Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet under verksamhetsåret Ordinarie stämma äger rum onsdagen den 23 april 2014 i Sjöbo. 2

3 Innehåll Ordföranden har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 11 Koncernresultaträkning 12 Koncernbalansräkning 13 Tilläggsupplysningar 14 Noter 14 Revisionsberättelse 18 Mandatperioder 19 Huvudmän 20 Revisorer 21 Valberedning 21 Beviljade bidrag

4 Ordföranden har ordet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har under det gångna året haft förmånen att fortsatt stödja lokala aktörer med kontanta bidrag och därmed förbättrat möjligheterna för en gynnsam samhällsutveckling. Genom breda satsningar med stark lokal förankring skapas förutsättningar för en god tillväxt i Färs & Frostas verksamhetsområde. Stiftelsen har under 2013 använt stora delar av utdelningen från Färs & Frosta Sparbank och Swedbank till att stödja och uppmuntra de människor som bor och verkar inom vårt område. Under 2013 beviljades 23 miljoner kronor i stipendier och bidrag inom näringsliv, kultur, samhällsutveckling, idrott, utbildning och forskning, ungdomsverksamhet och skola. Genom dessa bidrag återinvesterar stiftelsen i det lokala närings- och föreningslivet. Tillsammans med banken genomför stiftelsen också aktiviteter som tusentals personer tar del av varje år. Bland annat har stiftelsen under ett flertal år arrangerat en rad olika skolprojekt för att skapa möjligheter för skolbarn att kostnadsfritt ta del av vår natur och fördjupa sin förståelse och respekt för sin omgivning. Som exempel kan nämnas att under 2013 fick ca 3500 andreklassare spendera en heldag på Skånes Djurpark med upplevelsebaserad pedagogik och lika många femteklassare fick en heldag med vandring på Skåneleden tillsammans med guider. Stiftelsens verksamhet beskrivs närmare i förvaltningsberättelsen. Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas ekonomi är stabil och stärktes väsentligt under Såsom majoritetsägande i Färs & Frosta Sparbank är det mycket tillfredsställande att konstatera att banken levererar ett starkt resultat för verksamhetsåret 2013, med en volymtillväxt som går fortsatt hand i hand med bra lönsamhet. Färs & Frosta Sparbank har nöjda kunder och upplevs som en stark och stabil bank med modern teknik, lokal närvaro, stort engagemang och kompetenta medarbetare. På senare år har samtalen kring sparbankernas framtid inneburit många kontakter med bankkollegor i Skåne samt i övriga delar av landet. Gemensamt för dessa kontakter har varit en ambition att skapa goda förutsättningar att även fortsättningsvis bedriva sparbanksverksamhet med lokal förankring. Sedan ett par år tillbaka har diskussioner kring en gemensam framtid intensifierats med Sparbanken 1826 och under 2013 fattades beslut om samgående. Samtidigt har Swedbank visat intresse för ett köp av Sparbanken Öresund och under hösten 2013 accepterade vi ett erbjudande om köp av kontor inom Färs & Frosta Sparbanks verksamhetsområde. I samband med detta erbjuds Sparbanksstiftelsen Öresund att bli delägare i den nya bank som nu bildas. Det innebär, om affären går i lås och godkänns av berörda myndigeter, att Färs & Frosta Sparbank byter namn till Sparbanken Skåne och får en ny ägarstruktur. De tre lokala sparbanksstiftelserna - Färs & Frosta, 1826 och Öresund - äger 26% vardera och tillsammans 78%. Swedbank minskar därmed sitt ägande till 22%. Det är med stolthet som vi nu går vidare tillsammans och skapar en ny skånsk sparbank. Att den nya banken ska drivas enligt grundläggande sparbanksvärderingar med stark lokal förankring är en självklarhet för alla inblandade parter. Om allt går enligt plan etableras den nya banken redan under våren 2014 och vi ser framtiden an med stor tillförsikt. Lennart Haglund ordförande 4

5 Förvaltningsberättelse BAKGRUND Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bildades av sparbanksstämman 1999 och verksamheten startade med konstituerande styrelsesammanträde Det ursprungliga kapital som tillsköts vid stiftelsens bildande var Färs & Frosta Sparbanks aktieinnehav på aktier i FöreningsSparbanken AB samt ett kontant belopp på kronor avsett att inledningsvis täcka stiftelsens löpande kostnader, jämte aktier i Färs & Frosta Sparbank AB. ÄNDAMÅL Stiftelsen har som ändamål att främja sparsamhet samt att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt medverka till att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på bankmarknaden. Vid sidan om detta primära syfte får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta verkar inom samma geografiska område som Färs & Frosta Sparbank AB. AKTIEINNEHAV Färs & Frosta Sparbank AB, org.nr Stiftelsen innehade vid 2013 års utgång aktier i Färs & Frosta Sparbank AB utgörande 70 % av totala antalet aktier såväl som av antalet röster. Aktierna är bokförda till tkr. Stiftelsen erhöll under 2013 utdelning med totalt tkr på dessa aktier. Swedbank AB Under verksamhetsåret har stiftelsen inköpt ytterligare aktier i Swedbank AB. Stiftelsen innehade vid 2013 års utgång aktier i Swedbank AB. Innehavet utgör 0,31 % av samtliga aktier i Swedbank AB. Aktierna är bokförda till tkr, motsvarande ca 65 kr per aktie. Aktierna hade vid årsskiftet ett marknadsvärde på tkr. Under 2013 erhöll stiftelsen utdelning på sitt aktieinnehav i Swedbank AB med tkr. Föreslagen utdelning som utbetalas 2014 är 10,10 kr per aktie eller totalt tkr för stiftelsen. FÖRVALTNING Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta förvaltar nedannämnda externa fonder: Kerstin och Per Mårtenssons Sjukvårdsfond, Nils-Ingmar Nilssons familjestiftelse, Hulda Nilssons Stiftelse för studerande ungdomar i Hurva, Eduard och Agneta von Seths Minnesfond, Viggo Velinders Minnesfond och Familjen Lindbergs Gravfond. 5

6 BIDRAG Policy Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna ekonomiska bidrag för att främja näringsliv, forskning, samhällsutveckling, utbildning, idrott, ungdomsverksamhet och kultur. Stiftelsen prioriterar projekt: * som inom respektive område syftar till någon form av utveckling * som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål * där sökande anger hur utvärdering kommer att ske * där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt arbete etc.) * som ger goodwill åt Färs & Frosta Sparbank AB/Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Bidrag till löpande verksamhet liksom till statlig och kommunal verksamhet har låg prioritet. Bidrag lämnas inte till kommersiell verksamhet, ej heller till politisk eller religiös verksamhet. Bidrag 2013 Under 2013 har bidrag om totalt tkr beslutats. Under året har tidigare beviljade bidrag om 253 tkr återförts. Bidragen fördelade per kategori framgår av bilaga 1 till denna årsredovisning. PROJEKT - AKTIVITETER Universitet och högskola 2013 Stiftelsen har via Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola delat ut två forskningspriser på tillsammans kronor. Forskningspris och forskningsstipendier för utvecklingsarbete inom mat- och livsmedelsproduktion 2013 Stiftelsen har - i samråd med Skåneländska Gastronomiska Akademien - delat ut forskningspris och stipendier på sammanlagt kronor till forsknings- eller utvecklingsprojekt inom den sydsvenska mat- och dryckeskulturen. Begreppet mat- och dryckeskultur förstås här i vid mening från livsmedelsproduktion, förädling, handel, transport och matlagning till matens och dryckernas medicinska konsekvenser och måltidens och matens olika kulturella och konstnärliga manifestationer och förståelsen därav. Positiva Projekt - Bidrag till grundskolan läsåret Sparbanksstiftelsen har för fjortonde året i rad lämnat bidrag till projekt i grundskolan. Det har gällt vad vi kallat POSITIVA PROJEKT d v s något som är positivt för skolan och som upplevs positivt och trevligt av eleverna. Projektet har haft som målsättning att främja en positiv livsstil till exempel genom att minska användningen av droger, eller att minska våld och förstörelse i skolan/samhället eller att motverka mobbing, främlingsfientlighet och rasism. Projekten kan även inrikta sig mot en sund livsstil med motion och hälsosam kost. Bidrag har kunnat sökas för hel skolenhet eller för en del t ex årskurs eller klass. Bidragens storlek har varierat mellan och kronor per projekt. Under 2013 har totalt 69 bidrag lämnats på tillsammans kronor. Banken och Skåneleden 2013 Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har för fjortonde året i rad bjudit alla femteklassare inom bankens verksamområde på en dags naturvandring på Skåneleden i Fulltofta och Snogeholms strövområden. Under 2013 vandrade 3492 elever med guide på leden och fick möjlighet att lära sig mer om allemansrätt, vår natur och dess kretslopp. 6

7 Sätt klassen i rörelse, läsåret För tolfte året i rad genomfördes under läsåret en tävling under namnet "Sätt klassen i rörelse" i samarbete med Skånes Skolidrottsförbund. Här gäller det att samla aktivitetspoäng genom att vara fysiskt aktiva. Under våren 2013 engagerades ca 100 skolklasser och totalt delades 64 vinster ut till vinnande klasser, totalt kronor. Ringsjön Runt 2013 För elfte året i rad erbjöds grundskoleelever i årskurs 7-9 att delta kostnadsfritt i det populära motionsloppet för cyklister, Ringsjön Runt. 61 lag skollag deltog med drygt 600 elever, lärare och föräldrar som antog utmaningen. Stiftelsen stod för sammanlagt 22 vinster à kronor som lottades ut. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Skånes Cykelförbund. En dag på Skånes Djurpark 2013 För fjärde året i rad anordnades En dag på Skånes Djurpark, ett projekt i samarbete med Skånes Djurpark. Ca andraklassare och deras lärare tog tillfället i akt och följde med på en utflyktsdag till Skånes Djurpark. Under dagen får barnen möjlighet att mata djur, prata med djurskötare samt lära sig mer om Nordens djur och fauna. Bussresa, guider och aktiviteter under dagen är kostnadsfria för de medverkande klasserna. Ungdomsstipendier inom idrott och kultur 2013 Utvecklingsstipendier för ungdomar inom idrott och kultur är avsedda att ge uppmuntran och stöd till ungdomar som satsar inom sitt område och kan t.ex. användas för någon form av förkovran inom aktuellt område såsom utbildning, kurs eller träningsläger. Under 2013 har 46 stipendier delats ut inom idrott och kultur, totalt kronor. Idrottsledarstipendier Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har, i samarbete med Sparbanksstiftelsen Skåne och Skånes Idrottsförbund, för åttonde året i rad delat ut Idrottsledarstipendier till idrottsledare i bankens verksamhetsområde. Föreningar har fått möjlighet att nominera värdefulla idrottsledare för sina insatser. Den 25 april 2013 hade stiftelserna och Skånes Idrottsförbund glädjen att dela ut totalt 140 stipendier à kronor. För varje stipendium får respektive förening även en check på kronor. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta stod för 110st av de 140 stipendierna. 7

8 STYRELSE Stiftelsens styrelse består av följande ledamöter: Lennart Haglund, Sjöbo, ordförande Kristina Liljerup, Ludvigsborg, vice ordförande Tommy Hall, Hörby, vice ordförande Cisell Eliasson, Höör Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby Jan Kockum, Lund Eva Ramel, Sjöbo Ulla Sjögren, Kågeröd Verkställande tjänsteman i stiftelsen är Nomie Gustafsson. Stiftelsen hade i övrigt en person anställd. Stiftelsen har under 2013 haft tolv protokollförda styrelsesammanträden. HUVUDMÄN Utöver vid årsstämman har information - om stiftelsens verksamhet och om resultatutveckling och aktualiteter inom Färs & Frosta Sparbank AB - lämnats till huvudmännen vid tre tillfällen under året. REVISORER Stiftelsens revisorer är Lindy Persson, Löberöd, Per-Åke Nilsson, Sjöbo och Lars-Göran Nilsson, auktoriserad revisor, Malmö. Revisorsersättare är Torsten Andersson, Eslöv, Anita Alfastorp, Harlösa samt Anita Karlsson, aukt. revisor, Malmö RESULTATDISPOSITION Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkning med kassaflödesanalys och noter. Periodens resultat uppgick till tkr. Styrelsen har av periodens resultat disponerat tkr för bidrag i enlighet med stiftelsens ändamål. Fritt eget kapital uppgår till tkr. KONCERNEN Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ägde vid årets slut 70 % av aktierna, motsvarande en lika stor andel av rösterna i Färs & Frosta Sparbank AB. Därmed är stiftelsen moderstiftelse till detta bolag och skyldig att lämna koncernredovisning. Då Färs & Frosta Sparbank AB upprättar årsredovisning enligt särskild lag för kreditinstitut och tillämpar lagbegränsad IFRS har stiftelsen upprättat en förenklad koncernresultat- och koncernbalansräkning. För mer detaljerad information hänvisas till Färs & Frosta Sparbank AB:s årsredovisning och den notapparat som finns intagen där. 8

9 Resultaträkning Belopp i tkr INTÄKTER Ränteintäkter Aktieutdelning, Färs & Frosta Sparbank Aktieutdelning, Swedbank Summa intäkter KOSTNADER Styrelse och personalkostnader not Övriga förvaltningskostnader not Avskrivning inventarier not Summa kostnader RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS RESULTAT

10 Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier not Aktier i Färs & Frosta Sparbank Aktier i Swedbank, stamaktier Aktier i Swedbank, preferensaktier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bankmedel i Färs & Frosta Sparbank AB Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL och SKULDER Eget kapital not 4 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Beslutade ej utbetalda bidrag not Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

11 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: - avskrivning inventarier 0 18 Skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapitalet Minskning (+)/ökning (-) av kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier i Swedbank AB Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Beslutade bidrag Återförda bidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

12 Koncernresultaträkning Belopp i tkr Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Rörelseresultat före minoritetsandel och skatt Minoritetsandel Skatter ÅRETS RESULTAT

13 Koncernbalansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Aktuell skattefordran Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPTITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar Summa skulder MINORITET EGET KAPITAL Insatskapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Lämnade bidrag Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser Åtaganden

14 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Stiftelsens tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår. Avskrivningar I resultaträkningen belastas resultat av förvaltning med avskrivningar enligt plan, vilken beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsats använts. Inventarier 20%. Noter Belopp i tkr om inget annat anges. Not 1. Styrelse och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse Huvudmän och valberedning Verkställande tjänsteman Övriga ersättningar Sociala kostnader, (varav pensionskostnader 128 respektive 194) Summa Verkställande tjänsteman i stiftelsen är Nomie Gustafsson. Stiftelsen har i övrigt haft en person anställd. Inga pensionsförpliktelser som ej är skuldförda föreligger för verkställande tjänsteman eller styrelsen. Not 2. Övriga förvaltningskostnader IT-kostnader, data- och telekommunikation Stämma, representation, huvudmannainformation Annonsering, reklam Konferenskostnader m.m Redovisning och revision 1) Lokalkostnader Övriga kostnader Summa

15 1) Arvode och kostnadsersättning till revisorer ingår häri Ernst & Young Revisionsuppdrag Övriga uppdrag Övriga revisorer Revisionsuppdrag Summa Not 3. Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar 0-18 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde 0 0 Not 4. Eget kapital Bundet EK Fritt EK Bundet EK Fritt EK Belopp vid årets ingång Årets resultat Årets beslutade bidrag Belopp vid årets utgång

16 Not 5. Beslutade ej utbetalda bidrag/stipendier Näringsliv 100 Kultur Samhällsutveckling 827 Idrott Forskning och högre utbildning Ungdomsverksamhet och skola 980 Samprojekt med banken Övrigt 710 Summa

17 17

18 Revisionsberättelse 18

19 Mandatperioder Vid 2014 års stämma föreligger val av huvudmän och styrelseledamöter enligt nedan: Huvudmän Huvudmän utses i enlighet med vad som anges i stiftelseförordnandet. Huvudmän utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Vid 2014 års stämma föreligger inga omval av huvudmän. Styrelsen Styrelsens ledamöter väljs av stämman för en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2015 Inga-Kerstin Eriksson, Södra Sandby, Tommy Hall, Hörby och Jan Kockum, Lund. Styrelseledamöter valda av årsstämman t o m 2017 Lennart Haglund, Sjöbo, Cisell Eliasson, Höör, Kristina Liljerup, Ludvigsborg, Eva Ramel, Sjöbo och Ulla Sjögren, Kågeröd. Vid 2014 års stämma föreligger inga omval av styrelseledamöter. 19

20 Huvudmän valda av årsstämman t o m årsstämman 2015 t o m årsstämman 2017 Andersson, Claes, Sjöbo Andersson, Gun, Röstånga Assarsson, Ann-Margret, Lövestad Bertilsson, Ingvar, Starrarp Björk, Bertil, Höör Böök, Lars, Eslöv Dagsberg, Karin, Eslöv Eliasson, Cisell, Höör Elmelid, Anneli, Höör Eriksson, Helene, Höör Eriksson, Inga-Kerstin, Södra Sandby Fondell, Bengt, Linderöd Fridh, Jan-Erik, Kävlinge Grönvall, Bengt-Göran, Billeberga Göransson, Roland, Marieholm Hall, Tommy, Hörby Holmquist, Erik, Eslöv Ingelsson, Carina, Kävlinge Jansson, Gunilla, Hörby Jönsson, Eva, Genarp Lindkvist, Kurt, Eslöv Lundgren, Stefan, Blentarp Nilsson, Anna-Karin, Sjöbo Nilsson, Gerd, Kävlinge Nilsson, Mats, Norra Rörum Nilsson, Per-Åke, Sjöbo Odh, Hans-Anders, Lund Olsson, Monica, Höör Olsson, Monica, Sjöbo Orelind, John, Simrishamn Persson, Gert, Eslöv Persson, Kjell Åke, Hörby Persson, Tord, Södra Sandby Sjögren, Ulla, Kågeröd Sonesson, Carl, Staffanstorp Sweder-Thorstensson, Anitha, Staffanstorp Svensson, Lena, Bjärred Thunholm-Andersson, Annika, Eslöv Andersson, Marianne, Hörby Andersson, Thomas, Hörby Andersson, Åsa, Harlösa Axelsson, Birgitta, Torna Hällestad Bengtsson, Britt-Marie, Hörby Bengtsson, Roland, Genarp Bergström, Svante, Harlösa Birgersson, Berit, Kågeröd Bäck, Lisa, Lomma Dahlgren, Ellinor, Höör Ekström, Ingrid, Billeberga Gustafsson, Ingvar, Tomelilla Hallberg, Göran, Sjöbo Hansson, Gunhild, Linderöd Jonasson, Sonya, Sjöbo Jönsson, Fredrik, Svalöv Jönsson, Peter, Malmö Kockum, Jan, Lund Lindqvist, Roland, Furulund Lundström, Berit, Sjöbo Malmström, Jan, Höör Mjöbo, Cathrine, Staffanstorp Olsson, Ann-Britt, Höör Persson, Ingemar, Sjöbo Quist, Thomas, Blentarp Sjöbeck, Bjarne, Eslöv Strid, Torbjörn, Höör Torstensson, Per, Södra Sandby Wulff, Kerstin, Ystad Åberg, Borina, Kävlinge Åkerblom, Hans-Erik, Vollsjö 20

21 Revisorer Ordinarie Persson, Lindy, Löberöd Nilsson, Per-Åke, Sjöbo Nilsson, Lars-Göran, aukt. revisor, Malmö Ersättare Alfastorp, Anita, Harlösa Andersson, Torsten, Eslöv Karlsson, Anita, aukt. revisor, Malmö Valberedning Ordinarie Persson, Kjell Åke, Hörby, ordf Andersson, Gun, Röstånga, vice ordf Bergström, Svante, Harlösa Eriksson, Helene, Höör Hallberg, Göran, Sjöbo Jönsson, Fredrik, Svalöv Nilsson, Gerd, Kävlinge Sweder-Thorstensson, Anitha, Staffanstorp Torstensson, Per, Södra Sandby Ersättare Andersson, Thomas, Hörby Jansson, Gunilla, Hörby Nilsson, Anna-Karin, Sjöbo Strid, Torbjörn, Höör 21

22 Beviljade projekt och bidrag år 2013 Bilaga 1 Belopp i tkr Näringsliv, 9 bidrag på tillsammans 501 Kultur, 36 bidrag på tillsammans Samhällsutveckling, 58 bidrag på tillsammans Idrott, 70 bidrag samt övriga projekt på tillsammans Ungdomsverksamhet och skola, 26 bidrag samt övriga projekt på tillsammans Utbildning, forskning, 3 bidrag på tillsammans Övriga projekt Under året återförda bidrag/stipendier

23 23

24 Box 23, Sjöbo Telefon

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning för SparbanksstiftelSEN Färs & frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2012. Sida 1

Sparbanksstiftelsen Färs Frosta. Årsredovisning 2012. Sida 1 Årsredovisning 2012 Sida 1 1 Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Organisationsnummer 848001-1926 Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta får härmed avge årsredovisning för stiftelsens

Läs mer

Årsredovisning för. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Årsredovisning för. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Årsredovisning Färs & Frosta 2010 Sida 1 1 Sparbanksstiftelsen Färs Frosta Årsredovisning för för Sparbanksstiftelsen Färs Färs && Frosta Frosta Organisationsnummer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BAKGRUND

SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BAKGRUND SAMMANDRAG ÅRSREDOVISNING 2006 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BAKGRUND Sparbanksstiftelsen Söderhamn bildades i samband med att Söderhamns Sparbank år 1998 ombildades till bankaktiebolag. Samma år förvärvades

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

I början av 199 0-talet pågick en aktiv strukturförändring i den svenska sparbankssektorn. Förändringen innebar att elva stora regionsparbanker ombildades från sparbank till bankaktiebolag. Under andra

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer