Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?"

Transkript

1 u l f ma g n u s s o n Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden Skatterättsnämnden och Förvaltningsrätten i Göteborg har nyligen genom två avgöranden kommit fram till att andelar i fastighetsförvaltande företag i samband med s.k. paketeringsförfaranden och efterföljande andelsförsäljningar utgör lagertillgångar ur skattesynpunkt. 1 Avgörandena har skapat osäkerhet inom fastighetssektorn när det gäller de inkomstskattemässiga konsekvenserna av försäljningar av paketerade fastigheter. 1 Inledning Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2003 infördes bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, som innebär att andelar i aktiebolag och ekonomiska föreningar under vissa specifika förutsättningar kan avyttras utan inkomstskattekonsekvenser. 2 Förutsättningarna för en sådan gynnsam skattemässig hantering kan såvitt är av intresse för denna artikel mycket kortfattat sägas innebära att aktierna eller andelarna inte får utgöra lagertillgångar i innehavarens verksamhet utan ska klassificeras som s.k. näringsbetingade andelar, dvs. som icke marknadsnoterade kapitaltillgångar. I och med att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar har avskaffats ges ett incitament till att bolagsförpacka värdefulla tillgångar som producerats inom en koncern. 3 Detta skulle gå till på så sätt att inför en försäljning av tillgångarna förs dessa in i ett eller flera dotterföretag i koncernen varefter dotterföretagen säljs. 4 Ett sådant förfarande leder till att säljaren inte behöver skatta för vad som i realiteten är en intäkt i näringsverksamheten. 5 Det kan konstateras att lagstiftaren vid införandet av reglerna om skatte frihet för vinster på näringsbetingade andelar förutsåg att bl.a. fastigheter skulle komma att förpackas i bolag inför externa försäljningar, men att det inte var motiverat att införa regler som försvårade eller motverkade sådana förpackningar. 6 Lag 1 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 19 maj 2011 (dnr 26-10/D) och Förvaltningsrättens i Göteborg dom den 2 maj 2011 (mål nr och ). 2 SFS 2003: Prop. 2002/03:96 s Prop. 2002/03:96 s Prop. 2002/03:96 s. 132 f. 6 Prop. 2002/03:96 s

2 stiftaren måste således anses ha accepterat förpackning av fastigheter i bolag med efterföljande skattefria andelsförsäljningar som ett fullt ut legitimt förfaringssätt. Genom två avgöranden under den senaste tiden har frågan prövats hur försäljningar av andelar i fastighetsförvaltande dotterföretag ska beskattas när fastig heterna förpackats i företagen i nära anslutning till de efterföljande externförsäljningarna av andelarna i dotterföretagen. Frågeställningen har prövats dels av Skatterättsnämnden genom ett förhandsbesked den 19 maj 2011 och dels av Förvaltningsrätten i Göteborg genom en dom den 2 maj Både Skatterättsnämnden och förvaltningsrätten kom fram till att andelarna i de fastighetsförvaltande dotterföretagen utgjorde lagertillgångar i respektive situation som de hade att pröva och att vinsterna vid andelsförsäljningarna därför var skattepliktiga i båda fallen. Emellertid resonerade Skatterättsnämnden och förvaltningsrätten på olika sätt för att komma fram till sina slutsatser. Det ska nämnas att förhandsbeskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen av både sökanden och Skatteverket samt att förvaltningsrättens dom är överklagad till Kammarrätten i Göteborg av den skattskyldige. Det kan konstateras att avgörandena har skapat en osäkerhet inom fastighetssektorn om och i så fall i vilken utsträckning det längre är möjligt att genomföra externa fastighetsförsäljningar genom s.k. paketeringsförfaranden med efterföljande andelsförsäljningar. Mot bakgrund av bl.a. detta lämnar jag i artikeln mina synpunkter på bedömningarna i de båda fallen och på de underliggande resonemangen. Först redogör jag dock kortfattat för sakförhållandena och skälen för ut gången i de båda avgörandena. Skatterättsnämndens förhandsbesked den 19 maj 2011 (dnr 26-10/D) Bakgrund En fastighetsförvaltande koncern ansökte om förhandsbesked. Ansökan gällde skattekonsekvenserna vid externa försäljningar av fastigheter paketerade i aktiebolag. Som ett naturligt led i den av koncernen bedrivna fastighetsförvaltningen sålde koncernen varje år ett antal fastigheter på den öppna marknaden. I stället för att de bolag som ägde fastigheterna själva sålde dessa avsåg koncernen att genom s.k. paketeringsförfaranden genomföra försäljningarna på följande sätt. 1. Koncernen bildade under år 2009 ett aktiebolag ( Bolaget ). 2. Bolaget skulle i sin tur under år 2010 bilda fem dotterbolag i form av aktiebolag ( Dotterbolagen ). 3. När en fastighet inom koncernen skulle säljas externt var avsikten att först överlåta fastigheten till underpris (köpeskillingen skulle motsvara skattemässigt värde) från det bolag som ägde fastigheten ifråga till ett av Dotterbolagen. 4. Därefter skulle Bolaget sälja aktierna i Dotterbolagen till externa köpare för marknadspris. 652

3 Bolaget förväntades att sälja samtliga Dotterbolag inom en treårsperiod alternativt kunde samtliga fem Dotterbolag komma att säljas under ett och samma år. Frågan i förhandsbeskedsärendet var om aktierna i Dotterbolagen skulle anses utgöra näringsbetingade andelar eller om aktierna skulle utgöra lagertillgångar. Vinst vid försäljning av näringsbetingade andelar är såsom redan har framgått i regel skattefri medan vinst vid försäljning av lagertillgångar är skattepliktig. Skatterättsnämndens bedömning Skatterättsnämnden konstaterade att Bolagets verksamhet skulle bestå i att delta i försäljningar av de fastigheter som skulle säljas externt samt att Dotterbolagen inte skulle komma att ha någon annan uppgift än att förvalta var sin fastighet. Avsikten var att samtliga paketerade fastigheter skulle vara avyttrade inom loppet av tre år. Vidare konstaterade Skatterättsnämnden att för att Bolagets aktier i Dotterbolagen skulle kunna komma att anses som lagertillgångar i handel med fastigheter krävdes att fastigheterna i Dotterbolagen skulle ha varit lagertillgångar i en sådan handel om fastigheterna i stället hade ägts direkt av Bolaget. Skatterättsnämnden ansåg att vare sig lagtexten eller förarbetena uteslöt att holdingbolag (i förevarande fall Bolaget) kunde omfattas av en sådan hypotetisk prövning. Härav följde enligt nämnden att det inte krävdes att Bolaget bedrev handel med fastigheter vid tidpunkten för förvärvet av aktierna i Dotterbolagen. Däremot menade nämnden att det krävdes att förhållandena vid försäljningen av aktierna måste vara sådana att en handel med fastigheter skulle uppstå om fastigheterna i stället hade ägts direkt av Bolaget. En sådan bedömning ska enligt nämnden göras bl.a. med beaktande av Bolagets syfte med innehaven. Mot bakgrund av syftet med internöverlåtelserna av fastigheterna och då avsikten var att aktierna i Dotterbolagen skulle säljas på den öppna marknaden så snart tillfälle uppkom, ansåg Skatterättsnämnden att fastigheterna skulle ha utgjort lagertillgångar i handel med fastigheter om de hade innehafts direkt av Bolaget. Detta innebar enligt Skatterättsnämnden att aktierna i Dotterbolagen var lagertillgångar hos Bolaget. En vinst vid försäljningen av aktierna i Dotterbolagen var därmed skattepliktig enligt nämnden. Skiljaktig mening En ledamot i Skatterättsnämnden var skiljaktig (med instämmande av sekreteraren) och ansåg att utgångspunkten för bedömningen av karaktären på aktierna i Dotterbolagen var den verksamhet som Bolaget självt bedrev och inte en verksamhet som kunde tänkas uppkomma om Bolaget självt hade ägt och bedrivit en verksamhet med fastigheterna i Dotterbolagen. Enligt givna förutsättningar bedrev Bolaget inte någon verksamhet med handel med fastig heter. Ledamoten ansåg därför att aktierna i Dotterbolagen var näringsbetingade andelar och att en vinst vid försäljningen av aktierna därmed skulle vara skattefri. 653

4 Förvaltningsrättens i Göteborg dom den 2 maj 2011 (mål nr och ) Bakgrund Ett dotterbolag i en fastighetskoncern bildade under år 2004 tillsammans med två andra koncernbolag 30 ekonomiska föreningar. Avsikten var att inför externa försäljningar av fastigheter till nybildade bostadsrättsföreningar paketera fastigheterna i de ekonomiska föreningarna och därefter sälja andelarna i de ekonomiska föreningarna till bostadsrättsföreningarna. Under år 2006 genomförde dotterbolaget fem försäljningar av andelar i ekonomiska föreningar och under år 2007 genomförde bolaget 11 sådana försäljningar. Under de båda nämnda åren sålde dessutom dotterbolaget 56 respektive 30 andelar i bostadsrättsföreningar. Eftersom försäljningarna av andelarna i bostadsrättsföreningarna såvitt framgår av förvaltningsrättens domskäl inte synes ha haft någon betydelse för den skatterättsliga bedömningen av dotterbolagets försäljningar av andelarna i de ekonomiska föreningarna kommer försäljningarna av andelarna i bostadsrättsföreningarna inte att beröras ytterligare. I korthet kan sägas att dotterbolaget genomförde försäljningarna av andelarna i de ekonomiska föreningarna på följande sätt. 1. Fastighetskoncernen träffade överenskommelse med företrädare för en bostadsrättsförening om försäljning av en fastighet. 2. Fastigheten överläts därefter till den ekonomiska föreningen för en er sättning som motsvarade fastighetens skattemässiga värde. 3. Dotterbolaget sålde sedan sina andelar i den ekonomiska föreningen till bostadsrättsföreningen för en ersättning som baserades på fastighetens marknadsvärde. 4. Efter att bostadsrättsföreningen förvärvat andelarna i den ekonomiska föreningen överfördes fastigheten till bostadsrättsföreningen genom fu sion eller transportköp. Den fråga som aktualiserades i målen var om dotterbolagets andelar i de ekonomiska föreningarna utgjorde näringsbetingade andelar eller om andelarna var lagertillgångar, dvs. samma skatterättsliga frågeställning som i det ovan nämnda förhandsbeskedsärendet. Förvaltningsrättens bedömning Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att det var ostridigt att dotterbolaget varken bedrev byggnadsrörelse eller handel med fastigheter, varför de för byggnadsrörelse och handel med fastigheter exklusiva reglerna i 27 kap. IL inte var tillämpliga. Förvaltningsrätten ansåg att andelarna i de ekonomiska föreningarna ut gjorde kapitaltillgångar vid tidpunkten för bildandet av föreningarna, men rätten gjorde en annan bedömning av andelarnas skattemässiga karaktär vid tidpunkten för försäljningarna och klassificerade andelarna härvid som lagertillgångar. Enligt förvaltningsrätten var det uppenbart att det hade förelegat 654

5 ett omsättningssyfte och att dotterbolagets verksamhet enbart varit inriktad på omsättning av fastigheter, eftersom det inte hade förekommit någon verksamhet i de ekonomiska föreningarna och att föreningarna saknat andra tillgångar än de överförda fastigheterna samt att dotterbolagets verksamhet endast hade bestått i att sälja andelarna i de ekonomiska föreningarna efter det att föreningarna försetts med en fastighet. Inte heller ansåg förvaltningsrätten att det var oskäligt att beskattning skulle ske, eftersom inte någon av de situationer som principen om karaktärskontinuitet har till syfte att skydda enligt domstolen var tillämplig i det aktuella fallet. Förvaltningsrättens slutsats blev därför att andelarna i de ekonomiska föreningarna skulle klassificeras som lagertillgångar och att vinsterna som uppkommit vid försäljningarna av andelarna således skulle beskattas. 2 Analys och reflektioner Om andelar i fastighetsförvaltande företag ska anses utgöra kapitaltillgångar (eller närmare bestämt näringsbetingade andelar) eller lagertillgångar ska enligt min mening i första hand prövas mot bestämmelserna om byggnadsrörelse och handel med fastigheter i 27 kap. IL. Först efter en sådan prövning torde det kunna bli aktuellt att pröva om andelarna i det fastighetsförvaltande företaget ska klassificeras som lagertillgångar enligt de allmänna reglerna i 17 kap. 3 IL. Det finns inte någon definition i IL av vad som inkomstskattemässigt avses med handel med fastigheter. För att avgöra om ett företag bedriver en sådan förvärvsverksamhet får man i stället tillämpa de allmänna bestämmelserna om näringsverksamhet i 13 kap. IL. 7 Denna bedömning torde framför allt få ske med beaktande av den omfattande rättspraxis som finns i frågan. Företagsskatteberedningen föreslog i sitt slutbetänkande 8 en lagreglering som innebar att handel med fastigheter skulle anses föreligga när någon be driver verksamhet som huvudsakligen avser försäljning av fastigheter, vilka uppenbarligen anskaffats för yrkesmässig avyttring. Likaså föreslog beredningen att den som under en femårsperiod köpt och sålt minst fem fastigheter skulle anses bedriva handel med fastigheter. Förslagen ledde emellertid inte till någon lagstiftning. 9 Genom lagstiftning år 1981 reglerades för första gången när fastigheter blir lagertillgångar (tidigare omsättningstillgångar) hos den som bedriver såvitt nu är av intresse handel med fastigheter. 10 Samtidigt infördes lagregler om när aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag ska utgöra lagertillgångar i handel med fastigheter. 11 Av förarbetena framgår att utgångspunkten för regleringen i denna del var att aktier och andelar i enlighet med dåvarande praxis 7 Prop. 1999/2000:2, del 2, s SOU 1977:86, s. 66 och Prop. 1980/81:68, del A, s. 150 f. 10 Bestämmelserna finns numera i 27 kap. 4 och 5 IL. 11 Bestämmelserna finns numera i 27 kap. 6 och 7 IL. 655

6 skulle behandlas på samma sätt som direktägda fastigheter om aktie- eller andelsinnehavet kunde ses som ett alternativ till ett direkt ägande. 12 I förarbetena sägs vidare att regeln utgår från det skattemässiga resultat som skulle ha uppkommit om företagets fastigheter i stället innehafts direkt av den skattskyldige. 13 För den som bedriver handel med fastigheter utgör fastigheter som förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt, dvs. genom ett oneröst fång, lagertillgångar enligt huvudregeln. 14 När den skattskyldige bedriver handel med fastigheter finns ett undantag från denna regel. Undantaget gäller det fall då det är uppenbart att fastigheten förvärvas för att till huvudsaklig del användas stadigvarande i annan näringsverksamhet än fastighetsförvaltning som bedrivs av den skattskyldige. 15 Andelar i ett fastighetsförvaltande företag anses som lagertillgångar om någon av företagets fastigheter skulle ha varit en lagertillgång i handel med fastigheter för det fall att fastigheten hade ägts direkt av den som innehar andelen. 16 Detta gäller dock bara om dessutom något av tre alternativa villkor är uppfyllt, såsom att det föreligger intressegemenskap mellan innehavaren av andelen och det fastighetsförvaltande företaget. 17 Med intressegemenskap avses att ägarföretaget och det fastighetsförvaltande företaget är moder- eller dotterföretag eller företag under i huvudsak gemensam ledning. 18 Den nu aktuella hypotetiska bedömningen får göras med tillämpning av bestämmelserna i 27 kap. 4 och 5 IL. 19 Redan av ordalydelsen i 27 kap. 4 första stycket första meningen IL (öv riga bestämmelser i 27 kap. 4 IL saknar intresse i detta sammanhang) framgår enligt min uppfattning att för att en genom ett oneröst fång förvärvad fastighet skattemässigt ska klassificeras som en lagertillgång krävs att den skattskyldige redan innan förvärvet av fastigheten bedriver handel med fastigheter eller anses bedriva handel med fastigheter till följd av att den skattskyldige innehar en lagertillgång. 20 Detta följer enligt min mening av att uttrycket bedriver används i bestämmelsen (dvs. verbet är skrivet i presens) och härav torde i sin tur följa att utgångspunkten för bedömningen av karaktären på den förvärvade fastigheten är den verksamhet som den skattskyldige redan bedriver vid tidpunkten för förvärvet. Detta är en uppfattning som delas av doktrinen 21 och därmed torde vara okontroversiell. 12 Prop. 1980/81:68, del A, s Prop. 1980/81:68, del A, s kap. 4 första stycket första meningen IL kap. 5 punkten 1 IL kap. 6 IL kap. 6 punkten 2 IL. 18 Prop. 1980/81:68, del A, s. 161 och Inkomstskattelagen En kommentar 2011, del 1, s. 868 (Mari Andersson, Anita Saldén Enérus och Ulf Tivéus). 20 Jfr 27 kap. 2 IL. 21 Se bl.a. Inkomstskattelagen En kommentar 2011, del 1, s. 863 f. (Mari Andersson, Anita Saldén Enérus och Ulf Tivéus), Fastigheten och skatten, s. 219 f. (Jan Kleerup och Hans 656

7 Eftersom bestämmelserna i 27 kap. 4 IL ska beaktas vid prövningen av om andelar i fastighetsförvaltande företag utgör lagertillgångar enligt kapitlets 6 är det även vid denna prövning enligt min uppfattning av avgörande betydelse vad andelsägaren bedriver för slag av verksamhet vid förvärvet av andelarna och inte vad för slags verksamhet som skulle kunna tänkas uppkomma om andelsägaren själv ägt och bedrivit en verksamhet med fastigheterna i det fastighetsförvaltande företaget (jfr den skiljaktiga meningen i förhandsbeskeds ärendet). Denna uppfattning har enligt min mening ett starkt stöd i en av Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) meddelad dom. 22 I rättsfallet, som avsåg ett överklagat förhandsbesked, ägde det aktiebolag som bedrev handel med fastigheter aktierna i ett aktiebolag vars enda uppgift var att i egenskap av ett s.k. holdingbolag i sin tur äga andelarna i fastighetsförvaltande företag. Skatterättsnämnden uttalade i förhandsbeskedet, vilket fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen utan egen motivering, att holding företaget inte utgjorde ett fastighetsförvaltande företag eftersom företaget inte ägde och inte heller hade ägt några egna fastigheter. Den omständigheten att holdingföretaget i sin tur innehade andelar i fastighetsförvaltande företag utgjorde enligt Skatterättsnämnden inte grund för att betrakta holdingföretaget som ett fastighetsförvaltande företag. Slutsatsen blev att varken det fastighetshandlande bolagets aktier i holdingföretaget eller holdingföretagets andelar i de fastighetsförvaltande bolagen utgjorde omsättningstillgångar (nuvarande lagertillgångar) enligt de särskilda reglerna för handel med fastigheter. Varken Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen ansåg således att holdingföretagets verksamhet skulle bedömas med utgångspunkt från vad företaget skulle ha ansetts be driva för slags verksamhet om det hade direktägt det fastighetsförvaltande dotterföretagets fastigheter. Det kan konstateras att bestämmelserna ifråga blev föremål för en strikt bokstavstolkning. 23 Skatterättsnämnden har efter Högsta förvaltningsdomstolens dom med likartad motivering som i notisfallet i vart fall i några inte överklagade förhandsbesked behandlat aktier i fastighetsförvaltande dotterföretag som näringsbetingade andelar, dvs. inte som lagertillgångar, där innehavaren enligt förutsättningarna varken bedrivit handel med fastigheter eller byggnadsrörelse. 24 Enligt Skatteverket framgår av lagtexten i 27 kap. 6 IL att aktie eller andel i vissa fall ska behandlas som lageraktie (lagertillgång) i det fall fastigheterna vid ett direktägande skulle ha varit lagertillgångar. Av ordalydelsen i bestämmelsen framgår enligt verket att andelarna bara är lagerandelar om de ägs direkt. 25 I denna del delar jag Skatteverkets uppfattning, dock med den Tegnander), Beskattning av byggnadsrörelse, andra upplagan, s. 59 (Leif Eriksson och Eskil Qwerin) samt Skattehandboken 2010, s. 26 (KPMG). 22 RÅ 2000 not Skattenytt 2001 rättsfallskommentarer, s. 314 (Robert Påhlsson). 24 Jfr bl.a. Skatterättsnämndens förhandsbesked den 30 januari 2003 (Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr 6/03) respektive den 31 januari 2008 (dnr /D). 25 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, del 3, s Stöd för sin uppfattning hämtar Skatteverket i RÅ 2000 not

8 reservationen att en annan bedömning torde göras om det mellanliggande bolaget är ett handels- eller kommanditbolag. 26 Vidare anför Skatteverket att i lagen anges som en grundläggande förutsättning att aktieägaren bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter för att en aktie ska kunna få karaktären av lageraktie (lagertillgång). 27 Skatteverket synes således inte vara av den uppfattningen att bedömningen ska ske på det sätt som majoriteten i Skatterättsnämnden har gjort i förhandsbeskedsärendet. Mot bakgrund av det ovan anförda och då främst med beaktande av Högsta förvaltningsdomstolens dom i RÅ 2000 not. 24 anser jag att majoriteten i Skatterättsnämnden inte har stöd för sitt synsätt, i vare sig några lagbestämmelser, förarbetsuttalanden eller rättspraxis. Däremot delar jag den i Skatterättsnämnden skiljaktiga ledamotens resonemang och jag anser således att holdingbolagets (Bolagets) aktier i de fastighetsförvaltande dotterföretagen inte utgör lagertillgångar enligt bestämmelserna i 27 kap. IL. Det som jag dock saknar när det gäller den skiljaktiga ledamotens uppfattning när han väl har konstaterat att aktierna inte utgör lagertillgångar enligt de särskilda reglerna för handel med fastigheter är en uttrycklig motivering till varför aktierna inte kan anses utgöra lagertillgångar enligt de allmänna reglerna i 17 kap. 3 IL. Eftersom ledamoten har konstaterat att aktierna i de fastighetsförvaltande dotterföretagen enligt hans uppfattning utgör näringsbetingade andelar bör han emellertid underförstått även ha gjort den bedömningen att aktierna inte heller är lagertillgångar enligt de generella bestämmelserna i 17 kap. 3 IL. Förvaltningsrätten i Göteborg har som lagstöd för uppfattningen att andelarna i de ekonomiska föreningarna i samband med avyttringarna ska klassificeras som lagertillgångar hänvisat till bestämmelsen i 17 kap. 3 IL. Av den bestämmelsens första stycke framgår att en lagertillgång är en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Förvaltningsrätten har således tilllämpat den allmänna regeln för lager i likhet med vad som gäller för värdepappersrörelse utan att för den skull hävda att dotterbolaget i fråga skulle anses bedriva värdepappersrörelse. För att en tillgång ska klassificeras som en lagertillgång ska den ingå i en näringsverksamhet som utgör rörelse. 28 Med rörelse avses annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. 29 Om kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar innehas som ett led i rörelsen, räknas innehavet dock till rörelsen. 30 Förvaltning av värdepapper utgör således inte rörelse. Den legala definitionen av näringsverksamhet finns i 13 kap. 1 första stycket andra meningen IL. Med näringsverksamhet avses enligt bestämmel 26 Jfr Förhandsbesked vid inkomsttaxeringen, s. 177 (Sture Bergström). 27 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, del 3, s SOU 2005:99, s kap. 24 första meningen IL kap. 24 andra meningen IL. 658

9 sen förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Begreppet förvärvsverksamhet används för att begränsa definitionen till sådan verksamhet som bedrivs i förvärvssyfte, dvs. i syfte att ge ett ekonomiskt utbyte eller annorlunda uttryckt i vinstsyfte. Med kravet på yrkesmässighet följer att verksamheten ska bedrivas regelbundet, varaktigt och med viss omfattning. 31 Kravet på yrkesmässighet kan ha betydelse för vilka beräkningsregler som ska tillämpas inom inkomstslaget näringsverksamhet och ett exempel på detta är frågan om köp och försäljning av värdepapper ska beskattas enligt näringseller kapitalvinstreglerna. 32 Kravet på självständighet torde i regel med automatik vara uppfyllt om verksamheten bedrivs i aktiebolagsform. 33 Eftersom Förvaltningsrätten i Göteborg har ansett att andelarna i de ekonomiska föreningarna i samband med avyttringarna skulle klassificeras som lagertillgångar måste domstolen även ha ansett att dotterbolagets verksamhet haft sådan omfattning att rörelsekriterierna har varit uppfyllda. Det är enligt min mening inte tillräckligt att konstatera att dotterbolaget har innehaft andelarna i de ekonomiska föreningarna för omsättning, dvs. försäljning. Att omfattningen av dotterbolagets verksamhet har varit sådan att andelarna i de ekonomiska föreningarna ska anses ingå i någon slags rörelse kan ifrågasättas, allra helst som ledning för bedömningen av denna fråga enligt min uppfattning bör hämtas från den rättspraxis som gäller för värdepappersrörelse. I ett antal domar har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att handel med värdepapper (värdepappersrörelse) har förelegat med hänsyn till verksamhetens yrkesmässighet. 34 I samtliga dessa fall hade bolagen inte någon annan verksamhet vid sidan av köp och försäljning av värdepapper. I en av de refererade domarna konstaterade Kammarrätten i Stockholm att bolagets omsättning har varit betydande och hastig, att antalet aktietransaktioner varit stort och att handeln har varit såväl varaktig som regelbunden. Verksamheten framstår därför inte som förvaltning av ägarens förmögenhet utan fastmer som en genom kortfristiga aktieaffärer självständigt yrkesmässigt bedriven värdepappershandel. Vid angivna förhållanden skall värdepappershanteringen beskattas enligt reglerna för rörelse. Regeringsrätten synes ha accepterat dessa domskäl och gjorde inte någon ändring. 35 I rättspraxis har således beaktats att omsättningen varit betydande och hastig, att antalet transaktioner varit stort samt att handeln varit regelbunden och varaktig. Särskild vikt har också lagts vid att affärerna varit kortfristiga. 36 Utöver nämnda praxis avseende värdepappersrörelse torde ledning även kunna hämtas från ett lagakraftvunnet förhandsbesked där ett företag avsåg att i stor omfattning (flera hundra bolag per år) yrkesmässigt förvärva ande 31 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, del 2, s Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, del 2, s Jfr Skatt på kapital, trettonde upplagan, s. 48 (Ulf Tivéus). 34 RÅ 1988 ref. 45 I och II samt RÅ 1988 not. 270 och RÅ 1988 ref. 45 II. 36 Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2011 års taxering, del 2, s

10 lar i vilande bolag, som upphört med tidigare bedrivna verksamheter, för att därefter lösa upp bolagen genom likvidation eller fusion. 37 Med hänsyn till verksamhetens karaktär, vilket även torde inkludera verksamhetens omfattning, fann Skatterättsnämnden såvitt nu är av intresse att andelarna i de förvärvade bolagen skulle anses som lagertillgångar eller liknande tillgångar. Med hänsyn till vad som bl.a. gäller för att en verksamhet ska klassificeras som värdepappersrörelse anser jag att den verksamhet som har bedrivits av dotterbolaget i förvaltningsrättsmålen inte kan hänföras till rörelse och därmed kan enligt min mening inte heller andelarna i de ekonomiska föreningarna anses utgöra lagertillgångar. Utan andelarna i de ekonomiska föreningarna ska enligt min uppfattning anses utgöra näringsbetingade andelar och härav följer att vinst vid försäljningen av andelarna ska vara skattefri. 3 Avslutande kommentarer Både Skatterättsnämnden och förvaltningsrätten har kommit fram till att andelarna i de fastighetsförvaltande dotterföretagen utgör lagertillgångar för ägarbolagen och att vinsterna vid andelsförsäljningarna därför är skattepliktiga. I båda fallen synes det avgörande ha varit att respektive koncern på ett organiserat sätt har hanterat sina fastighetsförsäljningar genom ett och samma bolag. Trots att omständigheterna i de båda fallen i stort sett är identiska den enda väsentliga skillnaden är enligt min mening att bolaget i förvaltningsrättens mål har genomfört fler andelsförsäljningar än vad som är fallet i förhandsbeskedsärendet motiveras skatteplikten på vitt skilda sätt. Skatterättsnämnden har ansett att andelarna i de fastighetsförvaltande företagen utgör lagertillgångar enligt reglerna i 27 kap. IL trots att detta inte kan anses följa av bestämmelsernas ordalydelse. Förvaltningsrätten har däremot ansett att andelarna i de fastighetsförvaltande ekonomiska föreningarna utgör lagertillgångar enligt de allmänna reglerna i 17 kap. 3 IL. Avgörandena och då inte minst de skilda motiveringarna har tyvärr skapat en osäkerhet om vad som gäller för fastighetskoncerner vid externa fastighetsförsäljningar genom s.k. paketeringsförfaranden med efterföljande andelsförsäljningar och har därmed även lagt en våt filt över transaktionsmarknaden inom fastighetssektorn. Mot bakgrund härav är det i första hand angeläget att Högsta förvaltningsdomstolen prövar det överklagade förhandsbeskedet samt gör principiella och vägledande uttalanden om hur de relevanta lagbestämmelserna ska tillämpas. Ulf Magnusson är skattejurist vid PwC i Stockholm. 37 Skatterättsnämndens förhandsbesked den 15 december 2008 (dnr 54-08/D). 660

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Paketering av fastigheter. Nybro Bostadsaktiebolag

Paketering av fastigheter. Nybro Bostadsaktiebolag www.pwc.com/se Paketering av fastigheter Nybro Bostadsaktiebolag Tillvägagångssätt att sälja fastigheter till slutlig extern köpare Nybro Bostadsaktiebolag AB Vi avger härmed vår rapport avseende paketering

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt?

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete med praktik i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? En studie om verksamhetens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ).

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 66 Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form av arbetsinsatser och överlåtelsen därför inte utgör en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 9 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Wallenstam Fastighets AB 70, 556894-8185 Ombud: Advokat Mart Tamm Vasagatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

DOM 2011-05-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-05-02 Meddelad i Göteborg DOM 2011-05-02 Meddelad i Göteborg Mål nr 2526-10, 10657-10 Enhet 1:5 1 KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 401 84 Göteborg Ombud: Advokaterna David Kleist och Mart Tamm Advokatfirman Vinge

Läs mer

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 20 Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. 2 kap.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 20 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Jonas Pernholt Advice Kvarnström Westin

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 september 2014 KLAGANDE 1. Aktiebolaget Familjebostäder, 556035-0067 2. Aktiebolaget Stockholmshem, 556035-9555 3. Aktiebolaget Svenska

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81 Målnummer: 469-07 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-11-30 Rubrik: Lagrum: Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna var kvalificerade

Läs mer

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512)

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512) HFD 2015 ref 59 Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref 43 Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 juli 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Stefan Lindh Advokatfirman Delphi Box 465 581 05 Linköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet 44 SKATTENYTT 00 Jari Burmeister & Ulf Tivéus Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet I artikeln diskuteras bl.a. om koncenbidragsreglern i IL uppnår syftet att kodifiera praxis. Hörutöver

Läs mer

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 54. Lagrum: 23 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 54 Vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen.

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 Ombud: Lars Haraldsson Haraldsson Consulting AB Kvinnebyvägen 123 589 33 Linköping MOTPART Skatteverket

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Chefsjurist Jonas Anderberg Mäklarsamfundet Juridik Box 1487 171 28 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen.

Bolaget ansåg att 17 kap. 5 är en särskild skatterättslig regel utan koppling till redovisningen. HFD 2015 ref 68 En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 18 maj 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB 3. Länna Möbler AB, 556311-2936 4. Peboda AB, 556294-6219 5. Peboda

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt

HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt HFD 2013 ref. 7 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16).

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16). HFD 2016 ref. 73 Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till

Läs mer

13 kap. 2 och 4, 22 kap. 3 och 7 och 23 kap. 2, 3, 9 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229)

13 kap. 2 och 4, 22 kap. 3 och 7 och 23 kap. 2, 3, 9 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 35 Vid uppdelning av verksamheten i en koncern på två företag genom en serie korsvisa överlåtelser till underpris har respektive företag direkt eller indirekt genom dotterföretag erhållit

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 6 februari 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Se partsbilaga Ombud: AA Ernst & Young AB 401 82 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 Målnummer: 3761-02 Avdelning: Plenum Avgörandedatum: 2004-01-29 Rubrik: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91 Målnummer: 7569-08 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-11-25 Rubrik: En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Mål nr 4366 4367-11 1 KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 2015 SKATTENYTT 775 GUSTAV AHL Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis Den 23 oktober 2013 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål om stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58 Målnummer: 6483-05 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2006-10-13 Rubrik: Ett nybildat "vilande" aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

10 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 oktober 2016 följande dom (mål nr ).

10 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 oktober 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 68 Fråga om en anställds förvärv av syntetiska optioner från arbetsgivaren ska ske på sådana villkor att optionerna ska behandlas som värdepapper vid beskattningen. Förhandsbesked angående

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200)

Lagrum: 3 kap. 3 andra stycket och 9 kap. 6 mervärdesskattelagen (1994:200) HFD 2015 ref 62 Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för

Läs mer

Paketering av fastigheter

Paketering av fastigheter Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng Paketering av fastigheter Lagertillgång eller kapitaltillgång? Författare: Emma Danielsson Handledare: Jan Bjuvberg

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 79

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 79 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 79 Målnummer: 3432-08 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-09-17 Rubrik: Ersättning från en hyresvärd till en bostadshyresgäst för att denne avstår från sin hyresrätt

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 51

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 51 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 51 Målnummer: 5218-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-07-31 Rubrik: En tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse till underpris i 53 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag

HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 28

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 28 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 28 Målnummer: 7708-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-04-26 Rubrik: Lagrum: Två fåmansföretag, som bedriver finansiell rådgivning respektive fondförvaltning,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 15 december 2015

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2013 ref. 11 Målnummer: 2613-12 Avdelning: Avgörandedatum: 2013-03-14 Rubrik: Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Isenkluster AB, 559013-5041 Ombud: AA och BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

20 Samordning mellan olika omstruktureringsregler

20 Samordning mellan olika omstruktureringsregler 513 20 Samordning mellan olika omstruktureringsregler För att de bestämmelser som reglerar omstruktureringar m.m. inte ska konkurrera med varandra har man i vissa fall lagreglerat i vilken ordning de ska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 17 november 2015 i

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2010 ref. 43 Målnummer: 7411-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2010-05-28 Rubrik: Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Box Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Box Stockholm DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7186 7190-15 KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, 556645-9755 Box 27308 102 54 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 36

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 36 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 36 Målnummer: 2921-05 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-07 Rubrik: Ett aktiebolag som förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse övergår till förvaltande

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 december 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Jur. kand. Fredrik Rosén LRF Konsult Box 565 201 25 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

Gränsdragning för värdepappershandel

Gränsdragning för värdepappershandel Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Juni 2005 Gränsdragning för värdepappershandel Författare: Maria Wulff Förord Jag vill inleda den här uppsatsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 7 april 2014 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Hansa Corner, 769609-6184 Ombud: AA och BB PricewaterhouseCoopers AB Box 4009 211 31 Malmö

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 29 Målnummer: 6832-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-04-05 Rubrik: En norsk stiftelse, som är delvis undantagen från skattskyldighet i Norge men inte omfattas

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. HFD 2014 ref 1 En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse. Lagrum: 3 kap. 25 mervärdesskattelagen (1994:200) AB Cerbo (bolaget)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 maj 2017 KLAGANDE Sveaskog Förvaltnings AB, 556016-9020 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt 111 30 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer