Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S Bo Svensson, C Annika Fundin, MP Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S Övriga deltagande Anders Helgée Anton Johansson Karin Schultz Sarah Hassib Regina Laine Niklas Gustafsson, M Sara Dolk Christoffer Cederstrand, C Frida Rosén Åke Arvidsson, S Dan Lindblom Utses att justera Bo Svensson Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Karin Schultz Ordförande Justerande. Lars-Inge Green. Bo Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(25) Ärendelista 62 Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Telefonen 3, Hultsfreds kommun. Föreläggande med vite 64 Hultsfred 3:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage/förråd 65 Orren 12, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak 66 Fallhult 1:37, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga 67 Östrahult 20:9, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation 68 Detaljplan för Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun. Samråd 69 Detaljplan för del av Nosshult 1:1, Vimmerby kommun. Samråd 70 Detaljplan för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun. Antagande 71 Beslutsattestanter Förslag till kostnadsanpassning Förslag till justering av taxa för livsmedelskontrollen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner 74 Förslag till justering av plan- och bygglovstaxa för Hultsfreds och Vimmerby kommuner 75 Mejeristen 1, Vimmerby kommun. Överklagan av tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till anläggning för framställning av mjölkprodukter 76 Redovisning av delegationsbeslut 77 Meddelanden

3 Sammanträdesprotokoll 3(25) 62 Dnr Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen 2015 Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen 2015 enligt bilaga. Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av EG-förordningar, livsmedelslagen (SFS 2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). Till dessa hör föreskrifter och vägledningar meddelade av Livsmedelsverket. Enligt artikel i förordning (EG) 882/2004 ska myndigheter som ansvarar för genomförande av offentlig kontroll av livsmedel upprätta en kontrollplan. Denna ska omfatta de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver, bemanning för kontrollen, inriktningen på verksamheten samt eventuella prioriteringar. Det ska även finnas en beskrivning av hur planen följs upp samt hur verksamheten ska utvärderas. En inventering av resursbehoven ska ligga till grund för planen. Det är miljö- och byggnadsnämnden som ska besluta om innehållet i kontrollplanen. Förvaltningen har utarbetat en kontrollplan enligt dessa krav. Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen förväntas vara bland annat riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Målsättningen för den offentliga kontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel och att de inte blir lurade (redlighet). Livsmedelskontrollen utförs främst genom oanmälda inspektioner. Vid inspektionerna sker kontroll av exempelvis hanteringen av livsmedel, den personliga hygienen, bedömning av om tillräcklig kompetens finns, lokaler och utrustning samt märkning. Livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad och huvudprincipen är att livsmedelskontrollen ska uppnå full kostnadstäckning, dock kan inte myndigheten ta ut avgifter för rådgivning och service till allmänheten. Livsmedelskontrollen är både en kommunal och statlig angelägenhet. I Hultsfreds och Vimmerby kommuner finns i nuläget cirka 385 registrerade livsmedelsanläggningar som den kommunala kontrollen har ansvar för. Sedan tidigare finns även ett fåtal livsmedelsanläggningar vars kontroll Livsmedelsverket ansvarar för. Från och med den 1 januari 2014 övergick kontrollansvaret för anläggningar som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung som levereras till annan livsmedelsanläggning, till Livsmedelsverket enligt beslut fattat av Livsmedelsverket. Detta medförde även att godkännandeprövningar av denna typ av anläggningar kommer att hanteras

4 Sammanträdesprotokoll 4(25) av Livsmedelsverket framöver och att miljö- och byggnadsnämnden endast kommer att hantera registrering av livsmedelsanmälningar. För att effektivisera arbetet på miljö- och byggnadsförvaltningen används enhetsspecifika rutiner och mallar samt gemensamma rutiner för ärendeskrivande, registrering och fakturering. Kontrollplanen utgör viktig information till nämnden. Genom dokumentationen får nämnden en möjlighet att informera sig om arbetsområdena och ett underlag för prioriteringar inför kommande budgetarbete.

5 Sammanträdesprotokoll 5(25) Mix Kompaniet AB 63 Dnr Telefonen 3, Hultsfreds kommun. Beslut om föreläggande med vite Miljö- och byggnadsnämnden förelägger med vite Mix Kompaniet AB (Restaurang Tre Kronor) med organisationsnummer , med stöd av 22 och 23 Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i förordning (EU) nr 882/2004 om offentlig kontroll samt artikel 4 pkt 2, bilaga II, kapitel I pkt 1, 2a-c samt kapitel II pkt 1b, 1d och 1f i förordningen (EG) 852/2004 om livsmedelshygien att: 1. Åtgärda trasigt kakel under handfatet vid pizzaugnen innan utgången av Föreläggandet förenas med vite om kr om det ej följs. 2. Åtgärda springan vid dörren till varuintaget innan utgången av Föreläggandet förenas med vite om kr om det ej följs. 3. Inte låta fönster stå öppna utan insektsnät när öppna livsmedel hanteras i lokalen. Åtgärder ska vidtas innan utgången av Föreläggandet förenas med vite om kr om det ej följs. Beslutet gäller omedelbart (33 Livsmedelslagen), även om det överklagas. Beslutet är möjligt att överklaga, se bilaga. Uppföljning kommer att ske, vilken i enlighet med artikel 28 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, 26 Livsmedelslagen och 11 avgiftsförordningen SFS 2006:1166 kommer att faktureras som extra offentlig kontroll enligt av kommunfullmäktige fastslagen taxa. Vid kontroll genomförd uppmärksammades att flera ytor i lokalen är i behov av renovering, vilket även påpekats vid tidigare kontroller av verksamheten. Under handfatet i det yttre köket är kakelplattor trasiga och har täckts med en kartongbit för att dölja ett hål i väggen. Detta skulle åtgärdas tillfälligt med annat material som är lättare att hålla rent. Vid kontrollen stod ett fönster öppet och det fanns också en springa vid dörren tillvaruintaget. Även de här avvikelserna har påpekats tidigare. Vid kontrollen som genomfördes är kakelplattorna fortfarande trasiga och hålet är täckt med en smutsig kartongbit, fönstret står öppet utan insektsnät och springan vid varuintaget är inte åtgärdad. Verksamheten

6 Sammanträdesprotokoll 6(25) föreläggs att senast ha åtgärdat flertalet brister som upptäckts vid ovan nämnda kontroller. Vid extra offentliga kontroller genomförda samt konstaterades det att några av punkterna i föreläggandet, helt eller delvis hade åtgärdats. Bristerna som nämns ovan var dock inte åtgärdade i enlighet med föreläggandet.

7 Sammanträdesprotokoll 7(25) 64 Dnr MOB Hultsfred 3:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande garage, förråd och miljöstation Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge delegation till miljö- och byggnadsförvaltningen att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande garage, förråd och miljöstation då det är förenligt med detaljplanen. AB Hultsfreds Bostäder har sökt bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande garage, förråd och miljöstation. Byggnationen följer gällande detaljplan 0860-P228. Två flerbostadshus kommer att uppföras i två plan med sex respektive åtta lägenheter. Samtliga lägenheter får inglasade balkonger och tillgång till garageplats. Lägenheterna har god handikappsanpassning. Även tre komplementbyggnader med garageplatser för bilar och cyklar, miljöstation och förråd kommer att uppföras.

8 Sammanträdesprotokoll 8(25) Sökande 65 Dnr MOB Orren 12, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för tillbyggnad med skärmtak på Orren 12, Vimmerby kommun. Åtgärden avviker från detaljplanen, men avvikelsen bedöms som liten och den är förenlig med detaljplanens syfte. För att genomföra åtgärden krävs en enkel kontrollplan. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Avgift: 2 054:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge bygglov då det redan gjorts tillbyggander på byggnaden samt att skärmtaket kommer att göra god estetisk inverkan på fasaden. Avvikelsen från detaljplanen kan anses vara liten, enligt PBL 9 kap 31 b, eftersom förslaget stämmer överens med planens syfte. IF Metall Östra Småland har sökt bygglov för att uppföra ett skärmtak på fastigheten Orren 12, Vimmerby kommun. Åtgärden strider mot gällande detaljplan, 08-VYS-416 lagakraftvunnen , vilken föreskriver att marken inte får bebyggas. Användningen stämmer för övrigt med planen.

9 Sammanträdesprotokoll 9(25) Sökande Länsstyrelsen i Kalmar län Fastighetsägare 66 Dnr MOB Fallhult 1:37, Hultsfred kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Fallhult 1:37, Hultsfred kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Ulf Larsson, C deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv. Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 1 då området som dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Ulf Larsson har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av en gäststuga på fastigheten Fallhult 1:37, Hultsfreds kommun. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Gäststugan är tänkt att placeras 17,5 meter från sjön Oppbjärkens strandkant. Gäststugan kommer att ha storleken 11,2x4 meter och innehålla två stycken sovrum samt ett förråd. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

10 Sammanträdesprotokoll 10(25) Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden För området finns det en Naturvårdsplan klass 2. Sökt åtgärd påverkar inte området mer än tidigare då det redan är i anspråktaget. Beskrivning av värden Det finns inga dokumenterade värden på den aktuella platsen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, MB 7:18c 1.

11 Sammanträdesprotokoll 11(25) Sökande Länsstyrelsen i Kalmar län Fastighetsägare 67 Dnr MOB Östrahult 20:9, Hultsfred kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 5 för nybyggnad av nätstation på fastigheten Östrahult 20:9, Hultsfred kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 5 då anläggningen är till för befintlig fastighets behov. Det angivna skälet enligt MB 7:18 c 2 är dock inte tillämpbart då det inte finns någon exploatering eller väg mellan den tänkta nätstationen och sjön Dammen. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Östrahult 20:9, Hultsfreds kommun. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Nätstationen är tänkt att placeras cirka 20 meter från sjön Dammens strandkant. Nätstationen kommer att ha storleken 1,45x2,3, cirka 3,4 m 2. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

12 Sammanträdesprotokoll 12(25) Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Riksintresse för naturvård MB 3 kap 5 gäller för området. För området finns det även en Naturvårdsplan klass 1 samt Natura Habitatdirektivet Natura 2000 behandlar naturtyper samt andra artgrupper än fåglar. Sökt åtgärd påverkar inte området mer än tidigare då det redan är i anspråktaget. Beskrivning av värden Det finns inga dokumenterade värden på den aktuella platsen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, MB 7:18c 2, samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5

13 Sammanträdesprotokoll 13(25) 68 Dnr MOB Ändring av detaljplan för Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun. Samråd Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut ändringen av detaljplan för del av Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun på samråd. Syftet med detaljplanen är bland annat att ändra bestämmelsen som reglerar användingen bostäder, där endast friliggande hus får byggas till att även parhus får bebyggas i planområdet. Samt regleras byggnadshöjden från en våning med inredd vind till en total nockhöjd. Från: På tomt får endast en huvudbyggnad med maximalt 150 kvm byggnadsyta samt komplementbyggnad om maximalt 50 kvm byggnadsyta uppföras. Byggnad får uppföras i en våning, vind eller suterrängvåning får inredas. Byggnad ska placeras fristående. Till: På tomt får endast en huvudbyggnad med maximalt 150 kvm byggnadsyta samt komplementbyggnad om maximalt 50 kvm byggnadsyta uppföras. Byggnad för parhus får byggas ihop i tomtgräns. Maximal nockhöjd 7.5 m. Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan. I planer som ligger inom strandskyddat område är oftast strandskyddet upphävt inom kvartersmark och återinträder när en plan upphävs eller det görs en ny plan, men inte när en plan ändras. Planändringen sker med ett så kallat standardförfarande.

14 Sammanträdesprotokoll 14(25) 69 Dnr P Detaljplan för del av Nosshult 1:1, Vimmerby kommun. Samråd Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplanen för del av Nosshult 1:1, Vimmerby kommun på samråd. Planområdet är beläget cirka 3 km från Stora Torget och ligger i anslutning till sjön Nossen. Planområdet gränsar till ett mindre planområde för bostäder. Inom planområdet finns skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. Detaljplanen syftar till att, med stöd av gällande ÖP 2007, skapa förutsättningar för nya byggrätter för bostäder i anslutning till sjön Nossen samt ett mindre område för centrumbebyggelse i anslutning till R 40. Detaljplanen för del av Nosshult 1:1 har varit ute på samråd under tiden På grund av behov av kompletterande utredningar och förprojektering av va & gata samt behovet av revideringar av plankarta och planbeskrivning bedöms nytt samråd erfordras.

15 Sammanträdesprotokoll 15(25) Kommunfullmäktige, Vimmerby 70 Dnr P Detaljplan för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande fick planavdelningen ett planuppdrag för att ta fram förslag till detaljplan för Snokebo 1:49. Syftet med uppdraget är att möjliggöra för anslutning till VA-anläggning samt att skapa nya byggrätter för ett begränsat antal friliggande bostäder. I planförslaget föreslås nio nya bostadstomter. Detaljplanen var på granskning för andra gången april 2013 på grund av flera yttranden som påverkade planens utformning. Efter granskningsutlåtanden har planen reviderats av före detta stadsarkitekt. Strandskyddet är upphävt av länsstyrelsen Innan detaljplanen antogs skulle ett undertecknat exploateringsavtal föreligga, vilket nu har kommit in därav fördröjningen. Planen beräknas antas i maj av kommunfullmäktige.

16 Sammanträdesprotokoll 16(25) Ekonomikontoret, Hultsfred 71 Dnr MOB Beslutsattestanter Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att för nämndens ansvarsområden, under nuvarande mandatperiod, uppdra åt nedan angivna personer att utföra beslutsattest - ansvar 801 förvaltningschef Anders Helgée/Regina Laine och Daniel Johansson ersättare - ansvar 802 avdelningschef Daniel Johansson/Regina Laine och Anders Helgée ersättare - ansvar 803 planeringsarkitekt Regina Laine/Daniel Johansson och Anders Helgée ersättare Därmed upphör miljö- och byggnadsnämndens att gälla. Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred-Vimmerby övertog den 1 april 2014 det ekonomiska ansvaret från respektive nämnd i de samverkande kommunerna. Hultsfreds kommun är värdkommun och då följer nämndens ekonomihantering de rutiner som finns i Hultsfred. Det innebär att verksamheten delas in i tre ekonomiska ansvarsområden, kansli, miljö- och byggnadsavdelning samt utvecklings- och mätavdelning. Varje område har ett unikt ansvarsnummer, till exempel beslutade nämnden om beslutsattestanter för med en ersättare till varje ansvar. Med tanke på semester och liknande behöver varje ansvar två ersättare.

17 Sammanträdesprotokoll 17(25) 72 Förslag till kostnadsanpassning 2016 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delar av ärendet som gäller justering av taxor ska återremitteras till förvaltningen och respektive partigrupper. Övriga förslag till minskade kostnader och ökade intäkter godkänns. Efter en dialog mellan kommunstyrelsepresidierna i Hultsfred och Vimmerby har kommunfullmäktige beslutat att miljö- och byggnadsnämndens budgetram 2016 ska minskas med tkr. Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred Vimmerby startade sin verksamhet april Samverkan görs för att stärka kommunerna som attraktiv arbetsgivare, säkra kompetens inom hela ansvarsområdet och för att ge bättre service till verksamma inom kommunerna och deras invånare. Samverkan ger också vissa rationaliseringsmöjligheter och möjligheter att ha enhetliga taxor över ett större område. Miljö- och byggnadschefens åtgärdsförslag för att minska nettokostnaden för nämndens verksamhet En vakant tjänst inom mät- och kartverksamheten på utvecklingsavdelningen tillsätts inte. Kostnadsminskning 500 tkr. Utlovade service- och kvalitetnivåer bedöms kunna hållas trots minskningen. Budgetram för politikerkostnaden minskas med 200 tkr. Antal politiker i nämnden har minskat. Anpassning av justeringsfaktorn i taxan enligt plan- och bygglagen från 0,7 till 0,8. Åtgärden förväntas ge 150 tkr i ökade intäkter för plan- och bygglovsverksamheten. Ökat intäktskrav för hälsoskyddstillsynen med 75 tkr. Förslaget innebär inte någon förändring av taxan för tillsyn enligt miljöbalken utan intäktsökningen erhålls genom volymökning. Ökade intäkter för livsmedelskontrollen med 75 tkr. Ökningen förutsätter att taxan för livsmedelskontroll anpassas till kommunens verkliga kostnad för

18 Sammanträdesprotokoll 18(25) kontrollen. Anpassningen innebär en kostnadshöjning på drygt 30 % av nuvarande timkostnad. Besparingsförslagen har diskuterats inom förvaltningens ledningsgrupp. Förslag Bo Svensson, C med instämmande av Johan Blomberg, M föreslår att ärendet återremitteras vad det gäller justering av taxan för livsmedelskontrollen samt justering av plan- och bygglovstaxan för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper.

19 Sammanträdesprotokoll 19(25) 73 Dnr Förslag till justering av taxa för livsmedelskontrollen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper. Det finns ett stort behov att höja timtaxan för livsmedelskontrollen i såväl Hultsfreds som Vimmerby kommuner. Nya beräkningar av kostnaden för livsmedelskontrollen visar att den befintliga taxan på 730 kronor per timme bör höjas till 970 kronor per timme för den ordinarie livsmedelskontrollen och till 880 kronor för den extra offentliga kontrollen. Medeltiden som läggs på livsmedelsverksamheter i Hultsfreds och Vimmerby kommuner är 5,45 timmar per år. Höjningen av timtaxan från 730 kronor till 970 kronor ger alltså i snitt en ökning av den årliga kontrollkostnaden på 1308 kronor. I taxan har inte några stora förändringar gjorts i sak men den har kompletterats och förtydligats, bland annat med avseende på kommunens ansvar för offentlig kontroll av dricksvattenförsörjning. Dessutom har möjligheten till viss rabatt tagits bort då detta inte längre är förenligt med livsmedelslagstiftningen. Taxan måste fastställas i kommunfullmäktige i respektive kommun. Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslås lämna följande förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun: Kommunfullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet att gälla från och med den 1 januari Basmånad för indexuppräkningen ändras även till oktober månad Förslag Bo Svensson, C med instämmande av Johan Blomberg, M föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper.

20 Sammanträdesprotokoll 20(25) 74 Dnr MOB Förslag till justering av plan- och bygglovstaxa för Hultsfreds och Vimmerby kommuner Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper. I underlaget till den befintliga taxan från SKL framgår hur man ska beräkna de olika avgifterna inom plan- och bygglovsområdet. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mpbb) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har färre invånare än ), 1,2 (om kommunen har fler invånare än ) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer När kommunfullmäktige beslutade om de befintliga taxorna för Hultsfreds respektive Vimmerby kommun så valde man dock en justeringsfaktor på 0,7. Detta minskar förvaltningens möjlighet till avgiftsfinansiering och med den besparing som nu lagts på förvaltningen krävs det att man ökar möjligheterna till intäktsfinansiering. Med den sammanslagning av miljö- och byggnadsnämnden som gjordes 1 april 2014 kan man betrakta verksamhetsområdet Hultsfred-Vimmerby som en kommun med cirka invånare. Enligt SKL:s förslag borde justeringsfaktorn (N) sättas till 1,0. Då beslutet tas av respektive kommunfullmäktige bedöms det dock rimligt att justeringsfaktorn (N) åtminstone höjs till 0,8. Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslås lämna följande förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun:

21 Sammanträdesprotokoll 21(25) Kommunfullmäktige beslutar att justera befintlig plan- och bygglovstaxa i det avseende att justeringsfaktorn (N) ökas från 0,7 till 0,8. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari Förslag Bo Svensson, C med instämmande av Johan Blomberg, M föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper.

22 Sammanträdesprotokoll 22(25) 75 Dnr Mejeristen 1, Vimmerby kommun. Överklagan av tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till anläggning för framställning av mjölkprodukter Miljö- och byggnadsnämnden överklagar Miljöprövningsdelegationens, Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut gällande rubricerat tillstånd, daterat , till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avser: Avsaknaden av de av sökanden föreslagna begränsningsvillkoren för utsläpp av spillvatten till det kommunala avloppsreningsverket, gällande parametrarna BOD7 och fosfor. Avsaknad av redovisning och ställningstaganden i beslutet gällande remissförfarandet efter att sökanden lämnat in nya villkorsförslag. Såväl remiss, remissvar, sökandens bemötanden och Miljöprövningsdelegationens ställningstaganden saknas i beslutet. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller om anstånd till för att utveckla talan gällande motivering och yrkanden. Detta för att kunna behandla ärendet vid nämndens sammanträde den 20 maj. Arla Foods AB i Vimmerby har ansökt och fått nytt tillstånd av Länsstyrelsen i Kalmar län till ökad produktion enligt miljöbalkens bestämmelser. Miljö- och byggnadsnämnden överklagar beslutet eftersom nämnden inte delar länsstyrelsens uppfattning av villkorsskrivningen i beslutet. I villkorsskrivningen reglerar länsstyrelsen inte vissa föroreningar i avloppsvatten som Arla släpper till det kommunala reningsverket. Arla har dessutom förankrat sina förslag på utsläppsvärden med VEMAB som har ansvar för det kommunala avloppsvattnet. Dessutom tycker nämnden att länsstyrelsens hantering av beslutsprocessen saknar vissa viktiga moment vilket gör att nämnden är orolig över länsstyrelsens kommande tillståndsprövningar.

23 Sammanträdesprotokoll 23(25) 76 Redovisning av delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut under perioden

24 Sammanträdesprotokoll 24(25) 77 Meddelanden Kommunfullmäktige Hultsfred, beslut Antagande av detaljplan för del av Målilla 3:24 och Målilla 3:28 Handelsområde Målilla Kommunfullmäktige Vimmerby, beslut Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun anta Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Detaljplan för del av Målilla 3:24 och Målilla 3:28, Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunfullmäktiges antagandebeslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunfullmäktiges antagandebeslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Samråd angående kabeldragning på fastigheten Fröreda 1:8 Fröreda 7:1, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, meddelande Länsstyrelsens ställningstagande angående undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för viss brygganläggning inom Kalmar län Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva nämndens beslut om strandskyddsdispens för uppförande av servicebyggnad på fastigheten Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, meddelande Samråd angående kabeldragning på fastigheten Vi 14:1 Vi 54:1, Vimmerby kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, missiv Storebrogjuteriet ABs anmälan om ersättningsinvestering av smältugnar för kännedom och eventuellt yttrande Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående ansökan om dispens och tillstånd i samtliga naturreservat och nationalparker i Kalmar län. Länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd/dispens från föreskrifterna att framföra motorfordon inom de naturreservat där detta är förbjudet enligt föreskrifterna

25 Sammanträdesprotokoll 25(25) Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende parkeringsplats på fastigheten Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende schaktning för elkabel på fastigheten Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende nybyggnad av carport på fastigheten Ämmenäs 2:20, Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer