovationsprocessen börjar med en idé och som i bästa fall slutar med en nyutvecklad tjänst eller produkt. I praktiken är denna process mycket sällan linjär utan oftast interaktiv. De flesta innovationer uppstår genom lärandeprocesser, där en mängd olika aktörer är inblandade på olika sätt. Det kan vara en kund, entreprenör eller anställd som kommer upp med en ny idé på en lösning eller förbättring av ett system eller teknologi. Idag är det i princip omöjligt för ett enskilt företag att ha alla nödvändiga kompetenser inom organisationen. Därför är samarbeten med utomstående aktörer som företag, högskola/universitet och enskilda individer viktiga. InXL har dock några grundläggande kompetenser som är viktiga för att kunna ta fram en ny innovation: Teknisk kompetens Utveckling och projektleveranser sker med en iterativ modell. Det innebär täta avstämningar och leveranser för att användaren skall kunna följa det framåtskridande projektet. De anställda uppmanas att följa den utveckling som sker på IT-marknaden, för att där det passar föra in rätt teknologi i ett nytt system. Verksamhetskunnande InXL utvecklar gärna verksamhetssystem som är hjärtat i kundernas affär. De anställda har förmågan och intresset att sätta sig in i och förstå kundernas organisation och utmaningar. De har dessutom erfarenhet från arbete med kunder från olika branscher och har oftast kommit djupt in i deras verksamhet. Entreprenörskap Entreprenörskap kan definieras som förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Förutom det måste man våga ta en övervägd risk för att lyckas. 6 (57)

7 DOTTERBOLAG E-handel för marknadsledare Avensia är Nordens främsta expertföretag inom e-handelslösningar. Bolaget levererar kompletta e-handelssystem till kunder med höga ambitioner och höga krav på sin e-handel. Marknad och kunder Avensias marknad består av Nordenbaserade företag inom alla branscher från sport och mode till tillverkningsindustri. Kunderna arbetar med försäljning till konsumenter eller till företag och organisationer, och ofta med en kombination av dessa. Gemensamt för kunderna är att de har en hög ambition med sin e-handel och är eller aspirerar på att vara marknadsledare i sin bransch. Denna önskan att erbjuda slutkunderna bästa möjliga köpupplevelse är ofta kopplad till en hög operativ ambition vilket innebär att ett e-handelssystem i stor utsträckning måste vara integrerat med system för betalning, lager, logistik och bokföring. I själva webbutiken kräver kunderna bästa möjliga slutkundupplevelse. Kraven på användargränssnitt och prestanda är mycket höga, och slutkunderna förväntar en individuell köpupplevelse. Varje besökare på Avensias kunders webbsajter möts av individuellt anpassad information, unika erbjudanden och relevanta produktexponeringar. En stor andel av Avensias kunder har försäljning i flera kanaler, där webbförsäljning kombineras med fysiska butiker, telefonförsäljning, kataloger med mera. Mobil e-handel är en självklarhet i det segment Avensia är verksamt i. Affärsmodell Avensia levererar e-handelslösningar baserade på EPiServer, Microsoft Dynamics AX eller den egna plattformen Avensia Commerce Server, beroende på kundernas behov och förutsättningar. Eftersom kunderna ställer stora krav på skräddarsydd slutkundsupplevelse består större delen av Avensias verksamhet av tjänsteförsäljning kring design, utveckling och optimering av e-handelslösningarna. En e-handelslösning har normalt en livslängd mellan 5 och 10 år beroende på bransch och på om den vänder sig till konsumenter eller företagsförsäljning. Under denna tid behöver den vidareutvecklas och optimeras och detta innebär att Avensia har en betydande del av sin verksamhet i eftermarknad mot befintliga kunder. Detta borgar för stabila inkomster över tid och möjliggör en hög beläggning på bolagets konsulter. Året som gick 2012 präglades av osäkerhet inte minst bland handelsföretagen. Den underliggande tillväxten inom e-handelsområdet gjorde dock att investeringarna inom området hölls uppe någorlunda. De främsta e-handelsleverantörerna kunde göra hyggliga resultat med en viss tillväxt, även om några branschkollegor hade stora problem. Avensias e-handelsverksamhet fortsatte sin renodling och nådde en i stort oförändrad omsättning och lönsamhet jämfört med Den mer tekniska konsultverksamheten var för första gången helt överförd till Force12. Orderingången under hösten var inte vad vi önskade, men har kring årsskiftet vänt upp väsentligt. E-handeln är i kraftig tillväxt och flyttar fram positionerna i bransch efter bransch. Just nu är sport och mode den mest dynamiska branschen, men tendensen hittills har varit att det flyttar branschvis över åren. Vi är övertygade att vi fattat rätt beslut när vi helt fokuserat på e-handelslösningar och att detta kommer att bära frukt i form av tillväxt och lönsamhet. 7 (57)

8 AVENSIA AB MEDARBETARE Jag styr mina egna dagar Projektledare på Avensia har ett stort ansvar. Kunder, kolleger och chefer ska vara nöjda och lönsamheten ska hållas uppe. Malin Sjögren är anställd som projektledare på Avensia sedan drygt två år tillbaka. Hennes första projekt hos Avensia var att bygga en helt ny e-handelssajt åt Garage24, återförsäljare inom icke-original reservdelar för bland annat cykel, moped och motorcross. Projektet bjöd på såväl tekniska som organisatoriska utmaningar och stundtals fick Malin verkligen kliva långt ur sin trygghetszon och hantera situationer som var nya för henne. Sajten lanserades under våren Sedan början av 2013 har Malin hand om Avensias eftermarknadsteam. Rollen som ansvarig för eftermarknadsteamet kräver stresstålighet och organisationsförmåga utöver det vanliga, vilket passar Malin som handen i handsken. Hon håller huvudet kallt och arbetar metodiskt även när telefonen glöder och inkorgen är överfylld med från ivriga kunder. Det är ett ständigt pusslande för att hålla alla kunder nöjda. Ibland kör det ihop sig förstås och alla kunder vill ha vår hjälp på en och samma gång, men det brukar alltid lösa sig på ett eller annat sätt., berättar Malin Sjögren. Det Malin uppskattar allra mest med att jobba på Avensia är att den ena dagen inte är den andra lik och att hon får ta stort eget ansvar. Det finns stora möjligheter att utvecklas. Dessutom finns hela tiden känslan av att göra nytta. Det är verkligen frihet under ansvar på Avensia. Jag styr mina egna arbetsdagar och har stort eget handlingsutrymme. Samtidigt känner jag hela tiden att jag har stöd från Avensia. Det finns alltid någon att vända sig till om man behöver ett bollplank eller avlastning i något sammanhang., avslutar Malin. 8 (57)

9 AVENSIA AB KUNDCASE Användarupplevelse INTERSPORT tog upp kampen mot konkurrenterna genom att följa multikanaltrenden och satsar stort på att möta kunderna online och inte bara i butik. INTERSPORTs nya e-handelslösning har stort fokus på enkelhet för besökaren. Med hjälp av Apptus esales, optimerar Avensia chanserna att presentera rätt produkt för rätt besökare, samt sortera innehåll i den mest relevanta ordningen. En annan viktig komponent i den nya e-handelslösning är InRiver PIM som effektiviserar INTERSPORTs interna hantering av produktinformation som nu även ska anpassas för onlineförsäljning. Den 22 oktober 2012 var alla bitarna på plats och nya INTERSPORT.se lanserades. Vi ställde fyra frågor till Anders Dahlberg, E-Commerce Manager på Intersport: Nu efter att den nya sajten är lanserad, hur har kundresponsen varit? Det går mycket bra. Vi har bra försäljning på nätet och INTERSPORTS vanliga butiker märker att kunderna är mer pålästa när de besöker butikerna. Hur upplever Du samarbetet med Avensia? Avensia har visat stor kunnighet inom både e-handel. De har dessutom levererat som utlovat. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete för att kontinuerligt förbättra intersport.se Vad är Du mest stolt över med den nya sajten? Integrationen med de vanliga butikerna samtidigt som vi skapat en inspirerande handelsplats på webben. Just att vi lyckats skapa något som är enkelt att använda känns mycket bra. Vilken var den största utmaningen med projektet? Det är alltid svårt att etablera en ny försäljningskanal hos en etablerad detaljist. Man måste ha respekt för att det är många medarbetare som med på tåget. I vårt fall har vi lanserat e-handeln tillsammans med över 150 INTER- SPORT-butiker runt om i Sverige. Om INTERSPORT INTERSPORT bildades 1961 och är Sveriges största sportkedja med drygt 150 butiker omsatte de svenska INTERSPORT-butikerna 4,3 miljarder kronor. INTERSPORT AB ingår i IIC-INTERSPORT International Corporation vilket är världens största sportkedja med fler än butiker i 40 länder. INTERSPORT finns förutom i Europa, inklusive Ryssland, även i Kanada och Förenade Arabemiraten. Under 2010 omsatte IIC-INTERSPORT cirka 10 miljarder euro globalt. Uppdraget Tillsammans med Avensia valde INTERSPORT att bygga sin multikanallösning på e-handelsplattform från EPiServer i kombination med InRiver PIM för hantering av produktinformation samt sök- och relevansmotorn esales från Apptus. Avensia fick uppdraget som helhetsleverantör och inledde med att ta fram ett förslag på hur den tekniska lösningen skulle sys ihop för att optimera de olika produkterna samt deras samverkan i systemet. Vidare kompletterades det tekniska lösningsförslaget med grafisk design för de kritiska användarflödena. INTERSPORT nappade direkt på Avensias förslag och gav därmed Avensia förtroendet att även genomföra implementationen. 9 (57)

10 DOTTERBOLAG Skalbara och flexibla e-learninglösninga Vi gör det möjligt för stora organisationer att effektivisera utbildning och kompetensutveckling. Grade erbjuder kompletta e-learninglösningar i form av utbildningsplattformen LUVIT LMS, författarverktyget Composer FX och utveckling av skräddarsydda e-learningkurser. Med kontor i Lund och Stockholm och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de mer välkända och etablerade e-learningbolagen i Norden. Grades styrkor Helhetsleverantör. Erfarna medarbetare kan hjälpa till med allt inom webbaserade utbildningslösningar, från ax till limpa. Internationella. Grade följer ofta med sina kunder ut i världen. Grade har nöjda svenska och internationella kunder som de jobbat med i över tio år. Flexibla. Grade samarbetar med sina kunder och partners för att ta fram den bästa totallösningen. Utvecklingen av utbildningsplattform LUVIT är till största del i nära samarbete med Grades kunder Viktiga händelser under 2012 Ny design på användargränssnittet i LUVIT LMS. Mottagandet från kunderna har varit mycket positivt. Branschen genomgår ett teknikskifte från Flash till HTML5. Grade ligger i framkant och har under året levererat e-learningkurser i tekniken HTML5 med responsiv design. Möjlighet att köra LUVIT genom API, som ger maximal frihet för användarupplevelsen, samtidigt som lösningarna får smidig tillgång till LUVITs beprövade funktionalitet. Utökat samarbete med olika kommunikations- och webbyråer för att leverera bättre totallösningar till kunderna. Under året har Grade i större utsträckning arbetat med förstudier i våra kundprojekt. Det har lett till ännu nöjdare kunder. Kunder Grade fördjupad samarbetet med många befintliga kunder och exempel på nya kunder under 2012 är: Nederman Region Gotland Swedish Match Luleå kommun Region Skåne Grade hade en ökad omsättning till 14,0 MSEK under 2012 (12,6 MSEK år 2011). Framförallt ökade antalet LUVIT-licenser inom hälsosektorn. 10 (57)

11 GRADE MEDARBETARE Expert på hälsa och vårdgivare Boel Franck jobbar som Key Account Manager, vilket innebär att hon ansvarar för att hitta nya affärsmöjligheter samt bygga och vårda relationerna med kunderna. Som affärsansvarig ställer man många frågor för att verkligen ringa in kundens behov. En del kunder känner sig osäkra på vad man vill uppnå. De vill bara nå ut med sin utbildning. Men att få någon att interagera och vara aktiv för att kunna lära sig är en konst och ett hantverk som produktionsteamet på Grade behärskar. Det blir högre kvalitet på utbildningarna med en bättre effekt för kunden. Utbildningslösningen kan vara en helhetslösning med alla delar, som till exempel LUVIT LMS, kursproduktion, en teaser, integrationer och kundanpassade rapporter och ibland delar av detta, säger Boel. Boel arbetade tidigare på Landstinget i Uppsala län och har en lång erfarenhet kring webben och lärande. Jag är beteendevetare och IT-samordnare med erfarenhet av e-learning sedan 1995 inom Landstinget i Uppsala län. Jag har arbetat som IT-lärare, strateg och med att ansvara för implementering, metodutveckling och anpassning av landstingets LMS, säger Boel. Hon har vunnit pris som årets eldsjäl på Swedish Learning Awards och tycker det är kul att jobba på ett företag där man så tydligt kan se en effekt av det man producerar. Det är häftigt att veta att Grade med sina utbildningar bidragit med effekter som en minskad smittspridning på ett av landets sjukhus och en 50-procentig ökning av en kunds försäljning, säger Boel. 11 (57)

12 GRADE TEMA: HÄLSA Utbildningslösningar Grade samarbetar med många kunder som på olika sätt arbetar med hälsa tex landsting, sjukhus, kommuner, myndigheter, branschföreningar, läkemedelsbolag, medicinteknikbolag och högskolor. Flertalet av kunderna är stora och världsledande inom sina områden. Det ställer höga krav på Grade som leverantör. Detta är såväl utmanande som spännande. Grades utbildningslösningar hjälper dem att förbättras och utvecklas ytterligare. Vårdgivare Vårdgivare med ett stort antal anställda, som t.ex. Region Skåne och Karolinska sjukhuset, kan med utbildningsplattformen LUVIT LMS arbeta flexibelt, strukturerat och effektivt med kompetensutveckling för hela organisationen. LUVIT LMS hanterar både e-learning och lärarledda utbildningar. Detta ger vårdgivarorganisationen en möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring all sin utbildning. Cheferna får ett bra verktyg för utvecklingssamtal och planering av organisationens utbildningsbehov. Genom att LUVIT i grunden är uppbyggt med roller och behörigheter kopplade till en organisations enhetsstruktur, kan arbetet med utbildning och kompetensutveckling tryggt delegeras till olika personer i organisationen. Dessa får då tillgång till rätt kurser, funktioner och rapporter. Grade har stor erfarenhet av att ta fram e-learningproduktioner för vårdgivare. Med LUVIT LMS blir det enkelt att distribuera och följa upp utbildningar. Det finns även möjlighet till certifikathantering. Produktbolag Flera av Grades kunder som är läkemedelsbolag och medicinteknikbolag, använder LUVIT LMS för att utbilda intern personal på samma sätt som vårdgivare. Men framförallt används LUVIT LMS för att utbilda stora externa målgrupper, t.ex. återförsäljare, apoteksanställda och läkare. I de fall det handlar om externa målgrupper, samarbetar Grade ofta med kundens kommunikations-avdelning för att ta fram e-learningproduktioner. Det har visat sig att dessa e-learningkurser ofta har haft en mycket positiv effekt på deras försäljningssiffror. Grade kan hjälpa till med hela eller delar av en kursproduktion, allt efter kundens önskemål. Grade har kunskap inom film, foto, animeringar, manus, projektledning, val av pedagogik, formgivning etc. som ger kunderna en utbildning som ger önskad effekt. 12 (57)

13 DOTTERBOLAG Med konsulten i fokus Force12 är ett konsultföretag som samlar specialister främst inom tekniskt eller administrativt inriktad mjukvaruutveckling. Bolaget levererar kvalificerade tjänster utförda av mycket erfaren och kunnig personal. Marknad och kunder Köparna av tekniska och administrativa konsulttjänster inom mjukvaruutveckling återfinns främst bland produktutvecklande företag, exempelvis inom mobiltelefonutveckling eller automation, men även i offentliga organisationer. Force12 vänder sig främst till segmentet strax under de allra största inköparna. Där de största köparna, såsom ST-Ericsson eller Sony, har en väldigt utpräglad volymupphandling värderar man i detta segment den individuella skickligheten och erfarenheten högre. Man vet att skillnaden i produktivitet mellan en erfaren utvecklare och en oerfaren kan vara väsentligt högre än skillnaden i timpris och därför är inte priskänsligheten lika stor. Konsulttjänster utförs oftast i kundens lokaler därmed är Force12s marknad främst koncentrerad till Öresundsregionen. Affärsmodell Force12 är ett konsultföretag vars huvudsakliga syfte är att lyfta fram och förstärka konsulterna. Vi rekryterar uteslutande erfarna konsulter som i hög grad säljer sig själva och hanterar sina kundkontakter. Vår huvuduppgift är därmed att se till att konsulterna har alla förutsättningar att göra ett bra arbete och att fånga upp de behov våra kunder har. Force12 har valt att strategiskt stå utanför ramavtalsupphandlingar vilket är väldigt vanligt i branschen. Istället bygger vi upp långa kundrelationer genom att erbjuda branschens främsta specialister och utvecklare. Vi upplever att volymupphandlingen av konsulttjänster lämnat en relativt stor nisch öppen för de konsulter som kan hjälpa kunder som uppskattar den produktivitet och kvalitet man kan uppnå med erfarna konsulter. Denna verksamhet är också mindre konkurrensutsatt från offshore-lösningar. Året som gick Konsultbranschen i Skåne har under flera år varit pressad av ST-Ericssons och Sonys nerdragningar. Bolagens problem har lett till en kraftig förskjutning i både tillgång och efterfrågan av konsulttjänster inom mjukvaruutveckling. För Force12 har detta inneburit en minskande volym, även om lönsamheten varit god. Vi är övertygade att vår affärsmodell är bärkraftig och att vi är rätt positionerade när konsultköpen vänder uppåt igen. 13 (57)

14 DOTTERBOLAG Verksamhetssystem för professionell måltidsproduktion Full koll på näringsvärde och ekonomi Mashie AB s affärsidé är att med starkt fokus på innovation/ nytänkande utveckla och sälja användarvänliga, internetbaserade verksamhetsstödjande lösningar för storskalig planering, produktion och distribution av måltider har varit ett mycket framgångsrikt år. Omsättningen har ökat med nästan 25 procent till 11,2 MKR ( 9 MKR 2011 ) och rörelseresultatet med ca 1 MKR. Mashie-systemet är moduluppbyggt med funktioner för alla roller inom den aktuella organisationen och just den information som behövs. Exempel på funktioner är näringsberäkning, matsedelsplanering, produktionsplanering och produktionslogistik för storkök, menyplanering och efterkalkylering/lönsamhetsanalys för restauranger samt ett analysverktyg för dietister. Mashie har idag mer än användare fördelade på ca 400 organisationer, varav över 100 kommuner i Sverige. För organisationer som arbetar med kostplanering, näringsberäkning, måltidsproduktion, inköp och leveranser av mat, är Mashie ett verksamhetskritiskt system. Typiska Mashie-användare är: Kostchefer / verksamhetschefer Kökspersonal Restaurangutbildningar Cateringkedjor Livsmedelsfabrikanter / produktchefer Användarstyrd utveckling Mashie skall alltid ligga i frontlinjen när det gäller användarvänlighet, tillgänglighet, kvalitet och kundnytta. Därför utvecklas Mashie enligt modern sk. Agil metodik, där funktionaliteten till mycket stor del styrs av användarna, via användarforum och intressegrupper. Att alltid lyssna på användarna är en självklarhet i produktutvecklingen. Eftersom Mashie är web-/internetbaserat finns det stora möjligheter att, med senaste tekniken, integrera systemet med andra system på Internet, t.ex. olika communities, Facebook etc. Finessen är att de avancerade funktioner som utvecklats av Mashie under många år, bland annat för recept, näringsberäkning etc. kan återanvändas i nya lösningar. Mashiesystemet utgör dock fortfarande basen, där databas och logik finns. Matsedlarna kan göras publika genom en funktion för webbpublicering av matsedlar från Mashie där t.ex. föräldrar i en kommun kan se veckans skolmatsedel på kommunens 14 (57)

15 MASHIE Utan Mashie hade vi inte kommit så långt med näringsvärdesberäknade matsedlar. Och dessutom kan vi ge en ökad service i skolrestaurangerna, säger Monika Rolandsson, Åre kommun. hemsida eller i Mashies matsedelsapp för iphone och Android-telefoner. Publiceringen görs automatiskt, dvs. helt utan merarbete för kökspersonalen. En speciell modul i Mashie-systemet möjliggör central styrning och uppföljning inom en större organisation, vilket används av bl.a. stora cateringkedjor. Via central planering skickas näringsriktiga och godkända matsedlar ner till de enskilda restaurangerna som ingår i koncernen. En summerad uppföljning av hur mycket som är producerat, sålt och hur stort svinnet är görs sedan på central nivå. Mashie vidareutvecklas också kontinuerligt för att tillgodose nya krav och önskemål som uppkommer. Exempelvis har en kvalitetsanalysmodul implementerats under 2012, där kostverksamhetens kvalitetsmål kan följas upp och analyseras. denna kategori är Findus, Procordia, Lantmännen och Arla storkök. Marknad och framtid Mashie har en stabil kundbas, men utmaningen ligger i att befästa och utöka kundbasen trots en nischad och relativt begränsad marknad. Mashie konkurrerar på en hemmamarknad med mycket tydlig konkurrens och ett fåtal aktörer. Men större krav på kost- och kostnadskontroll på måltidsverksamheterna samt det allmänt stora intresset och medvetenheten för bra mat gör att framtiden ses an med stor tillförsikt. Breddning av produktens funktionalitet, samt satsning på nya geografiska marknader ligger i pipen framöver. Receptpresentation För många fabrikanter används Mashie i deras provköksverksamhet för receptframtagning, näringsberäkning och skapande av matsedelsförslag. Med en funktion i Mashie kan fabrikanten publicera recept och matsedelsförslag till andra användare internt i Mashie. På så sätt når fabrikanten ut med sina produkter samtidigt som Mashie-användaren får hjälp genom färdigplanerade, näringsriktiga matsedlar och temaveckor. För att fabrikanten på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna hantera alla sina recept i Mashie och distribuera även till externa intressenter, finns en funktion i Mashie för att kunna administrera och publicera recept till en fördefinierad webbplats. Detta innebär att recept blir tillgängliga på t.ex. fabrikantens webbplats och är sökbara och skalbara enbart genom ett klick i Mashie. Receptet presenteras i ett format som följer webbplatsens stilmall. Exempel på Mashie-användare inom 15 (57)

16 MASHIE KUNDCASE Mölndal kvalitetssäkrar kostverksamheten Nu känner vi oss trygga med att vi har kontroll på kvalitetsnivån Christina Westerberg-Ström, FM Strateg inom Mölndals Stad Den nya Mashie-modulen för Kvalitetsanalys, är ett Mashie-integrerat IT-stöd för att kunna definiera och följa upp kvalitetsmål för t.ex. en kostverksamhet. Verktyget kan användas för alla delar i kostverksamheten dvs. såväl förskola och skola som äldreomsorg. Grundprincipen är att t.ex. en serviceförvaltning eller kostenhet definierar ett formulär med olika mätpunkter, dvs. kravställning på produktionen, utifrån diverse policy-dokument, råd från Livsmedelsverket, SLA (=servicenivåavtal med slutkund) etc. Med dessa mätpunkter som grund kan serviceförvaltningen, kostenheten eller en oberoende tredje part åka ut i verksamheterna, mätenheterna, göra en mätning dvs. kontrollera uppfyllnadsgraden av kraven. Med hjälp av kvalitetsanalysverktyget kan varje verksamhet kontrolleras t.ex. 2 ggr/år. Mölndals Stad arbetar aktivt sedan ett par år tillbaka med att definiera och följa upp kvalitetsmål för kostverksamheten. Att följa upp helt manuellt är väldigt tungt och Mölndals Stad tog därför initiativet till en tilläggsmodul i Mashie som stöd för arbetet. Modulen utvecklades under 2012 med mätprotokoll, definition av verksamhetsenheter och mätningar. Med hjälp av sistaårsstuderande från Kostekonomiutbildningen vid Göteborgs universitet, Institutionen för kost och idrottsvetenskap. genomfördes två mätningar under Efter första mätningen analyserades resultatet och en del justeringar gjordes ute i verksamheterna. Vid mättillfälle nr 2 i november 2012 kontrollerades och godkändes nästan 70 verksamhetsenheter med kosthantering - såväl tillagnings- som mottagningskök. Om Mölndals Stad Mölndal är en naturskön kommun, strax söder om Göteborg. Nuvarande kommun bildades genom en sammanslagning av landskommunerna Mölndal, Kållered och Lindome Kommunen har drygt anställda som arbetar i tio olika förvaltningar. Mölndals stad har drygt invånare och är den tredje största kommunen i Västra Götalands län. Serviceförvaltningens uppgift är att svara för vissa av stadens stödfunktioner, både strategiskt och operativt, bl.a. måltidsproduktion. Serviceförvaltningen har totalt cirka 350 anställda. Antal enheter med kosthantering Ca 70 st Antal portioner per år (förskola) (skola) (gymnasie) (äldreomsorg) Därmed kan vi på Mölndals Stad känna oss trygga med att vi har kontroll på kvalitetsnivån - allt från säkerhet och logistik i köket till planering, näringsriktighet och servering, säger Christina Westerberg-Ström, FM-strateg och Elinor Holmqvist, Utredningsledare/Måltid. 16 (57)

17 INXL INNOVATION STYRELSE Styrelseordförande Lars-Erik Nilsson (född 1943) Styrelseordförande sedan 2005 och styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axis AB (Publ). Styrelseledamot i Conseller AB. Aktieinnehav: Ledamöter Anders Cedervall (född 1950) Konsult och executive coach åt chefer. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fire Safety Design AB. Aktieinnehav: Michael Sjösten (född 1963) Key Account Manager Enics Sweden AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Michael Sjösten förvaltning i Bjärred AB. Aktieinnehav: Per Wargéus (född 1961) VD för Avensia innovation AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i DataHalland AB, Qulminera AB samt INXL innovation AB. Aktieinnehav: Anders Wehtje (född 1964) Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NSP Holding AB (publ)., Investment AB Kupand, AB Nordsidan, Long Term AB, Anders Wehtje Invest AB samt Kilimanjaro Properties AB. Aktieinnehav: (57)

18 INXL INNOVATION KONCERNLEDNING 2012 Per Wargéus (född 1961) VD Per har studerat Elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola och har även läst företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Per är entreprenör som sedan 1987 grundat flera företag inom IT-branschen, bland annat Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB, Provisio AB och nu senast INXL innovation AB. Per arbetar aktivt med frågor som rör ny teknik, försäljning, strategi, lednings- och styrelsefrågor. Aktieinnehav: VD DOTTERBOLAG 2012 Avensia AB, Force12 AB Robin Gustafsson (född 1972) VD Robin har läst till civilingenjör V vid LTH med inriktning mot hållfasthetslära, numerisk analys,programmering och tillämpad matematik. Har tidigare varit verksam på Prevas som utvecklare, projektledareoch avdelningschef var han en av grundarna till Avensia och arbetade huvudsakligen som konsult inom mjukvaruutveckling och projektledning, men satt även i ledningsgrupp, styrelse och andra uppdrag inom koncernen. Var under en kort tid VD för dotterbolaget Mashie AB tog Robin en tjänst som produktutvecklingschef på Scalado. Aktieinnehav: Mashie AB Jörgen Brandth (född 19??) VD Jörgen har läst till civilingenjör Elektroteknik vid LTH och efter examen arbetade Jörgen på Beijer Electronics i roller som mjukvaruutvecklare, projektledare, utvecklings- och avdelningsansvarig för Systemteknik blev Jörgen försäljningschef på Prevas regionkontor i Malmö var han en av grundarna till Avensia och arbetade som försäljningsansvarig och vice VD med plats i ledningsgruppen och styrelsen. Jörgen har varit aktiv med strategifrågor, försäljning och marknadsföring kring Mashie sedan starten 2001 och tog över som VD för dotterbolaget Aktieinnehav: Grade AB Rickard Nygren (född 1975) VD Rickard har läst Matematik och datavetenskap på Växjö Universitet och har arbetat i olika roller i IT-branschen i över 15 år. Har tidigare varit verksam som bl.a. Innovation Manager och produktchef. Rickard är certifierad både inom utveckling med Microsoft produkter och inom projektledning med agila utvecklingsmetoder. Aktieinnehav: (57)

19 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för InXL innovation AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Allmänt Under 2012 bytte Avensia innovation AB (publ) namn till InXL innovation AB (publ). Detta för att spegla den utveckling som bolaget har genomgått från en konsultverksamhet till en koncern med separata dotterbolag med egna varumärken. Bolaget blir därmed mer tydlig i sin kommunikation mot marknaden, då moderbolaget Avensia innovation AB inte förväxlas med dotterbolaget Avensia AB, som är känt för sina produkter och tjänster inom e-handel var ett framgångsrikt år för InXL. Omsättningen för helåret är det bästa sedan bolaget bildades och under året har samtliga kvartal visat positiva resultat. Vi har förbättrat vår finansiella ställning med starkt kassaflöde och balansräkning med förstärkt likviditet. Det är vidare tillfredställande att bolaget för andra året i rad kan föreslå en utdelning till våra aktieägare. Kvartal fyra var dock utmanande, där nådde vi inte det resultat som vi hade förväntat. Orsakerna är främst att december var en kort månad med många lediga dagar samtidigt som några större affärer flyttade ett kvartal framåt. Koncernen har ackumulerade förlustavdrag och vi har valt att aktivera en mindre del av dessa under året som en uppskjuten skattefordran. Under fjärde kvartalet har vi haft flera försäljningsframgångar. Grade har vunnit två stora kontrakt med Region Skåne och Karolinska Universitetssjukhuset för e-learningplattformen LUVIT. Sjukvården är ett prioriterat segment för Grade och potentialen inom området bidrar till att kunna ge Grade ett positivt kassaflöde framöver. Vidare har Avensia tagit ett antal nya kontrakt för att bygga e-handelssajter åt bland annat Byggmax AB, Lyko Hair AB och Bona AB. Mashie visar en stark tillväxt på 33% jämfört med föregående års kvartal. Tillväxten beror på att man lyckas vårda och utveckla befintliga kunder, samtidigt som man vinner nya kontrakt. Under året har koncernens bolag byggt upp ny kunskap och erfarenhet som kommer att ge våra kunder besparingar i form av tid och pengar. Genom detta kan vi avläsa ett allt större intresse för våra produkter och tjänster. Neddragningar hos våra kunder har inte påverkat InXL i den omfattning som vi trodde, även om vi hade önskat oss en bättre tillväxt under året. Vi har inte tappat några kunder utan upplever vår eftermarknad som god. Sammantaget ger det oss fina förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar Försäljning och resultat Omsättningen för koncernen uppgick till 62,3 MKR (60,4). Omsättningen i moderbolaget uppgick till 11,0 MKR (10,8). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 2,9 MKR (3,3) och för moderbolaget till -1,0 MKR (-1,3). Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 3,6 MKR (4,2) och för moderbolaget till -1,3 MKR (-1,8). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 0,10 SEK (0,12) och för moderbolaget till -0,04 SEK (-0,05).. 19 (57)

20 Översikt resultat och ställning Resultat och ställning - koncernen Nettoomsättning, TKR Rörelseresultat, TKR Resultat efter finansiella poster, TKR Balansomslutning, TKR Soliditet, % Medelantal anställda Resultat och ställning - moderbolaget Nettoomsättning, TKR Rörelseresultat, TKR Resultat efter finansiella poster, TKR Balansomslutning, TKR Soliditet, % Medelantal anställda Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen Marknad InXL innovations affärsidé är att genom sin innovationsprocess hitta kundanpassade verksamhetslösningar som har potential att bli grunden för nya dotterbolag inom produktoch tjänstesektorerna. Nya ideer kan komma från anställda, andra entreprenörer och eller genom olika kunduppdrag. För att hitta dessa inriktar InXL sig på medelstora och stora utvecklingsintensiva företag och de innovationssystem som bland annat finns kopplade till våra högskolor. Ingen speciell bransch är utpekad utan vi anser att våra systemlösningar är universella. Dotterbolaget Avensias fokus är på e-handelslösningar, där kunderna finns främst på den svenska, men även den europeiska marknaden. Sju av tio konsumenter köpte varor på nätet under tredje kvartalet 2012 enligt HUI Research rapport om den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Under 2012 förväntades e-handeln omsätta över 30 miljarder kronor och tillväxten för investeringar i e-handelsplattformar i Sverige ökar. Avensia är idag väl positionerat och kan ta uppdrag för en komplett e-handelslösning som riktar sig både mot B2C och B2B. Force12 har en lång erfarenhet och djup kompetens inom teknisk utveckling, vilket gör att vi får uppdrag som innebär ansvar för avgränsade områden hos kund såsom utvecklingsuppdrag. För närvarande är huvudmarknaden Öresunds-regionen. Grade ser att behovet av e-learning växer hela tiden. Fler och fler företag går över från lärarledda utbildningar till e-learning. De flesta större företagen har en kombination av båda. Då många organisationer har behov av att lära ut mer om en tjänst eller produkt både internt hos sina egna medarbetare och externt till sina kunder och återförsäljare, börjar gränserna mellan e-learning och kommunikation/ 20 (57)

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Bokslutskommuniké januari - december 2012 ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Nyckeltal oktober december 2012 Omsättning 16,3 (15,6) MKR Rörelsemarginal 0,5 (neg) procent Rörelseresultat 0,1 (-0,5) MKR

Läs mer

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni 2012 InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av design som leder

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2012

Delårsrapport. januari - mars 2012 Delårsrapport januari - mars 2012 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design

Läs mer

Delårsrapport. januari - september 2011

Delårsrapport. januari - september 2011 Delårsrapport januari - september 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

God tillväxt och stärkt lönsamhet

God tillväxt och stärkt lönsamhet Delårsrapport januari - juni 2013 God tillväxt och stärkt lönsamhet Nyckeltal april juni 2013 Omsättning 20,7 (16,7) MKR Rörelsemarginal 8,1 (3,6) procent Rörelseresultat 1,7 (0,6) MKR Kassaflöde 2,2 (-1,6)

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Fokus ger fortsatt stark tillväxt Delårsrapport januari - mars 2014 Fokus ger fortsatt stark tillväxt Nyckeltal januari mars 2014 Omsättning 26,4 (16,0) MKR Rörelsemarginal 9,5 (1,4) procent Rörelseresultat 2,5 (0,2) MKR Kassaflöde 5,1

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2011

Delårsrapport. januari - mars 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari - december 2011

Bokslutskommuniké. januari - december 2011 Bokslutskommuniké januari - december 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

Stark tillväxt och förslag på ökad utdelning

Stark tillväxt och förslag på ökad utdelning Bokslutskommuniké januari - december 2013 Stark tillväxt och förslag på ökad utdelning Nyckeltal oktober december 2013 Omsättning 23,8 (16,3) MKR Rörelsemarginal 3,2 (0,5) procent Rörelseresultat 0,8 (0,1)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och lönsamhet Delårsrapport januari - september 2013 Fortsatt god tillväxt och lönsamhet Nyckeltal juli september 2013 Omsättning 18,9 (14,1) MKR Rörelsemarginal 15,9 (12,5) procent Rörelseresultat 3,0 (1,8) MKR Kassaflöde

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - mars 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - mars 010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - juni 2010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Bolagen går enligt plan Omsättningen för koncernen uppgick för kvartal 2 till 10,4 MKR (11,5) och för första halvåret till 21,1 MKR (23,9)

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Delårsrapport januari mars 2015 1 Fortsatt stark tillväxt som renodlat expertbolag inom ehandel Nyckeltal januari mars 2015 (kvarvarande verksamhet) Omsättning 23,9 (18,2) MKR Rörelsemarginal 7,0 (5,8)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering.

Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering. Nyckelfaktorer Renodling - Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering. Stort ägande från styrelsen - Att ledning och styrelse är storägare gör att det finns ett egenintresse.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt och stärkt finansiell ställning

Fortsatt tillväxt och stärkt finansiell ställning Delårsrapport januari - september 2014 Fortsatt tillväxt och stärkt finansiell ställning Nyckeltal juli september 2014 Omsättning 25,7 (18,9) MKR Rörelsemarginal 12,9 (15,9) procent Rörelseresultat 3,3

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

AVENSIA AB (PUBL) TILLBAKA TILL LÖNSAMHET DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2015 NYCKELTAL JULI-SEPTEMBER 2015 NYCKELTAL JANUARI-SEPTEMBER 2015

AVENSIA AB (PUBL) TILLBAKA TILL LÖNSAMHET DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2015 NYCKELTAL JULI-SEPTEMBER 2015 NYCKELTAL JANUARI-SEPTEMBER 2015 AVENSIA AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARISEPTEMBER 2015 TILLBAKA TILL LÖNSAMHET NYCKELTAL JULISEPTEMBER 2015 Omsättning 20,5 (17,7) MKR Rörelsemarginal 5,7 % (6,7) % Rörelseresultat 1,2 (1,2) MKR Kassaflöde

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer