AKTIEOBLIGATION NORDEN VIII

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIEOBLIGATION NORDEN VIII"

Transkript

1 Danske Bank Abp, Danske Bank Aktieobligation 1087A och 1087B: AKTIEOBLIGATION NORDEN VIII Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI (1087A), FI (1087B)

2 AKTIEOBLIGATION NORDEN VIII Danske Bank förutspår att den globala ekonomin växer med en årstakt på knappt fyra procent under 2015 och Ökningen av tillväxten i Europa får bland annat stöd av den klart försvagade eurokursen, det kraftiga prisfallet på råolja samt Europeiska centralbankens omfattande program för köp av statsobligationer som inleddes i mars. Som små och öppna ekonomier är de nordiska länderna i en god position för att dra nytta av den förutspådda starkare tillväxten i världsekonomin och i synnerhet i Europa. Aktieobligation Norden VIII erbjuder ett lockande placeringsalternativ och möjlighet att dra nytta av en starkare global tillväxt /10 08/11 08/12 08/13 08/14 08/15 Den kalkylmässiga utvecklingen av den aktiekorg som utgör underliggande instrument under perioden augusti 2010 till augusti Aktiekorgens startnivå har indexerats till hundra. Obs! Den historiska utvecklingen utgör ingen garanti för framtiden. Källor: Bloomberg, Danske Bank PLACERA I AKTIEOBLIGATION NORDEN VIII Du får skydd för ditt kapital. Du har möjlighet att ta del av en eventuell värdeökning på marknaden. Aktieobligationens avkastning är knuten till utvecklingen i en aktiekorg, som består av tio stora och kända börsbolags aktier. Placeringens nominella kapital återbetalas på förfallodagen oberoende av kursutvecklingen. Aktieobligationen är förenad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. 1

3 Aktieobligation Norden VIII är en placeringsobligation med en löptid på cirka tre år som emitterats av Danske Bank. Det finns två alternativ av obligationen. Det måttliga alternativet lämpar sig för försiktiga placerare, och dess avkastning på förfallodagen på det nominella kapitalet utgör 60 %* av det underliggande instrumentets värdeökning i enlighet med lånevillkoren. Det avkastningsinriktade alternativet lämpar sig för placerare med god risktolerans som eftersträvar högre avkastning, och dess avkastning på förfallodagen utgör 120 %* av det underliggande instrumentets värdeökning i enlighet med lånevillkoren. Alternativ Måttlig Alternativ Avkastningsinriktad Emissionskurs 106 % Avkastningskoefficient 60 %* Emissionskurs 111 % Avkastningskoefficient 120 %* * Avkastningskoefficienterna är preliminära. De slutliga avkastningskoefficienterna bekräftas på emissionsdagen Avkastningskoefficienten för det måttliga alternativet kommer att vara minst 50 % och för det avkastningsinriktade alternativet minst 100 %. Emittent Danske Bank A/S, kreditbetyg A2 (Moody s), A (S&P) Låneprogram Danske Bank A/S:s masskuldebrevsprogram (Structured Note Programme ) Teckningstid Löptid Underliggande instrument En aktiekorg bestående av tio bolags aktier med lika stor vikt. Bolagen i aktiekorgen är Investor AB, Metso Abp, Novo Nordisk A/S, Sampo Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedbank AB, TDS A/S, Telenor ASA, TeliaSonera AB ja UPM-Kymmene Oyj Startvärde(n) Stängningsvärdet för respektive aktie i aktiekorgen Slutvärde(n) Slutvärdet för respektive aktie i aktiekorgen bildas av medelvärdet av stängningsvärdena på de månadsvisa observationsdagarna under det sista året av löptiden (sammanlagt 13 observationer) med början och slut Återbetalning av kapitalet 100 % av det nominella kapitalet på förfallodagen. Lånet är förenat med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Avkastning vid förfall Den i enlighet med lånevillkoren beräknade värdeökningen på aktiekorgen multiplicerad med avkastningskoefficienten. Säkerhet Nej Minimiteckning euro Struktureringskostnad Cirka 1 % p.a. Struktureringskostnaden inverkar inte på det nominella kapitalet som återbetalas. Struktureringskostnaden har beaktats i emissionskursen och avdras inte från den avkastning som betalas ut på förfallodagen. Andrahandsmarknad Ansökan om listning av lånet görs på Helsingforsbörsen. Danske Bank ger under handelstid och under normala marknadsförhållanden ett återköpspris för lånet. Teckningsställen Danske Bank Abp:s kontor. Beskattning Lånets eventuella avkastning är skattepliktig kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen (1535/1992) för i Finland bosatta fysiska personer och inhemska dödsbon. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 % och för den andel som överstiger euro 33 %. Förskottsinnehållningsprocenten är 30. Beskattningen bestäms på basis av de individuella omständigheterna för respektive kund. Beskattningsförfarandet kan ändras i framtiden. Om placeringen görs inom ramen för ett sparavtal enligt lagen om bundet långsiktigt sparande, avviker beskattningen från vad som presenterats i denna punkt. För beskattningen av placeringar som omfattas av ett sparavtal redogörs separat i samband med sparavtalet. Aktieobligation Norden VIII kan också fogas till Placeringsförsäkring och Kapitaliseringsavtal. Mer information på sidan 10 och på Danske Banks kontor. Grundprospektet och de lånespecifika villkoren finns att få på teckningsställena och på Danske Banks webbplats på adressen samt på 2

4 Avkastningstabell: Aktieobligation Norden VIII Värdeförändring i det underliggande instrumentet som beräknats i enlighet med lånevillkoren Alternativ Måttlig Avkastning på förfallodagen på det nominella kapitalet Alternativ Avkastningsinriktad Emissionskurs 106 % Emissionskurs 111 % Avkastningskoefficient 60 % Avkastningskoefficient 120 %* Årlig avkastning på det investerade kapitalet Avkastning på förfallodagen på det nominella kapitalet Årlig avkastning på det investerade kapitalet -40 % 0 % -1,9 % 0 % -3,4 % -20 % 0 % -1,9 % 0 % -3,4 % 0 % 0 % -1,9 % 0 % -3,4 % 15 % 9,0 % 0,9 % 18,0 % 2,0 % 30 % 18,0 % 3,6 % 36,0 % 6,9 % 45 % 27,0 % 6,1 % 54,0 % 11,3 % 60 % 36,0 % 8,5 % 72,0 % 15,5 % 75 % 45,0 % 10,8 % 90,0 % 19,3 % De presenterade kalkylerna har gjorts enligt antagandet att placeringen hålls till förfallodagen. Skatter har inte beaktats i de presenterade kalkylerna. Källa: Danske Bank Kalkylexempel Det måttliga alternativet: emissionskurs 106 % avkastningskoefficient 60 %* En placering till ett nominellt värde av euro i det måttliga alternativet kostar euro Det avkastningsinriktade alternativet: emissionskurs 111 % avkastningskoefficient 120 %* En placering till ett nominellt värde av euro i det avkastningsinriktade alternativet kostar euro På förfallodagen betalas 100 % av det nominella kapitalet, dvs euro samt den i enlighet med lånevillkoren beräknade värdeökningen på den aktiekorg som utgör underliggande instrument multiplicerad med avkastningskoefficienten: 100 % + Värdeökning X Avkastningskoefficient Om värdeökningen är 30 %, är avkastningen på det nominella kapitalet i det måttliga alternativet 18 % (= 30 % x 60 %), dvs euro. I det avkastningsinriktade alternativet skulle avkastningen på det nominella kapitalet vara 36 % (= 30 % x 120 %), dvs euro. Om värdet är oförändrat, utbetalas ingen avkastning, och placeraren förlorar den överkurs som han eller hon betalat. I detta kalkylexempel skulle förlusten vara 600 euro i det måttliga alternativet och euro i det avkastningsinriktade alternativet. I exemplet ovan har skatter inte beaktats. Aktieobligationen är förenad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga. Mer information på sidan 9. * Avkastningskoefficienterna är preliminära. De slutliga avkastningskoefficienterna bekräftas på emissionsdagen Avkastningskoefficienten för det måttliga alternativet kommer att vara minst 50 % och för det avkastningsinriktade alternativet minst 100 %. 3

5 Varför placera? Den globala ekonomiska tillväxten håller på att ta fart efter en rätt svag början på året med västländerna i spetsen. Danske Bank förutspår (6/2015) att den globala ekonomin kommer att växa med 3,4 procent under innevarande år och att tillväxten stiger till 3,8 procent nästa år. Förenta staternas ekonomi har stärkts efter den svaga inledningen på året och landets ekonomi har även på bredare front redan kommit in i ett mer moget skede av den ekonomiska cykeln. Den åtstramning av penningpolitiken som centralbanken Fed snart kommer att inleda torde dämpa tillväxten i Förenta staterna en aning framöver. I euroområdet håller tillväxten däremot klart på att piggna till. Ökningen av tillväxten i Europa får bland annat stöd av den klart försvagade eurokursen, det kraftiga prisfallet på råolja samt Europeiska centralbankens omfattande program för köp av statsobligationer som inleddes i mars. I Japan fortsätter den ekonomiska reformpolitiken "Abenomics" för att stimulera och förnya de ekonomiska strukturerna och centralbanken i Japan fortsätter dessutom sitt massiva program för köp av värdepapper. I de utvecklande ekonomierna har i sin tur skillnaden mellan länderna breddats och blivit stora. Tillväxten i Kina genomgår en strukturell avmattning och även de råvaruexportberoende länderna Brasilien och Ryssland står inför egna utmaningar. Däremot är tillväxtutsikterna för Indien och flera länder i Sydostasien och Afrika mycket lovande. Som små och öppna ekonomier är de nordiska länderna i en god position för att dra nytta av den förutspådda starkare tillväxten i världsekonomin och i synnerhet i Europa. De nordiska börsbolagens omsättning är typiskt brett spridd och härrör bl.a. från Europa, Nordamerika och i allt högre grad också från tillväxtmarknaden. Den breda geografiska fördelningen av omsättningen exponerar därigenom de nordiska bolagen kraftigt för utvecklingen i den övriga världsekonomin. Underliggande tillgång i Aktieobligation Norden VIII är en aktiekorg som består av tio stora och kända nordiska bolag.* Varje bolag har en vikt på 10 % i aktiekorgen. En del av korgens bolag är verksamma globalt medan tyngdpunkten i affärsverksamheten för en del av bolagen ligger på Norden. Aktieobligation Norden VIII erbjuder således ett lockande placeringsalternativ och möjlighet att dra nytta av en starkare global tillväxt. På nästa sida följer en kort beskrivning av de bolag som ingår i aktiekorgen. Bolagen i den aktiekorg som utgör underliggande instrument och Danske Banks rekommendationer, situationen per : Bolag Vikt i aktiekorgen Rekommendation Investor AB 10 % Köp Metso Abp 10 % Köp Novo Nordisk A/S 10 % Köp Sampo Abp 10 % Håll Skandinaviska Enskilda Banken AB 10 % Köp Swedbank AB 10 % Köp TDC A/S 10 % Håll Telenor ASA 10 % Håll TeliaSonera AB 10 % Köp UPM-Kymmene Oyj 10 % Håll * Den som placerar i Aktieobligation Norden VIII drar inte nytta av eventuell utdelning på aktierna. Aktiekorgens årliga utdelningsavkastning före skatt är 4,1 %, som baserar sig på de senaste fastställda utdelningarna dividerat med aktiernas marknadsvärde (situationen ). 4

6 Presentation av bolagen i den aktiekorg som utgör underliggande instrument Investor AB är ett investmentbolag bildat år 1916, som från första början förvaltats av familjen Wallenberg. Bolaget äger betydande andelar i flera högkvalitativa bolag. Investor innehar rollen som aktiv ägare i flera av sina bolag. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm. Mer information på webben: Metso Abp är världens ledande industriföretag inom gruv- och stenkrossbranschen samt flödesreglering. Bolaget sysselsätter experter i över 50 länder. Bolagets huvudkontor ligger i Helsingfors. Mer information på webben: Novo Nordisk A/S är en av världens ledande företag inom diabetesvård. Bolaget sysselsätter cirka anställda och marknadsför sina produkter i över 180 länder. Bolagets huvudkontor ligger i Bagsværd i Danmark. Mer information på webben: Sampo Abp är Sampokoncernens moderbolag, som administrerar sina helägda dotterbolag, skadeförsäkringsbolaget If och livförsäkringsbolaget Mandatum Life. Sampo Abp är betydande aktieägare i Nordea. Nordea är Sampo Abp:s intressebolag. Bolagets huvudkontor ligger i Helsingfors. Mer information på webben: Skandinaviska Enskilda Banken AB är en ledande nordisk leverantör av finansiella tjänster, som erbjuder ett brett urval av banktjänster. Bolaget har utöver i de nordiska länderna verksamhet bl.a. i Tyskland och de baltiska länderna. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm. Mer information på webben: Swedbank AB är en av de mest framträdande bankerna i Sverige och Baltikum. Bolaget är Sveriges största bank till antalet kunder. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm. Mer information på webben: TDC A/S är ledande leverantör av telekommunikationstjänster och betal-tv-tjänster i Danmark. Bolagets huvudkontor ligger i Köpenhamn. Mer information på webben: Telenor ASA hör till världens största mobiloperatörer. Bolaget har cirka 189 miljoner mobilabonnenter och mobilverksamhet i 13 länder och i ytterligare 14 länder via sitt innehav i VimpelCom Ltd. Bolagets huvudkontor ligger i Fornebu i Norge. Mer information på webben: TeliaSonera AB är en av de ledande tillhandahållarna av nätanslutningar och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum med en betydande ställning också på mobilkommunikationsmarknaden i Eurasien. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm. Mer information på webben: UPM-Kymmene Oyj är ett skogsindustribolag med verksamhet världen över. Bolagets affärsverksamhet omfattar bl.a. papper, cellulosa, energi, biobränslen, etikettmaterial samt träprodukter. Bolagets huvudkontor ligger i Helsingfors. Mer information på webben: Källor: Danske Bank, Bloomberg, bolagens webbsidor 5

7 Historisk utveckling för de enskilda aktierna i den aktiekorg som utgör underliggande instrument NOVO NORDISK A/S-B INVESTOR AB-B SHS SAMPO OYJ-A SHS SWEDBANK AB - A SHARES SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-A TELENOR ASA UPM-KYMMENE OYJ METSO OYJ TDC A/S TELIASONERA AB /10 08/11 08/12 08/13 08/14 08/15 Utvecklingen av de enskilda aktierna i den aktiekorg som utgör underliggande instrument under perioden augusti 2010 till augusti Startnivån har indexerats till hundra. Obs! Den historiska utvecklingen utgör ingen garanti för framtiden. Källor: Danske Bank, Bloomberg 6

8 Tidsmässig diversifiering av placeringen I Aktieobligation Norden VIII har man fäst uppmärksamhet vid den tidsmässiga diversifieringen. Utjämningssystemet är en beräkningsmetod, varmed man minskar den risk som är förknippad med den tidsmässiga förläggningen av placeringen. I Aktieobligation Norden VIII används ett system för utjämning av slutvärdet. Slutvärdet för respektive aktie i den aktiekorg som utgör underliggande instrument beräknas som ett medelvärde av de månadsvisa observationer som gjorts under det sista året av lånets löptid. Beräkningsmetoden minskar effekterna av eventuella kraftiga marknadsrörelser i slutet av löptiden på placeringens avkastning. I exemplet till vänster skulle placeraren ha dragit nytta av utjämningssystemet efter att aktien i den aktiekorg som utgör underliggande instrument sjunkit under det sista året av löptiden. I exemplet till höger skulle placeraren ha fått en bättre slutnivå utan tillämpning av utjämningssystemet efter att aktien i den aktiekorg som utgör underliggande instrument stigit under det sista året av löptiden. Beroende på utvecklingen av aktierna i den aktiekorg som utgör underliggande instrument under utjämningstiden, kan metoden ge ett bättre eller sämre slutvärde än om man som slutvärde använde nivån på den sista värderingsdagen. Syftet med att utjämna slutvärdet är att minska den risk som är förknippad med tidpunkten för fastställandet av placeringens slutvärde. Hypotetiska exempel: Första värderingsdagen Sista värderingsdagen Slutvärde på den sista värderingsdagen 120 Utjämnat slutvärde Första värderingsdagen Sista värderingsdagen Slutvärde på den sista värderingsdagen 140 Utjämnat slutvärde

9 Ordlista Underliggande instrument. Placeringsobligationens avkastning är knuten till utvecklingen i det underliggande instrumentet. Det underliggande instrumentet kan exempelvis vara ett index, en aktie, en fond, en nyttighet, en valuta eller en kombination av de föregående. Det nominella kapitalet är det belopp som betalas tillbaka vid lånetidens utgång. Lånets avkastning räknas också på det nominella kapitalet. Det nominella kapitalet har delats upp i värdeandelar, vars enhetsstorlek fastställs i lånevillkoren. Lånets nominella kapital ska inte blandas samman med teckningspriset eller placeringsobligationens pris på andrahandsmarknaden. Kapitalskyddet innebär att placeraren också i sämsta fall får tillbaka det investerade nominella kapitalet på placeringsobligationens förfallodag. Placeringsobligationen är emellertid förenad med emittentrisk. Se på följande sida Risker som lånet är förknippat med. Avkastningskoefficienten anger hur stor del av den enligt lånevillkoren beräknade värdeökningen på det underliggande instrumentet som placeraren får på placeringsobligationens förfallodag. För avkastningskoefficienten kan också användas benämningen deltagandegrad. Emissionskursen eller teckningskursen anger placeringsobligationens emissionspris i förhållande till det nominella värdet. Det pris för vilket placeringsobligationen kan tecknas.. 8

10 Risker som lånet är förknippat med Överkursrisk. Om placeraren betalar överkurs för lånet (emissionskurs över 100 %), kan han eller hon delvis eller i sin helhet förlora den överkurs som han eller hon betalat. Förlustens storlek beror på hur mycket lånets avkastning på förfallodagen ligger under den överkurs som betalats. Om avkastningen på förfallodagen är noll, motsvarar placerarens förlust den överkurs som betalats. Emittentrisk. Placeringen är förknippad med emittentens kreditrisk, dvs. risken att emittenten inte förmår fullfölja sina betalningsskyldigheter på förfallodagen. Om emittentrisken realiseras och lånets emittent blir insolvent under löptiden, kan placeraren förlora sin placering i sin helhet eller delvis. Avkastningsrisk. Lånets avkastning beror på utvecklingen i det valda underliggande instrumentet. Nivån på det underliggande instrumentet kan variera under löptiden. Dessutom avspeglar det underliggande instrumentets nivå en bestämd dag inte nödvändigtvis den realiserade eller framtida utvecklingen. Man kan inte ge några garantier för det underliggande instrumentets framtida utveckling. Värdefluktuationer i det underliggande instrumentet inverkar på lånets värde. En placering i lånet är inte detsamma som en direkt placering i det underliggande instrumentet. Placeraren bör också notera att han eller hon inte drar nytta av eventuell utdelning på aktierna. Ränterisken orsakas av att lånets värde förändras till följd av förändringar i marknadsräntan. Ränterisken kan realiseras, om placeraren avyttrar lånet före förfallodagen. En höjning av den allmänna räntenivån under tiden mellan köpet av lånet och avyttringen av lånet sänker lånets värde och en sänkning av den allmänna räntenivån höjer lånets värde. Risk relaterad till andrahandsmarknaden Om placeraren vill avyttra lånet före förfallodagen, sker avyttringen till det aktuella marknadspriset, som kan vara antingen högre eller lägre än det investerade nominella kapitalet. Placeraren kan sålunda också göra förlust vid avyttring av lånet på andrahandsmarknaden. Se också punkten "Risk Factors" i Danske Bank A/S:s grundprospekt för masskuldebrevsprogrammet samt punkten "Jakso D Riskit" i lånevillkorens finska sammanfattning. 9

11 Placeringsobligationen kan också fogas till en placeringsförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal Om du avser att teckna placeringsobligationen inom ramen för en placeringsförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal, notera följande omständigheter. Värdeutvecklingen i fondanknutna försäkringar och kapitaliseringsavtal baserar sig på värdeutvecklingen i de placeringsobjekt som försäkringstagaren valt. Placeringsobjektens värde kan stiga eller sjunka och försäkringstagaren bär risken för de ekonomiska följderna av sina placeringsbeslut och för att försäkringsbesparingarna kan gå förlorade. Försäkringstagaren ska beakta att placeringsobjektens historiska utveckling inte utgör någon garanti för den framtida avkastningen. I uppgifterna om och kalkylerna för placeringsobjektens avkastning, arvoden och kostnader har försäkringens kostnader inte beaktats. Placeringsobjektet omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Försäkringstagaren beslutar självständigt om valet av olika placeringsobjekt i enlighet med sina egna placeringsmål och bär risken för att värdet på försäkringsbesparingarna kan sjunka eller gå förlorat. Försäkringsbolaget eller dess ombud ansvarar inte för placeringsobjektens värdeutveckling eller för valet av de placeringsobjekt som fogats till försäkringen. Försäkringsbolaget kan under försäkringens giltighetstid byta ut de placeringsobjekt som kan väljas till försäkringen eller de kapitalförvaltare som förvaltar de valda placeringsobjekten. Uppgifterna om placeringsobjekten och andra uppgifter om placering har getts endast i informationssyfte och uppgifterna kan inte betraktas som en rekommendation att teckna, hålla eller byta bestämda placeringsobjekt eller vidta andra åtgärder som inverkar på försäkringens värdeutveckling. Försäkringstagaren ska omsorgsfullt ta del av försäkringens och placeringsobjektens villkor, stadgar, prislistor, produktbeskrivningar och prospekt innan försäkringen tecknas, ändringar görs i försäkringen eller placeringsobjekt väljs eller ändras. Ändringar i lagstiftning, andra föreskrifter och myndigheternas förfarande eller domstolsbeslut kan inverka på försäkringsbolagets affärsverksamhet, ekonomiska ställning och resultatet av dess verksamhet. Därtill bär placeraren risken när det gäller eventuella effekter på försäkringsavtalen till följd av ändringar i beskattningen. Kapitalskyddet är i kraft på förfallodagen och gäller endast det nominella kapitalet i placeringsobligationen, inte försäkringen eller övriga placeringsobjekt som eventuellt fogats till den. Kapitalskyddet täcker inte kostnaderna för försäkringen. Om placeraren löser in eller överför tillgångar eller om dödsfallsersättningen betalas ut före placeringsobligationens förfallodag, kan det belopp som betalas till placeraren vara mindre än det kapitalskyddade beloppet med avdrag för försäkringens kostnader. Försäkringen och kapitaliseringsavtalet beviljas av: Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Postadress PB 627, Helsingfors. Registrerad hemort och adress Bulevarden 56, Helsingfors, Finland. FO-nummer

12 Materialet är allmän information och ger inte en fullständig beskrivning av placeringsobjektet eller de risker som är förenat med det. Före ett placeringsbeslut ska kunden bekanta sig med placeringsobjektets egenskaper, risker och beskattning. Läs också masslånets grundprospekt, de lånespecifika villkoren och prislistan. Placering är alltid förenat med ekonomisk risk. Den eftersträvade avkastningen kan utebli och det investerade kapitalet kan helt eller delvis gå förlorat. Det finns skäl att komma ihåg att den historiska avkastningen inte utgör någon garanti för framtiden. Kunden ska basera sitt placeringsbeslut på sin egen uppskattning av placeringstjänsten, det finansiella instrumentet och de risker som är förknippade med det, eftersom kunden själv ansvarar för de ekonomiska följderna av sina placeringsbeslut. Detta material är inte en individuell rekommendation och uppgifterna hänför sig inte till en enskild kunds placeringsmål, ekonomiska situation eller specialbehov. Även om syftet är att ge så exakt och korrekt information som möjligt, garanterar banken inte riktigheten eller fullständigheten i uppgifter som erhållits från externa källor. De presenterade synpunkterna representerar bankens uppskattningar vid tidpunkten för när materialet sammanställts och de kan ändras utan separat meddelande. Banken ansvarar inte för några som helst kostnader eller förluster som användningen av uppgifterna i materialet kan medföra. Materialet innehåller immaterialrättsligt skyddat material som tillhör banken, och banken förbehåller sig alla rättigheter till materialet. Grundprospektet och de lånespecifika villkoren finns att få på teckningsställena och på Danske Banks webbplats på adressen samt på RISKKLASSIFICERING: LÅG RISK. KAPITALSKYDD. Strukturerade placeringsprodukter, vars nominella kapital återbetalas på förfallodagen, ifall emittenten är solvent. Placeringen innehåller en överkurs på högst 15 %. Kapitalskyddet är i kraft endast på förfallodagen och det täcker inte eventuell överkurs eller kostnader och arvoden som placeraren betalat. Risken förknippad med emittentens återbetalningsförmåga är beskriven i denna marknadsföringsbroschyr. Riskklassificeringen avlägsnar inte placerarens skyldighet att bekanta sig noggrant med denna marknadsföringsbroschyr, de produktspecifika villkoren och det eventuella grundprospektet och riskerna beskrivna där. Tilläggsinformation om riskklassificeringen finns på Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finland rf:s internetsidor Danske Bank A/S. Registrerad hemort och adress Danmark, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Köpenhamn. CVR-NR Köpenhamn Danske Bank Abp. Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2, DANSKE BANK. FO-nummer