01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning"

Transkript

1

2 Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse 10 / Styrelse 11 / Ledning och revisor Årsredovisning Bankpension Sverige AB Räkenskapsåret 2012

3 2 01 /V D h a r o r d e t. Anna Jonsson Verkställande direktör Vi ser människan bakom siffrorna är en inställning som vi bär med oss i vardagen. Det handlar om att kommunicera enkelt och effektivt, att ge ett trevligt och pedagogiskt bemötande och visa förståelse för att tjänstepensioner är ett ovant område för många har varit ett spännande år för Bankpension. Året rivstartade med lansering av en ny varumärkesplattform som bättre ska beskriva vilka vi är och vad vi kan erbjuda våra kunder. I februari 2013 trädde det nya pensionsavtalet BTP1 i kraft. I vår strävan att ligga i framkant har Bankpension varit mycket aktiva i att driva tolkning och tillämpning av det nya pensionsavtalet. Under året har vi utvecklat en tjänst för premieadministration. I samband med det har vi även gjort hanteringen av det gamla pensionsavtalet mer effektivt. BTP1-tjänsten kan ta emot uppgifter från alla arbetsgivare inom bankområdet och förmedla premier till Nordeas och SEB:s livbolag. Det öppnar upp möjligheter för Bankpension att erbjuda tjänster även utanför ägarkretsen. I skrivande stund har Nordea och Danske Bank redan anslutit sig och SEB under våren. Det gamla avtalet BTP2 stängs för nyanmälan. Det innebär långa övergångstider vilket lägger ett stort ansvar på verksamheten att säkra kunskapsåterväxt och en stabil administration över tid. Det är viktigt att minska den operationella risken, att utveckla tjänsteutbudet och vara en pålitlig partner för våra kunder. Därför arbetar vi aktivt med kompetensöverföring, utbildning och utveckling. Inför 2013 står vi med ett ben i gamla avtalet och ett ben i nya avtalet. Det ger Bankpension en mycket stark och robust position med goda utvecklingsmöjligheter nu och i framtiden, där vi kan leva upp till vårt kundlöfte: Rätt. Mycket. Enklare.

4 3.

5

6 5 02 /N å gr a or d o m Bankpension. Tjänster Bankpension erbjuder en helhetslösning för administration av pensioner inom bankernas tjänstepensionsplan, BTP. Pensionsadministration Rätt underlag är grunden till korrekta beräkningar och vi lägger stort fokus på att hålla hög kvalitet i våra register. Vi har moderna system och en hög grad av automatisering i våra processer. Bankpension beräknar pensionsförmåner och premier samt bistår med rådgivning och beräkningsstöd till arbetsgivarna. Vi har en uppskattad kundtjänst dit anställda och pensionärer kan vända sig med frågor. Antal personer Fribrevshavare Pensionärer Anställda Totalt Danske Bank Nordea SEB Summa Skuldvärdering Bankpension beräkningar pensionsskulden varje kvartal och rapporterar till arbetsgivarna som gör reserveringar i bokslutet. Åtaganden beräknas på de förmånsbestämda delarna av pensionsplanen och görs enligt svensk tryggandelag och IAS19. Pensionsskuld enligt tryggandelagen (Mkr) Danske Bank Nordea SEB Summa Pensionsbesked Årligen skickas en prognos över storleken på ålderspensionen till alla anställda och fribrevshavare. För anställda innehåller beskedet även information om sjukpension och efterlevandepension.

7 6 Utbetalning Bankpension erbjuder tidsbestämd och livsvarig utbetalning av pensioner och andra pensionsrelaterade förmåner. Vi hanterar skatt, jämkning och kontrolluppgifter. Vår tjänst ger också möjlighet för direktavdrag och förmånsbeskattning. Personer med utbetalning Danske Bank Nordea SEB Totalt Ålderspension Sjukpension Efterlevandepension Summa Övriga tjänster Bankpension arbetar främst med BTP-avtalet, men erbjuder även skräddarsydda pensionsplaner, till exempel för högre befattningshavare. De förmånsbestämda delarna redovisas enligt IAS19. Om avtalet Bankernas tjänstepension Bankernas tjänstepension, BTP, gäller för alla bankanställda. Det kompletterar lagstadgade pensioner och ersättningar som bankanställda får när de går i pension, blir sjuka eller avlider. Avtalet gäller medlemmar i Finansförbundet och SACO som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Från 1 februari 2013 finns två pensionsplaner för bankernas tjänstepension: BTP1 en ny premiebestämd plan BTP2 huvudsakligen en förmånsbestämd plan som är den gamla planen med små justeringar. BTP1 kan börja tillämpas från och med 1 februari Det är arbetsgivaren som bestämmer om planen ska tillämpas och i så fall från vilken tidpunkt. Om arbetsgivaren väljer BTP1 gäller den för alla anställda som nyanställs och för anställda som är yngre än 25 år. För redan tidigare anställda fortsätter BTP2 att gälla om inte arbetsgivaren och den anställde kommer överens om att BTP1 ska tillämpas. BTP1 består av ålderspension (med trygg del, valbar del samt möjlighet att ha återbetalningsskydd till ålderspensionen), sjukpension, barnpension, tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). BTP2 består av ålderspension, kompletteringspension, sjukpension, efterlevandepension, tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Information om dessa avtal finns bl.a. på BAO:s, Finansförbundets, SACO:s och Bankpensions hemsida

8 7. Anställda Danske Bank Nordea SEB Fribrevshavare Danske Bank Nordea SEB Pensionärer Danske Bank Nordea SEB

9

10

11 10 03 /Förvaltnings berättelse. Styrelsen och verkställande direktören för Bankpension Sverige AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Information om verksamheten Bankpension har till uppgift att beräkna och administrera tjänstepensioner åt Danske Bank, Nordea och SEB inom bankernas tjänstepensionsavtal, BTP. Affärsidén är att erbjuda en komplett administration för hantering av tjänstepensioner för banker och andra aktörer inom Bankernas tjänstepensionsplan BTP, samt även på sikt liknade tjänster för andra typer av företag med BTP-liknande tjänstepensionsplaner. Ägarförhållanden Bolaget startades 2006 och övertog verksamheten från Bankanställdas Pensionstjänst. Ägare är Danske bank, Nordea och SEB. Ledning och styrelse Anna Jonsson anställdes från och med som VD i Bankpension. Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm och består av tre ordinarie ledamöter från respektive bank samt tre suppleanter. Alexander Horvath, ordförande, SEB Peter Mårtensson, ordinarie ledamot, Nordea Anders Sjökvist, ordinarie ledamot, Danske Bank Eva Boström, suppleant, SEB Bo Ahlberg, suppleant, Nordea Lena Överli, suppleant, Danske Bank Viktiga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Följande viktiga händelser har skett från den 1 januari 2012 till att årsredovisningen publicerats.

12 11 Verksamhet I februari 2012 genomfördes två kundnöjdhetsundersökningar, en mot bankerna och en mot förmånstagarna. Kommunikation och service, digitala rapporter och pensionssystemet undersöktes med genomgående goda resultat. Utfallet ligger till grund för ytterligare kvalitetsförbättringar under det kommande verksamhetsåret. I februari lanserades en ny varumärkesplattform för Bankpension med syfte för att tydliggöra Bankpensions position samt förbättra kommunikationen mot försäkringstagarna. En ny webbplats, nytt utseende på pensionsportalen BABS samt nya pensionsbesked och brev. Under året har en Bankpensions grundtjänst för administration av BTP utökats med en tjänst för nya pensionsavtalet BTP1. Tjänsten lanseras i samband med att avtalet träder i kraft, den 1 februari IT-förvaltning Bankpension bedriver förvaltning och vidareutveckling av pensionssystemet i egen regi med hjälp av konsultbolaget Conevo. Ett förvaltningsteam med 2-3 personer från Conevo arbetar under Bankpensions ledning. Personal Anna Jonsson är verkställande direktör för Bankpension och tillträdde tjänsten i juni Mariana Hagman är administrativ chef sedan mars Inga nyanställningar eller avgångar skedde under Anna Jonsson kommer att avsluta sin anställning på Bankpension senast 19 juni Information om risker och osäkerhetsfaktorer Omvärldsfaktorer Legala och regulatoriska förändringar görs inom försäkringsområdet både på EU- och Sverigenivå. I framtiden kan Bankpension komma att påverkas av nya eller förändrade regelverk. Organisatoriska risker Bankpension är en liten organisation med sex anställda. Det innebär stor sårbarhet vid sjukdom eller personalomsättningar. Genom kompetensöverföring och långsiktig successionsplanering arbetar Bankpension för att minska denna risk IT-utveckling För att minska operationella risker arbetar Bankpension enligt fastställda policies och processer som dokumenteras enligt revisionsstandarden ISAE3402. Uppföljning görs löpande i syfte att stärka kontrollrutiner. IT-utveckling Bankpension driver relativt stora projekt i förhållande till bolagets storlek. Stora projekt innebär en risk i sig, men leder långsiktigt till en säkrare drift- och förvaltningsmiljö samt färre manuella rutiner.

13 12 04 / Flerårsöversikt. FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Avkastning på eget kap. (%) Soliditet (%) För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper under Tilläggsupplysningar. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst Årets vinst Disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

14 13 05 / Resultaträkning. RESULTATRÄKNING NOT Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

15 14 06 / Balansräkning. TILLGÅNGAR NOT Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter utvecklingsarbeten och liknande arbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar: Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 15 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Garantiförbindelse Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

17 16 07 / Tilläggsupplysningar. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingreglerna i BFNAR 2008:l Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning lntäkten redovisas till verkligt värde av vad f6retaget fått eller kommer att få. Det innebär att f6retaget redovisar intäkten till nominellt värde (fakturabelopp). Anläggningstillgångar immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling 20% Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20%

18 17 Skatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Nyckeltalsdefinitioner: Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

19 18 08 / Noter. NOT 1 / ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Kvinnor 5 5 Män Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER Pensionsavtal Pensionsålder för befattningshavaren är 65 år och följer BTP-plan. VD undantas från den kollektivavtalade BTP-planen. Bolaget arrangerar alternativ tjänstepensionslösning för VD. Bolaget betalar en premie från motsvarande 17,5 % av i var tid gällande pensionsmedförande lön och från motsvarande 20 %. Den pensionsmedförande lönen är den fasta lönen plus semesterlönetillägg. Bonus eller liknande instrument samt gratifikationer inberäknas inte i den pensionsmedförande lönen. Avtal om avgångsvederlag VD har vid uppsägning från bolagets sida rätt till uppsägningslön och vederlag motsvarande 6 månadslöner utöver vad som följer uppsägningstiden. Om bolaget säger upp anställningen senare än 5 år efter tillträdet i befattningen utbetalas ytterligare vederlag motsvarande 6 månadslöner. Ersättning som utbetalas som vederlag utgör ej grund för pensionsersättning, semesterintjänande eller semestertillägg. Vederlaget kan komma att reduceras för intjänande i annan anställning under uppsägningstiden.

20 19 NOT 2 / AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 20 % Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % NOT 3 / SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Från och med 2010 beräknas resultatet vara positivt varför uppskjuten skatt på skattemässigt underskott har beräknats per bokslutsdatum. Uppskjuten skatt kronor av uppskjuten skatt hänför sig till sänkning av bolagsskatten från 26,3 % till 22 %. NOT 4 / BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN I posten balanserade utgifter har endast direkta kostnader aktiverats. Ingående anskaffningsvärden Omklassificering från förskott immateriella tillgångar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

21 20 NOT 5 / INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE Not 6 / Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skatt redovisas på balanserat skattemässigt underskott kronor ( kr) Ingående anskaffningsvärden Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE Minskningen av uppskjuten skattefodran som är hänförlig till sänkningen av skattesatsen från 26,3 % till 22 % uppgår till kronor. NOT 7 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Bokfört värde Marknadsvärde Kortfristiga placeringar, fonder

22 21 NOT 8 / CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till 0 0 Ställda säkerheter Företagsinteckning NOT 9 / FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Antal aktier: Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Ovillkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till kkr (26 287). Stockholm den 26 mars 2013 Alexander Horvath, ordförande Peter Mårtensson, ordinarie ledamot Anders Sjökvist, ordinarie ledamot Anna Jonsson, verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats KPMG AB, Gunilla Wernelind, Auktoriserad revisor

23

24

25 24 09 / Revisionsberättelse. Till årsstämman i Bankpension Sverige AB Org. nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Bankpension Sverige AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild

26 25 av Bankpension Sverige ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Bankpension Sverige AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 27 mars 2013 Gunilla Wernelind Auktoriserad revisor

27 26 10 / Styrelse. Alexander Horvath, Ordförande SEB, Head of Compensation & Benefit Peter Mårtensson, Ordinarie ledamot Nordea, Compensation & Benefit Specialist Anders Sjökvist, Ordinarie ledamot Danske Bank, HR Specialist Eva Boström, Suppleant SEB, Strategy Specialist in Group Finance Bo Ahlberg, Suppleant Nordea, Supplier Manager Lena Överli, Suppleant Danske Bank, Chef HR Service

28 27 11 /Le dning och revisor. Anna Jonsson Bankpension, Verkställande direktör Mariana Hagman Bankpension, Administrativ chef Gunilla Wernelind KPMG AB, Auktoriserad revisor

29 Design: Essen International Fotografi: Jens Andersson, Patrik Lindell, Jessica Lund, Mattias Edsman och Essen International Produktion och Tryck: Dixa Tryckeri AB, Solna 2013

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Års 13redovisning 20

Års 13redovisning 20 013 013 VD:s kommentar... 3 Nyckeltal... 4 5 Förvaltsberättelse... 6 7 Resultaträk... 8 Balansräk... 9 Noter... 10 11 12 13 Reionsberättelse... 14 Gransksrapport... 15 2 Ett år fyllt av målmedvetet utvecklingsarbete

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING

ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING ÅRSREDOVISNING 2012 NFO Drives AB STÖRNINGSFRI ENERGI EFFEKTIVISERING VD HAR ORDET x Johan Johansson, VD NFO Drives AB På väg pp! Hr ser d på din första tid som VD på NFO Drives? Det har varit ett intensivt

Läs mer