OrganoClick AB Delårsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OrganoClick AB Delårsrapport"

Transkript

1 OrganoClick AB Delårsrapport Org.nummer: januari 30 september 2014 Januariseptember 2014» Omsättning (8 517) ksek» Rörelseresultat (7 038) ksek» Periodens resultat (5 921) ksek» Balansomslutning (12 358) ksek 1

2 VD har ordet Under de inledande tre kvartalen 2014 har vår verksamhet tagit flera stora steg framåt och haft en stark försäljningstillväxt. Omsättningen i gruppen mer än fördubblades i jämförelse med 2013 till totalt ca 20 miljoner kr. Den största tillväxten har skett i dotterbolaget OrganoWood men även affärsområdet Funktionell textil har haft en god procentuell tillväxt. Under andra kvartalet tecknade OrganoWood ett nytt centralt ramavtal med byggvarukedjan AB Karl Hedin följt av ett avtal med Nordströmgruppen under tredje kvartalet. Antalet lagerhållande återförsäljare i Sverige har ökat från ca 70 st i slutet av 2013 till ca 120 st i slutet av perioden. Dessutom har OrganoWood startat en försäljningsfilial i Norge och där tecknat ett återförsäljaravtal med byggvarukedjan Optimera Norge med ca 100 lokala enheter i Norge. I Finland har inledande försäljning skett via ett flertal byggvaruhus i kedjan Kodin Terra och i Danmark har ett distributionsavtal ingåtts med Danmarks ledande trägrossist Frøslev træ. OrganoWoodmodifierat trä vann även Nordbyggs guldmedalj för Årets hetaste byggmaterial på nordens största professionella byggmässa Nordbygg. Perioden har även inneburit ett flertal aktiviteter inom våra andra affärsområden. Tillsammans med vår partner ChangHo Fibers har samarbetet kring OrganoTex produktion fördjupats och ett 100 tal textiler har tagits fram och tillverkats under perioden. Att OrganoTex behandlad textil nu börjat producerats i Asien är en mycket viktig milstolpe för bolaget och en förutsättning för att större volymer ska kunna införas hos de stora varumärkena inom sportoch friluftskläder som är vår främsta målgrupp. De första textilerna lanserades på världens största sport och outdoormässa ISPO i München i januari För andra året på rad utnämndes en av våra textiler till ett av de mest intressanta nya materialen Parallellt med uppstart av leveranser och produktion har ett projekt för utveckling av OrganoTex behandlade polyamidvävar utförts i samarbete med Smart Textiles på Borås textilhögskola, forskningsinstitutet Swerea och med outdoorbolagen Klättermusen, Haglöfs, Houdini, Bergans of Norway och Norröna. Projekt föll väl ut och inom något år räknar vi med att kläder med OrganoTex behandlad textil kommer finnas i butik. Inom vårt projekt för utveckling av en fibergjuten kista har produktionen börjat byggas upp under perioden. Tillsammans med Nordens största kisttillverkare Nyarp har vi tagit fram prototyper och ny design av kistan som kommer marknadslanseras i början av Projektet är finansierat av EUprogrammet Ecoinnovation med totalt 7 miljoner kr. För denna produktion och för att vidareutveckla våra andra verksamheter har en flytt till nya lokaler om totalt m2 inletts. Både ytan för produktion, labb och kontor utökas väsentligt. Flytten och uppbyggnad av anläggningen bedöms bli färdig i början av Mårten Hellberg VD, OrganoClick AB 2

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Organoclick AB, , får härmed avge delårsrapport för perioden till Allmänt om verksamheten Ägarförhållande Bolaget har 36 st ägare fördelat på aktier. De fem största ägarna är Serendipity Ixora Fund AB med aktier (20,62 %), Anders Wall med bolag och närstående stiftelser med aktier (19,40 %), Bertil Hagman med aktier (13,81 %), Mårten Hellberg (m. bolag) med aktier (11,00 %) och Armando Córdova (m. bolag) med aktier (10,78 %). OrganoClick AB har ett dotterbolag, OrganoWood AB, som även har en försäljningsfilial i Norge. OrganoClick AB äger 54,5 % av kapitalet och 59,4 % av rösterna i OrganoWood. Kvigos AB äger 35,5 % av kapitalet och 38,6 % av rösterna. Förutom stamaktier finns även preferensaktier spridda på 83 st ägare som tillsammans äger 9,1 % av kapitalet och 1 % av rösterna. Villkoren för preferensaktierna finns specificerade i OrganoWood AB:s bolagsordning. Organisation och marknad OrganoClick AB registrerades år 2006 och är ett spinoff företag från Stockholms Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Bolaget utvecklar och tillverkar specialdesignade miljövänliga cellulosabaserade material och bioadditiv för pappers, förpacknings, textil och träindustrin. Bolagets dotterbolag OrganoWood AB arbetar med försäljning och marknadsföring av röt och flamskyddat trä och kompletterande träskyddssystem via en ny träskyddsteknologi. Vid slutet av perioden hade moderbolaget tio medarbetare och dotterbolaget OrganoWood AB ytterligare sex medarbetare. Väsentliga händelser under perioden Under den gångna verksamhetsperioden har OrganoClick AB fortsatt skalat upp tillverkningen av flera produkter i bolagets produktionsanläggning i Täby och hos produktionspartnern Bergs Timber AB i Nybro. I början av året tecknade dotterbolaget OrganoWood AB ett nytt centralt ramavtal med byggvarukedjan AB Karl Hedin och under tredje kvartalet tecknades ett avtal med Nordströmgruppen för återförsäljning av OrganoWood modifierat virke och OrganoWoods träskyddssystem. I Norge startade under första kvartalet en försäljningsfilial och under tredje kvartalet tecknades ett ramavtal med byggvarukedjan Optimera Norge för återförsäljning av OrganoWoods produkter. I Finland inleddes försäljning under året via ett antal av Kodin Terras byggvaruhus. I Danmark tecknades även ett distributionsavtal med den ledande trägrossisten Frøslev træ. Under året har även samarbete med den taiwanesiska börsnoterade textiltillverkaren ChangHo Fibres skett med produktion och försäljning av OrganoTex behandlad textil. Ett hundratal olika textiler har tagits fram och producerats. Ett intensivt arbete pågår för att implementera dessa textiler hos olika klädvarumärken i framförallt Europa. Ett flertal produktutvecklingsprojekt har även slutförts. Ett större projekt med de skandinaviska outdoor bolagen Haglöfs, Houdini, Klättermusen, Bergans of Norway och Norrøna för att utveckla vattenavvisande, fluorkarbonfria nylontextiler har slutförts med bra resultat. Vidare har uppbyggnad av en produktionslina för bolagets fibergjutna produkter pågått och driftstart bedöms ske under fjärde kvartalet Bolaget har för denna produktion och för en vidare utökning av verksamheten inlett flytt av sin verksamhet till en ny lokal om totalt m2 bestående av m2 produktion, 750 m2 kontor och 250 m2 labb. Väsentliga händelser efter periodens utgång Beslut har fattats att OrganoWood AB ska starta ett dotterbolag i Finland. Arbetet med detta kommer att inledas under fjärde kvartalet Styrelsemedamot Anders Wall har beslutat sig för att lämna sitt uppdrag i styrelsen och valberedningen kommer att föreslå en efterträdare. Under oktober månad har ansökan skickats in till Euroclear om anslutning av OrganoClick AB:s aktier till deras värdepapperssystem. Resultatutveckling Koncernen Resultat januari september Koncernens nettoomsättning under perioden januari till september 2014 ökade med 183 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till (6 337) ksek. Förändringen är främst hänförlig till ökad efterfrågan på OrganoWoodmodifierat 3

4 virke där antal lagerhållande kunder gått från ca 70 stycken vid utgången av 2013 till 120 stycken vid utgången av aktuell period. Rörelsens kostnader under perioden januari till september uppgick till (15 555) ksek. Den största kostnadsposten utgjordes av övriga externa kostnader vilka upp gick till (4 409) ksek och kommer av högre hyreskostnader, uppbyggnad av ny produktionsanläggning samt satsningar på marknadsföring och försäljning. Personalkostnaderna uppgick till (5 263) ksek där ökningen förklaras av att antalet medarbetare ökat från 10 till 16 vid jämförelseperiodens utgång. Rörelseresultatet för perioden uppgick till (7 038) ksek och resultatet till (5 921) ksek. Kassaflöde januariseptember Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 371) ksek. Den negativa förändringen förklaras i huvudsak av ett lägre rörelseresultat och lägre rörelsefordringar. Den stora förändringen av rörelsefordringar 2013 förklaras av inbetalning av emission som genomfördes Periodens totala kassaflöde uppgick till (2 879) ksek. Funktionell textil och nonwoven. Periodens rörelseresultat uppgick till (3 850) ksek. Resultatet belastas av högre hyreskostnader, uppbyggnad av ny produktionsanläggning,satsningar på marknadsföring och försäljning samt fler antal anställda. Kassaflöde januariseptember Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 638) ksek. Periodens totala kassaflöde uppgick till (2 476) ksek. Förändringen beror på ett sämre resultat för perioden 2014, tillsammans med att en rörelsefordran för likvid för den aktiemission som genomfördes 2012 likviderades under Dock bands likviditet 2013 i koncerninterna fordringar vilket reducerade effekten av emissionsinbetalningen. Finansiell ställning Likvida medel vid periodens slut uppgick till (2 486) ksek och det egna kapitalet till (10 274) ksek. Investeringar Nettoinvesteringar under perioden januari september i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 400 (277) ksek och i materiella anläggningstillgångar till 409 (333) ksek. Finansiell ställning Kassalikviditeten, omsättningstillgångar exklusive lager i förhållande till korta skulder, var 108,1 (139,6) procent vid utgången av perioden. Likvida medel vid periodens slut uppgick till (2 950) ksek. Investeringar Nettoinvesteringar under perioden januari september i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 590 (549) ksek och bestod av kostnader för patent. Nettoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till (391) ksek. OrganoClick AB har tecknat ett leasingavtal för finansiering av ny produktionsutrustning om 4,5 MSEK. Leasingavtalet löper på sex år med tioprocentigt restvärde. Fram till periodens utgång har investeringar om 3,1 MSEK gjorts inom ramen för denna leasingfacilitet. Moderbolaget Resultat januari september Moderbolagets nettoomsättning under perioden januari till september uppgick till (1 810) ksek vilket är ett resultat av ökad försäljning inom affärsområdena Funktionellt trä och 4

5 Resultaträkning Koncernen Not 2014 jansep 2013 jansep 2013 helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Minoritetsintresse Skatt på periodens resultat Genomsnittligt antal utestående aktier Resultat per aktie före och efter utspädning , , ,19 5

6 Balansräkning Koncernen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Patent Varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror, förnödenheter och färdigvarulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Forts. Balansräkning Koncernen Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Summa eget kapital och minoritetsintresse Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Redogörelse för förändringar i koncernens eget kapital Aktiekapital Fria reserver Årets resultat Totalt Ingående eget kapital Nyemission Erhållna aktieägartillskott från minoritet Omföring av fg års resultat Periodens resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Omföring av fg års resultat Periodens resultat Utgående eget kapital

9 Kassaflödesanalys Koncernen 2014 jansep 2013 jansep 2013 helår Den löpande verksamheten Resultat före skatt Poster som inte skall ingå i kassaflödet Återläggning av avskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av rörelsefordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieemission Erhållna aktieägartillskott från minoritet Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel periodens början Likvida medel periodens slut Förändring likvida medel

10 Resultaträkning Moderbolaget Not 2014 jansep 2013 jansep 2013 helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Årets resultat

11 Balansräkning Moderbolaget Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Patent Varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror, förnödenheter och färdigvarulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Forts. Balansräkning Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Redogörelse för förändringar i moderbolagets eget kapital Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Ingående eget kapital Nyemission Omföring av fg års resultat Periodens resultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Omföring av fg års resultat Periodens resultat Utgående eget kapital

14 Kassaflödesanalys Moderbolaget 2014 jansep 2013 jansep 2013 helår Den löpande verksamheten Resultat före skatt Poster som inte skall ingå i kassaflödet Återläggning av avskrivningar Återläggning återföring av nedskrivningar av andelar i dotterbolag Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av rörelsefordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieemission Lämnade aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel periodens början Likvida medel periodens slut Förändring likvida medel

15 Noter till de finansiella rapporterna Redovisningsprinciper Bolaget upprättar en frivillig delårsrapport i överensstämmelse med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2007:1) och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år och återges i årsredovisningen för räkenskapsår 2013 på sidorna En justering och omklassificering av preferensaktier inbetalda under 2013 har gjorts för helåret Bolaget har för avsikt att övergå till IFRS vid upprättande av Årsredovisningen De väsentliga konverteringsskillnaderna som kan påverka redovisat resultat och ställning bedöms främst bli aktivering av leasingavtal (IAS 19), aktivering av utvecklingskostnader (IAS 38) samt redovisning av statliga bidrag (IAS 20). Därutöver kommer tilläggsupplysningarna att öka signifikant samt räkningarnas utformning förändras. Not 1 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget Hyresintäkt Kursvinster på fordringar av rörelsekaraktär Erhållna bidrag Försäkringsersättningar Summa Not 2 Eget kapital och minoritet Koncernens eget kapital beräknas genom att moderbolagets och dotterbolagets (OrganoWood AB) egna kapital konsolideras. I dotterbolaget OrganoWood AB finns två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Preferensaktierna, ägda av 83 minoritetsägare, står för 20 MSEK av OrganoWood AB:s egna kapital. Detta bokas i koncernens balansräkning som ett minoritetsintresse, vilket innebär att koncernens konsoliderade egna kapital blir negativt även fast båda de juridiska enheterna har ett positivt eget kapital. Detta påverkar ej de juridiska enheternas soliditet utan är en rent redovisningsteknisk effekt. Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag Under 2014 har en återföring gjorts av samtliga tidigare nedskrivningar av andelar i dotterbolaget OrganoWood AB. Not 4 Närstående OrganoClick AB har upptagna aktieägarlån om totalt 5 MSEK. Kjell Beijers 80årsstiftelse har ställt ut lån om totalt 2 MSEK, Bertil Hagman om 2,3 MSEK och Armando Córdova Invest AB om 0,7 MSEK. Not 5 Säsongsvariationer Affärsområdet Funktionellt trä präglas starkt av säsongsvariationer vilka kommer av när på året det är byggsäsong. För bolaget innebär detta att det försäljningsmässigt starkaste kvartalet normalt är det andra kvartalet, följt av det tredje. Då affärsområde Funktionellt trä för åren 2013 och 2014 står för merparten av försäljningen blir denna säsongsvariation i hög grad påtaglig. 15

16 Underskrifter Stockholm 24 oktober 2014 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att denna rapport ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. För ytterligare information, kontakta gärna: Mårten Hellberg, VD och Koncernchef, OrganoClick tel: +46 (0) OrganoClick AB Organisationsnummer Ritarslingan Täby Ashkan Pouya Ordförande ClaesGöran Beckeman Ledamot Armando Córdova Ledamot Mårten Hellberg VD Bertil Hagman Ledamot 16