Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S Bo Svensson, C Annika Fundin, MP Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S Övriga deltagande Anders Helgée Anton Johansson Karin Schultz Sarah Hassib Regina Laine Niklas Gustafsson, M Sara Dolk Christoffer Cederstrand, C Frida Rosén Åke Arvidsson, S Dan Lindblom Utses att justera Bo Svensson Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Karin Schultz Ordförande Justerande. Lars-Inge Green. Bo Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(25) Ärendelista 62 Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Telefonen 3, Hultsfreds kommun. Föreläggande med vite 64 Hultsfred 3:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage/förråd 65 Orren 12, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak 66 Fallhult 1:37, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga 67 Östrahult 20:9, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation 68 Detaljplan för Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun. Samråd 69 Detaljplan för del av Nosshult 1:1, Vimmerby kommun. Samråd 70 Detaljplan för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun. Antagande 71 Beslutsattestanter Förslag till kostnadsanpassning Förslag till justering av taxa för livsmedelskontrollen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner 74 Förslag till justering av plan- och bygglovstaxa för Hultsfreds och Vimmerby kommuner 75 Mejeristen 1, Vimmerby kommun. Överklagan av tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till anläggning för framställning av mjölkprodukter 76 Redovisning av delegationsbeslut 77 Meddelanden

3 Sammanträdesprotokoll 3(25) 62 Dnr Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen 2015 Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen 2015 enligt bilaga. Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av EG-förordningar, livsmedelslagen (SFS 2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). Till dessa hör föreskrifter och vägledningar meddelade av Livsmedelsverket. Enligt artikel i förordning (EG) 882/2004 ska myndigheter som ansvarar för genomförande av offentlig kontroll av livsmedel upprätta en kontrollplan. Denna ska omfatta de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver, bemanning för kontrollen, inriktningen på verksamheten samt eventuella prioriteringar. Det ska även finnas en beskrivning av hur planen följs upp samt hur verksamheten ska utvärderas. En inventering av resursbehoven ska ligga till grund för planen. Det är miljö- och byggnadsnämnden som ska besluta om innehållet i kontrollplanen. Förvaltningen har utarbetat en kontrollplan enligt dessa krav. Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen förväntas vara bland annat riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Målsättningen för den offentliga kontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel och att de inte blir lurade (redlighet). Livsmedelskontrollen utförs främst genom oanmälda inspektioner. Vid inspektionerna sker kontroll av exempelvis hanteringen av livsmedel, den personliga hygienen, bedömning av om tillräcklig kompetens finns, lokaler och utrustning samt märkning. Livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad och huvudprincipen är att livsmedelskontrollen ska uppnå full kostnadstäckning, dock kan inte myndigheten ta ut avgifter för rådgivning och service till allmänheten. Livsmedelskontrollen är både en kommunal och statlig angelägenhet. I Hultsfreds och Vimmerby kommuner finns i nuläget cirka 385 registrerade livsmedelsanläggningar som den kommunala kontrollen har ansvar för. Sedan tidigare finns även ett fåtal livsmedelsanläggningar vars kontroll Livsmedelsverket ansvarar för. Från och med den 1 januari 2014 övergick kontrollansvaret för anläggningar som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung som levereras till annan livsmedelsanläggning, till Livsmedelsverket enligt beslut fattat av Livsmedelsverket. Detta medförde även att godkännandeprövningar av denna typ av anläggningar kommer att hanteras

4 Sammanträdesprotokoll 4(25) av Livsmedelsverket framöver och att miljö- och byggnadsnämnden endast kommer att hantera registrering av livsmedelsanmälningar. För att effektivisera arbetet på miljö- och byggnadsförvaltningen används enhetsspecifika rutiner och mallar samt gemensamma rutiner för ärendeskrivande, registrering och fakturering. Kontrollplanen utgör viktig information till nämnden. Genom dokumentationen får nämnden en möjlighet att informera sig om arbetsområdena och ett underlag för prioriteringar inför kommande budgetarbete.

5 Sammanträdesprotokoll 5(25) Mix Kompaniet AB 63 Dnr Telefonen 3, Hultsfreds kommun. Beslut om föreläggande med vite Miljö- och byggnadsnämnden förelägger med vite Mix Kompaniet AB (Restaurang Tre Kronor) med organisationsnummer , med stöd av 22 och 23 Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i förordning (EU) nr 882/2004 om offentlig kontroll samt artikel 4 pkt 2, bilaga II, kapitel I pkt 1, 2a-c samt kapitel II pkt 1b, 1d och 1f i förordningen (EG) 852/2004 om livsmedelshygien att: 1. Åtgärda trasigt kakel under handfatet vid pizzaugnen innan utgången av Föreläggandet förenas med vite om kr om det ej följs. 2. Åtgärda springan vid dörren till varuintaget innan utgången av Föreläggandet förenas med vite om kr om det ej följs. 3. Inte låta fönster stå öppna utan insektsnät när öppna livsmedel hanteras i lokalen. Åtgärder ska vidtas innan utgången av Föreläggandet förenas med vite om kr om det ej följs. Beslutet gäller omedelbart (33 Livsmedelslagen), även om det överklagas. Beslutet är möjligt att överklaga, se bilaga. Uppföljning kommer att ske, vilken i enlighet med artikel 28 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, 26 Livsmedelslagen och 11 avgiftsförordningen SFS 2006:1166 kommer att faktureras som extra offentlig kontroll enligt av kommunfullmäktige fastslagen taxa. Vid kontroll genomförd uppmärksammades att flera ytor i lokalen är i behov av renovering, vilket även påpekats vid tidigare kontroller av verksamheten. Under handfatet i det yttre köket är kakelplattor trasiga och har täckts med en kartongbit för att dölja ett hål i väggen. Detta skulle åtgärdas tillfälligt med annat material som är lättare att hålla rent. Vid kontrollen stod ett fönster öppet och det fanns också en springa vid dörren tillvaruintaget. Även de här avvikelserna har påpekats tidigare. Vid kontrollen som genomfördes är kakelplattorna fortfarande trasiga och hålet är täckt med en smutsig kartongbit, fönstret står öppet utan insektsnät och springan vid varuintaget är inte åtgärdad. Verksamheten

6 Sammanträdesprotokoll 6(25) föreläggs att senast ha åtgärdat flertalet brister som upptäckts vid ovan nämnda kontroller. Vid extra offentliga kontroller genomförda samt konstaterades det att några av punkterna i föreläggandet, helt eller delvis hade åtgärdats. Bristerna som nämns ovan var dock inte åtgärdade i enlighet med föreläggandet.

7 Sammanträdesprotokoll 7(25) 64 Dnr MOB Hultsfred 3:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande garage, förråd och miljöstation Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge delegation till miljö- och byggnadsförvaltningen att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande garage, förråd och miljöstation då det är förenligt med detaljplanen. AB Hultsfreds Bostäder har sökt bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande garage, förråd och miljöstation. Byggnationen följer gällande detaljplan 0860-P228. Två flerbostadshus kommer att uppföras i två plan med sex respektive åtta lägenheter. Samtliga lägenheter får inglasade balkonger och tillgång till garageplats. Lägenheterna har god handikappsanpassning. Även tre komplementbyggnader med garageplatser för bilar och cyklar, miljöstation och förråd kommer att uppföras.

8 Sammanträdesprotokoll 8(25) Sökande 65 Dnr MOB Orren 12, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för tillbyggnad med skärmtak på Orren 12, Vimmerby kommun. Åtgärden avviker från detaljplanen, men avvikelsen bedöms som liten och den är förenlig med detaljplanens syfte. För att genomföra åtgärden krävs en enkel kontrollplan. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Avgift: 2 054:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge bygglov då det redan gjorts tillbyggander på byggnaden samt att skärmtaket kommer att göra god estetisk inverkan på fasaden. Avvikelsen från detaljplanen kan anses vara liten, enligt PBL 9 kap 31 b, eftersom förslaget stämmer överens med planens syfte. IF Metall Östra Småland har sökt bygglov för att uppföra ett skärmtak på fastigheten Orren 12, Vimmerby kommun. Åtgärden strider mot gällande detaljplan, 08-VYS-416 lagakraftvunnen , vilken föreskriver att marken inte får bebyggas. Användningen stämmer för övrigt med planen.

9 Sammanträdesprotokoll 9(25) Sökande Länsstyrelsen i Kalmar län Fastighetsägare 66 Dnr MOB Fallhult 1:37, Hultsfred kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Fallhult 1:37, Hultsfred kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Ulf Larsson, C deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv. Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 1 då området som dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Ulf Larsson har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av en gäststuga på fastigheten Fallhult 1:37, Hultsfreds kommun. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Gäststugan är tänkt att placeras 17,5 meter från sjön Oppbjärkens strandkant. Gäststugan kommer att ha storleken 11,2x4 meter och innehålla två stycken sovrum samt ett förråd. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

10 Sammanträdesprotokoll 10(25) Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden För området finns det en Naturvårdsplan klass 2. Sökt åtgärd påverkar inte området mer än tidigare då det redan är i anspråktaget. Beskrivning av värden Det finns inga dokumenterade värden på den aktuella platsen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, MB 7:18c 1.

11 Sammanträdesprotokoll 11(25) Sökande Länsstyrelsen i Kalmar län Fastighetsägare 67 Dnr MOB Östrahult 20:9, Hultsfred kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 5 för nybyggnad av nätstation på fastigheten Östrahult 20:9, Hultsfred kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 5 då anläggningen är till för befintlig fastighets behov. Det angivna skälet enligt MB 7:18 c 2 är dock inte tillämpbart då det inte finns någon exploatering eller väg mellan den tänkta nätstationen och sjön Dammen. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Östrahult 20:9, Hultsfreds kommun. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Nätstationen är tänkt att placeras cirka 20 meter från sjön Dammens strandkant. Nätstationen kommer att ha storleken 1,45x2,3, cirka 3,4 m 2. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

12 Sammanträdesprotokoll 12(25) Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Riksintresse för naturvård MB 3 kap 5 gäller för området. För området finns det även en Naturvårdsplan klass 1 samt Natura Habitatdirektivet Natura 2000 behandlar naturtyper samt andra artgrupper än fåglar. Sökt åtgärd påverkar inte området mer än tidigare då det redan är i anspråktaget. Beskrivning av värden Det finns inga dokumenterade värden på den aktuella platsen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, MB 7:18c 2, samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5

13 Sammanträdesprotokoll 13(25) 68 Dnr MOB Ändring av detaljplan för Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun. Samråd Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut ändringen av detaljplan för del av Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun på samråd. Syftet med detaljplanen är bland annat att ändra bestämmelsen som reglerar användingen bostäder, där endast friliggande hus får byggas till att även parhus får bebyggas i planområdet. Samt regleras byggnadshöjden från en våning med inredd vind till en total nockhöjd. Från: På tomt får endast en huvudbyggnad med maximalt 150 kvm byggnadsyta samt komplementbyggnad om maximalt 50 kvm byggnadsyta uppföras. Byggnad får uppföras i en våning, vind eller suterrängvåning får inredas. Byggnad ska placeras fristående. Till: På tomt får endast en huvudbyggnad med maximalt 150 kvm byggnadsyta samt komplementbyggnad om maximalt 50 kvm byggnadsyta uppföras. Byggnad för parhus får byggas ihop i tomtgräns. Maximal nockhöjd 7.5 m. Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan. I planer som ligger inom strandskyddat område är oftast strandskyddet upphävt inom kvartersmark och återinträder när en plan upphävs eller det görs en ny plan, men inte när en plan ändras. Planändringen sker med ett så kallat standardförfarande.

14 Sammanträdesprotokoll 14(25) 69 Dnr P Detaljplan för del av Nosshult 1:1, Vimmerby kommun. Samråd Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplanen för del av Nosshult 1:1, Vimmerby kommun på samråd. Planområdet är beläget cirka 3 km från Stora Torget och ligger i anslutning till sjön Nossen. Planområdet gränsar till ett mindre planområde för bostäder. Inom planområdet finns skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. Detaljplanen syftar till att, med stöd av gällande ÖP 2007, skapa förutsättningar för nya byggrätter för bostäder i anslutning till sjön Nossen samt ett mindre område för centrumbebyggelse i anslutning till R 40. Detaljplanen för del av Nosshult 1:1 har varit ute på samråd under tiden På grund av behov av kompletterande utredningar och förprojektering av va & gata samt behovet av revideringar av plankarta och planbeskrivning bedöms nytt samråd erfordras.

15 Sammanträdesprotokoll 15(25) Kommunfullmäktige, Vimmerby 70 Dnr P Detaljplan för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande fick planavdelningen ett planuppdrag för att ta fram förslag till detaljplan för Snokebo 1:49. Syftet med uppdraget är att möjliggöra för anslutning till VA-anläggning samt att skapa nya byggrätter för ett begränsat antal friliggande bostäder. I planförslaget föreslås nio nya bostadstomter. Detaljplanen var på granskning för andra gången april 2013 på grund av flera yttranden som påverkade planens utformning. Efter granskningsutlåtanden har planen reviderats av före detta stadsarkitekt. Strandskyddet är upphävt av länsstyrelsen Innan detaljplanen antogs skulle ett undertecknat exploateringsavtal föreligga, vilket nu har kommit in därav fördröjningen. Planen beräknas antas i maj av kommunfullmäktige.

16 Sammanträdesprotokoll 16(25) Ekonomikontoret, Hultsfred 71 Dnr MOB Beslutsattestanter Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att för nämndens ansvarsområden, under nuvarande mandatperiod, uppdra åt nedan angivna personer att utföra beslutsattest - ansvar 801 förvaltningschef Anders Helgée/Regina Laine och Daniel Johansson ersättare - ansvar 802 avdelningschef Daniel Johansson/Regina Laine och Anders Helgée ersättare - ansvar 803 planeringsarkitekt Regina Laine/Daniel Johansson och Anders Helgée ersättare Därmed upphör miljö- och byggnadsnämndens att gälla. Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred-Vimmerby övertog den 1 april 2014 det ekonomiska ansvaret från respektive nämnd i de samverkande kommunerna. Hultsfreds kommun är värdkommun och då följer nämndens ekonomihantering de rutiner som finns i Hultsfred. Det innebär att verksamheten delas in i tre ekonomiska ansvarsområden, kansli, miljö- och byggnadsavdelning samt utvecklings- och mätavdelning. Varje område har ett unikt ansvarsnummer, till exempel beslutade nämnden om beslutsattestanter för med en ersättare till varje ansvar. Med tanke på semester och liknande behöver varje ansvar två ersättare.

17 Sammanträdesprotokoll 17(25) 72 Förslag till kostnadsanpassning 2016 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delar av ärendet som gäller justering av taxor ska återremitteras till förvaltningen och respektive partigrupper. Övriga förslag till minskade kostnader och ökade intäkter godkänns. Efter en dialog mellan kommunstyrelsepresidierna i Hultsfred och Vimmerby har kommunfullmäktige beslutat att miljö- och byggnadsnämndens budgetram 2016 ska minskas med tkr. Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred Vimmerby startade sin verksamhet april Samverkan görs för att stärka kommunerna som attraktiv arbetsgivare, säkra kompetens inom hela ansvarsområdet och för att ge bättre service till verksamma inom kommunerna och deras invånare. Samverkan ger också vissa rationaliseringsmöjligheter och möjligheter att ha enhetliga taxor över ett större område. Miljö- och byggnadschefens åtgärdsförslag för att minska nettokostnaden för nämndens verksamhet En vakant tjänst inom mät- och kartverksamheten på utvecklingsavdelningen tillsätts inte. Kostnadsminskning 500 tkr. Utlovade service- och kvalitetnivåer bedöms kunna hållas trots minskningen. Budgetram för politikerkostnaden minskas med 200 tkr. Antal politiker i nämnden har minskat. Anpassning av justeringsfaktorn i taxan enligt plan- och bygglagen från 0,7 till 0,8. Åtgärden förväntas ge 150 tkr i ökade intäkter för plan- och bygglovsverksamheten. Ökat intäktskrav för hälsoskyddstillsynen med 75 tkr. Förslaget innebär inte någon förändring av taxan för tillsyn enligt miljöbalken utan intäktsökningen erhålls genom volymökning. Ökade intäkter för livsmedelskontrollen med 75 tkr. Ökningen förutsätter att taxan för livsmedelskontroll anpassas till kommunens verkliga kostnad för

18 Sammanträdesprotokoll 18(25) kontrollen. Anpassningen innebär en kostnadshöjning på drygt 30 % av nuvarande timkostnad. Besparingsförslagen har diskuterats inom förvaltningens ledningsgrupp. Förslag Bo Svensson, C med instämmande av Johan Blomberg, M föreslår att ärendet återremitteras vad det gäller justering av taxan för livsmedelskontrollen samt justering av plan- och bygglovstaxan för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper.

19 Sammanträdesprotokoll 19(25) 73 Dnr Förslag till justering av taxa för livsmedelskontrollen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper. Det finns ett stort behov att höja timtaxan för livsmedelskontrollen i såväl Hultsfreds som Vimmerby kommuner. Nya beräkningar av kostnaden för livsmedelskontrollen visar att den befintliga taxan på 730 kronor per timme bör höjas till 970 kronor per timme för den ordinarie livsmedelskontrollen och till 880 kronor för den extra offentliga kontrollen. Medeltiden som läggs på livsmedelsverksamheter i Hultsfreds och Vimmerby kommuner är 5,45 timmar per år. Höjningen av timtaxan från 730 kronor till 970 kronor ger alltså i snitt en ökning av den årliga kontrollkostnaden på 1308 kronor. I taxan har inte några stora förändringar gjorts i sak men den har kompletterats och förtydligats, bland annat med avseende på kommunens ansvar för offentlig kontroll av dricksvattenförsörjning. Dessutom har möjligheten till viss rabatt tagits bort då detta inte längre är förenligt med livsmedelslagstiftningen. Taxan måste fastställas i kommunfullmäktige i respektive kommun. Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslås lämna följande förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun: Kommunfullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet att gälla från och med den 1 januari Basmånad för indexuppräkningen ändras även till oktober månad Förslag Bo Svensson, C med instämmande av Johan Blomberg, M föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper.

20 Sammanträdesprotokoll 20(25) 74 Dnr MOB Förslag till justering av plan- och bygglovstaxa för Hultsfreds och Vimmerby kommuner Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper. I underlaget till den befintliga taxan från SKL framgår hur man ska beräkna de olika avgifterna inom plan- och bygglovsområdet. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mpbb) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har färre invånare än ), 1,2 (om kommunen har fler invånare än ) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer När kommunfullmäktige beslutade om de befintliga taxorna för Hultsfreds respektive Vimmerby kommun så valde man dock en justeringsfaktor på 0,7. Detta minskar förvaltningens möjlighet till avgiftsfinansiering och med den besparing som nu lagts på förvaltningen krävs det att man ökar möjligheterna till intäktsfinansiering. Med den sammanslagning av miljö- och byggnadsnämnden som gjordes 1 april 2014 kan man betrakta verksamhetsområdet Hultsfred-Vimmerby som en kommun med cirka invånare. Enligt SKL:s förslag borde justeringsfaktorn (N) sättas till 1,0. Då beslutet tas av respektive kommunfullmäktige bedöms det dock rimligt att justeringsfaktorn (N) åtminstone höjs till 0,8. Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslås lämna följande förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun:

21 Sammanträdesprotokoll 21(25) Kommunfullmäktige beslutar att justera befintlig plan- och bygglovstaxa i det avseende att justeringsfaktorn (N) ökas från 0,7 till 0,8. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari Förslag Bo Svensson, C med instämmande av Johan Blomberg, M föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper.

22 Sammanträdesprotokoll 22(25) 75 Dnr Mejeristen 1, Vimmerby kommun. Överklagan av tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till anläggning för framställning av mjölkprodukter Miljö- och byggnadsnämnden överklagar Miljöprövningsdelegationens, Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut gällande rubricerat tillstånd, daterat , till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avser: Avsaknaden av de av sökanden föreslagna begränsningsvillkoren för utsläpp av spillvatten till det kommunala avloppsreningsverket, gällande parametrarna BOD7 och fosfor. Avsaknad av redovisning och ställningstaganden i beslutet gällande remissförfarandet efter att sökanden lämnat in nya villkorsförslag. Såväl remiss, remissvar, sökandens bemötanden och Miljöprövningsdelegationens ställningstaganden saknas i beslutet. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller om anstånd till för att utveckla talan gällande motivering och yrkanden. Detta för att kunna behandla ärendet vid nämndens sammanträde den 20 maj. Arla Foods AB i Vimmerby har ansökt och fått nytt tillstånd av Länsstyrelsen i Kalmar län till ökad produktion enligt miljöbalkens bestämmelser. Miljö- och byggnadsnämnden överklagar beslutet eftersom nämnden inte delar länsstyrelsens uppfattning av villkorsskrivningen i beslutet. I villkorsskrivningen reglerar länsstyrelsen inte vissa föroreningar i avloppsvatten som Arla släpper till det kommunala reningsverket. Arla har dessutom förankrat sina förslag på utsläppsvärden med VEMAB som har ansvar för det kommunala avloppsvattnet. Dessutom tycker nämnden att länsstyrelsens hantering av beslutsprocessen saknar vissa viktiga moment vilket gör att nämnden är orolig över länsstyrelsens kommande tillståndsprövningar.

23 Sammanträdesprotokoll 23(25) 76 Redovisning av delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut under perioden

24 Sammanträdesprotokoll 24(25) 77 Meddelanden Kommunfullmäktige Hultsfred, beslut Antagande av detaljplan för del av Målilla 3:24 och Målilla 3:28 Handelsområde Målilla Kommunfullmäktige Vimmerby, beslut Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun anta Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Detaljplan för del av Målilla 3:24 och Målilla 3:28, Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunfullmäktiges antagandebeslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunfullmäktiges antagandebeslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Samråd angående kabeldragning på fastigheten Fröreda 1:8 Fröreda 7:1, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, meddelande Länsstyrelsens ställningstagande angående undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för viss brygganläggning inom Kalmar län Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva nämndens beslut om strandskyddsdispens för uppförande av servicebyggnad på fastigheten Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, meddelande Samråd angående kabeldragning på fastigheten Vi 14:1 Vi 54:1, Vimmerby kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, missiv Storebrogjuteriet ABs anmälan om ersättningsinvestering av smältugnar för kännedom och eventuellt yttrande Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående ansökan om dispens och tillstånd i samtliga naturreservat och nationalparker i Kalmar län. Länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd/dispens från föreskrifterna att framföra motorfordon inom de naturreservat där detta är förbjudet enligt föreskrifterna

25 Sammanträdesprotokoll 25(25) Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende parkeringsplats på fastigheten Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende schaktning för elkabel på fastigheten Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende nybyggnad av carport på fastigheten Ämmenäs 2:20, Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande ändring av detaljplan för del av Hultsfred 3:1 m.fl ANTAGANDEHANDLING Dnr MOB 2015-72 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-24 1 (10) Plats och tid: Brandstationen, Kisa 13.30 16.20

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-24 1 (10) Plats och tid: Brandstationen, Kisa 13.30 16.20 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-24 1 (10) Plats och tid: Brandstationen, Kisa 13.30 16.20 ande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Claes Brandén (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum Tällberg, kl. 8.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1.e vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer