Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet under verksamhetsåret Ordinarie stämma äger rum onsdagen den 8 april 2015 i Sjöbo.

3 Innehåll Ordföranden har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5 Resultaträkning...9 Balansräkning...10 Kassaflödesanalys...11 Tilläggsupplysningar...12 Noter...13 Revisionsberättelse...16 Mandatperioder...17 Huvudmän...18 Revisorer...19 Valberedning...20 Styrelse...21 Beviljade bidrag

4 Ordföranden har ordet Året 2014 blir ett historiskt och mycket framgångsrikt år, då vi uppnått viktiga mål i vår långsiktiga strategi. Efter flera års diskussioner med Sparbanken 1826 togs beslutet att våra banker skulle gå samman för att öka möjligheten att överleva och vidareutvecklas som sparbank. Båda parter har i diskussionen varit överens om lokalt kraftfull majoritet för att kunna utveckla banken som en regional bank med starkt lokalt inflytande och samtidigt ha tillgång till Swedbanks samlade resurser. När våra planer blev kända för Sparbanken Öresund, som 1999 bröt samarbetet med Swedbank och valde annat affärssystem för att visa sin självständighet, inleddes en diskussion med dem om eventuellt samgående med den nya banken. För att göra detta möjligt förvärvade Swedbank Sparbanken Öresund och erbjöd vår nybildade bank att köpa kontoren i Lund, Eslöv, Staffanstorp och Kävlinge kommun med en sammanlagd affärsvolym på 58 miljarder kronor. En förutsättning för detta var att Sparbanksstiftelsen Öresund fick bli delägare i Färs & Frosta Sparbank, som i samband med affären namnändrade till Sparbanken Skåne. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta krävde som initiativtagare till affären minst 26 procents ägarandel i den nya banken. Detsamma gjorde Sparbanksstiftelsen 1826 och senare även Sparbanksstiftelsen Öresund, vilket resulterade i att Swedbank erbjöds 22 procent i ägarandel och stiftelserna 78 procent tillsammans. Härigenom minskade Swedbank sin ägarandel från 30 procent i Färs & Frosta Sparbank till 22 procent i Sparbanken Skåne. Vi har tillsammans skapat Sveriges största sparbank och genom vårt ägande har vi skapat förutsättningar för att alla beslut kan fattas lokalt, så nära kunden som möjligt. Vi valde redan för femton år sedan att ombilda vår sparbank till bankaktiebolag för att långsiktigt skapa utvecklingsmöjligheter och de flesta av Sveriges sparbanker med god lönsamhet har följt efter och är idag aktiebolag. Samtliga sparbanker i Sverige, bortsett från en, har ett nära samarbete med Swedbank och tillgång till deras affärssystem och samlade kompetens. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har aldrig tidigare haft så stora ekonomiska resurser som idag, dels genom vårt ägande i Sparbanken Skåne och dels genom vårt innehav av 5,5 miljoner aktier i Swedbank. Lokal utveckling har fortsatt stått i fokus för stiftelsens verksamhet 2014 och under året har vi delat ut bidrag motsvarande drygt 23 miljoner kronor, inklusive stipendier och skolprojekt. Genom stiftelsens bidrag till lokala satsningar inom idrott, kultur, näringsliv och samhällsutveckling skapas förutsättningar för utveckling samtidigt som Sparbanken Skåne via stiftelsens verksamhet skapar stark lokal förankring inom vårt verksamhetsområde. Barn- och ungdomsverksamhet står stiftelsen varmt om hjärtat och under året slog vi glädjande rekord i deltagarantal för båda våra skolprojekt En dag på Skånes Djurpark för andreklassare och En dag på Skåneleden för femteklassare. Nästan elever har kostnadsfritt fått vistas en heldag ute i skog och natur tillsammans med naturguider. En annan mycket uppskattad återkommande satsning är stiftelsens bidrag till positiva projekt inom skolans värld. Under 2014 delade stiftelsen ut kr till 64 olika projekt som alla ger eleverna möjlighet till ökad gemenskap och positiva upplevelser. En ny satsning för året har varit stiftelsens engagemang i Sommarlovsentreprenören. Genom att ge ett bidrag till kommuner inom verksamhetsområdet har ett 70-tal ungdomar genom stiftelsens bidrag fått möjlighet att som sommarjobb få prova på att starta eget. En nytänkande satsning som ger näring åt framtidens entreprenörer. Med stark och stabil ekonomi har Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta goda möjligheter att fortsatt göra stor skillnad för den lokala utvecklingen inom vårt verksamhetsområde. En möjlighet vi värderar högt. Lennart Haglund ordförande Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar är alltjämt riktvärden för stiftelsernas ägande i Sparbanken Skåne. Med 78 procents ägande kommer avkastningen från banken tillbaka till verksamhetsområdet, antingen genom värdeökning i banken eller genom utdelning till stiftelserna. 4

5 Förvaltningsberättelse BakGRund Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bildades av sparbanksstämman 1999 och verksamheten startade med konstituerande styrelsesammanträde Det ursprungliga kapital som tillsköts vid stiftelsens bildande var Färs & Frosta Sparbanks aktieinnehav på aktier i FöreningsSparbanken AB samt ett kontant belopp på kronor avsett att inledningsvis täcka stiftelsens löpande kostnader, jämte aktier i Färs & Frosta Sparbank AB. Under 2014 tog Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanken 1826, Sparbanksstiftelsen Öresund och Swedbank beslut om att gemensamt bilda en ny regional sparbank genom samgåendet mellan Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 och delar av Sparbanken Öresund. Den nya banken fick namnet Sparbanken Skåne. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas andel av Sparbanken Skåne är 26%. Övriga ägare är Sparbanksstiftelsen 1826 (26%), Sparbanksstiftelsen Öresund (26%) och Swedbank (22%). Ändamål Stiftelsen har som ändamål att främja sparsamhet samt att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på bankmarknaden. Vid sidan om detta primära syfte får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta verkar inom samma geografiska område som tidigare Färs & Frosta Sparbank AB. Aktieinnehav Inför bildandet av Sparbanken Skåne AB (publ) erhöll stiftelsen under 2014 en kontantutdelning från Färs & Frosta Sparbank AB av totalt tkr och en sakvärdesutdelning i form av aktier i Swedbank till ett anskaffningsvärde av tkr. Sparbanken Skåne, org.nr Stiftelsen innehade vid bildandet av Sparbanken Skåne den 20 maj aktier i Färs & Frosta Sparbank AB utgörande 70 % av det totala antalet aktier såväl som av antalet röster. I samband med bildandet av Sparbanken Skåne genomfördes en nyemmission där Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta tecknade aktier med ett anskaffningsvärde på tkr. Stiftelsen innehade vid 2014 års utgång aktier i Sparbanken Skåne AB utgörande 26 % av det totala antalet aktier såväl som av antalet röster. Aktierna är bokförda till ett värde av tkr. Swedbank AB Under verksamhetsåret har stiftelsen erhållit sakvärdesutdelning från Färs & Frosta Sparbank AB i form av aktier i Swedbank AB. Stiftelsen innehade vid 2014 års utgång aktier i Swedbank AB. Innehavet utgör 0,49 % av samtliga aktier i Swedbank AB. Aktierna är bokförda till tkr, motsvarande ca 104 kr per aktie. Aktierna hade vid årsskiftet ett marknadsvärde på tkr. Under 2014 erhöll stiftelsen utdelning på sitt aktieinnehav i Swedbank AB med tkr. Föreslagen utdelning som utbetalas 2015 är 11,35 kr per aktie eller totalt tkr för stiftelsen. FörvaltNING Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta förvaltar nedannämnda externa fonder: Kerstin och Per Mårtenssons Sjukvårdsfond, Nils-Ingmar Nilssons familjestiftelse, Hulda Nilssons Stiftelse för studerande ungdomar i Hurva, Eduard och Agneta von Seths Minnesfond, Viggo Velinders Minnesfond och Familjen Lindbergs Gravfond. Bidrag Policy Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna ekonomiska bidrag för att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur. Stiftelsen prioriterar projekt: * som inom respektive område syftar till någon form av utveckling * som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål * där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc.) * som ger goodwill åt Sparbanken Skåne/ Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Bidrag till löpande verksamhet liksom till statlig och kommunal verksamhet har låg prioritet. Bidrag lämnas inte till kommersiell verksamhet, ej heller till politisk eller religiös verksamhet. Bidrag 2014 Under 2014 har bidrag om totalt tkr beviljats. Under året har tidigare beviljade bidrag om tkr återförts. Bidragen fördelade per kategori framgår av bilaga 1 till denna årsredovisning. 5

6 Årsredovisning 2014 för Sparbanksstiftelsen färs & frosta - Organisationsnummer projekt - aktiviteter En dag på Skåneleden 2014 Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har för femtonde året i rad bjudit alla femteklassare inom bankens verksamhetsområde på en dags naturvandring på Skåneleden i Fulltofta och Snogeholms strövområden. Skolprojektet har genomförts i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap och under 2014 vandrade 3637 elever med naturguide på leden och fick möjlighet att lära sig mer om allemansrätt, vår natur och dess kretslopp. universitet och högskola 2014 Stiftelsen har delat ut två forskningspriser på tillsammans kronor för bästa avhandling vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Därtill har Stiftelsen i samråd med Skåneländska Gastronomiska Akademien delat ut ett forskningspris samt tre forskningsstipendier på sammanlagt kr inom mat- och livsmedelsområdet. positiva projekt - bidrag till grundskolan läsåret Sparbanksstiftelsen har för femtonde året i rad lämnat bidrag till positiva projekt i grundskolan, projekt som är positiva för skolan och som upplevs utvecklande och positivt av eleverna. Projektet har haft som målsättning att främja en positiv livsstil, till exempel genom att minska användningen av droger, att minska våld och förstörelse i skolan och samhället eller att motverka mobbing, främlingsfi entlighet och rasism. Projekten kan även inrikta sig mot en sund livsstil med motion och hälsosam kost. Bidrag har kunnat sökas för hel skolenhet eller för en del t ex årskurs eller klass. Bidragens storlek har varierat mellan och kronor per projekt. Under 2014 har totalt 64 bidrag lämnats på tillsammans kronor. En dag på Skånes Djurpark 2014 För femte året i rad anordnades En dag på Skånes Djurpark, ett projekt i samarbete med Skånes Djurpark. Alla elever i årskurs två inom verksamhetsområdet bjuds in till en heldag på djurparken och under 2014 var det 3923 andraklassare och deras lärare som tog tillfället i akt och följde med på en utfl yktsdag till Skånes Djurpark. Under dagen fi ck barnen möjlighet att mata djur, prata med djurskötare samt lära sig mer om Nordens djur och fauna. Bussresa, guider och aktiviteter under dagen var kostnadsfria för de medverkande klasserna. ungdomsstipendier inom idrott och kultur 2014 Utvecklingsstipendier för ungdomar inom idrott och kultur är avsedda att ge uppmuntran och stöd till ungdomar som satsar inom sitt område och kan t ex användas för någon form av förkovran inom aktuellt område såsom utbildning, kurs eller träningsläger. Under 2014 har 71 stipendier delats ut inom idrott och kultur, totalt kronor. 6

7 Idrottsledarstipendier 2014 Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har, i samarbete med Sparbanksstiftelsen Skåne och Skånes Idrottsförbund, för nionde året i rad delat ut Idrottsledarstipendier till idrottsledare inom vårt verksamhetsområde. Föreningar har fått möjlighet att nominera värdefulla idrottsledare för sina insatser. Den 20 maj 2014 hade stiftelserna och Skånes Idrottsförbund glädjen att dela ut totalt 150 stipendier à kronor. Stipendiaten erhåller kr och respektive förening får en check på kr Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta stod för 110st av de 150 stipendierna. Sommarlovsentreprenör 2014 En ny satsning för 2014 har varit stiftelsens bidrag till kommuner inom verksamhetsområdet som genomför projektet Sommarlovsentreprenör, ett koncept som ger ungdomar i övre tonåren chansen att under några sommarlovsveckor driva eget företag. Med startkapital och stöd från mentorer får kommande entreprenörer en chans att förverkliga sina affärsidéer. Under sommaren 2014 fullföljde 69 ungdomar inom vårt verksamhetsområde projektet med stöd från stiftelsen. 7

8 STYRELSE Stiftelsens styrelse består av följande ledamöter: Lennart Haglund, Sjöbo, ordförande Kristina Liljerup, Ludvigsborg, vice ordförande Lars Ahlgren, Limhamn Torsten Andersson, Hofterup Cisell Eliasson, Höör Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby Tommy Hall, Hörby Birgitta J:son Anderberg, Sjöbo Jan Kockum, Lund Stephan Müchler, Eslöv Mai Persson, Hörby Eva Ramel, Sjöbo Ulla Sjögren, Kågeröd Per-Olof Ågren, Höör Adjungerade: Nomie Gustafsson, verkställande tjänsteman Lars Bengtsson, sekreterare Stiftelsen har under 2014 haft tretton protokollförda styrelsesammanträden. REVISORER Stiftelsens revisorer är Lindy Persson, Löberöd, Per-Åke Nilsson, Sjöbo och Lars-Göran Nilsson, auktoriserad revisor, Malmö. Revisorsersättare är Torsten Andersson, Eslöv, Anita Alfastorp, Harlösa samt Anita Karlsson, auktoriserad revisor, Malmö RESULTATDISPOSITION Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkning med kassaflödesanalys och noter. Årets resultat uppgick till tkr. Styrelsen har av årets resultat disponerat tkr för bidrag i enlighet med stiftelsens ändamål. Fritt eget kapital uppgår till tkr. KONCERNREDOVISNING Pga ägarförändringen är Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta inte längre moderstiftelse och koncernredovisning upprättas därmed inte. HUVUDMÄN Utöver vid årsstämman, har information om stiftelsens verksamhet och om resultatutveckling och aktualiteter inom Sparbanken Skåne AB (publ) och tidigare Färs & Frosta Sparbank AB lämnats till huvudmännen vid två tillfällen under året. 8

9 Resultaträkning Belopp i tkr INTÄKTER Ränteintäkter Aktieutdelning, Färs & Frosta Sparbank Aktieutdelning, Swedbank Summa intäkter KOSTNADER Styrelse och personalkostnader not Övriga förvaltningskostnader not Avskrivning inventarier not Summa kostnader RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT

10 Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier not Aktier i Sparbanken Skåne AB (publ) Aktier i Swedbank Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skattefordran 0 43 Övriga fordringar 1 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL och SKULDER Eget kapital not 4 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beslutade ej utbetalda bidrag not Leverantörsskulder Skatteskuld 18 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser not 6 - kreditförlustgarantier Inga 10

11 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: - erhållen sakvärdesutdelning avskrivning inventarier 44 0 Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Förvärv av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Beslutade bidrag Återförda bidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Stiftelsens tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår. Avskrivningar I resultaträkningen belastas resultat av förvaltning med avskrivningar enligt plan, vilken beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsats använts. Inventarier 20%. 12

13 Noter Not 1. Styrelse och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse, huvudmän och valberedning Verkställande tjänsteman Övriga ersättningar Sociala kostnader, (varav pensionskostnader respektive 128) Summa Verkställande tjänsteman i stiftelsen är Nomie Gustafsson. Stiftelsen har i övrigt haft en person anställd. Inga pensionsförpliktelser som ej är skuldförda föreligger för verkställande tjänsteman eller styrelsen. Not 2. Övriga förvaltningskostnader IT-kostnader, data- och telekommunikation Stämma, representation, huvudmannainformation Annonsering, reklam Konferenskostnader m.m Redovisning och revision 1) Lokalkostnader Övriga kostnader Summa ) Arvode och kostnadsersättning till revisorer ingår häri Ernst & Young Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Skattekonsultationer 38 0 Övriga revisorer Revisionsuppdrag Summa

14 Not 3. Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 4. Eget kapital Bundet EK Fritt EK Bundet EK Fritt EK Belopp vid årets ingång Årets resultat Årets beslutade bidrag Belopp vid årets utgång Not 5. Beslutade ej utbetalda bidrag/stipendier Näringsliv 148 Kultur Samhällsutveckling 410 Idrott Forskning och högre utbildning Ungdomsverksamhet och skola Samprojekt med banken Övrigt Summa Not 6. Ansvarsförbindelser Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har i samband med bildandet av Sparbanken Skåne AB (publ) lämnat kreditförlustgaranti avseende fd Färs & Frosta Sparbank ABs utlåningsportfölj som ingår i Sparbanken Skåne AB (publ). Stiftelsens sammanlagda ersättningsskyldighet kan inte överstiga tkr. 14

15 Sjöbo den 17 mars 2015 Lennart Haglund, ordförande Kristina Liljerup, vice ordförande Lars Ahlgren Torsten Andersson Cisell Eliasson Inga-Kerstin Eriksson Tommy Hall Birgitta J:son Anderberg Jan Kockum Stephan Müchler Mai Persson Eva Ramel Ulla Sjögren Per-Olof Ågren Nomie Gustafsson, verkställande tjänsteman Lars Bengtsson, sekreterare Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2015 Lindy Persson Per-Åke Nilsson Lars-Göran Nilsson, auktoriserad revisor 15

16 Revisionsberättelse 16

17 Mandatperioder Vid 2015 års stämma föreligger val av huvudmän och styrelseledamöter enligt nedan. Huvudmän Huvudmän utses i enlighet med vad som anges i stiftelseförordnandet. Huvudmän utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. I tur att avgå är: Claes Andersson, Sjöbo, Gun Andersson, Röstånga, Ann- Margret Assarsson, Lövestad, Ingvar Bertilsson, Starrarp, Lars Böök, Rolsberga, Karin Dagsberg, Eslöv, Cisell Eliasson, Höör, Anneli Elmelid, Höör, Helene Eriksson, Höör, Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby, Bengt Fondell, Linderöd, Jan-Erik Fridh, Kävlinge, Bengt-Göran Grönvall, Billeberga, Roland Göransson, Marieholm, Tommy Hall, Hörby, Erik Homquist, Eslöv, Carina Ingelsson, Kävlinge, Gunilla Jansson, Hörby, Eva Jönsson, Genarp, Kurt Lindkvist, Eslöv, Stefan Lundgren, Blentarp, Anna-Karin Nilsson, Sjöbo, Gerd Nilsson, Kävlinge, Mats Nilsson, N Rörum, Per-Åke Nilsson, Sjöbo, Hans-Anders Odh, Lund, Monica Olsson Höör, Monica Brixeling, Sjöbo, John Orelind, Simrishamn, Gert Persson, Eslöv, Ulla Sjögren, Kågeröd, Anitha Sweder- Thorstensson, Staffanstorp, Lena Svensson, Bjärred och Annika Thunholm-Andersson, Eslöv. StyrelSEN Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2015 I tur att avgå är följande: Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby, Tommy Hall, Hörby och Jan Kockum, Lund. Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2016 Per-Olof Ågren, Höör Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2017 Lennart Haglund, Sjöbo, Cisell Eliasson, Höör, Kristina Liljerup, Ludvigsborg, Eva Ramel, Sjöbo och Ulla Sjögren, Kågeröd. Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2018 Lars Ahlgren, Limhamn, Torsten Andersson, Hofterup, Birgitta J:son Anderberg, Sjöbo, Stephan Mûchler, Eslöv och Mai Persson, Hörby 17

18 Huvudmän valda av årsstämman t o m årsstämman 2015 t o m årsstämman 2017 Andersson, Claes, Sjöbo Andersson, Gun, Röstånga Assarsson, Ann-Margret, Lövestad Bertilsson, Ingvar, Starrarp Brixeling, Monica, Sjöbo Böök, Lars, Eslöv Dagsberg, Karin, Eslöv Eliasson, Cisell, Höör Elmelid, Anneli, Höör Eriksson, Helene, Höör Eriksson, Inga-Kerstin, Södra Sandby Fondell, Bengt, Linderöd Fridh, Jan-Erik, Kävlinge Grönvall, Bengt-Göran, Billeberga Göransson, Roland, Marieholm Hall, Tommy, Hörby Holmquist, Erik, Eslöv Ingelsson, Carina, Kävlinge Jansson, Gunilla, Hörby Jönsson, Eva, Genarp Lindkvist, Kurt, Eslöv Lundgren, Stefan, Blentarp Nilsson, Anna-Karin, Sjöbo Nilsson, Gerd, Kävlinge Nilsson, Mats, Norra Rörum Nilsson, Per-Åke, Sjöbo Odh, Hans-Anders, Lund Olsson, Monica, Höör Orelind, John, Simrishamn Persson, Gert, Eslöv Sjögren, Ulla, Kågeröd Sweder-Thorstensson, Anitha, Staffanstorp Svensson, Lena, Bjärred Thunholm-Andersson, Annika, Eslöv Andersson, Marianne, Hörby Andersson, Thomas, Hörby Andersson, Åsa, Harlösa Axelsson, Birgitta, Torna Hällestad Bengtsson, Britt-Marie, Hörby Bengtsson, Roland, Genarp Birgersson, Berit, Kågeröd Bäck, Lisa, Lomma Dahlgren, Ellinor, Höör Ekström, Ingrid, Billeberga Gustafsson, Ingvar, Tomelilla Hansson, Gunhild, Linderöd Jonasson, Sonya, Sjöbo Jönsson, Fredrik, Svalöv Jönsson, Peter, Malmö Kockum, Jan, Lund Lindqvist, Roland, Furulund Lundström, Berit, Sjöbo Malmström, Jan, Höör Mjöbo, Cathrine, Staffanstorp Olsson, Ann-Britt, Höör Persson, Ingemar, Sjöbo Quist, Thomas, Blentarp Sjöbeck, Bjarne, Eslöv Strid, Torbjörn, Höör Torstensson, Per, Södra Sandby Wulff, Kerstin, Ystad Åberg, Borina, Kävlinge Åkerblom, Hans-Erik, Vollsjö 18

19 Revisorer Ordinarie Persson, Lindy, Löberöd Nilsson, Per-Åke, Sjöbo Nilsson, Lars-Göran, aukt. revisor, Malmö Ersättare Alfastorp, Anita, Harlösa Andersson, Torsten, Eslöv Karlsson, Anita, aukt. revisor, Malmö 19

20 Valberedning Nilsson, Anna-Karin, Sjöbo, ordförande Torstensson, Per, Södra Sandby, vice ordf Andersson, Gun, Röstånga Andersson, Thomas, Hörby Eriksson, Helene, Höör Haglund, Lennart, Sjöbo Jansson, Gunilla, Hörby Jönsson, Fredrik, Svalöv Nilsson, Gerd, Kävlinge Strid, Torbjörn, Höör Sweder-Thorstensson, Anitha, Staffanstorp 20

21 Styrelse Lennart Haglund Ordförande, Sjöbo Lars Ahlgren Limhamn Cisell Eliasson Höör Eva Ramel Sjöbo Lars Bengtsson sekreterare, adjungerad Lund Ulla Sjögren Kågeröd Kristina Liljerup vice ordförande Ludvigsborg Per-Olof Ågren Höör Nomie Gustafsson verkställande tjänsteman, adjungerad Ystad Tommy Hall Hörby Inga-Kerstin Eriksson Södra Sandby Mai Persson Hörby Torsten Andersson Hofterup Birgitta J:son Anderberg Sjöbo Jan Kockum Lund Stephan Müchler Eslöv 21

22 Beviljade projekt och bidrag år 2014 Bilaga 1 Belopp i tkr Näringsliv, 23 bidrag på tillsammans Kultur, 66 bidrag på tillsammans Samhällsutveckling, 74 bidrag på tillsammans Idrott, 96 bidrag samt övriga projekt på tillsammans Ungdomsverksamhet och skola, 69 bidrag samt övriga projekt på tillsammans Utbildning, forskning, bidrag och forskningspriser på tillsammans 650 Stipendier, idrottsledarstipendier och ungdomsstipendier på tillsammans Övriga projekt Under året återförda bidrag/stipendier

23

24 BOX 23, SJÖBO, TELEFON ,

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2012. Sida 1

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2012. Sida 1 Årsredovisning 2012 Sida 1 1 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens

Läs mer

Årsredovisning för. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Årsredovisning för. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Årsredovisning Färs & Frosta 2010 Sida 1 1 Sparbanksstiftelsen Färs Frosta Årsredovisning för för Sparbanksstiftelsen Färs Färs && Frosta Frosta Organisationsnummer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Årsredovisning 2016 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

I början av 199 0-talet pågick en aktiv strukturförändring i den svenska sparbankssektorn. Förändringen innebar att elva stora regionsparbanker ombildades från sparbank till bankaktiebolag. Under andra

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer