STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)"

Transkript

1 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8

2 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en partipolitisk obunden och kristen ideell förening för studenter vid Karolinska Institutet. SAAF KI är en del av Syrianska Ungdomsförbundets (SUF) utskott: Syrianska Student Nätverket (SSN). Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningens namn är Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen vid Karolinska Institutet med förkortning SAAF KI, som bildades den 9 mars Ändamål Föreningens ändamål är: Att främja ett gott kamratskap genom diskussioner, föredrag, diverse aktiviteter och annan verksamhet. Att verka för att hjälpa sina medlemmar även utanför studierna t ex med religiösa eller sociala ärenden. Att verka för en god utbildningskvalitet för syrianer/araméer vid Karolinska Institutet. Att främja kontakterna mellan medlemmarna å ena sidan och institutioner, universitet, näringsliv och utexaminerade akademiker. Att bland medlemmar väcka intresse för och debatt kring syrianska/arameiska frågor. -2- av 8

3 Att arbeta för att underlätta syrianska/arameiska studenters anpassning till universitets miljön. Att verka för att uppmuntra syrianska/arameiska studenter till högre studier. 3 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som i föreningen upptagits som medlemmar. Juridiska personer får inte upptas som medlemmar. 4 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 5 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. 6 Firmateckning Firmatecknare är föreningens ordförande och kassör var för sig. 7 Stadgetolkning m.m. Syrianska/Arameiska Akademiker Föreningen vid KI:s styrelse har tolkningsföreträde för dessa stadgar mellan årsmötena. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. Tvist om tillämpning av stadgarna skall avgöras i nästkommande årsmöte eller av styrelsen. Om styrelsen tagit beslut enligt ovan skall nästkommande årsmöte informera om dessa beslut. 8 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet röstberättigade deltagande medlemmar på årsmötet. Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen inkomma till styrelsen två veckor innan årsmötet. 9 Ändring av föreningens namn För ändring av föreningens namn krävs att samtliga medlemmar i föreningen skriver under en blankett där de godkänner ändringen till det nya namnet. 10 Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet medlemmar i föreningen. Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens samtliga tillgångar tillfalla SSN. Föreningens organisation 11 Årsmöte Årsmötet och extra årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. -3- av 8

4 11.1 Tidpunkt Årsmötet hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer Kallelse Kallelse till årsmötet skall utfärdas och utsändas av föreningsstyrelsen till samtliga medlemmar senast tre veckor innan mötet. Finns förslag om stadgeändring, upplösning av föreningen eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Kallelsen skall även innehålla uppgift om var medlemmen kan vända sig för att få information inför årsmötet Förslag till ärenden som skall behandlas av årsmötet (motion) Motionsrätt tillkommer endast medlemmar. Såväl medlem som styrelsemedlem får avge motioner som behandlas på årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet Närvarorätt på årsmötet Medlem som har betalat medlemsavgifter och andra avgifter som beslutats av föreningen har närvarorätt på årsmötet. Person som inte är medlem i föreningen men som vill närvara på årsmötet måste ansöka om närvarorätt hos styrelsen skriftligen senast en vecka före årsmötet. Beslut om närvarorätt för icke medlemmar på årsmöte kan inte överklagas Rösträtt på årsmötet Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och andra avgifter som beslutats av föreningen har rösträtt på årsmötet. Rösträtten får utövas genom skriftligt fullmakt via ombud, med förutsättning att ombudet är medlem i SAAF KI. Person som inte är medlem men som enligt 11.4 ansökt och beviljats närvarorätt på årsmöte har inte rösträtt Beslutsförhet Årsmötet är beslutför med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande på mötet, dock lägst 1/4 av de röstberättigade medlemmarna. Om ingen beslutsförhet uppnås skall årsmötet omedelbart avbrytas och styrelsen snarast utlysa extra årsmöte att hållas inom två månader. Skulle beslutsförhet enligt första stycket inte uppnås vid det extra årsmötet skall beslutsförhet ändå anses uppfyllt och årsmötet kan med bindande verkan för föreningen fatta beslut, dock ej beslut avseende 1 (föreningens namn), 9 (ändring av föreningens namn) eller 10 (upplösning av föreningen) Beslut Beslut vid årsmöten eller styrelsemöten fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Beslut bekräftas med klubbslag. -4- av 8

5 11.8 Omröstning Vid omröstning (acklamation eller votering) avgörs alla frågor genom enkel majoritet Nedläggande av röst och reservation. Närvarande röstberättigad medlem har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller ett beslut. Medlemmen har rätt att begära anteckning i protokollet vid nedläggande av sin röst vilket skall anmälas omedelbart vid röstningstillfället Valbarhet till styrelsen, valberedning och revisor Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen som godkänt föreningens stadgar samt förklarar sig redo att verka för dess målsättningar. Till revisor får även ickemedlem väljas. Ytterligare bestämmelser om revisors valbarhet finns i Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av dagordningen/föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av protokolljusterare, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt vid behov rösträknare. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret. 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 10. Styrelsens verksamhetsplan för det kommande året. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 12. Fastställande av medlemsavgifter. 13.Val av föreningens styrelse på en tid av ett år: a) Föreningens ordförande b) Föreningens kassör c) 3, 5 eller 7 av föreningens ledamöter d) 2 av föreningens suppleanter e) 2 revisorer f) 3 personer till valberedningen, där en av dem är huvudansvarig. 14. Behandling av styrelsens förslag eller från medlemmar som i rätt tid inkommit med motioner. 15. Övriga frågor. 16. Mötet avslutas Protokoll Protokoll skall föras vid alla styrelsemöten och årsmöten. Protokoll för årsmötet skall justeras av två justeringsmän som väljs under årsmötet. Protokoll för styrelsemöten skall justeras av mötesordföranden. -5- av 8

6 11.13 Extra årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna eller minst 2/3 av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom tre veckor kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Om både styrelseordföranden och vice ordföranden begär skall ett extra årsmöte kallas inom två månader från deras avgång. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Vad som regleras avseende rösträtt och beslutsmässighet gäller även vid extra årsmöte. 12 Valberedning Valberedning väljs av årsmötet och deras uppgift är att föreslå lämpliga kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen skall vidare behandla inkomna kandidaters ansökningar. Valberedningen skall senast en vecka före årsmötet underrätta styrelsen om medlemmar som anmält intresse för att ingå i föreningens styrelse. Medlemskap 13 Villkor för medlemskap Var och en som är inskriven och studerande/utexaminerad vid Karolinska Institutet har rätt till medlemskap i föreningen. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen eller elektronisk via vår hemsida Hedersmedlem Hedersmedlem kan utses efter förslag från styrelsen eller förslag till styrelsen från någon medlem. Hedersmedlemmen skall vara en person som har genom sina insatser arbetat för föreningens och för den syrianska/arameiska folkets bästa. Beslut fattas på styrelsemötena. Hedersmedlemskap är kostnadsfritt och livslångt Avslag Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål, intressen eller att vederbörande tidigare skadat föreningen. Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt vad den medlemssökande skall iaktta för att kunna godkännas som medlem om detta är möjligt. Beslut om vägrat medlemskap kan inte överklagas. 14 Medlemsavgift Medlemsavgiften för föreningen beslutas vid varje årsmöte. 15 Utträde Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. -6- av 8

7 Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 16 Uteslutning Medlem får uteslutas ur föreningen om denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens ändamål, intressen eller verksamhet. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelsen och kan inte överklagas. 17 Medlems rättigheter Medlem har: rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, rätt att få information om föreningens angelägenheter, rätt att närvara på öppna styrelsemöten samt även yttranderätt på dessa möten, men ingen röst rätt. rätt att ta del av de förmåner föreningen förhandlat fram för medlemmarna, yttranderätt, förslagsrätt, närvarorätt och rösträtt på föreningens årsmöte och extra årsmöte. 18 Medlems skyldigheter Medlem: skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av organ enligt 4, skall betala de av föreningen beslutade avgifterna. får inte överlåta sitt medlemskap till annan individ. Styrelsen 19 Sammansättning Styrelsen består av ordföranden samt ledamöter och suppleanter som valts på årsmöte. Styrelsen måste bestå av lägst fem och högst nio ledamöter inklusive ordföranden och kassör. Antalet ledamöter skall vara udda. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Därefter väljs de övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Avgår styrelseordförande inträder vice ordförande i hans ställe. 20 Styrelsens åligganden När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att: tillse att för föreningen gällande regler och lagar iakttas och efterlevs, -7- av 8

8 verkställa av årsmötet fattade beslut, planera och leda arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisor räkenskaper m.m. förbereda årsmöte. 21 Styrelsemöte Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller sekreteraren, eller då minst hälften av antalet ledamöter har begärt det. Kallelse bör ske senast en vecka innan styrelsemötet. Vid sammanträde skall protokoll föras på sekreterares ansvar. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar som är röstberättigade på årsmöte. Styrelsen får dock begränsa närvarorätten på styrelsemötena, del av styrelsemöten eller att endast avse viss fråga. Medlem har även yttranderätt samt förslagsrätt men ej rösträtt i frågor som behandlas på styrelsemötet. 22 Beslutsförhet för styrelsen Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 23 Beslut på styrelsemöte Beslut sker med enkel majoritet. Vid jämn omröstning har ordförande utslagsgivande röst. 24 Tystnadsplikt för styrelseledamot Styrelsens ledamöter kan av ordföranden vid mötet åläggas tystnadsplikt avseende en viss fråga eller generellt avseende ett styrelsemöte. Tystnadsplikten innebär att ledamot inte under några omständigheter får yppa vad som sagts vid mötet om det tystnadsplikten rör för någon som inte ingår i styrelsen. Ordförandes beslut om tystnadsplikt kan inte överklagas. 25 Revisorer 2 personer väljs till revisorer av föreningens årsmöte och deras uppgift är att granska föreningens bokföring och bokslut före årsmötet för att rapportera till medlemmarna. Revisorerna har rätt att granska förutom bokföringen andra handlingar som är av betydelse för revisionen. Revisorerna skall inkomma med sin rapport om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen till årsmötet om slutgiltigt beslut. Årsmötets beslut är bindande. Till revisor får inte styrelseledamot väljas. -8- av 8

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening.

Föreningen 1 Föreningens firma är Sjunde Polisdistriktets Sparkassa Ekonomisk Förening. Föreningsstadgar Antagna vid ordinarie årsstämma den 10 juni 1996. Reviderade vid årsstämma 21 februari 2020. Våra stadgar har omarbetats till vissa delar, vilka godkändes av årsmötet. Dessa förändringar

Läs mer