HomeMaid Hemservice AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HomeMaid Hemservice AB (publ)"

Transkript

1 HomeMaid Hemservice AB (publ) Bokslutskommuniké Helåret 2006 Nettoomsättningen för år 2006 uppgick till kkr ( kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om ca 16% Rörelseresultatet uppgick till kkr (830 kkr) Periodens resultat efter skatt uppgick till kkr (794 kkr) motsvarande 2,0% (1,7%) av omsättningen Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2006 till kkr (-126 kkr) Kvartal 4 Nettoomsättningen för perioden uppgick till kkr ( kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om ca 22% Rörelseresultatet uppgick till 579 kkr (-210 kkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till 520 kkr (-226 kkr) Periodens resultat efter skatt uppgick till 497 kkr (69 kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för perioden till 601 kkr (-383 kkr) HomeMaid Hemservice AB (publ) är ett tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder. HomeMaids tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. Bolaget erbjuder kunderna lösningar för hushållsnära tjänster, kontorsservice och omsorg i hemmet. HomeMaid Hemservice AB (publ) är noterat på AktieTorget och har ca aktieägare. HomeMaid Hemservice AB (publ)

2 Verksamheten under rapportperioden Marknaden HomeMaid Hemservice AB (publ) har nått de tillväxtmål som satts för verksamhetsåret Omsättningen har ökat med ca 16% från kkr 2005 till kkr Den organiska tillväxten uppgår till 14.4%. Av nedanstående bild framgår omsättning per verksamhetsgren Hushållsnära tjänster +23,4% Kontorstjänster +9.7% Omsorgstjänster +10.1% Inom segmentet hushållsnära tjänster har en successiv ökning i efterfrågan noterats vilket också avspeglas i siffrorna ovan. Området omsorg innebär att kommuner överlåter hemtjänst/omvårdnad till privata leverantörer. Området har sedan ett par år sedan varit konkurrensutsatt i framförallt Stockholm med omnejd. Vi ser nu att kommuner även utanför storstäderna öppnar upp för privata aktörer. Segmentet kontorsstädning ses framförallt som komplement till befintlig verksamhet. Marknaden inom detta område kännetecknas av prispress men vår förhoppning är att begrepp som kvalitet och säkerhet får ökad betydelse. Kvartal 4 HomeMaid avslutar år 2006 i en starkt växande marknad. Omsättningsmässigt har två månader av tre rapporterats som "all time high". HomeMaid har under kvartal fyra fått auktorisation i Alingsås kommun såsom leverantör av omsorgstjänster. Organisation Under första kvartalet genomfördes en omorganisation i region Syd. Denna resulterade i ökad bemanning i Malmö samt att säljinsatsen ökade i regionen. Huvudkontoret i Halmstad flyttade under år 2006 till nya mer centrala lokaler för att få utökat utrymme och för att kunna genomföra en marknadssatsning lokalt. Under tredje kvartalet öppnades ett nytt kontor i Malmö. Under det första kvartalet har HomeMaid utvecklat sitt friskvårdskoncept för personalen för att leva upp till målsättningen om att vara branschens bästa arbetsgivare. Bolagets ledningsresurser har under tredje kvartalet förstärkts genom en rekrytering av en finanschef (CFO). Sida 2 av 10

3 Väsentliga händelser Den enskilt mest betydelsefulla händelsen under 2006 har varit valet till Sveriges riksdag. Valutgången har inneburit att majoritetsförhållandet i Sveriges riksdag har ändrats. Alliansen har under valrörelsen aviserat förändringar i skattesystemet som, om de genomförs, kommer att gynna branschen. I budgetpropositionen har regeringen behandlat framförallt ett område som har stor betydelse för HomeMaids verksamhet; skattereduktion för hushållstjänster. Nedanstående är utdrag ur budgetpropositionen (2006/07:1): Angående skattereduktion för hushållstjänster: "Regeringens bedömning: En skattereduktion bör införas avseende fysiska personers köp av hushållstjänster. Ett arbete kommer att inledas med att ta fram ett konkret förslag och regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag under våren Skattereduktionen bedöms kunna införas den 1 juli 2007." Finansdepartementet har under vintern upprättat "PM Skattelättnader för hushållstjänster" (Fi2006/7311) som ett flertal remissinstanser besvarat efter remissförfarande. HomeMaid har tagit en aktiv del i att påverka det slutliga förslaget i en riktning som kommer att gynna branschen och HomeMaid på bästa möjliga sätt. Förvärv och etableringar Inom verksamhetsgrenen hushållsnära tjänster har två förvärv genomförts. Vid halvårsskiftet förvärvades Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB i Uppsala och under det fjärde kvartalet förvärvades Sefyr Hemservice i Falun. Inkråmet i Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB förvärvades under det andra kvartalet. Genom förvärvet ökade affärsvolymen i Uppsala med ca 1,5 mkr på årsbasis. Utöver detta erhöll den lokala HomeMaidorganisationen värdefullt humankapital. En del av köpeskillingen betalades genom nyemitterade aktier. Nyemissionen registrerades i januari HomeMaid har i oktober förvärvat Sefyr Hemservice. Förvärvet har stärkt den lokala marknadspositionen i Falun. Säljaren har anställts i HomeMaid. Genom förvärvet tillförs HomeMaid en årlig affärsvolym om ca 500 Kkr. HomeMaid uppskattar att förvärvet tillför ett positivt resultat efter årsskiftet. Förvärvskostnader har belastat 2006 års resultat. Köpeskillingarna för ovan nämnda förvärv har i sin helhet betraktats som goodwill. Under det fjärde kvartalet har HomeMaid etablerat en ny filial i Örebro. Huvudinriktningen för filialen är hushållsnära tjänster. Etableringen beräknas bli lönsam under andra kvartalet Sida 3 av 10

4 Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till kkr år 2006 och kkr år Detta motsvaras av en ökning om kkr eller 16%. Av 2006 års omsättning är ca 712 kkr att anse som icke organisk omsättning vilket innebär en organisk tillväxt om 14.4%. Omsättningen har därmed utvecklats enligt plan. Koncernens rörelseresultat uppgick till kkr och för år 2005 till 830 kkr, innebärande en rörelsemarginal om 2.5% respektive 1.8%. Periodens resultat efter skatt uppgick till kkr mot 794 kkr för motsvarande period föregående år. Detta motsvaras av en marginal om 2.0% för år 2006 jämfört med 1.7% år Under 2006 har en mängd marknadsaktiviteter initierats. Bland annat har byte av logotyp och ny hemsida resulterat i icke ordinära utgifter. Efter noteringen på AktieTorget i november 2005, ingår löpande noteringskostnader i rörelseresultatet. Koncernen har under år 2006 påverkats positivt på grund av premiebefrielse avseende premien för avtalspension SAF-LO. Kvartal 4 Koncernens omsättning uppgick till kkr och för motsvarande period föregående år till kkr, en ökning med kkr eller ca 22%. Den organiska tillväxten uppgår till ca 19.5% det fjärde kvartalet. Koncernens rörelseresultat uppgick till 579 kkr och för motsvarande period föregående år till -210 kkr, innebärande en rörelsemarginal om 3.8% under det sista kvartalet Under det fjärde kvartalet har kostnader avseende etableringen i Örebro påverkat resultatet negativt. För att underlätta kommunikationen med HomeMaids intressenter har bolagets hemsida uppdaterats och omarbetats. Kostnader för detta har belastat fjärde kvartalets resultat. Liksom tidigare kvartal har resultatet påverkats positivt på grund av premiebefrielse avseende premien för avtalspension SAF-LO. HomeMaid noterades på Aktietorget i slutet av år Noteringskostnader av engångsnatur påverkade detta kvartals resultat negativt. I samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Fixelina AB under år 2004 gjordes en överenskommelse med säljaren om att bolaget skulle ta över ett pensionsåtagande. För att trygga detta pensionsåtagande har premier inbetalats. Tidigare år har endast del av åtagandet skuldförts och resterande har betraktats som en ansvarsförbindelse. I enlighet med IAS 37 har den del som tidigare redovisats som ansvarsförbindelse skuldförts under det fjärde kvartalet. Koncernens resultat har påverkats negativt. Periodens resultat efter skatt uppgick till 497 kkr mot 69 kkr för motsvarande period föregående år. Detta motsvaras av en marginal om 3.3% (0.6%). Kassaflöde och investeringar Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till kkr jämfört med -126 kkr för år Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förändring av rörelsekapital uppgår till kkr respektive kkr föregående år. Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till kkr. Av nämnda investeringar avser 421 kkr inkråmsförvärvet av Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB som genomfördes under andra kvartalet och 100 kkr förvärvet av Sefyr Hemservice. Sida 4 av 10

5 Kvartal 4 Koncernens kassaflöde under det fjärde kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till 601 kkr jämfört med -383 kkr för motsvarande period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förändring av rörelsekapital uppgår till 819 kkr respektive -158 kkr. Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 376 kkr. Av nämnda investeringar avser 100 kkr förvärvet av verksamheten i Sefyr Hemservice. Likviditet och ställning Koncernens kassa och bank uppgick per till 815 kkr jämfört med 426 kkr per Koncernens disponibla likviditet per , inklusive outnyttjade checkkrediter, uppgick till kkr och per till kkr. Koncernens egna kapital uppgår per till kkr mot kkr (se förändring eget kapital). Soliditeten i koncernen uppgick till 22.3% respektive 15.4%. Vid konvertering av utestående konvertibel om 1,5 Mkr uppgår den justerade soliditeten till 30.7%. De enskilda bolagen i koncernen har inga långfristiga skulder till kreditinstitut. I samband med förvärvet av verksamheten i Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB avsåg viss del av köpeskillingen aktier (motsvarande ett värde om 100 kkr). Apportemissionen har påverkat det egna kapitalet med 100 kkr. Som tidigare rapporterats tecknades och inbetalades premier för skuldebrev samt vidhängande optionsrätter under det första kvartalet. Inbetalda medel har påverkat det egna kapitalet positivt. Vid nyteckning av maximalt aktier tillförs bolagets egna kapital ca 3,5 Mkr utöver tidigare inbetald optionspremie. Bolagets aktiekapital kan därmed genom nyteckning öka med maximalt kr motsvarande en utspädning om cirka 7%. I moderbolaget redovisas en uppskjuten skattefordran på 2,8 Mkr, vilket motsvarar den del av det skattemässiga underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år. I moderbolaget föreligger dock betydande uppskjutna skattefordringar pga underskottsavdrag. Outnyttjade underskottsavdrag uppgår per till ca 12.6 Mkr, innebärande att underskott för vilket uppskjuten skatt inte redovisas i moderbolaget uppgår till cirka 2.6 mkr. Ett framtida nyttjande av dessa underskottsavdrag skulle motsvara ett värde om cirka 0.7 mkr. Kvartal 4 Jämfört med tidigare kvartal har koncernens kassaflöde visat en positiv utveckling. Som framgår av ovan har apportemissionen som genomfördes i samband med inkråmsförvärvet i Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB påverkat det egna kapitalet med 100 kkr. Emissionen beslutades under kvartal 4 men registrerades hos Bolagsverket först under första kvartalet år Redovisningsprinciper Denna delårsrapport/bokslutskommuniké har upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandards (International Financial Reporting Standards - IFRS) godkända av Europeiska Unionen (EU). Utformningen av rapporten följer IAS 34 Delårsrapportering (Interim Financial Reporting), vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 Delårsrapport för koncerner. Principerna är oförändrade jämfört med 2005 års årsredovisning. Granskning Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Sida 5 av 10

6 Framtida utveckling Under år 2007 kommer, med största sannolikhet, de förändringar på skatteområdet som aviserats av den nya regeringen att genomföras per Detta får betydande konsekvenser för HomeMaid både vad avser tillväxtmöjligheter samt framtida lönsamhetsutveckling. Bolaget förutser en kraftig tillväxt under 2007 speciellt under årets andra hälft. Koncernens hittillsvarande organiska tillväxt om ca 15% förväntas att kraftigt överträffas detta år. Styrelsen kommer att på bästa sätt försöka tillvarata tillväxtmöjligheterna. Bolaget kommer under året att fullfölja sin affärsplan, innebärande organisk utbyggnad av filialstrukturen i Sverige samt genomförandet av kompletterande förvärv. Vidare kommer marknadsföringsinsatser och organisatoriska förstärkningar att genomföras för att möta den stigande efterfrågan som förutses. De investeringar som genomföres under första halvåret 2007 för att möta en sannolikt kraftigt ökad efterfrågan under andra halvåret och framåt, kommer att påverka rörelsemarginalen. Årsstämma Tid och plats för ordinarie årsstämma kommer att meddelas vid ett senare tillfälle. Kommande finansiell information Delårsrapport för kvartal Halvårsrapport Delårsrapport för kvartal Halmstad Styrelsen Sida 6 av 10

7 Nedanstående uppgifter avser koncernen och samtliga tal uttrycks i Kkr om inte annat anges. Resultaträkning i sammandrag Okt-Dec Okt-Dec Januari-Dec Januari-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Omsättning Övriga intäkter Råvaror, förnödenheter & handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Uppskjuten skatt Periodens resultat Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare: Genomsnittligt resultat per aktie (kr) Utestående antal aktier (tusental) Sida 7 av 10

8 Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet eget kapital Annat eget kapital Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Avsättningar Skulder Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga skulder Summa skulder Summa Eget kapital och skulder Soliditet 22.3% 15.4% 18.2% Eget kapital per aktie (kr) Sida 8 av 10

9 Förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt till- Annat eget Summa skjutet kapital kapital eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Nyemission Fondemission Återbetalning av aktieägartillskott Årets resultat Utgående eget kapital 31 december Ingående eget kapital 1 januari Optionspremier Apportemission 1) Resultat kv Resultat kv Resultat kv Resultat kv Utgående eget kapital ) Emissionen registrerades hos Bolagsverket Sida 9 av 10

10 Kassaflöde i sammandrag Okt-Dec Okt-Dec Januari-Dec Januari-Dec (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansieringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering eller upptagna lån Förlagslån inklusive optionspremier Nyemission Återbetalat aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut HomeMaid Hemservice AB (publ), Kungsgatan 17, Halmstad. Tel Fax Sida 10 av 10

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Delårsrapport januari-september Händelser under delårsperioden januari-september Omsättningen ökade med 45% för perioden januari till september jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET

Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER 2010 FJÄRDE KVARTALET Bokslutskommuniké OKTOBER DECEMBER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättning 284 Mkr (300) Rörelseresultat 18 Mkr (12) Resultat före skatt 15 Mkr (9) Periodens resultat 7 Mkr (4) Periodens resultat per aktie före

Läs mer

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010

K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari - mars 2010 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari - mars 2010 2 K VA RTA L S R E D O V I S N I N G Q 1 2 0 1 0 C A P E R I O K VA RTA

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Q4 2013 har varit förändringens år! Nya AllTele har förbättrat lönsamheten, betalat lån och kvartal fyra är tredje kvartalet i rad med ett positivt resultat! 2013 i sammandrag (jämförelsetal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer