Radenka Nikic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radenka Nikic 2015 02 17"

Transkript

1 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic

2 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns skattereglerna för fåmansföretag. I kap. 56 finns särskilda bestämmelser medan det i kap. 57 finns bestämmelser för utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag. Reglerna kallas 3:12-reglerna på grund av att de tidigare återfanns i 3 kap, 12 mom SIL. Oavsett hur stora kapitalinkomsterna är, beskattas de med statlig inkomstskatt på 30 procent. Lön och förmåner som hör till inkomstslaget tjänst, beskattas emellertid progressivt. 1 Den särskilda lagstiftningen för fåmanföretagare finns på grund av att det är fördelaktigare att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster, eftersom det är skattemässigt fördelaktigt att ta ut pengar i form av kapitalvinst eller utdelning. Enligt reglerna i 57 kap. IL kommer kapitalvinst vid försäljning av fåmansföretag och utdelning från ett fåmansföretag att beskattas till en viss del som inkomst av kapital och till en viss del som inkomst av tjänst. 2 Det finns två regler som används för att avgöra om ett aktiebolag är ett fåmanföretag. Den första regeln kallas huvudregeln och utgår från antalet ägare i bolaget. Enligt huvudregeln, som återfinns i 56 kap. 2 1 p IL, är ett fåmansföretag ett aktiebolag där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. Enligt 57 kap. 3 IL, ska flera delägare anses som en enda delägare, om de själva eller genom någon närstående är eller har varit verksamma i betydande omfattning, under något av de fem föregående åren, i företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag. Den utvidgade definitionen av fåmansföretag har till syfte att ett företag ska behandlas som fåmansföretag om flera delägare driver företaget gemensamt, även arbetar i företaget. Moderföretag ingår i den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

3 Personer som ingår i samma krets av närstående betraktas som en person vid prövning av hur många personer som innehar andelar i företaget. Till den närståendekretsen hör föräldrar, mor- och farföräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn. Med makar jämställs de som är sammanboende eller som har ingått registrerat partnerskap samt de som har varit tidigare gifta eller har haft gemensamt barn. 3 Den andra regeln kallas specialregel och har inget att göra med antalet ägare. Enligt specialregeln är ett fåmansföretag också företag där näringsverksamheten är uppdelad på olika verksamheter som inte är beroende av varandra. Det som krävs för att företaget ska ses som ett fåmansföretag är att en person genom avtal, aktieinnehav eller på likartat sätt har den verkliga bestämmanderätten över verksamhetsgrenen och att personen på egen hand kan disponera över dess resultat. 4 Som ovan nämnt är syftet med reglerna om kapitalvinst vid försäljning av aktier och utdelning i fåmanföretag, att avvärja att inkomster som är arbetsinkomster behandlas som kapitalvinster vid beskattning. Om ägaren eller närstående till denne har, under beskattningsåret eller något av de fem föregående inkomståren, varit verksam i företaget i betydande omfattning kommer en aktie att ses som kvalificerad. Reglerna återfinns i 57 kap. 4 IL. Om en delägare eller närstående till denne varit verksam i betydande omfattning i ett annat ägt fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, kan en aktie även då vara kvalificerad. Om fåmansföretaget äger aktier i ett annat fåmansföretag i vilket fåmansdelägaren eller närstående till denne varit, under inkomstskatteåret eller något av de fem föregående inkomståren, verksam i betydande omfattning kommer aktierna att vara kvalificerade. Det här gäller oavsett om ett koncernförhållande föreligger och om företaget ägt aktier i ett annat sådant fåmansföretag. 5 3 https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/foretagsformer/aktiebolag/famansforetag/def initionfamansforetagkvalificeradaktie.4.6efe ab4f1d html. 4 https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/foretagsformer/aktiebolag/famansforetag/def initionfamansforetagkvalificeradaktie.4.6efe ab4f1d html. 5 https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/foretagsformer/aktiebolag/famansforetag/def initionfamansforetagkvalificeradaktie.4.6efe ab4f1d html. 2

4 1.2 Verksam i betydande omfattning Enligt reglerna om fåmansföretag är andelar i ett fåmansföretag kvalificerade om delägaren eller närstående till denne varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Vad betyder egentligen verksam i betydande omfattning? Enligt propositionen har ägarens personliga arbetsinsats i företaget väsentlig betydelse för om en andel är kvalificerad eller inte. Andelsägarens personliga arbetsinsats gör dock inte att andelarna i företaget blir automatiskt kvalificerade. Bedömningen avser endast den enskilde andelsägarens innehav, vilket innebär att det i ett icke marknadsnoterat företag kan finnas kvalificerade och icke kvalificerade andelar. 6 Det är vinstgenereringen i företaget som är av betydelse vid bedömning av om en person varit verksam i betydande omfattning. Om andelsägarens arbetsinsatser är av relevans för vinstgenereringen, är hans andelar kvalificerade. Företagsledare och andra högre befattningshavare hör till gruppen av kvalificerat verksamma, men i mindre företag kan också arbetsledare samt anställda som inte har någon ledarbefattning höra till samma grupp. Det är arbetsinsatsen som ses i relation till företagets omfattning, heltidsarbete är inte av behov. En styrelseledamot som anskaffar en order som är av betydelse för företaget är inte kvalificerat verksam om han eller hon inte utför kontinuerligt arbete. 7 I ett fall från bildade U.J. företaget Fumex Invest AB den 1 februari Några månader senare förvärvade Fumex Invest AB aktierna i Fumex Försäljning AB för fyra miljoner kronor. Fumex AB, dotterföretag till Fumex Försäljning AB, vars huvudsakliga verksamhet var tillverkning och försäljning av produkter för utsugning av förorenad luft inom elektronik-, verkstads- och kemiskindustri, hade sju anställda. U.J. sålde aktierna i Fumex Invest AB för kr i januari Prop. 2001/02:46 s Prop. 1989/90:110 s Rå 2002 ref 21. 3

5 Efter ett lockande pris från Fumex AB:s dåvarande ägare samt löftet att kvarstå som ledare av företaget tills U.J. avvecklat revisorsjobbet i TRG Revision, bildade U.J. Fumex Invest AB som köpte aktierna i Fumex AB. Fumex Invest AB hade endast i uppgift att äga aktierna i Fumex AB och all verksamhet bedrevs i det här bolaget. Enligt U.J. tillträdde han Fumex AB i oktober 1990, efter att han avslutat revisorsjobbet. Enligt honom hade han inte fattat några beslut av vikt, förutom att köpa in en kaffeautomat till företaget. Efter kontakt av köpare som ville in branschen, bestämde han sig för att sälja samtliga aktier i Fumex Invest AB. Han tog ut kr i lön för tremånaders arbete. Han ansåg att han inte hade fattat några beslut som hade påverkat vinstgenereringen i företaget, under den korta perioden som han verkat i bolaget, han hade endast informerats om försäljningsutvecklingen. Enligt honom kan han inte ha haft stor betydelse för bolagets vinstgenerering, eftersom bolaget inte hade genererat några vinster under den korta perioden som han verkat i bolaget. Köparen hade betalat för varumärke, försäljningsorganisation, goodwill m.m. som även fanns innan han köpte bolaget. Priset på hans sålda aktier utgick från bolagets substansvärde enligt årsredovisningen från den 30 juni På grund av den korta anställningen, den icke förekommande vinstgenereringen och övriga omständigheter, har han inte varit verksam i betydande omfattning, vilket innebar att kapitalbeskattning skulle skett av hela köpeskillingen. Enligt skatteverket var U.J. den ende ordinarie styrelseledamoten i Fumex Invest AB från det att bolaget bildades i februari 1990, den ende anställde och ägare samt företagsledare. Därför kan ingen annan ha fattat beslutet att Fumex Invest AB skulle förvärva aktierna i Fumex Försäljning AB, som i sin tur ägde alla aktier i Fumex AB. U.J. var även ensam ordinarie styrelseledamot i Fumex Försäljning AB från första maj 1990 och i Fumex AB från den 22 maj samma år. Enligt Skatteverket hade det verkliga inträdet som styrelseledamot skett tidigare än som påstått, det vill säga tidigare än den 1 oktober U.J. var även revisor i Fumex Försäljning AB från och med februari 1987 samt i Fumex AB från och med mars 1990, fram tills han blev ordinarie styrelseledamot. Att han skulle ha varit verksam i koncernen från den 1 oktober 1990, ansåg Skatteverket därför vara felaktigt. Enligt U.J. hade han inte fattat några beslut beträffande verksamheten, han hade bara fått information om försäljningsutvecklingen. Det var möjligt för honom att fatta beslut beträffande verksamheten med hänsyn till den försäljningsinformation som han hade fått, bolagets löpande verksamhet innefattar också försäljningsutvecklingen. Det måste tas hänsyn till det faktum att U.J. ägde själv alla aktier i Fumex Invest AB och var även den ende ordinarie styrelseledamoten i alla 4

6 tre bolag. Enligt Skatteverket betyder det att han har haft potential att påverka verksamheten i samtliga bolag, och därför också vinstgenereringen. Enligt Skatteverket har han varit verksam i betydande omfattning. Enligt förarbeten ska den skattskyldiges andelar anses som kvalificerade om den skattskyldige eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning. Det anförs vidare att arbetsinsatsen ska ses i relation till föreetagets omfattning samt övriga omständigheter. Regeringsrättens bedömning blev att U.J. inte hade varit verksam i betydande omfattning på grund av att omständigheterna i fallet inte var sådana att han kunde anses ha varit det. Enligt min mening borde U.J., som var den ende aktieägare och styrelseledamot samt företagsledare i Fumex Invest AB ansetts ha varit verksam i betydande omfattning. Som ovan nämnt måste arbetsinsatsen ha stor betydelse för vinstgenereringen och till gruppen verksamma i betydande omfattning hör företagsledare och andra befattningshavare. I ett mål från ansågs en delägare inte ha varit verksam i betydande omfattning i företaget. Hans arbetsinsats hade uppgått till två och en halv timme per år, vilket innebar att vinsten vid avyttring av andelarna i företaget ansågs bero på att värdeutvecklingen varit positiv under några år. Enligt min mening, kan en arbetsinsats på två och en hav timme per år inte anses som omfattande för företaget eller för vinstgenereringen. Det framgår att U.J. endast hade arbetat i företaget under en kort tid och att andra omständigheter än hans arbettsinsats kunde förklara kapitalvinsten vid avyttring av andelarna. Som ovan nämnt anser jag att han var verksam i betydande omfattning bland annat på grund av att han var företagsledare i företaget. Precis som konstaterat i ett mål från Högsta förvaltningsdomstolen 10, anser jag att hänsyn ska tas till arbetsinsatsen även när vinsten som uppstår kan hänföras till värdeutvecklingen. Fumex Invest AB bildades av U.J. 1 februari 1990 och såldes 1991, det vill säga 11 månader senare. Som ensam ägare och styrelseledamot samt företagsledare, anser jag att han har varit verksam i betydande omfattning, eftersom han var ensam ledare för företaget under 11 månader. 9 RÅ 2007 ref HFD 2013 ref 11. 5

7 Bland annat Skatterättsnämnden har hänvisat vid senare förhandsbesked till det här rättsfallet, vid bedömningen om styrelsemedlemmars andelar är kvalificerade eller inte. Slutsatsen som Skatterättsnämnden och domstolarna har dragit från det här avgörandet, är att om en styrelsemedlem utför sedvanligt styrelsearbete kommer inte andelarna att ses som kvalificerade. I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden 11 bedrev X fastighetsförvaltning och den huvudsakliga tillgången var bostadsfastigheten Z, som innan en försäljning först överfördes till ett nybildat dotterbolag till Y. Därefter avyttrade X aktierna i dotterbolaget till en extern köpare. X hade även ägt två andra bostadsfastigheter, som även dem hade avyttrats. De kvarvarande fastighetstillgångarna utgjordes av ett par skogsskiften. A ägde samtliga aktier i X, aktierna var en gåva från hennes far. Vid tidpunkten för ingivandet av ansökan ägde hon knappt hälften av aktierna på grund av överlåtelse till sina barn. A hade utfört sedvanligt styrelseledamotsarbete i företaget och hade haft heltidsanställning på annat håll. Beslut om investeringar, fastighetsförvaltning samt strategiska affärsbeslut hade skötts av hennes bror, B. Broderns arbetsinsatser hade uppgått till ca 200 timmar per år och marknadsmässigersättning hade lämnats till Y AB, som ägdes av honom och där han hade jobbat som förvaltare av fastigheter och i den egenskapen utfört arbetsinsatserna. Han hade även under de senaste sju åren varit anställd som VD i X och ingått i styrelsen, för vilket han hade erhållit styrelsearvode. A ansåg att varken hon eller hennes bror varit verksamma i betydande omfattning i X AB. Enligt henne hade B utövat förvaltningsverksamheten i egenskap av en anlitad konsult från Y AB. Därav menade hon att hennes aktier i X AB inte var kvalificerade. Skatteverket ansåg däremot att B, som var närstående till A, var verksam i betydande omfattning och att A:s aktier därför var kvalificerade andelar. Att B utförde arbetet i egenskap av konsult, saknade betydelse. 11 Dnr 91 11/D. 6

8 Det framgår av förarbeten att bestämmelserna i 57 kap. har till syfte att motverka att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster, och på så sätt beskattas med en lägre skattesats. Reglerna är tillämpliga bara om den skatteskyldige eller någon närstående har varit verksam på ett sätt som är av stor betydelse för vinstgenereringen. Skatterättsnämndens bedömning blev att A:s arbetsinsats var hänförligt till sedvanligt styrelsearbete och därför ansågs aktierna inte som kvalificerade. Inte heller B:s arbetsinsats är av den karaktären eller omfattningen att den kunde ha påverkat bolagets vinstgenerering, vilket betyder att hans arbetsinsattser inte hade påverkat bedömningen att A:s aktier i bolaget inte var kvalificerade andelar. 12 Jag är av samma åsikt som Skatterättsnämndens att A:s aktier inte är kvalificerade på grund av att hon hade utfört sedvanligt styrelsearbete. Det framkommer av förarbeten och praxis att sådant arbete inte kan leda till att aktierna blir kvalificerade. I ett mål från gjorde Regeringsrätten den bedömningen att Y, som hade varit styrelseledamot och aldrig hade utfört arbetsuppgifter som var av betydelse för bolagets verksamhet, inte hade varit verksam i betydande omfattning. Bortsett från att han hade utfört sedvanligt styrelsearbete hade han ibland lämnat rekommendationer och råd vid förhandlingar som handlat om upplåtelse av rättigheter. Han hade även medverkat vid några enstaka styrelsemöten varje år, men enligt förarbeten kan en styrelseledamot som inte utför kontinuerligt arbete ses som verksam i betydande omfattning, även om enstaka insatser av betydelse förekommit. Jag är dock av den mening att A:s aktier borde ha ansetts som kvalificerade på grund av närstående regeln. Det framgår av förhandsbeskedet att B skötte strategiska affärsbeslut, fastighetsförvaltning samt beslutade om investeringar. Hans arbetsinsats hade även uppgått till 200 timmar per år för vilket marknadsersättning har utbetalats till ett av honom ägt bolag. Han hade även varit anställd som VD samt ingått i styrelsen för X AB. Skötsel av företagets löpande och normala verksamhet är en VD:s normala arbetsuppgifter. En VD ansvarar även för att förvaltningen av företagets ekonomiska resurser sker på ett tillförlitligt sätt samt att bokförningen genomförs i överensstämmelse med vad lagen säger. Enligt förarbeten ska den närståendes arbetsinsats ha varit av betydelse för vinstgenereringen i företaget samt att 12 Dnr 91-11/D. 13 RÅ 1999 not

9 företagsledare och högre befattningshavare hör till gruppen som anses vara verksamma i betydande omfattning. Det framgår också att även arbetsledare men också anställda utan någon ledarbefattning kan tillhöra denna kategori, samt att det inte behöver vara ett kontinuerligt utfört arbete. Jag finner det väldigt underligt att B inte ansågs vara verksam i betydande omfattning. Enligt min mening har hans arbetsinsats varit av betydelse för fastighetsförvaltningen och han har även utfört ett tidsmässigt betydande arbete. Som ovan skrivet, behöver arbetet inte utföras kontinuerligt, vilket det inte hade skett här, men jag anser att 200 timmar per år är ändå att anses som tidsmässigt betydande. Enligt min mening har B:s arbetsinsats varit av betydelse för vinstgenereringen i X AB, och därmed utgör A:s aktier kvalificerade andelar. Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att A:s andelar var kvalificerade på grund av att hennes bror varit verksam i betydande omfattning. Vinsten som uppstår vid försäljning av ett fastighetsförvaltande företags fastigheter samt vid försäljning av andelar i företaget, kan hänföras till värdeutvecklingen på företagets fastigheter, men det betyder inte att hänsyn inte ska tas till arbetsinsatsen i den förvaltande verksamheten. Arbetsinsatsen kan leda till att andelarna blir kvalificerade och bedömningen får göras med utgångspunkt om det utförda arbetets omfattning har haft betydelse för verksamheten i företaget. Högsta förvaltningsdomstolens bedömning blev att B hade varit verksam i betydande omfattning på grund av att hans arbetsinsats varit omfattande och hans ansvar för strategiska affärsbeslut samt för beslut om investeringar hade varit av betydelse för företaget. A:s andelar i X AB var därför kvalificerade. 14 I målet från 1999 var Z, som var svärson till Y, en av delägarna i företaget samt även anställd som VD i bolaget. Hans arbetsinsats motsvarade en halvtidstjänst, eftersom hans uppgift var att administrera verksamheten, vilket även inkluderade kapitalförvaltningen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen hade han varit företagsledare i bolaget samt den som utfört de mest centrala arbetsuppgifterna för verksamheten. Han ansågs vara verksam i betydande omfattning i företaget och hans andelar var därför kvalificerade. 15 Det fördes ingen talan om 14 HFD 2013 ref RÅ 1999 not

10 Y:s andelar var kvalificerade på grund av närstående regeln, eftersom klagande i målen var X, barnbarn till Y. I HFD 2013 ref 11 konstaterades det att en arbetsinsats som uppgick till 200 timmar per år räckte för att den skatteskyldige skulle anses ha varit verksam i betydande omfattning och i målet från 1999 notsvarade VD:s arbetsinsatser en halvtidstjänst. Det är svårt att veta vart gränsen går för att arbetsinsatsen ska anses som omfattande för företaget och för vinstgenereringen. Jag finner att det finns en stor skillnad mellan en arbetsinsats som uppgår till 200 timmar per år samt en arbetsinsats som motsvarar en halvtidstjänst, eftersom en halvtidstjänst motsvarar cirka 900 timmar per år. Enligt praxis medför sedvanligt styrelsearbete inte att andelarna blir kvalificerade, men det går också att genom praxis komma fram till slutsatsen att om en styrelsemedlem har en närstående som agerar i egenskap av en VD, det vill säga är verksam i betydande omfattning, kommer andelarna att anses som kvalificerade beroende på hur stor arbetsinsatsen är. Enligt min mening ska en VD anses som verksam i betydande omfattning i de flesta fall, eftersom en VD är en företagsledare som ansvarar för de mest centrala arbetsuppgifterna i ett företag. Det framgår också av förarbeten att företagsledare och andra högre befattningshavare hör till gruppen som är verksamma i betydande omfattning. 2. Slutsats En styrelsemedlem som endast utför sedvanligt styrelsearbete och inte utför kontinuerligt arbete, riskerar inte att hans eller hennes andelar blir kvalificerade i fåmansföretaget. I RÅ 2002 ref 21 var den skatteskyldige ensam aktieägare, styrelsemedlem samt företagsledare i företaget under en kort tid och hans arbetsinsats ansågs inte som tillräcklig för att andelar skulle bli kvalificerade. Det framgår tydligt av förarbeten att företagsledare och andra högre befattningshavare tillhör gruppen verksamma i betydande omfattning, men enligt praxis och förarbeten, faller styrelsemedlemar som inte utfört kontinuerligt arbete, det vill säga endast utfört sedvanligt styrelsearbete, utanför denna grupp. En styrelsemedlems andelar kan dock bli kvalificerade även om han eller hon inte varit verksamma i betydande omfattning, om en närstående till honom eller henne varit det. För att närstående ska anses ha varit verksam i betydande omfattning, ska hans arbetsinsats ha varit omfattande för företaget och vinstgenereringen. 9

HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag

HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2013 ref. 11 Målnummer: 2613-12 Avdelning: Avgörandedatum: 2013-03-14 Rubrik: Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? u l f ma g n u s s o n Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden Skatterättsnämnden och Förvaltningsrätten i Göteborg

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 Målnummer: 3761-02 Avdelning: Plenum Avgörandedatum: 2004-01-29 Rubrik: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 7 april 2014 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Hansa Corner, 769609-6184 Ombud: AA och BB PricewaterhouseCoopers AB Box 4009 211 31 Malmö

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 27 januari 2010 i mål

Läs mer

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Fåmansaktiebolag Överskottskapital, beskattning som arbetsinkomst eller kapitalinkomst? Författare: Christina Theoander

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 23 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 21 juni 2010 i mål nr 66-10,

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Allokering av utdelningsinkomster

Allokering av utdelningsinkomster Allokering av utdelningsinkomster David Kleist Skatteforskningsdagen den 19 mars 2015 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Allokering av inkomst Vad avses med allokering? Del i ett större forskningsprojekt,

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 oktober 2009

Läs mer

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet 44 SKATTENYTT 00 Jari Burmeister & Ulf Tivéus Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet I artikeln diskuteras bl.a. om koncenbidragsreglern i IL uppnår syftet att kodifiera praxis. Hörutöver

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

UTDELNING OCH KAPITALVINST PÅ ANDELAR I FÅMANSFÖRETAG. 1. Bakgrund och reglernas tillämpningsområde

UTDELNING OCH KAPITALVINST PÅ ANDELAR I FÅMANSFÖRETAG. 1. Bakgrund och reglernas tillämpningsområde UTDELNING OCH KAPITALVINST PÅ ANDELAR I FÅMANSFÖRETAG 1. Bakgrund och reglernas tillämpningsområde I samband med 1990 års skattereform separerades i princip kapitalbeskattningen från beskattningen av förvärvsinkomster

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Betydelsen av betydande

Betydelsen av betydande Göteborgs Handelshögskola Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 poäng VT 2009 Betydelsen av betydande - en studie av det för fåmansföretagare centrala rekvisitet

Läs mer

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt?

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete med praktik i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? En studie om verksamhetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

Obehörig resultatfördelning 1

Obehörig resultatfördelning 1 2014-03-13 Obehörig resultatfördelning i HB/KB Obehörig resultatfördelning 1 Vinst och förlustfördelning Stor följsamhet till civilrätten L om handelsbolag o enkla bolag 2 kap 6-8 Dispositiva regler kan

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning II NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman FÖREDRAGANDE Regeringsrättssekreteraren Werth PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2006 ref. 58 Målnummer: 6483-05 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2006-10-13 Rubrik: Ett nybildat "vilande" aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts

Läs mer

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM

Skatteregler. för. { skatt } BESKATTNING AV INCITAMENTSPROGRAM { skatt } KONTANTPRINCIPEN Huvudregeln i inkomstslaget tjänst är att intäkter ska tas upp till beskattning då de kan disponeras eller på något annat sätt kommer en skattskyldig till del; kon- Skatteregler

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis

Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis 2015 SKATTENYTT 775 GUSTAV AHL Kattrumpan HFD bekräftar tidigare praxis Den 23 oktober 2013 meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål om stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249. Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249. Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249 Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 6679-13 angående rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag

SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SAMMA ELLER LIKARTAD VERKSAMHET - en studie av skatteeffekterna vid generationsskifte i fåmansföretag Sally Al-Najar Examensarbete med praktik i Skatterätt,

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 Målnummer: 4510-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-20 Rubrik: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked

Läs mer

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar UDV 747A06 2014 Föresläsning 1 IEI, LiU 747A06, Högre kurs i företagsskatterätt, 2015 747G13, Högre kurs i företagsbeskattning 2015 Jan Kellgren Föreläsning 2. Företagsöverlåtelser och omstruktureringar

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 Målnummer: 402-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-11-01 Rubrik: Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efter en sammantagen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.

Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt. HFD 2013 ref 51 Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt. Lagrum: 4 kap. 16 och 18 taxeringslagen (1990:324) Skattemyndigheten beslutade vid omprövning den 12 december

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 mars 2009 KLAGANDE TietoEnator Sverige AB, 556052-7466 Ombud: Anders Lilja Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 1019 1022-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 19 december 2007 i mål nr 895-06,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag

Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag SKATTENYTT 2009 273 Karl-Johan Grundström Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag Skatterättsnämnden har genom två nyligen avgjorda förhandsbesked funnit att ägare till kvalificerade andelar

Läs mer

24 Familjebeskattning

24 Familjebeskattning 24 Familjebeskattning Familjebeskattning 1183 60 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 603 och 604, SkU30 prop. 1999/00:2 SOU 1989:2 s. 63-88 SOU 1997:2 24.1 Enskild näringsverksamhet RSV S 1995:24 Barn och barns

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag.

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag. HFD 2014 ref 19 En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag. Lagrum: 2 kap. 17 inkomstskattelagen (1999:1229) Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010

REGERINGSRÄTTENS. Mål nr 988-09. meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Chefsjurist Jonas Anderberg Mäklarsamfundet Juridik Box 1487 171 28 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 38 Målnummer: 6517-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 3 kap. 2 första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring; 40 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 3 Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. Lagrum: 3 kap. 2 första stycket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 26 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Gunnar Johansson och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2000 ref. 53 Målnummer: 3498-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2000-11-10 Rubrik: Lagrum: En idrottsförening har till ett helägt aktiebolag upplåtit rätten att i reklamsammanhang

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

24 Familjebeskattning

24 Familjebeskattning Familjebeskattning 375 24 Familjebeskattning 60 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 603 och 604, SkU30 prop. 1999/00:2 SOU 1989:2 s. 63-88 SOU 1997:2 Sammanfattning I avsnittet behandlas reglerna i 60 kap. IL

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. HFD 2015 ref 44 Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring M.H. var engagerad

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14 Målnummer: 4001-07 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2008-05-09 Rubrik: Lånefordringar på intresse- och dotterföretag har inte ansetts utgöra värdepapper eller

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 april 2013 KLAGANDE Tedelektro AB Ombud: AA KPMG Box 227 201 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juli 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB Ombud för båda: Advokaterna Pär Abrahamson och Mats Engstrand Advokatfirman Delphi AB Stora Nygatan 64 211 37 Malmö

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:772 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

28 Begränsning av rätten till avdrag. på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska. Sammanfattning

28 Begränsning av rätten till avdrag. på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska. Sammanfattning Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverks 425 28 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 91 Målnummer: 7569-08 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-11-25 Rubrik: En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 66

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 66 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 66 Målnummer: 1022-08 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-11-28 Rubrik: Ersättning vid försäljning av aktier har i visst fall beskattats som inkomst av tjänst.

Läs mer