DOM Meddelad i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-05-02 Meddelad i Göteborg"

Transkript

1 DOM Meddelad i Göteborg Mål nr , Enhet 1:5 1 KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, Göteborg Ombud: Advokaterna David Kleist och Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen Göteborg ÖVERKLAGADE BESLUT Skatteverkets beslut den 17 december 2008, diarienr , och den 18 december 2009, diarienr SAKEN Näringsverksamhet; fråga om andelar i ekonomiska föreningar och andelar i bostadsrättsföreningar skall klassificeras som lagertillgångar eller kapitaltillgångar vid inkomsttaxering 2007 och 2008 Ersättning för ombudskostnader DOMSLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Förvaltningsrätten beviljar inte Guldmyran Bostadsrätt AB ersättning för ombudskostnader. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Sten Sturegatan måndag fredag Göteborg E-post: 09:00-15:00

2 2 BAKGRUND Allmänt om Guldmyrans försäljning av andelar i ekonomiska föreningar och andelar i bostadsrättsföreningar Guldmyran Bostadsrätt AB (Guldmyran) ingår i Wallenstam-koncernen. Guldmyrans verksamhet består i att förvalta fast och lös egendom samt att idka därmed jämförlig verksamhet. Under år 2004 bildade Guldmyran tillsammans med två andra dotterbolag i koncernen 30 stycken ekonomiska föreningar. Avsikten var att via de ekonomiska föreningarna överlåta fastigheter som ägdes av bolag i Wallenstam-koncernen till hyresgästbildade bostadsrättsföreningar. Efter att en överenskommelse om en fastighetsöverlåtelse träffats med företrädarna för en bostadsrättsförening såldes den aktuella fastigheten för det skattemässiga värdet från dotterbolaget till den ekonomiska föreningen. Därefter överlät Guldmyran och de två andra dotterbolagen sina andelar i den ekonomiska föreningen till bostadsrättsföreningen till ett värde som motsvarade fastighetens marknadsvärde. Fastigheten tillfördes därefter bostadsrättsföreningen genom fusion eller transportköp. Under år 2006 gjordes fem överlåtelser av andelar i ekonomiska föreningar och under år 2007 gjordes elva motsvarande överlåtelser. Vinsten för försäljningen av andelarna i de ekonomiska föreningarna uppgick under år 2006 till kr och under år 2007 till kr. I samband med försäljningarna av de förpackade fastigheterna i enlighet med beskrivningen ovan och då det fanns lägenheter som var tomma i fastigheterna förvärvade Guldmyran även dessa för att därefter sälja andelarna i bostadsrättsföreningarna. Under inkomståret 2006 förvärvade och sålde Guldmyran sammanlagt 56 andelar i bostadsrättsföreningar och under inkomståret 2007 såldes 30 andelar. Det redovisade resultatet avseende ande-

3 3 larna i bostadsrättsföreningarna uppgick för år 2006 till kr och för år 2007 till kr. Av avgörande betydelse för det skattemässiga utfallet är om andelarna i de ekonomiska föreningarna och i bostadsrättsföreningarna utgör lagerandelar eller näringsbetingade andelar, dvs. kapitaltillgångar. Det är i målet ostridigt att Guldmyran under den i målen aktuella perioden inte bedrev byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Skatteverkets beslut Skatteverket gjorde bedömningen att såväl andelarna i de ekonomiska föreningarna som andelarna i bostadsrättsföreningarna utgjorde lagerandelar och beslutade till följd därav att vinsterna som uppstått till följd av nämnda försäljningar skulle tas upp till beskattning med kr avseende taxeringsåret 2007 och med kr avseende taxeringsåret Skatteverket motiverade sina beslut på följande sätt. Utredningen visar att Guldmyrans affärsidé varit att avyttra andelar i ekonomiska föreningar samt att förvärva och avyttra andelar i bostadsrättsföreningar och Guldmyran bedrev bevisligen inte heller någon annan verksamhet, vilket styrks av att det inte skedde någon förvaltning av fastigheterna i Guldmyran. Inte heller de ekonomiska föreningarna som Guldmyran var delägare i bedrev någon verksamhet. Till följd härav gjorde Skatteverket bedömningen att hela Guldmyrans verksamhet varit inriktad på omsättning av de fastigheter som paketerats i de ekonomiska föreningarna och även såvitt avsåg de andelar i bostadsrättsföreningar som förvärvats har det funnits ett uttalat syfte att omsätta dessa så snart det var möjligt. Att Guldmyrans verksamhet i sin helhet bestått i köp och försäljning av andelar som redan vid förvärvet varit avsett för omsättning bekräftas enligt Skatteverket av att Guldmyran

4 4 inte redovisat några andra intäkter än vinster vid avyttringen av andelarna och att samtliga utgifter utöver räntor bokförts som en anskaffningsutgift för andelarna i de ekonomiska föreningarna och bostadsrättsföreningarna. Eftersom Guldmyran inte bedrivit vare sig byggnadsrörelse eller handel med fastigheter är inte bestämmelserna i 27 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillämpliga utan de generella bestämmelserna i 17 kap. 3 IL om vad som är en lagertillgång skall därför tillämpas. Med hänsyn till inriktningen på Guldmyrans verksamhet, antalet och omfattningen på affärerna med andelar i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar samt frånvaron av annan verksamhet gjorde Skatteverket bedömningen att andelarna utgjorde lagertillgångar. Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm har i några mål med liknande omständigheter funnit att omfattande försäljning av andelar i bostadsrättsföreningar skall anses utgöra yrkesmässig handel och att andelarna skulle betecknas som lagerandelar. Såvitt avsåg frågan om klassificering och om den skall göras för varje enskilt andelsinnehav så delade Skatteverket Guldmyrans uppfattning att det är möjligt att göra olika klassificeringar för olika andelsinnehav hos ett och samma företag men ansåg att man såvitt avsåg Guldmyran skulle göra en gemensam bedömning av andelarna i de ekonomiska föreningarna och för andelarna i bostadsrättsföreningarna, eftersom båda andelsformerna har förvärvats och avyttrats som ett led i Wallenstam-koncernens verksamhet med externa avyttringar av fastigheter till hyresgästbildade bostadsrättsföreningar. Till följd därav gjorde Skatteverket bedömningen att andelarna i de ekonomiska föreningarna och andelarna i bostadsrättsföreningarna skulle anses som lagertillgångar.

5 5 YRKANDEN M.M. Guldmyrans överklagande Guldmyran överklagar Skatteverkets beslut och yrkar i första hand att bolaget skall taxeras i enlighet med sina deklarationer. I andra hand yrkas att endast andelarna från bostadsrättsföreningarna skall betecknas som lagertillgångar. Guldmyran yrkar vidare ersättning för sina ombudskostnader i förvaltningsrätten. Till stöd för sin talan anför Guldmyran i huvudsak följande. I 27 kap. IL behandlas gränsdragningen mellan lager- och kapitaltillgångar avseende fastigheter, andelar i fastighetsförvaltande företag och tomter. Reglerna utgör speciallagstiftning inriktad på nämnda tillgångsslag och skall således ges företräde framför den allmänna regeln i 17 kap. 3 IL i enlighet med principen lex specialias derogat legi generali. En fastighet, en andel i ett fastighetsförvaltande företag eller en tomt som inte är lager enligt 27 kap. IL kan enligt Guldmyrans uppfattning inte i stället bli lager via en prövning enligt 17 kap. 3 IL. På motsvarande sätt kan en fastighet, en andel i ett fastighetsförvaltande företag eller en tomt som är lager enligt 27 kap. IL inte bli kapitaltillgång via en prövning enligt 17 kap. 3 IL. Detta är en naturlig ordning eftersom en parallell prövning av regelverken skulle innebära betydande svårigheter och helt förfela syftet med reglerna i 27 kap. IL. Skatteverket har å sin sida anfört att frågan om tillgångarnas karaktär inte kan bedömas utifrån 27 kap. IL eftersom bolaget inte bedriver handel med fastigheter utan handel med andelar i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar. Reglerna i 27 kap. IL är emellertid inte enbart tillämpliga vid direktförsäljning av fastigheter. Av 27 kap. 6 IL framgår att bestämmelserna i 27 kap. IL även omfattar försäljning av andelar i fastighetsförvaltande företag och följaktligen omfattas bolagets försäljning av reglerna i 27 kap. IL. En prövning enligt 27 kap. IL innebär att de aktuella andelarna endast kan vara lagertillgångar om Guldmyran bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter och det är ostridigt

6 6 att så inte är fallet. Sammanfattningsvis medför detta att andelarna inte kan betecknas som lagertillgångar. För det fallet att det ändå skulle bli aktuellt att bedöma andelarnas skattemässiga karaktär med stöd av reglerna i 17 kap. IL kan andelarna inte heller enligt dessa bestämmelser klassificeras som lagertillgångar, eftersom det, för att andelar i ekonomiska föreningar skall utgöra lager enligt dessa bestämmelser, krävs att andelarna liksom när det rör sig om aktier anses ingå i en yrkesmässig värdepappershandel. Guldmyran bedriver inte någon värdepappershandel, har inte till syfte att bedriva sådan handel och har följaktligen inte heller köpt andelarna i de ekonomiska föreningarna på marknaden i omsättningssyfte. Bolagets syfte har varit att sälja fastigheter och det har skett i form av försäljning av andelar i dotterföretag. I sammanhanget kan även noteras att andelarna har behandlats som anläggningstillgångar i Guldmyrans årsredovisningar. Skatteverket anser att bedömningen av om Guldmyrans andelar i de ekonomiska föreningarna och i bostadsrättsföreningarna skall anses utgöra lagertillgång eller inte skall göras mot bakgrund av omsättningssyftet, omfattningen av verksamheten och frånvaron av annan verksamhet än den aktuella försäljningen. Guldmyran anser att dessa kriterier är ytterst diffusa. Från rättssäkerhetssynpunkt är det betänkligt att Skatteverket valt att upptaxera bolaget med ett betydande belopp på en grund som från Guldmyrans sida var helt omöjlig att förutse, eftersom den såvitt Guldmyran känner till aldrig tidigare har tillämpats. Inte heller i Skatteverkets egen handledning framgår att andelar kan anses vara lagertillgångar på den grunden som Skatteverket nu gör gällande. I stället anges i handledningen att andelar endast kan vara lagerandelar i byggnadsrörelse och i yrkesmässig värdepappershandel.

7 7 Såvitt avser Guldmyrans försäljning av enstaka andelar i bostadsrättsföreningar kan dessa inte jämföras med de ovan behandlade andelarna avseende fastighetsförsäljning via paketering. För det fallet en klassificering av andelarna anses kunna ske enligt 17 kap. IL uppkommer frågan om andelarna i bostadsrättsföreningarna kan anses ingå i en yrkesmässig värdepappershandel eller utgöra lager på annan grund. Så är inte fallet. Guldmyran har inte bedrivit någon handel med bostadsrättsandelar, har inte som syfte att bedriva sådan handel och har följaktligen inte heller köpt andelarna på marknaden i omsättningssyfte. Andelarna har erhållits som bytesvederlag vid koncernens försäljning av fastigheter och Guldmyran har därefter förvaltat dem tills de kunnat säljas för ett rimligt pris på marknaden. Även dessa andelar har behandlats som anläggningstillgångar i bolagets årsredovisningar. Till stöd för sin talan åberopar Guldmyran tre rättsintyg från professorerna Christer Silfverberg och Bertil Wiman samt juris doktorn och civilekonomen samt tillika docenten i skatterätt Richard Arvidsson. Skatteverkets obligatoriska omprövningsbeslut Skatteverket beslutade därefter genom obligatoriska omprövningsbeslut att inte ändra sina tidigare beslut samt anförde bl.a. följande. Det framgår inte på något sätt av vare sig lagtexten eller praxis att en prövning enligt 17 kap. 3 IL på sätt Guldmyran gjort gällande skulle vara förbehållen just yrkesmässig värdepappershandel utan även annat slag av verksamhet som inte faller in under 27 kap. IL kan enligt Skatteverkets uppfattning prövas mot bestämmelsen. Guldmyran har gjort gällande att det inte finns några avgöranden i praxis där andelar ansetts utgöra lagertillgångar. Detta anser Skatteverket skall ses mot bakgrund av att reglerna infördes i juli 2003 samt att det i Guldmyrans

8 8 fall finns ett antal omständigheter som skiljer sig från andra paketeringsfall, såsom antalet affärer, skapandet av ett stort antal ekonomiska föreningar som ligger i lager, kombinationen med förvärven av andelar i bostadsrättsföreningar samt att Guldmyran inte bedrivit någon annan verksamhet vid sidan av de aktuella affärerna. Muntlig förhandling i förvaltningsrätten Förvaltningsrätten har den 4 april 2011 hållit muntlig förhandling i målen. DOMSKÄL Är reglerna i 27 kap. IL tillämpliga? Tillämplig lagstiftning I 27 kap 1 IL uttalas att i 27 kap. finns bl.a. särskilda bestämmelser om byggnadsrörelse och handel med fastigheter i 2 8 och 18. Förvaltningsrättens bedömning Reglerna i 27 kap. IL är specialregler som behandlar bl.a. byggnadsrörelse och handel med fastigheter och under vilka förhållanden fastigheter som tillhör en sådan verksamhet kan utgöra lagertillgångar. För att reglerna i 27 kap. IL över huvud taget skall bli tillämpliga krävs att den skattskyldige bedriver någon av de verksamheter som anges i 27 kap. IL. Under förvaltningsrättens muntliga förhandling har Guldmyran vitsordat att man inte bedriver vare sig byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Mot bakgrund härav är de för byggnadsrörelse och handel med fastigheter exklusiva reglerna i 27 kap. IL inte tillämpliga.

9 9 Skall andelarna klassificeras som lagertillgångar eller kapitaltillgångar? Tillämplig lagstiftning Av 17 kap. 3 IL framgår att en lagertillgång är en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. I 25 kap. 3 andra stycket IL föreskrivs att med kapitaltillgång avses annan tillgång i näringsverksamhet än bl.a. lagertillgång. Förvaltningsrättens bedömning Grundläggande för den svenska inkomstbeskattningen är att denna skall vara neutral och likformig. Kontinuitetsprincipens syfte är bl.a. att minska skattemässiga vinster av vissa transaktioner, säkerställa framtida beskattning av olika skattemässiga reserveringar m.m. samt att möjliggöra att vissa transaktioner inte beskattas. Kontinuitetsprincipen medger bl.a. att olika typer av obeskattade vinster kan överflyttas till ett annat skattesubjekt, vilka uppstått till följd av olika avskrivningar eller avsättningar. Tillgångar har olika skatterättslig karaktär och klassificeringen av dessa styr beskattningen av den löpande avkastningen och hur inkomsten beräknas vid avyttring av en tillgång. Det föreligger skattemässiga skillnader mellan olika typer av tillgångar. Karaktärskontinuitet innebär att den skatterättsliga karaktären hos en tillgång inte förändras, trots att ägaren till tillgången förändrar sin verksamhet eller att tillgången överlåts. Motivet för att upprätthålla principen om karaktärskontinuitet är att växling av inkomstslag, som leder till antingen mindre- eller merbeskattning, skall undvikas. De syften, som motiverar skatteskillnader med avseende på tillgångars olika karaktärer, riskerar att

10 10 inte uppfyllas om karaktärsbyten kan ske utan att beskattning utlöses, jfr RÅ 2009 ref. 36 och Persson Österman: Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1997, sid. 29 och 67 ff. I målen är upplyst att Guldmyran inte bedrivit någon fastighetsförvaltande verksamhet utan att verksamheten endast bestått i att bilda ekonomiska föreningar och att sälja andelar i dessa samt att förvärva och sälja andelar i bostadsrättsföreningar. I bokföringen förekommer inga övriga redovisade inkomster utöver de vinster som uppkom i anledning av nämnda andelsförsäljning. De ekonomiska föreningarna bildades under år 2004 och det har aldrig bedrivits någon verksamhet i dessa. Initialt var de ekonomiska föreningarna tomma. Efter att en överenskommelse träffats mellan hyresgästerna och Wallenstamkoncernen om övertag av en fastighet överläts fastigheten till en av de ekonomiska föreningarna, varefter Guldmyran sålde sina andelar i den ekonomiska föreningen till den bostadsrättsförening som bildats av hyresgästerna. Samtliga transaktioner hade ett tidsmässigt samband. Såvitt avser andelarna i bostadsrättsföreningarna förvärvade Guldmyran dessa i samband med försäljningen av fastigheten till den enskilda bostadsrättsföreningen för det fallet att det fanns vakanta lägenheter. Guldmyran sålde därefter merparten av dessa lägenheter under löpande år till externa köpare på den öppna marknaden via fastighetsmäklare. Andelar i helägda dotterbolag betecknas normalt som kapitaltillgångar. Till följd härav anser förvaltningsrätten att andelarna i de ekonomiska föreningarna utgjorde kapitaltillgångar vid tidpunkten då respektive förening bildades. Som nämnts ovan har det i rättspraxis som huvudregel uppställts ett krav på karaktärskontinuitet i samband med att en tillgång överlåts. Frågan är om detta krav skall upprätthållas såvitt gäller andelarna i de ekonomiska föreningarna eller om dessa ändrar karaktär i samband med försäljningen. Mot bakgrund av att det inte förekommit någon verksamhet i de ekonomiska föreningarna och att dessa utöver de överförda fastigheterna

11 11 saknat övriga tillgångar och att Guldmyrans verksamhet endast bestått i att sälja andelarna i de ekonomiska föreningarna efter att dessa försetts med en fastighet är det enligt förvaltningsrätten uppenbart att det varit fråga om ett omsättningssyfte och att Guldmyrans verksamhet enbart varit inriktad på omsättning av fastigheter. Detta talar enligt förvaltningsrättens bedömning för att karaktären på andelarna i de ekonomiska föreningarna i samband med avyttringen skall klassificeras som lagertillgångar. Denna bedömning stöds enligt förvaltningsrätten av att inte någon av de situationer som principen om karaktärskontinuitet har till syfte att skydda är tilllämpliga i det nu aktuella fallet, varför det inte kan anses oskäligt att avskattning sker. Såvitt avser andelarna i bostadsrättsföreningarna anser förvaltningsrätten att på grund av det nära samband i tiden mellan Guldmyrans förvärv av dessa och den efterföljande försäljningen omsättningssyftet varit så klart uttalat att dessa andelar skall klassificeras som lagertillgångar redan i samband med förvärvstidpunkten. Till följd härav kan vare sig andelarna i de ekonomiska föreningarna eller andelarna i bostadsrättsföreningarna klassificeras som näringsbetingade andelar och vinsterna skall tas upp till beskattning. Guldmyrans överklagande skall därför avslås. Ersättning för ombudskostnader Tillämplig lagstiftning Enligt 3 lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i mål och ärenden om skatt, m.m., skall en skattskyldig efter framställan beviljas ersättning för kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövts i ett mål för att tillvarata hans rätt om den skattskyldige helt eller

12 12 delvis vinner bifall till sina yrkanden i målet, målet avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns synnerliga skäl för ersättning. Förvaltningsrättens bedömning Rätt till ersättning för ombudskostnader föreligger inte med hänsyn till att Guldmyran inte vunnit bifall till sina yrkanden. Inte heller föreligger rätt till ersättning på någon annan grund, då målet inte avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen och synnerliga skäl inte heller är för handen. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3104 b) Ann-Louise Björnsson I avgörandet har rådmannen Ann-Louise Björnsson, ordförande, samt nämndemännen Britt-Marie Björklund, Jan Lindqvist och Thomas Asker deltagit.

13 Bilaga 1 HUR MAN ÖVERKLAGAR DV 3104 B Producerat av Domstolsverket Om Ni vill överklaga förvaltningsrättens dom/beslut ska Ni skriva till Kammarrätten i Göteborg. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. Tala om varför Ni anser att domen/beslutet ska ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som Ni anser ha betydelse och som Ni inte tidigare gett in. För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom två månader från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. För offentlig part räknas dock tvåmånaderstiden från den dag då domen/beslutet meddelades. (Angående beräkningen av tiden för överklagande, se nedan.) Tala om vilken dom eller vilket beslut Ni överklagar genom att anteckna förvaltningsrättens namn och målnummer. Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Adress och telefonnummer till Er arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där Ni kan nås för delgivning. Har Ni redan tidigare lämnat dessa uppgifter i målet och om de fortfarande är aktuella behöver Ni inte uppge dem igen. Om Ni anlitar ombud kan ombudet i stället underteckna skrivelsen. Ombudet ska sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska Ni utan dröjsmål anmäla ändringen till kammarrätten. Adressen till förvaltningsrätten framgår av förvaltningsrättens dom/beslut. Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till förvaltningsrätten. Sista dagen för överklagande är i regel den dag som genom sitt tal i månaden motsvarar den dag Ni fick del av domen/beslutet. Om Ni fick del av förvaltningsrättens dom/beslut t.ex. den 30 juni måste besvärshandlingen ha kommit in senast den 30 augusti. Om Ni fick del av domen/beslutet en dag med ett tal i månaden som inte finns i slutmånaden löper besvärstiden ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick del av domen/beslutet t.ex. den 31 juli måste besvärshandlingen ha kommit in senast den 30 september. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Mål nr 4366 4367-11 1 KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3686-13 1 KLAGANDE Robert Aschberg, 520319-0011 Ombud: Lars-Erik Olsson City Skatt Sverige AB Kungsgatan 14 652 24 Karlstad MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-19 Meddelad i Göteborg Mål nr 1727-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Antalis AB, 556076-2022 Box 4014 422 04 Hisings Backa MOTPART Chalmers tekniska högskola AB, 556479-5598 Ekonomiavdelningen/Inköp

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Föredragande: Per Läckström DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Mål nr 1859-14 1 KLAGANDE Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen 551 89 Jönköping MOTPART Polismyndigheten i Jönköpings län, Tillståndssektionen

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8027-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Åkab Nät och Skog AB, 556153-1582 Centralgatan 31 901 31 Åsele MOTPART Energimarknadsinspektionen Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Box Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Box Stockholm DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7186 7190-15 KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, 556645-9755 Box 27308 102 54 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Alexander Rappe 2013-03-20 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE EuroSign AB, 556799-2267 Box 729 191 27 Sollentuna Ombud: Göran Johansson Eversheds Advokatbyrå AB Box 14055 104 40 Stockholm MOTPART Region

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-05-05 Meddelad i Malmö Mål nr 3566-14 1 SÖKANDE Hydrema Sverige AB, 556174-5760 Hjalmar Petris väg 44 352 46 Växjö MOTPART Höganäs kommun Stadshuset 263 82 Höganäs SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 655-15 1 SÖKANDE Midroc Electro AB, 556436-3595 Box 501 811 25 Sandviken Ombud: Advokat Charlotte Dolk Advokatbyrån Hellgren Linander KB Box 24053

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Enhet 14 BESLUT 2014-01-31 Meddelat i Stockholm Mål nr 1615-14 1 SÖKANDE Rolf INGEMAR Norrman, 561215-7312 Norrbyn 1621 823 91 Kilafors MOTPART Sveaskog Förvaltnings AB (publ), 556016-9020 c/o Chefsjurist

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Caroline Löfling DOM 2016-02-15 Meddelad i Falun Mål nr 173-16 1 SÖKANDE Prickman AB, 556587-1968 Ombud: Advokat Johanna Näslund och jur kand Ida Karlsson Advokatfirman Lindahl KB Box 143 701 42 Örebro

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Anna Aktermo 2012-01-31 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Brandservice Örestads Brandtjänst AB, 556135-4738 Ridspögatan 2 213 77 Malmö MOTPART Lunds universitet, 202100-3211 Box 117 221 00 Lund SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Direktdemokratisk samling c/o Jobjörn Folkesson Sturegatan 12 A 753 14 Uppsala MOTPART Skatteverket Skattekontoret Uppsala 751 87 Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

DOM 2013-10-28. Mål nr 778-13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ UTREDNINGEN I MÅLET

DOM 2013-10-28. Mål nr 778-13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ UTREDNINGEN I MÅLET FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ DOM 2013-10-28 Mål nr 778-13 4 UTREDNINGEN I MÅLET Förvaltningsrättens bedömning som redovisas senare under en egen rubrik grundar sig bland annat på den utredning som föreligger

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2017-01-10 Meddelad i Göteborg Mål nr 2088 2089-16 1 KLAGANDE Skatteverket Skattekontoret Västervik 593 85 Västervik MOTPART Samfällighetsföreningen Bara Fiber, 717914-1028

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-03-23 Meddelad i Falun Mål nr 905-16 1 SÖKANDE Olssons Elektromekaniska AB, 556245-2887 Box 37 274 03 Rydsgård MOTPART Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Hifab AB, 556125-7881 Magasinsgatan 22 411 18 Göteborg Ombud: Advokaterna Anna Hofling Johansson och Robert Deli Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 9 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Wallenstam Fastighets AB 70, 556894-8185 Ombud: Advokat Mart Tamm Vasagatan

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-15 Meddelad i Malmö Mål nr 13260-15 1 SÖKANDE Sydöstbagerierna ekonomisk förening, 769604-6239 Industrigatan 20 291 36 Kristianstad MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-03-11 Meddelad i Malmö Mål nr 955-14 1 KLAGANDE Kraftord/Staffan Sjöberg, 530915-1610 Graffmansgatan 12 412 73 Göteborg MOTPART Landskrona stad Stadsledningskontoret Stadshuset 261 80 Landskrona

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-06-28 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE EMSG Sverige AB, 556798-7978 Bergkällavägen 33 192 79 Sollentuna Ombud: Björn Kärrberg Kunskapsbolaget KLN AB Regeringsgatan 93 111 39 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM 2016-08-11 Meddelad i Jönköping Mål nr 1454-16 1 KLAGANDE Skatteverket MOTPART Erik Jönsson, 171213-0515 Flyghamnsvägen 18 Lgh 1401 183 64 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-07 Meddelad i Malmö Mål nr 12589-15 1 SÖKANDE ÅF-Infrastructure AB, 556185-2103 Väpnaregatan 6 281 50 Hässleholm MOTPART Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Heden, Göteborgs Stad Bakgrund Fastigheten uppfördes 1929 och är belägen i de centrala delarna av Göteborg. Den har 7 plan ovan mark, inklusive

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-12-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 28268-13 1 SÖKANDE Dustin AB, 556237-8785 Ombud: Advokaterna Nicklas Hansen och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Växjö

DOM Meddelad i Växjö DOM 2016-02-15 Meddelad i Växjö Mål nr 3972-15 1 SÖKANDE Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740 113 97 Stockholm Ombud: Advokaten Johan Linder Säverman Advokaten Christel Rockström Wistrand Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

DOM 2011-04-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-04-13 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 02 DOM 2011-04-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 4841-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Anders Simonsson Burenstam & Partners AB Nybrogatan 11 114 39 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357

meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 19 december 2008 KLAGANDE Cloetta Fazer AB, 556014-2357 Ombud: Lars Haraldsson Haraldsson Consulting AB Kvinnebyvägen 123 589 33 Linköping MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 12 DOM 2014-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr 1283-14 1 SÖKANDE Marinetek Sweden AB, 556267-3755 Ombud: jur. kand. Annika Blomqvist och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2012-04-04 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Strandmöllen AB, 556599-8480 Näsvägen 22 341 34 Ljungby MOTPARTER 1. Osby kommun 2427-12 E 2. Östra Göinge kommun 2430-12 E SAKEN Överprövning

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2014-12-17 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-17 Meddelad i Uppsala Enhet 2 Meddelad i Uppsala Mål nr 1 KLAGANDE Uppsala kommun 753 75 Uppsala MOTPART Skatteverket Skattekontoret Jönköping 551 95 Jönköping ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets omprövningsbeslut den 9 januari

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 16 maj 2017 KLAGANDE Sveaskog Förvaltnings AB, 556016-9020 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt 111 30 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Ljud och Bildskolan LBS AB, Box Bromma

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Ljud och Bildskolan LBS AB, Box Bromma 2013 -Og- 1 i Meddelad i Malmö KLAGANDE Ljud och Bildskolan LBS AB, 556485-1649 Box 150 03 167 15 Bromma Mål nr 266-13 20121/ 1 61 Sida 1 (4) MOTPART Barn- och utbildningsnämnden i Ängelholms kommun 262

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-17 Meddelad i Falun Mål nr 598-16 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Box 17143 200 10 Malmö Ombud: Emma Broddesson och Nicklas Hansson MAQS Advokatbyrå

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? u l f ma g n u s s o n Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden Skatterättsnämnden och Förvaltningsrätten i Göteborg

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Chefsjurist Jonas Anderberg Mäklarsamfundet Juridik Box 1487 171 28 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2015-09-23 Meddelad i Göteborg Mål nr 3025-15 1 KLAGANDE Martin Wannholt, 670302-5012 Ombud: Advokaten Lars Salkola Advokat Salkola AB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Göteborgs

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2014-03-24 Meddelad i Falun Mål nr 540-14 1 SÖKANDE Kanonaden Entreprenad AB, 556231-2636 Bockängsgatan 2 571 38 Nässjö Ombud: Advokat Martin Ågren och Jur.kand. Maria Karlsson Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-15 Meddelad i Falun Mål nr 5129-15 1 SÖKANDE Grolls AB, 556084-1784 Byängsgränd 20-22 120 23 Stockholm MOTPART Lantmäteriet Huvudkontoret 801 82 Gävle SAKEN Offentlig upphandling

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping Meddelad i Jönköping Mål nr Fiskal 2:5 1 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART Maria Lind, 650425-5925 Glumsevägen 15 511 92 Örby ÖVERKLAGAT BESLUT Försäkringskassans

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Honsbergs El AB, 556795-6197 Ombud: Advokaten Ulrika Rutgersson Djupviksvägen 76 471 98 Fagerfjäll MOTPART Orust kommun 473 80 Henån SAKEN Överprövning av ett

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 december 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Jur. kand. Fredrik Rosén LRF Konsult Box 565 201 25 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Calle Åkerstedt, 470209-8056 Tunnlandsvägen 2 743 30 Storvreta MOTPART Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Ombud: Mats Holmberg Landstingets ledningskontor

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 51-13 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun 2. Securitas

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-08-09 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE Veka Entreprenad AB, 556480-8359 Falkenbergsvägen 55 311 50 Falkenberg MOTPART Hylte kommun Samhällsbyggnadsnämnden Storgatan 8 314 80 Hyltebruk

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer