Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet under verksamhetsåret Ordinarie stämma äger rum onsdagen den 23 april 2014 i Sjöbo. 2

3 Innehåll Ordföranden har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Koncernresultaträkning 12 Koncernbalansräkning 13 Tilläggsupplysningar 14 Noter 14 Revisionsberättelse 18 Mandatperioder 19 Huvudmän 20 Revisorer 21 Valberedning 21 Beviljade bidrag

4 Ordföranden har ordet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har under det gångna året haft förmånen att fortsatt stödja lokala aktörer med kontanta bidrag och därmed förbättrat möjligheterna för en gynnsam samhällsutveckling. Genom breda satsningar med stark lokal förankring skapas förutsättningar för en god tillväxt i Färs & Frostas verksamhetsområde. Stiftelsen har under 2013 använt stora delar av utdelningen från Färs & Frosta Sparbank och Swedbank till att stödja och uppmuntra de människor som bor och verkar inom vårt område. Under 2013 beviljades 23 miljoner kronor i stipendier och bidrag inom näringsliv, kultur, samhällsutveckling, idrott, utbildning och forskning, ungdomsverksamhet och skola. Genom dessa bidrag återinvesterar stiftelsen i det lokala närings- och föreningslivet. Tillsammans med banken genomför stiftelsen också aktiviteter som tusentals personer tar del av varje år. Bland annat har stiftelsen under ett flertal år arrangerat en rad olika skolprojekt för att skapa möjligheter för skolbarn att kostnadsfritt ta del av vår natur och fördjupa sin förståelse och respekt för sin omgivning. Som exempel kan nämnas att under 2013 fick ca 3500 andreklassare spendera en heldag på Skånes Djurpark med upplevelsebaserad pedagogik och lika många femteklassare fick en heldag med vandring på Skåneleden tillsammans med guider. Stiftelsens verksamhet beskrivs närmare i förvaltningsberättelsen. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas ekonomi är stabil och stärktes väsentligt under Såsom majoritetsägande i Färs & Frosta Sparbank är det mycket tillfredsställande att konstatera att banken levererar ett starkt resultat för verksamhetsåret 2013, med en volymtillväxt som går fortsatt hand i hand med bra lönsamhet. Färs & Frosta Sparbank har nöjda kunder och upplevs som en stark och stabil bank med modern teknik, lokal närvaro, stort engagemang och kompetenta medarbetare. På senare år har samtalen kring sparbankernas framtid inneburit många kontakter med bankkollegor i Skåne samt i övriga delar av landet. Gemensamt för dessa kontakter har varit en ambition att skapa goda förutsättningar att även fortsättningsvis bedriva sparbanksverksamhet med lokal förankring. Sedan ett par år tillbaka har diskussioner kring en gemensam framtid intensifierats med Sparbanken 1826 och under 2013 fattades beslut om samgående. Samtidigt har Swedbank visat intresse för ett köp av Sparbanken Öresund och under hösten 2013 accepterade vi ett erbjudande om köp av kontor inom Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsområde. I samband med detta erbjuds Sparbanksstiftelsen Öresund att bli delägare i den nya bank som nu bildas. Det innebär, om affären går i lås och godkänns av berörda myndigeter, att Färs & Frosta Sparbank byter namn till Sparbanken Skåne och får en ny ägarstruktur. De tre lokala sparbanksstiftelserna - Färs & Frosta, 1826 och Öresund - äger 26% vardera och tillsammans 78%. Swedbank minskar därmed sitt ägande till 22%. Det är med stolthet som vi nu går vidare tillsammans och skapar en ny skånsk sparbank. Att den nya banken ska drivas enligt grundläggande sparbanksvärderingar med stark lokal förankring är en självklarhet för alla inblandade parter. Om allt går enligt plan etableras den nya banken redan under våren 2014 och vi ser framtiden an med stor tillförsikt. Lennart Haglund ordförande 4

5 Förvaltningsberättelse BAKGRUND Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bildades av sparbanksstämman 1999 och verksamheten startade med konstituerande styrelsesammanträde Det ursprungliga kapital som tillsköts vid stiftelsens bildande var Färs & Frosta Sparbanks aktieinnehav på aktier i FöreningsSparbanken AB samt ett kontant belopp på kronor avsett att inledningsvis täcka stiftelsens löpande kostnader, jämte aktier i Färs & Frosta Sparbank AB. ÄNDAMÅL Stiftelsen har som ändamål att främja sparsamhet samt att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på bankmarknaden. Vid sidan om detta primära syfte får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta verkar inom samma geografiska område som Färs & Frosta Sparbank AB. AKTIEINNEHAV Färs & Frosta Sparbank AB, org.nr Stiftelsen innehade vid 2013 års utgång aktier i Färs & Frosta Sparbank AB utgörande 70 % av totala antalet aktier såväl som av antalet röster. Aktierna är bokförda till tkr. Stiftelsen erhöll under 2013 utdelning med totalt tkr på dessa aktier. Swedbank AB Under verksamhetsåret har stiftelsen inköpt ytterligare aktier i Swedbank AB. Stiftelsen innehade vid 2013 års utgång aktier i Swedbank AB. Innehavet utgör 0,31 % av samtliga aktier i Swedbank AB. Aktierna är bokförda till tkr, motsvarande ca 65 kr per aktie. Aktierna hade vid årsskiftet ett marknadsvärde på tkr. Under 2013 erhöll stiftelsen utdelning på sitt aktieinnehav i Swedbank AB med tkr. Föreslagen utdelning som utbetalas 2014 är 10,10 kr per aktie eller totalt tkr för stiftelsen. FÖRVALTNING Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta förvaltar nedannämnda externa fonder: Kerstin och Per Mårtenssons Sjukvårdsfond, Nils-Ingmar Nilssons familjestiftelse, Hulda Nilssons Stiftelse för studerande ungdomar i Hurva, Eduard och Agneta von Seths Minnesfond, Viggo Velinders Minnesfond och Familjen Lindbergs Gravfond. 5

6 BIDRAG Policy Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna ekonomiska bidrag för att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur. Stiftelsen prioriterar projekt: * som inom respektive område syftar till någon form av utveckling * som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål * där sökande anger hur utvärdering kommer att ske * där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc.) * som ger goodwill åt Färs & Frosta Sparbank AB/Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Bidrag till löpande verksamhet liksom till statlig och kommunal verksamhet har låg prioritet. Bidrag lämnas inte till kommersiell verksamhet, ej heller till politisk eller religiös verksamhet. Bidrag 2013 Under 2013 har bidrag om totalt tkr beslutats. Under året har tidigare beviljade bidrag om 253 tkr återförts. Bidragen fördelade per kategori framgår av bilaga 1 till denna årsredovisning. PROJEKT - AKTIVITETER Universitet och högskola 2013 Stiftelsen har via Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola delat ut två forskningspriser på tillsammans kronor. Forskningspris och forskningsstipendier för utvecklingsarbete inom mat- och livsmedelsproduktion 2013 Stiftelsen har - i samråd med Skåneländska Gastronomiska Akademien - delat ut forskningspris och stipendier på sammanlagt kronor till forsknings- eller utvecklingsprojekt inom den sydsvenska mat- och dryckeskulturen. Begreppet mat- och dryckeskultur förstås här i vid mening från livsmedelsproduktion, förädling, handel, transport och matlagning till matens och dryckernas medicinska konsekvenser och måltidens och matens olika kulturella och konstnärliga manifestationer och förståelsen därav. Positiva Projekt - Bidrag till grundskolan läsåret Sparbanksstiftelsen har för fjortonde året i rad lämnat bidrag till projekt i grundskolan. Det har gällt vad vi kallat POSITIVA PROJEKT d v s något som är positivt för skolan och som upplevs positivt och trevligt av eleverna. Projektet har haft som målsättning att främja en positiv livsstil till exempel genom att minska användningen av droger, eller att minska våld och förstörelse i skolan/samhället eller att motverka mobbing, främlingsfientlighet och rasism. Projekten kan även inrikta sig mot en sund livsstil med motion och hälsosam kost. Bidrag har kunnat sökas för hel skolenhet eller för en del t ex årskurs eller klass. Bidragens storlek har varierat mellan och kronor per projekt. Under 2013 har totalt 69 bidrag lämnats på tillsammans kronor. Banken och Skåneleden 2013 Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har för fjortonde året i rad bjudit alla femteklassare inom bankens verksamområde på en dags naturvandring på Skåneleden i Fulltofta och Snogeholms strövområden. Under 2013 vandrade 3492 elever med guide på leden och fick möjlighet att lära sig mer om allemansrätt, vår natur och dess kretslopp. 6

7 Sätt klassen i rörelse, läsåret För tolfte året i rad genomfördes under läsåret en tävling under namnet "Sätt klassen i rörelse" i samarbete med Skånes Skolidrottsförbund. Här gäller det att samla aktivitetspoäng genom att vara fysiskt aktiva. Under våren 2013 engagerades ca 100 skolklasser och totalt delades 64 vinster ut till vinnande klasser, totalt kronor. Ringsjön Runt 2013 För elfte året i rad erbjöds grundskoleelever i årskurs 7-9 att delta kostnadsfritt i det populära motionsloppet för cyklister, Ringsjön Runt. 61 lag skollag deltog med drygt 600 elever, lärare och föräldrar som antog utmaningen. Stiftelsen stod för sammanlagt 22 vinster à kronor som lottades ut. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Skånes Cykelförbund. En dag på Skånes Djurpark 2013 För fjärde året i rad anordnades En dag på Skånes Djurpark, ett projekt i samarbete med Skånes Djurpark. Ca andraklassare och deras lärare tog tillfället i akt och följde med på en utflyktsdag till Skånes Djurpark. Under dagen får barnen möjlighet att mata djur, prata med djurskötare samt lära sig mer om Nordens djur och fauna. Bussresa, guider och aktiviteter under dagen är kostnadsfria för de medverkande klasserna. Ungdomsstipendier inom idrott och kultur 2013 Utvecklingsstipendier för ungdomar inom idrott och kultur är avsedda att ge uppmuntran och stöd till ungdomar som satsar inom sitt område och kan t.ex. användas för någon form av förkovran inom aktuellt område såsom utbildning, kurs eller träningsläger. Under 2013 har 46 stipendier delats ut inom idrott och kultur, totalt kronor. Idrottsledarstipendier Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har, i samarbete med Sparbanksstiftelsen Skåne och Skånes Idrottsförbund, för åttonde året i rad delat ut Idrottsledarstipendier till idrottsledare i bankens verksamhetsområde. Föreningar har fått möjlighet att nominera värdefulla idrottsledare för sina insatser. Den 25 april 2013 hade stiftelserna och Skånes Idrottsförbund glädjen att dela ut totalt 140 stipendier à kronor. För varje stipendium får respektive förening även en check på kronor. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta stod för 110st av de 140 stipendierna. 7

8 STYRELSE Stiftelsens styrelse består av följande ledamöter: Lennart Haglund, Sjöbo, ordförande Kristina Liljerup, Ludvigsborg, vice ordförande Tommy Hall, Hörby, vice ordförande Cisell Eliasson, Höör Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby Jan Kockum, Lund Eva Ramel, Sjöbo Ulla Sjögren, Kågeröd Verkställande tjänsteman i stiftelsen är Nomie Gustafsson. Stiftelsen hade i övrigt en person anställd. Stiftelsen har under 2013 haft tolv protokollförda styrelsesammanträden. HUVUDMÄN Utöver vid årsstämman har information - om stiftelsens verksamhet och om resultatutveckling och aktualiteter inom Färs & Frosta Sparbank AB - lämnats till huvudmännen vid tre tillfällen under året. REVISORER Stiftelsens revisorer är Lindy Persson, Löberöd, Per-Åke Nilsson, Sjöbo och Lars-Göran Nilsson, auktoriserad revisor, Malmö. Revisorsersättare är Torsten Andersson, Eslöv, Anita Alfastorp, Harlösa samt Anita Karlsson, aukt. revisor, Malmö RESULTATDISPOSITION Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkning med kassaflödesanalys och noter. Periodens resultat uppgick till tkr. Styrelsen har av periodens resultat disponerat tkr för bidrag i enlighet med stiftelsens ändamål. Fritt eget kapital uppgår till tkr. KONCERNEN Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ägde vid årets slut 70 % av aktierna, motsvarande en lika stor andel av rösterna i Färs & Frosta Sparbank AB. Därmed är stiftelsen moderstiftelse till detta bolag och skyldig att lämna koncernredovisning. Då Färs & Frosta Sparbank AB upprättar årsredovisning enligt särskild lag för kreditinstitut och tillämpar lagbegränsad IFRS har stiftelsen upprättat en förenklad koncernresultat- och koncernbalansräkning. För mer detaljerad information hänvisas till Färs & Frosta Sparbank AB:s årsredovisning och den notapparat som finns intagen där. 8

9 Resultaträkning Belopp i tkr INTÄKTER Ränteintäkter Aktieutdelning, Färs & Frosta Sparbank Aktieutdelning, Swedbank Summa intäkter KOSTNADER Styrelse och personalkostnader not Övriga förvaltningskostnader not Avskrivning inventarier not Summa kostnader RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT

10 Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier not Aktier i Färs & Frosta Sparbank Aktier i Swedbank, stamaktier Aktier i Swedbank, preferensaktier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bankmedel i Färs & Frosta Sparbank AB Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL och SKULDER Eget kapital not 4 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beslutade ej utbetalda bidrag not Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

11 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: - avskrivning inventarier 0 18 Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier i Swedbank AB Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Beslutade bidrag Återförda bidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Koncernresultaträkning Belopp i tkr Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Rörelseresultat före minoritetsandel och skatt Minoritetsandel Skatter ÅRETS RESULTAT

13 Koncernbalansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPTITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa skulder MINORITET EGET KAPITAL Insatskapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Lämnade bidrag Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser Åtaganden

14 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Stiftelsens tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår. Avskrivningar I resultaträkningen belastas resultat av förvaltning med avskrivningar enligt plan, vilken beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsats använts. Inventarier 20%. Noter Belopp i tkr om inget annat anges. Not 1. Styrelse och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse Huvudmän och valberedning Verkställande tjänsteman Övriga ersättningar Sociala kostnader, (varav pensionskostnader 128 respektive 194) Summa Verkställande tjänsteman i stiftelsen är Nomie Gustafsson. Stiftelsen har i övrigt haft en person anställd. Inga pensionsförpliktelser som ej är skuldförda föreligger för verkställande tjänsteman eller styrelsen. Not 2. Övriga förvaltningskostnader IT-kostnader, data- och telekommunikation Stämma, representation, huvudmannainformation Annonsering, reklam Konferenskostnader m.m Redovisning och revision 1) Lokalkostnader Övriga kostnader Summa

15 1) Arvode och kostnadsersättning till revisorer ingår häri Ernst & Young Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Övriga revisorer Revisionsuppdrag Summa Not 3. Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0-18 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Not 4. Eget kapital Bundet EK Fritt EK Bundet EK Fritt EK Belopp vid årets ingång Årets resultat Årets beslutade bidrag Belopp vid årets utgång

16 Not 5. Beslutade ej utbetalda bidrag/stipendier Näringsliv 100 Kultur Samhällsutveckling 827 Idrott Forskning och högre utbildning Ungdomsverksamhet och skola 980 Samprojekt med banken Övrigt 710 Summa

17 17

18 Revisionsberättelse 18

19 Mandatperioder Vid 2014 års stämma föreligger val av huvudmän och styrelseledamöter enligt nedan: Huvudmän Huvudmän utses i enlighet med vad som anges i stiftelseförordnandet. Huvudmän utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Vid 2014 års stämma föreligger inga omval av huvudmän. Styrelsen Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2015 Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby, Tommy Hall, Hörby och Jan Kockum, Lund. Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2017 Lennart Haglund, Sjöbo, Cisell Eliasson, Höör, Kristina Liljerup, Ludvigsborg, Eva Ramel, Sjöbo och Ulla Sjögren, Kågeröd. Vid 2014 års stämma föreligger inga omval av styrelseledamöter. 19

20 Huvudmän valda av årsstämman t o m årsstämman 2015 t o m årsstämman 2017 Andersson, Claes, Sjöbo Andersson, Gun, Röstånga Assarsson, Ann-Margret, Lövestad Bertilsson, Ingvar, Starrarp Björk, Bertil, Höör Böök, Lars, Eslöv Dagsberg, Karin, Eslöv Eliasson, Cisell, Höör Elmelid, Anneli, Höör Eriksson, Helene, Höör Eriksson, Inga-Kerstin, Södra Sandby Fondell, Bengt, Linderöd Fridh, Jan-Erik, Kävlinge Grönvall, Bengt-Göran, Billeberga Göransson, Roland, Marieholm Hall, Tommy, Hörby Holmquist, Erik, Eslöv Ingelsson, Carina, Kävlinge Jansson, Gunilla, Hörby Jönsson, Eva, Genarp Lindkvist, Kurt, Eslöv Lundgren, Stefan, Blentarp Nilsson, Anna-Karin, Sjöbo Nilsson, Gerd, Kävlinge Nilsson, Mats, Norra Rörum Nilsson, Per-Åke, Sjöbo Odh, Hans-Anders, Lund Olsson, Monica, Höör Olsson, Monica, Sjöbo Orelind, John, Simrishamn Persson, Gert, Eslöv Persson, Kjell Åke, Hörby Persson, Tord, Södra Sandby Sjögren, Ulla, Kågeröd Sonesson, Carl, Staffanstorp Sweder-Thorstensson, Anitha, Staffanstorp Svensson, Lena, Bjärred Thunholm-Andersson, Annika, Eslöv Andersson, Marianne, Hörby Andersson, Thomas, Hörby Andersson, Åsa, Harlösa Axelsson, Birgitta, Torna Hällestad Bengtsson, Britt-Marie, Hörby Bengtsson, Roland, Genarp Bergström, Svante, Harlösa Birgersson, Berit, Kågeröd Bäck, Lisa, Lomma Dahlgren, Ellinor, Höör Ekström, Ingrid, Billeberga Gustafsson, Ingvar, Tomelilla Hallberg, Göran, Sjöbo Hansson, Gunhild, Linderöd Jonasson, Sonya, Sjöbo Jönsson, Fredrik, Svalöv Jönsson, Peter, Malmö Kockum, Jan, Lund Lindqvist, Roland, Furulund Lundström, Berit, Sjöbo Malmström, Jan, Höör Mjöbo, Cathrine, Staffanstorp Olsson, Ann-Britt, Höör Persson, Ingemar, Sjöbo Quist, Thomas, Blentarp Sjöbeck, Bjarne, Eslöv Strid, Torbjörn, Höör Torstensson, Per, Södra Sandby Wulff, Kerstin, Ystad Åberg, Borina, Kävlinge Åkerblom, Hans-Erik, Vollsjö 20

21 Revisorer Ordinarie Persson, Lindy, Löberöd Nilsson, Per-Åke, Sjöbo Nilsson, Lars-Göran, aukt. revisor, Malmö Ersättare Alfastorp, Anita, Harlösa Andersson, Torsten, Eslöv Karlsson, Anita, aukt. revisor, Malmö Valberedning Ordinarie Persson, Kjell Åke, Hörby, ordf Andersson, Gun, Röstånga, vice ordf Bergström, Svante, Harlösa Eriksson, Helene, Höör Hallberg, Göran, Sjöbo Jönsson, Fredrik, Svalöv Nilsson, Gerd, Kävlinge Sweder-Thorstensson, Anitha, Staffanstorp Torstensson, Per, Södra Sandby Ersättare Andersson, Thomas, Hörby Jansson, Gunilla, Hörby Nilsson, Anna-Karin, Sjöbo Strid, Torbjörn, Höör 21

22 Beviljade projekt och bidrag år 2013 Bilaga 1 Belopp i tkr Näringsliv, 9 bidrag på tillsammans 501 Kultur, 36 bidrag på tillsammans Samhällsutveckling, 58 bidrag på tillsammans Idrott, 70 bidrag samt övriga projekt på tillsammans Ungdomsverksamhet och skola, 26 bidrag samt övriga projekt på tillsammans Utbildning, forskning, 3 bidrag på tillsammans Övriga projekt Under året återförda bidrag/stipendier

23 23

24 Box 23, Sjöbo Telefon

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne Årsrapport 2002 Sparbanksstiftelsen Skåne Innehåll 3 Ordföranden har ordet 4 7 Aktuella projekt 8 9 Beviljade anslag 2002 10 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

Årsredovisning 2010. Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31

Årsredovisning 2010. Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31 Årsredovisning 2010 Jordhamn med utsikt över Blå Jungfrun, 31 juli 20:31 2 Årsredovisning 2010 Ölands Bank AB VD:n har ordet 2010 började tungt och det var kämpigt ända fram till sista kvartalet, men sedan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning VD kommentar................................ 4 Sparbanksstämman........................... 6 Fem år i sammandrag......................... 7 Förvaltningsberättelse.........................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Årsredovisning 2012 GodEl

Årsredovisning 2012 GodEl Årsredovisning 2012 GodEl Innehållsförteckning VD-ord GodEl 2 Förvaltningsberättelse 3 Flerårsjämförelse 5 Förslag till vinstdisposition 5 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 6 Resultaträkning

Läs mer

VD har ordet. - vi blickar framåt

VD har ordet. - vi blickar framåt Årsöversikt 2014 1 Innehåll VD har ordet 4 Bildbank för nyfikna 6 En bank med lokalt engagemang 7 Tro, Hopp & Klöver 8 Ung livsstil i Hedemora 9 Det handlar om kärlek 10 Grön Kraft 11 Utdrag ur förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår

ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår ÅRSREDOVISNING 2011 Bankens 160:e verksamhetsår Årsredovisning 2011, Sparbankens 160:e verksamhetsår Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum torsdag den 29 mars 2012 kl 13.00, Pite Havsbad, Piteå. INNEHÅLL

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank.

Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. Sparbanken Lidköping AB Årsredovisning 2012 Det finns en avgörande skillnad mellan banker i allmänhet och Lidköpings egen bank. För oss är det självklart att de resurser och pengar som våra kunder och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer