Slutbetänkande av kultursamverkansutredningen SOU 2010:34 PÅ VÄG MOT NY ROLL överväganden och förslag om Riksutställningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutbetänkande av kultursamverkansutredningen SOU 2010:34 PÅ VÄG MOT NY ROLL överväganden och förslag om Riksutställningar"

Transkript

1 Dnr: R Ert: Ku2010/882/KV YTTRANDE Kulturdepartementet Stockholm Slutbetänkande av kultursamverkansutredningen SOU 2010:34 PÅ VÄG MOT NY ROLL överväganden och förslag om Riksutställningar Remissinstans Riksutställningar Sammanfattning Riksutställningar är i sin helhet positiva till såväl utredningens ursprungliga syfte, nämligen att ge förbättrade möjligheter att utveckla utställningsmediet i hela landet så att besökare har möjlighet att möta utställningar av hög kvalitet, som merparten av utredarens överväganden och förslag. Våra viktigaste ställningstaganden och invändningar kan, i samma ordning som de tas upp i slutbetänkandet, sammanfattas som följer; Riksutställningar tillstyrker utredarens slutsats att Riksutställningar, som självständig myndighet, har förutsättningar att utvecklas som nationell, strategisk, (i bemärkelsen analyserande, evaluerande och formerande), resurs för museer och andra utställare. Riksutställningar är positiva till utvecklandet av urvals- och arbetsmodeller i syfte att i än högre grad kunna avpassa verksamhetens inriktning till sektorns behov. Resonemang om former för detta förs redan och redovisas för på sidan tre. Angående privata aktörer som inom olika områden erbjuder tjänster inom utställningsfrågor är det Riksutställningars mening att den viktigaste uppgiften för Riksutställningar inte ligger i att tillhandahålla likartade fristående tjänster.

2 Riksutställningar bör vara en strategisk part, som genom bland annat kompetensmässigt stöd, exempelvis vad gäller kunskapsutveckling inom utställningspedagogik, teknikanvändning samt internationell omvärldsbevakning och analys erbjuder tjänster som stödjer kulturproducenter att i högre grad verka mot de kulturpolitiska målen. Riksutställningar är positiva till att fortsätta styra verksamheten mot att i första hand bistå sektorn med tekniskt stöd, kunskapsuppbyggnad och omvärldsanalys, samt att främja samordning mellan aktörer inom utställningssektorn. Riksutställningar vill understryka faran i att försöka särskilja alla former av utställningsproduktion från det som refereras till som bland annat tekniskt stöd och kunskapsuppbyggnad. Delvis eftersom produktion i olika former är en naturlig del av merparten av det stöd som efterfrågas och delvis en grundförutsättning för att kunskap ska kunna utvinnas och byggas. Vår erfarenhet visar att utvecklingen av utställningsmediet måste utgå från en helhetssyn där innehåll och form, pedagogik, teknik och kommunikation går hand i hand. Rörande utredarens förslag till ändringar i instruktion och regleringsbrev vill Riksutställningar fästa uppmärksamhet på hur dessa på ett icke tillfredställande sätt överensstämmer med utredarens resonemang och överväganden i övrig text. Vi kommer därför ge förslag på förtydliganden. Riksutställningar anser även att myndigheten, som nationell strategisk part, bör finnas med i det samverkansråd som föreslås i delbetänkandet Spela samman, SOU 2010:11. Riksutställningar tillstyrker utredningens uppfattning om att en analys av samtidskonstområdet, i syfte att kunna bedriva en långsiktig verksamhet inom detta, är nödvändig. Med hänvisning till utredarens resonemang om den låga andelen utställare som gör utställningar för barn eller som medverkat i satsningen Skapande skola, skulle Riksutställningar, med lång erfarenhet av utställningar för barn och unga, kunna vara en rådgivande och samverkande part för att utveckla denna del av utställningssektorn. Skapande skola innehåller även en kunskapssyn och intentioner som i sig är ett utvecklingsområde för utställningsmediet. Riksutställningar tillstyrker utredarens förslag om att myndigheten skulle kunna ha en roll i det arbete som görs för att utveckla former för hur kulturarv kan presenteras på internet såväl som genom andra digitala media. Riksutställningar förutsätter dock att ett sådant uppdrag kopplas till befintliga uppdrag inom området. Utförligare ställningstaganden och invändningar, samt skälen till dessa redovisas för under respektive avsnitt. 2

3 Kapitel 5: Överväganden om Riksutställningars verksamhetsform Avsnitt 5.1 Riksutställningars verksamhetsform I kapitlet med överväganden om Riksutställningars verksamhetsform tillstyrker Riksutställningar utredarens slutsats om att Riksutställningar, som självständig myndighet, inom ramen för samverkansmodellen, bör fortsätta utvecklas som nationell strategisk resurs för museer och andra utställare. Skälen för detta är delvis de behov av stöd och samordning för museer och utställare som redovisas för i Kultursamverkansutredningen, men vår omvärldsanalys och behovsinventering visar även på vikten av att ha en strategisk och kvalitativ resurs, som utifrån ett nationellt perspektiv, kan öka effekten av museernas och andra utställares arbete i riktning mot de kulturpolitiska målen. Stöd till utställningsnätverk Angående stöd till utställningsnätverk är Riksutställningar också positiva till att kunna fortsätta utvecklandet av urvals- och arbetsmodeller som syftar till att i än högre grad kunna avpassa verksamheten till sektorns behov. En sådan modell skulle till exempel kunna vara det bransch- och kompetensråd som Riksutställningar skissat på sedan våren Rådet skulle i det förslaget bestå av personer verksamma inom olika intresseorganisationer som exempelvis Riksförbundet Sveriges Museer, Länsmuseernas samarbetsråd, FUISM, Forum för utställare, Sveriges kommuner och landsting, med flera. Från Riksutställningar bör exempelvis konceptuella, pedagogiska, kommunikativa och tekniska kompetensområden samt projektledning finnas representerade. Det är även tänkbart att enskilda personer (som ej företräder en organisation) från sektorn kan komma ifråga, liksom företrädare för aktörer i civilsamhället. Vad gäller skapandet av ett produktions- och arrangörsnätverk för vandringsutställningar har Riksutställningar, förutom att titta närmare på organisationen för Dansnät Sverige, även inlett en dialog med Sveriges konstkonsulenter om hur Riksutställningar i samverkan med dessa skulle kunna utgöra katalysator för samverkan och även för samproduktioner mellan landets regioner. Riksutställningar kan förutom att fungera som samordnande part, i likhet med det nyttjande av lokaler som utredningen föreslår och beskriver i avsnitt 6.1.2, här även erbjuda betydande möjligheter för gemensamma produktioner i och med de unika lokalerna i Visby. Här finns förutsättningar för processer som integrerar olika typer av produktion med kunskapande, prototypframställningar, kunskapsutbyte och tester. En verksamhet som med fördel kan ske i samverkan med universitet, högskolor och andra utbildnings- och forskningsinstitutioner vars verksamhet rör liknande frågor. En produktions- och arrangörsnätverk bör få ett ekonomiskt stöd och en liknande subventioneringsmodell som den för Dansnät Sverige. Andra samordande och stödjande roller för Riksutställningar skulle även kunna vara som värd för KOP Nätverket för konst och publikfrågor eller som ägare av en webbplats som genom exempelvis rum för seminarier, bloggar, forum, kalendarier, länkregister, och omvärldsbevakning med mera kan stödja och förenkla utställares arbete. En webbplats med denna ambition är just nu under uppbyggnad, och projektet genomförs i samverkan med bland andra Riksförbundet Sveriges Museer 3

4 och utifrån en kartläggning av såväl interna som externa behov. Denna webbplats kommer också ersätta den befintliga Angående det som utredaren antecknat om privata aktörer som inom olika områden erbjuder tjänster inom utställningsfrågor är Riksutställningar positiva till den utveckling som beskrivs. Riksutställningars roll som nationell strategisk myndighet med uppdraget att främja utvecklingen av utställningsmediet i hela landet så att besökare har möjlighet att möta utställningar av hög kvalitet handlar dock om något annat. Här är den viktigaste uppgiften för Riksutställningar inte att tillhandahålla likartade fristående tjänster som de privata aktörerna gör inom exempelvis teknik eller innehållsfrågor, utan snarare om att bedriva kunskapsuppbyggnad, omvärldsanalys och utvecklingsarbete, bistå med expertstöd inom utställningsmediet samt främja samordning inom musei- och utställningssektorn. Missionen ligger i att erbjuda tjänster som stödjer kulturproducenter att i högre grad verka mot de kulturpolitiska målen inte i att tjäna pengar eller ta marknadsandelar från privata aktörer. 4

5 Kapitel 6: Ett förändrat uppdrag för Riksutställningar Riksutställningar tillstyrker det som utredaren presenterar i sammanfattningen för kapitel sex. Det finns dock i texten en tydlighet i beskrivningen av Riksutställningars roll som faller bort när förslagen på ändringar i myndighetens instruktion sedan presenteras. Som känt av det kartläggningsarbete som föregått kultursamverkansutredningens slutbetänkande råder en, inom sektorn, i hög grad fragmenterad bild av både behov och önskemål inom det område som Riksutställningar verkar. En tydligare instruktion vad gäller myndighetens roll är därför av vikt för förankringen av det arbete som myndigheten framöver kommer bli ålagd att sköta. Riksutställningar kommer i denna remiss därför lämna förslag på ny instruktion för myndigheten. Avsnitt 6.1 Riksutställningars nya uppdrag Riksutställningar är positiva till att fortsätta styra verksamheten mot att i första hand inrikta denna på att bistå med tekniskt stöd, kunskapsuppbyggnad och omvärldsanalys, samt att främja samordning mellan aktörer inom utställningssektorn. Vad gäller, de i flera sammanhang, återkommande resonemangen om Riksutställningars egeninitierade utställningsproduktion behövs dock en rad förtydliganden. Vad gäller produktion i vid bemärkelse vill Riksutställningar även understryka faran i att försöka särskilja alla former av utställningsproduktion ifrån det som i betänkandet refereras till som bland annat tekniskt stöd och kunskapsuppbyggnad i syfte att utesluta produktion. Skälen för detta är delvis att produktion i olika former är en naturlig del av merparten av det stöd som efterfrågas och delvis att produktion är en grundförutsättning för att kunskap ska kunna utvinnas och byggas. Vår erfarenhet fastslår även att utvecklingen av utställningsmediet måste utgå från en helhetssyn där innehåll och form, pedagogik, teknik, kommunikation och praktiska lärdomar går hand i hand. Riksutställningars målsättning bör, med hänvisning till vår roll som strategisk resurs, även vara att prioritera samarbeten och aktiviteter som på olika sätt leder till att utställningsmediet kan utvecklas och att utställare i högre grad uppfyller de kulturpolitiska målen. Detta kan vara genom utbildningar, tester, utvecklingsarbete, omvärldsanalys, och samordning med mera. Men även genom utställningsprojekt som exempelvis Resan fram och tillbaka. I Resan fram och tillbaka utforskar parterna Statens Historiska Museer och Riksutställningar metoden att använda målgruppen som rådgivare för utvecklandet av utställningens innehåll, pedagogik och teknik. Detta är i sig inget unikt, men i detta fall är målgruppen barn i åldrarna 6 till 11 år! Hur processerna utvecklas dokumenteras och tillgängliggörs sedan löpande genom bland annat en blogg. Utställningsprojektet Resan fram och tillbaka kopplar också samman museiorganisationer, konstutövare, näringsliv samt forskning och utbildning exempelvis spelutvecklingsutbildningen på Högskolan på Gotland. I den fysiska produktionen ställs parterna sedan inför konkreta utmaningar inom bland annat utvecklad användning av RFID och Augmented Reality områden med stor potential för att utveckla utställningsmediet tekniskt. Resursfördelningen mellan det som i årsredovisningen hittills redovisats som antingen kunskapsutveckling eller vandringsutställningar kommer med ett nytt uppdrag att kunna omfördelas till att på sikt bara redovisas för som olika aktiviteter 5

6 med syfte att utveckla utställningsmediet. Precis som utredaren delvis redan redovisat för i avsnitt 6.2 finns, i enlighet med det nuvarande uppdraget, dock flera pågående samarbetsprojekt att ta hänsyn till. Det längsta ekonomiska åtagandet sträcker sig till och med årsslutet 2013 då turnéperioden av Resan fram och tillbaka avslutas. Detta innebär att resursomfördelningen måste ske gradvis. Avsnitt Ändringar i Riksutställningars instruktion I Kultursamverkansutredningens slutbetänkande SOU 2010:34 konstaterar man att Riksutställningar som självständig myndighet, inom ramen för samverkansmodellen, bör fortsätta utvecklas som nationell strategisk resurs för museer och andra utställare. Uppdraget måste också kopplas till de övergripande målen med kulturpolitiken samt ambitionen att ge staten en mer strategisk roll för att främja ett rikt kulturutbud i hela landet. Syftet är att utveckla utställningsmediet i hela landet så att besökare har möjlighet att möta utställningar av hög kvalitet. I kapitel 6 föreslås Riksutställningar således i första hand inrikta sin verksamhet på att bistå med tekniskt stöd, kunskapsuppbyggnad och omvärldsanalys samt att främja samordning mellan aktörer inom musei- och utställningssektorn. Inom samtidskonstområdet föreslås Riksutställningar även, med hänsyn till en svag infrastruktur, behålla sitt uppdrag och att man inom detta fortsätter att bedriva en viss utställningsproduktion i samverkan med andra. När förslagen till ändringar i Riksutställningars instruktion sedan presenteras blir rollen dock mer oklar. Att bistå med omvärldsanalys samt främja samordning har helt eller delvis fallit bort. Att bistå med kunskapsuppbyggnad, vilket innebär att kunskap också genereras har övergått till att endast förmedla kunskaper och tekniskt stöd har förändrats till att erbjuda tekniska tjänster. Myndigheten föreslås även vända sig till målgruppen utställningsarrangörer vilket hos Riksutställningar väcker frågor om vem eller vilka som anses vara producenter och varför samarbete med utvecklingsfokus inte bör ske även där? I riktning med den roll som kultursamverkansutredningen föreslår och Riksutställningars bedömning av vad som ger bästa förutsättningar för att utveckla utställningsmediet i hela landet samt för att skapa tydlighet kring Riksutställningars framtida roll och uppdrag föreslås följande instruktion för myndigheten: Förslag till instruktion för Riksutställningar 1 Riksutställningar har som nationell strategisk myndighet uppdraget att främja utvecklingen av utställningsmediet i hela landet så att besökare har möjlighet att möta utställningar av hög kvalitet. 2 Myndigheten ska: 1. Bedriva kunskapsuppbyggnad, omvärldsanalys och utvecklingsarbete 2. Bistå med expertstöd inom utställningsmediet 3. Främja samordning inom musei- och utställningssektorn 4. Samverka med utställningssektorn samt utbildnings- och forskningsinstitutioner. 2a Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:749). 3 Riksutställningar ska i sin verksamhet prioritera samtidskonstområdets utveckling i landet genom utställningssamarbeten och stöd till utställningsaktörer samt barn och ungdom. 6

7 Efter detta fortsätter förslagsvis instruktionen likalydande de paragrafer som återfinns från 3 och framåt i nuvarande förordning (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar. Vidare bör den roll som kultursamverkansutredningen föreslår också innebära att Riksutställningar ska ingå i det samverkansråd som föreslås i delbetänkandet Spela samman, SOU 2010:11. Beträffande samtidskonstområdet, som tidigare funnits med som en prioritering i myndighetens regleringsbrev, tillstyrker Riksutställningar utredningens uppfattning om att en analys av samtidskonstområdet, i syfte att kunna bedriva en långsiktig verksamhet inom detta, är nödvändig. Även inom samtidskonstområdet bör Riksutställningar ha en strategisk roll som utifrån den analys som görs syftar till att utveckla denna infrastruktur mer än att endast kompensera dess eventuella svagheter. De fullskaliga produktionerna av vandringsutställningar som kan bli aktuella bör också följa samma övergripande syfte som resten av Riksutställningars verksamhet det vill säga att utveckla utställningsmediet i hela landet så att besökare har möjlighet att möta utställningar av hög kvalitet. Som en av initiativtagarna till Nätverket Konst och Publik (KOP) ser Riksutställningar även en framtid som värd för nätverket och dess fortsatta aktiviteter. Ett utvecklat samarbete med landets konstkonsulenter kan även vara en tänkbar väg för att genom deras arbete stödja och främja den samtida konstens utveckling och spridning. I samband med Konstkonsulenterna i Sveriges möte den 14 september ställde Riksutställningar också frågor till konstkonsulenterna angående hur Riksutställningar skulle kunna vara en resurs och ett stöd i deras arbete med att stärka samtidskonsten i länen, i regionerna såväl som nationellt. Den respons vi hittills tagit del av visar behov av olika former av fortbildningssatsningar för såväl konstkonsulenterna själva som för kulturtjänstemän och kulturförmedlare. Avsnitt Ändringar i Riksutställningars regleringsbrev Som framkommer av Riksutställningars förslag till instruktion tidigare i detta remissvar rekommenderar Riksutställningar att prioriteringarna rörande barn och unga samt samtidskonstområdet lyfts till den mer långsiktiga instruktionen. Resterade mål och återrapportering från nuvarande regleringsbrev måste givetvis också förändras på ett flertal punkter i och med att myndighetens roll blir en annan. Dagens mestadels kvantitativa återrapporteringskrav bör i framtiden också övergå till att uppmuntra en kvalitativ redovisning med tydliga kopplingar till uppdraget. Rörande det särskilda uppdraget om att utveckla och sprida kunskap om digital förmedling av kulturarvet bedömer Riksutställningar förslaget som otillräckligt underbyggt. Riksutställningar är positiva till att ha en roll i detta arbete och vara en värdefull part i den nationella strategin för digitalisering av kulturarvet, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Utredaren nämner dock inga andra aktörer eller uppdrag inom området och på så sätt saknas också kopplingen till dessa. Riksutställningar efterfrågar därför en grundligare klartläggning av området innan nya uppdrag inom detta tilldelas. Uppdraget som rörande samverkan med de regionala museerna och det utåtriktade och pedagogiska arbetet bör fortsättningsvis finnas inbegripet i myndighetens uppdrag att främja utvecklingen av utställningsmediet så som föreslaget på sidan sju i detta remissvar. De samverkansformer som föreslås för den nya instruktionen har, inom ramen för det övergripande uppdraget, också en större bredd än att bara omfatta exempelvis museer och andra kulturinstitutioner. 7

8 Avsnitt 6.2 Resurs- kompetens- och lokalbehov Riksutställningar tillstyrker kultursamverkansutredningens bedömning om att det till stora delar finns lämplig kompetens för ett nytt uppdrag inom organisationen. Inom vissa områden behöver myndigheten dock prioritera olika former av kompetensutveckling i och med att inriktningen på befintliga tjänster kan komma att förändras. Avslutningsvis vill Riksutställningar även tillstyrka utredningens förslag om att öka användandet av verkstadslokaler och projektrum som bas för utvecklingsarbete, workshops, utbildningar, kunskapsuppbyggnad och testverksamhet i samverkan med utställare, utbildnings- och forskningsinstitutioner med flera. Viktigt att komma ihåg är dock att det inte alltid kommer finnas utrymme för dessa parter att, till lokalkostnaderna, bidra i önskvärd ekonomisk omfattning. För Riksutställningar Eva Lundqvist Vikarierande Generaldirektör Eric Fugeläng Kommunikationsansvarig 8

Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Ny museipolitik (SOU 2015:89) YTTRANDE Vårt dnr: 15/06257 2016-03-11 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Louise Andersson Kulturdepartementet 13 33 Stockholm Ny museipolitik (SOU 2015:89) Sammanfattning SKL avstyrker förslaget

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 34 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/372/KA Ku2013/1897/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Datum Dnr Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik Kulturnämnden Karl-Magnus Lenntorp Utvecklare kulturarv 040-675 37 32 Karl.M.Lenntorp@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-29 Dnr 1504021 1 (5) Kulturnämnden Remiss. Betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Betänkandet SOU2015:88 Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (dnr Ku2015/02481/KL)

Betänkandet SOU2015:88 Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (dnr Ku2015/02481/KL) Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ert dnr. Ku2015/02481/KL Vårt dnr. R15 282 Kopia till ku.remissvar@regeringskansliet.se YTTRANDE Betänkandet SOU2015:88 Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur,

Läs mer

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg

Digikult, Göteborg 2015-03-25. Digisam Johanna Berg Digikult, Göteborg 2015-03-25 Digisam Johanna Berg Digisam ska Presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och arkiv som ska främja prioriteringar inom digitaliseringsarbetet

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69. Svar på remiss från Kulturdepartementet

En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69. Svar på remiss från Kulturdepartementet Sida 1 (7) 2017-02-17 Handläggare Marion Hauge-Lindberg Telefon: 08 508 31 841 Till Kulturnämnden 2017-03-07 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Print Visby 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Riksutställningar ska enligt regleringsbrev för budgetåret 2011 utforma en strategi för sin barn- och

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

ESV invänder däremot mot några av utredningens författningsförslag:

ESV invänder däremot mot några av utredningens författningsförslag: 1/5 Remissvar Datum Ert datum 2016-03-08 2015-11-26 Kulturdepartementet ESV dnr Er beteckning 3.4-1091/2015 Ku2015/02515/KL Handläggare Elisabeth Perntz 103 33 Stockholm Betänkande Ny museipolitik (SOU

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-05-12 1.4.1-2015-137 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Inledande synpunkter. Tel

Inledande synpunkter. Tel 1 2009-10-21 Vår referens: Annika Åkerberg Tel. 070-745 37 38 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar gällande delbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Främja, Skydda, Övervaka

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 8 Kulturdepartementet 2007-12-13 Ku2007/3443/SAM (delvis) Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

En samlad kulturarvspolitik

En samlad kulturarvspolitik En samlad kulturarvspolitik - För kunskap och bildning i ett Sverige som håller ihop Kulturdepartementet 1 En samlad kulturarvspolitik Med propositionen Kulturarvspolitik tas för första gången ett helhetsgrepp

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15)

Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (Yttrande, 2009-05-19) Regeringen Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Kraftsamling (SOU 2009:15) (RSM) har ombetts att yttra sig över Museikoordinatorns betänkande Kraftsamling!

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi

Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Dnr. 131-1440-2015 Statens historiska museers digitaliseringsstrategi Föreliggande strategi gäller för Statens historiska museers (SHMM:s) arbete med att digitalisera, digitalt tillgängliggöra samt digitalt

Läs mer

Bilaga fyra Riksutställningars remissvar på SOU 2009:16 inkl bilaga ett och två

Bilaga fyra Riksutställningars remissvar på SOU 2009:16 inkl bilaga ett och två Dnr Ku2009/272/KT Yttrande 2009-05-08 Remissinstans: Riksutställningar Uppgiftslämnare: Martina Kaplan, generaldirektör och Louise Andersson, enhetsledare innehåll och utveckling. Synpunkter på vissa förslag

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:18 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design YTTRANDE 2016-03-08 GD 2016:51 Dnr KUR 2015/7200 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design Kulturrådet

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige

Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Återrapportering av regeringsuppdraget angående den europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige Sammanfattning Riksantikvarieämbetets förslag i sammanfattning:

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2016-02-23 N2015/08335/ITP Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Statskontoret

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Norrbottens läns landsting avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Norrbottens läns landsting (NLL)

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket 1 (5) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Länsstyrelsen i Stockholms län, dnr 700-5233-2017 SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Patientlag (SOU 2013:2)

Patientlag (SOU 2013:2) 1 (4) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Patientlag (SOU 2013:2) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2).

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer Riksförbundet Sveriges museer Bildat 2004 - ideell verksamhet 150 medlemmar, endast institutioner Centrala museer, länsmuseer, kommunala museer och övriga museer Medlemsavgifter, projektintäkter Riksförbundets

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) REMISSYTTRANDE 2011-03-18 2010-1542 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Sametingets ställningstagande Sametinget tillstyrker

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen PM 2017:213 RI (Dnr 111-1133/2017) Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Handledning för upphandling av projektutvärdering

Handledning för upphandling av projektutvärdering Datum: Handledning för upphandling Avsedd för: Projektägare 1 (6) Handledning för upphandling av projektutvärdering Handledningen är i första hand riktad till projektägare som behöver upphandla utvärdering.

Läs mer

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen MISSIV Datum -03-11 Dnr 800-3267-2012 1(1) Utbildningsdepartementet, elektroniskt via registrator@education.ministry.se Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö YTTRANDE Datum 2016-02-29 Diarienummer 430-3676-15 1(5) Johan Gråberg Enheten för samhälle och kulturmiljö 010-2239227 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Läs mer

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Strategi- och planeringsavdelningen VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-02-03 SDN 2006-02-16 Dnr 310-023/2006 FÖRSLAG TILL STRATEGI FÖR AGENDA

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet Stockholm 10 mars 2016 103 33 Stockholm Ert dnr Ku2015/02481/KL Vårt dnr 1-110/15 Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88),

Läs mer

Remissvar från RSM: Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik

Remissvar från RSM: Remiss SOU 2015:89 Ny museipolitik Verksamhetskoordinator Maria B Olofsson 070-811 60 33 REMISSVAR Datum Vår referens Ert datum Er beteckning 2016-03-14 Maria B Olofsson 2015-02-24 Ku2015/02515/KL Regeringskansliet Kulturdepartementet 103

Läs mer

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Handläggare Carina Heurlin Fernold Nationell bibliotekssamverkan Publik verksamhet Datum 2015-09-30 Dnr Dnr 6.7 2015-923 Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling Del 2 grupper (bilaga 2 till

Läs mer