Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014

2 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet under verksamhetsåret Ordinarie stämma äger rum onsdagen den 8 april 2015 i Sjöbo.

3 Innehåll Ordföranden har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5 Resultaträkning...9 Balansräkning...10 Kassaflödesanalys...11 Tilläggsupplysningar...12 Noter...13 Revisionsberättelse...16 Mandatperioder...17 Huvudmän...18 Revisorer...19 Valberedning...20 Styrelse...21 Beviljade bidrag

4 Ordföranden har ordet Året 2014 blir ett historiskt och mycket framgångsrikt år, då vi uppnått viktiga mål i vår långsiktiga strategi. Efter flera års diskussioner med Sparbanken 1826 togs beslutet att våra banker skulle gå samman för att öka möjligheten att överleva och vidareutvecklas som sparbank. Båda parter har i diskussionen varit överens om lokalt kraftfull majoritet för att kunna utveckla banken som en regional bank med starkt lokalt inflytande och samtidigt ha tillgång till Swedbanks samlade resurser. När våra planer blev kända för Sparbanken Öresund, som 1999 bröt samarbetet med Swedbank och valde annat affärssystem för att visa sin självständighet, inleddes en diskussion med dem om eventuellt samgående med den nya banken. För att göra detta möjligt förvärvade Swedbank Sparbanken Öresund och erbjöd vår nybildade bank att köpa kontoren i Lund, Eslöv, Staffanstorp och Kävlinge kommun med en sammanlagd affärsvolym på 58 miljarder kronor. En förutsättning för detta var att Sparbanksstiftelsen Öresund fick bli delägare i Färs & Frosta Sparbank, som i samband med affären namnändrade till Sparbanken Skåne. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta krävde som initiativtagare till affären minst 26 procents ägarandel i den nya banken. Detsamma gjorde Sparbanksstiftelsen 1826 och senare även Sparbanksstiftelsen Öresund, vilket resulterade i att Swedbank erbjöds 22 procent i ägarandel och stiftelserna 78 procent tillsammans. Härigenom minskade Swedbank sin ägarandel från 30 procent i Färs & Frosta Sparbank till 22 procent i Sparbanken Skåne. Vi har tillsammans skapat Sveriges största sparbank och genom vårt ägande har vi skapat förutsättningar för att alla beslut kan fattas lokalt, så nära kunden som möjligt. Vi valde redan för femton år sedan att ombilda vår sparbank till bankaktiebolag för att långsiktigt skapa utvecklingsmöjligheter och de flesta av Sveriges sparbanker med god lönsamhet har följt efter och är idag aktiebolag. Samtliga sparbanker i Sverige, bortsett från en, har ett nära samarbete med Swedbank och tillgång till deras affärssystem och samlade kompetens. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har aldrig tidigare haft så stora ekonomiska resurser som idag, dels genom vårt ägande i Sparbanken Skåne och dels genom vårt innehav av 5,5 miljoner aktier i Swedbank. Lokal utveckling har fortsatt stått i fokus för stiftelsens verksamhet 2014 och under året har vi delat ut bidrag motsvarande drygt 23 miljoner kronor, inklusive stipendier och skolprojekt. Genom stiftelsens bidrag till lokala satsningar inom idrott, kultur, näringsliv och samhällsutveckling skapas förutsättningar för utveckling samtidigt som Sparbanken Skåne via stiftelsens verksamhet skapar stark lokal förankring inom vårt verksamhetsområde. Barn- och ungdomsverksamhet står stiftelsen varmt om hjärtat och under året slog vi glädjande rekord i deltagarantal för båda våra skolprojekt En dag på Skånes Djurpark för andreklassare och En dag på Skåneleden för femteklassare. Nästan elever har kostnadsfritt fått vistas en heldag ute i skog och natur tillsammans med naturguider. En annan mycket uppskattad återkommande satsning är stiftelsens bidrag till positiva projekt inom skolans värld. Under 2014 delade stiftelsen ut kr till 64 olika projekt som alla ger eleverna möjlighet till ökad gemenskap och positiva upplevelser. En ny satsning för året har varit stiftelsens engagemang i Sommarlovsentreprenören. Genom att ge ett bidrag till kommuner inom verksamhetsområdet har ett 70-tal ungdomar genom stiftelsens bidrag fått möjlighet att som sommarjobb få prova på att starta eget. En nytänkande satsning som ger näring åt framtidens entreprenörer. Med stark och stabil ekonomi har Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta goda möjligheter att fortsatt göra stor skillnad för den lokala utvecklingen inom vårt verksamhetsområde. En möjlighet vi värderar högt. Lennart Haglund ordförande Sparbanksrörelsens grundläggande värderingar är alltjämt riktvärden för stiftelsernas ägande i Sparbanken Skåne. Med 78 procents ägande kommer avkastningen från banken tillbaka till verksamhetsområdet, antingen genom värdeökning i banken eller genom utdelning till stiftelserna. 4

5 Förvaltningsberättelse BakGRund Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bildades av sparbanksstämman 1999 och verksamheten startade med konstituerande styrelsesammanträde Det ursprungliga kapital som tillsköts vid stiftelsens bildande var Färs & Frosta Sparbanks aktieinnehav på aktier i FöreningsSparbanken AB samt ett kontant belopp på kronor avsett att inledningsvis täcka stiftelsens löpande kostnader, jämte aktier i Färs & Frosta Sparbank AB. Under 2014 tog Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanken 1826, Sparbanksstiftelsen Öresund och Swedbank beslut om att gemensamt bilda en ny regional sparbank genom samgåendet mellan Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 och delar av Sparbanken Öresund. Den nya banken fick namnet Sparbanken Skåne. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas andel av Sparbanken Skåne är 26%. Övriga ägare är Sparbanksstiftelsen 1826 (26%), Sparbanksstiftelsen Öresund (26%) och Swedbank (22%). Ändamål Stiftelsen har som ändamål att främja sparsamhet samt att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på bankmarknaden. Vid sidan om detta primära syfte får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta verkar inom samma geografiska område som tidigare Färs & Frosta Sparbank AB. Aktieinnehav Inför bildandet av Sparbanken Skåne AB (publ) erhöll stiftelsen under 2014 en kontantutdelning från Färs & Frosta Sparbank AB av totalt tkr och en sakvärdesutdelning i form av aktier i Swedbank till ett anskaffningsvärde av tkr. Sparbanken Skåne, org.nr Stiftelsen innehade vid bildandet av Sparbanken Skåne den 20 maj aktier i Färs & Frosta Sparbank AB utgörande 70 % av det totala antalet aktier såväl som av antalet röster. I samband med bildandet av Sparbanken Skåne genomfördes en nyemmission där Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta tecknade aktier med ett anskaffningsvärde på tkr. Stiftelsen innehade vid 2014 års utgång aktier i Sparbanken Skåne AB utgörande 26 % av det totala antalet aktier såväl som av antalet röster. Aktierna är bokförda till ett värde av tkr. Swedbank AB Under verksamhetsåret har stiftelsen erhållit sakvärdesutdelning från Färs & Frosta Sparbank AB i form av aktier i Swedbank AB. Stiftelsen innehade vid 2014 års utgång aktier i Swedbank AB. Innehavet utgör 0,49 % av samtliga aktier i Swedbank AB. Aktierna är bokförda till tkr, motsvarande ca 104 kr per aktie. Aktierna hade vid årsskiftet ett marknadsvärde på tkr. Under 2014 erhöll stiftelsen utdelning på sitt aktieinnehav i Swedbank AB med tkr. Föreslagen utdelning som utbetalas 2015 är 11,35 kr per aktie eller totalt tkr för stiftelsen. FörvaltNING Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta förvaltar nedannämnda externa fonder: Kerstin och Per Mårtenssons Sjukvårdsfond, Nils-Ingmar Nilssons familjestiftelse, Hulda Nilssons Stiftelse för studerande ungdomar i Hurva, Eduard och Agneta von Seths Minnesfond, Viggo Velinders Minnesfond och Familjen Lindbergs Gravfond. Bidrag Policy Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna ekonomiska bidrag för att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur. Stiftelsen prioriterar projekt: * som inom respektive område syftar till någon form av utveckling * som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål * där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc.) * som ger goodwill åt Sparbanken Skåne/ Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Bidrag till löpande verksamhet liksom till statlig och kommunal verksamhet har låg prioritet. Bidrag lämnas inte till kommersiell verksamhet, ej heller till politisk eller religiös verksamhet. Bidrag 2014 Under 2014 har bidrag om totalt tkr beviljats. Under året har tidigare beviljade bidrag om tkr återförts. Bidragen fördelade per kategori framgår av bilaga 1 till denna årsredovisning. 5

6 Årsredovisning 2014 för Sparbanksstiftelsen färs & frosta - Organisationsnummer projekt - aktiviteter En dag på Skåneleden 2014 Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har för femtonde året i rad bjudit alla femteklassare inom bankens verksamhetsområde på en dags naturvandring på Skåneleden i Fulltofta och Snogeholms strövområden. Skolprojektet har genomförts i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap och under 2014 vandrade 3637 elever med naturguide på leden och fick möjlighet att lära sig mer om allemansrätt, vår natur och dess kretslopp. universitet och högskola 2014 Stiftelsen har delat ut två forskningspriser på tillsammans kronor för bästa avhandling vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Därtill har Stiftelsen i samråd med Skåneländska Gastronomiska Akademien delat ut ett forskningspris samt tre forskningsstipendier på sammanlagt kr inom mat- och livsmedelsområdet. positiva projekt - bidrag till grundskolan läsåret Sparbanksstiftelsen har för femtonde året i rad lämnat bidrag till positiva projekt i grundskolan, projekt som är positiva för skolan och som upplevs utvecklande och positivt av eleverna. Projektet har haft som målsättning att främja en positiv livsstil, till exempel genom att minska användningen av droger, att minska våld och förstörelse i skolan och samhället eller att motverka mobbing, främlingsfi entlighet och rasism. Projekten kan även inrikta sig mot en sund livsstil med motion och hälsosam kost. Bidrag har kunnat sökas för hel skolenhet eller för en del t ex årskurs eller klass. Bidragens storlek har varierat mellan och kronor per projekt. Under 2014 har totalt 64 bidrag lämnats på tillsammans kronor. En dag på Skånes Djurpark 2014 För femte året i rad anordnades En dag på Skånes Djurpark, ett projekt i samarbete med Skånes Djurpark. Alla elever i årskurs två inom verksamhetsområdet bjuds in till en heldag på djurparken och under 2014 var det 3923 andraklassare och deras lärare som tog tillfället i akt och följde med på en utfl yktsdag till Skånes Djurpark. Under dagen fi ck barnen möjlighet att mata djur, prata med djurskötare samt lära sig mer om Nordens djur och fauna. Bussresa, guider och aktiviteter under dagen var kostnadsfria för de medverkande klasserna. ungdomsstipendier inom idrott och kultur 2014 Utvecklingsstipendier för ungdomar inom idrott och kultur är avsedda att ge uppmuntran och stöd till ungdomar som satsar inom sitt område och kan t ex användas för någon form av förkovran inom aktuellt område såsom utbildning, kurs eller träningsläger. Under 2014 har 71 stipendier delats ut inom idrott och kultur, totalt kronor. 6

7 Idrottsledarstipendier 2014 Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har, i samarbete med Sparbanksstiftelsen Skåne och Skånes Idrottsförbund, för nionde året i rad delat ut Idrottsledarstipendier till idrottsledare inom vårt verksamhetsområde. Föreningar har fått möjlighet att nominera värdefulla idrottsledare för sina insatser. Den 20 maj 2014 hade stiftelserna och Skånes Idrottsförbund glädjen att dela ut totalt 150 stipendier à kronor. Stipendiaten erhåller kr och respektive förening får en check på kr Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta stod för 110st av de 150 stipendierna. Sommarlovsentreprenör 2014 En ny satsning för 2014 har varit stiftelsens bidrag till kommuner inom verksamhetsområdet som genomför projektet Sommarlovsentreprenör, ett koncept som ger ungdomar i övre tonåren chansen att under några sommarlovsveckor driva eget företag. Med startkapital och stöd från mentorer får kommande entreprenörer en chans att förverkliga sina affärsidéer. Under sommaren 2014 fullföljde 69 ungdomar inom vårt verksamhetsområde projektet med stöd från stiftelsen. 7

8 STYRELSE Stiftelsens styrelse består av följande ledamöter: Lennart Haglund, Sjöbo, ordförande Kristina Liljerup, Ludvigsborg, vice ordförande Lars Ahlgren, Limhamn Torsten Andersson, Hofterup Cisell Eliasson, Höör Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby Tommy Hall, Hörby Birgitta J:son Anderberg, Sjöbo Jan Kockum, Lund Stephan Müchler, Eslöv Mai Persson, Hörby Eva Ramel, Sjöbo Ulla Sjögren, Kågeröd Per-Olof Ågren, Höör Adjungerade: Nomie Gustafsson, verkställande tjänsteman Lars Bengtsson, sekreterare Stiftelsen har under 2014 haft tretton protokollförda styrelsesammanträden. REVISORER Stiftelsens revisorer är Lindy Persson, Löberöd, Per-Åke Nilsson, Sjöbo och Lars-Göran Nilsson, auktoriserad revisor, Malmö. Revisorsersättare är Torsten Andersson, Eslöv, Anita Alfastorp, Harlösa samt Anita Karlsson, auktoriserad revisor, Malmö RESULTATDISPOSITION Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkning med kassaflödesanalys och noter. Årets resultat uppgick till tkr. Styrelsen har av årets resultat disponerat tkr för bidrag i enlighet med stiftelsens ändamål. Fritt eget kapital uppgår till tkr. KONCERNREDOVISNING Pga ägarförändringen är Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta inte längre moderstiftelse och koncernredovisning upprättas därmed inte. HUVUDMÄN Utöver vid årsstämman, har information om stiftelsens verksamhet och om resultatutveckling och aktualiteter inom Sparbanken Skåne AB (publ) och tidigare Färs & Frosta Sparbank AB lämnats till huvudmännen vid två tillfällen under året. 8

9 Resultaträkning Belopp i tkr INTÄKTER Ränteintäkter Aktieutdelning, Färs & Frosta Sparbank Aktieutdelning, Swedbank Summa intäkter KOSTNADER Styrelse och personalkostnader not Övriga förvaltningskostnader not Avskrivning inventarier not Summa kostnader RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT

10 Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier not Aktier i Sparbanken Skåne AB (publ) Aktier i Swedbank Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Skattefordran 0 43 Övriga fordringar 1 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL och SKULDER Eget kapital not 4 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beslutade ej utbetalda bidrag not Leverantörsskulder Skatteskuld 18 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser not 6 - kreditförlustgarantier Inga 10

11 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: - erhållen sakvärdesutdelning avskrivning inventarier 44 0 Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Förvärv av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Beslutade bidrag Återförda bidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Stiftelsens tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår. Avskrivningar I resultaträkningen belastas resultat av förvaltning med avskrivningar enligt plan, vilken beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsats använts. Inventarier 20%. 12

13 Noter Not 1. Styrelse och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse, huvudmän och valberedning Verkställande tjänsteman Övriga ersättningar Sociala kostnader, (varav pensionskostnader respektive 128) Summa Verkställande tjänsteman i stiftelsen är Nomie Gustafsson. Stiftelsen har i övrigt haft en person anställd. Inga pensionsförpliktelser som ej är skuldförda föreligger för verkställande tjänsteman eller styrelsen. Not 2. Övriga förvaltningskostnader IT-kostnader, data- och telekommunikation Stämma, representation, huvudmannainformation Annonsering, reklam Konferenskostnader m.m Redovisning och revision 1) Lokalkostnader Övriga kostnader Summa ) Arvode och kostnadsersättning till revisorer ingår häri Ernst & Young Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Skattekonsultationer 38 0 Övriga revisorer Revisionsuppdrag Summa

14 Not 3. Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 4. Eget kapital Bundet EK Fritt EK Bundet EK Fritt EK Belopp vid årets ingång Årets resultat Årets beslutade bidrag Belopp vid årets utgång Not 5. Beslutade ej utbetalda bidrag/stipendier Näringsliv 148 Kultur Samhällsutveckling 410 Idrott Forskning och högre utbildning Ungdomsverksamhet och skola Samprojekt med banken Övrigt Summa Not 6. Ansvarsförbindelser Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har i samband med bildandet av Sparbanken Skåne AB (publ) lämnat kreditförlustgaranti avseende fd Färs & Frosta Sparbank ABs utlåningsportfölj som ingår i Sparbanken Skåne AB (publ). Stiftelsens sammanlagda ersättningsskyldighet kan inte överstiga tkr. 14

15 Sjöbo den 17 mars 2015 Lennart Haglund, ordförande Kristina Liljerup, vice ordförande Lars Ahlgren Torsten Andersson Cisell Eliasson Inga-Kerstin Eriksson Tommy Hall Birgitta J:son Anderberg Jan Kockum Stephan Müchler Mai Persson Eva Ramel Ulla Sjögren Per-Olof Ågren Nomie Gustafsson, verkställande tjänsteman Lars Bengtsson, sekreterare Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2015 Lindy Persson Per-Åke Nilsson Lars-Göran Nilsson, auktoriserad revisor 15

16 Revisionsberättelse 16

17 Mandatperioder Vid 2015 års stämma föreligger val av huvudmän och styrelseledamöter enligt nedan. Huvudmän Huvudmän utses i enlighet med vad som anges i stiftelseförordnandet. Huvudmän utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. I tur att avgå är: Claes Andersson, Sjöbo, Gun Andersson, Röstånga, Ann- Margret Assarsson, Lövestad, Ingvar Bertilsson, Starrarp, Lars Böök, Rolsberga, Karin Dagsberg, Eslöv, Cisell Eliasson, Höör, Anneli Elmelid, Höör, Helene Eriksson, Höör, Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby, Bengt Fondell, Linderöd, Jan-Erik Fridh, Kävlinge, Bengt-Göran Grönvall, Billeberga, Roland Göransson, Marieholm, Tommy Hall, Hörby, Erik Homquist, Eslöv, Carina Ingelsson, Kävlinge, Gunilla Jansson, Hörby, Eva Jönsson, Genarp, Kurt Lindkvist, Eslöv, Stefan Lundgren, Blentarp, Anna-Karin Nilsson, Sjöbo, Gerd Nilsson, Kävlinge, Mats Nilsson, N Rörum, Per-Åke Nilsson, Sjöbo, Hans-Anders Odh, Lund, Monica Olsson Höör, Monica Brixeling, Sjöbo, John Orelind, Simrishamn, Gert Persson, Eslöv, Ulla Sjögren, Kågeröd, Anitha Sweder- Thorstensson, Staffanstorp, Lena Svensson, Bjärred och Annika Thunholm-Andersson, Eslöv. StyrelSEN Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2015 I tur att avgå är följande: Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby, Tommy Hall, Hörby och Jan Kockum, Lund. Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2016 Per-Olof Ågren, Höör Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2017 Lennart Haglund, Sjöbo, Cisell Eliasson, Höör, Kristina Liljerup, Ludvigsborg, Eva Ramel, Sjöbo och Ulla Sjögren, Kågeröd. Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2018 Lars Ahlgren, Limhamn, Torsten Andersson, Hofterup, Birgitta J:son Anderberg, Sjöbo, Stephan Mûchler, Eslöv och Mai Persson, Hörby 17

18 Huvudmän valda av årsstämman t o m årsstämman 2015 t o m årsstämman 2017 Andersson, Claes, Sjöbo Andersson, Gun, Röstånga Assarsson, Ann-Margret, Lövestad Bertilsson, Ingvar, Starrarp Brixeling, Monica, Sjöbo Böök, Lars, Eslöv Dagsberg, Karin, Eslöv Eliasson, Cisell, Höör Elmelid, Anneli, Höör Eriksson, Helene, Höör Eriksson, Inga-Kerstin, Södra Sandby Fondell, Bengt, Linderöd Fridh, Jan-Erik, Kävlinge Grönvall, Bengt-Göran, Billeberga Göransson, Roland, Marieholm Hall, Tommy, Hörby Holmquist, Erik, Eslöv Ingelsson, Carina, Kävlinge Jansson, Gunilla, Hörby Jönsson, Eva, Genarp Lindkvist, Kurt, Eslöv Lundgren, Stefan, Blentarp Nilsson, Anna-Karin, Sjöbo Nilsson, Gerd, Kävlinge Nilsson, Mats, Norra Rörum Nilsson, Per-Åke, Sjöbo Odh, Hans-Anders, Lund Olsson, Monica, Höör Orelind, John, Simrishamn Persson, Gert, Eslöv Sjögren, Ulla, Kågeröd Sweder-Thorstensson, Anitha, Staffanstorp Svensson, Lena, Bjärred Thunholm-Andersson, Annika, Eslöv Andersson, Marianne, Hörby Andersson, Thomas, Hörby Andersson, Åsa, Harlösa Axelsson, Birgitta, Torna Hällestad Bengtsson, Britt-Marie, Hörby Bengtsson, Roland, Genarp Birgersson, Berit, Kågeröd Bäck, Lisa, Lomma Dahlgren, Ellinor, Höör Ekström, Ingrid, Billeberga Gustafsson, Ingvar, Tomelilla Hansson, Gunhild, Linderöd Jonasson, Sonya, Sjöbo Jönsson, Fredrik, Svalöv Jönsson, Peter, Malmö Kockum, Jan, Lund Lindqvist, Roland, Furulund Lundström, Berit, Sjöbo Malmström, Jan, Höör Mjöbo, Cathrine, Staffanstorp Olsson, Ann-Britt, Höör Persson, Ingemar, Sjöbo Quist, Thomas, Blentarp Sjöbeck, Bjarne, Eslöv Strid, Torbjörn, Höör Torstensson, Per, Södra Sandby Wulff, Kerstin, Ystad Åberg, Borina, Kävlinge Åkerblom, Hans-Erik, Vollsjö 18

19 Revisorer Ordinarie Persson, Lindy, Löberöd Nilsson, Per-Åke, Sjöbo Nilsson, Lars-Göran, aukt. revisor, Malmö Ersättare Alfastorp, Anita, Harlösa Andersson, Torsten, Eslöv Karlsson, Anita, aukt. revisor, Malmö 19

20 Valberedning Nilsson, Anna-Karin, Sjöbo, ordförande Torstensson, Per, Södra Sandby, vice ordf Andersson, Gun, Röstånga Andersson, Thomas, Hörby Eriksson, Helene, Höör Haglund, Lennart, Sjöbo Jansson, Gunilla, Hörby Jönsson, Fredrik, Svalöv Nilsson, Gerd, Kävlinge Strid, Torbjörn, Höör Sweder-Thorstensson, Anitha, Staffanstorp 20

21 Styrelse Lennart Haglund Ordförande, Sjöbo Lars Ahlgren Limhamn Cisell Eliasson Höör Eva Ramel Sjöbo Lars Bengtsson sekreterare, adjungerad Lund Ulla Sjögren Kågeröd Kristina Liljerup vice ordförande Ludvigsborg Per-Olof Ågren Höör Nomie Gustafsson verkställande tjänsteman, adjungerad Ystad Tommy Hall Hörby Inga-Kerstin Eriksson Södra Sandby Mai Persson Hörby Torsten Andersson Hofterup Birgitta J:son Anderberg Sjöbo Jan Kockum Lund Stephan Müchler Eslöv 21

22 Beviljade projekt och bidrag år 2014 Bilaga 1 Belopp i tkr Näringsliv, 23 bidrag på tillsammans Kultur, 66 bidrag på tillsammans Samhällsutveckling, 74 bidrag på tillsammans Idrott, 96 bidrag samt övriga projekt på tillsammans Ungdomsverksamhet och skola, 69 bidrag samt övriga projekt på tillsammans Utbildning, forskning, bidrag och forskningspriser på tillsammans 650 Stipendier, idrottsledarstipendier och ungdomsstipendier på tillsammans Övriga projekt Under året återförda bidrag/stipendier

23

24 BOX 23, SJÖBO, TELEFON ,

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredoning. Aftonblad

Årsredoning. Aftonblad Årsredoning 1995 Aftonblad Kl. 16.00, måndagen den 10 april. Vägverkets generaldirektör Per Anders Örtendahl kommer till Arlanda för att redogöra för sina affärer. FOTO: FREDRIK HJERLING. Kvällspressen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer