Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn"

Transkript

1 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2

2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella föreningar för att komplettera de egna insatserna inom området. Frivilligorganisationernas insatser bör vara målinriktade och väl strukturerade. Ett särskilt viktigt område där samverkan bör fördjupas är förberedelser för frigivning från anstalt. Många ideella föreningar erbjuder förutom individuellt stödjande insatser även platser för samhällstjänst eller sysselsättning under utslussningsåtgärd. Målet för samverkan är att ta tillvara dessa organisationers specifika resurser och kunskaper för att stärka de dömdas sociala situation och underlätta deras anpassning i samhället. Syftet är även att öka klienternas kontaktyta och integration i samhället En avgörande grund för att de ideella organisationernas arbete skall lyckas är att personalen uppfattar och accepterar syftet med verksamheten samt har tillit till de som genomför den. Stöd för samverkan med ideella sektorn finns bland annat 5 och 33 lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, 11 förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område i Departementspromemorian (Ds 2000:37) Från anstalt till frihet och Regeringens proposition 2000/01:76 Från anstalt till frihet samt allmänna råd under 4 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om planering av kriminalvårdspåföljd m m. Om samarbete med ideella sektorn när det gäller samhällstjänst, se Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om samhällstjänst och rättsvårdshandbok för samhällstjänst på Krimnet. Olika roller De ideella föreningarnas arbete handlar om en vardaglig mänsklig kontakt och stöd från personer som inte har ett myndighetsperspektiv. Föreningarna kan därför vara ett komplement till kriminalvårdens arbete med visionen Bättre ut. Grunder och förutsättningar för samverkan. Samverkan med den ideella sektorn kan ske på samtliga organisatoriska nivåer i kriminalvården. Parterna bör klarlägga sina förväntningar på samverkan samt tydliggöra ansvar och uppgifter i sammanhanget. En gemensam plan bör beskriva samarbetet och ingå som en del i den lokala verksamhetsplanen. Kontinuitet och tillit bör eftersträvas, vilket främjas av att personkretsen är någorlunda konstant. Det på många håll växande intresset bland ideella organisationer för att arbeta systematiskt i frigivningsarbetet och på annat sätt inom Kriminalvården bör underlättas och främjas. Vidare 2

3 bör Kriminalvården underlätta för ideella föreningar att på lämpligt sätt nå in i Kriminalvården med information och anpassad verksamhet. Varje verksamhetsområde har ansvar för att samarbete med ideella föreningar som bedöms lämpliga kommer till stånd och ges goda förutsättningar. Från verksamhets-, arbetsmiljö- och säkerhetsskäl finns stora vinster att göra om personalen i lämplig utsträckning närvarar vid föreningens besök på anstalten/häkte/frivård. Verksamhetsstället bör tillhandahålla en lokal som är lämplig för de planerade aktiviteterna. Kontroll och säkerhet Många gånger uppstår frågan om vilka föreningar och representanter för dessa som skall tillåtas komma in i Kriminalvården och genomföra verksamhet på häkten, anstalter eller frivård samt under vilka former. Eftersom det är enskilda representanter som utövar föreningens verksamhet kan kvaliteten växla relativt snabbt över tid. För bedömning om samarbete med föreningar skall inledas kan Kriminalvårdens underrättelseverksamhet (KV- KUT) kontaktas Det är viktigt att verksamhetsområdet har aktuella uppgifter om föreningen. Den enskilde representanten för föreningen skall kontrolleras på samma sätt som övriga anstalts- eller häktesbesökare och sedan bli föremål för en individuell bedömning om tillstånd till besök. Kontrollen sker i bl.a. misstanke- och belastningsregistren av ansvarig för säkerhetsregistret eller genom kontakt med andra myndigheter. Vidare skall anstalten/häktet/frivården klargöra vilka regler som gäller avseende ordning och säkerhet t.ex. om vad som är tillåtet att ta med vid besök. Vid besök på häkte är åklagarens prövning avgörande för häktade med restriktioner. Personer som fortfarande står under övervakning eller har prövotid skall inte ingå i en besöksgrupp. Vid tveksamhet finns alternativet att tillåta besök tillsammans med personal. Det är viktigt att olämpligt uppträdande från en representant för föreningen förs vidare till dess ledning. Enskilda individers misstag behöver inte misskreditera hela föreningen/verksamheten, men kan ändå få konsekvenser. Tre former av samarbete Nedan beskrivs tre olika former av samarbete mellan Kriminalvården och ideella föreningar: 1) Samarbete utan ekonomisk ersättning 2) Samarbete med avtal om ekonomisk ersättning 3) Samarbete efter att Kriminalvården beviljat statsbidrag Samarbete utan ekonomisk ersättning Det bör redan initialt klargöras vilka kostnader samarbetet kan komma att medföra. Dessa måste sedan prövas utifrån kostnadseffektivitet och lämplighet. Grundprincipen för samarbete med allmännyttiga ideella föreningar bör vara att ideellt arbete utförs utan att Kriminalvården betalar för enskilda tjänster. Samarbetet bör vila på annan grund än ekonomi. De föreningar som Kriminalvården samarbetar med får i många fall bidrag till verksamheten genom det statliga och kommunala generella föreningsstödet, Socialstyrelsen och/eller från annat håll. När ett samarbete inleds bör därför utredas vad föreningen åtagit sig enligt sin grundläggande målsättning och vilket ekonomiskt stöd föreningen uppbär för dessa insatser. Även i de fall samarbetet sker utan ekonomisk ersättning kan det vara en fördel att upprätta ett särskilt avtal (bilaga 1) för att reglera det överenskomna samarbetet. 3

4 Samarbete med avtal om ekonomisk ersättning. Endast insatser som är särskilt riktade mot Kriminalvården eller som är anpassade till Kriminalvårdens särskilda behov kan ersättas ekonomiskt av Kriminalvården. Tjänster som avtalas om på detta sätt skall upphandlas enligt gällande regler, se inköpshandboken. Avtal om ekonomisk ersättning kan bara ingås för verksamhet till vilken statsbidrag inte utgår från Kriminalvården. Ersättning kan således utgå för t.ex. för sådant som går att definiera som brotts- och missbruksrelaterad verksamhet. I särskilt avtal skall preciseras volymer av besök, resor och annan verksamhet som planeras. Enligt bilagt avtalsförslag (bilaga 2) fakturerar föreningen Kriminalvården månadsvis i efterskott. Ersättning kan i så fall utgå till resa, material och även till arbetsinsats. Som en tumregel kan arbetsinsatsen ersättas med 100 kronor per timme och deltagande person. Resa ersätts med mellannivån enligt KVV-ALFA. Samarbete efter att Kriminalvården beviljat statsbidrag Kriminalvården kan enligt förordningen (2002:954) lämna statsbidrag till ideella organisationer som bedriver sådant arbete inom Kriminalvården som är ägnat att främja dömdas anpassning i samhället. Behöriga att komma ifråga för bidrag är ideella föreningar vilka uppfyller de formella krav som anges i förordningen. I förordningen regleras också i vilka fall Kriminalvården kan besluta om återbetalning av statsbidrag. Förordningen finns i bilaga 3. Statsbidraget kan utgå företrädesvis till frigivningsförberedande arbete i anstalt och häkte samt till stödjande insatser efter frigivningen. Statsbidrag utgår inte till det som går att definiera som brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet. Sådan verksamhet kan finansieras med avtal enligt ovan. Närmare information om ansökningsförfarandet framgår av Kriminalvårdens föreskrifter för statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område och av Kriminalvårdens hemsida på internet: Där anges också vilka handlingar som skall bifogas ansökan. Utbetalning av medel sker normalt årsvis i förskott. En redovisning av medelsanvändningen skall vara Huvudkontoret tillhanda visst datum som anges i beslutet. Information om vilka organisationer som fått bidrag och till vilket ändamål skall framgå av Krimnet. Krav på uppföljning Kriminalvården och den ideella föreningen skall regelbundet följa upp ingångna överenskommelser, ersättningsnivåerna och komma med förslag på förbättringar inför ställningstagande till fortsatt samarbete. Anstalten/häktet bör ha fortlöpande sammanställning som visar omfattningen och erfarenheterna av föreningens besök. 4

5 Sekretess Kriminalvården skall informera om att föreningens personal och övriga representanter skall iaktta den sekretess som gäller för Kriminalvården. Blankett finns i Filler Pro, blankettförteckning, Tystnadsplikt, förbehåll. Önskvärd utveckling Samarbetet idag är relativt begränsat till ett fåtal samarbetspartner. Det vore önskvärt att vidga kretsen till föreningar som inte har samma tradition av att arbeta med Kriminalvården, men som skulle kunna gagna Kriminalvårdens verksamhet. Det är dock viktigt att alla engagerade samarbetspartner samverkar och inte konkurrerar. En möjlighet är att inventera vilka resurser som finns på orten och informera om att det finns möjlighet för dem att bedriva verksamhet inom Kriminalvården. Dessutom är det viktigt att utnyttja frivårdens kontaktnät genom samhällstjänsten och de länkar som lekmannaövervakare kan utgöra samt kommunens organisation för föreningsstöd. Ytterligare utveckling av samarbetet med ideella sektorn kan ske t.ex. genom att utse kontaktpersoner från både Kriminalvården och föreningen utvecklat innehåll, t. ex. olika teman i verksamheten att Kriminalvården ger en beskrivning av sin verksamhet och vilken kontakt som önskas att Kriminalvården lämnar information via kommunens kommun- och fritidskontor eller liknande om att det finns möjlighet att bedriva verksamhet inom kriminalvården att komplettera verksamheten från besöksgrupper till annat som föreningen verkar inom, t.ex. genom att föreningen tillhandahåller möjligheter till fritidsverksamhet utom anstalt. En bra plattform för samverkan med föreningslivet är de visionsrum som är under uppbyggnad i kriminalvården. Exempel på ideellt arbete som utförs i Kriminalvården Nedan följer organisationsbeskrivningar från några organisationer som samverkar med Kriminalvården. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) har i mer än 30 år organiserat övervakare inom Kriminalvården och besöksgrupper på anstalter och häkten. Idag är RFS ett brett förbund med medlemmar som har frivilliga uppdrag inom kriminalvård, psykiatri, socialtjänst och överförmyndarverksamhet. Blivande besökare genomgår en endagsutbildning innan de börjar som besökare på häkten och anstalter. Utbildningen innehåller information om Kriminalvården, RFS, förhållningssätt, människosyn och gruppdiskussioner om uppdraget som besökare. Postadress: Box 9161, Stockholm Tel: E-post: Internet: Röda Korset har ett mångårigt samarbete med Kriminalvården genom bl.a. besöksverksamhet på ett stort antal anstalter och häkten. Blivande besökare genomgår en rekryteringsintervju där lämpligheten för uppdraget prövas. Därefter följer utbildning i etik 5

6 och samtalsteknik samt information om kriminalvården och dess regler för anstalts- och häktesbesökare. Postadress: Box 17563, Stockholm Tel: Internet: Kriminellas Revansch i samhället (KRIS) är en kamratstödjande klientförening, som riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig för att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället. Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk. Föreningen har funnits sedan De aktiviteter som erbjuds är teaterverksamhet, träning, kvinnoverksamhet, pappa/barnverksamhet, skolinformation och en anstaltsgrupp som hämtar personer på frigivningsdagen m m. KRIS erbjuder också en övervakarepool och fadderverksamhet. Lokalavdelningar har bildats på ett antal orter. Adress: Tjärhovsgatan 34, Stockholm Telefon: E-post: Internet:www.kris.a.se RiksBryggan är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening RiksBryggan utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och att barnets bästa alltid ska stå i centrum. Föreningens ändamål är att ge stöd till: - Barn och ungdomar vars förälder är eller har varit föremål för kriminalvård - Föräldrar som är intagna eller har en partner i fängelse - Föräldrar med begränsad umgängesrätt - Föräldrar som behöver förbereda sin frigivning tillsammans med familjen I RiksBryggan och i de lokala Brygganföreningarna arbetar människor med professionell kunskap om ovanstående tillsammans med dem som har egen erfarenhet av kriminalitet eller missbruk. RiksBryggan samordnar de lokala bryggorna, som för närvarande finns i Stockholm, Norrköping, Karlstad, Sundsvall, Malmö, Göteborg och Borås. Hela människan är Svenska kyrkans och frikyrkornas gemensamma sociala arbete i Sverige och finns i 90 kommuner med en kombination av tusentals frivilliga och nära 500 anställda. Den öppna dagverksamheten (ofta kallad Ria) präglar ofta Hela Människans lokala arbete. Bredden på den verksamhet som sker därutöver är stor när det gäller att förebygga, vårda och rehabilitera missbrukare, ge vuxenstöd åt barn till missbrukare, arbetsträning, boendestöd och stöd vid frigivning från fängelsestraff. Hela Människans största enhet, Göteborgs Räddningsmission spelar en viktig roll i frigivningsarbetet genom kvinnocentret Agora, en öppen mötesplats, och genom Solrosen som ger stöd till barn med anhörig på anstalt. Som uppföljning på Equal-projektet Bättre 6

7 frigivning ger Agora ett utbildningsprogram som kan innehålla halv/heldagsseminarier om "samverkanseffekter" för kommunen, kriminalvården och de ideella organisationerna. Flera enheter har, liksom Räddningsmissionen, HVB-hem (sammanlagt 146 platser), tre behandlingshem (37 platser). Dessutom finns temaenheterna IBUS och Livskraft som arbetar mot Kriminalvården. Adress: Sundbyberg Telefon: E-post: Hemsida: Nämnden för andlig vård (NAV) tillhandhåller stöd och annan andlig vård vid Kriminalvårdens anstalter och häkten. Möjligheten att i den utsträckning det kan ske utöva sin religion är lagstadgad. Verksamheten samordnas av Sveriges kristna råd och omfattar andlig vård i form av själavård, enskilda samtal och gudstjänster samt besöksgrupper. Under de senare åren har NAV-verksamheten kommit att även inriktas mot frigivningsförberedande insatser och de långtidsdömdas situation. Sveriges Kristna Råd Adress: Sundbyberg Telefon: E-post: Internet: Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 januari 2007 då Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer 2003:2 skall upphöra att gälla. Bilagor: Standardavtal Förordning (SFS 2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område 7

8 UTKAST TILL AVTAL MED IDEELLA FÖRENINGAR Bilaga 1 AVTAL UTAN ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE EKONOMI AVTAL Mellan Kriminalvården nedan kallad anstalten/häktet/frivården, och den ideella föreningen., nedan kallad., har följande avtal träffats angående samarbete 1..åtar sig att (Tjänsten beskrives så noggrant som möjligt.) 2 Tjänsten skall beträffande p 1..utföras i anstaltens/häktets/frivårdens lokaler. Anstalten/häktet/frivården tillhandahåller Kriminalvården förbehåller sig rätten att godkänna vilka personer som utför uppdrag för Kriminalvården. Funktionärer som utför uppdrag i anstalt eller häkte betraktas som besökare i lagens mening och kan kontrolleras på samma sätt som övriga besökare. Detta innebär bland annat kontroll i misstanke- och belastningsregistren, och säkerhetsregistret samt genom kontakt med andra myndigheter. Föreningen är medveten om att en förutsättning för besök på anstalten av föreningens funktionärer är att dessa vid besök undertecknar förbehåll om tystnadsplikt liksom om att besökare inte får införa otillåtna föremål, exempelvis mobiltelefon eller saker som kan användas i berusningssyfte, för flykt eller som vapen. 4 Anstalten/häktet/frivården förbinder sig att informera föreningens funktionärer om Kriminalvårdens regelverk samt vilka rutiner och vilken ordning som gäller på anstalten när det gäller besök. 5 Om en funktionär missköter sig, misstänks för brott eller oegentligheter i annan form kan denne avstängas med omedelbar verkan. 8

9 6 När anstalten/häktet tillfälligt avvecklar arbetet med intagna på grund av, ombyggnad eller andra organisatoriska åtgärder skall föreningen underrättas härom snarast möjligt, men helst en månad i förväg. Utförda och överenskomna tjänster skall redovisas till anstalten i efterhand. 7 Detta avtal får inte överlåtas till annan utan anstaltens skriftliga medgivande. För det fall föreningen upphör, träder i likvidation eller försätts i konkurs äger anstalten/häktet/frivården omedelbart häva avtalet utan kompensation för föreningen. 8 Part äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten inte uppfyller sina åtaganden tillfredsställande. Uppsägningen skall dock föregås av ett samråd mellan parterna för att undersöka möjligheten till fortsatt samarbete. 9 Detta avtal gäller från undertecknande längst till och med den 31 december innevarande år. Nytt avtal måste tecknas för varje kalenderår. 10 Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. X- stad den Namn Chef för verksamhetsområdet Namn förening Firmatecknare för föreningen 9

10 AVTAL MED ÖVERENSKOMMELSE OM EKONOMI Bilaga 2 Mellan Kriminalvården nedan kallad anstalten/häktet/frivården, och den ideella föreningen., nedan kallad., har följande avtal träffats angående samarbete 1.åtar sig att vid avrop (Tjänsten beskrives så noggrant som möjligt.) 2 Tjänsten skall beträffande p 1..utföras i anstaltens lokaler. Anstalten/häktet/frivården tillhandahåller 3 Kriminalvården förbehåller sig rätten att godkänna vilka personer som utför uppdrag för Kriminalvården. Funktionärer som utför uppdrag i anstalt eller häkte betraktas som besökare i lagens mening och kan kontrolleras på samma sätt som övriga besökare. Detta innebär bland annat kontroll i misstanke- och belastningsregistren, säkerhetsregistret samt genom kontakt med andra myndigheter. Föreningen är medveten om att en förutsättning för besök på anstalten av föreningens funktionärer är att dessa vid besök undertecknar förbehåll om tystnadsplikt liksom om att besökare inte får införa otillåtna föremål, exempelvis till mobiltelefon och saker som kan användas i berusningssyfte, för flykt eller som vapen. 4 Ersättning utgår med. kr/arbetad timme samt med kronor/km i reseersättning. Föreningen fakturerar anstalten månadsvis i efterskott. Kriminalvården svarar för betalning inom 30 dagar från fakturans ankomstdatum. Till ersättningen kommer inte skatt. Organisationen svarar för att jämkningsbesked för skatteavdrag eller F-skattesedel finns. 5 Anstalten/häktet/frivården förbinder sig att informera föreningens funktionärer om kriminalvårdens regelverk samt vilka rutiner och vilken ordning som gäller på den lokala myndigheten när det gäller besök. 10

11 6 Om en funktionär missköter sig, misstänks för brott eller oegentligheter i annan form kan denne avstängas med omedelbar verkan. Föreningen skall då ersätta denne med annan person. Ersättning utgår inte för det arbete som utförts av den person som avstängts. 7 Detta avtal får inte överlåtas till annan utan anstaltens skriftliga medgivande. För det fall föreningen upphör, träder i likvidation eller försätts i konkurs äger anstalten/häktet/frivården omedelbart häva avtalet utan kompensation för föreningen. 8 Part äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten inte uppfyller sina åtaganden tillfredsställande. Uppsägningen skall dock föregås av ett samråd mellan parterna för att undersöka möjligheten till fortsatt samarbete. 9 När anstalten/häktet tillfälligt avvecklar arbetet med intagna på grund av ombyggnad eller andra organisatoriska åtgärder skall föreningen underrättas härom snarast möjligt, men helst en månad i förväg. Utförda och överenskomna tjänster skall redovisas månadsvis i efterskott till anstalten. 10 Detta avtal gäller från undertecknande längst till och med den 31 december innevarande år. Fakturering kan inte ske för tjänster utförda efter detta datum. Nytt avtal måste tecknas för varje kalenderår. 11 Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. X- stad den Namn Namn förening 11

12 Bilaga 3 SFS nr: 2002:954 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet KRIM Rubrik: Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1026 Tillämpningsområde 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver sådant arbete inom kriminalvårdens område som är ägnat att främja dömdas återanpassning till samhället. Förutsättningar för statsbidrag 2 Statsbidrag får i mån av tillgång till medel lämnas till en ideell organisation som 1. bedriver ideellt arbete genom förebyggande eller stödjande insatser, 2. är en riksorganisation, 3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd, 4. har formulerat en plan omfattande minst tre år där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp, och 5. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser. 3 Om det finns särskilda skäl får statsbidrag lämnas också till en organisation som inte är en riksorganisation. Vid bedömningen av om bidrag skall lämnas i ett sådant fall skall särskilt beaktas behovet av det arbete som organisationen bedriver. Beslutande myndighet 4 Ansökan om statsbidrag skall lämnas in till Kriminalvården som beslutar i frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2005:1026). Redovisning 5 En organisation som har fått statsbidrag enligt denna förordning skall redovisa till Kriminalvården hur medlen har använts samt i övrigt lämna Kriminalvården de redovisningshandlingar och verksamhetsberättelser som myndigheten bestämmer. Förordning (2005:1026). 12

13 Utbetalning och återbetalning 6 Kriminalvården får besluta att ett beviljat statsbidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller om förutsättningarna för bidraget inte längre finns. Kriminalvården får besluta att ett bidrag helt eller delvis skall betalas tillbaka om 1. det har beviljats på felaktiga grunder, 2. det inte används för det ändamål det har beviljats för, eller 3. organisationen inte lämnar redovisning och handlingar som avses i 5. Förordning (2005:1026). Överklagande 7 Kriminalvårdens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2005:1026). Bemyndigande 8 Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om statsbidragets användning, formerna för ansökningsförfarandet och andra föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2005:1026). 13

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till ämneslärarorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till ämneslärarorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 2015-09-22 1 (5) Statsbidrag till föräldraorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till föräldraorganisationer för bidragsåret 2016.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE I STOCKHOLMS LÄN

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN FÖRVALTNINGSLEDNINGE N OCH ARBETSMARKNADSAVDE LN INGEN SAFS DNR 3.2-0313/2010 SID 1 (6) 2010-08-25 ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING TJÄNSTER FÖR SAMHÄLLSORIENTERING

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 2012 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

2014:24. Kriminalvårdens bidrag till ideella organisationer

2014:24. Kriminalvårdens bidrag till ideella organisationer 2014:24 Kriminalvårdens bidrag till ideella organisationer MISSIV DATUM DIARIENR 2014-10-17 2014/66-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-03-20 Ju2014/2028/KRIM Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2013-12-06 Rev 2014-01-24 Diarienummer UAN-2013-0567 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016

Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016 Statsbidragsenheten 1 (6) Statsbidrag till elevorganisationer bidragsåret 2016 Det här dokumentet innehåller information om statsbidrag till elevorganisationer för bidragsåret 2016. Statsbidraget till

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Skåne PERSONLIGT OMBUD

Skåne PERSONLIGT OMBUD Skåne ÄNGELHOLMS KOMMUN PERSONLIGT OMBUD Avtal Mellan Ängelholms kommun, org nr 212000-0977, nedan kallad kommunen, och Per onligt ombud i Skåne, org nr 845003-3876, nedan kallad PO-Skåne, har träffats

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget

Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-14 Diarienummer SCN-2016-0371 Socialnämnden Överenskommelse med Frälsningsarmén avseende Brobygget Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn och utbildningsnämnden Beslut 2011-08-25 2 Godkännande Från och med

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK Frivård Utkom från trycket den 28 mars 2011 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS Utkom från trycket den 25 mars 2011 Kriminalvårdens föreskrifter om ändring av Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS)

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS) 1 Ett kontrakt för livet 2009 Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kommunen beträffande den vård som ges med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och bedrivs

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar i Örebro kommun med verksamhet inom området Social välfärd

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar i Örebro kommun med verksamhet inom området Social välfärd Riktlinjer för ekonomiskt stöd till föreningar i Örebro kommun med verksamhet inom området Social välfärd Ärendenummer Sov 52/2010 Beslut programnämnd Social välfärd 3 mars 2010 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Landstingsbidrag för handikapprörelsen i Västmanlands län

Landstingsbidrag för handikapprörelsen i Västmanlands län 1 (7) 2009-10-02 Landstingsbidrag för handikapprörelsen i Västmanlands län Fastställda av Landstingsstyrelsen 2009-10-28 261 2 (7) 2009-10-02 Innehåll 1 Inledning...3 2 Landstingsbidrag...3 2.1 Definition

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) KSN Davidsson Per (KLK)

Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) KSN Davidsson Per (KLK) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Venemalm Sofia (SCF) 2016-01-14 KSN-2015-0779 Davidsson Per (KLK) Kommunstyrelsen Motion av Mohamad Hassan m.fl. (alla L) om möjligheter för kommunen

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(12) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemtjänst Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemtjänst...3 4.1 Parter...3 4.1.1 Kommunen...3

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI 2015

Samarbetsavtal om KRAMI 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-12-04 Diarienummer AMN-2015-0113 Arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län

Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala län KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Andreas Christoffersson 2014-05-22 UAN-2014-0274 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Partnerskap Ung Företagsamhet i Uppsala

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Ansökan 2014 Personligt ombud

Ansökan 2014 Personligt ombud SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/5217.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ansökan 2014

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E 2013-08-28 0 (5) AVTAL M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E För personuppgifter som är relaterade till Höganäs kommun FÖRVALTNING 1 (5)

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd.

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd. Örebro kommun 2016-03-03 Sov 100/2015 orebro.se PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialnämndens bidragsreglemente för föreningsbidrag till handikappföreningar och övriga föreningar

Socialnämndens bidragsreglemente för föreningsbidrag till handikappföreningar och övriga föreningar Socialnämndens bidragsreglemente för föreningsbidrag till handikappföreningar och övriga föreningar Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Reglemente Socialnämndens bidragsreglemente

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer