Magnus Rasmusson (S) ANSLAG/BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magnus Rasmusson (S) ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden (24) Plats och tid Barn- och ungdomsnämndens sammanträdesrum, kl Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Maria Hedin (S) Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Mensur Dushi (S) Dorothea Nilsson (M), Ann-Sofi Lind (KV) Birgitta Bengtsson (C) Övriga deltagare Ingmar Andersson (S), Johan Sundling (S), Mikael Falk, barn- och ungdoms- Chef, Övriga deltagare Oskar Åhrén, sekreterare, Terese Borg, ekonom, Catarina Påhlman, IFO-chef, Utses att justera Magnus Rasmusson (S) Justeringens tid , 74-82, 84-88, 90, 93, , 83, 89, 91, 92 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Oskar Åhrén Tommy Edenholm (KV) Magnus Rasmusson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och ungdomsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Hyltebruk Underskrift Oskar Åhrén

2 Barn- och ungdomsnämnden (24) 74 Fastställande av ärendelista och val av justerare Ärendelista 74 Fastställande av ärendelista och val av justerare 2 75 Anmälan av nya ärenden 3 76 Meddelande och information Delegeringsbeslut BUK 5 78 Delegeringsbeslut IFO 7 79 Uppföljning och redovisning ekonomi 8 80 Omvärldsanalys Revidering av delegeringsordning Riktlinjer för skolskjutsar Avtal om interkommunal ersättning för elever i barnomsorg och grundskolan Situationen inom förskolan Remiss - Verksamheter för friställda lokaler i Unnaryds skola Samverkansforum mellan barn- och ungdomskontoret, brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet Utvärdering av avtal mellan Hylte kommun och Närpolisområde Hylte BRÅ Anmälan angående skolsituationen för elev vid Örnaskolan Hylte kommun Begäran om yttrande - Anmälan om kränkande behandling vid Örnaskolan, Hylte kommun Medgivande adoption Ändring av betalningsmottagare - CSN Förlängd prövolicens för barns behov i centrum (BBIC) Inriktningen av vuxenutbildningen i Hylte fr. o. m. 1 januari IT-strategi i grundskolan 24 Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Magnus Rasmusson (S) till justerare.

3 Barn- och ungdomsnämnden (24) 75 Anmälan av nya ärenden Magnus Rasmusson yrkar att barn- och ungdomsnämnden tar upp ärendet IT-strategi i grundskolan. Barn- och ungdomsnämnden tar upp ärendet IT-strategi i grundskolan.

4 Barn- och ungdomsnämnden (24) 76 Meddelande och information 2011 Dnr 2011 BUN0178 Mikael Falk informerar om avtal med Migrationsverket. Protokoll från Brottsförebyggande rådet Barn- och ungdomsnämndsnämnden har tagit del av informationen.

5 Barn- och ungdomsnämnden (24) 77 Delegeringsbeslut BUK Dnr 2011 BUN0202 E:11 Inskrivning i grundsärskolan CJ E:11 Inskrivning i grundsärskolan FK F:3 Tillfälliga skjutsar utöver skolskjutsorganisationen för läsåret, beviljande, dnr 2011 BUN0332 F:3 Tillfälliga skjutsar utöver skolskjutsorganisationen för läsåret, beviljande, dnr 2011 BUN0333 F:3 Tillfälliga skjutsar utöver skolskjutsorganisationen för läsåret, beviljande, dnr 2011 BUN0334 F:3 Tillfälliga skjutsar utöver skolskjutsorganisationen för läsåret, beviljande, dnr 2011 BUN0335 F:5 Skjuts i det fall målsman valt annan skola än anvisad, avslag, dnr 2011 BUN0299 F:6 Begäran om skjuts vid växelvis boende, beviljande, dnr 2011 BUN0336 F:6 Begäran om skjuts vid växelvis boende, beviljande, dnr 2011 BUN0336 F:6 Begäran om skjuts vid växelvis boende, beviljande, dnr 2011 BUN0342 F:6 Begäran om skjuts vid växelvis boende, beviljande, dnr 2011 BUN0342 F:6 Begäran om skjuts vid växelvis boende, beviljande, dnr 2011 BUN0343 G:3 Övrig administrativ personal, förvaltning: Catarina Påhlman, Enhetschef IFO I:1 Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg obetald avgift. Kråkan I:1 Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg obetald avgift, Torups fritids I:1 Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg obetald avgift, Ettans fritids I:1 Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg obetald avgift, Linnean I:1 Beslut avstängning barnomsorg/skolbarnomsorg obetald avgift, Sörgården och Raketen

6 Barn- och ungdomsnämnden (24) Barn och ungdomsnämnden har tagit del av besluten.

7 Barn- och ungdomsnämnden (24) 78 Delegeringsbeslut IFO Dnr 2011 BUN0203 Anmälan om delegeringsbeslut för perioden Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av besluten.

8 Barn- och ungdomsnämnden (24) 79 Uppföljning och redovisning ekonomi Dnr 2011 BUN0002 För perioden januari till augusti redovisar barn och ungdomsnämnden en negativ avvikelse mot budget med 945 tkr. Vid årets slut beräknas en negativ avvikelse med tkr. Tilläggsbudget för årets löneavtal uppgår till 1 739,4 tkr vilket förbättrar avvikelsen för perioden med 966 tkr. Tilläggsbudgeten är inte medräknad i budgettabellen men ingår i prognosen för helårsutfallet. Beslutsunderlag Prognos 8 månader Yrkanden Tommy Edenholm (KV) yrkar att: Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen och ämnar följa det beslut som togs i barn- och ungdomsnämnden i 47 Konsekvensbeskrivning och åtgärdsprogram efter budgetuppföljning 3 månader. Magnus Rasmusson (S) yrkar att: Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder hur kostnaderna ska hamna inom tilldelad budgetram. Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att redovisa föreslagna åtgärder på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 12 oktober Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja- röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) yrkande. Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) yrkande.

9 Barn- och ungdomsnämnden (24) Ledamot/ tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Tommy Edenholm (KV) x Magnus Rasmusson (S) x Dorothea Nilsson (M) x Mensur Dushi (S) x Maria Hedin (S) x Birgitta Bengtsson (C) x Ann-Sofi Lind (KV) x Summan 4 3 Omröstningsresultat Med fyra ja-röster för Tommy Edenholms (KV) yrkande mot tre nej-röster för Magnus Rasmussons (S) yrkande beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen och ämnar följa det beslut som togs i barn- och ungdomsnämnden i 47 Konsekvensbeskrivning och åtgärdsprogram efter budgetuppföljning 3 månader.

10 Barn- och ungdomsnämnden (24) 80 Omvärldsanalys 2011 Dnr 2011 BUN0005 Samtliga nämnder skall inför mål- och resursplan redovisa sina analyser utifrån en omvärldsbevakning. Redovisningen skall utformas i enlighet med anvisad mall. Beslutsunderlag Omvärldsanalys Antar samt till kommunstyrelsen överlämna omvärldsanalys 2011 inför MRP Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

11 Barn- och ungdomsnämnden (24) 81 Revidering av delegeringsordning Dnr 2011 BUN0190 Den nya skollagen trädde i kraft den 1 juli och det är nu hög tid för nämnden ha justerat sin delegeringsordning i enlighet med de nya bestämmelserna. I skollagen står det ofta definierat vem som ska besluta vad- om det står att huvudmannen eller kommunen ska besluta innebär det generellt att det är nämnden som beslutar i ett ärende. Utifrån detta har förvaltningen sedan gjort en bedömning av vilka av dessa beslut som skulle kunna tas på tjänstemannanivå. Avsikten är att få till en så välfungerande förvaltning som möjligt. I delegationsordningen har tillkommande ändringar markerats med gult, och saker som kommer att försvinna markerats med rött. Beslutsunderlag Delegeringsordning Barn- och ungdomskontoret antar reviderad delegeringsordning.

12 Barn- och ungdomsnämnden (24) 82 Riktlinjer för skolskjutsar Dnr 2011 BUN0346 Barn och ungdomskontoret har framtagit en reviderad riktlinje för skolskjutsar inom Hylte kommun. Förändringar inom den nya skollagen innebär sammanfattningsvis en utvidgad rätt till skolskjuts men också en utökad rätt att överklaga nekande beslut. Beslutsunderlag Riktlinje för skolskjutsar ar att anta framlagt förslag till riktlinje för skolskjutsar. Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att tillsammans med kommunjuristen se över frågan om hur vi lagligt skulle kunna hantera skolskjutskostnader, utifrån skollagens krav på likabehandlingsprincip, för de familjer som bor i gränsbygd och som av särskilda skäl vill att deras barn ska gå i en grannkommuns skola. Särskilda skäl kan eventuellt bedömas vara att barnens kamrater till stor del finns på andra sidan kommungränsen, kortare avstånd till skolan på andra sidan kommungränsen, eller att familjens huvudsakliga anknytning är till grannkommunen etc. Uppdraget ska redovisas till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott för vidare behandling på barn- och ungdomsnämndens sammanträde Beslutet skickas till: Marie Kamstedt Skolskjutshandläggare

13 Barn- och ungdomsnämnden (24) 83 Avtal om interkommunal ersättning för elever i barnomsorg och grundskolan Dnr 2011 BUN0344 Förslag till avtal mellan Hylte och Gislaveds kommuner avseende interkommunal ersättning för elever i barnomsorg och grundskola. Beslutsunderlag Avtal interkommunal ersättning för elever i barnomsorg och grundskola Barn- och ungdomsnämnden antar avtal om interkommunal ersättning för elever i barnomsorg och grundskola. Beslutet skickas till: Gislaveds kommun barn och utbildningsnämnden

14 Barn- och ungdomsnämnden (24) 84 Situationen inom förskolan Dnr 2011 BUN0329 Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att: granska förskolan och göra en nulägesanalys över barngruppernas storlek, barnavdelningarnas storlek, redovisa barnkullarnas storlek de närmaste åren samt koppla dessa uppgifter till barn- och ungdomsnämndens serviceåtaganden och strävansmål. Barn och ungdomskontoret ska redovisa resultatet på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 21 september. Beslutsunderlag Situationen i förskolan Yrkande Magnus Rasmusson (S) med bifall från Tommy Edenholm (KV) yrkar att: Barn- och ungdomsnämnden beslutar återremittera ärendet till den Ny tillförlitlig statistik ska beaktas i utredningen. Barn- och ungdomsnämnden beslutar återremittera ärendet till den Ny tillförlitlig statistik ska beaktas i utredningen.

15 Barn- och ungdomsnämnden (24) 85 Remiss - Verksamheter för friställda lokaler i Unnaryds skola Dnr 2011 BUN0257 Kommunstyrelsens arbetsutskott gav Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna en ny förskoleavdelning i de friställda lokalerna i samband med flytt av kök/matsal från Unnaryds skola (Dnr 2011 KS0128). Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde återremitterades ärendet för ytterligare beredning. Barn- och ungdomskontoret har sett över den totala situationen för förskoleverksamheten i kommunen. I dagsläget finner Barn- och ungdomskontoret att inget behov av att öppna upp en ny förskoleavdelning i Unnaryd. Beslutsunderlag Dnr 2011 KS0128 Verksamheter för friställande av lokaler i Unnaryds skola Situationen inom förskolan Kostnadsberäkning Barn- och ungdomsnämnden anser därmed frågan besvarad. Beslutet skickas till: kommunstyrelsens arbetsutskott

16 Barn- och ungdomsnämnden (24) 86 Samverkansforum mellan barn- och ungdomskontoret, brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet Dnr 2011 BUN0321 Barn- och ungdomskontoret har fått i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att ta fram ett förslag till samverkansforum mellan barn- och ungdomskontoret, lokala brottsförebygganderådet (BRÅ) och lokala folkhälsorådet. Barn- och ungdomskontoret förslår barn- och ungdomsnämnden att återuppta arbetet samverkan mellan myndigheter i Hylte (SMIH). Samverkansforumet bör verka under BRÅ då fokus ska ligga på brottsförebyggande arbete. Beslutsunderlag Beslutsunderlag - Samverkansforum mellan barn- och ungdomskontoret, brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet Barn- och ungdomsnämnden Lokala brottsförebygganderådet 5, Barn- och ungdomsnämnden förslår att SMIH arbete tas upp på nytt och att SMIH verkar som ett organ under BRÅ. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret representanter i SMIH ska vara IFO-chefen samt en rektor från Örnaskolan. Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

17 Barn- och ungdomsnämnden (24) 87 Utvärdering av avtal mellan Hylte kommun och Närpolisområde Hylte BRÅ Dnr 2011 BUN0362 Barn- och ungdomsnämnden har getts i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att yttra sig om överenskommelsen om samverkan mellan Hylte kommun och närpolisområde Hylte avseende det brottsförebyggande arbetet. Barn- och ungdomskontoret ställer sig bakom de flesta synpunkter avseende Utvärdering av avtal mellan Hylte kommun och närpolisområde Hylte avseende brottsförebyggande arbete. Men barn- och ungdomskontoret anser att samverkan mellan myndigheter i Hylte (SMIH) bör ligga under lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) då fokus främst ligger på att arbeta med brottsförebyggande frågor och att förbygga nyrekrytering till kriminalitet. Vidare anser barn- och ungdomskontoret att polisen även fortsättningsvis ska prioritera att komma och informera på Örnaskolans högstadie då detta borde vara en prioriterad brottsförebyggande insats. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott Utvärdering av avtal mellan Hylte kommun och närpolisområde Hylte avseende brottsförebyggande arbete Överenskommelse om samverkan mellan Hylte kommun och Närpolisområde Hylte om att arbeta brottsförebyggande mot ett eller flera problemområden för att öka tryggheten och minska brottsligheten Beslutsunderlag - Samverkansforum mellan barn- och ungdomskontoret, brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom Utvärdering av avtal mellan Hylte kommun och närpolisområde Hylte avseende brottsförebyggande arbete Barn- och ungdomsnämnden anser dock att Samverkan mellan myndigheter i Hylte (SMIH) ska ligga under Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). Barn- och ungdomsnämnden anser inte att polisen ska minska resursen att komma ut i skolan med tanke på dess förebyggande effekt för brott som detta har. Beslutet skickas till: kommunstyrelsens arbetsutskott

18 Barn- och ungdomsnämnden (24) 88 Anmälan angående skolsituationen för elev vid Örnaskolan Hylte kommun Dnr 2011 BUN0096 Ärendet utgår.

19 Barn- och ungdomsnämnden (24) 89 Begäran om yttrande - Anmälan om kränkande behandling vid Örnaskolan, Hylte kommun Dnr 2011 BUN0338 Barn- och elevombudet har tagit emot en anmälan i ovan rubricerat ärende. I anmälan uppges bland annat att en elev har utsatts för kränkande behandling. Barn- och elevombudets utredning syftar till att fastställa om huvudmannen har följt lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och motverka kränkande behandling. Barn och ungdomsnämnden föreslås överlämna upprättat yttrande till Barn och elevombudet. Beslutsunderlag Yttrande Barn och elevombudets dnr :3266 Barn och ungdomsnämnden överlämnar upprättat yttrande till Barn och elevombudet. Barn- och ungdomsnämnden ger i uppdrag till barn- och ungdomskontoret att se över och förbättra rutinerna för hantering av kränkande särbehandling. Beslutet skickas till: Barn och elevombudet Skolinspektionen Box Stockholm

20 Barn- och ungdomsnämnden (24) 90 Medgivande adoption Dnr 2011 BUN0345 Sekr jml 26 kap. 1 OSL

21 Barn- och ungdomsnämnden (24) 91 Ändring av betalningsmottagare - CSN Dnr 2011 BUN0383 Sekr jml 26 kap. 1 OSL

22 Barn- och ungdomsnämnden (24) 92 Förlängd prövolicens för barns behov i centrum (BBIC) Dnr 2011 BUN0399 Det licensavtal som beviljades gäller till och med Anledningen till Hylte kommuns ansökan är tidigare planering om att ansöka om ordinarie licens inte har kunnat fullföljas på grund av bland annat chefsbyte i början av september månad i år. Det är nödvändigt att den nya enhetschefen får tid att sätta sig in i implementeringen, och i vilken mån kommunen uppfyller licenskraven, innan en ansökan om ordinarie licens görs till Socialstyrelsen. Beslutsunderlag Begäran om förlängd prövolicens för Barns behov i centrum (BBIC) Barn- och ungdomsnämnden ansöker om ytterligare förlängd prövolicens till och med avseende BBIC. Beslutet skickas till: Socialstyrelsen

23 Barn- och ungdomsnämnden (24) 93 Inriktningen av vuxenutbildningen i Hylte fr. o. m. 1 januari 2012 Dnr 2011 BUN0390 Efter årsskiftet kommer barn- och ungdomsnämnden att ta över verksamheten Lärcentrum från arbets- och näringslivsnämnden. Till följd av detta har barn- och ungdomskontoret ett dokument som beskriver riktlinjer över vilken inriktning lärcentrum kommer att få då de bedrivs inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Beslutsunderlag Inriktning av vuxenutbildningen i Hylte fr.o.m. 1 januari 2012 Barn- och ungdomsnämnden fastställer inriktningen av vuxenutbildningen i Hylte fr.o.m. 1 januari Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag till den 12 oktober lägga ett förslag på ny organisation till Lärcentrum.

24 Barn- och ungdomsnämnden (24) 94 IT-strategi i grundskolan Dnr 2011 BUN0401 Grundskolan står inför stora framtida utmaningar. En viktig del i verksamheterna för lärare och elever är och kommer fortsatt att vara tillgänglighet och tillgång till IT-teknik som ett pedagogiskt verktyg och läromedel. För att belysa hur IT-teknik som ett pedagogiskt verktyg och läromedel kan implementeras strategiskt i Hylte kommuns grundskola lägger Socialdemokraterna med bifall från samtliga ledamöter följande förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som ska utforma en IT-strategi för barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Barn- och ungdomsnämnden beslutar barn- och ungdomskontoret redovisar förslag till ITstrategi för barn- och ungdomsnämnden den 7 december Barn- och ungdomsnämnden beslutar att barn- och ungdomskontoret bifogar den totala kostnaden för implementering av föreslagen IT-strategi.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (16)

Barn- och ungdomsnämnden (16) Barn- och ungdomsnämnden 2013-04-24 1 (16) Plats och tid Beslutande Traineegymnasiet 13:00 15:40 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande Stefan Yngstrand (FP) Birgitta Bengtsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (17)

Barn- och ungdomsnämnden (17) Barn- och ungdomsnämnden 2014-05-21 1 (17) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kinnareds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande Birgitta Bengtsson (C)

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Dorothea Nilsson (M) Mikael Falk, barn- och ungdomschef, Oskar Åhrén, sekreterare, Terese Borg, ekonom,

Dorothea Nilsson (M) Mikael Falk, barn- och ungdomschef, Oskar Åhrén, sekreterare, Terese Borg, ekonom, Barn- och ungdomsnämnden 2011-12-07 1 (21) Plats och tid Vildmarksgymnasiet, Unnaryd, kl. 13.00-15.20 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Mensur Dushi (S) Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Birgitta Bengtsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (28)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (28) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2012-05-16 1 (28) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet barn- och ungdomskontoret kl. 11.00 / Landeryds skola kl. 13.00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-10-07 1 (19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 13:00-15:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2013-06-26 1 (14) Plats och tid Beslutande Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 13:00 15:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande

Läs mer

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS

Katja Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-20 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-05-25 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 08:00-11:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (14)

Barn- och ungdomsnämnden (14) Barn- och ungdomsnämnden 2013-02-13 1 (14) Plats och tid Örnaskolan 13:00 16:10 Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande 1-5 Åsa Carlsson (FP) 1-8, 10-13 Birgitta

Läs mer

Birgitta Bengtsson (C)

Birgitta Bengtsson (C) Barn- och ungdomsnämnden 2012-02-15 1 (20) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 13.00-15.45 Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordf. Maria Hedin (S) Magnus Rasmusson (S) vice ordf.

Läs mer

Magnus Rasmusson (S) vice ordf. John Sundling (S) Stefan Yngstrand (FP) 36-45, 52, 53

Magnus Rasmusson (S) vice ordf. John Sundling (S) Stefan Yngstrand (FP) 36-45, 52, 53 Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-29 1 (19) Plats och tid Lärcentrum Kl. 13:00 16:30 Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande Dorothea Nilsson (M) Magnus Rasmusson (S) vice ordf. John Sundling (S) Cathrine

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS

Lennart Ohlsson (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid 2015-04-27 Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-14:00 Maria Hedin (S) ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid IFO sammanträdesrum kl. 13:00-15:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Mikael Andersson (S) Stigert

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:20 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Malin Svan (C)

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:20 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Malin Svan (C) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-25 1 (29) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:20 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Malin Svan

Läs mer

Magnus Rasmusson ANSLAG/BEVIS

Magnus Rasmusson ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2011-02-16 1 (19) Plats och tid Barn och ungdomskontorets konferensrum kl 13.00-15.30 Beslutande Tommy Edenholm Magnus Rasmusson Birgitta Bengtsson Dorothea Nilsson Stefan Yngstrand

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-02-11 1 (18) Plats och tid Beslutande Familjecentralens sammanträdesrum Kl 14:00-18:00 Maria Hedin (S) ordförande, Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-04-08 1 (50) Plats och tid Beslutande Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-16:30 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

Wiveca Norén (SPI) Dorothea Nilsson (M) Dorothea Nilsson (M) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret Omsorgsnämnden 2015-10-08 1 (9) Plats och tid Guldkanten, Hyltebruk. Klockan 13.15 15.20 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Ingemar Steneteg (C) Leif Smith (S) Dorothea Nilsson (M) Agneta Johansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30 Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpapp (S) (1:e vice ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) Övriga närvarande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Stefan Yngstrand (FP)

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Stefan Yngstrand (FP) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-05-11 1 (22) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2011-04-13 1 (10)

Barn- och ungdomsnämnden 2011-04-13 1 (10) Barn- och ungdomsnämnden 2011-04-13 1 (10) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Stefan Yngstrand (FP) Dorothea Nilsson

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-13 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV)

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2013-01-23 1 (13) Plats och tid Beslutande Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl.13:15-14:50 Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Utbildningsnämnden (14)

Utbildningsnämnden (14) Utbildningsnämnden 2015-06-10 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 10 juni kl.8.30 11.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-06-28 54 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 55 Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens utskott 2011-11-03 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 3 november 2011, Kl. 08.30-15.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice ordförande Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-10 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8.15-16 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Desirée Hultberg (M) Tommy Edenholm (KV) Ronny Löfquist (S) vice

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 11:40 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Hans-Olov Stöllman (S) Lars T. Stenson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 16.00 18.00 Beslutande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Ove Klingstedt, s Ingela Gustafsson, m Lars-Olof Jönsson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (28)

Barn- och ungdomsnämnden (28) Barn- och ungdomsnämnden 2012-10-10 1 (28) Plats och tid Torups skola 10.30 12.00, 12.45 15.40 Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice ordförande Cathrine Lundström (C) Birgitta

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Lennart Ohlsson (C), Ann-Christine Wendpaap (S) (1:e vice ordförande)

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-14 1 (8) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén Kärrman (S) ordförande Carl Larsson (M) Johan Elgemark (C) Roger Andersson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunstyrelsen 2013-03-12 1 (11) Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk kl 14-15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Olof Larsson, ekonomichef Eva Nordgaard, sekreterare

Läs mer

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s)

Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie Westerlund (s) Barn- och utbildningsutskottet 2015-10-12 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret Robertsfors 2015-10-12 kl. 13:00 Beslutande Hans Lindgren (s), ordförande Elisabeth Tängdén (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Eva-Marie

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.45 Ajournering: kl. 15.05-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) ordförande Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-08-13 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S), ordförande Ingemar Andersson (S) tjänstgörande

Läs mer

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS

Thom Ericsson ANSLAG/BEVIS Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2015-09-16 1 (12) Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset i Hyltebruk, kl. 13:00-14:00 Beslutande Göran Edberg (S), ordförande Birgitta

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristine Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristine Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2011-09-01 1 (8) Plats och tid Samhällskontorets sammanträdesrum, 08.00-08.30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristine Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer