Dnr 2006/ :2. Säsongsarbetslöshet. Omfattning och kostnader. en förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-02-20 Dnr 2006/1800 2007:2. Säsongsarbetslöshet. Omfattning och kostnader. en förstudie"

Transkript

1 Dnr 2006/ :2 Säsongsarbetslöshet Omfattning och kostnader en förstudie

2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Esat Aydin, Rikard Jeneskog, Stefan Lejerdahl och Eva Nordström. Ansvarig chef är Anita Larsson. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 2

3 3

4 Innehåll Sammanfattning... 6 Inledning... 8 Syfte... 9 Frågor... 9 Avgränsning och urval... 9 Metod och genomförande Definition av säsongsarbete Begränsning av rätten till ersättning vid säsongsarbetslöshet Domstolarnas resonemang gällande säsongsarbete IAF:s operativa definition av säsongsarbetslöshet Redovisning av resultat Säsongsarbetslösa fördelat på län Säsongsarbetslösa fördelat på sökt yrkeskategori och kön Säsongsarbetslösa fördelat på arbetslöshetskassa Säsongsarbetslösa fördelat på kön och ålder Säsongsarbetslösa fördelat på utbildningsnivå Andel säsongsarbetslösa i förhållande till det totala antalet arbetslösa som uppbär ersättning Hur mycket betalas ut i arbetslöshetsersättning till de säsongsarbetslösa? Reflektioner och förslag på vidare studier Källförteckning Regelverk Förarbeten och utredningar Övrigt BILAGA Kriterier för uttag ur A-stat BILAGA Förteckning över aktuella yrken för säsongsarbetslösa

5 5

6 Sammanfattning Beroende på säsongsbetonade växlingar inom vissa branscher finns behov av att anställa personal tidsbegränsat under en viss säsong. Många säsongsanställda, kanske särskilt ungdomar, går med tiden över till andra arbeten. Andra har under övrig tid av året annan sysselsättning i varierande grad. En del fortsätter dock att vara kvar i den här formen av anställning och hamnar då i regelbundet återkommande arbetslöshet med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Då detta i vissa fall pågår under flera år kan det uppfattas som ett indirekt stöd för branscher som av olika skäl inte erbjuder sysselsättning året om. Försäkringen blir då också en regelbunden inkomstutfyllnad för den enskilde och fungerar därmed inte som en omställningsförsäkring. Domstolarna har i ett antal domar tolkat att säsongsarbete är att betrakta som kontinuerligt om det bedrivits under minst tre säsonger. Utifrån domstolarnas resonemang har IAF valt att som säsongsarbetslösa betrakta arbetssökande som har varit arbetslösa och uppburit arbetslöshetsersättning minst 65 ersättningsdagar per år under tre år i följd. Syftet med denna studie är att identifiera yrkeskategorier eller branscher som kan kategoriseras som typiskt säsongsbetonade, samt att redovisa aktuella siffror för den faktiska andelen säsongsarbetslösa i förhållande till det totala antalet arbetslösa. Förstudien behandlar säsongsarbetslöshet under perioden IAF konstaterar att antalet säsongsarbetslösa enligt ovanstående definition under nämnda år var 6066 personer. De som arbetar sommarsäsong (5561 personer) är betydligt fler än de som arbetar vintersäsong (505 personer). Av de säsongsarbetslösa är 23 procent kvinnor och 77 procent män. Studien visar också att säsongsarbetslösheten per tusen ersättningstagare är högst i de norra länen. Den största andelen av de säsongsarbetslösa, 28 procent, tillhör Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa, medan 20 procent tillhör SEKO:s arbetslöshetskassa och 11 procent är medlemmar i Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa. 6

7 IAF kan vidare konstatera att 67 procent av de säsongsarbetslösa söker arbete inom följande branscher: jordbruk, trädgård och skogsbruk gruv-, bygg- och anläggningsarbete transport- och maskinförararbete. En närmare granskning av de mest sökta yrkena inom den definierade gruppen stöder detta faktum ytterligare, eftersom ett flertal av yrkena ifråga faller inom dessa branscher. Drygt 51 procent av de säsongsarbetslösa har gymnasial utbildning och knappt nio procent har eftergymnasial utbildning. Relationen ålder och utbildningsnivå visar att andelen med förgymnasial utbildning ökar ju högre upp i ålderskategorier vi kommer. Utbetald arbetslöshetsersättning för denna grupp uppgick i genomsnitt till 544,7 miljoner kronor per år. Antalet utbetalda ersättningsdagar var i genomsnitt dagar per år. För att utreda om arbetsförmedlingen tillämpar de grundläggande villkoren för rätt till ersättning på ett likartat sätt över hela landet, oavsett om den sökande är säsongsarbetslös eller inte, krävs fortsatta studier på området. En viktig aspekt är även frågan om det eventuella behovet av en lagstadgad definition av säsongsarbetslöshet samt föreskrift som reglerar villkoren för arbetslöshetsersättning vid säsongsarbetslöshet. Fortsatta studier behövs även mot bakgrund av de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som trädde ikraft den 1 januari Dessa förändringar kommer med stor sannolikhet att påverka situationen för de säsongsarbetslösa, eftersom beräkningen av ersättning i fortsättningen grundas på inkomster under de senaste 12 månaderna. En konsekvens av regeländringarna blir sannolikt att den utbetalade ersättningen till säsongsarbetslösa kommer att minska omgående. I förlängningen kan de nya reglerna även innebära att antal säsongsarbetslösa kommer att minska, detta vid nyprövning av ersättningsrätten på grund av de nya normalarbetstidsreglerna. 7

8 Inledning Behovet av arbetskraft inom olika yrkesgrenar tenderar att variera under ett verksamhetsår. Arbetsgivarna bemöter dessa i allmänhet säsongsbetonade växlingar på olika sätt. Ett sätt är att anställa personal tidsbegränsat, till exempel för en viss säsong. Denna anställningsform är betecknad som säsongsanställning. 1 En del säsongsanställda går med tiden över till andra typer av arbeten. Vissa fortsätter dock att vara kvar i den här formen av anställningar och hamnar då i regelbundet återkommande arbetslöshet och får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I vissa fall kan detta pågå i flera år, vilket har lett till att försäkringen kan fungera som ett indirekt stöd för branscher som av olika skäl inte vill eller kan erbjuda sysselsättning på helår. I och med detta har frågan om huruvida säsongsarbetslösa ska ha rätt till ersättning eller inte blivit ett återkommande inslag i diskussioner om arbetslöshetsförsäkringen. 2 Dessa diskussioner har sitt ursprung i frågan om vad som är den egentliga avsikten med arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen är inte avsedd att vara en yrkesförsäkring. Det är inte heller tänkt att försäkringen ska användas som inkomstutfyllnad vid kortare anställningsuppehåll. Försäkringen är konstruerad på så sätt att den i samband med ofrivillig arbetslöshet ska ge en begränsad ekonomisk kompensation för att underlätta omställning till ett nytt arbete. Svårigheterna i sammanhanget beror närmast på grundvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen där det står att arbetslöshet som infaller mellan perioder av anställningar ska vara ofrivillig för att den drabbade ska kunna få ersättning. En tolkning av detta villkor vid regelbundet återkommande arbetslöshet har i några fall tillämpats av domstolar. Konsekvensen av domstolarnas tillämpning har blivit att personer som regelbundet blir arbetslösa 1 Malmberg, Jonas; Inkomst- eller anställningstrygghet? Vad prioritera vid tillfälliga variationer i arbetskraftens storlek?. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 9, nr 3-4, hösten/vintern Sid, 184ff. 2 Lundgren, Bo och Henriksson, Mona: Rätt till arbetslöshetsersättning vid säsongsarbetslöshet. (Näringsdepartementet N2003/5655/A). 8

9 mellan anställningar 3 inte ska betraktas som ofrivilligt arbetslösa. De har av den anledningen inte heller rätt till arbetslöshetsersättning. 4 Syfte Syftet med denna studie är att identifiera yrkeskategorier eller branscher som, med utgångspunkt från utbetald arbetslöshetsersättning, kan kategoriseras som typiskt säsongsbetonade samt att ta fram aktuella data för den faktiska andelen säsongsarbetslösa i förhållande till det totala antalet arbetslösa. Frågor För att kunna nå det formulerade syftet ska följande frågor vara vägledande för studien: 1. Hur ska säsongsarbetslöshet definieras? 2. Finns det yrken eller branscher där anställningsformerna i regel innebär en typ av arbetslöshet som faller inom den aktuella definitionen? 3. Hur stor är andelen säsongsarbetslösa som uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i förhållande till det totala antalet arbetslösa som uppbär ersättning? 4. Hur mycket utbetalas i arbetslöshetsersättning till säsongsarbetslösa? Avgränsning och urval Förstudien är avgränsad till att undersöka säsongsarbetslöshet under perioden från april 2003 till augusti Urvalet av det kvantitativa materialet har varit okomplicerat då vi använt oss av samtliga säsongsarbetslösa som föll inom definitionen. De variabler vi begränsat oss till att identifiera är kön, ålder, utbildning, län, tillhörighet till arbetslöshetskassa, yrke/bransch samt utbetald arbetslöshetsersättning. 3 Av domstolarnas resonemang framgår det inte om de avsedda anställningarna ska vara hos en och samma arbetsgivare eller inte. Däremot är dessa domar tydliga i kravet gällande kontinuitet. Detta skulle kunna tolkas som att kravet på kontinuitet även avser arbetsgivare. 4 Lundgren och Henriksson; (N2003/5655/A). 9

10 Metod och genomförande Studien angriper frågeställningarna med en kvantitativ metodansats. Den kvantitativa delen inbegriper utdrag samt behandling av datamaterial från IAF:s databas A- stat 5 samt uppgifter från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). De data som använts i form av statistik gällande säsongsarbetslöshet ger information om antalet sökande som faller inom definitionen samt variabler som framgår under rubriken avgränsning och urval. Ett delmål för förstudien är att belysa antalet säsongsarbetslösa i förhållande till det totala antalet arbetslösa med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Av det skälet behandlar rapporten säsongsarbetslösa som en enhetlig grupp. Av tekniska skäl har vi dock vid uttag av statistiska data varit tvungna att skilja på antalet säsongsarbetslösa genom en fördelning på sommarrespektive vintersäsong. 5 A-stat innehåller uppgifter om bland annat ersättningstagare, utbetald ersättning och antal ersättningsdagar. 10

11 Definition av säsongsarbete Arbetslöshetsförsäkringens bedömning av rätten till ersättning skiljer sig åt avseende deltids-, tim- respektive säsongsanställda. Ersättningsrätt som baserar sig på deltids- eller timanställning har så långt det går att utläsa av olika förarbeten till lagstiftningen sällan lett till några större svårigheter i försäkringshänseende. Detta kan möjligen bero på att anställningsformerna ifråga är relativt okomplicerade att definiera och därtill mycket vanligare än renodlade säsongsanställningar. Det är därmed enklare att ta ställning till eventuell ersättningsrätt för deltids- och timanställda. Betydligt mera problematisk är frågan om arbetslöshetsersättning till säsongsanställda, ett problem som i grunden har att göra med försäkringens syn på säsongsanställning som företeelse och vilka arbetstagare som är att betrakta som säsongsanställda. Begränsning av rätten till ersättning vid säsongsarbetslöshet De villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning framgår av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Den grundläggande förutsättningen för rätt till ersättning från försäkringen är att den arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Detta kräver att den enskilde aktivt söker arbete och är beredd att exempelvis pendla, flytta eller omskola sig. Det får i princip inte finnas något hinder att ta ett erbjudet lämpligt arbete. Samtidigt framgår det av lagen att i den mån det finns särskilda skäl därtill får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer begränsa rätten till ersättning för arbetstagare som huvudsakligen är sysselsatta i yrke där arbetslöshet årligen regelbundet förekommer. 6 Någon närmare förklaring till uttrycket årligen regelbundet förekommande ger inte lagtexten. En sådan förklaring saknas även i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Inte heller i förordningen konstateras det mer än att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har rätt att om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att rätten till ersättning kan begränsas för sådana arbetstagare som 6 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

12 huvudsakligen är sysselsatta i ett yrke inom vilket arbetslöshet årligen regelbundet förekommer. 7 Domstolarnas resonemang gällande säsongsarbete Av lag (1982:80) om anställningsskydd framgår det att anställningsavtal i regel ska gälla tillsvidare. Det är dock tillåtet med tidsbegränsade anställningar för en viss säsong, det vill säga säsongsanställning, om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. 8 En tillbakablick på förarbeten i denna fråga ger vid handen att det med säsongsarbete avsågs arbete vilket på grund av naturens växlingar eller andra jämförbara anledningar inte kan bedrivas under viss del av året (proposition 1973:129). 9 I ett antal avgöranden som berör rätten till arbetslöshetsersättning för personer med säsongsanställning har domstolarna använt begreppen ofrivilligt arbetslös och kontinuerligt säsongsarbete. Av domstolarnas tillämpning samt av förarbetenas tolkning av nu gällande regler följer att personer med tillsvidareanställningar som är beroende av säsongsvariationer inte har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I försäkringshänseende är inställningen till dessa personer i själva verket den att det är de själva som har valt denna anställningsform. Därmed kan de inte betraktas som ofrivilligt arbetslösa mellan de säsongsvisa anställningarna. Det är för övrigt tillräckligt med endast en garanti eller ett erbjudande om fortsatt arbete på samma arbetsplats under påföljande säsong för att detta ska likställas med anställning tillsvidare. Går det däremot att påvisa att anställningen ifråga inte är tillsvidare, eller att det inte är aktuellt med några löften om fortsatt anställning, kan arbetstagaren ha rätt till ersättning när den säsongsförlagda visstidsanställningen har upphört. 10 Formuleringen kontinuerligt har å sin sida kommit att få en specifik innebörd som resultatet av en del avgöranden vid vissa länsrätter. Dessa har närmare bestämt gett 7 Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, Lag (1982:80) om anställningsskydd, 5. 9 Malmberg; hösten/vintern SOU 1996:150; En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring. Slutbetänkande av Utredningen om ersättning vid arbetslöshet och omställning, ARBOM. Sid. 180f. SOU 1997:27; DELTA Utredningen om deltidsarbete, tillfälliga jobb och arbetslöshetsersättning. Sid

13 uttryck för uppfattningen att kontinuerlig säsongsanställning är ett hinder för utbetalning av ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I ett antal domar har länsrätterna emellertid godtagit att arbete hos samma arbetsgivare under enbart två säsonger inte kan anses vara kontinuerligt säsongsarbete. 11 Sålunda lyser en mer detaljerad definition av vad som är att avse med kontinuerligt säsongsarbete fortfarande med sin frånvaro. Den slutsats som de aktuella förarbetena likväl drar av dessa avgöranden är inte enbart att kontinuerligt säsongsarbete inte ska ge rätt till arbetslöshetsersättning. I avsaknad av en mera detaljerad definition tolkar förarbetena utslagen av de aktuella domarna på så sätt att säsongsarbete som bedrivits i mer än två säsonger ska betraktas som kontinuerligt. I Regeringsrättens dom från den 12 november 2003 (målnr ) behandlas AMS överklagande gällande säsongsbetonat arbete. Regeringsrätten anför att den som blivit arbetslös efter ett säsongsbetonat arbete och uppfyller kraven enligt 9 lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) har rätt till arbetslöshetsersättning under förutsättning att han inte endast är att betrakta som tjänstledig eller åtnjuter annan ledighet från en tillsvidareanställning. Trots Regeringsrättens dom gör IAF emellertid bedömningen att definitionen av säsongsarbetslöshet alltjämt är att betrakta som oklart. Eventuella försök till avgränsningar besväras även av att begreppet ofrivillig arbetslöshet blir relevant vid diskussioner om många olika yrkeskategorier. Framförallt inom den offentliga sektorn berörs ett flertal yrken, med vårdsektorn som ett av de främsta områdena. Liknande problem återkommer t ex för yrken inom den så kallade turistnäringen, med anställda inom hotell- och restaurang, handel etc. Dessa är verksamheter som präglas av återkommande tidsbegränsade anställningar med ofrivillig arbetslöshet mellan anställningarna. 12 IAF:s operativa definition av säsongsarbetslöshet I denna förstudie använder sig IAF av en definition av begreppet säsongsarbetslöshet som är begränsad till att följa återkommande mönster i arbetslöshet som uppträder under ett längre tidsperspektiv. Det innebär med andra ord att förstudien kommer att, med stöd i det 11 SOU 1996 :150. Sid Lundgren och Henriksson; (N2003/5655/A). 13

14 som avses med kontinuerligt av domstolarna, definiera säsongsarbetslöshet enligt följande: arbetssökande som har varit arbetslösa och fått arbetslöshetsersättning minst 65 dagar per år under minst tre år i följd. 13 Vid framtagandet av statistiska uppgifter ur databasen A-stat har vi av tekniska skäl varit tvungna att använda en sommar- och en vinterdefinition för säsongsarbetslöshet. Nedan redogörs för de kriterier som skall uppfyllas för att falla inom respektive definition. Definitionen för vintersäsongsarbetslös innebär i detta sammanhang att den sökande ska ha uppburit arbetslösersättning minst 65 dagar under perioden 1 april till och med 31 december. Därefter ska han/hon inte ha uppburit ersättning mellan den 1 januari och 31 mars. Dessa kriterier ska ha upprepats under minst tre år i följd. Enligt samma resonemang innebär definition för sommarsäsongsarbetslöshet att den sökande ska ha uppburit arbetslösersättning minst 65 dagar under perioden 1 september till och med 31 maj. Därefter ska han/hon inte ha uppburit ersättning mellan den 1 juni och 31 augusti. Dessa kriterier skall ha upprepats under minst tre år i följd Vi har valt att gå på s.k. kassakortsveckor för att komma fram till antalet utbetalda ersättningsdagar. Detta innebär i praktiken att de berörda arbetssökande ska ha varit arbetslösa och uppburit ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i minst 13 veckor samt arbetat mellan 12 och 39 veckor per år under tre år i följd. Begränsningen är gjord med tanken att i möjligaste mån utesluta grupper som endast arbetar under studieuppehåll och alltså inte faller inom vår definition av säsongsarbetslösa. 14 För närmare uppgifter se Bilaga 1. 14

15 Redovisning av resultat Antal säsongsarbetslösa enligt IAF:s definition uppgår till 6066 personer under den aktuella undersökningsperioden. I detta sammanhang är det samtidigt intressant att påpeka att en klar majoritet (5561 personer) av dessa arbetar sommarsäsong. Förklaringen till detta kan vara att det under sommarsäsongen finns ett bredare utbud av arbete inom många yrkeskategorier. Ytterligare en orsak som kan ha betydelse för den stora skillnaden är att sommarsäsongen är längre än vintersäsongen i stora delar av landet. Säsongsarbetslösa fördelat på län I tabellen nedan framgår den geografiska tillhörigheten för de säsongsarbetslösa. Tabell 1: Andel och antal säsongsarbetslösa fördelat på län, Antal Andel Län (%) av Kvinna Man Total riket Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket

16 En närmare granskning av uppgifterna i tabellen visar att den största andelen, med 12 respektive 10 procent av det totala antalet säsongsarbetslösa, återfinns i Västra Götaland och Skåne. Därefter följer Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län, som var och en står för en andel på sex procent eller mer av det totala antalet säsongsarbetslösa. Länen skiljer sig befolkningsmässigt. För att kunna göra en relevant jämförelse har vi valt att relatera antalet säsongsarbetslösa i varje län till det totala antalet ersättningstagare i respektive län. I bilden nedan framgår följaktligen antal säsongsarbetslösa per 1000 ersättningstagare fördelat på län. Bild 1: Antal säsongsarbetslösa per ersättningstagare fördelat på län, Den mörkare färgen på kartan innebär en högre andel säsongsarbetslösa jämfört med de ljusare färgerna. Där 16

17 framgår tydligt att det är betydligt vanligare bland ersättningstagare i de norra länen att vara säsongsarbetslös. Antalet säsongsarbetslösa per ersättningstagare i de norra delarna av landet ligger närmare bestämt mellan 14,8 till 21,8. Detta ska jämföras med de vita områdena på kartan, det vill säga de södra delarna av landet (med undantag av Halland). Med ett antal per ersättningstagare som ligger mellan 3,3 till 9,4 har dessa regioner det lägsta antalet säsongsarbetslösa i relation till det totala antalet ersättningstagare. Säsongsarbetslösa fördelat på sökt yrkeskategori och kön Yrkeskategorierna som redovisas i tabellen nedan bygger på Arbetsmarknadsstyrelsens yrkesklassificering (AMSYK). Tabellen återger yrken som de arbetssökande, vilka omfattas av definitionen för säsongsarbetslös, uppger sig söka arbete inom. 15 Det bör noteras att en arbetssökande person hos arbetsförmedlingen kan ange upp till fyra yrken/yrkesområden som han/hon söker arbete inom. Detta förklarar avvikelserna i siffrorna avseende antalskolumnen i tabellen. Tabell 2: Förekomst av sökta yrken (AMSYK), antal och andel fördelat på yrke, Yrke Kvinnor Män Totalt Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % Parkarbetare , , ,5 Anläggningsarbetare 7 0, , ,6 Trädgårdsarbetare , , ,2 Lagerarbetare 60 1, , ,8 Maskinförare 1 0, , ,2 Försäljare, fackh , , ,1 Lastbilsförare 3 0, , ,1 Vaktmästare 18 0, , ,0 Fastighetsskötare 13 0, , ,8 Skogsarbetare 6 0, , ,6 Övriga yrken , , ,1 Totalt Här bör det noteras att det faktum att en sökande hos arbetsförmedlingen uppger att han/hon söker arbete inom en viss yrkeskategori inte nödvändigtvis innebär att han/hon endast söker arbete inom nämnda yrke. 16 För förteckning över dessa yrken se bilaga 2. 17

18 IAF kan konstatera att 67 procent av de säsongsarbetslösa söker arbete inom följande branscher: jordbruk, trädgård och skogsbruk gruv-, bygg- och anläggningsarbete transport- och maskinförararbete. En närmare granskning av de mest sökta yrkena stöder detta faktum ytterligare, eftersom ett flertal av dessa faller inom ovanstående branscher. Med en andel på ca 24 procent är park- och anläggningsarbete de vanligaste sökta yrkena bland säsongsarbetslösa. Av tabellen framgår vidare att de vanligaste sökta yrkena för säsongsarbetslösa kvinnor är park- och trädgårdsarbete. Motsvarande sökta yrken för männen är anläggnings- och parkarbete. Säsongsarbetslösa fördelat på arbetslöshetskassa I tabellen nedan presenteras andel säsongsarbetslösa fördelat per arbetslöshetskassa. Tabell 3: Antal och andel säsongsarbetslösa fördelat på arbetslöshetskassa, Antal Andel Kvinnor Män Totalt totalt (%) Kommunalarbetarnas SEKO:s Byggnadsarbetarnas IF Metalls Skogs- och träfackets Alfa Hotell- och restauranganställdas HTF:s Handelsanställdas Målarnas Transportarbetarnas SIF:s Övriga Total I kategorin övriga ingår 24 resterande arbetslöshetskassor. Yrkesfiskare, som har särskilda regler i arbetslöshetsförsäkringen enligt IAF:s föreskrift IAFFS 2005:4, ingår inte i denna studie. 18

19 Av tabellen framgår att den största andelen av de säsongsarbetslösa, det vill säga 28 procent, tillhör Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa. Därefter följer SEKO:s och Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassor, med en andel på 20 respektive 11 procent av de säsongsarbetslösa. Som framgår av tabell 2 ovan är de vanligaste säsongsbetonade yrkena park-, anläggnings- och trädgårdsarbete. Den höga andelen säsongsarbetslösa som tillhör Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa förklaras av det faktum att såväl park- som trädgårdsarbetare tillhör denna kassa. SEKO:s stora andel i detta sammanhang förklaras av att en stor del av anläggningsarbetarna tillhör kassan ifråga. Bland dem som tillhör Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa återfinns samtidigt allt från anläggningsarbetare till maskin- och lastbilsförare. Intressant att notera är det förhållandet att de sökta yrkena till stor del sammanfaller med de faktiska yrken som de säsongsarbetslösa är verksamma inom. I teorin skulle det ju kunna vara så att säsongsarbetslösa är verksamma inom yrkesområden som de inte uppger sig vilja arbeta med. Det vill säga att situationen på arbetsmarknaden skulle göra att säsongsarbetarna var hänvisade till att arbeta med dessa säsongsbetonade yrken. Uppgifterna ovan tyder på att så inte är fallet. Säsongsarbetslösa fördelat på kön och ålder Tabellen nedan visar att en klar majoritet, ca 77 procent, av de säsongsarbetslösa är män. Tabell 4: Antal och andel säsongsarbetslösa fördelat på ålder och kön Antal Åldersgrupp Andel totalt Total Kvinnor Män (%) år år år år år år år år år Total

20 Andelen kvinnor i gruppen säsongsarbetslösa hamnar däremot på ca 23 procent. Samtidigt kan vi konstatera att säsongsarbetslöshet är betydligt vanligare i de äldre åldersgrupperna. Detta gäller för såväl kvinnor som män. En stor del, närmare bestämt 43 procent, av de säsongsarbetslösa tillhör nämligen ålderskategorierna 50 år och uppåt. Anmärkningsvärt är att kategorin 60 år och uppåt, med sina 16 procent, utgör den största enskilda gruppen. De yngre ålderskategorierna, år, utgör endast 22 procent av det totala antalet säsongsarbetslösa. Säsongsarbetslösa fördelat på utbildningsnivå Sambandet mellan låg utbildning och kontinuerligt säsongsarbete framgår tydligt av uppgifterna i tabellen nedan. Den absoluta majoriteten, 91 procent av de säsongsarbetslösa, har gymnasial eller förgymnasial utbildning. Av dessa är det dessutom så att närmare 44 procent endast har förgymnasial utbildning. Tabell 5: Antal och andel säsongsarbetslösa fördelat på utbildningsnivå, Utbildningsnivå Totalt Antal Andel (%) Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas 2 0 Totalt Den enskilt största andelen av de säsongsarbetslösa, 51 procent, har gymnasial utbildning, medan endast 9 procent har eftergymnasial utbildning. Inriktningen på den eftergymnasiala utbildningen saknar vi närmare uppgifter om. De aktuella studierna kan omfatta såväl traditionella akademiska utbildningar såsom praktiska yrkesinriktade utbildningar. Relationen ålder och utbildningsnivå visar att de äldsta ålderskategorierna också är de som har den lägsta utbildningsnivån. Tabellen nedan visar tydligt hur andelen med förgymnasialutbildning ökar ju högre upp i ålderskategorier vi kommer. 20

21 Tabell 6: De säsongsarbetslösas utbildningsnivå fördelat på ålder. Utbildning Ålder Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Forskarutbildning Uppgift saknas Totalt Andel (%) Totalt För gruppen med gymnasial utbildning är situationen närmast den omvända. I de yngre ålderskategorierna, år, finns det en tydlig variation vad gäller andelen med utbildning på gymnasienivå. Samtidigt framgår det av tabellen att andelen med gymnasieutbildning, från 35 år och uppåt, minskar ju högre upp i ålderskategorierna vi kommer. I fråga om gruppen med eftergymnasial utbildning ser fördelningen för ålderskategorierna relativt jämn ut, dock med undantag för den yngsta ålderskategorin. Andel säsongsarbetslösa i förhållande till det totala antalet arbetslösa som uppbär ersättning Avslutningsvis är det av stort intresse att få en uppfattning om de säsongsarbetslösas andel av samtliga arbetslösa som uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Av det skälet har vi här jämfört antalet säsongsarbetslösa individer som uppburit ersättning under perioden med det totala antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning under år Valet av jämförelseperiod har styrts av målsättningen att få så aktuella uppgifter som möjligt. Mot bakgrund av att antalet som får arbetslöshetsersättning varierar över tid, medan antalet säsongsarbetslösa enligt den definition IAF använder var konstant under den undersökta perioden, har vi valt år 2005 som jämförelseår. Under perioden uppgick antalet säsongsarbetslösa personer till Under 2005 var det sammanlagt personer som någon gång fick 21

22 ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta betyder att endast en procent av dem som fick arbetslöshetsersättning faller inom kategorin säsongsarbetslösa. Hur mycket betalas ut i arbetslöshetsersättning till de säsongsarbetslösa? Vi har konstaterat att antalet säsongsarbetslösa var 6066 personer och att de utgjorde en procent av dem som fick arbetslöshetsersättning under Vidare konstateras att summan av utbetald ersättning för denna grupp uppgick till i genomsnitt 544,7 miljoner kronor per år. Antalet ersättningsdagar var i genomsnitt dagar per år. Under den period förstudien behandlar, det vill säga en treårsperiod, rör det sig om utbetald ersättning på cirka 1,6 miljarder kronor. 22

23 Reflektioner och förslag till vidare studier Studien visar att en procent av de arbetssökande som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är säsongsarbetslösa. Frågan om huruvida arbetslöshetsförsäkringen används som omställningsförsäkring eller yrkesförsäkring blir relevant i och med det faktum att detta anställningsförfarande upprepas från säsong till säsong. Den grundläggande förutsättningen för rätt till arbetslöshetsersättning är bland annat att den arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Därutöver ska den arbetssökande aktivt söka arbete, medverka till att upprätta en individuell handlingsplan och ta ett erbjudet lämpligt arbete. Det är arbetsförmedlingen som kontrollerar om den arbetssökande uppfyller villkoren för rätt till ersättning eller inte. Mot denna bakgrund krävs det fortsatta studier för att utreda om de säsongsarbetslösa behandlas på samma sätt som övriga arbetssökande av arbetsförmedlingen. De aktörer som är relevanta att införskaffa kunskap från är handläggare vid arbetsförmedlingen, eftersom det är dessa som har kontakt med säsongsarbetslösa, samt företag som frekvent använder sig av säsongsarbetare. Det kan även vara av intresse att kontakta arbetslöshetskassor samt fackförbund med medlemmar som är säsongsarbetare. En viktig aspekt är också huruvida det behövs en lagstadgad definition av säsongsarbetslös/säsongsarbete samt föreskrift som reglerar förhållandet om ersättning vid säsongsarbetslöshet. Det är även viktigt att notera att de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som trädde ikraft den 1 januari 2007 kommer att påverka situationen för de säsongsarbetslösa. Detta eftersom beräkningen av arbetslöshetsersättning numera ska grundas på inkomster under de senaste 12 månaderna. En konsekvens av dessa regeländringar blir sannolikt att den utbetalade ersättningen till gruppen säsongsarbetslösa kommer att minska ganska omgående. I förlängningen kan de nya reglerna även innebära att antalet säsongsarbetslösa kommer att minska, detta vid nyprövning av ersättningsrätten på grund av de nya normalarbetstidsreglerna. 23

24 Säsongsarbetslösa eller säsongsarbetare, såsom denna grupp definieras i förstudien, verkar finnas inom en rad olika yrken. Intressant att notera är det förhållandet att ett flertal av dessa yrken är av den karaktären att de även kan förekomma i form av anställningar året runt. Detta kan ses som anmärkningsvärt eftersom yrken som traditionellt ansetts vara säsongsbetonade har varit sådana yrken som inte kunnat utövas på grund av klimatfaktorer vissa perioder under året. 24

25 Källförteckning Regelverk Lag (1997:238) om arbetslöshetsersättning Lag (1982:80) om anställningsskydd Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring Förarbeten och utredningar SOU 1996:150; En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring. Slutbetänkande av Utredningen om ersättning vid arbetslöshet och omställning, ARBOM. SOU 1997:27; DELTA Utredningen om deltidsarbete, tillfälliga jobb och arbetslöshetsersättning. Lundgren, Bo och Henriksson, Mona. Rätt till arbetslöshetsersättning vid säsongsarbetslöshet. Näringsdepartementet N2003/5655/A. Övrigt Malmberg, Jonas. Inkomst- eller anställningstrygghet? Vad prioritera vid tillfälliga variationer i arbetskraftens storlek?. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 9, nr 3-4, hösten/vintern

26 BILAGA 1 Kriterier för uttag ur A-stat För vintersäsongsarbetarna gäller att de ska 1. ha uppburit arbetslöshetsersättning minst 65 dagar under var och en av perioderna , , Ersättningsdagarna behöver inte infalla i en följd under perioderna; dessa kan vara spridda inom perioden. 2. inte ha uppburit arbetslöshetsersättning överhuvudtaget under perioderna , , , dvs. personen har förmodligen arbetat under dessa perioder. För sommarsäsongsarbetarna gäller att de ska 3. ha uppburit arbetslöshetsersättning minst 65 dagar under var och en av perioderna , , Ersättningsdagarna behöver inte infalla i en följd under perioderna; dessa kan vara spridda inom perioden. 4. inte ha uppburit arbetslöshetsersättning under perioderna , , , dvs. personen har förmodligen arbetat under dessa perioder. Inga personer har identifierats som både sommarsäsongsarbetare och vintersäsongsarbetare. 18 Kassakortsveckorna har använts i scriptet, dvs. v Motsvarar kassakortsveckorna Motsvarar kassakortsveckorna Motsvarar kassakortsveckorna

27 BILAGA 2 Förteckning över aktuella yrken för säsongsarbetslösa Yrke Kvinnor Män Totalt Andel Kvinnor Andel Män Parkarbetare ,4% 64,6% Anläggningsarbetare ,6% 99,4% Trädgårdsarbetare ,7% 43,3% Lagerarbetare ,3% 87,7% Maskinförare ,2% 99,8% Försäljare, fackhandel ,9% 45,1% Lastbilsförare ,8% 99,2% Vaktmästare ,7% 95,3% Fastighetsskötare ,6% 96,4% Skogsarbetare ,8% 98,2% Lokalvårdare ,8% 22,2% Diverearbetare, renhållningåtervinning ,7% 96,3% Restaurangbiträde ,7% 26,3% Montör, metall-,gummi-och ,7% 77,3% plastprod Byggnadsmålare ,4% 98,6% Personbilsförare ,9% 91,1% Byggnadsträarbetare ,0% 100,0% Kontorist ,3% 7,7% Asfaltverksskötare ,0% 100,0% Trädgårdsanläggare ,4% 82,6% Grovarbetare, bygg och anläggning ,0% 100,0% Truckförare ,3% 93,8% Skördearbetare ,7% 79,3% Försäljare, dagligvaror ,3% 32,7% Barnskötare ,4% 20,6% Kock och kokerska ,1% 78,9% Receptionist, telefonist ,8% 6,2% Maskinförare, lantbruk ,3% 98,7% Personlig assistent ,0% 60,0% Murare ,0% 100,0% Stensättare ,0% 100,0% Vårdbiträde ,3% 24,7% Säljare ,7% 83,3% Servitör och servis ,0% 53,0% Svetsare ,5% 98,5% Maskinreparatör ,1% 96,9% Idrottskonsulent ,7% 87,3% Skolvaktmästare ,5% 70,5% 27

28 Yrke Kvinnor Män Totalt Andel Kvinnor Andel Män Verkstadsmekaniker, allround ,0% 100,0% Skogsmaskinförare ,0% 100,0% Florist ,0% 0,0% Maskinsnickare ,8% 90,2% Bilmekaniker ,0% 100,0% Takmontör ,0% 100,0% Sågverksoperatör ,0% 100,0% Hotellreceptionist ,0% 17,0% Betongarbetare ,0% 100,0% Montör, el-och teleutrutning ,7% 64,3% Ekonomiassistent ,4% 36,6% Idrottsplatsvaktmästare ,6% 97,4% Handpaketerare ,1% 35,9% Bartender ,6% 68,4% Trädgårdsmästare, odling ,6% 39,4% Lastbils- och maskinmekaniker ,0% 100,0% Övriga maskinförare ,0% 100,0% Guide ,0% 71,0% Butikskassör ,0% 29,0% Turistbyråtjänsteman ,7% 32,3% Banreparatör ,0% 100,0% Bussförare ,3% 86,7% Skidliftskötare ,1% 75,9% Fritidsledare ,7% 79,3% Biolog ,5% 61,5% Restaurangchef ,0% 44,0% Restaurangchef ,0% 44,0% Kallskänka ,6% 17,4% Elevassistent ,8% 68,2% Väktare ,0% 100,0% Servicetekniker, data ,5% 95,5% Taxiförare ,5% 90,5% Brevbärare ,1% 61,9% Telereparatör ,0% 100,0% Väg-och vattenbyggnadsingenjör ,0% 100,0% Fartygsbefäl ,0% 100,0% Nätverkstekniker ,0% 100,0% Fönsterputsare ,0% 100,0% Skogsförman ,0% 100,0% Servicearbetare, måleri ,0% 100,0% Trädgårdsingenjör ,0% 90,0% Installationstekniker ,0% 90,0% Övriga yrken ,0% 90,0% Totalt

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 2006:5 Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukskrivna arbetssökande Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen

Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen omställningsförsäkring eller yrkesförsäkring? RiR 2011:1 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män Tabellbilaga Innehåll Tabell 1. sjukperioder i genomsnitt, medelålder vid sista periodens början, antal sjukdagar i genomsnitt och antal individer fördelat på

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Utförsäkrade arbetssökande

Utförsäkrade arbetssökande 2006-07-14 Dnr 2005/9 2006:14 Utförsäkrade arbetssökande för vilka ersättningsperioden tagit slut 2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Jonas Eriksson och Mona Karlsson. Ansvarig chef är Anita Larsson.

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2014-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag

RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag RUT GER KLÖVER! De nya RUT-jobben en vinst för både individ, samhälle och fler företag 1 Tusentals jobb hotas om RUT avskaffas RUT-avdraget, det vill säga rätten att dra av halva kostnaden för hushållsnära

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012

ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT DECEMBER 2012 Vad har hänt under 2012? Under året har andelen ersättningstagare sakta minskat, det följer en trend som vi kan se även

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM f)ff, HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM l (5)... JJ 10/ lt

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen Webbinarium 13 oktober 2015 Fråga Delegationen Dagens program Inledning Ord från ordförande Utbildningskontrakt & traineejobb Vuxenutbildning Frågestund ORDFÖRANDE HAR ORDET Utbildningskontrakt & traineejobb

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer