Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn"

Transkript

1 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2

2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella föreningar för att komplettera de egna insatserna inom området. Frivilligorganisationernas insatser bör vara målinriktade och väl strukturerade. Ett särskilt viktigt område där samverkan bör fördjupas är förberedelser för frigivning från anstalt. Många ideella föreningar erbjuder förutom individuellt stödjande insatser även platser för samhällstjänst eller sysselsättning under utslussningsåtgärd. Målet för samverkan är att ta tillvara dessa organisationers specifika resurser och kunskaper för att stärka de dömdas sociala situation och underlätta deras anpassning i samhället. Syftet är även att öka klienternas kontaktyta och integration i samhället En avgörande grund för att de ideella organisationernas arbete skall lyckas är att personalen uppfattar och accepterar syftet med verksamheten samt har tillit till de som genomför den. Stöd för samverkan med ideella sektorn finns bland annat 5 och 33 lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, 11 förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område i Departementspromemorian (Ds 2000:37) Från anstalt till frihet och Regeringens proposition 2000/01:76 Från anstalt till frihet samt allmänna råd under 4 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om planering av kriminalvårdspåföljd m m. Om samarbete med ideella sektorn när det gäller samhällstjänst, se Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om samhällstjänst och rättsvårdshandbok för samhällstjänst på Krimnet. Olika roller De ideella föreningarnas arbete handlar om en vardaglig mänsklig kontakt och stöd från personer som inte har ett myndighetsperspektiv. Föreningarna kan därför vara ett komplement till kriminalvårdens arbete med visionen Bättre ut. Grunder och förutsättningar för samverkan. Samverkan med den ideella sektorn kan ske på samtliga organisatoriska nivåer i kriminalvården. Parterna bör klarlägga sina förväntningar på samverkan samt tydliggöra ansvar och uppgifter i sammanhanget. En gemensam plan bör beskriva samarbetet och ingå som en del i den lokala verksamhetsplanen. Kontinuitet och tillit bör eftersträvas, vilket främjas av att personkretsen är någorlunda konstant. Det på många håll växande intresset bland ideella organisationer för att arbeta systematiskt i frigivningsarbetet och på annat sätt inom Kriminalvården bör underlättas och främjas. Vidare 2

3 bör Kriminalvården underlätta för ideella föreningar att på lämpligt sätt nå in i Kriminalvården med information och anpassad verksamhet. Varje verksamhetsområde har ansvar för att samarbete med ideella föreningar som bedöms lämpliga kommer till stånd och ges goda förutsättningar. Från verksamhets-, arbetsmiljö- och säkerhetsskäl finns stora vinster att göra om personalen i lämplig utsträckning närvarar vid föreningens besök på anstalten/häkte/frivård. Verksamhetsstället bör tillhandahålla en lokal som är lämplig för de planerade aktiviteterna. Kontroll och säkerhet Många gånger uppstår frågan om vilka föreningar och representanter för dessa som skall tillåtas komma in i Kriminalvården och genomföra verksamhet på häkten, anstalter eller frivård samt under vilka former. Eftersom det är enskilda representanter som utövar föreningens verksamhet kan kvaliteten växla relativt snabbt över tid. För bedömning om samarbete med föreningar skall inledas kan Kriminalvårdens underrättelseverksamhet (KV- KUT) kontaktas Det är viktigt att verksamhetsområdet har aktuella uppgifter om föreningen. Den enskilde representanten för föreningen skall kontrolleras på samma sätt som övriga anstalts- eller häktesbesökare och sedan bli föremål för en individuell bedömning om tillstånd till besök. Kontrollen sker i bl.a. misstanke- och belastningsregistren av ansvarig för säkerhetsregistret eller genom kontakt med andra myndigheter. Vidare skall anstalten/häktet/frivården klargöra vilka regler som gäller avseende ordning och säkerhet t.ex. om vad som är tillåtet att ta med vid besök. Vid besök på häkte är åklagarens prövning avgörande för häktade med restriktioner. Personer som fortfarande står under övervakning eller har prövotid skall inte ingå i en besöksgrupp. Vid tveksamhet finns alternativet att tillåta besök tillsammans med personal. Det är viktigt att olämpligt uppträdande från en representant för föreningen förs vidare till dess ledning. Enskilda individers misstag behöver inte misskreditera hela föreningen/verksamheten, men kan ändå få konsekvenser. Tre former av samarbete Nedan beskrivs tre olika former av samarbete mellan Kriminalvården och ideella föreningar: 1) Samarbete utan ekonomisk ersättning 2) Samarbete med avtal om ekonomisk ersättning 3) Samarbete efter att Kriminalvården beviljat statsbidrag Samarbete utan ekonomisk ersättning Det bör redan initialt klargöras vilka kostnader samarbetet kan komma att medföra. Dessa måste sedan prövas utifrån kostnadseffektivitet och lämplighet. Grundprincipen för samarbete med allmännyttiga ideella föreningar bör vara att ideellt arbete utförs utan att Kriminalvården betalar för enskilda tjänster. Samarbetet bör vila på annan grund än ekonomi. De föreningar som Kriminalvården samarbetar med får i många fall bidrag till verksamheten genom det statliga och kommunala generella föreningsstödet, Socialstyrelsen och/eller från annat håll. När ett samarbete inleds bör därför utredas vad föreningen åtagit sig enligt sin grundläggande målsättning och vilket ekonomiskt stöd föreningen uppbär för dessa insatser. Även i de fall samarbetet sker utan ekonomisk ersättning kan det vara en fördel att upprätta ett särskilt avtal (bilaga 1) för att reglera det överenskomna samarbetet. 3

4 Samarbete med avtal om ekonomisk ersättning. Endast insatser som är särskilt riktade mot Kriminalvården eller som är anpassade till Kriminalvårdens särskilda behov kan ersättas ekonomiskt av Kriminalvården. Tjänster som avtalas om på detta sätt skall upphandlas enligt gällande regler, se inköpshandboken. Avtal om ekonomisk ersättning kan bara ingås för verksamhet till vilken statsbidrag inte utgår från Kriminalvården. Ersättning kan således utgå för t.ex. för sådant som går att definiera som brotts- och missbruksrelaterad verksamhet. I särskilt avtal skall preciseras volymer av besök, resor och annan verksamhet som planeras. Enligt bilagt avtalsförslag (bilaga 2) fakturerar föreningen Kriminalvården månadsvis i efterskott. Ersättning kan i så fall utgå till resa, material och även till arbetsinsats. Som en tumregel kan arbetsinsatsen ersättas med 100 kronor per timme och deltagande person. Resa ersätts med mellannivån enligt KVV-ALFA. Samarbete efter att Kriminalvården beviljat statsbidrag Kriminalvården kan enligt förordningen (2002:954) lämna statsbidrag till ideella organisationer som bedriver sådant arbete inom Kriminalvården som är ägnat att främja dömdas anpassning i samhället. Behöriga att komma ifråga för bidrag är ideella föreningar vilka uppfyller de formella krav som anges i förordningen. I förordningen regleras också i vilka fall Kriminalvården kan besluta om återbetalning av statsbidrag. Förordningen finns i bilaga 3. Statsbidraget kan utgå företrädesvis till frigivningsförberedande arbete i anstalt och häkte samt till stödjande insatser efter frigivningen. Statsbidrag utgår inte till det som går att definiera som brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet. Sådan verksamhet kan finansieras med avtal enligt ovan. Närmare information om ansökningsförfarandet framgår av Kriminalvårdens föreskrifter för statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område och av Kriminalvårdens hemsida på internet: Där anges också vilka handlingar som skall bifogas ansökan. Utbetalning av medel sker normalt årsvis i förskott. En redovisning av medelsanvändningen skall vara Huvudkontoret tillhanda visst datum som anges i beslutet. Information om vilka organisationer som fått bidrag och till vilket ändamål skall framgå av Krimnet. Krav på uppföljning Kriminalvården och den ideella föreningen skall regelbundet följa upp ingångna överenskommelser, ersättningsnivåerna och komma med förslag på förbättringar inför ställningstagande till fortsatt samarbete. Anstalten/häktet bör ha fortlöpande sammanställning som visar omfattningen och erfarenheterna av föreningens besök. 4

5 Sekretess Kriminalvården skall informera om att föreningens personal och övriga representanter skall iaktta den sekretess som gäller för Kriminalvården. Blankett finns i Filler Pro, blankettförteckning, Tystnadsplikt, förbehåll. Önskvärd utveckling Samarbetet idag är relativt begränsat till ett fåtal samarbetspartner. Det vore önskvärt att vidga kretsen till föreningar som inte har samma tradition av att arbeta med Kriminalvården, men som skulle kunna gagna Kriminalvårdens verksamhet. Det är dock viktigt att alla engagerade samarbetspartner samverkar och inte konkurrerar. En möjlighet är att inventera vilka resurser som finns på orten och informera om att det finns möjlighet för dem att bedriva verksamhet inom Kriminalvården. Dessutom är det viktigt att utnyttja frivårdens kontaktnät genom samhällstjänsten och de länkar som lekmannaövervakare kan utgöra samt kommunens organisation för föreningsstöd. Ytterligare utveckling av samarbetet med ideella sektorn kan ske t.ex. genom att utse kontaktpersoner från både Kriminalvården och föreningen utvecklat innehåll, t. ex. olika teman i verksamheten att Kriminalvården ger en beskrivning av sin verksamhet och vilken kontakt som önskas att Kriminalvården lämnar information via kommunens kommun- och fritidskontor eller liknande om att det finns möjlighet att bedriva verksamhet inom kriminalvården att komplettera verksamheten från besöksgrupper till annat som föreningen verkar inom, t.ex. genom att föreningen tillhandahåller möjligheter till fritidsverksamhet utom anstalt. En bra plattform för samverkan med föreningslivet är de visionsrum som är under uppbyggnad i kriminalvården. Exempel på ideellt arbete som utförs i Kriminalvården Nedan följer organisationsbeskrivningar från några organisationer som samverkar med Kriminalvården. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) har i mer än 30 år organiserat övervakare inom Kriminalvården och besöksgrupper på anstalter och häkten. Idag är RFS ett brett förbund med medlemmar som har frivilliga uppdrag inom kriminalvård, psykiatri, socialtjänst och överförmyndarverksamhet. Blivande besökare genomgår en endagsutbildning innan de börjar som besökare på häkten och anstalter. Utbildningen innehåller information om Kriminalvården, RFS, förhållningssätt, människosyn och gruppdiskussioner om uppdraget som besökare. Postadress: Box 9161, Stockholm Tel: E-post: Internet: Röda Korset har ett mångårigt samarbete med Kriminalvården genom bl.a. besöksverksamhet på ett stort antal anstalter och häkten. Blivande besökare genomgår en rekryteringsintervju där lämpligheten för uppdraget prövas. Därefter följer utbildning i etik 5

6 och samtalsteknik samt information om kriminalvården och dess regler för anstalts- och häktesbesökare. Postadress: Box 17563, Stockholm Tel: Internet: Kriminellas Revansch i samhället (KRIS) är en kamratstödjande klientförening, som riktar sig till före detta kriminella eller missbrukare som bestämt sig för att bryta med sitt gamla liv och försöka ta tillbaka en plats i samhället. Tanken är att hjälpa människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt hederligt och drogfritt socialt nätverk. Föreningen har funnits sedan De aktiviteter som erbjuds är teaterverksamhet, träning, kvinnoverksamhet, pappa/barnverksamhet, skolinformation och en anstaltsgrupp som hämtar personer på frigivningsdagen m m. KRIS erbjuder också en övervakarepool och fadderverksamhet. Lokalavdelningar har bildats på ett antal orter. Adress: Tjärhovsgatan 34, Stockholm Telefon: E-post: Internet:www.kris.a.se RiksBryggan är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening RiksBryggan utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och att barnets bästa alltid ska stå i centrum. Föreningens ändamål är att ge stöd till: - Barn och ungdomar vars förälder är eller har varit föremål för kriminalvård - Föräldrar som är intagna eller har en partner i fängelse - Föräldrar med begränsad umgängesrätt - Föräldrar som behöver förbereda sin frigivning tillsammans med familjen I RiksBryggan och i de lokala Brygganföreningarna arbetar människor med professionell kunskap om ovanstående tillsammans med dem som har egen erfarenhet av kriminalitet eller missbruk. RiksBryggan samordnar de lokala bryggorna, som för närvarande finns i Stockholm, Norrköping, Karlstad, Sundsvall, Malmö, Göteborg och Borås. Hela människan är Svenska kyrkans och frikyrkornas gemensamma sociala arbete i Sverige och finns i 90 kommuner med en kombination av tusentals frivilliga och nära 500 anställda. Den öppna dagverksamheten (ofta kallad Ria) präglar ofta Hela Människans lokala arbete. Bredden på den verksamhet som sker därutöver är stor när det gäller att förebygga, vårda och rehabilitera missbrukare, ge vuxenstöd åt barn till missbrukare, arbetsträning, boendestöd och stöd vid frigivning från fängelsestraff. Hela Människans största enhet, Göteborgs Räddningsmission spelar en viktig roll i frigivningsarbetet genom kvinnocentret Agora, en öppen mötesplats, och genom Solrosen som ger stöd till barn med anhörig på anstalt. Som uppföljning på Equal-projektet Bättre 6

7 frigivning ger Agora ett utbildningsprogram som kan innehålla halv/heldagsseminarier om "samverkanseffekter" för kommunen, kriminalvården och de ideella organisationerna. Flera enheter har, liksom Räddningsmissionen, HVB-hem (sammanlagt 146 platser), tre behandlingshem (37 platser). Dessutom finns temaenheterna IBUS och Livskraft som arbetar mot Kriminalvården. Adress: Sundbyberg Telefon: E-post: Hemsida: Nämnden för andlig vård (NAV) tillhandhåller stöd och annan andlig vård vid Kriminalvårdens anstalter och häkten. Möjligheten att i den utsträckning det kan ske utöva sin religion är lagstadgad. Verksamheten samordnas av Sveriges kristna råd och omfattar andlig vård i form av själavård, enskilda samtal och gudstjänster samt besöksgrupper. Under de senare åren har NAV-verksamheten kommit att även inriktas mot frigivningsförberedande insatser och de långtidsdömdas situation. Sveriges Kristna Råd Adress: Sundbyberg Telefon: E-post: Internet: Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 januari 2007 då Kriminalvårdsstyrelsens riktlinjer 2003:2 skall upphöra att gälla. Bilagor: Standardavtal Förordning (SFS 2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område 7

8 UTKAST TILL AVTAL MED IDEELLA FÖRENINGAR Bilaga 1 AVTAL UTAN ÖVERENSKOMMELSE ANGÅENDE EKONOMI AVTAL Mellan Kriminalvården nedan kallad anstalten/häktet/frivården, och den ideella föreningen., nedan kallad., har följande avtal träffats angående samarbete 1..åtar sig att (Tjänsten beskrives så noggrant som möjligt.) 2 Tjänsten skall beträffande p 1..utföras i anstaltens/häktets/frivårdens lokaler. Anstalten/häktet/frivården tillhandahåller Kriminalvården förbehåller sig rätten att godkänna vilka personer som utför uppdrag för Kriminalvården. Funktionärer som utför uppdrag i anstalt eller häkte betraktas som besökare i lagens mening och kan kontrolleras på samma sätt som övriga besökare. Detta innebär bland annat kontroll i misstanke- och belastningsregistren, och säkerhetsregistret samt genom kontakt med andra myndigheter. Föreningen är medveten om att en förutsättning för besök på anstalten av föreningens funktionärer är att dessa vid besök undertecknar förbehåll om tystnadsplikt liksom om att besökare inte får införa otillåtna föremål, exempelvis mobiltelefon eller saker som kan användas i berusningssyfte, för flykt eller som vapen. 4 Anstalten/häktet/frivården förbinder sig att informera föreningens funktionärer om Kriminalvårdens regelverk samt vilka rutiner och vilken ordning som gäller på anstalten när det gäller besök. 5 Om en funktionär missköter sig, misstänks för brott eller oegentligheter i annan form kan denne avstängas med omedelbar verkan. 8

9 6 När anstalten/häktet tillfälligt avvecklar arbetet med intagna på grund av, ombyggnad eller andra organisatoriska åtgärder skall föreningen underrättas härom snarast möjligt, men helst en månad i förväg. Utförda och överenskomna tjänster skall redovisas till anstalten i efterhand. 7 Detta avtal får inte överlåtas till annan utan anstaltens skriftliga medgivande. För det fall föreningen upphör, träder i likvidation eller försätts i konkurs äger anstalten/häktet/frivården omedelbart häva avtalet utan kompensation för föreningen. 8 Part äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten inte uppfyller sina åtaganden tillfredsställande. Uppsägningen skall dock föregås av ett samråd mellan parterna för att undersöka möjligheten till fortsatt samarbete. 9 Detta avtal gäller från undertecknande längst till och med den 31 december innevarande år. Nytt avtal måste tecknas för varje kalenderår. 10 Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. X- stad den Namn Chef för verksamhetsområdet Namn förening Firmatecknare för föreningen 9

10 AVTAL MED ÖVERENSKOMMELSE OM EKONOMI Bilaga 2 Mellan Kriminalvården nedan kallad anstalten/häktet/frivården, och den ideella föreningen., nedan kallad., har följande avtal träffats angående samarbete 1.åtar sig att vid avrop (Tjänsten beskrives så noggrant som möjligt.) 2 Tjänsten skall beträffande p 1..utföras i anstaltens lokaler. Anstalten/häktet/frivården tillhandahåller 3 Kriminalvården förbehåller sig rätten att godkänna vilka personer som utför uppdrag för Kriminalvården. Funktionärer som utför uppdrag i anstalt eller häkte betraktas som besökare i lagens mening och kan kontrolleras på samma sätt som övriga besökare. Detta innebär bland annat kontroll i misstanke- och belastningsregistren, säkerhetsregistret samt genom kontakt med andra myndigheter. Föreningen är medveten om att en förutsättning för besök på anstalten av föreningens funktionärer är att dessa vid besök undertecknar förbehåll om tystnadsplikt liksom om att besökare inte får införa otillåtna föremål, exempelvis till mobiltelefon och saker som kan användas i berusningssyfte, för flykt eller som vapen. 4 Ersättning utgår med. kr/arbetad timme samt med kronor/km i reseersättning. Föreningen fakturerar anstalten månadsvis i efterskott. Kriminalvården svarar för betalning inom 30 dagar från fakturans ankomstdatum. Till ersättningen kommer inte skatt. Organisationen svarar för att jämkningsbesked för skatteavdrag eller F-skattesedel finns. 5 Anstalten/häktet/frivården förbinder sig att informera föreningens funktionärer om kriminalvårdens regelverk samt vilka rutiner och vilken ordning som gäller på den lokala myndigheten när det gäller besök. 10

11 6 Om en funktionär missköter sig, misstänks för brott eller oegentligheter i annan form kan denne avstängas med omedelbar verkan. Föreningen skall då ersätta denne med annan person. Ersättning utgår inte för det arbete som utförts av den person som avstängts. 7 Detta avtal får inte överlåtas till annan utan anstaltens skriftliga medgivande. För det fall föreningen upphör, träder i likvidation eller försätts i konkurs äger anstalten/häktet/frivården omedelbart häva avtalet utan kompensation för föreningen. 8 Part äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten inte uppfyller sina åtaganden tillfredsställande. Uppsägningen skall dock föregås av ett samråd mellan parterna för att undersöka möjligheten till fortsatt samarbete. 9 När anstalten/häktet tillfälligt avvecklar arbetet med intagna på grund av ombyggnad eller andra organisatoriska åtgärder skall föreningen underrättas härom snarast möjligt, men helst en månad i förväg. Utförda och överenskomna tjänster skall redovisas månadsvis i efterskott till anstalten. 10 Detta avtal gäller från undertecknande längst till och med den 31 december innevarande år. Fakturering kan inte ske för tjänster utförda efter detta datum. Nytt avtal måste tecknas för varje kalenderår. 11 Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. X- stad den Namn Namn förening 11

12 Bilaga 3 SFS nr: 2002:954 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet KRIM Rubrik: Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1026 Tillämpningsområde 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver sådant arbete inom kriminalvårdens område som är ägnat att främja dömdas återanpassning till samhället. Förutsättningar för statsbidrag 2 Statsbidrag får i mån av tillgång till medel lämnas till en ideell organisation som 1. bedriver ideellt arbete genom förebyggande eller stödjande insatser, 2. är en riksorganisation, 3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd, 4. har formulerat en plan omfattande minst tre år där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp, och 5. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser. 3 Om det finns särskilda skäl får statsbidrag lämnas också till en organisation som inte är en riksorganisation. Vid bedömningen av om bidrag skall lämnas i ett sådant fall skall särskilt beaktas behovet av det arbete som organisationen bedriver. Beslutande myndighet 4 Ansökan om statsbidrag skall lämnas in till Kriminalvården som beslutar i frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2005:1026). Redovisning 5 En organisation som har fått statsbidrag enligt denna förordning skall redovisa till Kriminalvården hur medlen har använts samt i övrigt lämna Kriminalvården de redovisningshandlingar och verksamhetsberättelser som myndigheten bestämmer. Förordning (2005:1026). 12

13 Utbetalning och återbetalning 6 Kriminalvården får besluta att ett beviljat statsbidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller om förutsättningarna för bidraget inte längre finns. Kriminalvården får besluta att ett bidrag helt eller delvis skall betalas tillbaka om 1. det har beviljats på felaktiga grunder, 2. det inte används för det ändamål det har beviljats för, eller 3. organisationen inte lämnar redovisning och handlingar som avses i 5. Förordning (2005:1026). Överklagande 7 Kriminalvårdens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2005:1026). Bemyndigande 8 Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om statsbidragets användning, formerna för ansökningsförfarandet och andra föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2005:1026). 13

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares insatser inom kriminalvårdsområdet. Visionsrum, lekmannaövervakare, besökare på häkten och anstalter

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares insatser inom kriminalvårdsområdet. Visionsrum, lekmannaövervakare, besökare på häkten och anstalter Framtid i frihet Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares insatser inom kriminalvårdsområdet Visionsrum, lekmannaövervakare, besökare på häkten och anstalter Människor till stöd för andra Besökare på

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS)

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS) 1 Ett kontrakt för livet 2009 Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kommunen beträffande den vård som ges med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och bedrivs

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Ks 2007:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Fastställt

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 18 november 2010 KLAGANDE AA MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 21 november 2008 i mål nr

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN SAMVERKANSAVTAL mellan landstinget och kommunerna gällande BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN 1 Bakgrund och syfte Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Regeringens hemlöshetssatsning 2 år Pågår till 2010-10-31 Vägen ut! kooperativen i samarbete med Kriminalvården Region Väst /

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För E-tjänstleverantör Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 7399 [ ] 103 91 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande kallad.se ) (i

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl.

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 2003-12-15, reviderad 2015-01-15 Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 1 Målsättning Föreningslivets funktion Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället.

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer