Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl (2) Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20"

Transkript

1 Datum (2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän 4. Anmälan av jäv 5. Allmänhetens frågestund 6. Redovisning av årets resultat Arvidsjaur Test & Training 7. Delgivningar 8. Interpellation 9. Enkel fråga 10. Motioner 11. Medborgarförslag 12. Granskning av årsredovisning Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun Ks Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år Försäljning av del av Arvidsjaur 6:2 (Kommunförrådet) Ks Delägarskap i Investeringar i Norrbotten AB Ks Ungdomsgården Galaxen till tillväxtenheten (Medborgarförslag) Ks Tvärsektoriell samverkan utifrån det ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Personella resurser till integrerad kulturskola /fritidsgård Ks Strategier för kommunal hushållning i Arvidsjaurs kommun Ks Taxa för räddningstjänsten Ks Taxa för renhållning (avfallshantering) - Tillägg - Grundavgift för sopor avseende fritidshus Ks Motion Utredning med medborgardialog av området runt Nyborgstjärn Ks Motion Iordningställande av Marklundsparken till en upplevelsepark för unga Ks Motion Rast- och lekplats vid Nyborgstjärn Ks 150 Postadress Telefon Telefax Postgiro ARVIDSJAUR , växel

2 2 (2) 25. Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun - inklusive taxa Ks Delårsbokslut Hela kommunen Ks Driftbudgetramar 2014 och långtidsplan Ks Rambeslut om upplåning 2013 Ks Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut Barn- och utbildningsnämnden Ks Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut Socialnämnden Ks Avtal om bygdemedel för Brattberget Vindkraft Ks Detaljplan för kvarteret Skogen del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 Ks Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2012 Ks Volontärer (Medborgarförslag) Ks Komplettering till bolagsordningar för samtliga bolag Ks Val av ledamot och vice ordförande i socialnämnden efter Hanna Lundgren Kf Entledigande som ersättare i socialnämnden Rose-Marie Grundström Ks Entledigande som ersättare i Arvidsjaur Test & Training AB Bill Grundström Ks Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Energi AB - Eva Granlund 40. Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Test & Training AB - Eva Granlund Arvidsjaur EIVOR SANDSTRÖM Kommunfullmäktiges ordförande Johnny Högberg Kommunchef Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Allmänheten är välkomna att ställa frågor. Föredragningslistan finns även att läsa på Allmänheten är välkommen att ställa frågor om den kommunala årsredovisningen. Frågor gällande årsredovisningen behöver ej inlämnas i förväg. Exemplar av årsredovisningen finns tillgänglig i kommunens reception och på kommunens hemsida,

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00202/ Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Information från Arvidsjaur Test & Training Kf Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisade bolagen sin verksamhet år 2012 med anledning av upprättade årsredovisningar. Arvidsjaur Test & Training var förhindrade att delta varför de kommer att redovisa sin verksamhet vid dagens sammanträde. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Delgivning har skett per e-post om inte annat anges. Delgivningar Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; * Gröna Nyckeltal 2012 för Arvidsjaurs kommun - Teknisk chef / Miljöchef Heikki Kairento * Protokoll Partnerskap Inland Akademi Norr - direktionen * Delårsrapport för socialnämnden - Socialnämnden * Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade eslut som ej är verkställda inom tre månader - år Socialnämnden * Volontärer (Medborgarförslag) - Socialnämnden Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00100/ Fråga / Interpellation Ingen fråga eller interpellation har i skrivande stund kommit in till nämndskansliet. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00101/ Motion Ingen motion har i skrivande stund lämnats in till nämndskansliet. Här ges även ledamöterna möjlighet att lämna in motioner. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00001/ Medborgarförslag Inget medborgarförslag har kommit in i skrivande stund. Här ges även allmänheten möjlighet att lämna in medborgarförslag. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Granskning av årsredovisning 2012 Granskning av årsredovisningen har i skrivande stund inte färtidigställts. Ledamöterna får granskningsrapporten tillsända så fort revisorerna har lämnat in den. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00076/ Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 2011). Avvikelsen mot budgeterat resultat är 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 2011). I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i form av återbetalade premier från AFA-försäkringen samt jämförelsestörande kostnader på 10,4 Mkr i form av extra pensionsinlösen. Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 Mkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012, och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för en djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. Handlingarna skickades ut till kommunfullmäktiges sammanträde 15 april, varför ledamöterna ombeds att ta med dem till sammanträdet. Årsredovisningen finns också att läsa på arvidsjaur.se. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Ks 154 Dnr 00076/ Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 2011). Avvikelsen mot budgeterat resultat är 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 2011). I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i form av återbetalade premier från AFA-försäkringen samt jämförelsestörande kostnader på 10,4 Mkr i form av extra pensionsinlösen. Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 Mkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012, och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. Revisionen har varit i kontakt med kommunchefen om att de åtgärder och den process som startats redovisas i protokollet så att granskningen kan fortsätta. Auktoriserad revisor bedömde det vara tillräckligt för fullmäktige att besluta om. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde att socialchefen om skolchefen till dagens sammanträde skulle göra en djupare analys om varför uppföljningen under 2012 inte fungerat. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet. Socialchefen har lämnat in rapport från socialnämnden. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna redovisningarna från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 2. Årsredovisning för 2012 godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Datum Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Handläggare Ann-Sofi Levander Direktval Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN Inkom: Dnr 00076/ Analys av socialnämndens årsbokslut 2012, Dnr 00076/2013 Bakgrund/sammanfattning Revisorerna har granskat socialnämndens ansvarsutövande 2012 och riktat anmärkning mot nämnden. Socialnämnden redovisar underskott på 11,5 miljoner i förhållande till budgetram. Analys Största avvikelsen finns inom Individ och familjeomsorgen, institutionsvård för barn och unga samt verksamheten för ensamkommande barn. Verksamheten visar underskott på -4,7 miljoner i förhållande till budget. Under året har flera ensamkommande flyktingpojkar placerats på s k HVB-hem, hem för vård eller boende. De har bedömts vara i behov av annat stöd än det som ges i kommunens egna boenden. Kostnaderna för placeringar ska återsökas som s k extraordinära kostnader från Migrationsverket. Socialnämnden har återsökt 3,2 miljoner för 2012 enligt uppgifter som lämnats från IFO. Migrationsverket har avslagit ansökan om ersättning då tillväxtenheten under samma period och för samma pojkar redovisat belagd plats och därigenom fått ersättning på 1900:-/dygn för varje pojke, trots att de befunnit sig på HVB-hem som bekostats av socialnämnden.flyktingverksamheten har fått 300:-mer per dygn och pojke än om man rapporterat ej belagd plats till Migrationsverket. Detta uppmärksammades under sommaren och hösten 2012 och sedan socialchef kontaktat ansvarig för flyktingverksamheten skickades en skrivelse in till Migrationsverket. I skrivelsen angavs vad som hänt och ärendet togs som en överklagan till Migrationsverket med begäran om rättelse. I februari 2013 kom beslut från Migrationsverket att ansökan om rättelse avslogs. Ärendet är överklagat till högre instans och besked väntas i slutet av Dessutom fanns brister i intäkterna för ensamkommande barn 2011, de var uppbokade i 2011 års bokslut till en summa av 2,3 miljoner och eftersom de inte kom in under 2012 heller lades de till 2012 års bokslut som en minuspost. Sammantaget har socialnämnden förlorat ca 4 miljoner i intäkter för verksamheten ensamkommande barn, summan för 2011 lades till 2012 års bokslut i samband med årsskiftet Intäkterna för äldreomsorgen är lägre då vi lade om rutinerna, 11 månaders hyror har kommit in 2012, vilket gör en minskad intäkt på ca Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro ARVIDSJAUR , växel

13 2 (8) Avdelningen för funktionshindrade Den stora avvikelsen finns inom området boende i annan kommun, av underskottet på 1, finns på placeringar. Placeringar kan uppstå relativt snabbt och i vissa fall kan de även upphöra med ca 1 månads varsel om förhållandena ändras. Mycket svårt att planera men tertialrapporterna visar på att man prognosticerade ett överskridande med ca 1 miljon, det blev 1,4 miljoner. Övrigt inom AFF var överskridande på LASS, mer än 1 miljon,samt boendena Lärkan och Borgen,som till viss del uppvägdes av att andra verksamheter gick med plusresultat. Kostnadsökningen inom LASS är till en del beroende av hur Försäkringskassan bedömer brukares behov och tendensen är att FK alltmer starmar åt varför mer hamnar hos kommunen. Äldreomsorgen Under 2012 har verksamheten haft stor personalomsättning, främst inom administration och ledning. På 14,25 tjänster direkt underställda socialchef har 12 rekryteringar genomförts, i vissa fall har tjänster varit besatta av tre olika personer under året. Socialförvaltningen har ingen egen ekonom utan administrativ handläggare, socialchef och ekonomikontorets personal har hjälpts åt. På grund av långtidssjukskrivningar har vi tappat mycket kompetens under våren och sommaren 2012, det var först vid månadsskiftet augusti september vi kunde börja arbeta ordentligt med uppföljningar. De chefer som kommit in under 2012 har fått för lite utbildning i uppföljning, både inom ekonomisystemet och inom personalplaneringssystemet. När vi tittade på förbrukningen i % tycktes det inte vara någon katastrof på gång utan vi följde rätt bra den kurva som varit under tidigare år.

14 3 (8) Däremot visste vi redan vid första tertialen att Ringelsta inte skulle klara sin budget, där är bemanningen låg. Vi har inte kunnat utjämna bemanningen mellan våra boenden, då alla haft hög vårdtyngd, utan bemanningen låg kvar på samma siffra som under den tid Ringelsta var servicehus. Tabell över bemanningen Personaltäthet på säbo Ringelsta Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Svalan 16 7,00 0,44 Björken 11 6,75 0,61 Grupp ,30 0,52 Blåklockan 11 6,55 0,60 Summa Ringelsta 52 27,60 0,53 Natt 52 7,37 0,14 Summa dag och natt 52 34,97 0,67 En lägenhet som är inom trygghetsboende (1203) tillhör Ringelsta, Svalan Totalt 50 lägenheter, 2 par Nattpersonalen på Ringelsta och Borgargården har jag minskat med 0,33 % vardera, så gjordes i budgeten, samt 0,34 årsarbetare på nattpatrullen. Grundbudget Nattpersonal i budget Ringelsta 7,70 Borgargården 1,54 Nattpatrullen 3,85 Summa 13,09 Borgargården Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Borgargården 13 10,28 0,79 Natt 13 1,21 0,09 Summa dag och natt 11,49 0,88 Länsmansgården Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Grupp A o B 22 13,55 0,62 Grupp C o D 22 13,20 0,60 Summa länsmansgården 44 26,75 0,61 Nattpersonal 44 7,70 0,18 Summa dag och natt 34,45 0,78 Totalt 42 lägenheter, 2 par Solbacken Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Solbacken, dag o natt 15 10,92 0,73 Ekan Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Ekan, dag o natt 8 6,60 0,83

15 4 (8) Eftersom vårdtyngden ökade och vi dessutom tvingades göra akuta korttidsplatser under lång tid även på Ringelsta, fanns ingen annan lösning än att tidvis ta in extrapersonal. Dessutom hade man under fyra månader kostnader för personal som arbetade inom annan kommunal verksamhet. En del enheter fick problem med både korta och långa sjukskrivningar och det kostade också pengar. Trycket på boendeplatser och övrigt bistånd inom äldreomsorgen har varit mycket högt. Vi har hela tiden haft långa köer till vård och omsorgsboenden, utskrivningsklara som vi inte kunnat ta emot inom korttidsvården samt ökande vårdtyngd inne på boendena. Under 2012 hade vi 33 platser att fördela på boenden. Diagrammet visar platstillgången från Under åren har andelen personer över 65 år ökat i kommunen, om man får tro befolkningsprognosen, även andelen äldre än 85 år har ökat. Andelen äldre än 85 är ännu inte uppe på sin högsta punkt, även här säger progosen att vi har ökande antal 85 åringar i stort sett alla år fram till 2030.

16 5 (8) Andel + 85 från 2012 till 2030 Kostnaden för utskrivningsklara hamnade på på helåret, en helt obudgeterad kostnad som berodde på platsbrist och som inte gick att förutse i tertialrapporterna. Vid årskiftet kom en del oförutsedda utgifter, bl a fick vi en retroaktiv hyreshöjning på Ringelsta, för 4 år. Kort sagt; budgeten inom äldreomsorgen kunde inte hållas på grund av stora behov hos den äldre befolkningen. Socialnämnden har för år 2012 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Revisionsrapporten redovisar socialnämndens åtgärder enligt protokoll från socialnämnden. Verksamheten, socialchefen och medarbetare, har dessutom hållit socialnämndens ordförande informerad om de konkreta åtgärder som vidtagits. 1. Eftersom trycket på äldreomsorgen var högt vidtogs åtgärden att öppna två nya korttidsplatser på Krehab. Lokalen skulle byggas om innan sommaren för att klara förändringen men p g a förseningar från hyresvärden, landstingsfastigheters sida, kunde vi inte ta dubbelrummet i anspråk förrän senare under sommaren. Detta fick till följd att vi fick ha tillfälliga lösningar på andra boenden samt att personer fick ligga kvar i landtingsvård på kommunens bekostnad. 2. Nedläggning av anhörigstödet inleddes, klart vid årsskiftet Dagverksamheten för demensjuka, Utsikten, flyttades till Åkerbäret, korttids/fritids inom avdelningen för funktionshindrade. Åtgärden vidtogs för att personalen på Krehab skulle kunna ta hand om två boende till utan att få mer personal. Åkerbäret hade minskat antal brukare och under hösten fick anhörigstödet lägga en del av sin arbetstid på att medverka vid Utsikten.

17 6 (8) 4. Rekrytering av chefer och handläggare samt introduktion och utbildning av ny personal fortgick under hela hösten, med fokus på bättre styrning av ekonomin. 5. Förändringar inom nattpersonalen inleddes med inrikting att hemtjänstens nattpatrull skulle förlägga mer av sin tid inom boendena Ringelsta och Borgargården, som haft problem att klara natten med befintlig personal. Åtgärden skulle minska behovet av extrapersonal. 6. Intäktsbristerna inom IFO, förhållandet mellan socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten samt Migrationsverket har uppmärksammats vid flera tillfällen då pengar inte kommit in som vi räknat med kontaktade socialchef både redovisningsekonom, boendechef samt chef på arbetsmarknadsenheten. Pengarna hade uteblivit på grund av att boendet ansökt och beviljats ersättning för belagda platser trots att de aktuella pojkarna inte länge fanns på boendena utan på HVB-hem som bekostades av socialtjänsten. Intenkontrollen, både från socialtjänstens och flyktingverksamhetens sida var otillräcklig. 7. Personalneddragning genomfördes inom individ och familjeomsorgen, i samband med pensionsavgång tillsattes ingen ny hemterapeut. Under hösten träffades socialchef, AME-chef samt tillväxtchef för att hitta varaktig lösning på problemet. Tillskapande av ekonomtjänst inom flyktingmottagandet beslutades. Skrivelse till Migrationsverket med begäran om ändring gjordes, har avslagits men är nu uppe i högre instans. Socialnämndens ordförande har varit delaktig i hela processen, fått information om läget och även muntligt informerat socialnämnden. Socialnämndens bedömning är att aktiva åtgärder vidtagits, både för att minska utgifterna och för att öka intäkterna. Verksamheten är så komplex att beslut som fattas i juni oftast inte får genomslag förrän tidigast tre månader senare.förändringar ska förhandlas med fackliga organisationer, lokaler ska byggas om eller sägas upp, scheman ska göras om mm. Nämnden har inte fullgjort sin skyldighet att omgående vidta åtgärder för att driva verksamheten inom budget. Se svaret på förra frågan. Nämndens interna kontroll inom ekonomiområdet har varit otillräcklig Internkontrollen har inte fungerat inom området ensamkommande flyktingbarn. Orsaker och verkningar av detta beskrivs ingående tidigare i analysen. Vad gäller internkontrollen inom övriga områden har det varit svårt både för nämnden och verksamheten att ha full kontroll då både administrativ handläggare och ekonomichef blev långtidssjukskrivna under första halvåret.socialchef och medarbetare har inte haft tillräckliga kunskaper och dessutom har äldreomsorgens ledning, inklusive handläggare haft mycket stor personalomsättning. Detta beskrivs också tidigare i analysen.

18 7 (8) Under året har hela verksamheten infört ett nytt dokumentationssstem, Treserva, som tagit mycket tid i anspråk.vi fick dessutom dubbla kostnader för systemet, både det gamla och nya betalades under Under 2013 har leverantören betalt tillbaka ca som belastade 2012.Nuvarande ekonomisystem är inte anpassat till sällananvändare, och det som inträffade i december var att många övergripande kostnader och även kostnader av engångskaraktär, exempelvis retroaktiv hyra för Ringelsta föll ut. Fram till december fanns inte anledning att tro att verksamheten skulle få så stort underskott, särskilt med tanke på att vi räknade med mellan 3-4 miljoner i intäkter för ensamkommande barn. Redovisat Text Jan 12 Mån Jan 11 Mån Jan 10 Mån Jan 09 Mån Jan 08 Mån Jan 07 Mån Jan 06 Mån Januari , , , , , , ,0 Februari , , , , , , ,9 Mars , , , , , , ,9 April , , , , , , ,6 Maj , , , , , , ,3 Juni , , , , , , ,1 Juli 9 497, , , , , , ,8 Augusti , , , , , , ,0 September , , , , , , ,3 Oktober , , , , , , ,4 November , , , , , , ,0 December , , , , , , ,5 Månad 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA , , , , , , ,8 Nämndens rutiner för att upprätthålla rimliga ekonomiska årsprognoser(beslutsunderlag) har inte varit tillförlitliga. Socialnämnden anser att det i många fall är faktorer som legat utanför nämndens ansvarsområde som gjort att beslutsunderlagen inte varit tillförlitliga. Några kan nämnas:

19 8 (8) Bristande rutiner och kännedom om Migrationsverkets regler från Arbetsmarknadsenhetens sida. Återsökning från socialnämnden har avslagits på grund av detta. Bristande rutiner vad gäller internfakturering inom kommunkoncernen; många fakturor och interna kostnader kom först i december, trots att tjänsterna och varorna i många fall levererats långt tidigare. Som exempel kan nämnas retroaktiv hyra Ringelsta för 4 år bakåt. Ylva Stråhle Andersson Ordf. SN Ann-Sofi Levander Socialchef

20 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sarn mani rhdesdalll1ll Sida Barn- och utbildningsnämnden ", ' I I J'If Ib)Z.()J3 - OY2 I Bou 34 Dm 00058/ Uppföljning av 2012 års resultat - Barn- och utbildningsnämnden Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 2011 ). Avvikelsen mot budgeterat resultat är - 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 20 Il). I resultatet får 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i fonn av återbetalade premier från AF A-försäkringen samt jämförelsestörande kostnader på - 10,4 Mkr i fonn av extra pensiollsilllösen. Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 Mkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012, och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. Vid behandling av bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet för djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. Konununstyrelsens beslutade att en analys görs av socialchef och skolchef som mer precist visar varför uppföljningen under året inte fungerat. Redovisning ska ske till kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni, Skolchef Annette Rylen har yttrat sig i ärendet. Bal'll- och utbildningsnämndens beslut Bilaga./. 1. Överlämna upprättad redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, Beslutet skickas till; Konununstyrelsen Kommunfullmäktige Juster'llldes's.ign, / r.\... j,l'r /. ' i{" ~t.. J \. /'. J \,.. Utdragsbestyrkande

21 Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll , Uppföljning av 2012 års resultat- Barn- och utbildningsnämnden Uppföljningen under 2012 har genomförts under året med månadsrapportel' till nämnden samt tertialbokslut. Enligt kommunstyrelsens beslut har uppföljningen inte fungerat. Förlag på förbättringar inom förvaltningen: l, Fortsätta arbetet med att förbättra och effektivisera periodiseringar. 2. Utarbeta prognosrappolter föl' enhetsnivå samt utveckla prognosrapporten på forvaltningsnivå. 3. Personalkostnaderna uppdateras och följs upp vmje månad på respektive resultatenhet i de så kallade "personallakanen". Vid avvikelse mot budget (prognosen för årets resultat) ska respektive enhet ge förslag på besparingar till nämnden. 4. Fortsätta arbetet med att rätt antal timlöner hamnar i respektive tertialbokslut. 5, Analysera och utarbeta riktlinjer for hur förvaltningens ram fördelas på respektive enhet. 6. Omfördela pengar mellan enheterna vid verksamhetsforändringar. 7. Försök att avsätta pengar på central nivå som kan fördelas efter andra tertialbokslutet få skolan och forskolans verksamhet har läsår med delvis nya förutsättningar för höstterminerna. Enligt kommunfullmäktiges beslut sim budgetövcrsl<ridandet analyseras; Resultatet for förskola och grundskola 2012 låg i första och andra tertialens prognos på -1,3 mkr vilket enligt muntlig information av ekonomichefen under ekonomiutskottets sammanträde i maj 2012 inte fick överskridas. Arets resultat blev -2,0 mkr. Vidjämföl'else med strukturellt liknande kommuner har Arvidsjaurs kommun 6 mkr lägre kostnad för förskola/grundskola. Nämnden anser att ramen för 2012 och 2013 borde ha ökats med ca 3 rnkr. Då skulle den lagstadgade verksamheten fullt finansierad, Minusl'esultatet för Sandbackskolan blev betydligt större än prognoserna visade vid de två första teltialerna, då flera program inte hade några sökanden alternativt få sökande efter slutintaget i juli. då tjänstefördelningen redan val' lagd for nästa läsår medförde det höga personalkostnader i förhållande till interkommunala intäkter samt interkommunala kostnader. Detta kan förändras och arbetet har påböljats inför höstterminen 2013, Målet är att nästa läsår närma sig en persollaibudget i balans. Vi arbetar också med andra kommuner kring gymnasiesamverkan. \\)\

22 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige Kf Dnr 00095/ Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2012 Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse över granskning av Arvidsjaurs kommuns räkenskaper och förvaltning för år Revisionens anmärkning mot socialnämnden innebär att revisionsberättelsen inte kunde behandlas vid fullmäktiges sammanträde den 15 april. Ärendet återremitterades för behandling vid dagens sammanträde. Justerandes sign Beslutsunderlag Revisionsberättelse Utdragsbestyrkande

23 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktiges presidium Dnr 00095/ Revisionsberättelse Beredning av socialnämndens svar på revisionens anmärkning Presidiet har tagit till sig socialnämndens svar på revisorernas kritik. Presidiet föreslår kommunfullmäktig besluta 1. Att instämma i revisorernas kritik och rikta en anmärkning mot socialnämnden. 2. Denna punkt anses omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 ARVJDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S3111maJltrlidcsdatuIll Sida Socialnämnden Sn 55 Dm Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2012 Revisorerna har granskat socialnämndens ansvarsutövande Av kommunallagen framgår att socialnämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I nämndens uppdrag ingår även att se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionen skriver i sin rapport att av kommunfullmäktiges regel verk är socialnämnden bl. a. skyldig att omgående vidta åtgärder om befintlig verksamhet inte ryms inom tilldelad budgetram. Granskningsutlåtande; * * * * * Granskningen visar att socialnämnden för år 2012 redovisar ett under skott på 11,5 miljoner kronor i förehållande till driftbudgetram. Socialnämnden har för år 2012 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Nämnden har inte fullgjort sin skyldighet att omgående vidta åtgärder för att driva verksamheten inom budget. Nämndens interna kontroll inom ekonomiområdet har varit otillräcklig. Nämndens rutiner för att upprätthålla rimliga ekonomiska årsprognoser (beslutsunderlag) har inte varit tillförlitliga. Sammantaget gör revisorerna en samlad bedömning att det finns tillräckliga underlag för att rikta aluuärkning mot socialnämnden för Förslag till svar på revisorernas kritik har upprättats. Förslag Ylva Stråltie Amlerssoll (sj GodkälU1a upprättat svar på revisorernas kritik och överlämna det till kommunfullmäktige. forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatulIl Sida Socialnämnden forts. Sn 55 Förslag, forts. Agneta Lundström (c) Vidhåller forslag från socialnämnden 2013~05~27 27; Socialnämnden instämmer i revisorernas anmärkningar: Budgetansvarig chef och budgetansvariga verksamheter har inte fdljt kommunfullmäktiges beslut Regler for verksamhets- och ekonomi styrning. Varken socialchef eller socialnämnden har foljt upp att reglerna följts eller vidtagit erforderliga åtgärder i de fall anställda inte efterlevt regelverket, och där chefer med budgetansvar inte hållit budget. Socialnämnden beslutar att reglerna ska foljas i fortsättningen inklusive där f6reskriven månatlig rappoliering. Tillägg Yttrandet från socialnämndens ordf6rande och socialchefen daterat f6ranleder f6ljande tillägg: Socialnämndens ordf6rande och socialchefen har under 2012 inte berett socialnämndens ärenden på ett sådant sätt att socialnämnden haft relevant beslutsunderlag att fatta beslut i enlighet med regler for verksamhets- och ekonomistyrning antagna av kommunfullmäktige Underlåtenheten, som är framträdande, har medfdrt att centerpartiets ledamöter i socialnämnden känner sig ha blivit f6rda bakom ljuset av såväl chefstjänsteman som politisk ledning (läs ordforande och vice). Det är centerpartiets uppfattning att kommunens framtid i hög grad beroende av kompetens och vilja att tjäna hela kommunen. Två fdrslag fimls. Ordfdranden ställer proposition på fdrslagen varefter hon forklarar att socialnämnden beslutat enligt Ylva Stl'åhle Anderssons fdrslag. Socialnämndens beslut Beslutet skickas till; Kommun fullmäktige J llsterandes sign Bilaga./. 1. Godkänna upprättat svar på revisorernas kritik och överlämna det till kommunfullmäktige. Reservation Agneta Lundström (c) och Pia Klockljung (c) reserverar sig skriftligt mot beslutet till fdrmån for eget forslag. Utd ragsbestyrkandc

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2013-06-13 71 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-15.00. Beslutande Ylva Stråhle Andersson, (s), ordförande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA. Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Antagen av Kf 146/2006 Gäller fr.o.m. 2007-01-01 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016

KOMMUNREVISIONEN REVISIONSPLAN 2015-2016 REVISIONSPLAN 2015-2016 INNEHÅLL Sid Revisionens uppgift enligt lagstiftningen... 3 Öppenhet och kommunikation... 3 Revisionsprocessen... 4 Revisionsobjekt... 5 Finansiell revision... 5 Grundläggande granskning

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Reglemente för revisorerna i Ovanåkers kommun Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2012-04-04 33 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Johnny Bäckström,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Reglemente för Kommunrevisionen

Reglemente för Kommunrevisionen Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 14 Reglemente för Kommunrevisionen Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Reglemente för kommunrevisionen

Reglemente för kommunrevisionen Styrande dokument Senast ändrad 2017-06-13 Reglemente för kommunrevisionen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Reglemente för kommunrevisionen Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 227 2017-06-13

Läs mer

Revisorerna i Falkenberg

Revisorerna i Falkenberg Revisorerna i Falkenberg Vilka är revisorerna? Gösta Svensson (ordförande) Jan Johansson (vice ordförande) Hans Bertilsson Ulf Johansson Carina Ejdestig Håkan Jeppsson Kjell Birgersson Nils-Erik Johansson

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer