Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S Bo Svensson, C Annika Fundin, MP Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S Övriga deltagande Anders Helgée Anton Johansson Karin Schultz Sarah Hassib Regina Laine Niklas Gustafsson, M Sara Dolk Christoffer Cederstrand, C Frida Rosén Åke Arvidsson, S Dan Lindblom Utses att justera Bo Svensson Underskrifter Paragrafer Sekreterare. Karin Schultz Ordförande Justerande. Lars-Inge Green. Bo Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadsförvaltningen. Karin Schultz

2 Sammanträdesprotokoll 2(25) Ärendelista 62 Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen Telefonen 3, Hultsfreds kommun. Föreläggande med vite 64 Hultsfred 3:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage/förråd 65 Orren 12, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak 66 Fallhult 1:37, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga 67 Östrahult 20:9, Hultsfreds kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation 68 Detaljplan för Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun. Samråd 69 Detaljplan för del av Nosshult 1:1, Vimmerby kommun. Samråd 70 Detaljplan för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun. Antagande 71 Beslutsattestanter Förslag till kostnadsanpassning Förslag till justering av taxa för livsmedelskontrollen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner 74 Förslag till justering av plan- och bygglovstaxa för Hultsfreds och Vimmerby kommuner 75 Mejeristen 1, Vimmerby kommun. Överklagan av tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till anläggning för framställning av mjölkprodukter 76 Redovisning av delegationsbeslut 77 Meddelanden

3 Sammanträdesprotokoll 3(25) 62 Dnr Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen 2015 Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen 2015 enligt bilaga. Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av EG-förordningar, livsmedelslagen (SFS 2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). Till dessa hör föreskrifter och vägledningar meddelade av Livsmedelsverket. Enligt artikel i förordning (EG) 882/2004 ska myndigheter som ansvarar för genomförande av offentlig kontroll av livsmedel upprätta en kontrollplan. Denna ska omfatta de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver, bemanning för kontrollen, inriktningen på verksamheten samt eventuella prioriteringar. Det ska även finnas en beskrivning av hur planen följs upp samt hur verksamheten ska utvärderas. En inventering av resursbehoven ska ligga till grund för planen. Det är miljö- och byggnadsnämnden som ska besluta om innehållet i kontrollplanen. Förvaltningen har utarbetat en kontrollplan enligt dessa krav. Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen förväntas vara bland annat riskbaserad, ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Målsättningen för den offentliga kontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel och att de inte blir lurade (redlighet). Livsmedelskontrollen utförs främst genom oanmälda inspektioner. Vid inspektionerna sker kontroll av exempelvis hanteringen av livsmedel, den personliga hygienen, bedömning av om tillräcklig kompetens finns, lokaler och utrustning samt märkning. Livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad och huvudprincipen är att livsmedelskontrollen ska uppnå full kostnadstäckning, dock kan inte myndigheten ta ut avgifter för rådgivning och service till allmänheten. Livsmedelskontrollen är både en kommunal och statlig angelägenhet. I Hultsfreds och Vimmerby kommuner finns i nuläget cirka 385 registrerade livsmedelsanläggningar som den kommunala kontrollen har ansvar för. Sedan tidigare finns även ett fåtal livsmedelsanläggningar vars kontroll Livsmedelsverket ansvarar för. Från och med den 1 januari 2014 övergick kontrollansvaret för anläggningar som hanterar livsmedel av animaliskt ursprung som levereras till annan livsmedelsanläggning, till Livsmedelsverket enligt beslut fattat av Livsmedelsverket. Detta medförde även att godkännandeprövningar av denna typ av anläggningar kommer att hanteras

4 Sammanträdesprotokoll 4(25) av Livsmedelsverket framöver och att miljö- och byggnadsnämnden endast kommer att hantera registrering av livsmedelsanmälningar. För att effektivisera arbetet på miljö- och byggnadsförvaltningen används enhetsspecifika rutiner och mallar samt gemensamma rutiner för ärendeskrivande, registrering och fakturering. Kontrollplanen utgör viktig information till nämnden. Genom dokumentationen får nämnden en möjlighet att informera sig om arbetsområdena och ett underlag för prioriteringar inför kommande budgetarbete.

5 Sammanträdesprotokoll 5(25) Mix Kompaniet AB 63 Dnr Telefonen 3, Hultsfreds kommun. Beslut om föreläggande med vite Miljö- och byggnadsnämnden förelägger med vite Mix Kompaniet AB (Restaurang Tre Kronor) med organisationsnummer , med stöd av 22 och 23 Livsmedelslagen (SFS 2006:804) och artikel 54 i förordning (EU) nr 882/2004 om offentlig kontroll samt artikel 4 pkt 2, bilaga II, kapitel I pkt 1, 2a-c samt kapitel II pkt 1b, 1d och 1f i förordningen (EG) 852/2004 om livsmedelshygien att: 1. Åtgärda trasigt kakel under handfatet vid pizzaugnen innan utgången av Föreläggandet förenas med vite om kr om det ej följs. 2. Åtgärda springan vid dörren till varuintaget innan utgången av Föreläggandet förenas med vite om kr om det ej följs. 3. Inte låta fönster stå öppna utan insektsnät när öppna livsmedel hanteras i lokalen. Åtgärder ska vidtas innan utgången av Föreläggandet förenas med vite om kr om det ej följs. Beslutet gäller omedelbart (33 Livsmedelslagen), även om det överklagas. Beslutet är möjligt att överklaga, se bilaga. Uppföljning kommer att ske, vilken i enlighet med artikel 28 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, 26 Livsmedelslagen och 11 avgiftsförordningen SFS 2006:1166 kommer att faktureras som extra offentlig kontroll enligt av kommunfullmäktige fastslagen taxa. Vid kontroll genomförd uppmärksammades att flera ytor i lokalen är i behov av renovering, vilket även påpekats vid tidigare kontroller av verksamheten. Under handfatet i det yttre köket är kakelplattor trasiga och har täckts med en kartongbit för att dölja ett hål i väggen. Detta skulle åtgärdas tillfälligt med annat material som är lättare att hålla rent. Vid kontrollen stod ett fönster öppet och det fanns också en springa vid dörren tillvaruintaget. Även de här avvikelserna har påpekats tidigare. Vid kontrollen som genomfördes är kakelplattorna fortfarande trasiga och hålet är täckt med en smutsig kartongbit, fönstret står öppet utan insektsnät och springan vid varuintaget är inte åtgärdad. Verksamheten

6 Sammanträdesprotokoll 6(25) föreläggs att senast ha åtgärdat flertalet brister som upptäckts vid ovan nämnda kontroller. Vid extra offentliga kontroller genomförda samt konstaterades det att några av punkterna i föreläggandet, helt eller delvis hade åtgärdats. Bristerna som nämns ovan var dock inte åtgärdade i enlighet med föreläggandet.

7 Sammanträdesprotokoll 7(25) 64 Dnr MOB Hultsfred 3:1, Hultsfreds kommun. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande garage, förråd och miljöstation Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge delegation till miljö- och byggnadsförvaltningen att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande garage, förråd och miljöstation då det är förenligt med detaljplanen. AB Hultsfreds Bostäder har sökt bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande garage, förråd och miljöstation. Byggnationen följer gällande detaljplan 0860-P228. Två flerbostadshus kommer att uppföras i två plan med sex respektive åtta lägenheter. Samtliga lägenheter får inglasade balkonger och tillgång till garageplats. Lägenheterna har god handikappsanpassning. Även tre komplementbyggnader med garageplatser för bilar och cyklar, miljöstation och förråd kommer att uppföras.

8 Sammanträdesprotokoll 8(25) Sökande 65 Dnr MOB Orren 12, Vimmerby kommun. Ansökan om bygglov för tillbyggnad med skärmtak Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 b för tillbyggnad med skärmtak på Orren 12, Vimmerby kommun. Åtgärden avviker från detaljplanen, men avvikelsen bedöms som liten och den är förenlig med detaljplanens syfte. För att genomföra åtgärden krävs en enkel kontrollplan. Villkor: Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked lämnats enligt 10 kap 3 PBL. Avgift: 2 054:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge bygglov då det redan gjorts tillbyggander på byggnaden samt att skärmtaket kommer att göra god estetisk inverkan på fasaden. Avvikelsen från detaljplanen kan anses vara liten, enligt PBL 9 kap 31 b, eftersom förslaget stämmer överens med planens syfte. IF Metall Östra Småland har sökt bygglov för att uppföra ett skärmtak på fastigheten Orren 12, Vimmerby kommun. Åtgärden strider mot gällande detaljplan, 08-VYS-416 lagakraftvunnen , vilken föreskriver att marken inte får bebyggas. Användningen stämmer för övrigt med planen.

9 Sammanträdesprotokoll 9(25) Sökande Länsstyrelsen i Kalmar län Fastighetsägare 66 Dnr MOB Fallhult 1:37, Hultsfred kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 1 för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Fallhult 1:37, Hultsfred kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Ulf Larsson, C deltar inte i handläggningen i detta ärende på grund av jäv. Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 1 då området som dispensen avser redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. Ulf Larsson har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av en gäststuga på fastigheten Fallhult 1:37, Hultsfreds kommun. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Gäststugan är tänkt att placeras 17,5 meter från sjön Oppbjärkens strandkant. Gäststugan kommer att ha storleken 11,2x4 meter och innehålla två stycken sovrum samt ett förråd. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

10 Sammanträdesprotokoll 10(25) Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden För området finns det en Naturvårdsplan klass 2. Sökt åtgärd påverkar inte området mer än tidigare då det redan är i anspråktaget. Beskrivning av värden Det finns inga dokumenterade värden på den aktuella platsen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, MB 7:18c 1.

11 Sammanträdesprotokoll 11(25) Sökande Länsstyrelsen i Kalmar län Fastighetsägare 67 Dnr MOB Östrahult 20:9, Hultsfred kommun. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation Miljö- och byggnadsnämnden beslutar medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c 5 för nybyggnad av nätstation på fastigheten Östrahult 20:9, Hultsfred kommun. Länsstyrelsen kan komma att överpröva detta beslut, vilket ska ske inom tre veckor från det att beslutet kom in till länsstyrelsen. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Avgift: 6 230:- Motivering till beslut Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7:18 c 5 då anläggningen är till för befintlig fastighets behov. Det angivna skälet enligt MB 7:18 c 2 är dock inte tillämpbart då det inte finns någon exploatering eller väg mellan den tänkta nätstationen och sjön Dammen. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer vidare att åtgärden inte har någon betydande inverkan på växt- och djurlivet i området. E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på fastigheten Östrahult 20:9, Hultsfreds kommun. Kommunekolog Björn Holm har meddelat att han inte har några erinringar. Anläggning som dispensen avser Nätstationen är tänkt att placeras cirka 20 meter från sjön Dammens strandkant. Nätstationen kommer att ha storleken 1,45x2,3, cirka 3,4 m 2. Då nybyggnationen kommer att ske inom strandskyddat område, vilket är en förbjuden åtgärd enligt MB 7:15, behövs dispens för åtgärden.

12 Sammanträdesprotokoll 12(25) Uppgifter om områdesskydd, naturvårds- eller skötselavtal, eller riksintresseområden Riksintresse för naturvård MB 3 kap 5 gäller för området. För området finns det även en Naturvårdsplan klass 1 samt Natura Habitatdirektivet Natura 2000 behandlar naturtyper samt andra artgrupper än fåglar. Sökt åtgärd påverkar inte området mer än tidigare då det redan är i anspråktaget. Beskrivning av värden Det finns inga dokumenterade värden på den aktuella platsen. Särskilda skäl Den sökande har som särskilt skäl angett att dispensen avser ett område som är väl avskilt från stranden genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, MB 7:18c 2, samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, MB 7:18 c 5

13 Sammanträdesprotokoll 13(25) 68 Dnr MOB Ändring av detaljplan för Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun. Samråd Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut ändringen av detaljplan för del av Hultsfred 3:1 med flera, Hultsfreds kommun på samråd. Syftet med detaljplanen är bland annat att ändra bestämmelsen som reglerar användingen bostäder, där endast friliggande hus får byggas till att även parhus får bebyggas i planområdet. Samt regleras byggnadshöjden från en våning med inredd vind till en total nockhöjd. Från: På tomt får endast en huvudbyggnad med maximalt 150 kvm byggnadsyta samt komplementbyggnad om maximalt 50 kvm byggnadsyta uppföras. Byggnad får uppföras i en våning, vind eller suterrängvåning får inredas. Byggnad ska placeras fristående. Till: På tomt får endast en huvudbyggnad med maximalt 150 kvm byggnadsyta samt komplementbyggnad om maximalt 50 kvm byggnadsyta uppföras. Byggnad för parhus får byggas ihop i tomtgräns. Maximal nockhöjd 7.5 m. Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan. I planer som ligger inom strandskyddat område är oftast strandskyddet upphävt inom kvartersmark och återinträder när en plan upphävs eller det görs en ny plan, men inte när en plan ändras. Planändringen sker med ett så kallat standardförfarande.

14 Sammanträdesprotokoll 14(25) 69 Dnr P Detaljplan för del av Nosshult 1:1, Vimmerby kommun. Samråd Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att skicka ut detaljplanen för del av Nosshult 1:1, Vimmerby kommun på samråd. Planområdet är beläget cirka 3 km från Stora Torget och ligger i anslutning till sjön Nossen. Planområdet gränsar till ett mindre planområde för bostäder. Inom planområdet finns skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. Detaljplanen syftar till att, med stöd av gällande ÖP 2007, skapa förutsättningar för nya byggrätter för bostäder i anslutning till sjön Nossen samt ett mindre område för centrumbebyggelse i anslutning till R 40. Detaljplanen för del av Nosshult 1:1 har varit ute på samråd under tiden På grund av behov av kompletterande utredningar och förprojektering av va & gata samt behovet av revideringar av plankarta och planbeskrivning bedöms nytt samråd erfordras.

15 Sammanträdesprotokoll 15(25) Kommunfullmäktige, Vimmerby 70 Dnr P Detaljplan för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun. Antagande Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för del av Snokebo 1:49, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande fick planavdelningen ett planuppdrag för att ta fram förslag till detaljplan för Snokebo 1:49. Syftet med uppdraget är att möjliggöra för anslutning till VA-anläggning samt att skapa nya byggrätter för ett begränsat antal friliggande bostäder. I planförslaget föreslås nio nya bostadstomter. Detaljplanen var på granskning för andra gången april 2013 på grund av flera yttranden som påverkade planens utformning. Efter granskningsutlåtanden har planen reviderats av före detta stadsarkitekt. Strandskyddet är upphävt av länsstyrelsen Innan detaljplanen antogs skulle ett undertecknat exploateringsavtal föreligga, vilket nu har kommit in därav fördröjningen. Planen beräknas antas i maj av kommunfullmäktige.

16 Sammanträdesprotokoll 16(25) Ekonomikontoret, Hultsfred 71 Dnr MOB Beslutsattestanter Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att för nämndens ansvarsområden, under nuvarande mandatperiod, uppdra åt nedan angivna personer att utföra beslutsattest - ansvar 801 förvaltningschef Anders Helgée/Regina Laine och Daniel Johansson ersättare - ansvar 802 avdelningschef Daniel Johansson/Regina Laine och Anders Helgée ersättare - ansvar 803 planeringsarkitekt Regina Laine/Daniel Johansson och Anders Helgée ersättare Därmed upphör miljö- och byggnadsnämndens att gälla. Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred-Vimmerby övertog den 1 april 2014 det ekonomiska ansvaret från respektive nämnd i de samverkande kommunerna. Hultsfreds kommun är värdkommun och då följer nämndens ekonomihantering de rutiner som finns i Hultsfred. Det innebär att verksamheten delas in i tre ekonomiska ansvarsområden, kansli, miljö- och byggnadsavdelning samt utvecklings- och mätavdelning. Varje område har ett unikt ansvarsnummer, till exempel beslutade nämnden om beslutsattestanter för med en ersättare till varje ansvar. Med tanke på semester och liknande behöver varje ansvar två ersättare.

17 Sammanträdesprotokoll 17(25) 72 Förslag till kostnadsanpassning 2016 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att delar av ärendet som gäller justering av taxor ska återremitteras till förvaltningen och respektive partigrupper. Övriga förslag till minskade kostnader och ökade intäkter godkänns. Efter en dialog mellan kommunstyrelsepresidierna i Hultsfred och Vimmerby har kommunfullmäktige beslutat att miljö- och byggnadsnämndens budgetram 2016 ska minskas med tkr. Miljö- och byggnadsnämnden Hultsfred Vimmerby startade sin verksamhet april Samverkan görs för att stärka kommunerna som attraktiv arbetsgivare, säkra kompetens inom hela ansvarsområdet och för att ge bättre service till verksamma inom kommunerna och deras invånare. Samverkan ger också vissa rationaliseringsmöjligheter och möjligheter att ha enhetliga taxor över ett större område. Miljö- och byggnadschefens åtgärdsförslag för att minska nettokostnaden för nämndens verksamhet En vakant tjänst inom mät- och kartverksamheten på utvecklingsavdelningen tillsätts inte. Kostnadsminskning 500 tkr. Utlovade service- och kvalitetnivåer bedöms kunna hållas trots minskningen. Budgetram för politikerkostnaden minskas med 200 tkr. Antal politiker i nämnden har minskat. Anpassning av justeringsfaktorn i taxan enligt plan- och bygglagen från 0,7 till 0,8. Åtgärden förväntas ge 150 tkr i ökade intäkter för plan- och bygglovsverksamheten. Ökat intäktskrav för hälsoskyddstillsynen med 75 tkr. Förslaget innebär inte någon förändring av taxan för tillsyn enligt miljöbalken utan intäktsökningen erhålls genom volymökning. Ökade intäkter för livsmedelskontrollen med 75 tkr. Ökningen förutsätter att taxan för livsmedelskontroll anpassas till kommunens verkliga kostnad för

18 Sammanträdesprotokoll 18(25) kontrollen. Anpassningen innebär en kostnadshöjning på drygt 30 % av nuvarande timkostnad. Besparingsförslagen har diskuterats inom förvaltningens ledningsgrupp. Förslag Bo Svensson, C med instämmande av Johan Blomberg, M föreslår att ärendet återremitteras vad det gäller justering av taxan för livsmedelskontrollen samt justering av plan- och bygglovstaxan för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper.

19 Sammanträdesprotokoll 19(25) 73 Dnr Förslag till justering av taxa för livsmedelskontrollen i Hultsfreds och Vimmerby kommuner Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper. Det finns ett stort behov att höja timtaxan för livsmedelskontrollen i såväl Hultsfreds som Vimmerby kommuner. Nya beräkningar av kostnaden för livsmedelskontrollen visar att den befintliga taxan på 730 kronor per timme bör höjas till 970 kronor per timme för den ordinarie livsmedelskontrollen och till 880 kronor för den extra offentliga kontrollen. Medeltiden som läggs på livsmedelsverksamheter i Hultsfreds och Vimmerby kommuner är 5,45 timmar per år. Höjningen av timtaxan från 730 kronor till 970 kronor ger alltså i snitt en ökning av den årliga kontrollkostnaden på 1308 kronor. I taxan har inte några stora förändringar gjorts i sak men den har kompletterats och förtydligats, bland annat med avseende på kommunens ansvar för offentlig kontroll av dricksvattenförsörjning. Dessutom har möjligheten till viss rabatt tagits bort då detta inte längre är förenligt med livsmedelslagstiftningen. Taxan måste fastställas i kommunfullmäktige i respektive kommun. Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslås lämna följande förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun: Kommunfullmäktige beslutar att anta redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet att gälla från och med den 1 januari Basmånad för indexuppräkningen ändras även till oktober månad Förslag Bo Svensson, C med instämmande av Johan Blomberg, M föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper.

20 Sammanträdesprotokoll 20(25) 74 Dnr MOB Förslag till justering av plan- och bygglovstaxa för Hultsfreds och Vimmerby kommuner Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper. I underlaget till den befintliga taxan från SKL framgår hur man ska beräkna de olika avgifterna inom plan- och bygglovsområdet. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mpbb) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Faktor N föreslås i detta underlag utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har färre invånare än ), 1,2 (om kommunen har fler invånare än ) och 1 för kommuner med invånarantal däremellan. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer När kommunfullmäktige beslutade om de befintliga taxorna för Hultsfreds respektive Vimmerby kommun så valde man dock en justeringsfaktor på 0,7. Detta minskar förvaltningens möjlighet till avgiftsfinansiering och med den besparing som nu lagts på förvaltningen krävs det att man ökar möjligheterna till intäktsfinansiering. Med den sammanslagning av miljö- och byggnadsnämnden som gjordes 1 april 2014 kan man betrakta verksamhetsområdet Hultsfred-Vimmerby som en kommun med cirka invånare. Enligt SKL:s förslag borde justeringsfaktorn (N) sättas till 1,0. Då beslutet tas av respektive kommunfullmäktige bedöms det dock rimligt att justeringsfaktorn (N) åtminstone höjs till 0,8. Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och byggnadsnämnden föreslås lämna följande förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun:

21 Sammanträdesprotokoll 21(25) Kommunfullmäktige beslutar att justera befintlig plan- och bygglovstaxa i det avseende att justeringsfaktorn (N) ökas från 0,7 till 0,8. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari Förslag Bo Svensson, C med instämmande av Johan Blomberg, M föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning inom förvaltningen och respektive partigrupper.

22 Sammanträdesprotokoll 22(25) 75 Dnr Mejeristen 1, Vimmerby kommun. Överklagan av tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till anläggning för framställning av mjölkprodukter Miljö- och byggnadsnämnden överklagar Miljöprövningsdelegationens, Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut gällande rubricerat tillstånd, daterat , till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avser: Avsaknaden av de av sökanden föreslagna begränsningsvillkoren för utsläpp av spillvatten till det kommunala avloppsreningsverket, gällande parametrarna BOD7 och fosfor. Avsaknad av redovisning och ställningstaganden i beslutet gällande remissförfarandet efter att sökanden lämnat in nya villkorsförslag. Såväl remiss, remissvar, sökandens bemötanden och Miljöprövningsdelegationens ställningstaganden saknas i beslutet. Miljö- och byggnadsnämnden anhåller om anstånd till för att utveckla talan gällande motivering och yrkanden. Detta för att kunna behandla ärendet vid nämndens sammanträde den 20 maj. Arla Foods AB i Vimmerby har ansökt och fått nytt tillstånd av Länsstyrelsen i Kalmar län till ökad produktion enligt miljöbalkens bestämmelser. Miljö- och byggnadsnämnden överklagar beslutet eftersom nämnden inte delar länsstyrelsens uppfattning av villkorsskrivningen i beslutet. I villkorsskrivningen reglerar länsstyrelsen inte vissa föroreningar i avloppsvatten som Arla släpper till det kommunala reningsverket. Arla har dessutom förankrat sina förslag på utsläppsvärden med VEMAB som har ansvar för det kommunala avloppsvattnet. Dessutom tycker nämnden att länsstyrelsens hantering av beslutsprocessen saknar vissa viktiga moment vilket gör att nämnden är orolig över länsstyrelsens kommande tillståndsprövningar.

23 Sammanträdesprotokoll 23(25) 76 Redovisning av delegationsbeslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut under perioden

24 Sammanträdesprotokoll 24(25) 77 Meddelanden Kommunfullmäktige Hultsfred, beslut Antagande av detaljplan för del av Målilla 3:24 och Målilla 3:28 Handelsområde Målilla Kommunfullmäktige Vimmerby, beslut Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun anta Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Detaljplan för del av Målilla 3:24 och Målilla 3:28, Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunfullmäktiges antagandebeslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Detaljplan för Norrgården 3, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunfullmäktiges antagandebeslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Samråd angående kabeldragning på fastigheten Fröreda 1:8 Fröreda 7:1, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, meddelande Länsstyrelsens ställningstagande angående undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för viss brygganläggning inom Kalmar län Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva nämndens beslut om strandskyddsdispens för uppförande av servicebyggnad på fastigheten Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, meddelande Samråd angående kabeldragning på fastigheten Vi 14:1 Vi 54:1, Vimmerby kommun Länsstyrelsen i Kalmar län, missiv Storebrogjuteriet ABs anmälan om ersättningsinvestering av smältugnar för kännedom och eventuellt yttrande Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående ansökan om dispens och tillstånd i samtliga naturreservat och nationalparker i Kalmar län. Länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd/dispens från föreskrifterna att framföra motorfordon inom de naturreservat där detta är förbjudet enligt föreskrifterna

25 Sammanträdesprotokoll 25(25) Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende parkeringsplats på fastigheten Hultsfred 3:111, Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende schaktning för elkabel på fastigheten Tobo 2:6, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende nybyggnad av carport på fastigheten Ämmenäs 2:20, Hultsfreds kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut Länsstyrelsen i Kalmar län, beslut Angående granskning av strandskyddsdispens avseende nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Sjundhult 1:11, Vimmerby kommun. Länsstyrelsen överprövar inte nämndens beslut

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-03-01 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 1 mars 2011 kl. 17.00-19.40 Beslutande Per-Olof Qvick (m), ordförande Janeric Dahlin (fp) Annica Henrysson (c) Gunnel Johansson (s)

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5) 2011-03-14 1 (5) Plats och tid Ramnäs konferens Måndagen den 14 mars 2011, klockan 15.30 16.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter november Intern kontrollplan 2017 MBN 16/74 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 20 december 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke Nottemark

Läs mer

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef

Åsa Joelsson, bygglovshandläggare Mikael Granath, utredningssekreterare Tomas Isaksson, miljö- och Pontus Wätterbäck, miljö- och byggchef Vansbro Tid och plats Järnarummet, onsdagen den 18juni 2014 kl. 10.00-10.30 Beslutande Sven Blom, C, ordf. Pernilla Gomersson, C Renate Särnmo, S Tjg ersättare Martin Stornils, S Övriga deltagare Utses

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. nedtagande

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. nedtagande Sammanträdesprotokoll 1(28) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred 20 januari 2016 kl. 9.00-12.45 ande Övriga deltagande Se särskild närvarolista Anders Helgée Karin Schultz Daniel Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 43 Godkännande av ärendelista... 86 44 Anmälan av delegationsbeslut... 87 45 Delgivningar... 88 46 Ansökan om bygglov på fastigheten Tunarp 3:86 avskrivning av ärende. 89 47 Anmälan om Attenfallstillbyggnad

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa Diarienummer: KS 2016/1602 Dokumentansvarig: Enhetschef, miljöenheten Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden Beslut:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S)

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Miljö- och byggnämnden 2014-03-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 17 mars 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-06-11 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret kl 13.30 16.00 ande: Göran Olsson (c), ordförande Sören Hellberg (s) Göran Lindgren (m) Margareta Holm (mp) Marie Egerborn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 28 Godkännande av ärendelista... 55 29 Anmälan av delegationsbeslut... 56 30 Delgivningar... 57 31 Ansökan om bygglov, nybyggnation av enbostadshus, NN... 58 32 Ansökan om bygglov, byggnation

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2016-06-16 Plats och tid ande Övriga deltagare Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.15-09.15 Dan Avdic Karlsson (V), ordförande,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer