Dnr 2006/ :2. Säsongsarbetslöshet. Omfattning och kostnader. en förstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-02-20 Dnr 2006/1800 2007:2. Säsongsarbetslöshet. Omfattning och kostnader. en förstudie"

Transkript

1 Dnr 2006/ :2 Säsongsarbetslöshet Omfattning och kostnader en förstudie

2 Denna rapport har utarbetats inom IAF av Esat Aydin, Rikard Jeneskog, Stefan Lejerdahl och Eva Nordström. Ansvarig chef är Anita Larsson. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, startade sin verksamhet i Katrineholm den 1 januari IAF svarar för den samlade tillsynen och andra statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 2

3 3

4 Innehåll Sammanfattning... 6 Inledning... 8 Syfte... 9 Frågor... 9 Avgränsning och urval... 9 Metod och genomförande Definition av säsongsarbete Begränsning av rätten till ersättning vid säsongsarbetslöshet Domstolarnas resonemang gällande säsongsarbete IAF:s operativa definition av säsongsarbetslöshet Redovisning av resultat Säsongsarbetslösa fördelat på län Säsongsarbetslösa fördelat på sökt yrkeskategori och kön Säsongsarbetslösa fördelat på arbetslöshetskassa Säsongsarbetslösa fördelat på kön och ålder Säsongsarbetslösa fördelat på utbildningsnivå Andel säsongsarbetslösa i förhållande till det totala antalet arbetslösa som uppbär ersättning Hur mycket betalas ut i arbetslöshetsersättning till de säsongsarbetslösa? Reflektioner och förslag på vidare studier Källförteckning Regelverk Förarbeten och utredningar Övrigt BILAGA Kriterier för uttag ur A-stat BILAGA Förteckning över aktuella yrken för säsongsarbetslösa

5 5

6 Sammanfattning Beroende på säsongsbetonade växlingar inom vissa branscher finns behov av att anställa personal tidsbegränsat under en viss säsong. Många säsongsanställda, kanske särskilt ungdomar, går med tiden över till andra arbeten. Andra har under övrig tid av året annan sysselsättning i varierande grad. En del fortsätter dock att vara kvar i den här formen av anställning och hamnar då i regelbundet återkommande arbetslöshet med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Då detta i vissa fall pågår under flera år kan det uppfattas som ett indirekt stöd för branscher som av olika skäl inte erbjuder sysselsättning året om. Försäkringen blir då också en regelbunden inkomstutfyllnad för den enskilde och fungerar därmed inte som en omställningsförsäkring. Domstolarna har i ett antal domar tolkat att säsongsarbete är att betrakta som kontinuerligt om det bedrivits under minst tre säsonger. Utifrån domstolarnas resonemang har IAF valt att som säsongsarbetslösa betrakta arbetssökande som har varit arbetslösa och uppburit arbetslöshetsersättning minst 65 ersättningsdagar per år under tre år i följd. Syftet med denna studie är att identifiera yrkeskategorier eller branscher som kan kategoriseras som typiskt säsongsbetonade, samt att redovisa aktuella siffror för den faktiska andelen säsongsarbetslösa i förhållande till det totala antalet arbetslösa. Förstudien behandlar säsongsarbetslöshet under perioden IAF konstaterar att antalet säsongsarbetslösa enligt ovanstående definition under nämnda år var 6066 personer. De som arbetar sommarsäsong (5561 personer) är betydligt fler än de som arbetar vintersäsong (505 personer). Av de säsongsarbetslösa är 23 procent kvinnor och 77 procent män. Studien visar också att säsongsarbetslösheten per tusen ersättningstagare är högst i de norra länen. Den största andelen av de säsongsarbetslösa, 28 procent, tillhör Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa, medan 20 procent tillhör SEKO:s arbetslöshetskassa och 11 procent är medlemmar i Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa. 6

7 IAF kan vidare konstatera att 67 procent av de säsongsarbetslösa söker arbete inom följande branscher: jordbruk, trädgård och skogsbruk gruv-, bygg- och anläggningsarbete transport- och maskinförararbete. En närmare granskning av de mest sökta yrkena inom den definierade gruppen stöder detta faktum ytterligare, eftersom ett flertal av yrkena ifråga faller inom dessa branscher. Drygt 51 procent av de säsongsarbetslösa har gymnasial utbildning och knappt nio procent har eftergymnasial utbildning. Relationen ålder och utbildningsnivå visar att andelen med förgymnasial utbildning ökar ju högre upp i ålderskategorier vi kommer. Utbetald arbetslöshetsersättning för denna grupp uppgick i genomsnitt till 544,7 miljoner kronor per år. Antalet utbetalda ersättningsdagar var i genomsnitt dagar per år. För att utreda om arbetsförmedlingen tillämpar de grundläggande villkoren för rätt till ersättning på ett likartat sätt över hela landet, oavsett om den sökande är säsongsarbetslös eller inte, krävs fortsatta studier på området. En viktig aspekt är även frågan om det eventuella behovet av en lagstadgad definition av säsongsarbetslöshet samt föreskrift som reglerar villkoren för arbetslöshetsersättning vid säsongsarbetslöshet. Fortsatta studier behövs även mot bakgrund av de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som trädde ikraft den 1 januari Dessa förändringar kommer med stor sannolikhet att påverka situationen för de säsongsarbetslösa, eftersom beräkningen av ersättning i fortsättningen grundas på inkomster under de senaste 12 månaderna. En konsekvens av regeländringarna blir sannolikt att den utbetalade ersättningen till säsongsarbetslösa kommer att minska omgående. I förlängningen kan de nya reglerna även innebära att antal säsongsarbetslösa kommer att minska, detta vid nyprövning av ersättningsrätten på grund av de nya normalarbetstidsreglerna. 7

8 Inledning Behovet av arbetskraft inom olika yrkesgrenar tenderar att variera under ett verksamhetsår. Arbetsgivarna bemöter dessa i allmänhet säsongsbetonade växlingar på olika sätt. Ett sätt är att anställa personal tidsbegränsat, till exempel för en viss säsong. Denna anställningsform är betecknad som säsongsanställning. 1 En del säsongsanställda går med tiden över till andra typer av arbeten. Vissa fortsätter dock att vara kvar i den här formen av anställningar och hamnar då i regelbundet återkommande arbetslöshet och får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I vissa fall kan detta pågå i flera år, vilket har lett till att försäkringen kan fungera som ett indirekt stöd för branscher som av olika skäl inte vill eller kan erbjuda sysselsättning på helår. I och med detta har frågan om huruvida säsongsarbetslösa ska ha rätt till ersättning eller inte blivit ett återkommande inslag i diskussioner om arbetslöshetsförsäkringen. 2 Dessa diskussioner har sitt ursprung i frågan om vad som är den egentliga avsikten med arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen är inte avsedd att vara en yrkesförsäkring. Det är inte heller tänkt att försäkringen ska användas som inkomstutfyllnad vid kortare anställningsuppehåll. Försäkringen är konstruerad på så sätt att den i samband med ofrivillig arbetslöshet ska ge en begränsad ekonomisk kompensation för att underlätta omställning till ett nytt arbete. Svårigheterna i sammanhanget beror närmast på grundvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen där det står att arbetslöshet som infaller mellan perioder av anställningar ska vara ofrivillig för att den drabbade ska kunna få ersättning. En tolkning av detta villkor vid regelbundet återkommande arbetslöshet har i några fall tillämpats av domstolar. Konsekvensen av domstolarnas tillämpning har blivit att personer som regelbundet blir arbetslösa 1 Malmberg, Jonas; Inkomst- eller anställningstrygghet? Vad prioritera vid tillfälliga variationer i arbetskraftens storlek?. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 9, nr 3-4, hösten/vintern Sid, 184ff. 2 Lundgren, Bo och Henriksson, Mona: Rätt till arbetslöshetsersättning vid säsongsarbetslöshet. (Näringsdepartementet N2003/5655/A). 8

9 mellan anställningar 3 inte ska betraktas som ofrivilligt arbetslösa. De har av den anledningen inte heller rätt till arbetslöshetsersättning. 4 Syfte Syftet med denna studie är att identifiera yrkeskategorier eller branscher som, med utgångspunkt från utbetald arbetslöshetsersättning, kan kategoriseras som typiskt säsongsbetonade samt att ta fram aktuella data för den faktiska andelen säsongsarbetslösa i förhållande till det totala antalet arbetslösa. Frågor För att kunna nå det formulerade syftet ska följande frågor vara vägledande för studien: 1. Hur ska säsongsarbetslöshet definieras? 2. Finns det yrken eller branscher där anställningsformerna i regel innebär en typ av arbetslöshet som faller inom den aktuella definitionen? 3. Hur stor är andelen säsongsarbetslösa som uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i förhållande till det totala antalet arbetslösa som uppbär ersättning? 4. Hur mycket utbetalas i arbetslöshetsersättning till säsongsarbetslösa? Avgränsning och urval Förstudien är avgränsad till att undersöka säsongsarbetslöshet under perioden från april 2003 till augusti Urvalet av det kvantitativa materialet har varit okomplicerat då vi använt oss av samtliga säsongsarbetslösa som föll inom definitionen. De variabler vi begränsat oss till att identifiera är kön, ålder, utbildning, län, tillhörighet till arbetslöshetskassa, yrke/bransch samt utbetald arbetslöshetsersättning. 3 Av domstolarnas resonemang framgår det inte om de avsedda anställningarna ska vara hos en och samma arbetsgivare eller inte. Däremot är dessa domar tydliga i kravet gällande kontinuitet. Detta skulle kunna tolkas som att kravet på kontinuitet även avser arbetsgivare. 4 Lundgren och Henriksson; (N2003/5655/A). 9

10 Metod och genomförande Studien angriper frågeställningarna med en kvantitativ metodansats. Den kvantitativa delen inbegriper utdrag samt behandling av datamaterial från IAF:s databas A- stat 5 samt uppgifter från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). De data som använts i form av statistik gällande säsongsarbetslöshet ger information om antalet sökande som faller inom definitionen samt variabler som framgår under rubriken avgränsning och urval. Ett delmål för förstudien är att belysa antalet säsongsarbetslösa i förhållande till det totala antalet arbetslösa med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Av det skälet behandlar rapporten säsongsarbetslösa som en enhetlig grupp. Av tekniska skäl har vi dock vid uttag av statistiska data varit tvungna att skilja på antalet säsongsarbetslösa genom en fördelning på sommarrespektive vintersäsong. 5 A-stat innehåller uppgifter om bland annat ersättningstagare, utbetald ersättning och antal ersättningsdagar. 10

11 Definition av säsongsarbete Arbetslöshetsförsäkringens bedömning av rätten till ersättning skiljer sig åt avseende deltids-, tim- respektive säsongsanställda. Ersättningsrätt som baserar sig på deltids- eller timanställning har så långt det går att utläsa av olika förarbeten till lagstiftningen sällan lett till några större svårigheter i försäkringshänseende. Detta kan möjligen bero på att anställningsformerna ifråga är relativt okomplicerade att definiera och därtill mycket vanligare än renodlade säsongsanställningar. Det är därmed enklare att ta ställning till eventuell ersättningsrätt för deltids- och timanställda. Betydligt mera problematisk är frågan om arbetslöshetsersättning till säsongsanställda, ett problem som i grunden har att göra med försäkringens syn på säsongsanställning som företeelse och vilka arbetstagare som är att betrakta som säsongsanställda. Begränsning av rätten till ersättning vid säsongsarbetslöshet De villkor som gäller för rätt till arbetslöshetsersättning framgår av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Den grundläggande förutsättningen för rätt till ersättning från försäkringen är att den arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Detta kräver att den enskilde aktivt söker arbete och är beredd att exempelvis pendla, flytta eller omskola sig. Det får i princip inte finnas något hinder att ta ett erbjudet lämpligt arbete. Samtidigt framgår det av lagen att i den mån det finns särskilda skäl därtill får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer begränsa rätten till ersättning för arbetstagare som huvudsakligen är sysselsatta i yrke där arbetslöshet årligen regelbundet förekommer. 6 Någon närmare förklaring till uttrycket årligen regelbundet förekommande ger inte lagtexten. En sådan förklaring saknas även i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Inte heller i förordningen konstateras det mer än att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har rätt att om det finns särskilda skäl, meddela föreskrifter om att rätten till ersättning kan begränsas för sådana arbetstagare som 6 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

12 huvudsakligen är sysselsatta i ett yrke inom vilket arbetslöshet årligen regelbundet förekommer. 7 Domstolarnas resonemang gällande säsongsarbete Av lag (1982:80) om anställningsskydd framgår det att anställningsavtal i regel ska gälla tillsvidare. Det är dock tillåtet med tidsbegränsade anställningar för en viss säsong, det vill säga säsongsanställning, om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet. 8 En tillbakablick på förarbeten i denna fråga ger vid handen att det med säsongsarbete avsågs arbete vilket på grund av naturens växlingar eller andra jämförbara anledningar inte kan bedrivas under viss del av året (proposition 1973:129). 9 I ett antal avgöranden som berör rätten till arbetslöshetsersättning för personer med säsongsanställning har domstolarna använt begreppen ofrivilligt arbetslös och kontinuerligt säsongsarbete. Av domstolarnas tillämpning samt av förarbetenas tolkning av nu gällande regler följer att personer med tillsvidareanställningar som är beroende av säsongsvariationer inte har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I försäkringshänseende är inställningen till dessa personer i själva verket den att det är de själva som har valt denna anställningsform. Därmed kan de inte betraktas som ofrivilligt arbetslösa mellan de säsongsvisa anställningarna. Det är för övrigt tillräckligt med endast en garanti eller ett erbjudande om fortsatt arbete på samma arbetsplats under påföljande säsong för att detta ska likställas med anställning tillsvidare. Går det däremot att påvisa att anställningen ifråga inte är tillsvidare, eller att det inte är aktuellt med några löften om fortsatt anställning, kan arbetstagaren ha rätt till ersättning när den säsongsförlagda visstidsanställningen har upphört. 10 Formuleringen kontinuerligt har å sin sida kommit att få en specifik innebörd som resultatet av en del avgöranden vid vissa länsrätter. Dessa har närmare bestämt gett 7 Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, Lag (1982:80) om anställningsskydd, 5. 9 Malmberg; hösten/vintern SOU 1996:150; En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring. Slutbetänkande av Utredningen om ersättning vid arbetslöshet och omställning, ARBOM. Sid. 180f. SOU 1997:27; DELTA Utredningen om deltidsarbete, tillfälliga jobb och arbetslöshetsersättning. Sid

13 uttryck för uppfattningen att kontinuerlig säsongsanställning är ett hinder för utbetalning av ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I ett antal domar har länsrätterna emellertid godtagit att arbete hos samma arbetsgivare under enbart två säsonger inte kan anses vara kontinuerligt säsongsarbete. 11 Sålunda lyser en mer detaljerad definition av vad som är att avse med kontinuerligt säsongsarbete fortfarande med sin frånvaro. Den slutsats som de aktuella förarbetena likväl drar av dessa avgöranden är inte enbart att kontinuerligt säsongsarbete inte ska ge rätt till arbetslöshetsersättning. I avsaknad av en mera detaljerad definition tolkar förarbetena utslagen av de aktuella domarna på så sätt att säsongsarbete som bedrivits i mer än två säsonger ska betraktas som kontinuerligt. I Regeringsrättens dom från den 12 november 2003 (målnr ) behandlas AMS överklagande gällande säsongsbetonat arbete. Regeringsrätten anför att den som blivit arbetslös efter ett säsongsbetonat arbete och uppfyller kraven enligt 9 lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) har rätt till arbetslöshetsersättning under förutsättning att han inte endast är att betrakta som tjänstledig eller åtnjuter annan ledighet från en tillsvidareanställning. Trots Regeringsrättens dom gör IAF emellertid bedömningen att definitionen av säsongsarbetslöshet alltjämt är att betrakta som oklart. Eventuella försök till avgränsningar besväras även av att begreppet ofrivillig arbetslöshet blir relevant vid diskussioner om många olika yrkeskategorier. Framförallt inom den offentliga sektorn berörs ett flertal yrken, med vårdsektorn som ett av de främsta områdena. Liknande problem återkommer t ex för yrken inom den så kallade turistnäringen, med anställda inom hotell- och restaurang, handel etc. Dessa är verksamheter som präglas av återkommande tidsbegränsade anställningar med ofrivillig arbetslöshet mellan anställningarna. 12 IAF:s operativa definition av säsongsarbetslöshet I denna förstudie använder sig IAF av en definition av begreppet säsongsarbetslöshet som är begränsad till att följa återkommande mönster i arbetslöshet som uppträder under ett längre tidsperspektiv. Det innebär med andra ord att förstudien kommer att, med stöd i det 11 SOU 1996 :150. Sid Lundgren och Henriksson; (N2003/5655/A). 13

14 som avses med kontinuerligt av domstolarna, definiera säsongsarbetslöshet enligt följande: arbetssökande som har varit arbetslösa och fått arbetslöshetsersättning minst 65 dagar per år under minst tre år i följd. 13 Vid framtagandet av statistiska uppgifter ur databasen A-stat har vi av tekniska skäl varit tvungna att använda en sommar- och en vinterdefinition för säsongsarbetslöshet. Nedan redogörs för de kriterier som skall uppfyllas för att falla inom respektive definition. Definitionen för vintersäsongsarbetslös innebär i detta sammanhang att den sökande ska ha uppburit arbetslösersättning minst 65 dagar under perioden 1 april till och med 31 december. Därefter ska han/hon inte ha uppburit ersättning mellan den 1 januari och 31 mars. Dessa kriterier ska ha upprepats under minst tre år i följd. Enligt samma resonemang innebär definition för sommarsäsongsarbetslöshet att den sökande ska ha uppburit arbetslösersättning minst 65 dagar under perioden 1 september till och med 31 maj. Därefter ska han/hon inte ha uppburit ersättning mellan den 1 juni och 31 augusti. Dessa kriterier skall ha upprepats under minst tre år i följd Vi har valt att gå på s.k. kassakortsveckor för att komma fram till antalet utbetalda ersättningsdagar. Detta innebär i praktiken att de berörda arbetssökande ska ha varit arbetslösa och uppburit ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i minst 13 veckor samt arbetat mellan 12 och 39 veckor per år under tre år i följd. Begränsningen är gjord med tanken att i möjligaste mån utesluta grupper som endast arbetar under studieuppehåll och alltså inte faller inom vår definition av säsongsarbetslösa. 14 För närmare uppgifter se Bilaga 1. 14

15 Redovisning av resultat Antal säsongsarbetslösa enligt IAF:s definition uppgår till 6066 personer under den aktuella undersökningsperioden. I detta sammanhang är det samtidigt intressant att påpeka att en klar majoritet (5561 personer) av dessa arbetar sommarsäsong. Förklaringen till detta kan vara att det under sommarsäsongen finns ett bredare utbud av arbete inom många yrkeskategorier. Ytterligare en orsak som kan ha betydelse för den stora skillnaden är att sommarsäsongen är längre än vintersäsongen i stora delar av landet. Säsongsarbetslösa fördelat på län I tabellen nedan framgår den geografiska tillhörigheten för de säsongsarbetslösa. Tabell 1: Andel och antal säsongsarbetslösa fördelat på län, Antal Andel Län (%) av Kvinna Man Total riket Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Riket

16 En närmare granskning av uppgifterna i tabellen visar att den största andelen, med 12 respektive 10 procent av det totala antalet säsongsarbetslösa, återfinns i Västra Götaland och Skåne. Därefter följer Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län, som var och en står för en andel på sex procent eller mer av det totala antalet säsongsarbetslösa. Länen skiljer sig befolkningsmässigt. För att kunna göra en relevant jämförelse har vi valt att relatera antalet säsongsarbetslösa i varje län till det totala antalet ersättningstagare i respektive län. I bilden nedan framgår följaktligen antal säsongsarbetslösa per 1000 ersättningstagare fördelat på län. Bild 1: Antal säsongsarbetslösa per ersättningstagare fördelat på län, Den mörkare färgen på kartan innebär en högre andel säsongsarbetslösa jämfört med de ljusare färgerna. Där 16

17 framgår tydligt att det är betydligt vanligare bland ersättningstagare i de norra länen att vara säsongsarbetslös. Antalet säsongsarbetslösa per ersättningstagare i de norra delarna av landet ligger närmare bestämt mellan 14,8 till 21,8. Detta ska jämföras med de vita områdena på kartan, det vill säga de södra delarna av landet (med undantag av Halland). Med ett antal per ersättningstagare som ligger mellan 3,3 till 9,4 har dessa regioner det lägsta antalet säsongsarbetslösa i relation till det totala antalet ersättningstagare. Säsongsarbetslösa fördelat på sökt yrkeskategori och kön Yrkeskategorierna som redovisas i tabellen nedan bygger på Arbetsmarknadsstyrelsens yrkesklassificering (AMSYK). Tabellen återger yrken som de arbetssökande, vilka omfattas av definitionen för säsongsarbetslös, uppger sig söka arbete inom. 15 Det bör noteras att en arbetssökande person hos arbetsförmedlingen kan ange upp till fyra yrken/yrkesområden som han/hon söker arbete inom. Detta förklarar avvikelserna i siffrorna avseende antalskolumnen i tabellen. Tabell 2: Förekomst av sökta yrken (AMSYK), antal och andel fördelat på yrke, Yrke Kvinnor Män Totalt Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % Parkarbetare , , ,5 Anläggningsarbetare 7 0, , ,6 Trädgårdsarbetare , , ,2 Lagerarbetare 60 1, , ,8 Maskinförare 1 0, , ,2 Försäljare, fackh , , ,1 Lastbilsförare 3 0, , ,1 Vaktmästare 18 0, , ,0 Fastighetsskötare 13 0, , ,8 Skogsarbetare 6 0, , ,6 Övriga yrken , , ,1 Totalt Här bör det noteras att det faktum att en sökande hos arbetsförmedlingen uppger att han/hon söker arbete inom en viss yrkeskategori inte nödvändigtvis innebär att han/hon endast söker arbete inom nämnda yrke. 16 För förteckning över dessa yrken se bilaga 2. 17

18 IAF kan konstatera att 67 procent av de säsongsarbetslösa söker arbete inom följande branscher: jordbruk, trädgård och skogsbruk gruv-, bygg- och anläggningsarbete transport- och maskinförararbete. En närmare granskning av de mest sökta yrkena stöder detta faktum ytterligare, eftersom ett flertal av dessa faller inom ovanstående branscher. Med en andel på ca 24 procent är park- och anläggningsarbete de vanligaste sökta yrkena bland säsongsarbetslösa. Av tabellen framgår vidare att de vanligaste sökta yrkena för säsongsarbetslösa kvinnor är park- och trädgårdsarbete. Motsvarande sökta yrken för männen är anläggnings- och parkarbete. Säsongsarbetslösa fördelat på arbetslöshetskassa I tabellen nedan presenteras andel säsongsarbetslösa fördelat per arbetslöshetskassa. Tabell 3: Antal och andel säsongsarbetslösa fördelat på arbetslöshetskassa, Antal Andel Kvinnor Män Totalt totalt (%) Kommunalarbetarnas SEKO:s Byggnadsarbetarnas IF Metalls Skogs- och träfackets Alfa Hotell- och restauranganställdas HTF:s Handelsanställdas Målarnas Transportarbetarnas SIF:s Övriga Total I kategorin övriga ingår 24 resterande arbetslöshetskassor. Yrkesfiskare, som har särskilda regler i arbetslöshetsförsäkringen enligt IAF:s föreskrift IAFFS 2005:4, ingår inte i denna studie. 18

19 Av tabellen framgår att den största andelen av de säsongsarbetslösa, det vill säga 28 procent, tillhör Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa. Därefter följer SEKO:s och Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassor, med en andel på 20 respektive 11 procent av de säsongsarbetslösa. Som framgår av tabell 2 ovan är de vanligaste säsongsbetonade yrkena park-, anläggnings- och trädgårdsarbete. Den höga andelen säsongsarbetslösa som tillhör Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa förklaras av det faktum att såväl park- som trädgårdsarbetare tillhör denna kassa. SEKO:s stora andel i detta sammanhang förklaras av att en stor del av anläggningsarbetarna tillhör kassan ifråga. Bland dem som tillhör Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa återfinns samtidigt allt från anläggningsarbetare till maskin- och lastbilsförare. Intressant att notera är det förhållandet att de sökta yrkena till stor del sammanfaller med de faktiska yrken som de säsongsarbetslösa är verksamma inom. I teorin skulle det ju kunna vara så att säsongsarbetslösa är verksamma inom yrkesområden som de inte uppger sig vilja arbeta med. Det vill säga att situationen på arbetsmarknaden skulle göra att säsongsarbetarna var hänvisade till att arbeta med dessa säsongsbetonade yrken. Uppgifterna ovan tyder på att så inte är fallet. Säsongsarbetslösa fördelat på kön och ålder Tabellen nedan visar att en klar majoritet, ca 77 procent, av de säsongsarbetslösa är män. Tabell 4: Antal och andel säsongsarbetslösa fördelat på ålder och kön Antal Åldersgrupp Andel totalt Total Kvinnor Män (%) år år år år år år år år år Total

20 Andelen kvinnor i gruppen säsongsarbetslösa hamnar däremot på ca 23 procent. Samtidigt kan vi konstatera att säsongsarbetslöshet är betydligt vanligare i de äldre åldersgrupperna. Detta gäller för såväl kvinnor som män. En stor del, närmare bestämt 43 procent, av de säsongsarbetslösa tillhör nämligen ålderskategorierna 50 år och uppåt. Anmärkningsvärt är att kategorin 60 år och uppåt, med sina 16 procent, utgör den största enskilda gruppen. De yngre ålderskategorierna, år, utgör endast 22 procent av det totala antalet säsongsarbetslösa. Säsongsarbetslösa fördelat på utbildningsnivå Sambandet mellan låg utbildning och kontinuerligt säsongsarbete framgår tydligt av uppgifterna i tabellen nedan. Den absoluta majoriteten, 91 procent av de säsongsarbetslösa, har gymnasial eller förgymnasial utbildning. Av dessa är det dessutom så att närmare 44 procent endast har förgymnasial utbildning. Tabell 5: Antal och andel säsongsarbetslösa fördelat på utbildningsnivå, Utbildningsnivå Totalt Antal Andel (%) Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas 2 0 Totalt Den enskilt största andelen av de säsongsarbetslösa, 51 procent, har gymnasial utbildning, medan endast 9 procent har eftergymnasial utbildning. Inriktningen på den eftergymnasiala utbildningen saknar vi närmare uppgifter om. De aktuella studierna kan omfatta såväl traditionella akademiska utbildningar såsom praktiska yrkesinriktade utbildningar. Relationen ålder och utbildningsnivå visar att de äldsta ålderskategorierna också är de som har den lägsta utbildningsnivån. Tabellen nedan visar tydligt hur andelen med förgymnasialutbildning ökar ju högre upp i ålderskategorier vi kommer. 20

21 Tabell 6: De säsongsarbetslösas utbildningsnivå fördelat på ålder. Utbildning Ålder Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Forskarutbildning Uppgift saknas Totalt Andel (%) Totalt För gruppen med gymnasial utbildning är situationen närmast den omvända. I de yngre ålderskategorierna, år, finns det en tydlig variation vad gäller andelen med utbildning på gymnasienivå. Samtidigt framgår det av tabellen att andelen med gymnasieutbildning, från 35 år och uppåt, minskar ju högre upp i ålderskategorierna vi kommer. I fråga om gruppen med eftergymnasial utbildning ser fördelningen för ålderskategorierna relativt jämn ut, dock med undantag för den yngsta ålderskategorin. Andel säsongsarbetslösa i förhållande till det totala antalet arbetslösa som uppbär ersättning Avslutningsvis är det av stort intresse att få en uppfattning om de säsongsarbetslösas andel av samtliga arbetslösa som uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Av det skälet har vi här jämfört antalet säsongsarbetslösa individer som uppburit ersättning under perioden med det totala antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning under år Valet av jämförelseperiod har styrts av målsättningen att få så aktuella uppgifter som möjligt. Mot bakgrund av att antalet som får arbetslöshetsersättning varierar över tid, medan antalet säsongsarbetslösa enligt den definition IAF använder var konstant under den undersökta perioden, har vi valt år 2005 som jämförelseår. Under perioden uppgick antalet säsongsarbetslösa personer till Under 2005 var det sammanlagt personer som någon gång fick 21

22 ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Detta betyder att endast en procent av dem som fick arbetslöshetsersättning faller inom kategorin säsongsarbetslösa. Hur mycket betalas ut i arbetslöshetsersättning till de säsongsarbetslösa? Vi har konstaterat att antalet säsongsarbetslösa var 6066 personer och att de utgjorde en procent av dem som fick arbetslöshetsersättning under Vidare konstateras att summan av utbetald ersättning för denna grupp uppgick till i genomsnitt 544,7 miljoner kronor per år. Antalet ersättningsdagar var i genomsnitt dagar per år. Under den period förstudien behandlar, det vill säga en treårsperiod, rör det sig om utbetald ersättning på cirka 1,6 miljarder kronor. 22

23 Reflektioner och förslag till vidare studier Studien visar att en procent av de arbetssökande som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är säsongsarbetslösa. Frågan om huruvida arbetslöshetsförsäkringen används som omställningsförsäkring eller yrkesförsäkring blir relevant i och med det faktum att detta anställningsförfarande upprepas från säsong till säsong. Den grundläggande förutsättningen för rätt till arbetslöshetsersättning är bland annat att den arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Därutöver ska den arbetssökande aktivt söka arbete, medverka till att upprätta en individuell handlingsplan och ta ett erbjudet lämpligt arbete. Det är arbetsförmedlingen som kontrollerar om den arbetssökande uppfyller villkoren för rätt till ersättning eller inte. Mot denna bakgrund krävs det fortsatta studier för att utreda om de säsongsarbetslösa behandlas på samma sätt som övriga arbetssökande av arbetsförmedlingen. De aktörer som är relevanta att införskaffa kunskap från är handläggare vid arbetsförmedlingen, eftersom det är dessa som har kontakt med säsongsarbetslösa, samt företag som frekvent använder sig av säsongsarbetare. Det kan även vara av intresse att kontakta arbetslöshetskassor samt fackförbund med medlemmar som är säsongsarbetare. En viktig aspekt är också huruvida det behövs en lagstadgad definition av säsongsarbetslös/säsongsarbete samt föreskrift som reglerar förhållandet om ersättning vid säsongsarbetslöshet. Det är även viktigt att notera att de förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som trädde ikraft den 1 januari 2007 kommer att påverka situationen för de säsongsarbetslösa. Detta eftersom beräkningen av arbetslöshetsersättning numera ska grundas på inkomster under de senaste 12 månaderna. En konsekvens av dessa regeländringar blir sannolikt att den utbetalade ersättningen till gruppen säsongsarbetslösa kommer att minska ganska omgående. I förlängningen kan de nya reglerna även innebära att antalet säsongsarbetslösa kommer att minska, detta vid nyprövning av ersättningsrätten på grund av de nya normalarbetstidsreglerna. 23

24 Säsongsarbetslösa eller säsongsarbetare, såsom denna grupp definieras i förstudien, verkar finnas inom en rad olika yrken. Intressant att notera är det förhållandet att ett flertal av dessa yrken är av den karaktären att de även kan förekomma i form av anställningar året runt. Detta kan ses som anmärkningsvärt eftersom yrken som traditionellt ansetts vara säsongsbetonade har varit sådana yrken som inte kunnat utövas på grund av klimatfaktorer vissa perioder under året. 24

25 Källförteckning Regelverk Lag (1997:238) om arbetslöshetsersättning Lag (1982:80) om anställningsskydd Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring Förarbeten och utredningar SOU 1996:150; En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring. Slutbetänkande av Utredningen om ersättning vid arbetslöshet och omställning, ARBOM. SOU 1997:27; DELTA Utredningen om deltidsarbete, tillfälliga jobb och arbetslöshetsersättning. Lundgren, Bo och Henriksson, Mona. Rätt till arbetslöshetsersättning vid säsongsarbetslöshet. Näringsdepartementet N2003/5655/A. Övrigt Malmberg, Jonas. Inkomst- eller anställningstrygghet? Vad prioritera vid tillfälliga variationer i arbetskraftens storlek?. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årgång 9, nr 3-4, hösten/vintern

26 BILAGA 1 Kriterier för uttag ur A-stat För vintersäsongsarbetarna gäller att de ska 1. ha uppburit arbetslöshetsersättning minst 65 dagar under var och en av perioderna , , Ersättningsdagarna behöver inte infalla i en följd under perioderna; dessa kan vara spridda inom perioden. 2. inte ha uppburit arbetslöshetsersättning överhuvudtaget under perioderna , , , dvs. personen har förmodligen arbetat under dessa perioder. För sommarsäsongsarbetarna gäller att de ska 3. ha uppburit arbetslöshetsersättning minst 65 dagar under var och en av perioderna , , Ersättningsdagarna behöver inte infalla i en följd under perioderna; dessa kan vara spridda inom perioden. 4. inte ha uppburit arbetslöshetsersättning under perioderna , , , dvs. personen har förmodligen arbetat under dessa perioder. Inga personer har identifierats som både sommarsäsongsarbetare och vintersäsongsarbetare. 18 Kassakortsveckorna har använts i scriptet, dvs. v Motsvarar kassakortsveckorna Motsvarar kassakortsveckorna Motsvarar kassakortsveckorna

27 BILAGA 2 Förteckning över aktuella yrken för säsongsarbetslösa Yrke Kvinnor Män Totalt Andel Kvinnor Andel Män Parkarbetare ,4% 64,6% Anläggningsarbetare ,6% 99,4% Trädgårdsarbetare ,7% 43,3% Lagerarbetare ,3% 87,7% Maskinförare ,2% 99,8% Försäljare, fackhandel ,9% 45,1% Lastbilsförare ,8% 99,2% Vaktmästare ,7% 95,3% Fastighetsskötare ,6% 96,4% Skogsarbetare ,8% 98,2% Lokalvårdare ,8% 22,2% Diverearbetare, renhållningåtervinning ,7% 96,3% Restaurangbiträde ,7% 26,3% Montör, metall-,gummi-och ,7% 77,3% plastprod Byggnadsmålare ,4% 98,6% Personbilsförare ,9% 91,1% Byggnadsträarbetare ,0% 100,0% Kontorist ,3% 7,7% Asfaltverksskötare ,0% 100,0% Trädgårdsanläggare ,4% 82,6% Grovarbetare, bygg och anläggning ,0% 100,0% Truckförare ,3% 93,8% Skördearbetare ,7% 79,3% Försäljare, dagligvaror ,3% 32,7% Barnskötare ,4% 20,6% Kock och kokerska ,1% 78,9% Receptionist, telefonist ,8% 6,2% Maskinförare, lantbruk ,3% 98,7% Personlig assistent ,0% 60,0% Murare ,0% 100,0% Stensättare ,0% 100,0% Vårdbiträde ,3% 24,7% Säljare ,7% 83,3% Servitör och servis ,0% 53,0% Svetsare ,5% 98,5% Maskinreparatör ,1% 96,9% Idrottskonsulent ,7% 87,3% Skolvaktmästare ,5% 70,5% 27

28 Yrke Kvinnor Män Totalt Andel Kvinnor Andel Män Verkstadsmekaniker, allround ,0% 100,0% Skogsmaskinförare ,0% 100,0% Florist ,0% 0,0% Maskinsnickare ,8% 90,2% Bilmekaniker ,0% 100,0% Takmontör ,0% 100,0% Sågverksoperatör ,0% 100,0% Hotellreceptionist ,0% 17,0% Betongarbetare ,0% 100,0% Montör, el-och teleutrutning ,7% 64,3% Ekonomiassistent ,4% 36,6% Idrottsplatsvaktmästare ,6% 97,4% Handpaketerare ,1% 35,9% Bartender ,6% 68,4% Trädgårdsmästare, odling ,6% 39,4% Lastbils- och maskinmekaniker ,0% 100,0% Övriga maskinförare ,0% 100,0% Guide ,0% 71,0% Butikskassör ,0% 29,0% Turistbyråtjänsteman ,7% 32,3% Banreparatör ,0% 100,0% Bussförare ,3% 86,7% Skidliftskötare ,1% 75,9% Fritidsledare ,7% 79,3% Biolog ,5% 61,5% Restaurangchef ,0% 44,0% Restaurangchef ,0% 44,0% Kallskänka ,6% 17,4% Elevassistent ,8% 68,2% Väktare ,0% 100,0% Servicetekniker, data ,5% 95,5% Taxiförare ,5% 90,5% Brevbärare ,1% 61,9% Telereparatör ,0% 100,0% Väg-och vattenbyggnadsingenjör ,0% 100,0% Fartygsbefäl ,0% 100,0% Nätverkstekniker ,0% 100,0% Fönsterputsare ,0% 100,0% Skogsförman ,0% 100,0% Servicearbetare, måleri ,0% 100,0% Trädgårdsingenjör ,0% 90,0% Installationstekniker ,0% 90,0% Övriga yrken ,0% 90,0% Totalt

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret

Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret FAKTA-PM 3:2005 Arbetslöshetsersättning som grundar sig på studerandevillkoret Möjligheterna att hitta arbete för den som är nytillträdande på arbetsmarknaden, t.ex. nyexaminerade, försämras i regel mer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4 Robert Flognfeldt robert.flognfeldt@arbetsformedlingen.se 010-488 61 02 Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Samarbetet Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen Arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av mars 2012 Arbetslösheten i länet fortfarande lägst i landet Uppsala läns arbetsmarknad är fortsatt stabil. I mars nyanmäldes

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

1. Varselvågen i Kalmar län

1. Varselvågen i Kalmar län 1. Varselvågen i Kalmar län -Så drabbade varselvågen Kalmar län Januari 2013 Innehåll Inledning... 2 Varselvågen augusti - december 2012... 3 Varselsituationen i Kalmar län i ett 8-års perspektiv... 4

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863

2006:5. Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 2006:5 Sjukskrivna arbetssökande ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukskrivna arbetssökande Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten för statistik

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen

Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen omställningsförsäkring eller yrkesförsäkring? RiR 2011:1 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västmanlands län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm 11 september 2013 Marcus Löwing Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Västmanlands län september 2013 12 940 (10,3 %) 6 289 kvinnor (10,6 %) 6 651 män

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer