HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31"

Transkript

1 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till kkr ( kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära tjänster uppgick till närmare 36% Årets resultat uppgick till kkr (1 096 kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till kkr (1 348 kkr) Kvartal 4 Nettoomsättningen uppgick till kkr ( kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 30% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära tjänster uppgick till närmare 52% Resultatet uppgick till -730 kkr (497 kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till kkr (601 kkr) Riksdagen beslutade att införa skatteavdrag för hushållsnära tjänster för de personer som har tjänsterna som löneförmån HomeMaid AB (publ) är ett tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder. HomeMaids tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. Bolaget erbjuder kunderna lösningar för alla typer av hushållsnära tjänster, kontorsservice och omsorg i hemmet. HomeMaid AB (publ) är noterat på AktieTorget och har ca aktieägare. HomeMaid AB (publ)

2 Verksamheten under rapportperioden År 2007 ett år av tillväxt HomeMaid har under år 2007 haft en stark tillväxt, främst inom segmentet hushållsnära tjänster, där tillväxten varit 36% under år Det fjärde kvartalet var tillväxten inom segmentet 52%. Den kraftiga tillväxten innebär att detta segment nu står för 59% av omsättningen. Under år 2007 har omsättningen ökat med totalt 21%. Under det första halvåret var tillväxten 15% och under det andra, då skattereduktionen genomfördes, 28%. Bolagets bedömning är att den ökade acceptansen för hushållsnära tjänster kommer att innebära en fortsatt hög efterfrågan. Nedan framgår tillväxtutvecklingen inom segmentet hushållsnära tjänster. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Segmentet hushållsnära tjänster står för 59% av omsättningen, en ökning med sex procentenheter jämfört med år Kontorsservice har en omsättningsandel om 28% (33%) och segmentet omsorg har minskat med en procentenhet till 13%. Årets resultat uppgår till kkr (1 096 kkr). De satsningar som gjorts under året syftar till att möjliggöra en lönsam expansion kommande år. Den ökade kostnadsmassan avser framförallt satsningar inom marknadsföring, uppbyggnad av organisationen samt utbyggnad av filialstrukturen. Under året har tre nya filialer startats; Luleå, Täby och Växjö. Uppskattningsvis tar det 6-12 månader innan en filial nått en omsättning som genererar positivt resultat. HomeMaids affärsidé är bland annat att finnas representerade på större orter där rikstäckande arbetsgivare har anställd personal. De etableringar som skett under år 2007 bör förbättra HomeMaids möjligheter att erhålla nya uppdrag från större arbetsgivare. Under året har en omstrukturering av dotterbolaget HomeMaid Care AB initierats. Som ett led i arbetet förvärvades inkråmet i KOM Hemtjänst i Täby under andra kvartalet. Detta tillsammans med omorganisation och övriga kostnadsreducerande åtgärder förväntas ge effekt under det första halvåret Kvartal 4 Under det fjärde kvartalet har den totala omsättningen ökat med 30%. Inom verksamhetsområdet hushållsnära tjänster har intresset hos framförallt privatpersoner ökat. Kundtillströmningen inom detta segment har, liksom föregående kvartal, varit betydande. Tillväxten inom affärsområdet har under det fjärde kvartalet uppgått till 52% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är i huvudsak organisk. 2

3 Verksamhetsområdet omsorg har ökat under motsvarande period med ca 21%. Ökningen är i sin helhet hänförlig till förvärvet av KOM Hemtjänst HB i Täby som gjordes under det andra kvartalet. Koncernens rörelseresultat uppgick till -856 kkr (579 kkr) för kvartalet, varav rörelseresultatet i dotterbolaget HomeMaid Care A B uppgick till 366 kkr (234 kkr). I moderbolaget har satsningar i form av marknadsföringskostnader och organisationsuppbyggnad påverkat resultatet negativt. Väsentliga händelser under året Den 1 juli infördes skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Avdraget riktar sig till privatpersoner och innebär i korthet att dessa har rätt att erhålla 50% av arbetskraftskostnaden i skattereduktion för köpta hushållsnära tjänster. Under det fjärde kvartalet har riksdagen beslutat om att göra det möjligt även för personer som har hushållsnära tjänster som förmån att kunna nyttja skatteavdraget. Detta beslut har stor betydelse för HomeMaid. Då HomeMaid är den leverantör av hushållsnära tjänster som har störst geografisk spridning förbättrar förslaget ytterligare bolagets möjligheter att attrahera arbetsgivare som är lokaliserade på flera orter. De nya reglerna gäller från och med Regeringen har tillsatt en kommitté vars uppgift är att lämna förslag om ett enklare och effektivare system än det nuvarande för det enskilda hushållet. Det innebär bland annat att subventionen om möjligt ska ges direkt i samband med köpet av tjänsten. Vidare ska utgångspunkten vara att den som är berättigad till subventionen inte skall behöva ansöka om eller begära den hos Skatteverket. Utredningen ska redovisas senast den 16 juni Årsstämman i maj beslutade att genomföra en företrädesemission. Emissionen övertecknades kraftigt. Genom nyemissionen tillfördes HomeMaid cirka 16,0 mkr efter emissionskostnader. Syftet med emissionen är att på bästa sätt ta tillvara effekterna av skatteavdraget för hushållsnäratjänster som startade den 1 juli samt att skapa en bas för att genomföra möjliga investeringar exempelvis förvärv. Under år 2007 har ett internt utvecklingsarbete initierats. Detta har bland annat resulterat i organisatoriska förändringar, lokala marknadssatsningar samt satsningar inom säkerhetsrutiner mm. Uppbyggnaden av organisationen har inletts syftande till att skapa förutsättningar för att bli kundens förstahandsval och branschens bästa arbetsgivare. Rekryteringsprocesser har genomförts och pågår för att attrahera personal såväl inom ledning som serviceassistenter. HomeMaid har etablerat sig i Växjö. Detta skedde genom att verksamheten i Växjö Hemservice förvärvades. Växjö bedöms vara en expansiv region har HomeMaid goda förutsättningar att bygga upp en verksamhet relativt snabbt. Förvärvet skedde i ett sent skede av kvartal ett. Under september startades en ny filial i Luleå. Luleå bedöms vara en ort där efterfrågan ökar på de tjänster som HomeMaid erbjuder samt att befolkningsunderlaget relativt snabbt bör kunna ge filialen kritisk massa. Filialen beräknas generera positivt resultat under första kvartalet år Fler och fler kommuner öppnar upp för privata alternativ inom äldreomsorgen. Under det första kvartalet fick HomeMaid auktorisation i Varberg och Falu kommun. Under april månad förvärvades rörelsen i KOM Hemtjänst HB i Täby av HomeMaids helägda dotterbolag HomeMaid Care AB. Genom förvärvet förstärks omsorgsverksamheten samt att expansion sker till ytterligare en kommun där kundvalsmodellen är etablerad. Under det första kvartalet skedde vissa större ägarförändringar. Univex, Universal Exports, har avyttrat hela sitt innehav i bolaget. Köpare var bland annat Backahill Utveckling AB. Backahill Utveckling AB och Ahlström & Partners AB har under perioden påkallat konvertering av konvertibla skuldebrev. Detta tillsammans med ovan beskrivna ägarförändringar innebar att nämnda bolag har ett innehav motsvarande 25% respektive 23% av rösterna per

4 Vid årsstämman fick styrelsen ett bemyndigande att besluta om nyemission av om högst nya aktier av serie B. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Bemyndigandet har inte utnyttjats till något förvärv under rapportperioden. Vid konstituerande styrelsemöte valdes Marie Ehrling till styrelsens ordförande. Moderbolaget har under året bytt namn från HomeMaid Hemservice AB (publ) till HomeMaid AB (publ) och dotterbolaget Fixelina AB har bytt namn till HomeMaid Care AB. Kassaflöde och investeringar År 2007 För perioden januari till december uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till kkr (1 348 kkr). Den företrädesemission som genomförts under år 2007 har tillfört kkr efter emissionskostnader. De investeringar som gjorts är framförallt produktionsbilar via finansiell leasing och kontorsinventarier. Investeringar har även skett i ett web-baserat planeringsverktyg. Verktyget ska effektivisera planeringen av verksamheten och möjliggöra ytterligare tillväxt och bidra till att öka stordriftsfördelarna. Kvartal 4 Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till kkr under det fjärde kvartalet jämfört med 601 kkr för motsvarande period år Kassaflöde från investeringsverksamheten under fjärde kvartalet avser framförallt materiella anläggningstillgångar i form av produktionsbilar, kontorsutrustning mm. Likviditet och ekonomisk ställning Koncernens likvida medel uppgick per till kkr jämfört med 815 kkr per Koncernens egna kapital uppgår per till kkr mot kkr (se förändring eget kapital). Soliditeten i koncernen uppgick till 55% respektive 22% vid årsskiftet. Koncernen har inga långfristiga skulder till kreditinstitut förutom skuld avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Under år 2006 utgavs skuldebrev med vidhängande optionsrätter. Vid nyteckning av maximalt aktier tillförs bolagets egna kapital ca 3,3 mkr utöver tidigare inbetald optionspremie. Bolagets aktiekapital kan därmed genom nyteckning öka med maximalt kr motsvarande en utspädning om ca 6%. Omräkning har skett av kurs och antal aktier utifrån fastställda optionsvillkor som en följd av företrädesemissionen. I moderbolaget redovisas en uppskjuten skattefordran på 2,8 mkr, vilket motsvarar den del av det skattemässiga underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år. I moderbolaget föreligger dock betydande uppskjutna skattefordringar pga underskottsavdrag. Outnyttjade underskottsavdrag uppgår per till ca 15 mkr, innebärande att taxerade underskottsavdrag för vilken uppskjuten skattefordran ej redovisats uppgår till cirka 5 mkr. Ett framtida nyttjande av dessa underskottsavdrag skulle motsvara ett värde om cirka 1,4 mkr. Moderbolaget under rapportperioden År 2007 Omsättningen för år 2007 uppgår till (47 109) kkr, en ökning om 23%. Rörelseresultatet uppgår till (727) kkr. Under år 2007 har investeringar skett med 552 kkr, varav 50 kkr avser goodwill som uppstått i samband med förvärv av verksamhet. Vid dessa förvärv har inga materiella tillgångar eller skulder övertagits. Likvida medel uppgår till (593) kkr per

5 Kvartal 4 Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till (13 193) kkr. Bolaget redovisar ett rörelseresultat om -535 (361) kkr. Under det fjärde kvartalet har investeringar skett om 172 kkr varav 0 kkr avser goodwill. Moderbolagets likvida medel exklusive checkräkningskredit uppgick per den 31 december 2007 till kkr, en ökning med kkr sedan årsskiftet. Utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå för stämman att utdelning inte ska ske. Händelser efter rapportperiodens utgång Almega har tillsammans med Demoskop gjort en mätning av utvecklingen och framtiden för hushållsnära tjänster. Resultaten av undersökningen presenterades i januari. Slutsatserna av undersökningen var bland annat att idag köper ca personer hushållsnära tjänster vilket är en mycket stark tillväxt för branschen. Vidare framkom det att vid val av leverantör var faktorer såsom förtroende, kunskap hos personalen och kvalitet på tjänsten avgörande. Ovanstående är en indikation på att efterfrågan för hushållsnära tjänster kommer att öka. I januari översteg tillväxten 50% i HomeMaid inom segmentet hushållsnära tjänster. Detta indikerar på att den höga tillväxttakten består. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Bokslutskommunikén för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i RR 31 Delårsrapporter för koncerner. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RR 32 Redovisning för juridiska personer. RR 32 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RR 32 tillåter. De mest väsentliga skillnaderna mellan koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper är att i moderbolaget hanterar leasing av produktionsbilar såsom operationell leasing samt att goodwill skrivs av linjärt enligt bedömd nyttjandeperiod. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Framtida utveckling Bolaget förutser en fortsatt betydande tillväxt under de kommande kvartalen och tillväxten för koncernen förväntas uppgå till 25-30%, varav tillväxten inom segmentet hushållsnära tjänster bedöms bli cirka 40%. På årsbasis förväntas bolaget generera positivt resultat. Bolaget kommer att fullfölja sin affärsplan, innebärande organisk utbyggnad av filialstrukturen i Sverige samt genomförande av kompletterande förvärv. Vidare kommer marknadsföringsinsatser och organisatoriska förstärkningar såväl som effektiviseringar av verksamheten att genomföras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till konjunkturen, medarbetare, politiska beslut, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har, i negativ riktning, inträffat under perioden som väsentligen påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av bolagets risker och hanteringen av dessa. 5

6 Granskning Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor. Årsstämma Årsstämma kommer att hållas i Halmstad 20 maj. Kommande finansiell information Delårsrapport för kvartal Halvårsrapport Delårsrapport för kvartal Halmstad Styrelsen 6

7 Nedanstående uppgifter avser koncernen och samtliga tal uttrycks i kkr om inte annat anges. Resultaträkning i sammandrag Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Omsättning Övriga intäkter Råvaror, förnödenheter & handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare: Resultat per aktie (kr) -0,04 0,05-0,11 0,11 Resultat per aktie efter utspädning (kr) -0,04 0,04-0,10 0,09 Utestående antal aktier (tusental)

8 Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet eget kapital Annat eget kapital Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit 0 68 Konvertibla lån Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa Eget kapital och skulder Soliditet 55,1% 22,3% Eget kapital per aktie (kr) 1,10 0,38 8

9 Förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt till- Annat eget Summa skjutet kapital kapital eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Optionspremier Apportemission Resultat kv Resultat kv Resultat kv Resultat kv Utgående eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Konvertering konvertibler Nyemission Nyemissionskostnader Resultat kv Resultat kv Resultat kv Resultat kv Utgående eget kapital

10 Kassaflöde i sammandrag Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansieringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering eller upptagna lån Förlagslån inklusive optionspremier Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

11 Segmentsredovisning i sammandrag - primärt segment Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Väst Intäkter Direkt hänförbara kostnader Resultat Gävle/Dala, Norrland Intäkter Direkt hänförbara kostnader Resultat Mälardalen Intäkter Direkt hänförbara kostnader Resultat Stockholm Intäkter Direkt hänförbara kostnader Resultat Syd och övriga orter Intäkter Direkt hänförbara kostnader Resultat Resterande kostnader är att betrakta som gemensamma. Segmentsredovisning i sammandrag - sekundärt segment Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Omsättning hushållsnära tjänster Omsättning kontorsservice Omsättning omsorg

12 Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Omsättning Övriga intäkter Råvaror, förnödenheter & handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

13 Balansräkning i sammandrag - moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 50 Skulder Checkräkningskredit 0 68 Konvertibla lån Skulder koncernföretag Leverantörsskulder Övriga skulder Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Summa skulder Summa Eget kapital och skulder

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer