101 Datum: Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "101 Datum: Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras."

Transkript

1 101 Datum: Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras. Alla som arbetar på arbetsplatsen skall medverka i att upprätthålla en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöplanen avser byggarbetsplats: Uppdraget: Person Arbetsmiljöplanen distribueras till Företag Arbetsmiljöplanen uppdateras under uppdragets gång med anledning av förändringar av förutsättningar för genomförande av uppdraget. Ansvarig för uppdatering av arbetsmiljöplanen är: 1. Uppgifter om uppdraget Beskrivning av uppdraget: Beställare Entreprenadform Totalentreprenör för uppdraget: Underentreprenörer QiM AB

2 Byggtid QiM AB

3 2. Arbetsområdet disponeras enligt upprättad dispositionsplan. 3. Skyddsorganisation Samordningsansvarig arbetsmiljö Platschef Skyddsombud Skyddsrond genomförs enligt följande: Veckodag: Tid: I Varje vecka: Varannan vecka: : Skyddsronden protokollförs i byggplatsens dagbok Varje entreprenör ansvarar för att kontroll görs av att: tekniska anordningar som finns på byggarbetsplatsen är besiktigade och godkända av behörig personal före användning. förare av tekniska anordningar har behörig kompetens Alla som arbetar med asbestsanering skall ha genomgått särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36 Den samordningsansvarige skall ha god kunskap om byggarbetsplatsens arbetsförhållanden. Planeringsmöte genomförs med respektive entreprenör innan arbetet påbörjas. Vid startmötet sker gemensam genomgång av arbetsmiljöplanen och dess rutiner för arbetsmilj öarbetet. Respektive företag som utför arbetsmoment eller transporter av material som kan innebära risk för ohälsa eller säkerhet skall informera om detta till samordnaren för beslut om eventuella åtgärder. Respektive entreprenör är skyldig att tillse att alla arbetstagare är informerade om gällande arbetsmiljöplan och dess arbetsmiljöregler. Alla som arbetar på byggarbetsplatsen skall följa de ordnings- och skyddsregler som upprättats för byggarbetsplatsen samt delta i gemensamma skyddsronder. Entreprenören har att följa Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete ", AFS 1994:48 " Maskiner och vissa andra tekniska anordningar " samt AFS 2006:4 " Användning av arbetsutrustning ". 4. Ordning och reda på arbetsplatsen Ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplats framgår av bilaga 1. Checklista vid arbetsplatsolycka framgår av bilaga 2. QiM AB

4 5. Gemensamma anordningar Gemensamma anordningar på byggarbetsplats Kontrollerad in- och utpassering (ID-kort)! På arbetsplatsen råder besöksförbud : Transportvägar, gångvägar : Enligt upprättad dispositionsplan ; Godkända ställningar j Ställningar tillhandahålls av: \ Skyddsräcke, övertäckningar och skyddstak! Skyddsräcke och säkerhetsanordningar för ställningar utförs av: : Lyftredskap i Ange om kran kommer att användas på byggplatsen. Tillgång till andra typer av lyftredskap. \ Elanläggning Ansvarig för anläggning för belysning, huvudcentral/undercentral är: Brandbevakning Respektive entreprenör är brandskydds ansvarig inom egen entreprenad. i Personalutrymmen: Personalbodar hålles av: Parkeringsplats: Enligt upprättad dispositionsplan. 6. Byggarbetsplatsens avgränsning Byggarbetsplatsen är avgränsad genom: Skyltar är uppsatta för information om byggarbetsplatsen på följande platser: O QiM AB

5 7. Identifierade risker knutna till byggarbetsplats Följande risker är knutna till genomförande av uppdraget. Arbete med särskilda risker : l- Risk för fall Risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är mer än 2m i 2. Rasrisker Risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark. ; 3. Arbete med kemiska eller biologiska ämnen Arbete med kemiska eller biologiska ämnen som medför fara för hälsa och säkerhet. 4. Närhet till högspänningsledning Arbete utförs i närhet av högspänningsledning. : 5. Drunkningsrisk Arbete som medför drunkningsrisk. 6. Arbete i Brunnar och tunnlar och anläggningsarbete underjord i Förekommer i Framgår av bilaga 1 i! 7. Sprängningsarbete j Sprängplan! 8 - Passerande fordonstrafik 9. Upp- och nedmontering av tunga byggelement 10. Takarbete j j i 8. Riktlinjer för genomförande av verksamhet på byggarbetsplats Verksamheten på byggarbetsplatsen planeras så att olika verksamheter inte sammanfaller i tid och rum så att risk för ohälsa och olycksfall uppkommer. Samordningen bör ske av vilka som skall arbeta på byggarbetsplatsen under byggnationens olika steg. Det innebär att utförandet av olika delar av projektets konstruktionsarbete, installationer mm inte sammanfaller i tid och rum under byggskedet så att risk för ohälsa eller olycksfall uppkommer. Identifiera behov av samordning av produktionsplanering mellan olika medverkande entreprenörer och informera dem om detta. Dokumentera överenskommelserna. 8.1 Skyddsregler för byggarbetsplatsen Utrymning Ej relevant för detta uppdrag i Utrymningsvägar och brandredskap mm finns i erforderlig omfattning utifrån aktuellt uppdrag. Utrymningsvägar finns fastställda med hänsyn byggarbetsplatsens användning, utrustning och storlek och dimensionerade efter det största antalet människor som verkar på arbetsstället. O QiM AB

6 Utrymningsväg är utmärkt på följande platser Utrymningsvägarna skall hållas tillgängliga och inte blockeras. Brandredskap Brandredskap finns att tillgå på följande platser: Brandvarnare Brandvarnare finns uppsatta på följande ställen: Inte relevant för detta uppdrag. Kontroll av dörrar, portar, fönster och väggar Inte relevant för detta uppdrag. Kontrollera säkerhetsanordningar på skjutdörrar Kontrollera att motordrivna dörrar och portar är säkrade och har nödstopp. Kontrollera att de är möjliga att öppna manuellt vid strömavbrott. Dörr Säkerhetskontrollerad av: Datum Kontrollera att fönster, takfönster, ventilationsöppningar och rökluckor kan öppnas, regleras och stängas. Inte relevant för detta uppdrag. Fönster mm Kontrollerat av: Datum QiM AB

7 Uppmärkning av väggar av glas eller annat Inte relevant för genomskinligt material intill arbetsplatsen. detta uppdrag. Glasvägg mm Kontrollerat av: Datum Förbindelseleder Förbindelseleder - lastkajer, intagsbryggor och lastöppningar - skall förses med skyddsanordningar för fall och ras. På intagsbryggor skall normalt finnas grind eller bom som öppnas och stängs i samband med transport. Lastkajer skall ha minst en utgång. Förbindelseled Kontrollerat av: Datum Typ av förbindelseled Rekommenderad bredd Förbindelseled avsedd att användas av 3,0 meter \ motorfordon Uppbyggd landgång för materialtransport 1,0 meter Gångväg på mark 0,9 meter i Trappa 0,8 meter i i Uppbyggd ramp för gångtrafik 0,6 meter 1 QiM AB

8 Belysning Belysning finns på följande arbetsplatser och tillträdesleder: Nödbelysning Inte relevantför detta uppdrag. Nödbelysning finns uppsatt på följande platser som är särskilt utsatta vid ett eventuellt strömavbrott: Arbete på byggarbetsplats Tillträde Följande företag och enskilda personer har tillträde till byggarbetsplatsen: Transporter till och från byggarbetsplats Transporter till och från arbetsplatsen sker på transportleder inom arbetsplatsområdet enligt dispositionsplan. Tillgång till el vatten och gas På byggarbetsplatsen finns el, vatten och gas att tillgå på följande platser: El: Vatten: Gas: Respektive företag som verkar inom byggarbetsplatsen stämmer av med samordnaren om de ev extra dragningar av el respektive vatten som behövs. För dragning av tillfälliga elledningar inom byggarbetsplats följs tillämpliga lagkrav För hantering av gas inom byggarbetsplats följs tillämpliga lagkrav. Under icke arbetstid förvaras gasflaskor på följande platser: Uppställande av containrar och bodar Samordnaren för byggarbetsplatsen anvisar plats för uppställning av containrar och arbetsbodar. Företag i Anvisad plats QiM AB

9 Mottagnings- och lagringsplats Samordnaren för byggarbetsplatsen anvisar mottagningsplats och lagringsplats för byggmateriel. Anvisade platser märks upp om så behövs. På lagringsplats skall materiel förvaras så att risker för olyckor kan undvikas. Särskild hänsyn skall tas till vindens inverkan. Företag Anvisad plats Hantering av byggavfall Byggavfall samlas på anvisad plats och sorteras utifrån anslag. Arbetsmetoder och verktyg Alla som arbetar på byggarbetsplatsen skall välja arbetsmetoder och verktyg så att risk för ohälsa kan undvikas. Vid val av arbetsmetod och verktyg beaktas risk för fall eller ras, onödiga tröttande fysiska belastningar, byggprodukternas egenskaper för hur de skall hanteras och bearbetas, exponeringstid för buller, vibrationer, farliga ämnen och luftföroreningar, anläggningens fysiska egenskaper. Formar och tillfälliga stöd skall utformas, utföras och underhållas så att de med säkerhet motstår de belastningar och påfrestningar som kan förekomma. Utstickande eller uppåtriktade byggnadsdelar eller föremål som är spetsiga eller vassa skall avlägsnas eller skyddas om så behövs för att undvika olycksfall. Arbetsplatser Arbetsplattformen skall var stabil och tillräckligt utrymme (yta och höjd) skall finnas för att kunna utföra arbetet utan fara för säkerhet, hälsa eller välbefinnande. (Gäller vid nybyggnation) Om arbete utförs i befintliga byggnader eller anläggningar och det av tekniska orsaker inte är möjligt att tillhandahålla erforderlig yta skall risk för ohälsa eller olycksfall förebyggas genom användning av tekniska hjälpmedel eller genom organisatoriska åtgärder. Klimat och luftkvalitet Luftkvaliteten på arbetsplatsen skall vara tillfredsställande. Markarbeten Inte relevant för detta uppdrag. I Innan schaktning påbörjas skall det utredas om det i marken finns hälsofarliga ämnen, installationer eller ledningar. Om så är fallet skall erforderliga skyddsanordningar vidtas. QiM AB

10 Hälsofarligt ämne, installation etc. Schaktning får endast ske under ledning av kompetent person. Plats Stödkonstruktioner skall upprättas vid schaktning om risk finns för oplanerade förändringar i marken alternativt utföras med släntlutning. Schaktmassor och material skall placeras så att de inte orsakar risker p.g.a. ras. Schaktgrop och brunnar skall förses med skyddsanordningar om risk finns för personskador. Rivning och håltagning Inte relevant för i detta uppdrag. Innan rivning påbörjas skall klargöras om hälsofarliga ämnen ingår i byggnaden eller anläggningen. Detta skall beaktas vid planering och genomförande av rivning. Rivning av bärande konstruktioner eller byggnad innehållande hälsofarliga material får endast ske under ledning av kompetent person. Håltagning skall ske så att stabilitet finns hos kvarvarande delar av byggnaden eller anläggningen. Vid rivning med grävmaskin eller mobilkran skall föraren av maskinen eller kranen vara väl förtrogen med metoden. Vid rivning genom sprängning skall arbetet vara beskrivet i en sprängplan. Takarbete Inte relevant för I detta uppdrag._ I ---- Vid takarbete skall normalt skyddsräcke eller utrustning användas. Material och verktyg skall läggas så att de inte kan ramla ned. Vid arbete på tak som lutar mer än ca 14 0 skall horisontellt arbetsplan anordnas om arbetet utförs på en liten yta och beräknas pågå mer än 4 timmar. Innan takarbete påbörjas skall takets beskaffenhet undersökas vad gäller bärighet och ytsträvhet och arbetets genomförande ske med hänsyn till detta. Vid användande av skyddsnät skall medföljande instruktion beaktas. ORDNINGS- OCH SKYDDSREGLER FOR ARBETSPLATS: Bilaga 1 Sid 1(2) Ordinarie arbetstider Raster Arbetstider på byggarbetsplats Ensamarbete: Ensamarbete utanför ordinarie arbetstid får inte förekomma. Övertidsarbete Entreprenör som genomför arbete utöver ordinarie arbetstid övertar ansvaret för hela byggarbetsplatsen. Övertidsarbete skall anmälas till den samordningsansvarige. Rökförbud QiM AB

11 Rökförbud gäller för hela byggarbetsplatsen om inte annat överenskommits. Materialhantering Transportvägar och utrymningsvägar får inte blockeras. Material mottages och förvaras på anvisad plats. Städning Alla entreprenörer som arbetar på byggarbetsplatsen skall hålla en god ordning. Det innebär t ex att byggarbetsplatsen inte i onödan får belamras med material, redskap, emballage, avfall eller liknande. Regelbunden städning av arbetsstället skall utföras. Källsortering Källsortering av avfall tillämpas. Tillfällig el Tillfällig el får endast dras av behörig person. Ställningar Ställningar och landgångar skall vara utförda enligt gällande anvisningar. Kontroll skall ske före användning. Brandskydd Alla arbetstagare skall följa gällande brandskyddsbestämmelser. Utförande av " Heta arbeten"' skall alltid anmälas till samordningsansvarige. Bilaga 1 Sid 2(2) Personlig skyddsutrustning Det åligger varje person som verkar på byggarbetsplatsen att använda skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta om det inte är uppenbart obehövligt. Personlig skyddsutrustning i övrigt skall användas när så behövs. Förbandsmateriel Förbandsmateriel förvaras på byggarbetsplatskontor. Skador och tillbud Vid arbetsplatsolycka: Agera enligt bifogad checklista (bilaga 2) Rapportera skador och tillbud till samordningsansvarig. Skyddsrond Skyddsrond sker på fastställda tider. Samling vid byggarbetsplatskontor. ÅTGÄRDER VID MILJÖSKADA Vid användning av kemikalier och kemisk-tekniska artiklar skall Säkerhetsdatablad finnas på de produkter som används. Säkerhetsdatabladen innehåller information om risker med respektive ämne samt rekommenderade åtgärder vid olyckor/spill. QiM AB

12 Vid spill av oljeprodukter eller kemikalier till mark skall absorberande material finnas till hands och användas. Vid större förorening ring 112 och informera omedelbart om den inträffande händelsen. Om spillet medför halkrisk skall området markeras på ett synligt sätt. Förorenade schaktmassor I det fall förorenade schaktmassor påträffas skall omgående kontakt tas med beställaren för klargörande av placering av massorna samt erforderlig provtagning. Checklista vid arbetsplatsolycka - personskada Datum: Tid: Ring 112 och larma - ambulans och räddningstjänst. Utse vägvisare. Ge nödvändig medicinsk hjälp Säkra arbetsplatsen för vidare olyckor och för undersökning Se till att den skadade får vård. En person medföljer till sjukhus. Kontakta egen arbetsgivare och andra berörda företag. Klargör vem som kontaktar anhöriga till den skadade. Kontakta yrkesinspektionen och skyddsombud lokalt och regionalt. Kontakta företagshälsovården. Samla personal på säker plats. Informera om vad som hänt och låt ingen gå direkt hem. Ge tid för att alla skall kunna ta kontakt med sina anhöriga. Ge stöd till medarbetare och kollegor. Bestäm när gruppen skall återses nästa gång. Drunkningsrisk Byggarbetsplats: Arbete kommer att utföras i eller i närheten av vatten vilket medför drunkningsrisk. Skydd eller skyltning finns på följande platser: Platser med fasta stegar eller annan anordning för uppstigning QiM AB

13 Bilaga 2. Anordning för räddning finns: Vidtagna åtgärder kontrolleras av: Rasrisker Byggarbetsplats: Om arbetet innebär risk för begravning under jordmassor eller risk att sjunka ned i lös mark skall rutiner för att undvika detta upprättas. Markarbete skall planeras och genomföras så att risk för ras eller andra oplanerade markförändringar kan undvikas. Risk för ras har identifierats på följande platser och tider: Risk för ras finns för Tidsperiod Åtgärd platsen Vidtagna åtgärder kontrolleras av: Takarbete Byggarbetsplats: Arbetsplats ute på tak Vid takarbete skall normalt skyddsräcke eller skyddsutrustning användas. Material och verktyg skall läggas så att de inte kan ramla ned. Vidtagna åtgärder: QiM AB

14 Bilaga nr: Vid arbete på tak som lutar mer än ca 14 skall horisontellt arbetsplan anordnas om arbetet utförs på en liten yta och beräknas pågå mer än 4 timmar. Innan takarbete påbörjas skall takets beskaffenhet undersökas vad gäller bärighet och ytsträvhet och arbetets genomförande ske med hänsyn till detta. Vid användande av skyddsnät skall medföljande instruktion beaktas. Öppningar och hål i tak, bjälklag e dyl. där risk finns för fall skall utan dröjsmål förses med skyddsräcke eller skyddstäckning som inte oavsiktligt kan rubbas. Erforderlig bärighet skall finnas för alla arbetsytor. Takarbete Byggarbetsplatsens avgränsning nere på mark Byggarbetsplatsens är avgränsad på marken genom: Skyltar är uppsatta för information om att takarbete pågår: Övriga vidtagna åtgärder: Vidtagna åtgärder kontrolleras av: Arbete i brunnar och tunnlar Byggarbetsplats: Med arbete i brunnar och tunnlar avses även arbete i t ex avlopps- och gasledningar, silos, materialbehållare mm Syrehalt % Arbete i brunnar och tunnlar kan innebära risk för syrebrist. Lämplig personlig skyddsutrustning skall användas såsom t ex andningsskydd i form av tryckluftsutrustning. Avgränsning av arbetsområde Innan arbetet i slutet utrymme påbörjas, skall området spärras av och varningsskyltar sättas upp. Tömning Arbetsmiljöplan bilaga Rasrisker QiM AB

15 \ Bilaga nr: Om utrymmet är en del av en industriell process e dyl. skall tömning och dränering ske före start av arbete. Beakta brandrisken. Ventilering Ventilering sker bäst om utrymmet kan öppnas upptill och nertill. Ventilationslösning väljs med hänsyn till utrymmet. Om de ångor och gaser som förekommer är tyngre än luft skall ventilation ske nära botten. Om utrymmet innehåller gaser som är lättare än luft bör ventilation ske uppifrån. Avskilljning Kontrollera att avstängningsventiler till rörledningar samt startanordningar till maskiner och andra anordningar som kan påverka säkerheten är säkrade. Vidtagna åtgärder: Vidtagna åtgärder kontrolleras av: Arbetsmiljöplan bilaga Arbete i Brunnar och tunnlar QiM AB

16 QiM AB Risk för fall Arbetsmiljöplan bilaga Högspänningsledning Byggarbetsplats:

17 Bilaga nr: Om arbete utförs på höjder med en nivåskillnad av 2 m eller mer kan risk för fall till lägre nivå. Med hänsyn till arbetets art skall skyddsräcken, arbetsplattformar eller ställningar användas. Följande godkända skyddsräcken, arbetsplattformar och ställningar används på byggarbetsplatsen. Skyddsräcken: Arbetsplattformar: Ställningar: Öppningar och hål i tak, bjälklag eller dyligt där risk finns för fall skall utan dröjsmål förses med skyddsräcke eller skyddstäckning som inte oavsiktligt kan rubbas. Erforderlig bärighet skall finnas för alla arbetsytor. Vidtagna åtgärder: Vidtagna åtgärder kontrolleras av: Arbetsmiljöplan bilaga Risk för fall QiM AB

18 Bilaga nr: Upp- och nedmontering av tunga byggelement Byggarbetsplats: Lansering, montering eller demontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement får påbörjas och utföras endast under ledning av kompetent person. Arbetsmoment som kräver särskilda åtgärder eller rutiner Åtgärder Endast behörig personal är närvarande och inget arbete utförs under hängande last. Vidtagna åtgärder kontrolleras av: Arbetsmiljöplan bilaga Upp- och nedmontering av tunga byggelement QiM AB Arbete med kemiska eller biologiska produkter Byggarbetsplats:

19 Bilaga nr: Arbete med kemiska ämnen som medför fara för hälsa och säkerhet. Exempel på kemiska ämnen är asbets, epoxi och andra farliga ämnen. Identifierade kemiska produkter/ämnen på byggarbetsplatsen Kemiska produkter/ämnen I Plats och omfattning Åtgärd Vidtagna åtgärder kontrolleras av: Biologiska produkter kan förekomma i vid mögelsanering, avloppsrensning, hantering av slam mm. Identifierade biologiska produkter/ämnen på byggarbetsplatsen Biologiska Plats och omfattning Åtgärd produkter/ämnen Vidtagna åtgärder kontrolleras av: QiM AB Arbetsmiljöplan bilaga Arbete med kemiska eller biologiska produkter

20 Bilaga nr: Passerande fordonstrafik Byggarbetsplats: Vägarbete skall planeras, ordnas och genomföras så att det ger betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall på grund av passerande fordonstrafik. Hastigheten för passerande trafik har begränsats till: Kontakt har tagits med väghållare: Kontakt har tagits med polis: Avstängningsanordningar, markeringsskyltar och markeringspilar har uppsatts enligt Vägmärkesförordningen. Följande arbetsmoment genomfors under särskilda tider med lägre trafikintensitet. Arbetsmoment Tid Trafikvakt används under följande tider Arbetsmoment \ Tider Varselkläder är personlig skyddsutrustning och används av all personal som arbetar på vägarbetsplats. Vidtagna åtgärder kontrolleras av: Skyddsrond Byggherre: Projektnamn: Ort: Upprättad av: Samordningsansvarig: Skyddsombud: Datum: Enligt AFS 1999:3 11 skall alltid Arbetsmiljöplanen innehålla en beskrivning av de åtgärder som skall vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön skall kunna uppfylla kraven i arbetsmiljölagen samt de föreskrifter som Arbetsmiljöverket meddelar. Riskområde Arbetsmoment Åtgärder för riskreducering QiM AB Arbetsmiljöplan bilaga Passerande fordonstrafik

21 Skyddsombud och samordningsansvarig som deltagit: Signatur skyddsombud Signatur samordningsansvarig

Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats

Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats BERTECO Datum: Arbetsmiljöplan för Byggarbetsplats Arbetet på byggarbetsplatsen skall planeras och genomföras så att risker för ohälsa, skada och olyckor minimeras. Alla som arbetar på arbetsplatsen skall

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB

Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB Arbetsmiljöplan för Specialistmålarna i Linköping AB Generella regler för verksamheten på byggarbetsplatsen Konkreta ordningsregler för arbetet på byggarbetsplatsen De generella reglerna för Specialistmålarna

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Projektnamn Arbetsmiljöplan Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer ev. uppdragstagares namn Uppdragstagarens telefonnummer

Läs mer

Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN. Påbyggnad för personaldel. Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN. Påbyggnad för personaldel. Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Falkenberg Energi AB SPETTET 3, FALKENBERGS KOMMUN Påbyggnad för personaldel Arbetsmiljöplan FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FALKENBERG 2014-10-20 SF BYGGKONSULT FALKENERAREVÄGEN 42 311 36 FALKENBERG Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Besöksadress till byggplatsen Hästholmen Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Läs mer

Arbetsmiljö uppgifter

Arbetsmiljö uppgifter Arbetsmiljö uppgifter Arbeten som utförs på byggarbetsplatser är ofta riskfyllda. Enligt lag måste det upprättas en arbetsmiljöplan (AMP) (8 kap 2 AML med hänvisningar, 36 kap 7-10 a BrB, 8, 12, 12 a,

Läs mer

07.4 Arbetsmiljöplan, 2012-06-29 Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur. Ombyggnation för Polisen. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

07.4 Arbetsmiljöplan, 2012-06-29 Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur. Ombyggnation för Polisen. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 07.4 Arbetsmiljöplan Projektnamn Hippgärdan 6:9, Arvidsjaur Ombyggnation för Polisen Besöksadress till byggplatsen Östra Kyrkogatan 1, Arvidsjaur. Byggherrens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Läs mer

Mariebergs Förskola Futurum Fastigheter AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Futurum Fastigheter AB 019-767 91 00

Mariebergs Förskola Futurum Fastigheter AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Futurum Fastigheter AB 019-767 91 00 Arbetsmiljöplan ByggDialog Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Mariebergs Förskola 2015-09-10-2016-08-31 Besöksadress till byggplatsen Drottning Kristinas Väg 4 Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Bilaga 1.4 Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler (dat.2013-12-18) Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler för Omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012 Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan 2 (11) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTNAMN 4 ADRESS

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Olycksfall (t ex fall, fallande föremål, fordon)

Olycksfall (t ex fall, fallande föremål, fordon) Olycksfall (t ex fall, fallande föremål, fordon) Risken för fall Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på bl a byggarbetsplatser. Risken för fall ska vara förebyggd. Om det behövs ska

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Projekt, kommun Arbetsmiljo plan

Projekt, kommun Arbetsmiljo plan Projekt, kommun Arbetsmiljo plan Detta är en bruttolista. Ta bort det som inte är relevant för det specifika projektet. Information om föreskrifter, anvisningar m.m. finns på AMP-Guidens hjälpsidor (www.ampguiden.net).

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Arbetsmiljöplan Gruppboende Iggesund 14:51. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Gruppboende Iggesund 14:51. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Gruppboende Iggesund 14:51 Projektnamn Iggesund 14:51, Nybyggnad gruppboende Besöksadress till byggplatsen Centralgatan 14 Byggherrens namn AB Hudiksvallsbostäder Uppgifter

Läs mer

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal

Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal PM BAS-P Objektnamn: Väg 229 bytespunkt Norra Sköndal Objektnummer: 107 587 Produkt: Vägplan Datum: 2013-08-23 Sida 1 av 8 1. Syfte Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE (Ändringar införda t.o.m. 17 november 2009) BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Uppdrag: Servicegruppen i Europa AB MILJÖPLAN Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- General- Under- Utförande- Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud j Beställarens

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

07.2 Underlag arbetsmiljöplan

07.2 Underlag arbetsmiljöplan 07.2 Underlag arbetsmiljöplan Projektnamn Installation boendesprinkler Turistbyrån och Norra skolan, Östersund Besöksadress till byggplatsen Turistbyrån: Rådhusgatan 44, Östersund Norra skolan: Residensgränd

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet Hudiksvall Besöksadress till byggplatsen Gymnasievägen 4A, Hudiksvall Byggherrens namn Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Fasighetsavdelningen

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Arbetsmiljöplan Mark. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan Mark. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn F21 Luleå Nybyggnad av vajerhinder Besöksadress till byggplatsen F21 Luleå flygplats Byggherrens namn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014-06-23 till 2014-08-01

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna

Läs mer

Arbetsmiljöplan Upprättad i enlighet med AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Arbetsmiljöplan Upprättad i enlighet med AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöplan Upprättad i enlighet med AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete Allmänna uppgifter Arbetsplats Besöksadress Badhus Midgårdsvallen. Projekt nr 7962 Atletvägen 1 Arbetsmiljöplanen upprättades

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Arbetsmiljöplan Långasjönäs pappersbruksruin. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014. 010-224 02 27

Arbetsmiljöplan Långasjönäs pappersbruksruin. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 2014. 010-224 02 27 Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Långasjönäs pappersbruksruin Projektnamn Långasjönäs pappersbruksruin Besöksadress till byggplatsen Besöksadress saknas. Koordinater i ruta t h. Närmaste adress, ca 100

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanfattning Abstract Förord Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 problemformulering 1.3 Syfte och mål 1.4 avgränsningar 2 Metod 2.1 Forskningstyp 2.2 Litteraturstudie 2.3 Datainsamling

Läs mer

Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande reinvesteringsarbeten Trafikinformationsutrustningar

Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande reinvesteringsarbeten Trafikinformationsutrustningar BLANKETT 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer Lindström Lars ILmi TRV2014/ 5554 Dokumenttitel Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan för Drift- och underhåll samt förekommande

Läs mer

Checklista riskbedömning arbetsmiljö

Checklista riskbedömning arbetsmiljö c p:\region_soder\nykoping\2015\1320013680\6-handlingar\66-forfragningsunderlag\7.4 checklista riskbedömning arbetsmiljö.docx Riskerna kommer fram genom en bedömning av sannolikheten för att ohälsa eller

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Arbetsmiljöplan Bilaga 2

Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Arbetsmiljöplan Bilaga 2 Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Ny kaj Husarö brygga 2009-10-09-2010-05-01 Besöksadress till byggplatsen Husarö Brygga Österåker kommun Byggherrens namn

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Byggherre: Stockholm Stad - Exploateringskontoret

Byggherre: Stockholm Stad - Exploateringskontoret Dokument Arbetsmiljöplan Handling Sidnr Status Granskningshandling Projektnamn SÄTRA STALL Uppdragsnr Datum 2014-11-25 Rev. datum GRANSKNINGSHANDLING 2014-11-25 ARBETSMILJÖPLAN PLANERING OCH PROJEKTERING

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Renare mark

Renare mark Renare mark 2012-05-08 Lars Blomgren Projektledare Hifab 010-476 60 91 Arbetsmiljö Vid utförande av efterbehandlingsåtgärder Målsättning/vision Samhällsbyggare Förändrar det hälso- och riskbedömningen

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet.

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 1 (5) Vår arbetsmiljö En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt mål är skadefria

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Vargskinnets samfällighetsförening. Uppgifter om Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås BESÖKSADRESS TILL ARBETSPLATSEN.

Arbetsmiljöplan. Vargskinnets samfällighetsförening. Uppgifter om Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås BESÖKSADRESS TILL ARBETSPLATSEN. Uppgifter om i Västerås BYGGHERRE c/o Per Wahlström Högviltsvägen 37 722 42 Västerås BYGGHERRENS KONTAKTPERSON Namn Telefon Fax E-post PROJEKTERING Per Wahlström 070-6862857 pewa2711@gmail.com Organisation

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter 1 Generell säkerhetsinstruktion 1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter Integrering av skyddsanordningar Byggnadsställning med fallskydd ska användas Det skall finnas en ställningsplan och vem som har

Läs mer

Miljösanering Fagervik. Historik

Miljösanering Fagervik. Historik 1 Miljösanering Fagervik 1881-1910 1905-? 1912-1967 1959-1974 2002-2006 2008-2012 Historik Sågverk Träkolning i ugnar och milor träkol, terpentin och tjära Sulfitmassafabrik (Wifstavarf AB/SCA) kisaska

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Trehörna, exploateringsområde Ödeshögs kommun Gatuutbyggnad, VA m m Besöksadress till byggplatsen Trehörna Byggherrens namn Arbetsmiljöplan - Projektnamn Uppgifter i denna AMP

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta om Arbetsmiljölagen (AML) Förstå rollen av alla aktörer på byggarbetsplatsen Förstå hur arbetsmiljön påverkar arbetet på

Läs mer

Installationer Förtillverkade badrumsenheter

Installationer Förtillverkade badrumsenheter 80 PUA.1 Installationer Förtillverkade badrumsenheter Montering av fabrikstillverkade badrum och toaletter Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

Grundläggande bestämmelser i arbetsmiljölagen

Grundläggande bestämmelser i arbetsmiljölagen Uppdragstagare Den som enligt 3 kap. 7 c arbetsmiljölagen har i uppdrag att bära det ansvar beträffande arbetsmiljön som vilar på den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. Grundläggande

Läs mer

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27

Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin. Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. 010-224 02 27 Arbetsmiljöplan Projektnamn Arbetsmiljöplan Lyckå slottsruin Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Lyckå slottsruin Planerad start augusti 2014, avslut oktober 2014. Besöksadress till byggplatsen

Läs mer

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Polishus Tierp. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Polishus Tierp Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Polishus Tierp Besöksadress till byggplatsen Gävlevägen 25, 815 36 Tierp Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Vipan 14 Eskilstuna Gäller endast under projektering Besöksadress till byggplatsen Nygatan 4 Eskilstuna Byggherrens namn Byggherrens

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331

Document Name ANVISNING 1(6) Validity Date Reg No 10 år 2014-02-25 HMSS-331 ANVISNING 1(6) SÄKER JOBBANALYS (SJA) - "MIN TAKE 2" RISKINVENTERING DRIFTPERSONAL 1 SYFTE Säker JobbAnalys (SJA) är ett verktyg för att systematiskt utvärdera underhålls- eller projektarbeten, normala

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

31 GSC.5. Stomme väggar Betongelement. Montering av massiva prefabricerade väggar av betong. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll.

31 GSC.5. Stomme väggar Betongelement. Montering av massiva prefabricerade väggar av betong. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. 31 GSC.5 Stomme väggar Betongelement Montering av massiva prefabricerade väggar av betong Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN (underlag för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P o BAS-U) Enligt AFS 1999:3 8

ARBETSMILJÖPLAN (underlag för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P o BAS-U) Enligt AFS 1999:3 8 1(11) ARBETSMILJÖPLAN (underlag för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P o BAS-U) Enligt AFS 1999:3 8 Fastighetsbeteckning Väster 14:1 2015-2016 Besöksadress till arbetsplatsen Valbogatan 9-11 Platschef Projekttid/entreprenadtid

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN (underlag för samordningsansvarig)

ARBETSMILJÖPLAN (underlag för samordningsansvarig) 1(8) Version Datum Framtagen av Namn 1 20150520 Primo Hiss AB Magnus Jönsson Kopia till Byggherren Datum Överlämnat av Mottagen av Magnus Jönsson Clas jakobsson ARBETSMILJÖPLAN (underlag för samordningsansvarig)

Läs mer

Terminal Jekteviken. Riskanalysschema för Envac ansvarsområde.

Terminal Jekteviken. Riskanalysschema för Envac ansvarsområde. Sannsynlighet Konsekvens Risiko Eksisterende barriere/er Sannsynlighet Konsekvens Restrisiko Terminal Jekteviken. Riskanalysschema för Envac ansvarsområde. Omfattning: Förläggning av transportrör i mark.

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1

SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1 SAMORDNINGSANSVAR 2011-10-21 1 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT OM SAMORDNINGSANSVARET... 3 2 SAMORDNING PÅ TERACOM SWEDEN... 3 3 BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE PÅ TERACOM SWEDENS ANLÄGGNINGAR... 3 4 SAMORDNING PÅ UPPDRAG

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar Syfte med dokumentet Detta dokument fastställer de arbets- och miljökrav som en entreprenör/leverantör och underleverantör (kallad E) som arbetar på uppdrag av Käppalaförbundet skall känna till. Det gäller

Läs mer

Vägar och planer Läggning gatsten och markplattor

Vägar och planer Läggning gatsten och markplattor 17 DCG.11 DCG.2 Vägar och planer Läggning gatsten och markplattor Läggning av gatsten och betongmarkplattor Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Arbetsmiljöplan Generell LJ Mark & Anläggningar AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan Generell LJ Mark & Anläggningar AB. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan Generell Projektnamn Generell arbetsmiljöplan för LJ Mark & Anläggningar AB Besöksadress till byggplatsen Uppgifter i denna AMP gäller för projekt projektanpassade arbetsmiljöplaner

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy är en viktig strategisk fråga för Takbolaget Roger Andersen AB. Syftet är genom god information möjliggöra en trygg arbetsplats

Läs mer

Instruktioner för byggnadsställningar hos SSAB EMEA AB, Oxelösund

Instruktioner för byggnadsställningar hos SSAB EMEA AB, Oxelösund Instruktion 213413/3.0 Företagsintern 1 av 9 Författare Datum Arkiveringstid Collings, Hugh 2017-02-20 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Branteryd, Kristina 2017-01-31 2020-01-23 Instruktioner

Läs mer

07.2 Arbetsmiljöplan BAS-P

07.2 Arbetsmiljöplan BAS-P 07.2 Arbetsmiljöplan BAS-P Projektnamn Selektiv rivning av Lundagårdsskolan i Boden samt Sävast 6:41 Besöksadress till byggplatsen Lundagårdsskolan har adress Drottninggatan 33 i Boden, Bostadshuset på

Läs mer

Luftbehandlingssystem Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt

Luftbehandlingssystem Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt 85 QLB.1 Luftbehandlingssystem Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt Installation av ventilationskanaler i bostäder Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten vid byggnadsoch anläggningsarbeten Skapad: 2002-12-05 Senast ändrad: 2015-06-30 R 16 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2002-12-05 2015-06-30 2015-06-30 2(16) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Riktlinje

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1981:15 Utkom från trycket den 14 september 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM RAS

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1981:15 Utkom från trycket den 14 september 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM RAS ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1981:15 Utkom från trycket den 14 september 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM RAS Utfärdad den 20 augusti 1981 AFS 1981:15 2 SKYDD MOT SKADA GENOM RAS Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus 23 CEC.2112 Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus Schakt för och läggning av dräneringsledning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn

Arbetsmiljöplan. Projektnamn. Besöksadress till byggplatsen. Byggherrens namn. Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Projektnamn Arbetsmiljöplan Projektnamn Projektnamn Besöksadress till byggplatsen Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens namn 1 Revisionshistorik Version Datum Framtagen/kompletterad av Byggherregodkännande

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer