Auktorisation av bilskrotare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Auktorisation av bilskrotare"

Transkript

1 U:i nsstyrelsen i Jonkopings Ian BESLUT Datum Beteckning Sida 1/4 Bengt Janzon Administrativa avdelningen Juridiska funktionen Hoglandets Skrot & Metall AB Brotsabogatan Nassjo Auktorisation av bilskrotare Beslut Linsstytelsen meddelar Haglandets Skrot & Metall AB (organisationsnummer ), med stad av 6 och 7 bilskrotningsfarordningen (2007 :186), auktonsation som bilskrotare. Beslutet om auktonsation galler fran och med den 19 mars 2012 till och med den 18 mars Verksamheten ska bedrivas pa fastigheten Tuvan 2, Nassja kommun. Behanga att underteckna skrotintyg och mottagningsbevis ar Malin Axelsson, och Wage Gustafsson, Ni ska stalla sakerhet i form av en borgenfatbindelse av en bank (bankgaranti) till ett belopp av kronor far fullgarande av sadana atgatder far att iordningsstalla plats en far bilskrotningen som i den handelse verksamheten upphar kan 3.ligga er enligt fareskrift i lag. Bankgarantin ska vara Lansstyrelsen tillhanda senast den 30 mars Lansstyrelsen meddelar rued stad av 16 kap. 2 miljabalken (1998:808) faljande villkor far auktonsationen. Hogst 20 opressade uttjanta bilat, (ej behandlade enligt 26 bilskrotningsfatordningen) och hagst 15 opressade uttjanta bilat, ( behandlade enligt 26 bilskrotningsfarotdningen) rat samtidigt farvaras pa fastigheten Tuvan 2, Nassja kommun. Bakgrund Ni har den 25 januan ansakt om aukton.sation som bilskrotare. Lansstyrelsen har inhamtat yttrande i arendet fran Nassja kommun och polismyndigheten. Ni har informerats om inneh3.jlet i kommunens yttrande. LansstyrelSen i J6nk6pings Ian 1 Bes6ksadress Hamngatan 4, J6nk6ping 1. Postadress J6nk6ping Telefon Fax IE-past Webbplats

2 Sida 2/4 Motivering EnJigt 4 bilskrotningsforordningen kan en bilskrotare efter ansokan fa auktorisation om bl.a. anledning inte fums art anta art sokanden asidosatter de bestimmelser och tillstandsvillkor som galler for verksamheten enligt. rniljobalken, plan- och bygglagen (2010:900) eller foreskrifter som meddelats med stod av demo Enligt 6 bilskrotningsforordningen provas en ansokan om auktorisation av lansstyrelsen i det lan dar bilskrotningsverksamheten huvudsakligen ska ske. Enligt 7 bilskrotningsforordningen ges auktorisation for viss tid, hogst fem ax, och far foruyas efter ansokan. Av 24 bilskrotningsforordningen ramgar art lagring av bilar ska ske pa plats med tat ytbelaggning. Pa platsen ska det fumas anordningar for att samla upp spill och utrustning for art ta hand om avloppsvarten och dagvarten genom slam- och oljeavskiljning. Anordning for dagvartenrening behovs inte om lagring sker under tak. Ytterligare krav pa platsen for verksamheten ramgar av 23 och 25 bilskrotningsforordningen. I 35 bilskrotningsforordningen sags art lansstyrelsen i det enskilda fallet fax besluta art en auktonserad bilskrotare ska stalla sakerhet for fullgorandet av sadana atgitder for art iordningsstalla plats en for bilskrotningen som i den handelse verksamheten upphor kan lligga bilskrotaren enligt miljobalken eller foreskrifter meddelade med stod av balken. Enligt 1 kap. 1 miljobalken it malet med miljobalken art ramja en hillbar utveckling som innebit art nuvarande och kommande generationer tillforsakras en halsosam och god miljo. Miljobalken ska tillampas pa ett sadant sart art bl.a. manniskors halsa och miljon skyddas mot skador och olagenheter samt att ateranvandning och atervinning liksom annan hushallning med material, ravaror och energi ramjas sa art ert kretslopp uppnas. Vad galler berakningen av sakerhetens storlek anser Lansstyrelsen art for iordningsstillande av platsen kan ett schablonbelopp om kronor vara skiligt. Likasa bar kronor stillas i sakerhet for en inledande markundersokning. Vid berakning av kostnad for omhandertagande och borttransport av uppstillda bilar utgar Linsstyrelsen i ran en kostnad om kronor/ bil som inte genomgatt behandling enligt 26 bilskrotningsforordningen. Enligt ansokan ska antalet opressade uttjanta bilar, ej behandlade enjigt 26 bilskrotningsforordningen, uppga till 20 stycken. Lansstyrelsen fumer art sakerhetens belopp ska uppga till kronor ( (20 xl 000). Lansstyrelsen i Jbnk6pings Ian I Bes6ksadress Hamngatan 4. Jbnk6ping I Postadress Jbnkbping Telefon I Fax 036- J I E post I Webbplats

3 Sida 3/4 Linsstyrelsen got bedi::imningen att Ni uppfyller kraven for auktorisati.on. Auktorisati.onen galler frin och med den 19 mars2012. Hur man overklagar Detta beslut kan overklagas hos Mark- och miljodomstolen vid Vaxjo tingsratt genom skrivelse till Uinsstyrelsen - se bilaga (formular 43). Upplysning Auktonsation ska aterkallas under vissa fi::irhillanden som narmareanges i 11 bilskrotningsforordningen. Om ri::irelsen upphor ska detta snarast skriftligen anmalas ti.ll Lansstyrelsen. Detsamma galler om ni inte langre vill utnyttja auktonsationen. Av 26 kap. 3 miljobalken framgar att den eller de kommunala namnder som fullgor uppgifter mom miljo- och halsoskyddsomradet utovar den lokala ti.llsynen i varje kommun. Av 10 kap. 11 miljobalken framgar att den som ager eller brukar en fastighet ska oavsett om omtadet ti.digare ansetts fororenat genast underratta tillsynsmyndigheten om det upptacks en fororening pa fastigheten och fororeningen kan medfi::ira skada eller oliigenhet for manniskors halsa eller miljan. Av 9 kap. 11 plan och bygglagen framgar att det kravs marklov for schaktning eller fyllning som inom ett omtade med detaljplan avsevart andrar hojdiaget inom en tomt eller for mark inom en aliman plats, om inte kommunen har bestamt annat i detaljplanen. Om ett visst hojdiage for markytan ar bestamd i detaljplanen, kravs det trots forsta stycket inte marklov for att hoja eller sanka markytan till den ruvan. I den slutliga handiaggningen av detta arende, i vilket chefsjurist Bengt Josefsson beslutat och forvaltningshandiaggare Bengt Janzon varit foredragande, har aven miljoskyddshandlaggare Per-Olof Svensson deltagit. Lansstyreisen i Jonkopings~ian I Besoksadress Hamngalan 4, Jonk6ping I Posladress J6nkoping Teiefon I Fax IE-post I Webbpiats

4 Sida 4/ 4 utskrift Delgivningskvitto. Kopia till Miljo- och byggforvoltningen i Nassjo kommun Polismyndigheten i J6nkopings lan, Narpolisomrade Hoglondet Miljo- och somhallsbyggnodsovd, (POS) Juridisko funktionen (BEJN) Tronsportstyrelsen, Trofikregistret, brebro Dioriet Lonsstyrelsen i Jonkopings Ion I Besoksadress Hamngafan 4, Jonkoping I Posfadress Jonk6ping Telefon I Fax IE-post I Webbplats

5 U:insstyrelsen i Jonkopings Ian Bilaga Fullfoljdshonvisnin 9 Side 1/1 Formular 43 HUR M AN 6VER KLAGAR HOS MAR K- OCH MILJODOMSTOLEN VID VAXJO TINGS RATT VEM SKA PROVA HUR MAN UTFORMAR Lansstyrelsens beslut kan skriftligen overklagas hos Markoch miljodomstolen vid Vaxjo tingsratt. I skrivelse ska du tala om vilket beslut du overklagar, till exempel genom ott ange arendets nummer (diarienumret) och dog for beslutet redogora for varfor du anser ott Lansstyrelsens beslut or felaktigt redogora for hur du anser ott beslutet ska andras Du kan anlita ombud ott skota overklagandet at dig. Behover du veta mer om hur du ska go till vaga, so ring eller skriv till Lansstyrelsen. OVRIGA HANDUNGAR VAR INlAMNAS Om du har handlingar eller annat som du anser stoder din stondpunkt, so bor du skicka med det. Din skrivelse ska lamnas eller skickas till Lansstyrelsen och inte till Mark- och miljodomstolen. Lansstyrelsens adress och telefonnummer finner du langst ner po denna sida. SENASTE DATUM FOR UNDERTECKNA Lansstyrelsen moste ha fott din skrivelse inom tre veckor fran den dog do du fick del av beslutet, annars kan ditt overklagande inte provas. Du ska underteckna skrivelsen och fortydliga namnteckningen. Uppge person-/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer till bostaden samt adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats dar du or antraffbar. Lbnsstyrelsen i Jbnkbpings Ibn I Besbksodress Homngoton 4. Jbnkbping I Postodress Jonkoping Telefon I Fox I E-posi I Webbplots

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken.

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken. I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN Protokoll i delegationsarende enligt Miljo- och byggnadsnamndens beslut 127,2011-05- 18 2011-11-01 DB 293 Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer