En undersökning om konstnärskap i Västmanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En undersökning om konstnärskap i Västmanland"

Transkript

1 Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär. Frågorna är uppdelade i två delar, en enkät och en intervju. Frågorna har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av Västmanlands kulturutvecklare för konst och tre konstnärer. Under vintern har arbetsgruppen genomfört en serie workshops kring hur de tillsammans kan verka för att förbättra konstnärers arbetsmöjligheter i Västmanland: Vilken infrastruktur behövs för det vardagliga konstnärliga arbetet, till exempel ateljéer? Hur kan bild- och formkonstnärer i större grad vara en resurs i samhället, hur kan de bättre nå sina uppdragsgivare? Hur kan konstscenen i Västmanland utvecklas, behövs nya mötesplatser med samtidskonst i fokus? Hur får vi fler konstnärer att återvända till och verka i Västmanland efter sina utbildningar på konsthögskolor i Sverige och internationellt?* Som ett led i arbetet har en enkät och intervjuer med en mindre grupp konstnärer från Västmanland genomförts. Den grupp som deltagit består till största del av unga nyexaminerade konstnärer samt har en geografisk spridning eftersträvats. Konstnärerna kommer från Västerås, Surahammar, Köping, Arboga, Sala och Skinnskatteberg kommun. De har olika erfarenheter: pedagogiskt arbete, arbete med kollektivverkstad, styrelsearbete för KRO Konstnärernas Riksorganisation samt har några en internationell bakgrund. Två av konstnärerna bor utanför länet, en av dem arbetar i Västerås kommun samt studerar en på konsthögskola och ämnar flytta tillbaka efter examen senare under året. Att det är så få som har svarat på enkäten och att flera av konstnärerna är nyexaminerade präglar självklart de svar som presenteras nedan. Flera av konstnärerna har till exempel inte genomfört några offentliga gestaltningsuppdrag eller har ett galleri som representerar dem. Det kan också vara intressant att titta vidare kring några svar på grund av gruppens sammansättning: Varför är så få av de yngre tillfrågade konstnärerna medlemmar i KRO? Varför är så få av dem medlemmar i kollektivverkstäder för konstnärer - samtidigt som de söker ateljé? Detta arbete är en pilot-enkät inför en större enkät i fyra län som kulturutveckling konst vid Landstinget Västmanland och konskonsulentverksamheterna i Södermanlands och Örebro län hoppas genomföra Resultatet är en sammanfattning av tretton konstnärers svar och handlar om deras unika konstnärskap och arbetssituation. Ett material, ett underlag att fortsätta ställa frågor kring och samtala om. Konstnärerna är navet i kommunernas, länets och Sveriges konst- och kulturliv. Utan konstnärer ingen konst. Ett sätt att Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse är att undersöka och utveckla kulturutövarnas förutsättningar att verka. I Västmanland finns behov av nya mötesplatser för konstnärer, kontaktytor mellan konstnärer och uppdragsgivare. Nya platser och sammanhang behövs - både för den konstnärliga processen och för konsten. *se bilaga 1

2 Sammanfattning enkät 1. Kön Kvinna: 6 Man: 7 2. Ålder 20-30: : : : : 1 3. Utbildning Av tretton konstnärer har elva studerat vid högskola eller universitet. Av de elva konstnärer som studerat vid högskola eller universitet har tre annan akademisk utbildning än Konsthögskola. Nio av samtliga tretton konstnärer har studerat på en förberedande konstskola. Examen på konsthögskola: BA- / Kandidatexamen: 6 personer* Konsthögskola MA- / Magisterexamen: 7 personer* *Av BA- och MA-examen ovan har några både BA- och MA-examen, därför skiljer sig sammanräknat antal personer (tretton personer) från det antal som studerat vid Konsthögskola (åtta personer) som nämns i stycket ovan. 4. Om fyra arbetsfrämjande mål för konstnärer - Utställningar, Pedagogiska projekt, Offentliga gestaltningsuppdrag och Konstnärliga projekt Arbetstid De tretton konstnärerna lägger mest arbetstid på Utställningar och Pedagogiska projekt. Offentliga gestaltningsuppdrag arbetar de med i mindre omfattning och allra minst arbetar man med Konstnärliga projekt. Konstnärerna önskar att i högre grad arbeta med pedagogiska uppdrag. Några önskar även öka antalet offentliga gestaltningsuppdrag. Konstnärliga projekt och Utställningar önskar de arbeta med i ungefär samma utsträckning som man gör idag. Inkomst I nuläget har konstnärerna minst inkomster från sitt arbete med Utställningar. Fördelningen mellan Offentliga gestaltningsuppdrag, Pedagogiska projekt och Konstnärliga projekt är jämn. De önskar att inkomst i högre grad kommer från Pedagogiska uppdrag. Konstnärliga projekt har den största skillnaden i förhållande mellan nuvarande inkomst och önskad inkomst: konstnärerna önskar minska andelen inkomst från Konstnärliga projekt. Konstnärerna önskar lägga mer tid på Offentliga gestaltningsuppdrag, men önskar inte att samma utsträckning öka inkomster från den delen av sin verksamhet. Flertalet konstnärer önskar inte öka sina intäkter från arbetet med utställningar, utan det låg kvar på ungefär samma nivå. 5. Infrastruktur - information, nätverk, stöd, m.m. Två av konstnärerna har angett att de har ett galleri som representerar dem. Sju av konstnärerna samarbetar inte alls med andra - konstnärer, föreningar, frilansande curatorer, konstmuseum /konsthall/galleri eller konstkonsulent - kring produktion av konstverk, stipendieansökningar eller som stödjer och lyfter fram deras konstnärskap på andra sätt. Fem av konstnärerna samarbetar med flera av aktörerna som nämns ovan. De flesta samarbetar med andra konstnärer, konstkonsulent och annan aktör. Få samarbetar med frilansande curatorer och konstmuseum/konsthall/galleri.

3 Information om konstnärerna Tio av tretton konstnärer har en egen hemsida där de presenterar sitt konstnärskap. De två konstnärer som representeras av ett galleri finns även representerade på deras hemsida, ytterligare några konstnärer finns med på konstivastmanland.se och hemsida som drivs av förening de är engagerade i. Ateljé Tre av konstnärerna har ingen ateljé, men letar. En av konstnärerna har sin ateljé i ateljéförening / delar ateljé med andra konstnärer. Åtta av de tretton konstnärerna har ateljé i hemmet eller i anslutning till hemmet, en av dem har även delad ateljé med andra konstnärer / är med i ateljéförening. En av konstnärerna har ateljé i samband med Artist in Residence program / ateljéstipendium. Kollektivverkstad Fyra av konstnärerna är med i kollektivverkstad för konstnärer: Tre är medlemmar i KKV Konstnärernas Kollektiv Verkstad En är medlem i grafisk verkstad. Facklig organisation och upphovsrätt Fyra av tretton konstnärer är medlemmar i KRO - Konstnärernas Riksorganisation, den svenska konstnärskårens fackorgan. Sju av konstnärerna är medlemmar i BUS - Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Genom BUS får bildupphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. 6. Utställningar Flertalet konstnärer har 1-2 separatutställningar per år. Sex av tretton konstnärer har 1-2 grupputställningar per år och fem konstnärer har 3-4 grupputställningar per år. De ställer i huvudsak ut i Västmanland, i storstadsområden (Malmö, Göteborg och Stockholm) och internationellt. Tre av konstnärerna anger att de inte ställer ut i länet utan enbart i andra delar av Sverige och internationellt. Ytterligare tre av konstnärerna anger att de enbart ställer ut i Västmanland. Utställningsplatser Konstnärnars utställningar sker jämt fördelat mellan: Galleri som drivs av ideell förening t ex Sveriges konstföreningar Galleri /konsthall som drivs kommersiellt Konsthall / museum som drivs av kommun / landsting /region /stat Konsthall / museum som drivs av förening Sju av konstnärerna har någon gång deltagit i en konstmässa och två har deltagit i konstbiennal. 7. Offentliga gestaltningsuppdrag Sju av tretton konstnärer har aldrig genomfört offentliga gestaltningsuppdrag. Fyra konstnärer har genomfört 1-2 uppdrag. De två övriga konstnärerna har genomfört 3-4 respektive 5-. Av genomförda uppdrag är flertalet verk permanenta. De flesta uppdragen har genomförts i hemkommun eller utanför länet, i storstadsområden (Malmö, Göteborg och Stockholm). En av konstnärerna har genomfört ett offentligt gestaltningsuppdrag utanför Sverige. Anmälan till utlysta uppdrag Sex av konstnärerna anmäler sig inte till utlysta intresseanmälningar, skissuppdrag och tävlingar för offentlig gestaltning, men planerar att anmäla sig/delta. Tre av konstnärerna anmäler sig inte, utan deltar endast i vid direkt förfrågan. Anmälan till Konstnärdatabaser Sex av konstnärerna har anmält sig till konstnärsdatabaser: tre av dem till Statens konstråd, fyra till Region/landsting t ex Stockholms läns landsting och en till kommun (av de sex konstnärerna är alltså några med i flera olika konstnärsdatabaser).

4 Medverkan i konstråd eller referensgruppsarbete Två av samtliga tretton konstnärer har deltagit i konstråd eller referensgruppsarbete för offentliga gestaltningsprojekt. 8. Pedagogiska uppdrag Sex av tretton konstnärer har arbetat med pedagogiska projekt t ex Skapande skola. Fem av de sex konstnärerna arbetar i genomsnitt med 1-2 pedagogiska projektuppdrag per år. Tio av de tretton konstnärerna arbetar med kortare pedagogiska uppdrag t ex kurser. Nio av de tio konstnärerna arbetar med 1-5 kortare pedagogiska uppdrag per år. Tre av konstnärerna är anställda vid skola eller konstskola. En konstnär är anställd av konstpedagogisk verksamhet på konsthall / museum. De pedagogiska uppdragen sker i huvudsak i den kommun och det län där konstnären bor. 9. Konstnärliga projekt De flesta konstnärer arbetar med 1-2 konstnärliga projekt per år. De konstnärliga projektet är: konstnärliga projekt inför utställningar samarbetsprojekt med andra konstnärer processinriktade projekt t ex kring ett tema eller i samband med en publikation Ingen av de tretton konstnärerna arbetar i projekt kring stadsutveckling, integration och tillgänglighet. Projektarbetet sker i: hemkommun Västmanland storstadsområden (Malmö, Göteborg och Stockholm) internationellt Finansiering De konstnärliga projekten har finansierats genom i första hand intäkter från andra delar av konstnärskapet t ex pedagogiska uppdrag eller från icke-konstrelaterade arbeten. Fem av konstnärerna uppger arbetsstipendium från Konstnärsnämnden och/eller Artist in Residence. En konstnär anger arbetsstipendium från fond / landsting / region. 10. Enkäten Tolv av konstnärerna tycker att antalet frågor i enkäten var bra, två anser att de var mindre bra, för övergripande. Sex konstnärer anser att frågorna i enkäten var relevanta, sex att de oftast var relevanta och en att de sällan var relevanta. Nio av konstnärerna tycker att enkäten fungerar som underlag till en större kartläggning av konstnärers arbetssituation i regionen, tre har svarat vet ej och en nej. Det tog i genomsnitt 0-15 min att svara på enkäten.

5 Sammanfattning intervjuer Konstnär i Västmanland Hur ser ditt konstnärskap ut? Hur struktureras ditt arbete geografiskt? De flesta konstnärer arbetar i sina ateljéer samt har några andra arbetsplatser. Både flertalet ateljéer och andra arbetsplatser, till exempel skolor, finns i Västmanland. När konstnärerna pratar om försäljning av konstverk innefattar det målningar, skulpturer, illustrationer, grafiska blad osv men även projekt och offentliga uppdrag. Beställare, uppdragsgivare eller samlare, inköpare har i många fall ingen direkt anknytning till just Västmanland. På vilka sätt möter du yrkesverksamma kollegor i ditt arbetsliv? De flesta har mycket kontakt med personer de träffat genom en folkhögskola, högskola eller liknade utbildningar. En del av personerna möter också sina kollegor genom sin arbetsplats, till exempel i ateljé som man delar med andra konstnärer eller som lärare på en konstskola. Flera av konstnärerna träffar också kollegor - konstnärer, intendenter, konstpedagoger med flera - när de arbetar med utställningar och happenings. På vilka sätt möter du din konstpublik / dina uppdragsgivare? Det mest frekventa svaret är genom utställningar, till exempel under vernissager. En del konstnärer har uppdragsgivare som söker upp dem. Många av konstnärerna har svårt att nå just uppdragsgivare. Vilka möjligheter har du till att utöva ditt yrke i länet? Inom vilka områden sysselsätter du dig i länet? De flesta av de intervjuade konstnärerna arbetar med någon form av pedagogisk verksamhet som ett komplement till arbetet med sina egna konstverk. Det är få konstnärer som kan försörja sig och arbeta heltid med sitt konstnärskap. Flertalet påpekar just svårigheten att finansiera den konstnärliga verksamheten mellan utställningarna eller uppdragen. Eller som många uttrycker det; tid att arbeta i ateljén. Upplever du att det är lätt eller svårt att arbeta som konstnär i länet och varför? Har du tillgång till den information, material och kunskap som ditt yrke kräver? De flesta konstnärer önskar en mötesplats för konstnärer, där man kan utbyta kunskaper och idéer. En plats för samtidskonst som konstnärerna menar inte finns i länet. I intervjun lyfter många konstnärer fram att det är svårt att hitta ateljéer, många tomma lokaler men med alltför höga hyror. Ingen av kommunerna i länet har ateljéstöd*. Atljéstöd är ett sätt att främja en infrastruktur och att samtidigt skapa mötesplatser för just konstens kulturutövare: konstnärerna (liknande dem t. ex. skådespelare finner i en teatergrupp eller musiker finner i en replokal. Red anm). Många påpekar att utbudet av konstnärsmaterial i länet är dåligt. Samtliga konstnärer pratar om hur bra det skulle vara med fler gallerier, oavsett om det är kommersiella eller konstnärsdrivna. Det råder brist på utställningsplatser. *Ateljéstöd i några av Sveriges största kommuner Stockholm: treårsperiod kr/år. Örebro: ospec. summa. Gävle: enligt beräkningsmodell, budget per år. Göteborg: treårigt, från en årsbudget, delas lika mellan beviljade. Malmö: Ja, 60 st, tvååriga f.n kr. Umeå: Inte åt enskilda konstnärer men staden subventionerar tre ateljéhus (som drivs i föreningsform) med ett trettiotal ateljéer. Av de större kommunerna i länen runt Stockholm har Eskilstuna, Uppsala, Västerås inte ateljéstöd.

6 Hur kan vi förbättra konstnärers möjligheter att verka i Västmanland? Vilka arbetsmöjligheter skulle du vilja ha inom ditt yrke? (Utställningar, pedagogiska uppdrag, offentliga gestaltningsuppdrag, projekt) Många av konstnärerna lyfter även här fram betydelsen av en mötesplats samt av ett nätverk. Inom arbeten med offentliga gestaltningar menar flera konstnärer att det är viktigt att utlysningar, intresseanmälningar och skissuppdrag ska bli enklare att ta del av och delta i. Många anser att det är viktigt att antalet offentliga gestaltningsuppdrag ökar. Konstnärerna tar även upp att arvoden till konstnärer ofta är bristfälliga, i förhållande till arbetstid och kompetens som krävs för att genomföra uppdrag. Har du behov av kontaktnät och stödnätverk inom länet för att föra ditt arbete vidare ut i landet och utlandet? Alla är intresserade av detta. Det är många som är osäkra på hur de ska kunna nå ut med sina verk till beställare och uppdragsgivare. De önskar kompetensutveckling och ett större nätverk som stöd i den delen av sin yrkesverksamhet. Snabba frågor Behöver du tillgång till: en screentryckverkstad 4 Ja - 9 NEJ ett konstnärssnickeri 9 Ja 2 Nej, 2 Nej, inte nu. ateljéplats 9 Ja 4 Nej professionell montering och inramning av fotografier 5 Ja 8 Nej mötesplats för konstnärer 13 Ja en digital verkstad 8 Ja 5 Nej grafikverkstad 5 Ja 8 Nej information om stipendier information om konstnärsmaterial 7 Ja 6 Nej kontakter med experter inom privata sektorn kontakter med utländska konstnärer litteratur och konsttidskrifter praktisk information om konstnärsyrket Önskar du delta i: speeddejting med nyckelpersoner inom kommunal sektor 11 Ja 2 Nej portfoliovisning för statens konstråd 11 Ja 2 Nej turnerande portfoliovisning mässor 11Ja 1 Nej, 1 kanske undersökande armkroksresor 11 Ja 2 Nej ateljésamtal 11 Ja 2 Nej open studio-evenemang mentorsprogram nordiskt samarbetsprojekt pop-up utställningar på oväntade platser 10 Ja 2 Nej, 1 kanske återkommande föreläsningar om konst och konstnärskap

7 grupputställningar enskilda utställningar i länet återkommande studiecirklar i konst konstmusikföreställningar 11 Ja 2 Nej 9 Ja 4 Nej Vill du ingå i arbetsgrupper för: publikationer en gallerikommission samlingsutställningar dokumentation av händelser undersökande skriftligt arbete 7 Ja 6 Nej Önskar du delta i (kostnadsfria) verkstäder eller seminarier i följande ämnen: stipendieansökan materialkännedom seriekonst och fanzines att skapa en professionell hemsida screentryck bokbinderi bildbehandling att dokumentera en utställning att dokumentera ett konstverk att skapa en professionell portfolio att driva eget företag performancekonst/experimentell konst samtidskonst bildanalys/konstteori offentlig konst skriva ett artist statement privata gallerier 6 Ja 7 Nej 8 Ja 4 Nej, 1 Kanske 8 Ja 4 Nej, 1 Kanske 7 Ja 6 Nej Skulle du vilja: att kritiker uppmärksammar västmanländsk konst diskutera och samarbeta mer med andra konstnärer och/eller kuratorer ge och få kritik ansöka om resebidrag för projekt inom länet hålla i workshops ett samtida galleri i länet 10 Ja 2 Nej,1 kanske

8 Visioner Beskriv din vision om en konst- och kulturvänlig stad Alla konstnärer som intervjuats önskar en mötesplats, en plats där man kan utbyta idéer och kunskap. En plats där kreativiten kan flöda, till exempel en ateljéförening där man kan arbeta tillsammas eller parallellt i separata ateljéer. Konstnärerna önskar en kunnig, öppen och djärv inställning till kultur. Utbildade konstnärers kompetenser kan användas bättre och i större grad i samhället. Man skulle även behöva se över såväl bidrag som stipendiestrukturer till konstnärer som väljer att bo i staden. Nästan alla pratar om fler platser att visa sin konst. Beskriv din vision om en konst- och kulturvänlig region Många svarade att visionen för en region är densamma som för den konst- och kulturvänliga staden. Samt det pågår flera konstnärliga samarbeten inom regionen. Ett utbyte av kunskap och kreativitet, ett sätt att stödja och utveckla varandra. Man ska inte glömma bort de konstnärer och gallerier som finns i mindre städer och kommuner. Det ska vara lätt att förflytta sig inom regionen och alla ska ha goda möjligheter att utvecklas och arbeta. Här lyfts även konstens betydelse för demokrati och yttrandefrihet särskilt fram. Hur upplever du de här frågorna? Lätta/svåra/relevanta/meningslösa? Alla konstnärer tyckte att frågorna var bra, men det skiljde sig något från person till person om de tyckte att de var svåra eller lätta att svara på. Kontakt / för mer information: Linda Wallenberg, kulturutvecklare konst Kultur- och Museiverksamheten Landstinget Västmanland konstivastmanland.se direkt/mobil tel: Karlsgatan Västerås

9 Bilaga 1- Statistik från föreningen Konstkonsulenterna i Sverige Statistik insamlad i januari och februari inför föreningens medverkan i Supermarket den februari, Län / Region Antal kommuner Invånare Yrkesverksamma konstnärer Konstnärsdrivna gallerier Verkstäder (föreningar) & Artist in Residence (AIR) Västmanlands län 10 ca ca verkstäder Region Gotland 1 ca ca verkstad Jämtlands län 8 ca ca verkstad Västernorrlands län 7 ca ca verkstäder 3 AIR Kalmar län 12 ca ca verkstäder Uppsala län 8 ca ca verkstad Örebro län 12 ca ca verkstäder Region Halland 6 ca ca verkstäder 5 AIR Norrbottens län 14 ca ca verkstäder 2 AIR Västra Götalandsregionen 49 ca ca verkstäder 5 AIR Sörmlands län 9 ca ca verkstäder Västerbottens län 15 ca ca verkstäder 2 AIR Gävleborgs län 10 ca ca verkstäder Östergötlands län 13 ca ca verkstad Region Skåne 33 ca ca 1000 ca 7 5 verkstäder 2 AIR Jönköpings län 13 ca ca 30 5 Dalarnas län 15 ca ca verkstäder 3 AIR

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-23 iiisala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-23 11(16) KFU9 Konstpedagogisk verksamhet Dnr2013/70 INLI!DNING Som en del i Aguelimuseets arbete med att utveckla

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Uppdrag och organisation Resurser Stipendier & bidrag Att ansöka Kriterier Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016

Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 Dokumentation workshop Reglab Fysisk planering 26 oktober 2016 REGLAB = Regional utveckling Lärande, analys, benchmarking Vi möts Vi lär Vi gör Medlemmarnas behov styr! Reglabs medlemmar Region Dalarna

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen.

A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen. blad 1 av 4 A.Gunilla Ferm, Skolgatan 4 C, 722 15 Västerås, Tel. 021-184466 gunilla.ferm@bredband2.com www.konstnarsföreningen.com / Gunilla Ferm Målar i olja, akvarell och tempera. Har även arbetat med

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i FORMULÄR FÖR KONSTNÄRER.

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 3 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Konstorganisationer i Skåne

Konstorganisationer i Skåne KulturSkåne Konstorganisationer i Skåne Innehåll Inledning 4 Institutet för konstnärer och konstförmedlare 5 Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare 6 Svenska

Läs mer

Utsikt från ateljéerna 2014

Utsikt från ateljéerna 2014 Stockholm, maj 2014 Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder över 3 300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 14 januari 2014 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län december 2013 12 993 (10,4 %) 6 187 kvinnor (10,5 %) 6 806 män (10,3

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar Sidan 1 (4) Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. OBS! En kopia på kontraktet ska också skickas med. VÄNLIGEN

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016

Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Tertialrapport 2 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016

Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Tertialrapport 2 om anmälan från enskild till IVO och lex Sarah inom socialtjänsten 2016 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

Bakgrund. Avtal om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk godkändes av regeringen i september 2008.

Bakgrund. Avtal om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk godkändes av regeringen i september 2008. Bakgrund Avtal om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk godkändes av regeringen i september 2008. Stora nyheten är konstnären får betalt för sitt arbete genom medverkansersättning.

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Ett steg mot framtidens konstscen

Ett steg mot framtidens konstscen Ett steg mot framtidens konstscen Men egentligen är lösningen mycket enkel: Ge bild- och formkonstnärerna skäligt betalt för det arbete de lägger ned i samband med utställningar! Att de själva är beroende

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon en kartläggning av landstingens informations- och utbildningsinsatser samt budgetbeslut Max blev döv på grund av en pneumokockinfektion vid

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer