Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl (2) Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20"

Transkript

1 Datum (2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän 4. Anmälan av jäv 5. Allmänhetens frågestund 6. Redovisning av årets resultat Arvidsjaur Test & Training 7. Delgivningar 8. Interpellation 9. Enkel fråga 10. Motioner 11. Medborgarförslag 12. Granskning av årsredovisning Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun Ks Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år Försäljning av del av Arvidsjaur 6:2 (Kommunförrådet) Ks Delägarskap i Investeringar i Norrbotten AB Ks Ungdomsgården Galaxen till tillväxtenheten (Medborgarförslag) Ks Tvärsektoriell samverkan utifrån det ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Personella resurser till integrerad kulturskola /fritidsgård Ks Strategier för kommunal hushållning i Arvidsjaurs kommun Ks Taxa för räddningstjänsten Ks Taxa för renhållning (avfallshantering) - Tillägg - Grundavgift för sopor avseende fritidshus Ks Motion Utredning med medborgardialog av området runt Nyborgstjärn Ks Motion Iordningställande av Marklundsparken till en upplevelsepark för unga Ks Motion Rast- och lekplats vid Nyborgstjärn Ks 150 Postadress Telefon Telefax Postgiro ARVIDSJAUR , växel

2 2 (2) 25. Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun - inklusive taxa Ks Delårsbokslut Hela kommunen Ks Driftbudgetramar 2014 och långtidsplan Ks Rambeslut om upplåning 2013 Ks Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut Barn- och utbildningsnämnden Ks Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut Socialnämnden Ks Avtal om bygdemedel för Brattberget Vindkraft Ks Detaljplan för kvarteret Skogen del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 Ks Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2012 Ks Volontärer (Medborgarförslag) Ks Komplettering till bolagsordningar för samtliga bolag Ks Val av ledamot och vice ordförande i socialnämnden efter Hanna Lundgren Kf Entledigande som ersättare i socialnämnden Rose-Marie Grundström Ks Entledigande som ersättare i Arvidsjaur Test & Training AB Bill Grundström Ks Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Energi AB - Eva Granlund 40. Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Test & Training AB - Eva Granlund Arvidsjaur EIVOR SANDSTRÖM Kommunfullmäktiges ordförande Johnny Högberg Kommunchef Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Allmänheten är välkomna att ställa frågor. Föredragningslistan finns även att läsa på Allmänheten är välkommen att ställa frågor om den kommunala årsredovisningen. Frågor gällande årsredovisningen behöver ej inlämnas i förväg. Exemplar av årsredovisningen finns tillgänglig i kommunens reception och på kommunens hemsida,

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00202/ Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Information från Arvidsjaur Test & Training Kf Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisade bolagen sin verksamhet år 2012 med anledning av upprättade årsredovisningar. Arvidsjaur Test & Training var förhindrade att delta varför de kommer att redovisa sin verksamhet vid dagens sammanträde. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Delgivning har skett per e-post om inte annat anges. Delgivningar Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; * Gröna Nyckeltal 2012 för Arvidsjaurs kommun - Teknisk chef / Miljöchef Heikki Kairento * Protokoll Partnerskap Inland Akademi Norr - direktionen * Delårsrapport för socialnämnden - Socialnämnden * Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade eslut som ej är verkställda inom tre månader - år Socialnämnden * Volontärer (Medborgarförslag) - Socialnämnden Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00100/ Fråga / Interpellation Ingen fråga eller interpellation har i skrivande stund kommit in till nämndskansliet. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00101/ Motion Ingen motion har i skrivande stund lämnats in till nämndskansliet. Här ges även ledamöterna möjlighet att lämna in motioner. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00001/ Medborgarförslag Inget medborgarförslag har kommit in i skrivande stund. Här ges även allmänheten möjlighet att lämna in medborgarförslag. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Granskning av årsredovisning 2012 Granskning av årsredovisningen har i skrivande stund inte färtidigställts. Ledamöterna får granskningsrapporten tillsända så fort revisorerna har lämnat in den. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00076/ Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 2011). Avvikelsen mot budgeterat resultat är 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 2011). I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i form av återbetalade premier från AFA-försäkringen samt jämförelsestörande kostnader på 10,4 Mkr i form av extra pensionsinlösen. Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 Mkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012, och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för en djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. Handlingarna skickades ut till kommunfullmäktiges sammanträde 15 april, varför ledamöterna ombeds att ta med dem till sammanträdet. Årsredovisningen finns också att läsa på arvidsjaur.se. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 154 Dnr 00076/ Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 2011). Avvikelsen mot budgeterat resultat är 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 2011). I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i form av återbetalade premier från AFA-försäkringen samt jämförelsestörande kostnader på 10,4 Mkr i form av extra pensionsinlösen. Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 Mkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012, och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. Revisionen har varit i kontakt med kommunchefen om att de åtgärder och den process som startats redovisas i protokollet så att granskningen kan fortsätta. Auktoriserad revisor bedömde det vara tillräckligt för fullmäktige att besluta om. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde att socialchefen om skolchefen till dagens sammanträde skulle göra en djupare analys om varför uppföljningen under 2012 inte fungerat. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet. Socialchefen har lämnat in rapport från socialnämnden. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna redovisningarna från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 2. Årsredovisning för 2012 godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Datum Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Handläggare Ann-Sofi Levander Direktval Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN Inkom: Dnr 00076/ Analys av socialnämndens årsbokslut 2012, Dnr 00076/2013 Bakgrund/sammanfattning Revisorerna har granskat socialnämndens ansvarsutövande 2012 och riktat anmärkning mot nämnden. Socialnämnden redovisar underskott på 11,5 miljoner i förhållande till budgetram. Analys Största avvikelsen finns inom Individ och familjeomsorgen, institutionsvård för barn och unga samt verksamheten för ensamkommande barn. Verksamheten visar underskott på -4,7 miljoner i förhållande till budget. Under året har flera ensamkommande flyktingpojkar placerats på s k HVB-hem, hem för vård eller boende. De har bedömts vara i behov av annat stöd än det som ges i kommunens egna boenden. Kostnaderna för placeringar ska återsökas som s k extraordinära kostnader från Migrationsverket. Socialnämnden har återsökt 3,2 miljoner för 2012 enligt uppgifter som lämnats från IFO. Migrationsverket har avslagit ansökan om ersättning då tillväxtenheten under samma period och för samma pojkar redovisat belagd plats och därigenom fått ersättning på 1900:-/dygn för varje pojke, trots att de befunnit sig på HVB-hem som bekostats av socialnämnden.flyktingverksamheten har fått 300:-mer per dygn och pojke än om man rapporterat ej belagd plats till Migrationsverket. Detta uppmärksammades under sommaren och hösten 2012 och sedan socialchef kontaktat ansvarig för flyktingverksamheten skickades en skrivelse in till Migrationsverket. I skrivelsen angavs vad som hänt och ärendet togs som en överklagan till Migrationsverket med begäran om rättelse. I februari 2013 kom beslut från Migrationsverket att ansökan om rättelse avslogs. Ärendet är överklagat till högre instans och besked väntas i slutet av Dessutom fanns brister i intäkterna för ensamkommande barn 2011, de var uppbokade i 2011 års bokslut till en summa av 2,3 miljoner och eftersom de inte kom in under 2012 heller lades de till 2012 års bokslut som en minuspost. Sammantaget har socialnämnden förlorat ca 4 miljoner i intäkter för verksamheten ensamkommande barn, summan för 2011 lades till 2012 års bokslut i samband med årsskiftet Intäkterna för äldreomsorgen är lägre då vi lade om rutinerna, 11 månaders hyror har kommit in 2012, vilket gör en minskad intäkt på ca Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro ARVIDSJAUR , växel

13 2 (8) Avdelningen för funktionshindrade Den stora avvikelsen finns inom området boende i annan kommun, av underskottet på 1, finns på placeringar. Placeringar kan uppstå relativt snabbt och i vissa fall kan de även upphöra med ca 1 månads varsel om förhållandena ändras. Mycket svårt att planera men tertialrapporterna visar på att man prognosticerade ett överskridande med ca 1 miljon, det blev 1,4 miljoner. Övrigt inom AFF var överskridande på LASS, mer än 1 miljon,samt boendena Lärkan och Borgen,som till viss del uppvägdes av att andra verksamheter gick med plusresultat. Kostnadsökningen inom LASS är till en del beroende av hur Försäkringskassan bedömer brukares behov och tendensen är att FK alltmer starmar åt varför mer hamnar hos kommunen. Äldreomsorgen Under 2012 har verksamheten haft stor personalomsättning, främst inom administration och ledning. På 14,25 tjänster direkt underställda socialchef har 12 rekryteringar genomförts, i vissa fall har tjänster varit besatta av tre olika personer under året. Socialförvaltningen har ingen egen ekonom utan administrativ handläggare, socialchef och ekonomikontorets personal har hjälpts åt. På grund av långtidssjukskrivningar har vi tappat mycket kompetens under våren och sommaren 2012, det var först vid månadsskiftet augusti september vi kunde börja arbeta ordentligt med uppföljningar. De chefer som kommit in under 2012 har fått för lite utbildning i uppföljning, både inom ekonomisystemet och inom personalplaneringssystemet. När vi tittade på förbrukningen i % tycktes det inte vara någon katastrof på gång utan vi följde rätt bra den kurva som varit under tidigare år.

14 3 (8) Däremot visste vi redan vid första tertialen att Ringelsta inte skulle klara sin budget, där är bemanningen låg. Vi har inte kunnat utjämna bemanningen mellan våra boenden, då alla haft hög vårdtyngd, utan bemanningen låg kvar på samma siffra som under den tid Ringelsta var servicehus. Tabell över bemanningen Personaltäthet på säbo Ringelsta Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Svalan 16 7,00 0,44 Björken 11 6,75 0,61 Grupp ,30 0,52 Blåklockan 11 6,55 0,60 Summa Ringelsta 52 27,60 0,53 Natt 52 7,37 0,14 Summa dag och natt 52 34,97 0,67 En lägenhet som är inom trygghetsboende (1203) tillhör Ringelsta, Svalan Totalt 50 lägenheter, 2 par Nattpersonalen på Ringelsta och Borgargården har jag minskat med 0,33 % vardera, så gjordes i budgeten, samt 0,34 årsarbetare på nattpatrullen. Grundbudget Nattpersonal i budget Ringelsta 7,70 Borgargården 1,54 Nattpatrullen 3,85 Summa 13,09 Borgargården Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Borgargården 13 10,28 0,79 Natt 13 1,21 0,09 Summa dag och natt 11,49 0,88 Länsmansgården Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Grupp A o B 22 13,55 0,62 Grupp C o D 22 13,20 0,60 Summa länsmansgården 44 26,75 0,61 Nattpersonal 44 7,70 0,18 Summa dag och natt 34,45 0,78 Totalt 42 lägenheter, 2 par Solbacken Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Solbacken, dag o natt 15 10,92 0,73 Ekan Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Ekan, dag o natt 8 6,60 0,83

15 4 (8) Eftersom vårdtyngden ökade och vi dessutom tvingades göra akuta korttidsplatser under lång tid även på Ringelsta, fanns ingen annan lösning än att tidvis ta in extrapersonal. Dessutom hade man under fyra månader kostnader för personal som arbetade inom annan kommunal verksamhet. En del enheter fick problem med både korta och långa sjukskrivningar och det kostade också pengar. Trycket på boendeplatser och övrigt bistånd inom äldreomsorgen har varit mycket högt. Vi har hela tiden haft långa köer till vård och omsorgsboenden, utskrivningsklara som vi inte kunnat ta emot inom korttidsvården samt ökande vårdtyngd inne på boendena. Under 2012 hade vi 33 platser att fördela på boenden. Diagrammet visar platstillgången från Under åren har andelen personer över 65 år ökat i kommunen, om man får tro befolkningsprognosen, även andelen äldre än 85 år har ökat. Andelen äldre än 85 är ännu inte uppe på sin högsta punkt, även här säger progosen att vi har ökande antal 85 åringar i stort sett alla år fram till 2030.

16 5 (8) Andel + 85 från 2012 till 2030 Kostnaden för utskrivningsklara hamnade på på helåret, en helt obudgeterad kostnad som berodde på platsbrist och som inte gick att förutse i tertialrapporterna. Vid årskiftet kom en del oförutsedda utgifter, bl a fick vi en retroaktiv hyreshöjning på Ringelsta, för 4 år. Kort sagt; budgeten inom äldreomsorgen kunde inte hållas på grund av stora behov hos den äldre befolkningen. Socialnämnden har för år 2012 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Revisionsrapporten redovisar socialnämndens åtgärder enligt protokoll från socialnämnden. Verksamheten, socialchefen och medarbetare, har dessutom hållit socialnämndens ordförande informerad om de konkreta åtgärder som vidtagits. 1. Eftersom trycket på äldreomsorgen var högt vidtogs åtgärden att öppna två nya korttidsplatser på Krehab. Lokalen skulle byggas om innan sommaren för att klara förändringen men p g a förseningar från hyresvärden, landstingsfastigheters sida, kunde vi inte ta dubbelrummet i anspråk förrän senare under sommaren. Detta fick till följd att vi fick ha tillfälliga lösningar på andra boenden samt att personer fick ligga kvar i landtingsvård på kommunens bekostnad. 2. Nedläggning av anhörigstödet inleddes, klart vid årsskiftet Dagverksamheten för demensjuka, Utsikten, flyttades till Åkerbäret, korttids/fritids inom avdelningen för funktionshindrade. Åtgärden vidtogs för att personalen på Krehab skulle kunna ta hand om två boende till utan att få mer personal. Åkerbäret hade minskat antal brukare och under hösten fick anhörigstödet lägga en del av sin arbetstid på att medverka vid Utsikten.

17 6 (8) 4. Rekrytering av chefer och handläggare samt introduktion och utbildning av ny personal fortgick under hela hösten, med fokus på bättre styrning av ekonomin. 5. Förändringar inom nattpersonalen inleddes med inrikting att hemtjänstens nattpatrull skulle förlägga mer av sin tid inom boendena Ringelsta och Borgargården, som haft problem att klara natten med befintlig personal. Åtgärden skulle minska behovet av extrapersonal. 6. Intäktsbristerna inom IFO, förhållandet mellan socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten samt Migrationsverket har uppmärksammats vid flera tillfällen då pengar inte kommit in som vi räknat med kontaktade socialchef både redovisningsekonom, boendechef samt chef på arbetsmarknadsenheten. Pengarna hade uteblivit på grund av att boendet ansökt och beviljats ersättning för belagda platser trots att de aktuella pojkarna inte länge fanns på boendena utan på HVB-hem som bekostades av socialtjänsten. Intenkontrollen, både från socialtjänstens och flyktingverksamhetens sida var otillräcklig. 7. Personalneddragning genomfördes inom individ och familjeomsorgen, i samband med pensionsavgång tillsattes ingen ny hemterapeut. Under hösten träffades socialchef, AME-chef samt tillväxtchef för att hitta varaktig lösning på problemet. Tillskapande av ekonomtjänst inom flyktingmottagandet beslutades. Skrivelse till Migrationsverket med begäran om ändring gjordes, har avslagits men är nu uppe i högre instans. Socialnämndens ordförande har varit delaktig i hela processen, fått information om läget och även muntligt informerat socialnämnden. Socialnämndens bedömning är att aktiva åtgärder vidtagits, både för att minska utgifterna och för att öka intäkterna. Verksamheten är så komplex att beslut som fattas i juni oftast inte får genomslag förrän tidigast tre månader senare.förändringar ska förhandlas med fackliga organisationer, lokaler ska byggas om eller sägas upp, scheman ska göras om mm. Nämnden har inte fullgjort sin skyldighet att omgående vidta åtgärder för att driva verksamheten inom budget. Se svaret på förra frågan. Nämndens interna kontroll inom ekonomiområdet har varit otillräcklig Internkontrollen har inte fungerat inom området ensamkommande flyktingbarn. Orsaker och verkningar av detta beskrivs ingående tidigare i analysen. Vad gäller internkontrollen inom övriga områden har det varit svårt både för nämnden och verksamheten att ha full kontroll då både administrativ handläggare och ekonomichef blev långtidssjukskrivna under första halvåret.socialchef och medarbetare har inte haft tillräckliga kunskaper och dessutom har äldreomsorgens ledning, inklusive handläggare haft mycket stor personalomsättning. Detta beskrivs också tidigare i analysen.

18 7 (8) Under året har hela verksamheten infört ett nytt dokumentationssstem, Treserva, som tagit mycket tid i anspråk.vi fick dessutom dubbla kostnader för systemet, både det gamla och nya betalades under Under 2013 har leverantören betalt tillbaka ca som belastade 2012.Nuvarande ekonomisystem är inte anpassat till sällananvändare, och det som inträffade i december var att många övergripande kostnader och även kostnader av engångskaraktär, exempelvis retroaktiv hyra för Ringelsta föll ut. Fram till december fanns inte anledning att tro att verksamheten skulle få så stort underskott, särskilt med tanke på att vi räknade med mellan 3-4 miljoner i intäkter för ensamkommande barn. Redovisat Text Jan 12 Mån Jan 11 Mån Jan 10 Mån Jan 09 Mån Jan 08 Mån Jan 07 Mån Jan 06 Mån Januari , , , , , , ,0 Februari , , , , , , ,9 Mars , , , , , , ,9 April , , , , , , ,6 Maj , , , , , , ,3 Juni , , , , , , ,1 Juli 9 497, , , , , , ,8 Augusti , , , , , , ,0 September , , , , , , ,3 Oktober , , , , , , ,4 November , , , , , , ,0 December , , , , , , ,5 Månad 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA , , , , , , ,8 Nämndens rutiner för att upprätthålla rimliga ekonomiska årsprognoser(beslutsunderlag) har inte varit tillförlitliga. Socialnämnden anser att det i många fall är faktorer som legat utanför nämndens ansvarsområde som gjort att beslutsunderlagen inte varit tillförlitliga. Några kan nämnas:

19 8 (8) Bristande rutiner och kännedom om Migrationsverkets regler från Arbetsmarknadsenhetens sida. Återsökning från socialnämnden har avslagits på grund av detta. Bristande rutiner vad gäller internfakturering inom kommunkoncernen; många fakturor och interna kostnader kom först i december, trots att tjänsterna och varorna i många fall levererats långt tidigare. Som exempel kan nämnas retroaktiv hyra Ringelsta för 4 år bakåt. Ylva Stråhle Andersson Ordf. SN Ann-Sofi Levander Socialchef

20 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sarn mani rhdesdalll1ll Sida Barn- och utbildningsnämnden ", ' I I J'If Ib)Z.()J3 - OY2 I Bou 34 Dm 00058/ Uppföljning av 2012 års resultat - Barn- och utbildningsnämnden Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 2011 ). Avvikelsen mot budgeterat resultat är - 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 20 Il). I resultatet får 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i fonn av återbetalade premier från AF A-försäkringen samt jämförelsestörande kostnader på - 10,4 Mkr i fonn av extra pensiollsilllösen. Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 Mkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012, och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. Vid behandling av bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet för djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. Konununstyrelsens beslutade att en analys görs av socialchef och skolchef som mer precist visar varför uppföljningen under året inte fungerat. Redovisning ska ske till kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni, Skolchef Annette Rylen har yttrat sig i ärendet. Bal'll- och utbildningsnämndens beslut Bilaga./. 1. Överlämna upprättad redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, Beslutet skickas till; Konununstyrelsen Kommunfullmäktige Juster'llldes's.ign, / r.\... j,l'r /. ' i{" ~t.. J \. /'. J \,.. Utdragsbestyrkande

21 Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll , Uppföljning av 2012 års resultat- Barn- och utbildningsnämnden Uppföljningen under 2012 har genomförts under året med månadsrapportel' till nämnden samt tertialbokslut. Enligt kommunstyrelsens beslut har uppföljningen inte fungerat. Förlag på förbättringar inom förvaltningen: l, Fortsätta arbetet med att förbättra och effektivisera periodiseringar. 2. Utarbeta prognosrappolter föl' enhetsnivå samt utveckla prognosrapporten på forvaltningsnivå. 3. Personalkostnaderna uppdateras och följs upp vmje månad på respektive resultatenhet i de så kallade "personallakanen". Vid avvikelse mot budget (prognosen för årets resultat) ska respektive enhet ge förslag på besparingar till nämnden. 4. Fortsätta arbetet med att rätt antal timlöner hamnar i respektive tertialbokslut. 5, Analysera och utarbeta riktlinjer for hur förvaltningens ram fördelas på respektive enhet. 6. Omfördela pengar mellan enheterna vid verksamhetsforändringar. 7. Försök att avsätta pengar på central nivå som kan fördelas efter andra tertialbokslutet få skolan och forskolans verksamhet har läsår med delvis nya förutsättningar för höstterminerna. Enligt kommunfullmäktiges beslut sim budgetövcrsl<ridandet analyseras; Resultatet for förskola och grundskola 2012 låg i första och andra tertialens prognos på -1,3 mkr vilket enligt muntlig information av ekonomichefen under ekonomiutskottets sammanträde i maj 2012 inte fick överskridas. Arets resultat blev -2,0 mkr. Vidjämföl'else med strukturellt liknande kommuner har Arvidsjaurs kommun 6 mkr lägre kostnad för förskola/grundskola. Nämnden anser att ramen för 2012 och 2013 borde ha ökats med ca 3 rnkr. Då skulle den lagstadgade verksamheten fullt finansierad, Minusl'esultatet för Sandbackskolan blev betydligt större än prognoserna visade vid de två första teltialerna, då flera program inte hade några sökanden alternativt få sökande efter slutintaget i juli. då tjänstefördelningen redan val' lagd for nästa läsår medförde det höga personalkostnader i förhållande till interkommunala intäkter samt interkommunala kostnader. Detta kan förändras och arbetet har påböljats inför höstterminen 2013, Målet är att nästa läsår närma sig en persollaibudget i balans. Vi arbetar också med andra kommuner kring gymnasiesamverkan. \\)\

22 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00095/ Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2012 Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse över granskning av Arvidsjaurs kommuns räkenskaper och förvaltning för år Revisionens anmärkning mot socialnämnden innebär att revisionsberättelsen inte kunde behandlas vid fullmäktiges sammanträde den 15 april. Ärendet återremitterades för behandling vid dagens sammanträde. Justerandes sign Beslutsunderlag Revisionsberättelse Utdragsbestyrkande

23 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktiges presidium Dnr 00095/ Revisionsberättelse Beredning av socialnämndens svar på revisionens anmärkning Presidiet har tagit till sig socialnämndens svar på revisorernas kritik. Presidiet föreslår kommunfullmäktig besluta 1. Att instämma i revisorernas kritik och rikta en anmärkning mot socialnämnden. 2. Denna punkt anses omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 ARVJDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S3111maJltrlidcsdatuIll Sida Socialnämnden Sn 55 Dm Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2012 Revisorerna har granskat socialnämndens ansvarsutövande Av kommunallagen framgår att socialnämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I nämndens uppdrag ingår även att se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionen skriver i sin rapport att av kommunfullmäktiges regel verk är socialnämnden bl. a. skyldig att omgående vidta åtgärder om befintlig verksamhet inte ryms inom tilldelad budgetram. Granskningsutlåtande; * * * * * Granskningen visar att socialnämnden för år 2012 redovisar ett under skott på 11,5 miljoner kronor i förehållande till driftbudgetram. Socialnämnden har för år 2012 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Nämnden har inte fullgjort sin skyldighet att omgående vidta åtgärder för att driva verksamheten inom budget. Nämndens interna kontroll inom ekonomiområdet har varit otillräcklig. Nämndens rutiner för att upprätthålla rimliga ekonomiska årsprognoser (beslutsunderlag) har inte varit tillförlitliga. Sammantaget gör revisorerna en samlad bedömning att det finns tillräckliga underlag för att rikta aluuärkning mot socialnämnden för Förslag till svar på revisorernas kritik har upprättats. Förslag Ylva Stråltie Amlerssoll (sj GodkälU1a upprättat svar på revisorernas kritik och överlämna det till kommunfullmäktige. forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatulIl Sida Socialnämnden forts. Sn 55 Förslag, forts. Agneta Lundström (c) Vidhåller forslag från socialnämnden 2013~05~27 27; Socialnämnden instämmer i revisorernas anmärkningar: Budgetansvarig chef och budgetansvariga verksamheter har inte fdljt kommunfullmäktiges beslut Regler for verksamhets- och ekonomi styrning. Varken socialchef eller socialnämnden har foljt upp att reglerna följts eller vidtagit erforderliga åtgärder i de fall anställda inte efterlevt regelverket, och där chefer med budgetansvar inte hållit budget. Socialnämnden beslutar att reglerna ska foljas i fortsättningen inklusive där f6reskriven månatlig rappoliering. Tillägg Yttrandet från socialnämndens ordf6rande och socialchefen daterat f6ranleder f6ljande tillägg: Socialnämndens ordf6rande och socialchefen har under 2012 inte berett socialnämndens ärenden på ett sådant sätt att socialnämnden haft relevant beslutsunderlag att fatta beslut i enlighet med regler for verksamhets- och ekonomistyrning antagna av kommunfullmäktige Underlåtenheten, som är framträdande, har medfdrt att centerpartiets ledamöter i socialnämnden känner sig ha blivit f6rda bakom ljuset av såväl chefstjänsteman som politisk ledning (läs ordforande och vice). Det är centerpartiets uppfattning att kommunens framtid i hög grad beroende av kompetens och vilja att tjäna hela kommunen. Två fdrslag fimls. Ordfdranden ställer proposition på fdrslagen varefter hon forklarar att socialnämnden beslutat enligt Ylva Stl'åhle Anderssons fdrslag. Socialnämndens beslut Beslutet skickas till; Kommun fullmäktige J llsterandes sign Bilaga./. 1. Godkänna upprättat svar på revisorernas kritik och överlämna det till kommunfullmäktige. Reservation Agneta Lundström (c) och Pia Klockljung (c) reserverar sig skriftligt mot beslutet till fdrmån for eget forslag. Utd ragsbestyrkandc

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer