Radenka Nikic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radenka Nikic 2015 02 17"

Transkript

1 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic

2 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns skattereglerna för fåmansföretag. I kap. 56 finns särskilda bestämmelser medan det i kap. 57 finns bestämmelser för utdelning och kapitalvinst från fåmansföretag. Reglerna kallas 3:12-reglerna på grund av att de tidigare återfanns i 3 kap, 12 mom SIL. Oavsett hur stora kapitalinkomsterna är, beskattas de med statlig inkomstskatt på 30 procent. Lön och förmåner som hör till inkomstslaget tjänst, beskattas emellertid progressivt. 1 Den särskilda lagstiftningen för fåmanföretagare finns på grund av att det är fördelaktigare att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster, eftersom det är skattemässigt fördelaktigt att ta ut pengar i form av kapitalvinst eller utdelning. Enligt reglerna i 57 kap. IL kommer kapitalvinst vid försäljning av fåmansföretag och utdelning från ett fåmansföretag att beskattas till en viss del som inkomst av kapital och till en viss del som inkomst av tjänst. 2 Det finns två regler som används för att avgöra om ett aktiebolag är ett fåmanföretag. Den första regeln kallas huvudregeln och utgår från antalet ägare i bolaget. Enligt huvudregeln, som återfinns i 56 kap. 2 1 p IL, är ett fåmansföretag ett aktiebolag där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. Enligt 57 kap. 3 IL, ska flera delägare anses som en enda delägare, om de själva eller genom någon närstående är eller har varit verksamma i betydande omfattning, under något av de fem föregående åren, i företaget eller i ett av företaget helt eller delvis, direkt eller indirekt, fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag. Den utvidgade definitionen av fåmansföretag har till syfte att ett företag ska behandlas som fåmansföretag om flera delägare driver företaget gemensamt, även arbetar i företaget. Moderföretag ingår i den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

3 Personer som ingår i samma krets av närstående betraktas som en person vid prövning av hur många personer som innehar andelar i företaget. Till den närståendekretsen hör föräldrar, mor- och farföräldrar, make, barn och barns make, syskon, syskons make och barn. Med makar jämställs de som är sammanboende eller som har ingått registrerat partnerskap samt de som har varit tidigare gifta eller har haft gemensamt barn. 3 Den andra regeln kallas specialregel och har inget att göra med antalet ägare. Enligt specialregeln är ett fåmansföretag också företag där näringsverksamheten är uppdelad på olika verksamheter som inte är beroende av varandra. Det som krävs för att företaget ska ses som ett fåmansföretag är att en person genom avtal, aktieinnehav eller på likartat sätt har den verkliga bestämmanderätten över verksamhetsgrenen och att personen på egen hand kan disponera över dess resultat. 4 Som ovan nämnt är syftet med reglerna om kapitalvinst vid försäljning av aktier och utdelning i fåmanföretag, att avvärja att inkomster som är arbetsinkomster behandlas som kapitalvinster vid beskattning. Om ägaren eller närstående till denne har, under beskattningsåret eller något av de fem föregående inkomståren, varit verksam i företaget i betydande omfattning kommer en aktie att ses som kvalificerad. Reglerna återfinns i 57 kap. 4 IL. Om en delägare eller närstående till denne varit verksam i betydande omfattning i ett annat ägt fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet, kan en aktie även då vara kvalificerad. Om fåmansföretaget äger aktier i ett annat fåmansföretag i vilket fåmansdelägaren eller närstående till denne varit, under inkomstskatteåret eller något av de fem föregående inkomståren, verksam i betydande omfattning kommer aktierna att vara kvalificerade. Det här gäller oavsett om ett koncernförhållande föreligger och om företaget ägt aktier i ett annat sådant fåmansföretag initionfamansforetagkvalificeradaktie.4.6efe ab4f1d html. 4 initionfamansforetagkvalificeradaktie.4.6efe ab4f1d html. 5 initionfamansforetagkvalificeradaktie.4.6efe ab4f1d html. 2

4 1.2 Verksam i betydande omfattning Enligt reglerna om fåmansföretag är andelar i ett fåmansföretag kvalificerade om delägaren eller närstående till denne varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Vad betyder egentligen verksam i betydande omfattning? Enligt propositionen har ägarens personliga arbetsinsats i företaget väsentlig betydelse för om en andel är kvalificerad eller inte. Andelsägarens personliga arbetsinsats gör dock inte att andelarna i företaget blir automatiskt kvalificerade. Bedömningen avser endast den enskilde andelsägarens innehav, vilket innebär att det i ett icke marknadsnoterat företag kan finnas kvalificerade och icke kvalificerade andelar. 6 Det är vinstgenereringen i företaget som är av betydelse vid bedömning av om en person varit verksam i betydande omfattning. Om andelsägarens arbetsinsatser är av relevans för vinstgenereringen, är hans andelar kvalificerade. Företagsledare och andra högre befattningshavare hör till gruppen av kvalificerat verksamma, men i mindre företag kan också arbetsledare samt anställda som inte har någon ledarbefattning höra till samma grupp. Det är arbetsinsatsen som ses i relation till företagets omfattning, heltidsarbete är inte av behov. En styrelseledamot som anskaffar en order som är av betydelse för företaget är inte kvalificerat verksam om han eller hon inte utför kontinuerligt arbete. 7 I ett fall från bildade U.J. företaget Fumex Invest AB den 1 februari Några månader senare förvärvade Fumex Invest AB aktierna i Fumex Försäljning AB för fyra miljoner kronor. Fumex AB, dotterföretag till Fumex Försäljning AB, vars huvudsakliga verksamhet var tillverkning och försäljning av produkter för utsugning av förorenad luft inom elektronik-, verkstads- och kemiskindustri, hade sju anställda. U.J. sålde aktierna i Fumex Invest AB för kr i januari Prop. 2001/02:46 s Prop. 1989/90:110 s Rå 2002 ref 21. 3

5 Efter ett lockande pris från Fumex AB:s dåvarande ägare samt löftet att kvarstå som ledare av företaget tills U.J. avvecklat revisorsjobbet i TRG Revision, bildade U.J. Fumex Invest AB som köpte aktierna i Fumex AB. Fumex Invest AB hade endast i uppgift att äga aktierna i Fumex AB och all verksamhet bedrevs i det här bolaget. Enligt U.J. tillträdde han Fumex AB i oktober 1990, efter att han avslutat revisorsjobbet. Enligt honom hade han inte fattat några beslut av vikt, förutom att köpa in en kaffeautomat till företaget. Efter kontakt av köpare som ville in branschen, bestämde han sig för att sälja samtliga aktier i Fumex Invest AB. Han tog ut kr i lön för tremånaders arbete. Han ansåg att han inte hade fattat några beslut som hade påverkat vinstgenereringen i företaget, under den korta perioden som han verkat i bolaget, han hade endast informerats om försäljningsutvecklingen. Enligt honom kan han inte ha haft stor betydelse för bolagets vinstgenerering, eftersom bolaget inte hade genererat några vinster under den korta perioden som han verkat i bolaget. Köparen hade betalat för varumärke, försäljningsorganisation, goodwill m.m. som även fanns innan han köpte bolaget. Priset på hans sålda aktier utgick från bolagets substansvärde enligt årsredovisningen från den 30 juni På grund av den korta anställningen, den icke förekommande vinstgenereringen och övriga omständigheter, har han inte varit verksam i betydande omfattning, vilket innebar att kapitalbeskattning skulle skett av hela köpeskillingen. Enligt skatteverket var U.J. den ende ordinarie styrelseledamoten i Fumex Invest AB från det att bolaget bildades i februari 1990, den ende anställde och ägare samt företagsledare. Därför kan ingen annan ha fattat beslutet att Fumex Invest AB skulle förvärva aktierna i Fumex Försäljning AB, som i sin tur ägde alla aktier i Fumex AB. U.J. var även ensam ordinarie styrelseledamot i Fumex Försäljning AB från första maj 1990 och i Fumex AB från den 22 maj samma år. Enligt Skatteverket hade det verkliga inträdet som styrelseledamot skett tidigare än som påstått, det vill säga tidigare än den 1 oktober U.J. var även revisor i Fumex Försäljning AB från och med februari 1987 samt i Fumex AB från och med mars 1990, fram tills han blev ordinarie styrelseledamot. Att han skulle ha varit verksam i koncernen från den 1 oktober 1990, ansåg Skatteverket därför vara felaktigt. Enligt U.J. hade han inte fattat några beslut beträffande verksamheten, han hade bara fått information om försäljningsutvecklingen. Det var möjligt för honom att fatta beslut beträffande verksamheten med hänsyn till den försäljningsinformation som han hade fått, bolagets löpande verksamhet innefattar också försäljningsutvecklingen. Det måste tas hänsyn till det faktum att U.J. ägde själv alla aktier i Fumex Invest AB och var även den ende ordinarie styrelseledamoten i alla 4

6 tre bolag. Enligt Skatteverket betyder det att han har haft potential att påverka verksamheten i samtliga bolag, och därför också vinstgenereringen. Enligt Skatteverket har han varit verksam i betydande omfattning. Enligt förarbeten ska den skattskyldiges andelar anses som kvalificerade om den skattskyldige eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning. Det anförs vidare att arbetsinsatsen ska ses i relation till föreetagets omfattning samt övriga omständigheter. Regeringsrättens bedömning blev att U.J. inte hade varit verksam i betydande omfattning på grund av att omständigheterna i fallet inte var sådana att han kunde anses ha varit det. Enligt min mening borde U.J., som var den ende aktieägare och styrelseledamot samt företagsledare i Fumex Invest AB ansetts ha varit verksam i betydande omfattning. Som ovan nämnt måste arbetsinsatsen ha stor betydelse för vinstgenereringen och till gruppen verksamma i betydande omfattning hör företagsledare och andra befattningshavare. I ett mål från ansågs en delägare inte ha varit verksam i betydande omfattning i företaget. Hans arbetsinsats hade uppgått till två och en halv timme per år, vilket innebar att vinsten vid avyttring av andelarna i företaget ansågs bero på att värdeutvecklingen varit positiv under några år. Enligt min mening, kan en arbetsinsats på två och en hav timme per år inte anses som omfattande för företaget eller för vinstgenereringen. Det framgår att U.J. endast hade arbetat i företaget under en kort tid och att andra omständigheter än hans arbettsinsats kunde förklara kapitalvinsten vid avyttring av andelarna. Som ovan nämnt anser jag att han var verksam i betydande omfattning bland annat på grund av att han var företagsledare i företaget. Precis som konstaterat i ett mål från Högsta förvaltningsdomstolen 10, anser jag att hänsyn ska tas till arbetsinsatsen även när vinsten som uppstår kan hänföras till värdeutvecklingen. Fumex Invest AB bildades av U.J. 1 februari 1990 och såldes 1991, det vill säga 11 månader senare. Som ensam ägare och styrelseledamot samt företagsledare, anser jag att han har varit verksam i betydande omfattning, eftersom han var ensam ledare för företaget under 11 månader. 9 RÅ 2007 ref HFD 2013 ref 11. 5

7 Bland annat Skatterättsnämnden har hänvisat vid senare förhandsbesked till det här rättsfallet, vid bedömningen om styrelsemedlemmars andelar är kvalificerade eller inte. Slutsatsen som Skatterättsnämnden och domstolarna har dragit från det här avgörandet, är att om en styrelsemedlem utför sedvanligt styrelsearbete kommer inte andelarna att ses som kvalificerade. I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden 11 bedrev X fastighetsförvaltning och den huvudsakliga tillgången var bostadsfastigheten Z, som innan en försäljning först överfördes till ett nybildat dotterbolag till Y. Därefter avyttrade X aktierna i dotterbolaget till en extern köpare. X hade även ägt två andra bostadsfastigheter, som även dem hade avyttrats. De kvarvarande fastighetstillgångarna utgjordes av ett par skogsskiften. A ägde samtliga aktier i X, aktierna var en gåva från hennes far. Vid tidpunkten för ingivandet av ansökan ägde hon knappt hälften av aktierna på grund av överlåtelse till sina barn. A hade utfört sedvanligt styrelseledamotsarbete i företaget och hade haft heltidsanställning på annat håll. Beslut om investeringar, fastighetsförvaltning samt strategiska affärsbeslut hade skötts av hennes bror, B. Broderns arbetsinsatser hade uppgått till ca 200 timmar per år och marknadsmässigersättning hade lämnats till Y AB, som ägdes av honom och där han hade jobbat som förvaltare av fastigheter och i den egenskapen utfört arbetsinsatserna. Han hade även under de senaste sju åren varit anställd som VD i X och ingått i styrelsen, för vilket han hade erhållit styrelsearvode. A ansåg att varken hon eller hennes bror varit verksamma i betydande omfattning i X AB. Enligt henne hade B utövat förvaltningsverksamheten i egenskap av en anlitad konsult från Y AB. Därav menade hon att hennes aktier i X AB inte var kvalificerade. Skatteverket ansåg däremot att B, som var närstående till A, var verksam i betydande omfattning och att A:s aktier därför var kvalificerade andelar. Att B utförde arbetet i egenskap av konsult, saknade betydelse. 11 Dnr 91 11/D. 6

8 Det framgår av förarbeten att bestämmelserna i 57 kap. har till syfte att motverka att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster, och på så sätt beskattas med en lägre skattesats. Reglerna är tillämpliga bara om den skatteskyldige eller någon närstående har varit verksam på ett sätt som är av stor betydelse för vinstgenereringen. Skatterättsnämndens bedömning blev att A:s arbetsinsats var hänförligt till sedvanligt styrelsearbete och därför ansågs aktierna inte som kvalificerade. Inte heller B:s arbetsinsats är av den karaktären eller omfattningen att den kunde ha påverkat bolagets vinstgenerering, vilket betyder att hans arbetsinsattser inte hade påverkat bedömningen att A:s aktier i bolaget inte var kvalificerade andelar. 12 Jag är av samma åsikt som Skatterättsnämndens att A:s aktier inte är kvalificerade på grund av att hon hade utfört sedvanligt styrelsearbete. Det framkommer av förarbeten och praxis att sådant arbete inte kan leda till att aktierna blir kvalificerade. I ett mål från gjorde Regeringsrätten den bedömningen att Y, som hade varit styrelseledamot och aldrig hade utfört arbetsuppgifter som var av betydelse för bolagets verksamhet, inte hade varit verksam i betydande omfattning. Bortsett från att han hade utfört sedvanligt styrelsearbete hade han ibland lämnat rekommendationer och råd vid förhandlingar som handlat om upplåtelse av rättigheter. Han hade även medverkat vid några enstaka styrelsemöten varje år, men enligt förarbeten kan en styrelseledamot som inte utför kontinuerligt arbete ses som verksam i betydande omfattning, även om enstaka insatser av betydelse förekommit. Jag är dock av den mening att A:s aktier borde ha ansetts som kvalificerade på grund av närstående regeln. Det framgår av förhandsbeskedet att B skötte strategiska affärsbeslut, fastighetsförvaltning samt beslutade om investeringar. Hans arbetsinsats hade även uppgått till 200 timmar per år för vilket marknadsersättning har utbetalats till ett av honom ägt bolag. Han hade även varit anställd som VD samt ingått i styrelsen för X AB. Skötsel av företagets löpande och normala verksamhet är en VD:s normala arbetsuppgifter. En VD ansvarar även för att förvaltningen av företagets ekonomiska resurser sker på ett tillförlitligt sätt samt att bokförningen genomförs i överensstämmelse med vad lagen säger. Enligt förarbeten ska den närståendes arbetsinsats ha varit av betydelse för vinstgenereringen i företaget samt att 12 Dnr 91-11/D. 13 RÅ 1999 not

9 företagsledare och högre befattningshavare hör till gruppen som anses vara verksamma i betydande omfattning. Det framgår också att även arbetsledare men också anställda utan någon ledarbefattning kan tillhöra denna kategori, samt att det inte behöver vara ett kontinuerligt utfört arbete. Jag finner det väldigt underligt att B inte ansågs vara verksam i betydande omfattning. Enligt min mening har hans arbetsinsats varit av betydelse för fastighetsförvaltningen och han har även utfört ett tidsmässigt betydande arbete. Som ovan skrivet, behöver arbetet inte utföras kontinuerligt, vilket det inte hade skett här, men jag anser att 200 timmar per år är ändå att anses som tidsmässigt betydande. Enligt min mening har B:s arbetsinsats varit av betydelse för vinstgenereringen i X AB, och därmed utgör A:s aktier kvalificerade andelar. Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att A:s andelar var kvalificerade på grund av att hennes bror varit verksam i betydande omfattning. Vinsten som uppstår vid försäljning av ett fastighetsförvaltande företags fastigheter samt vid försäljning av andelar i företaget, kan hänföras till värdeutvecklingen på företagets fastigheter, men det betyder inte att hänsyn inte ska tas till arbetsinsatsen i den förvaltande verksamheten. Arbetsinsatsen kan leda till att andelarna blir kvalificerade och bedömningen får göras med utgångspunkt om det utförda arbetets omfattning har haft betydelse för verksamheten i företaget. Högsta förvaltningsdomstolens bedömning blev att B hade varit verksam i betydande omfattning på grund av att hans arbetsinsats varit omfattande och hans ansvar för strategiska affärsbeslut samt för beslut om investeringar hade varit av betydelse för företaget. A:s andelar i X AB var därför kvalificerade. 14 I målet från 1999 var Z, som var svärson till Y, en av delägarna i företaget samt även anställd som VD i bolaget. Hans arbetsinsats motsvarade en halvtidstjänst, eftersom hans uppgift var att administrera verksamheten, vilket även inkluderade kapitalförvaltningen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen hade han varit företagsledare i bolaget samt den som utfört de mest centrala arbetsuppgifterna för verksamheten. Han ansågs vara verksam i betydande omfattning i företaget och hans andelar var därför kvalificerade. 15 Det fördes ingen talan om 14 HFD 2013 ref RÅ 1999 not

10 Y:s andelar var kvalificerade på grund av närstående regeln, eftersom klagande i målen var X, barnbarn till Y. I HFD 2013 ref 11 konstaterades det att en arbetsinsats som uppgick till 200 timmar per år räckte för att den skatteskyldige skulle anses ha varit verksam i betydande omfattning och i målet från 1999 notsvarade VD:s arbetsinsatser en halvtidstjänst. Det är svårt att veta vart gränsen går för att arbetsinsatsen ska anses som omfattande för företaget och för vinstgenereringen. Jag finner att det finns en stor skillnad mellan en arbetsinsats som uppgår till 200 timmar per år samt en arbetsinsats som motsvarar en halvtidstjänst, eftersom en halvtidstjänst motsvarar cirka 900 timmar per år. Enligt praxis medför sedvanligt styrelsearbete inte att andelarna blir kvalificerade, men det går också att genom praxis komma fram till slutsatsen att om en styrelsemedlem har en närstående som agerar i egenskap av en VD, det vill säga är verksam i betydande omfattning, kommer andelarna att anses som kvalificerade beroende på hur stor arbetsinsatsen är. Enligt min mening ska en VD anses som verksam i betydande omfattning i de flesta fall, eftersom en VD är en företagsledare som ansvarar för de mest centrala arbetsuppgifterna i ett företag. Det framgår också av förarbeten att företagsledare och andra högre befattningshavare hör till gruppen som är verksamma i betydande omfattning. 2. Slutsats En styrelsemedlem som endast utför sedvanligt styrelsearbete och inte utför kontinuerligt arbete, riskerar inte att hans eller hennes andelar blir kvalificerade i fåmansföretaget. I RÅ 2002 ref 21 var den skatteskyldige ensam aktieägare, styrelsemedlem samt företagsledare i företaget under en kort tid och hans arbetsinsats ansågs inte som tillräcklig för att andelar skulle bli kvalificerade. Det framgår tydligt av förarbeten att företagsledare och andra högre befattningshavare tillhör gruppen verksamma i betydande omfattning, men enligt praxis och förarbeten, faller styrelsemedlemar som inte utfört kontinuerligt arbete, det vill säga endast utfört sedvanligt styrelsearbete, utanför denna grupp. En styrelsemedlems andelar kan dock bli kvalificerade även om han eller hon inte varit verksamma i betydande omfattning, om en närstående till honom eller henne varit det. För att närstående ska anses ha varit verksam i betydande omfattning, ska hans arbetsinsats ha varit omfattande för företaget och vinstgenereringen. 9

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag

HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag HFD 2013 ref. 11 Förhandsbesked, skatter inkomstskatt; Fåmansföretag Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2013 ref. 11 Målnummer: 2613-12 Avdelning: Avgörandedatum: 2013-03-14 Rubrik: Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av

Läs mer

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.

Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag. Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt. Aktuella rättsfall, förhandsbesked och ställningstagande avseende fåmansföretag Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Beräkning av gränsbelopp och lönebaserat utrymme Krav på viss

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 6 februari 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Se partsbilaga Ombud: AA Ernst & Young AB 401 82 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 15 Målnummer: 3533-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2007-03-15 Rubrik: Lagrum: En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag

Läs mer

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 22, 44 kap. 21 och 22, 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 20 Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. 2 kap.

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 juni 2016 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens beslut den 15 december 2015

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 81 Målnummer: 469-07 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-11-30 Rubrik: Lagrum: Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna var kvalificerade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ).

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 66 Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form av arbetsinsatser och överlåtelsen därför inte utgör en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 28

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 28 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 28 Målnummer: 7708-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-04-26 Rubrik: Lagrum: Två fåmansföretag, som bedriver finansiell rådgivning respektive fondförvaltning,

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag

Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag Promemoria 2001-02-01 Fi2001/438 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S 3 Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Kommittédirektiv. Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Dir. 2014:42. Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Kommittédirektiv Översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag Dir. 2014:42 Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 Sammanfattning Det är viktigt att tillhandahålla goda förutsättningar

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

Verksam i betydande omfattning

Verksam i betydande omfattning Sektionen för hälsa och samhälle Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2008-06-04 Filosofie kandidatuppsats i Handelsrätt/Skatterätt Verksam i betydande omfattning Vad påverkar och avgör bedömningen? Författare:

Läs mer

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret.

a) Hur definieras verksamhetsgren i IL? Ange lagrum till svaret. 1 Förslag till tentamensfrågor på kursen Företagsbeskattning 15 hp Förkortningar som används i samband med denna tentamen: - AB, aktiebolag - IL, inkomstskattelagen (1999:1229) - ML, mervärdesskattelagen

Läs mer

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017

Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren. Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Grundläggande skatteregler för fåmansföretagaren Kunskapsdagarna 21 och 22 november 2017 Välkommen! Agenda Inledning Beskattning Gränsbelopp Löneunderlag Plånboksfrågor Trädabolag 3:12-utredningen 2 Inledning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 20 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Jonas Pernholt Advice Kvarnström Westin

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

10 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 oktober 2016 följande dom (mål nr ).

10 kap. 11 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 oktober 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 68 Fråga om en anställds förvärv av syntetiska optioner från arbetsgivaren ska ske på sådana villkor att optionerna ska behandlas som värdepapper vid beskattningen. Förhandsbesked angående

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 9 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Wallenstam Fastighets AB 70, 556894-8185 Ombud: Advokat Mart Tamm Vasagatan

Läs mer

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 261 9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 56 kap. IL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 FiU 1996/97:20, prop. 1996/97:150 SkU 1998/99:5, prop. 1998/99:15 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 SkU

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 18 maj 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. AA 2. BB 3. Länna Möbler AB, 556311-2936 4. Peboda AB, 556294-6219 5. Peboda

Läs mer

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512)

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512) HFD 2015 ref 59 Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 mars 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER 1. Rhenman & Partners Asset Management AB, 556759-5599 2. AA Ombud för båda: Advokaterna

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Fåmansföretagsbeskattning

Fåmansföretagsbeskattning Fåmansföretagsbeskattning Bakgrund Stora skillnader i beskattningen av tjänsteinkomster och kapitalinkomster Fåmansföretag skiljer sig från andra företag då samma personer ofta kan agera som både ägare

Läs mer

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009

Handelsrätt D Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2009 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt D Uppsats VT 2009 Fåmansaktiebolag Överskottskapital, beskattning som arbetsinkomst eller kapitalinkomst? Författare: Christina Theoander

Läs mer

10 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag

10 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag 1507 10 Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag 57 kap. IL prop.1989/90:110, SkU30 prop. 1990/91:5, SkU32 prop. 1990/91:54, SkU10 prop.

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna

Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna Emma Hein Samma eller likartad verksamhet En studie av 3:12-reglerna The same or similar activities A study of the close company rules Skatterätt och ekonomi D-uppsats Termin: Handledare: HT-11 Stefan

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? u l f ma g n u s s o n Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden Skatterättsnämnden och Förvaltningsrätten i Göteborg

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Aktuella frågor för tillväxtföretag. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017

Aktuella frågor för tillväxtföretag. Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 Aktuella frågor för tillväxtföretag Stora Skattedagen Stockholm, 9:e november, 2017 3:12-reglerna, vad gäller framöver? Förslaget till förändrade regler för delägare i fåmansföretag drogs tillbaka i augusti

Läs mer

Fåmansföretag. En studie av rekvisitet verksam i betydande omfattning i 57 kap 4 IL. Edvina Krupic. Kandidatuppsats i handelsrätt Skatterätt VT2013

Fåmansföretag. En studie av rekvisitet verksam i betydande omfattning i 57 kap 4 IL. Edvina Krupic. Kandidatuppsats i handelsrätt Skatterätt VT2013 Fåmansföretag En studie av rekvisitet verksam i betydande omfattning i 57 kap 4 IL Edvina Krupic Kandidatuppsats i handelsrätt Skatterätt VT2013 Handledare Axel Hilling Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn

Förslag till förändrade 3:12-regler. Stefan Asklöf, Lina Thörn Förslag till förändrade 3:12-regler Stefan Asklöf, Lina Thörn 2 Nuvarande 3:12-regler 3 Varför särskilda fördelningsregler för ägare av fåmansföretag? Vid skattereformen 1990 införs de s k 3:12-reglerna

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 48

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 48 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 48 Målnummer: 5338-96 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 1997-06-13 Rubrik: Lagrum: Ett fåmansföretag, som har ett moderbolag vars aktier kan vara kvalificerade enligt

Läs mer

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref 43 Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kvalificerade andelar. En studie av rekvisitet samma eller likartad verksamhet i Inkomstskattelagen. Ghazwan Shaia 2016

EXAMENSARBETE. Kvalificerade andelar. En studie av rekvisitet samma eller likartad verksamhet i Inkomstskattelagen. Ghazwan Shaia 2016 EXAMENSARBETE Kvalificerade andelar En studie av rekvisitet samma eller likartad verksamhet i Inkomstskattelagen Ghazwan Shaia 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 1499 9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 56 kap. IL prop. 1989/90:110, SkU30 prop. 1996/97:150, FiU20 prop. 1998/99:15, SkU5 prop. 1999/2000:2, SkU2, 5 och 8 prop.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 Målnummer: 3761-02 Avdelning: Plenum Avgörandedatum: 2004-01-29 Rubrik: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom

Läs mer

Betydelsen av betydande

Betydelsen av betydande Göteborgs Handelshögskola Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 poäng VT 2009 Betydelsen av betydande - en studie av det för fåmansföretagare centrala rekvisitet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 7 september 2009 i mål

Läs mer

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com

Aktuella skattefrågor inför årets deklaration. Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Aktuella skattefrågor inför årets deklaration Johanna Wiklund 08-524 674 27 johanna.wiklund@se.gt.com Agenda Allmänt om bolagsdeklarationen Att tänka på när man gör de skattemässiga justeringarna Vanliga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 18 mars 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20 111 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 23 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 21 juni 2010 i mål nr 66-10,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 27 januari 2010 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 7 april 2014 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Hansa Corner, 769609-6184 Ombud: AA och BB PricewaterhouseCoopers AB Box 4009 211 31 Malmö

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 10 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. dr Urban Rydin LRF Konsult, Skattebyrån Box 565 201 25 Malmö

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

M.B. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll där sitt yrkande.

M.B. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll där sitt yrkande. HFD 2014 ref 78 Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen. Lagrum: 2 kap. 8 andra

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-14 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Reformerade beskattningsregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning II NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman FÖREDRAGANDE Regeringsrättssekreteraren Werth PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt?

Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete med praktik i finansrätt, särskilt skatterätt 30 högskolepoäng Byggnadsrörelse när bedrivs det inkomstskatterättsligt? En studie om verksamhetens

Läs mer

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Bårdskär De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag Examensarbete 20 poäng Handledare: Christina Moëll Skatterätt

Läs mer

YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249. Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249. Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249 Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 6679-13 angående rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 juni 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 oktober 2009

Läs mer

UTDELNING OCH KAPITALVINST PÅ ANDELAR I FÅMANSFÖRETAG. 1. Bakgrund och reglernas tillämpningsområde

UTDELNING OCH KAPITALVINST PÅ ANDELAR I FÅMANSFÖRETAG. 1. Bakgrund och reglernas tillämpningsområde UTDELNING OCH KAPITALVINST PÅ ANDELAR I FÅMANSFÖRETAG 1. Bakgrund och reglernas tillämpningsområde I samband med 1990 års skattereform separerades i princip kapitalbeskattningen från beskattningen av förvärvsinkomster

Läs mer

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010

Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 LINKÖPINGS UNIVERISTET Genomsyn Med utgångspunkt i mål nr 3819 3820 09 Anna Lillhannus och Anders Frånlund 4/12/2010 Innehållsförteckning 1. Mål nr 3819-3820-09... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Länsrätten...

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA.

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 1555 1556-08. meddelad i Stockholm den 28 november 2008. KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA. 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 november 2008 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 20 december 2007 i mål

Läs mer

Allokering av utdelningsinkomster

Allokering av utdelningsinkomster Allokering av utdelningsinkomster David Kleist Skatteforskningsdagen den 19 mars 2015 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Allokering av inkomst Vad avses med allokering? Del i ett större forskningsprojekt,

Läs mer

13 kap. 2 och 4, 22 kap. 3 och 7 och 23 kap. 2, 3, 9 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229)

13 kap. 2 och 4, 22 kap. 3 och 7 och 23 kap. 2, 3, 9 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2016 ref. 35 Vid uppdelning av verksamheten i en koncern på två företag genom en serie korsvisa överlåtelser till underpris har respektive företag direkt eller indirekt genom dotterföretag erhållit

Läs mer

15 Underprisöverlåtelser

15 Underprisöverlåtelser 15 Underprisöverlåtelser Underprisöverlåtelser 1649 prop. 1998/99:15 s. 117-163, 270-275 och 295 1998/99: SkU5 s. 8-10 prop. 1998/99:113 s. 22-25, 1998/99:SkU23 s. 3 prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 301-306,

Läs mer

Paketering av fastigheter. Nybro Bostadsaktiebolag

Paketering av fastigheter. Nybro Bostadsaktiebolag www.pwc.com/se Paketering av fastigheter Nybro Bostadsaktiebolag Tillvägagångssätt att sälja fastigheter till slutlig extern köpare Nybro Bostadsaktiebolag AB Vi avger härmed vår rapport avseende paketering

Läs mer

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt

Martha Gurmu, Fysioterapeuterna. Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB. Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt MEMO Till: Från: Martha Gurmu, Fysioterapeuterna Annika Nordqvist, Grant Thornton Sweden AB Ämne: Kammarrättens i Göteborg dom avseende upplåtelse av etableringsrätt Skattekonsulter Grant Thornton Sweden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer