Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013"

Transkript

1 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

2 BL XTEN Patenterad Från John Fröbegg, Finspong \(I II IIJIIIIIIIIIIII)/ Sigges öfver 119,3 Skandinavien hos de förnämsta Sybehörshandlare. Pris 75 öre l Blixten Patent d Synálspå dare in?

3 Glöm ej n; från John Fröberg, Finspong, kan erhållas : Sulskydd, erkändt bästa. skobesparingsmedel, rekommenderadt hvar, som försökt det. Pr flaska 80 öre. af en- Universalskosmörja, som blifvit Vitsordad af Hrr jägare, fiskare, skogvaktare m. fl. såsom det bästa. kända. Pris pr ask 50 öre. KI-istallblanksvärta gör skodonen glänsande, är tttmärkt för lädret och synner- ligen billig i förhållande till andra dylika. Pr ask 50 öre. hemenadpulver, vhvaraf en utmärkt och helsosam dryck, passande vid alla tillfällen, kan beredas. Intyg från kemist om pulvrets rena beståndsdelar medföljer hvarje paket. Pris pr bref 6 öre, pr kilo (löst) 2,50. HALLON-LEMONAD. Till ett glas* friskt vatten taga m? pulver och oønräre.: med en sked /zøarvid åi På de särskilda man ia/êtfager att Zgøøzønatien får fräsa brefven Står vid_ öfver och klarna innan den drickes. - stående text _jemte Tekniska Fabriken Norden. ål. f a{stå d ' inregistrerade Varumärke. Norrköping 1896 John Fröbergs Boktryckeri. 3460

4 aktare D081- Det finnes väl knappast någon, som ej måste medgifva att, synålspåträdning är en både tidsödande och mången gång förarglig sysselsättning. För den som vunnit färdighet häri, går det någorlunda bra, men deras antal är nog inte så stort, och, när så på äldre dagar synen blir svagare, då blir nålpåträdningen svår, ja, oftast omöjlig. ibland de större, men dock bland de nyttiga uppñnningarne kan man räkna alla rena Blixten (Patenterad Synâlspâträdare), hvilkens uppgift det är att göra det möjligt för hvem som helst, ung eller gammal, att på ett par ögonblick, utan minsta svårighet, få nålen påtradd. Att den uppfyller sitt ända- mål, synes bäst af efterföljande omnämnanden itidnings- pressen.

5 Ur pressens omdöme: Blixten är benämningen på en liten nätt apparat, som helt nyligen blifvit patenterad och vill blifva en lika enkel som säker hjälpreda för de utan tvifvel många, som hafva svårighet vid att träda in tråden i synålar af finare dimensioner. Apparaten utgöres af ett litet rör, däri en med hulling försedd tunga kan skjutas upp och ned. I ett smalare vinkelbildande sidorör instickes synålen, den nedtryckta tungan lösgöres och drifves af en spiralfjäder genom»ögat» samt utom hufvudrörets öfre ände, tråden lägges i hullingen, tungan pressas åter ned och tråden är inträdd i nålen, som samtidigt är lösgjord. Den lilla apparaten synes egnad att få en ganska vid- sträckt användning. Filipstads Stads och Bergslags Tidn. 18/1 96. Blixten är namnet på en patenterad synålspåträdare, som nyss utlemnats i handeln af hr John Fröberg i F inspong. För personer med dålig syn är det gemenligen en kinkig sak att träda på nålen, och enligt hvad som förtäljes af åt- skilliga humoristiska författare har nålpåträdning, när den skall verkställas på det- hittills vanliga sättet, i regeln en ytterst menlig inverkan på de hrr ungkarlars sinnesbeskaffenhet och välbefinnande som se sig nödsakade att någon gång taga nålen i hand för att ersätta en ñyktad knapp eller dylikt. För både svagsynta och i qvinlig handslöjd oerfarna kommer den här nämnda synålspåträdaren som en hjelpare i nöden. Ty man må se än så illa, vara än så Otymplig, med hjelp af den lilla nätta apparaten träder man på sin nål beqvämt och i ett ögonblick, under förutsättning att nålen har långt öga, hvilket är nödvändigt. Karlskrona Weckoblad. 1% 96. Blixten är namnet på en liten apparat, som i da- garne af fabrikör John Fröberg ifinspong utsläppts i marknaden. För hvar och en, som har sorgliga erfarenheter af, hur svårt det understundom kan vara att träda en tråd igenom ett nålsöga, är den lilla apparaten synnerligt välkoidiiigii, då den på ett utmärkt sätt fyller sitt ändamål. Den säljes i alla Sveriges städer hos de förnämsta sybehörs- handlare.

6 la t) lika som nare med Llare lgall samt gen. som Vid mg. ikig? åt- den abe- gon l y l i.,.mv Öga är den lilla apparaten synnerligen välkommen, då den r.. wê. w på ett utmärkt sätt fyller sitt ändamål. Svenska Dagbladet. 1% 96. _5_ Med tillverkningen af uteslutande denna lilla artikel sysselsätter fabrikör Fröberg för närvarande fjorton arbetare, hvilka förfärdiga ett par tusen blixtar i veckan. Också spridas deraf betydande mängder, särskildt genom en kvinlig handelsagent, som, efter att ha besökt södra och mellersta Sverige, i dagarne styr kosan mot Norrland och Norge för att, göra den nätta apparaten allt vidare känd. Den ñnnes i två olika storlekar. Det är roligt, att svenskar också.kunna vara företagsammal Ostgöten. 15/4 96. Att träda på Synålen har sedan urminnes tider vållat gamla och unga, i synnerhet de förra, både hufvudbry och förtret, att ej tala om tidsförlust. Dessa förtretligheter och obehag skola vi hädanefter besparas, sedan en lika enkel som sinnrik liten uppfinning i dagarne utsläppts i mark- naden Linder namnet Blixten. Med hjelp af denna ine- kaniska synålspåträdare kan nu den mest klensynta gumma sjelf reda sig utan att behöfva anlita barn eller barnbarn om hjelp. Hon sätter blott nålen in i en smal hylsa, fäster tråden i en ögla, drar ut en - fjäder och vips år tråden der. Om någon uppfinning skall blifva populär och eftersökt, så är det väl denna. Dagens Nyheter. 13/ Blixten är namnet på en liten apparat som i dagarna af John Fröberg i Finspong utsläppts i marknaden. För hvar och en som har sorgliga erfarenheter af hur svårt det understundom kan vara att träda en tråd genom ett nåls- Att träda tråden i en synål är solnen hvar vet ofta ett ganska kinkigt göra, isynnerhet om synen är svag och handen mindre säker. De olägenheter, som äro dermed för- enade, kunna emellertid hädanefter undvikas, sedan»den uppfinningsrike hr John Fröberg i Finspong bragt i marknaden en synálspåträdare, en liten praktisk apparat, som qviokt och behändigt utför det nämnda arbetet. Karlshamns Allehanda. 5/ Blixten är benämningen på en patenterad synålspâ- trädare, som i dagarne förts i marknaden. Den lilla apparaten är nätt och prydlig och synes egnad att spara ögonen många ansträngningar. Helsingborgs Dagblad. 29/2 96.

7 _ö_ Blixten är en mycket sinnrik apparat, som förts i marknaden af hr J. Fröberg, Finspong. Medelst anvandande af den samma kan man med låtthet påtråda synålar. Streng/mås Tidn. 7/4 96. Synålspåträdaren, Blixten, år en nyhet för alla som svssla med sömnad, en liten sinnrik apparat, som icke bör saknas i någons sykorg och som kommer alla, isynnerhet dem som se illa, till stor tjenst vid synålens påtrådning. Nya Nisse. 18/1 96. Synålspåträdaren, en ny och vacker uppfinning, för- tjenar att ihågkommas, såsom varande af största nytta för alla, som sy, och isynnerhet för dem, som ej se att träda på en Fädemeslandet. 24/ synål. - Synålspåträdaren Blixtenü John Fröbergs patent, har nu varit i marknaden några månader och vunnit om- sättning. Synålspåtrådaren kan användas till såväl ñnare som - - gröfre synålar. Stockholms Dagblad. V4 96. Blixten kallas en liten rått ñnurlig uppfinning, som förts i marknaden af hr John Fröberg i Finspong och blifvit redaktionen förevisad. Det år en liten apparat, med hvilken man lått och behändigt kan träda tråden på synålen. Sårskildt för ungkarlar torde»blixten» visa sig som en verklig vålgörare. Dagbladet Ystads-Posten. 3/3 96. Nålpåträdaren år en liten ytterst praktisk Lippñnning, som på ett enkelt sått lpst den ofta nog kinkiga frågan att träda på en synål. Östgöta Correspondenten. V En mekanisk synålspåträdare har åter utslappts i mark- naden. Den kallas»blixtem och lofvar att hjälpa den mest klensynta gumma, utan att hon behöfver anlita barns och barnbarns biträde vid den, som bekant, rått ofta, kitsliga att förråttningen tvinga tråden genom nålsögat. Den upp- finningen bör bli populär. Stoc/cholms- Tidningen. 19/ Blixten år namnet n på en liten behändig synålspåtradare. Apparaten år enkel, men praktisk och år i synnerhet att rekommendera för gamla personer, som se dåligt och derför hafva svårt att träda nålen. Safta-Tidningen. 6/2 96.

8 _7_ En apparat för nålpåträdning föres i dagarne i mark- naden af hr John Fröberg, Finspong. Apparaten, som såväl konstruerats som tillverkats inom landet, skall säkerligen Varda en kär hjälpare för mången. Den förefaller vara mycket praktisk. Östergötlands Dagblad. 11/ Synålspåtrâdaren Blixten är en liten sinnrikt konstruerad och praktisk apparat, med hvilken man hastigt kan träda på nålen. Apparaten, som föres i marknaden af hr Fröberg i Finspong, -. Bekväm för alla sömmerskor, bör den för dem, hvilkas syn blifvit något skum, vara till synnerlig nytta. Gate-Posten. 5/5 96. Blixten kallas en liten apparat, utkomnien från John Fröberg i Finspong, afsedd att underlätta för riddarne af nålen trädens iträdande i nålsögat utan att derfor anstränga vare sig syn eller tålamod. Tid. för Venersbørgs stad ock lära. 27/1 96. ad å?? Ltt»st ch ga m- erch Blixten heter en liten praktisk tingest, som vi sett af- profvas och derför kunna rekommendera. Apparaten är en nypatenterad synälspåträdare, som helt säkert kommer att få stor användning i hemmen och å syatelierer. Skaraborgs Läns Tidn. 1/2 96. Blixten heter en liten god hjelpare för svaga ögon vid synâlens paträdande, som förts i marknaden af hr Fröberg i Finspong, och som, så vidt vi kunna erinra oss, är den första svenska, apparat af detta slag. Smålands-Posten. 15/3 96. Prådpåträdningsmaskinen Blixten, hvilken förevisats redaktionen, tycks motsvara sitt ändamål och kommer helt Visst att rekommendera sig sjelf. Skaraborgs Läns Aømonsblad. 31/1 96. Blixten kallas en patenterad synâlspäträdare, som af John Fröberg i Finspong förts imarknaden Vi ha varit i tillfälle att öfvertyga oss, att den lilla tingesten fungerar alldeles utmärkt Varbergsposten 21/2 96. Blixten kan nu t. o. m. användas till - julklapp. Men det är den blixtrande styfva affärsmannen John Fröbergs»Blixtem _ en - patenterad nålpäträdare som här menas, och af oss rekommenderas.

9 _s_ Damerna ta»blixten» i hand och lättare an en kamel» går genom ett nålsöga» _- ja, mycke låttare - år nålen påtrådd, t 0. m. i mörker. Söderlcöjoingsposten. 2 / Blixterü kallas en patenterad synålspåtrådare, sonr hr John Fröberg, Finspong, i dagarne släppt imarknaden. Den nya artikeln förefaller vara praktisk och torde saker- ligen blifva mången, som icke eger större färdighet i påtrådandet ai tråden eller som af andra orsaker gör detta med svårighet, till god hjelp. Norrköpings Tidn. 12/ Blixten kallas en patenterad synålspåtrådare, som af John Fröberg i F inspong förts i marknaden _ Den lilla tingesten fungerar alldeles utmärkt, och den synes vara en lika praktisk som sinnrik uppfinning. Halland. 25/2 96. Synålspåträdare år en nyhet, som utslåppts imarknaden hårstådes af herr John Fröberg, Finspong. Den lilla enkla apparaten synes fullgöra sitt arbete på ett mycket tillfredsställande sått och förtjänar att komma i bruk i hemmen. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning Blixten heter en liten praktisk uppfinning, som vi rekommendera åt våra lasarinnor. Hvar och en vet att det ibland kan vara kinkigt nog att träda tråden genom ett synålsöga; det år olågenheterna härmed som blixten år afsedd att afhjelpa och den gör det på ett enkelt och sinnrikt satt. Korrespondenten. Landskrona Tidn. 29/2 96. Synålspåträdaren Blixten, den outtröttlige hr John F röbergs i Finspong patent, år en liten praktisk och latt- handterlig tingest, som nu varit i marknaden ett par månader och synes ha vunnit betydande spridning. Apparaten kan användas till.såväl gröfre som de allra finaste synålar. Vårt Land. 14/ Blixten heter en liten god hjelpare för svaga ögon vid synålens påtrådande, som förts i marknaden af hr John Fröberg i Finspong, och som, så vidt vi kunna erinra oss, år den första svenslca apparat af detta slag. Vi ha sjelfva varit i tillfälle att iakttaga den praktiska tingestens enkelhet samt osvikliga duglighet och kunna derför rekom- mendera den hos en hvar, antingen den nu år behöflig för ögonens svaghet eller för beqvåmlighetens skull. Oskarshamns-Posten 21/3 96.

10 _9_ e4 -r1e\e».. landet af J. Fröberg, Finspong. För i synnerhet äldre per- tvn Blixten år en svensk, patenterad uppfinning, som tillverkas, samt för en tid sedan släppts ut i marknaden af John Fröberg, Finspong.»Blixtem är en mekanisk synålspåträdare, lika enkel till sin konstruktion som snabb i utförandet af sin uppgift, och som på grund af de många praktiska fördelar, som användandet af densamma medför, som ock för sin prisbillighet och soliditet, helt visst kommer att blifva våra damers förklarade gunstling. Blixten gör det möjligt för hvem som hälst att i en handvändning och utan att man förut behöfver putsa och spetsa tråden eller med feberaktig oro måtta den mot nålens öga, ögonblickligen träda nålen på tråden. Man behöfver endast sätta nålen i en smal hylsa, lägga tråden i en ögla, draga på en fjäder, och vips är nålen påträdd. Om någon uppfinning skall blifva populär och eftersökt, så bör det väl bli denna, som obestridligen inbesparar mycken tid, befriar ögonen från en obehaglig ansträngning samt undanrödjer de förtretligheter, hvilka som en hvar vet ofta bli en följd af fiera på hvarandra upprepade fåfänga försök att»träda på l nålen» Vi förmoda att våra damer ej skola försumma att för- skaffa sig denna nyttiga sak. Svensk Dana-Tidning. 28/2 96. Blixtem patenterad synålspåträdare, så kallas en liten behändig apparat, som i dagarne förts i marknaden här i soner med svag syn är apparaten af ovärdelig nytta. Synålen stickes in i en hylsa, tråden hänges öfver en krok, så drager man i en hake - och vips är saken klarl Nordhallcmd. 15/2 96. Att få en kamel att gå genom ett nålsöga är som bekant alldeles omöjligt. Lättare är det visserligen att träda på nålen när man skall till att sy, men äfven det kan ibland vara kinkigt nog, till exempel om man sitter i skymningen och råkar ha svaga ögon. I så fall är den viktiga operationen verkställd i en handvändning om man begagnar sig af en liten tingest kallad Blixten, på hvilken hr John Fröbergi Finspong tagit patent. Göteborgs Aftonblad. lut/e 96. Blixten år namnet på en enkel men praktisk synålspåträdare, som nyligen förts i marknaden. Medels den hlla

11 10_ maskinen kunna äfven personer, som lida af svag syn eller äro darrhändta, med lätthet träda tråden på nålen, på samma gång apparaten bör blifva en god hjelpreda för hvilken person som helst, som sysslar med nål och tråd. Svenska Morgonbladet. 9/1 96. Att träda tråden i en synål är som en hvar vet ofta ett ganska kinkigt göra, isynnerhet om synen är svag och handen mindre säker. De olägenheter, som äro dermed för- enade, kunna emellertid hädanefter undvikas, sedan den uppñnningsrike hr John Fröberg i Finspong bragt i marknaden en Synålgpåträdareñ en liten praktisk apparat, som qvickt och behändigt utför det nämda arbetet. Ronneby-Posten 6/3 96. Synålspåträdaren Blixteu, som nyss utsläppts i handeln, är en liten oansenlig tingest, hvilken dock är resultatet af en sinnrik uppñnnares lika lyckliga som praktiska idé och säkert blir en god hjelp för många klena ögon. Den åt- följes af en noggrann bruksanvisning, så att hvar och en lätt kan lära sig att använda densamma. _ Nya Dagligt Allehanda. 18/ »- -»- Ett exemplar af den lilla behändiga tingesten ligger för närvarande på redaktionens bord, har afprofvats och bestått profvet, så att vi kunna rekommendera den icke blott inom all fruntimmersverlden utan ock hos alla gamla ungkarlar, hvilka»blixtem kommer att skänka en icke ringa lättnad vid deras krångliga försök att sy fast sina byxknappar. Tide/z. Falu, lim och stad. 30/ _- Ett exemplar af den lilla behändiga tingesten ligger för närvarande på redaktionens bord, har afprofvats och bestått profvet, så att vi kunna rekommendera den icke blott inom all fruntimmersverlden utan ock hos alla gamla ungkarlar, hvilka»blixten» kommer att skänka en icke ringa lättnad vid deras krångliga försök att sy fast sina byxknappar. Dalpilen. 6/1 96. Synålspåträdare. Blixten, patenterad synälspåträdare, heter en liten behändig apparat, som hr John Fröbergi Finspong skickat ut i marknaden och med hvilken man snabbt kan träda tråd på en synål. Vi ha haft tillfälle se apparaten begagnas och funnit att den arbetar väl, som det heter. Afven med förbundna, ögon kan man medelst apparaten rätt snabbt påträda nålen. Norrbottens kamrem. 29/5 96.

12 11_ Blixten är namnet på en ny uppfinning för påträdande af synålar. Patentet innehafves af hr John Fröberg, Finspong. Den lilla apparaten uppgifves vara mycket användbar. CTmeÖZadet. 21/5 96. Blixten heter en liten sinnrik apparat, som förts i marknaden af hr John Fröberg i Finspong. Med tillhjalp af denna apparat, kan äfven en blind på ett ögonblick träda tråden genom det finaste nålsöga, och apparaten skall där- för tvifvelsutan blifva välkommen för alla som begagna nålen. Skellefteå Nja/a Tidning. 23/5 96. Synålspåträdare. Blixten, patenterad synålspåträdare, heter en liten behändig apparat. som hr John Fröbergi Finspong skickat ut i marknaden och med hvilken man snabbt kan träda tråd på en synål. Vi ha haft tillfälle se apparaten begagnas och funnit att den arbetar val som det heter. Afven med förbundna ögon kan man medelst apparaten rått snabbt påtråda nålen. Norrbottens-Posten.. 1/ En liten nätt uppfinning år i dagarne utsläppt i marknaden af hr John Fröberg i Finspong, nåml. en synålspåträdare. Den lilla apparaten funktionerar nog så Val; men om densamma ar praktisk, återstår att bedöma af dem, som ha till yrke att föra nålen. Falkenbergs Tidning. 22/ Q (* I De roliga lalniljernztl ett trefligt och intressant sällskapsspel, som framför många dylika har förmåga att roa, erbjudes härmed. Till enhvar, som vill fördrifva en le- - ;dig stund, kan det rekommenderas., Spelet omfattar 10 familjer, utförda i Hera färger. Priset endast 75 öre pr spel. Rekvirera blott ett på försök från John Fröberg, Finspong.

13 Hvad Förnågot jag köpa., säger man gifva ofta, då man vill bort en present. skall Köp en Parfymkartong.Iohn från Finspong. Fröberg, men den är så beskaltad, att visserligen ej så dyrbar, och passande kan mera trefligt enhvar om den_ Något tycker endast 70 öre. kostar man ej gerna ñnna. En sådan kartong Den är En dock men treflig, Ä -r. - 1 j) i j - _ 3.v f \ -. = \ \ \ S. llllltgz» * F Taña ur sats F 2. En för eller målning för dyrt satser kunna Rekvirera John. dylikt mången, ofvanstående som helst Taña ur sats F billig prydnad i hemmet, äro de bibliska taflor, som här erbjudas. är något Utstyrseln verkligt Jimi, hvarför rekommende kunna enhvar. deras till Tañorna säljasisatser. Sats F 1 innehåller 4 taflor i storleken 19 1/2 X 26 cm. Pris Sats F 2 inne2,-. håller 4 tañor, storlek 38 1/2 cm. 25 1/2 Pris 3:70- men bör förskaflia derför från Fröberg, Finspong. blir en af hvem sig.

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 RI/(S TEL Era/V 707, Pris/avant sändes V på begäran francø. Ttis-Xutanü Patenterade Sjelfströendeç Torfmullsklosetter samt V % Lösa LOCk - *å* E. L. ÅnÅer 0n fk1osettfabrik..

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i _ Till de väfnadsalster, soml högsta grad bidraga till att förläna l hefnrnet dessprägel af Värme och trefnad, _liöra lihkanslåe främsta_ rummet gølfmøzttørøøla.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i AV x -»i * Ä Ekbu 1-:3AéTiAAÄNjjiVfVvNgih2.0.7.f As istolar, patenterade af i BERGSERÖM, Smedjegatan 20, Jönköping. De stolar, som jag härmed har nöjet presentera

Läs mer

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898

C.A. Norling. Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 C.A. Norling Husqvarna smidesbälgar och ässjor. Husqvarna 1898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 M1NNES-SMYC WADSTENA- AF JUVELERAREN lmnst HULTQUIST? _WADSTENA V 1899. Till erinring af Sankt Birgitta och hennes storartade skapelse Wadslena Klosterkyrka. Som

Läs mer

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Rödmarkerade tidningar finns dock på mikrofilm Aftonbladet 1866-1868, 1870-1877, 1879-1880,

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 AA 4 b H E* f?.** \ Wi a, \ u» BBES SPEGIALFABRIK hå N ü JÖNKÖHNGT V ;q.afjdelning-en: F ILLUMINATIONSKAMINER. F1 o kl H VÃRMENECESSAIREN W UTSTÄLLNING OCH LAGER

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods.

BESKRIFNING. OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I. ^ro^ll^l^l. Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. PATENT N.^ 2^. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD Ar KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I ^ro^ll^l^l Apparater att allvälldas vid astadkolnn.^andet af gjntgods. Patent l Sverige fran den 1i..i el-tel.ier.l884.

Läs mer

1896 års. "Hartford" "Columbia" och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A.

1896 års. Hartford Columbia och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A. 1896 års "Columbia" och "Hartford" TILLVERKADE AF POPE MANUFACTURING 02 HARTFORD CONNECTICUT U. S. A. Åbo Abba Nya 801. Boktryckeri, 1896 och HARTFORD velocipederna stä utan tvifvel ensamna oöfverträffade

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

ARITMETIK OCH ALGEBRA

ARITMETIK OCH ALGEBRA RAÄKNELÄRANS GRUNDER ELLER ARITMETIK OCH ALGEBRA I KORT SYSTEMATISK FRAMSTALLNTHG AF EMIL ELMGREN. II. ALGEBRA STOCKHOLM, P. A. NYMANS T R Y C K E R I, 1882. FÖRORD. Hänvisande till förordet i häftet I

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 grafuinututfun-um? -r 7 Ãongl. ñøfieveranlörer 24 Drottninggatan 24 S T O C K H O L M. _Alngesytabnijk för Skjortor, Kragar, Manschettetr och m. m. :Ghemisatfser

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

L. M. Ericsson & C:o

L. M. Ericsson & C:o De i denna förteckning upptagna föremål tillhöra vår specialtillverkning, men utföra vi derjemte på beställning alla slag af finare mekaniska arbeten. Stockholm i Juni 1886. L. M. Ericsson & C:o 5 Thulegatan

Läs mer

transport af djur till lands och sjöss

transport af djur till lands och sjöss Förslag till förordning angående transport af djur till lands och sjöss i Finland. 1. Vid djurtransport i Finland vare sig å järnväg, till sjöss ellor å landsväg bör städse tillses att transportdjuren

Läs mer

Ur KB:s samlingar. Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar. Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 _Egwggüságçgggx JEiRNVERKSW car: AÅTIEBQWLAG. Va ALBIONPLOGEN STOCKHOLM, CENTRAL-IRYCKIERI ET I 899. Om Albionplogen. (Ur tidskrift»iãandtmanncn» den 30 Mars 1895.)

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 p^ y/z wrwrfø_ y/ L ñvbziáli_ c Ledning För med del vid Symachinens begagnande. kunna om som helst, bör man begagna hvilken Symachin hafva räckligvkännedom dess

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG.

DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG. DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG. LITEN HANDBOK I KONSTEN ATT FÖRA SYNÅLEN VID SÖMNAD. SAMT OM SÖMNADENS VERKTYG. INNEHÅLL VERKTYG...8

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Besknifning 00h bruksanvisning Bröderna Hedlunds i Höghed & Bollnäs n HnLs0nnn0n Pdriåskuránt derå. Eftertryck häraf och eftterapnning af Ilelsokatorn förbjudas.

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 Perssens 1. patent, tllverkade J. E. Mek. Verkst. Akteb.,Stockholm. *Eyjkgnns belönade vd Stockholm Göteborg Aktebolaget ställas STOCKHOLM 16 S. & högsta utställnngame

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln

190*. - itotiqmbet N* 4. N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln 190*. - itotiqmbet N* 4. Ekonomiutskottets betänkande N:o 2 i anledning af en i Landtdagen väckt motion till lag angående tillverkning och införsel af margarin samt handeln därmed. Landtdagen har jämte

Läs mer

strakta reglor, till hvilkas inöfvande en mängd lika abstrakta sifferexempel vidfogas, utan den måste nedstiga till åskådningens gebit; ty blott der

strakta reglor, till hvilkas inöfvande en mängd lika abstrakta sifferexempel vidfogas, utan den måste nedstiga till åskådningens gebit; ty blott der 227 bokstaf, utan att kunna draga ett streck eller skrifva en siffra, kan hvem som helst med största lätthet förskaffa sig ett sådant betyg, då ej det ringaste ansvar åtföljer dess afgifvande och ingen

Läs mer

Båda tabellerna finnas också i ett band till ett pris at 1 kr. 20 öre. Det förra tabellverket innehåller till en början: tab. I kvadraterna af talen

Båda tabellerna finnas också i ett band till ett pris at 1 kr. 20 öre. Det förra tabellverket innehåller till en början: tab. I kvadraterna af talen Båda tabellerna finnas också i ett band till ett pris at 1 kr. 20 öre. Det förra tabellverket innehåller till en början: tab. I kvadraterna af talen 0,oo 9,99; tab. II kvadratrötter ur talen 0,oo 9,99;

Läs mer

BESKRIFNING PATENT N.^^. P. C. OSTERBERG KONGL. PATENTBYRÅN. t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885.

BESKRIFNING PATENT N.^^. P. C. OSTERBERG KONGL. PATENTBYRÅN. t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885. PATENT N.. BESKRIFNING OFFErLiGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. P. C. OSTERBERG RlBR t.igarrforsäljningsapparat. Patent i Sverige från den 28 anrii 1885. Denna uppfinning afser en apparat, som utan biträde

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 B. F. EKEROTS söneh STOCKHOLM 25 Lilla Nygatan 25. z gevrøzøcgañan/te för GLEITSMANNA 8a BÄER DRESDEN I SACHSEN GRIWA PR DÖNABURG 1851 1879 l Typografiska och Litograñska

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885.

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. PATENT N.^.^3. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. Denna uppfinning afser en elektrisk båglampa, der

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866

Lindgren, J. Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 Lindgren, J Iakttagelser vid fiskeriutställningen i Bergen år 1865. Malmö 1866 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

LÖSNING AF UPPGIFTER

LÖSNING AF UPPGIFTER LÖSNING AF UPPGIFTER i ARITMETIK OCH ALGEBRA, TILL LEDNING VID UPPSATSSKRIFNING, AF K. P. HORDLUND. TTtg-ifTrareäas förlag. GEPLE 1896. GOLTi-POSTENS TRYCKERI^ Föreliggande arbete är afsedt att vara ett

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 WADSTENA- MINNES-SMYCKEN JUVELERAREN \ ERNST nu%ltqu% 1% s WADSTENA Till erinring :af Sankt Birgitta och hennes storartade skapelse Wadstena Klosterkyrka. i Som

Läs mer

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm.

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. Statens jernvägstraflk. Tillhör Cirkulär N:r 50? Instruktion for bevakninrj och trafikerande a f vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. i. För skötande af grindar och fast signal vid

Läs mer

År 1909 dristade sig fem äventyrare ut med en Scania Lastautomobil på 24

År 1909 dristade sig fem äventyrare ut med en Scania Lastautomobil på 24 År 1909 dristade sig fem äventyrare ut med en Scania Lastautomobil på 24 hk på de ojämna vägarna mellan Malmö och Stockholm. En sträcka som då var nästan 70 mil. Här kan du i snitthastigheten av 20 km/h

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 J. J. F L o n 1 N s Bok- och Ifonsthandel vid lllalmtorgsgatan är alltid sorterad med följande artiklar af KONSTHANDELSLAGRET: För Ritning och Måleri: Penslar till

Läs mer

Masetto från Lamporecchio ställer sig stum och blifver trädgårdsmästare i ett nunnekloster, der alla nunnorna täfla om att sofva hos honom.

Masetto från Lamporecchio ställer sig stum och blifver trädgårdsmästare i ett nunnekloster, der alla nunnorna täfla om att sofva hos honom. Masetto från Lamporecchio ställer sig stum och blifver trädgårdsmästare i ett nunnekloster, der alla nunnorna täfla om att sofva hos honom. Skönaste damer, rätt många både män och qvinnor äro nog dåraktiga

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

BFSKRIFNING. OFFl^NTLIGGJOll.lJ AF FONGL. P^VTFNTBYRAN. C. A. ^LLER. l^^t.ol^g.

BFSKRIFNING. OFFl^NTLIGGJOll.lJ AF FONGL. P^VTFNTBYRAN. C. A. ^LLER. l^^t.ol^g. PATENT N O. BFSKRIFNING OFFlNTLIGGJOll.lJ AF FONGL. PVTFNTBYRAN. C. A. LLER lt.olg. elektrisk signalapparaf för att angifva hastighet oeb rörelseriktning hos ett maskineri. Patent i lverie frål.l de-t..4

Läs mer

E. A. Bergs fabriks AB. Intyg öfver E.A. Bergs, Eskilstuna tillverkningar å snickeri-verktyg. Eskilstuna 1896

E. A. Bergs fabriks AB. Intyg öfver E.A. Bergs, Eskilstuna tillverkningar å snickeri-verktyg. Eskilstuna 1896 E. A. Bergs fabriks AB Intyg öfver E.A. Bergs, Eskilstuna tillverkningar å snickeri-verktyg Eskilstuna 1896 EOD Millions of books ust a mouse click away! In more than 10 European countries! Thank you for

Läs mer

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i:

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: samla.raa.se Björsäters stafkyrka och dess målningar. 101

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 W än;.wa äutttg Herta. $ftg. å., å AGENTUR FÖR NORRKÖPING OCH OMNEJD: G. Ng Edgnham Drottnnggatan 27 NORRKÖPING. Strum pstcknngs-maskn Prsbelönt Pars, Amsterdam, Cassel,

Läs mer

DE RÖDAS OCH DE HVITAS STRID I FINLAND 1918 SPELREGLER. HELSINGFORS 1918, JUUSELA &- LEVÄNEN A.B. BOKTRYCKERl

DE RÖDAS OCH DE HVITAS STRID I FINLAND 1918 SPELREGLER. HELSINGFORS 1918, JUUSELA &- LEVÄNEN A.B. BOKTRYCKERl DE RÖDAS OCH DE HVITAS STRID I FINLAND 1918 SPELREGLER HELSINGFORS 1918, JUUSELA &- LEVÄNEN A.B. BOKTRYCKERl De rädas och de hvitas strid i Finland 1918. SPELREGLER. spelet deltaga 2 parter: de -röda och

Läs mer

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal

BESKRIFNING. off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP. ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal PATENT N.^ 2.^. BESKRIFNING off^^.i.^jo.ii.n AF ^ONGL. PATFNT^Y.^Å.^ ^. E. ^YROP ^OI^^II.^I^ (^AN^.u.^) mekanisk mjölkningsapparal Patent i. Sverige från den 2^ jun:l 188^. ilufvuddelarne af denna apparat

Läs mer

1 BÖNDAGEN 1857 OTTESÅNG. Jeremiæ 7:3. Så säger Herren Zebaoth, Israels Gud: Bättrer Edert lefverne och väsende så vill jag bo när Eder i detta rum.

1 BÖNDAGEN 1857 OTTESÅNG. Jeremiæ 7:3. Så säger Herren Zebaoth, Israels Gud: Bättrer Edert lefverne och väsende så vill jag bo när Eder i detta rum. Ottesångs Text å 1sta Bön[-]dagen 1857. Kengis kyrka Jeremiæ 7:3. Så säger Herren Zebaoth, Israels Gud: Bättrer Edert lefverne och väsende så vill jag bo när Eder i detta rum. I anledning af vår

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Bruksanvisning. AW. Hasselblad dc G205 ExcelsiorñPapper matt och blankt.,»qx Guldtonbad för blankt och matt papper: Förvaring: Papperet bör förvaras liggande platt

Läs mer

Mariestad den 20 juni Välb. Herr Kapten

Mariestad den 20 juni Välb. Herr Kapten Mariestad den 20 juni 1932 Välb. Herr Af Regementschefen har jag erfarit, i en allt för vänlig skrivelse, att den gamla Mattisbössan mottagits. Jag afsänder i dag och i morgon i förhoppning, att Herrar

Läs mer

Sillakuriren. Sillfrämjandets fantastiska fenzine, Numero 1, 2006

Sillakuriren. Sillfrämjandets fantastiska fenzine, Numero 1, 2006 Sillakuriren Sillfrämjandets fantastiska fenzine, Numero 1, 2006 Gra is Jorden Med lokus brukares karda in nner sig nu erste numero af Sillakuriren ergo Sillfrämjandets nya Fenzine. Detta agitationsunderlag

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

Om slakt af husdjur. Ströskrift

Om slakt af husdjur. Ströskrift Om slakt af husdjur. Ströskrift utgifven al Constance Ullner och V. Lindman Andra upplagan. Hans Kejserliga Majestäts nådiga förordning, gifven den 14 avg. 1902, angående hvad vid slakt af husdjur iamtagas

Läs mer

Kapitel V 1887. Kapitel V 1887. Bazarpost och sidostämplar 59. Bazarpost och sidostämplar 58-59 2/1/15 7:08 PM

Kapitel V 1887. Kapitel V 1887. Bazarpost och sidostämplar 59. Bazarpost och sidostämplar 58-59 2/1/15 7:08 PM Kapitel V 1887 Kapitel V 1887 1887 58 59 58-59 2/1/15 7:08 PM Kapitel V 1887 Kapitel V 1887 Maskinutställning Carl Jacobsen & Co Stockholm Stockholm (A) Vad är detta? Någon som vet? Bild: gunnarl. Källa:

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 J H 9 D A N 1E L ä s E Ng l IQLSTOCKHOLM; Kontoroch Expostonslokál L; Telegrafadress: o o CI-:AMPIÖN Crgø Brunkebergstorg16 8a 18. 55 50 Allmffelefon dákâäââlfâfâff

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 TVADSTENA- MlNNEs-SMYCKEN AF JUVELERAREN ERNST HULTQUIST vabstena I897. l Till ermrmg af Sankt Birgitta och hennes storartade skapelse Vadstena Klosterkyrka. Som

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 StkhnlmletldIna siiven-s En fur på fjorfon dagar. Jemtland har på goda grunder blifvit ett turisternas land. Redan genom sin rena luft en eftersökt trakt för sommarvistelse,

Läs mer

Media Monitor Report Februari 2012

Media Monitor Report Februari 2012 Utskriftsdatum: 2012-03-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Februari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha

MATHIAS HASSELROT I STOCKHOLM 1813 Utdrag ur några av hans brev till hustrun Märtha Vår gemensamme förfader Mathias vistades hösten 1813, då 44 år gammal, i Stockholm för fullgörande av uppdrag som Stats- Revisor. Han skrev många och utförliga brev. Om sitt arbete skrev han inte mycket

Läs mer

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid

RODDREGLEMENTL. den ii Haj 1889. vårsaniniitnträdet. Antaget rid HELSINGFORS RODDKLUBBS RODDREGLEMENTL Antaget rid vårsaniniitnträdet den ii Haj 1889. I Befälet. i. Roddchefen, som utses af styrelsen och inför densamma ansvarar för alla sina åtgärder, är högsta ledaren

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

kvinnosaken. Englands prester och

kvinnosaken. Englands prester och Englands prester och kvinnosaken. År 1895 utsände «Föreningen för Kvinnans rösträtt" i England till prester af olika trosbekännelser ett cirkulär, hvari de tillfrågades om sin ståndpunkt beträffande kvinnans

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

66 OM TVÅ REPLIKERO. Litteraturblad no 9, september 1860

66 OM TVÅ REPLIKERO. Litteraturblad no 9, september 1860 SIR JOHN FRANKLIN S OCH HANS FÖLJESLAGARES SISTA ÖDENO 391 Enligt Eskimoernes uppgift måste dock några hafva uppnått fiskilo den. På vägen dit mötte de ingenstädes infödingar, ty den ledde genom menniskotoma

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 * _A_/\ /\ Å_/\_ /\ /\_/\_/\_Å_Å Å_/\ /\_/\ /\ ^ f; L LUML 10 Uk! A 7 6 \«A PEISEKURÄNT * % %ü EÅGSKA * \ Illuminations-Kaminer _ efter amerikansk modell M - p»

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: 1817/ /55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG

LÄROBOK PLAN TRIGONOMETRI A. G. J. KURENIUS. Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG LÄROBOK 1 PLAN TRIGONOMETRI AF A. G. J. KURENIUS Pil. DR, LEKTOR VID IEKS. ELEM.-SKOLAN I NORRKÖPING STOCKHOLM P. A. N O R S T E D T & SÖNERS FÖRLAG FÖRORD. Det mål, som förf. vid utarbetandet af denna

Läs mer

Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa.

Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa. Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa.se DET STORA GULDFYNDET FRÅN SKÖFDE AF T. J. ARNE. movember 1904

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 GFJCK Z/B FRÅN QY L_L_EN BERG & KOM P. (f. d. P. N. WOHLIN) Rio 25 Sierra Rggafan Rzo 25 STOCKHOLM. Allm. Telefon 1062. Riks-Telefon 742. STOCKHOLM,ÅCCIDENS-TRVCKER

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

om hvilken man ej förut antingen i ett postulat antagit, att den kan utföras, eller i ett problem visat, på hvad sätt ett sådant utförande är

om hvilken man ej förut antingen i ett postulat antagit, att den kan utföras, eller i ett problem visat, på hvad sätt ett sådant utförande är Lindman, Chr. Fr., Euklides' fyra första böcker med smärre förändringar och tillägg. Femte uppl. Sthlm 1884. Hj. Kinbergs förlagsexpedition. Pris hartonerad 1: 75. Amanuensen Eneström uppgifver (Acta matem.

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne.

Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne. Vid de allmänna läroverken i vårt land har geometrien såsom läroämne inträdt i tredje klassen och en ganska rundlig tid anslagits åt detta ämne. En verkställd beräkning har visat, att för E-linjen vid

Läs mer

Karta från Innovatums bildarkiv.

Karta från Innovatums bildarkiv. Karta från Innovatums bildarkiv. Några tidningsnotiser 1895-09-20 Vattenkioskfrågan fredag Nämnden beslöt att till nästa sommar endast en ny kiosk skall uppföras. Hvad som der kommer att säljas (utom läskedrycker)

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 95? öl dø/i 9 M... E å; ä ä ä; (gi ä: f* é! från GBUMME 8k_ SM STOCKHOLM 3633 f @ @\ â\ \ 16* SÃPA, TVÃL & samt alla slags artiklar PARFYMER Dén finarjrtoilctten.

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

ETT BRETT SORTIMENT MED LÄTTSÅLDA PRODUKTER

ETT BRETT SORTIMENT MED LÄTTSÅLDA PRODUKTER ETT BRETT SORTIMENT MED LÄTTSÅLDA PRODUKTER SAFFRAN Spansk saffran i presentförpackning Saffran Saffran är världens dyraste krydda och är torkade pistiller av saffransblomman och det krävs 200000 pistiller

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

11. Lärobok i Räknekonsten för begynnare, särskilt lämpad för folkskolorna, af L. G. Linde. Stockholm, sid. 8:0. (Pris: 24 sk. b:ko).

11. Lärobok i Räknekonsten för begynnare, särskilt lämpad för folkskolorna, af L. G. Linde. Stockholm, sid. 8:0. (Pris: 24 sk. b:ko). tecken. Tryckfelen i texten synas vara väl många. Slutorden af företalet, undertecknadt G. R. Rabe, lyda sålunda:»om detta lilla arbete skulle komma att emottagas med bifall, ernår ulgifvaren efter samma

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I STO^KH.OL^ Anordningar for och förfaringssätt vid eldning med nafta.

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. C. ^VITTENSTRO^I STO^KH.OL^ Anordningar for och förfaringssätt vid eldning med nafta. PATENT N. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. C. VITTENSTROI STOKH.OL Anordningar for och förfaringssätt vid eldning med nafta. Patent i Sverige från den 2 Oktober 1884. Föremålet för denna

Läs mer

JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER OCH 1900-TALET

JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER OCH 1900-TALET Juridiska institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan 20 poäng, HT 2000 Vid Göteborgs universitet JÄRNVÄGEN SOM FARLIG VERKSAMHET FRAMVÄXTEN AV LAGSTIFTNING UNDER 1800- OCH 1900-TALET Joakim Lundqvist

Läs mer

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Genealogiska Nätbiblioteket Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 4 Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Sammandrag: En utredning av frälsemannen Bengt Algotssons fädernesläkt. Ursprungligen publicerad i

Läs mer

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Alice planerar att importerar exotiska frukter till Sverige och sedan sälja dem vidare till svenska livsmedelshandlare. För att öka kunskapen om och intresset för

Läs mer

Giftermålsbalken handelsmannen som försvann

Giftermålsbalken handelsmannen som försvann Giftermålsbalken handelsmannen som försvann Mål: Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem. Material: Utdrag från Allmän efterlysning Utdrag från Giftermålsbalken 1732 Utdrag ur kämnärsrättens

Läs mer

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MAGNET L U D V I K A.,e u : M AGNET LUDVIKA. RIKSTELEFON. L U D V IK A DEN 2 J ^, 1 9 0 6. - U L D M E D A L J I P r * IELSINGBORG 1903. H e r r I n g e n i ö r R o t. B a h l a

Läs mer