Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj Gäller från och med 1 juli 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013."

Transkript

1 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj Gäller från och med 1 juli 2013.

2 MÖLNDALS STAD VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Kansli- och IT-enheten Mia Winterfjord Vård- och omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan inrättades Vård- och omsorgsnämnden i Mölndals stad. Nämnden kom till genom att Socialnämnden delades upp i två nya nämnder, Arbets- och familjestödsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige fattar beslut om arkivreglementet. Kommunstyrelsen med kommunarkivet som verkställande organ fattar beslut om mer detaljerade riktlinjer samt gallring. Varje nämnd ansvarar för sin egen dokumenthantering och ska redovisa denna i dokumenthanteringsplan, arkivförteckning samt arkivredovisning. Dokumenthantering omfattar hela dokumentflödet, upprättande, postöppning, registrering, publicering, lagring, sökning, säkerhet m.m. Dokumenthanteringsplanen är att betrakta som ett arbetsredskap i det dagliga arbetet, vilket innebär att förvaltningen kan göra justeringar i planen utan att anmäla det till nämnden utom på en punkt, nämligen fastställande av gallringsfrister. Dokumenthanteringsplanen ska revideras fortlöpande och i bifogad handling redovisas planen från 2009, reviderad april Till planen bifogas beskrivning av förvaltningens handlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 samt förteckning över personuppgiftsbehandlingar. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden upphäver den tidigare dokumenthanteringsplanen och fastställer förvaltningens reviderade förslag till dokumenthanteringsplan. Föreslagen dokumenthanteringsplan är gällande från Vård- och omsorgsnämnden utser Sofia Jonsson, chef Kansli- och IT-enheten, till arkivansvarig och Mia Winterfjord, registrator, till arkivredogörare, eller de personer deras chefer sätter i deras ställe. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förteckningen över personuppgiftsbehandlingar och uppdrar åt förvaltningen att hålla denna uppdaterad. Monica Holmgren Tf chef vård- och omsorgsförvaltningen Sofia Jonsson Chef Kansli- och IT-enheten 2

3 Innehållsförteckning 1. Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 5 2. Vård- och omsorgsnämndens historik 6 3. Förvaltningens arkiv 9 4. Förvaltningens IT-system Sociala medier Registrering och utlämning av handlingar_ Gallring av handlingar Sekretessbestämmelser och hantering av personuppgifter Förteckning över handlingar Arkivredovisning Diarium Handlingar som inte diarieförs Sammanträden och protokoll Gemensamma dokument Fixartjänster Upphandlingar Ekonomi Personaladministration Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering 19 3

4 Delegering Avvikelsehantering Medicinsk teknik Patientjournaler Personakter enligt LSS och SoL Handlingar i samband med handläggning av ärende Handlingar under genomförandet av insatser Granskningsloggar 25 4

5 MÖLNDALS STAD Arkivbildare: Vård- och omsorgsnämnden Förvaltning: Vård- och omsorgsförvaltningen 1. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Myndighet: Vård- och omsorgsnämnden Förvaltning: Vård- och omsorgsförvaltningen Besöksadress: Göteborgsvägen 7 Telefon: Vård- och omsorgsnämnden ska fullgöra stadens uppgifter vad gäller socialtjänsten med undantag för de uppgifter som åvilar arbets- och familjestödsnämnden hälso- och sjukvården reglerat i lag samt i avtal med Västra Götalandsregionen stöd och service till funktionshindrade Vård- och omsorgsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. Vård- och omsorgsnämnden arbetar efter socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen. För beredning av Vård- och omsorgsnämndens ärenden finns ett arbetsutskott. Till sitt förfogande har nämnden en förvaltning vilken betecknas Vård- och omsorgsförvaltningen, denna är indelad i följande områden och enheter: Förvaltningschef Stab (Kansli- och IT-enheten, Ekonomienheten, Kvalitet- och beställarenheten) MAS och MAR Biståndsenheten Korttidsverksamheter och personligt stöd Bostäder LSS och boendestöd Daglig verksamhet, hemsjukvård och rehabilitering Hemvård Äldreboende 5

6 MÖLNDALS STAD Arkivbildare: Vård- och omsorgsnämnden Förvaltning: Vård- och omsorgsförvaltningen 2. VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS HISTORIK Redan innan kommunreformen 1862 hade det tillhört socknarnas ansvarsområde att inom ramen för fattigvården ge omsorg åt äldre. Efter 1862 behandlades i regel dessa frågor i kommunalnämnden, men Lindome och Kållered kommuner instiftade separata fattigvårdsstyrelser så tidigt som Fässbergs kommun bildade en separat fattigvårdsstyrelse först 1918 som en följd av att en ny fattigvårdslagstiftning då trädde i kraft. Den nya lagstiftningen innebar bl.a. att kommunala anstalter för äldre och fattiga skulle inrättas. I Fässbergs kommun hade dock försörjningshemmet i Kärra uppförts redan inrättades en sinnessjukavdelning och 1928 en avdelning för kroniskt sjuka. De intagna på hemmet fick i mån av förmåga arbeta i hemmets lantbruk som försörjde stadens barnhem med grönsaker. Systemet tycks dock ha fungerat bristfälligt. I årsberättelsen 1945 kan man läsa: De pensionärer som numera intagas äro i regel så sjukliga och skröpliga att de ej kunna hjälpa till med något arbete överfördes de sinnesjuka till S:t Jörgen och även avdelningen för kroniskt sjuka övergick till landstinget. Under första hälften av 1900-talet förändrades fattigvården och ett mer socialpolitiskt perspektiv antogs. Fattigvårdsnämnderna delades också upp så att barn- och ungdomsverksamheten och nykterhetsvården fick egna separata organ. Utbyggnaden av socialförsäkringssystemet minskade trycket på den kommunala omsorgen, men samtidigt ökade kraven på kommunerna vad gällde t.ex. standarden på pensionärshem byggdes det första pensionärshemmet i Mölndal i Bosgården och följdes av pensionärshem i Sörgården (1946), Forsåker (1947) och Lackarebäck (1952). I Mölndals stad infördes även ett kommunalt pensionstillskott Även hemhjälpsverksamheten byggdes under och 1950-talen kraftigt ut med hjälp av statsbidrag. Denna verksamhet hade först ägt rum i ideell regi med kommunala bidrag. I Mölndal påbörjades hemsysterverksamheten 1939 av Husmodersföreningen, men övergick till kommunal hemtjänst 1946 under hemhjälpsnämndens ledning. Fattigvårdslagen ersattes 1957 av en lag om socialhjälp. Då bytte också fattigvårdsstyrelserna i Kållered och Lindome namn till Socialnämnd. I Mölndal hade dock benämningen socialnämnd använts sedan Under 1900-talets senare hälft kom de sociala frågorna att centraliseras. I samband med kommunsammanslagningen 1971 (Mölndal, Kållered och Lindome kommuner blev Mölndals kommun) sammanfördes Socialnämnden, Barnavårdsnämnden och Nykterhetsnämnden till Sociala centralnämnden med ett arbetsutskott, tre sociala distriktsnämnder och en socialförvaltning minskades antalet distriktsnämnder till två. Den nu gällande socialtjänstlagen trädde i kraft 1 januari 1982 och begreppet socialvård är ersatt med socialtjänst. Den nya lagen ersatte barnavårdslagen (1960), lagen om barnomsorg (1976), lagen om nykterhetsvård (1954) samt lagen om socialhjälp (1956). Detta innebar en integration av den kommunala socialtjänsten, men i Mölndal som redan hade en integrerad organisation innebar det endast att Sociala centralnämnden 1982 bytte namn till Socialnämnden. 6

7 Den nya kommunallagen 1991 innebar att kommunerna fick möjlighet att friare dela in sin nämndorganisation. I Mölndal innebar det att ansvaret för barnomsorg och skola 1992 flyttades från Socialnämnden till den nya Barnomsorgs- och utbildningsnämnden. Socialförvaltningen bytte också namn till socialtjänst. Det ansvar som tidigare hade legat under de sociala distriktsnämnderna lades nu istället under Nämnden för individärenden. Samma år, 1992, genomfördes också den s.k. ädelreformen vilket innebar att omsorgen om psykiskt funktionshindrade samt hälso- och sjukvård för äldre fördes över från Landstinget till den kommunala socialtjänsten delas socialnämnden i två nämnder: Arbets- och familjestödsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. Stöd och bistånd till äldre och funktionshindrade samt LSS kom att placeras under Vård- och omsorgnämnden. Exempel på viktigare händelser Vård- och omsorgnämnden 1999 Ansvaret för hela hemsjukvården inkl. rehabilitering och hjälpmedelshantering överfördes från Regionen Nya servicebostäder för psykiskt funktionshindrade på Konditorivägen i Lindome. Samlingslokaler för psykiskt funktionshindrade på Brogatan 9 och Göteborgsvägen 91 i Mölndal invigs Äldreboendet Berzelius startar 1 juni och drivs på entreprenad av Stadsmissionen. Nytt korttidshem för barn med autism öppnar i Hålstensområdet. Förvaltningslokalerna på Göteborgsvägen 7 renoveras och byggs om Maxtaxa införs efter riksdagsbeslut. Nya bostäder för personer med funktionshinder uppförs på Kallblodsgatan Om- och tillbyggnad av Lackarebäckshemmet påbörjas. Parkgården avvecklas och två avdelningar på Lackarebäckshemmet stängs. Projekt för att utveckla hemtjänsten startar Utökning av antalet bostäder med särskild service. Den 1 oktober övergår färdtjänst och riksfärdtjänst till Gatukontoret Lackarebäckshemmets ombyggnad färdig. Ekgården och Brattås boendekollektiv avvecklas och flyttas till Lackarebäck. Ny organisation i drift, äldreomsorgen delas i två programområden Äldreboende och Hemtjänst. Utförandet av hemtjänstinsatser i form av städ, tvätt m.m. övergår till av staden auktoriserade företag Ny organisation för hemvården. Uddängens servicehus och äldreboendet Mölndals bro avvecklas. Tillbyggnad av Brogården och Eklanda gård påbörjas

8 Nya lägenheter på äldreboendena Eklanda och Brogården tas i drift. Måltidsproduktionen övergår till Serviceförvaltningen Verksamheten Ankaret startar för att ge unga funktionshindrade möjlighet till eget boende. Verksamhet för stöd till personer med självskadeproblematik startar Gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder öppnas på Lejonslättsgatan. Gruppbostad för unga vuxna med autism öppnar på Annebergsvägen i Lindome. Hemtjänsten övergår till att leverera kyld mat som tillhandahålls veckovis. Fixartjänster införs och erbjuds personer över 70 år. Volontärverksamhet startas i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden. Omorganisation. Ett mellanchefsled tas bort och en uppdelning görs mellan drift, stab och beställning 2010 Kortidsboenden för personer med funktionsnedsättningar startar på Fjällgatan, Brännåsvägen och Piltegatan. Valfrihetssystem i hemtjänsten införs som ger den enskilde möjlighet att välja utförare bland företag som staden godkänt. Bemanningspoolen (resursenheten) avvecklas Brogårdens äldreboende samt Mölndals och Lindomes dagliga verksamheter övergår i entreprenaddrift. Personer berättigade till ledsagarservice får rätt att välja annan utförare än staden. 8

9 MÖLNDALS STAD Arkivbildare: Vård- och omsorgsnämnden Förvaltning: Vård- och omsorgsförvaltningen 3. FÖRVALTNINGENS ARKIV Förvaltningen har följande arkiv där handlingar förvaras: Handlingar rörande personakter förvaras på Göteborgsvägen 7, våning två, i arkivrum. Diarieförda handlingar och protokoll förvaras på Göteborgsvägen 7, våning tre, i arkivrum. Handlingar rörande personalfrågor förvaras i centralarkivet i stadshuset. I förvaltningens yttre verksamheter finns arkivskåp där handlingar i pågående ärenden förvaras. Förvaltningens slutarkiv (centralarkiv) är beläget i stadshusets källare. Orienteringsplan över förvaltningens centralarkiv: A PROTOKOLL A1 Vård- och omsorgsnämnden: Protokoll A2 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott: Protokoll A3 Pensionärsrådet: Protokoll t.o.m A4 Förvaltningssamverkansgrupp: Protokoll A5 Ledningsgruppen: Mötesanteckningar A6 MBL: Protokoll t.o.m , ingår därefter i A4 A7 Kommunala handikapprådet: Protokoll t.o.m A8 Anmälda delegeringsbeslut B UPPRÄTTADE HANDLINGAR B1 Verksamhetsberättelse t.o.m. 2008, ingår därefter i serie F1 B2 Vakant serie B3 Vakant serie B4 Avisen t.o.m

10 B5 Informationsmaterial C VAKANT SERIE D VAKANT SERIE E Inkomna handlingar t.o.m F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE F1 Diarieförda handlingar F2 Personakter/journaler (pappersakter) för dag 5, 15, 25 K1 Fotografier Ö1 Tidningsklipp 4. FÖRVALTNINGENS IT-SYSTEM Vård- och omsorgsförvaltningen använder följande IT-system i verksamheten: Adato: Stadens system som hanterar dokumentation i rehabiliteringsärenden. Agresso: Staden har ett gemensamt ekonomisystem som stadsledningsförvaltningens ekonomiavdelning ansvarar för. Vård- och omsorgsförvaltningens ekonomiredovisning sker i Agresso. Den information som hanteras i systemet är t.ex. fakturor, budget, internbudget, månadsrapporter, delårs- och helårsbokslut. DF Respons: Stadens system för handläggning av synpunkter, klagomål och avvikelser. Lisa: Stadens gemensamma incidentrapporteringssystem för tillbud och arbetsskador som gäller personal. MarshPlus: Stadens gemensamma incidentrapporteringssystem för alla tillbud och skador som gäller fastigheter, besökare och brukare. Mobilus: En applikation som förvaltningen använder för att skapa träningsprogram för rehabilitering i text och bild. Mobipen: Förvaltningen använder detta tidmätningssystem inom hemtjänsten för att registrera och kontrollera rätt närvarotid hos brukare. 10

11 Netpublicator: Ett system som används för att tillhandahålla handlingar för förvaltningens arbetsutskotts ledamöter. NilexPlus: Ett ärendehanteringssystem som används av stadens IT-support, men även av förvaltningens kundtjänst Vård och Omsorg Direkt. Offentliga jobb: Webbaserat rekryteringsverktyg som används vid intern och extern rekrytering. Pascal ordinationsverktyg: Ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel. Phoniro Lock system: Förvaltningen använder detta nyckelhanteringssystem inom hemtjänsten. Physiotools: En applikation som förvaltningen använder för att skapa träningsprogram för rehabilitering i text och bild. Platina: Stadens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem. Förvaltningens diarieföring sker i Platina och delar av nämndadministrationen hanteras i systemet. Procapita: Procapita är det system som förvaltningen använder för hantering av individutredningar, verkställighet, journaler och avgiftshantering. Proceedo: Stadsgemensamt elektroniskt beställningssystem som stadsledningsförvaltningens upphandlingsavdelning ansvarar för. Här registreras alla ramavtal tillsammans med inskannade avtalshandlingar. Tjänstemännen använder systemet för att skriva ut rekvisitioner eller göra elektroniska beställningar av varor och tjänster. PS Självservice och PS Lön: PS är stadens system för arbetstagare och arbetsgivare och används som ett integrerat tids-, bemannings- och lönesystem där bl.a. arbetstidsstämpling, ledighetsansökningar, löne- och PA-system administreras. Senior Alert: Nationellt kvalitetsregister där man registrerar bl.a. fall och trycksår i förebyggande syfte. SVPL Klara: Vårdplaneringssystem för att hantera beslutsunderlag i den samordnade vårdplaneringsprocessen. Time Care: Ett system för schemaläggning och bemanning. Time Pool: Ett system för vikarierekrytering. Visual Arkiv: Stadens gemensamma arkivförteckningssystem. Stadsarkivet ansvarar för bevarande och gallring. 11

12 MÖLNDALS STAD Arkivbildare: Vård- och omsorgsnämnden Förvaltning: Vård- och omsorgsförvaltningen 5. SOCIALA MEDIER Sociala medier som används av förvaltningen Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenerativt innehåll t.ex. chattfunktioner, bloggar och diskussionsforum (SKL ). Det är berörd områdeschef i samråd med förvaltningschef som beslutar om vilka sociala medier som ska användas inom förvaltningen och det är endast dessa (t.ex. bloggar och Facebooksidor) som utgör allmän handling och som redovisas i dokumenthanteringsplanen. Sociala medier som förvaltningens personal använder uteslutande för privata ändamål blir inte allmän handling. För mer information om hur bloggar m.m. ska hanteras i staden, se stadens kommunikationsenhets rekommendationer rörande sociala medier. Alla sociala medier som godkänts av förvaltningen som en officiell informationskanal ska listas i dokumenthanteringsplanen. Det är förvaltningens kommunikatörs ansvar att uppdatera listan över social media. Det är också viktigt att inga privata konton används och att verksamheten har tillgång till alla inloggningsuppgifter för att kunna bevaka och hantera informationen (t.ex. närmsta chef och kommunikatör). Det ska även finnas rutiner för bevakning vid semester eller annan frånvaro. Den information som upprättas och inkommer till förvaltningens sociala medier är i regel av sådan art att den inte behöver registreras i diariet och att den kan gallras vid inaktualitet. Observera dock att information av betydelse som inkommer genom social media ska registreras i förvaltningens diarium och bevaras tillsammans med de diarieförda handlingarna (skriv ut informationen på papper och ge den till registrator). Detsamma gäller även i de fall du får information via en privat blogg eller facebooksida riktad till dig som tjänsteman eller förtroendevald. Den som är ansvarig för t ex en blogg måste också ha uppsikt över denna för att kunna hindra att missbruk av tjänsten. Det kan gälla t.ex. brott som uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring (brottsbalken). Vid missbruk tas informationen bort av ansvarige efter det att man skrivit ut en skärmdump som sedan registreras i diariet. I de fall man går vidare med polisanmälan anger man adressen till bloggen, när det skedde samt bifogar skärmdumpen (polisen kommer därefter att ta kontakt med det företag som tillhandahåller tjänsten). Följande sociala medier är godkända och används av förvaltningen: Eklanda äldreboendes blogg Fässbergs äldreboendes blogg Butiken Formas facebooksida https://www.facebook.com/#!/pages/butiken-forma/ ?fref=ts Sociala medier som inte nämns i denna lista anses inte vara officiella. Om du tänker använda social media beslut ska alltid tas av berörd områdeschef i samråd med förvaltningschef använd inte privata konton och se till att bloggen/facebooksidan har ett adekvat namn skapa rutin för bevakning under semestrar och annan frånvaro 12

13 lämna alla inloggningsuppgifter till förvaltningens kommunikatör meddela förvaltningens kommunikatör som sedan ansvarar för att det sociala mediet tillförs till ovanstående lista och därefter meddelar stadens webbredaktör och stadsarkivet (dokumenthanteringsplanerna publiceras på hemsidan). Läs mer: Sociala medier från monolog till konversation (Kommunikationsenhetens rekommendationer kring sociala medier) Sociala medier och handlingsoffentligheten (PM från SKL ). 6. REGISTRERING OCH UTLÄMNING AV HANDLINGAR Registrering och diarieföring av allmänna handlingar En handling är allmän då den är inkommen till en myndighet/behörig tjänsteman eller då den är upprättad hos en myndighet. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. (Offentlighets- och sekretesslagen 5:1) För att diarieföra dokument/handlingar som tillhör förvaltningen, kontakta registrator på Vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgsvägen 7 med undantag för det som registreras i personakter och patientjournaler. Vad ska/bör registreras: - Sekretessbelagda allmänna handlingar (även för kännedom) - Skrivelser (även anonyma) från myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner som kan föranleda beslut, yttrande eller åtgärd. - Utgående skrivelser - Beslut, avtal, kontrakt/bekräftande beställning - Vissa projekthandlingar - Interna skrivelser av formell karaktär t.ex. policydokument, beslutade riktlinjer/rutiner, sammanställningar av vikt - Handlingar där det kan vara viktigt att kunna bevisa att de kommit in till/skickats ut från myndigheten - Övriga handlingar som är eller kan bli av betydelse Undantag från registreringsskyldigheten: - En handling som uppenbarligen har liten betydelse för myndighetens verksamhet t.ex. pressklipp, reklam, cirkulär - Handlingar som inte är hemliga och som hålls ordnade så att en utomstående lätt kan fastställa om de har kommit in till myndigheten eller upprättats där, t.ex. fakturor - Meddelanden av tillfällig betydelse som ersätter exempelvis ett telefonsamtal - Handlingar som förekommer i patientjournaler och handlingar i socialtjänstens personakter 13

14 Hur ta del av myndighetens allmänna handlingar Förvaltningen rekommenderar allmänheten att använda webbdiariet som en sökingång till allmänna handlingar. Vård- och omsorgsnämndens protokoll finns fr.o.m på Mölndals Stads hemsida: 5.html Enskilda som vill ta del av myndighetens övriga allmänna handlingar kan kontakta registrator på Vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgsvägen 7. När det gäller tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar rekommenderar förvaltningen datorn i stadshusets entré som är till för allmänheten. 7. GALLRING AV HANDLINGAR Verkställande av gallring Gallring bör verkställas regelbundet, gärna i början av året, eftersom många gallringsfrister löper ut vid årsskiftet. Observera att gallringsbeslut ska tolkas restriktivt. Endast sådana handlingar får gallras som uttryckligen avses i beslutet. Gallringen underlättas om gallringsbara handlingar kan avskiljas redan vid arkivläggningen. Gallringstidpunkten kan då anges på respektive volym. Gallrade handlingar ska förstöras. Sekretesskyddade handlingar ska förstöras under kontroll. Gallringsprotokoll Vid gallring bör föras ett summariskt protokoll i form av en lista över de handlingar som har gallrats ut och det eller de gallringsbeslut som man stöder sig på. Protokollet undertecknas av ansvarig tjänsteman. Aktrensning Aktrensning innebär att akten i ett ärende befrias från arbetspapper som endast är av tillfällig betydelse och som är obehövliga för förståelsen av ärendet. Det kan gälla minnesanteckningar som inte tillfört ärendet sakuppgift, utkast, gem, övertaliga kopior och dubbletter. Aktrensningen avser handlingar som inte kan anses vara arkivhandlingar och är inte någon gallringsåtgärd. Den ska utföras av handläggaren när ärendet är slutbehandlat, före arkivläggningen. 14

15 MÖLNDALS STAD Arkivbildare: Vård- och omsorgsnämnden Förvaltning: Vård- och omsorgsförvaltningen 8. SEKRETESSBESTÄMMELSER OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Tillämpning av sekretess på uppgifter i förvaltningens handlingar Vård- och omsorgsförvaltningen har som utgångspunkt att förvaltningens allmänna handlingar är offentliga, men att det kan förekomma sekretessbelagda uppgifter i handlingarna. Förvaltningen kan då hänvisa till Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst. Om förvaltningen antar att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får förvaltningen markera detta genom att en göra en särskild anteckning (sekretessmarkering) i handlingen. Är handlingen elektronisk kan detta även införas i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras. Anteckningen ska ange vilken sekretessbestämmelse som tillämpas, datum då anteckningen gjordes, och att det är förvaltningen som har gjort anteckningen. Då en sekretessbelagd handling begärs ut tillämpar förvaltningen följande förfarande: - Om enstaka uppgifter omfattas av sekretess lämnas de delar ut som är offentliga. Förvaltningen maskar och säkerhetskopierar hemliga uppgifter samt anger vilken sekretessbestämmelse som är tillämplig. - Den enskilde som begär ut handlingen informeras. Personen har rätt till ett skriftligt beslut. Personuppgiftslagen Genom Personuppgiftslagen (PuL) skyddas människor från att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter, t.ex. genom att personuppgifter publiceras på internet. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt pekar ut en annan människa. Enligt PuL får man endast registrera sådana personuppgifter som är nödvändiga - för att myndigheten ska kunna fullfölja sina rättsliga skyldigheter - för att myndigheten ska kunna utöva sina verksamheter Se också bilaga 2, Förteckning över personuppgiftsbehandlingar inom vård- och omsorgsförvaltningen. Försäljning av personuppgifter Förvaltningen har ingen rätt att sälja vidare personuppgifter. Uppgifter som förvaltningen regelbundet hämtar från/lämnar till andra samt hur och när detta sker Förvaltningen hämtar regelbundet uppgifter om avlidna och flyttade personer för kännedom om när insatser ska avslutas. Förvaltningen hämtar även regelbundet inkomstuppgifter från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten som underlag för debitering av avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Förvaltningen lämnar regelbundet statistikuppgifter till Statistiska Centralbyrån och Socialstyrelsen. MÖLNDALS STAD 15

16 Arkivbildare: Vård- och omsorgsnämnden Förvaltning: Vård- och omsorgsförvaltningen 9. FÖRTECKNING ÖVER HANDLINGAR I detta kapitel presenteras en förteckning över handlingar fördelade på verksamhetsområden. Om något handlingsslag saknas ska du kontakta förvaltningens arkivansvarige/arkivredogörare för att föra in detta handlingsslag i planen. Handlingar som ska diarieföras redogörs för särskilt i kapitel 6. Handlingsslag Bevara/Gallra när Databärare Registrering Sortering Anmärkning Arkivserie 9.1 Arkivredovisning Arkivförteckning, arkivbeskrivning - Visual Arkiv Utgör register Stadsarkivet ansvarar för bevarande och gallring Dokumenthanteringsplan Bevaras Papper Ja, i diariet År, diarienr Inkluderar arkivbeskrivning, beskrivning enligt OSL 4 kap 2, behandling av personuppgifter 9.2 Diarium Diarieförda handlingar Listor över årets ärenden sorterade efter initierare, diarienummer, kronologiskt Bevaras (undantag se Anmärkning) Papper Ja, diariet År, diarienr Individärenden som ej blir aktuella för ProCapita gallras efter 5 år Bevaras Papper Är register Kronologisk Skrivs ut årligen, läggs överst i första arkivboxen för respektive år Ärendekort med handlingsförteckning Bevaras Papper Är register I akten Skrivs ut när ärendet har avslutats F1 Reversal på överlämnade handlingar till stadsarkivet Bevaras Papper Ja, i diariet År, diarienr F1 Inkomna brev, fax, e-post och bilagor som hör till ärenden hos förvaltningen Bevaras Papper Ja, i diariet År, diarienr Digitala handlingar tas ut på ålderbeständigt papper. Jämför också kommunövergripande beslut KS Sammanställning av brukarenkäter Bevaras Ja, i diariet År, diarienr F1 Statistik Bevaras Ja, i diariet År, diarienr T.ex. till SCB F1 Handlingsslag Bevara/Gallra när Databärare Registrering Sortering Anmärkning Arkiv- F1 F1 F1 16

17 9.3 Handlingar som inte diarieförs Korrespondens av tillfällig eller ringa betydelse Registrerade handlingar, handlingar av ringa värde som ej ges ärendestatus Vid inaktualitet Papper Nej Jämför också kommunövergripande beslut KS år Papper, Nej Kronologisk pärm hos registrator Interna/externa cirkulär/meddelanden Vid inaktualitet Papper Nej Intern kommunikation mellan Vid inaktualitet Papper, elektroniskt Nej tjänstemän 9.4 Sammanträden, protokoll m.m. Kallelser/föredragningslistor/ärendelistor Vid inaktualitet Papper, elektroniskt Nej Vård- och omsorgsnämnden samt dess arbetsutskott Bevaras Arkivpapper Nej Kronologisk Lämnas till registrator efter protokollet har justerats Pensionärsrådet, protokoll Bevaras Arkivpapper Nej Kronologisk T.o.m. år 2010, serien avslutad därefter serie A1, A2 A3 Förvaltningsråd tom Bevaras Arkivpapper Nej Kronologisk Finns också på intranätet A4 Förvaltningssamverkansgrupp, FSG, fr.o.m Områdessamverkansgrupper, OSG 2 år Papper Nej Kronologisk Finns också på intranätet Arbetsplatsträffar 2 år Papper Nej Kronologisk Förvaras på resp. arbetsplats Ledningsgruppens mötesanteckningar Bevaras Papper Nej Kronologisk Finns också på intranätet A5 MBL-protokoll Bevaras Papper Nej Kronologisk Ingår fr.o.m i serie A4 (FSG) A7 Mötesanteckningar från tillfälliga kommittéer/arbetsgrupper samt lokala ledningsgrupper Mötesanteckningar vid träffar VOF och intresseorganisationer 2 år Papper Nej Kronologisk Anteckningar av betydelse för verksamheten ska bevaras. 2 år Papper Nej Kronologisk Samlas i pärm hos registrator Handlingsslag Bevara/Gallra när Databärare Registrering Sortering Anmärkning Arkiv- 17

18 9.5 Gemensamma dokument Protokoll/slutrapporter/tjänsteskrivelser och handlingar från egna utredningar och projekt Bevaras Papper Ja, i diariet Kronologisk F1 Informationsmaterial VoF Bevaras Papper Kronologisk 2 ex av varje material av betydande karaktär samlas B5 av kommunikatör i arkivbox. Fotografier Vid inaktualitet Elektroniskt Nej Läggs i digital mapp på G:\ av kommunikatör Handlingsplaner, regler Ständig uppdatering Elektroniskt Nej Riktlinjer/styrdokument Bevaras Papper Ja, i diariet F1 Delegeringsbeslut Bevaras Papper Ja, i diariet År, diarienr. A5 9.6 Fixartjänster Tidsbokningar till fixare Vid inaktualitet Papper Nej Kronologisk Enkäter 2 år Papper Nej Kronologisk Skickas även ut till de som besökt träffpunkterna Enkätsvar 2 år Papper Nej Kronologisk 9.7 Upphandlingar Samtliga handlingar som ingår i upphandlingar som Vård- och omsorgsförvaltningen själva gör bevaras, även ej antagna anbud. I övrigt följs Stadsledningskontorets upphandlingsenhets dokumenthanteringsplan. Handlingar som gäller Vård- och Bevaras Papper Ja, i diariet År, diarienr F1 omsorgsförvaltningens egna upphandlingar 9.8 Ekonomi Förvaltningens ekonomiska redovisning sker i Agresso och den centrala ekonomiavdelningens dokumenthanteringsplan följs vad gäller gallring. Ekonomirapporter Bevaras Papper Ja, i diariet År, diarienr F1 serie Nämndens budgetförslag Bevaras Papper Ja, i diariet År, diarienr F1 Debiteringsunderlag, interna/externa 2 år Papper/elektroniskt Nej Kronologisk Handlingsslag Bevara/Gallra när Databärare Registrering Sortering Anmärkning Arkiv- 18

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Vård- och omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan Vård- och omsorgsnämnden 20 augusti 2015, Dnr VON 115/15 Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 27 augusti 2015 Dokumenthanteringsplan Vård- och omsorgsnämnden Gäller från och med 1 september 2015 Innehåll Inledning... 4 A. Arkivbeskrivning...

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Per Matsson Per Matsson Konsult AB per@permatssonkonsult.se Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Allmänna handlingar får gallras Vid gallring skall beaktas att

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Dokumenthantering - legala förutsättningar och interna beslut

Dokumenthantering - legala förutsättningar och interna beslut PM 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-04-02 dnr Sn 2014-105 Jenny Björkholm, Säkerhet och Juridik dnr On 2014-118 Ragnhild Klintberg, Säkerhet och Juridik dnr Än 2014-124 Dokumenthantering - legala förutsättningar

Läs mer

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 Den 26 februari 2009 registrerade MölnDala Fastighets AB av Stora Enso AB inför en planerad fastighetsförsäljning

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering.

Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering. Socialförv altningen Rev. 2014-05-27 Bilaga 5 Simrishamns kommun Socialförvaltningen 27280 SIMRISHAMN Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering. Utdrag ur Dokumenthanteringsplan senast

Läs mer

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vd- och omsorg samt LSS-verksamheten Handlingar som kan uppstå i samband med handläggningen av ärenden Anmälningar/ ansökan Ansökningar från enskild

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner,

utarbetande av förslag till program och planer inom nämndens verksamhetsområde, samt att utarbeta tillhörande handlingsplaner, REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 24 februari 2011, 30, den 27 oktober 2011, 185 samt den 24 september

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS

Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Skrivelse 2013-09-04 Dnr VON 2013/104 Reviderad 2014-10-16/GE Vård- och omsorgsnämnden Intern rutinbeskrivning för Lex Sarah inom SoL och LSS Allmänt Lex Sarah är bestämmelser i socialtjänstlagen, (SoL)

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Dokumentnamn: Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Sida: 1 (7) Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden Enligt arkivlagen (6 p 2) och offentlighets- och sekretesslagen (4 kap 2 ) ska varje

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Gemensam administration

Gemensam administration 2010-11-01 1 (26) Gemensam administration Gallringsföreskrifter markerade med asterisk (**) grundas på gallringsbeslut fattat av KS/KF, infört i författningssamlingen 6.21 Avvikelsehantering 10 år Närarkiv

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal

Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt, LSSjournal PM Bilaga 7:4 Kommunledningskontoret 2013-06-10 Annika Holmberg Bo Johansson Sidan 1 av 5 Kommunarkivarie arkivarie 08-579 216 45 08-579 216 51 Dnr KS 2013/1120 Dokumenthantering/VON/HSL-journal, SoL-akt,

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7)

Innehållsförteckning 2 (7) 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Arkivbeskrivning för barn och utbildningsnämnden... 3 1. Barn och utbildningsnämndens organisation och verksamhet... 3 2. Arkivansvar inom barn och

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Nämndsekreterare 2016-09-28 Timmie Aspelin 08-590 97 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2014:10 timmie.aspelin@upplandsvasby.se Arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden

Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden Dnr 84/2014 Dokumenthanteringsplan Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 16 december 2014 Gäller från och med den 1 januari 2015 1(26) Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Plan r Diarienummer: VON 2015:54 Dokumentet är beslutat av: vård- och omsorgsnämnden Dokumentet beslutades den: 2015-09-22 Dokumentet gäller för: vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentet

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning 2011-10-10 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 ) och arkivlagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN SIDAN 1. och sekretess. September 2012

STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN SIDAN 1. och sekretess. September 2012 SIDAN 1 Samverkan, informationsutbyte tb t och sekretess Äldrecentrum September 2012 Regeringsformen Tryckfrihets- förordningen Yttrandefrihetsgrundlagen Offentlighet och sekretesslagen EG-RÄTT Hälso-och

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern 1 (5) Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2010, 193. Inledning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN , 1030

DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN , 1030 Tyresö Kommun Socialnämnden DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN 2011-05-04, 1030 Socialutskottets protokoll Papper Diarieförs 2 år Pensionärsrådets protokoll Papper Kronologisk 10 år KRF:s protokoll Papper Kronologisk

Läs mer