Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Diarienummer: Verksamhetsberättelse 2013 Vita Huset i Nyköping AB Inklusive koncern Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

2 Inledning Väsentliga förhållanden och händelser Jan Grönlund som tillträdde 1 mars som ny Landstingsdirektör utsågs till ny VD för moderbolaget Vita Huset i Nyköping AB i maj månad efter avgående Helena Söderquist. Även i Sörmland AB genomfördes ett VD-byte när Peter Vrager tillträdde posten 1 juli efter Sverre Berglund som gick i pension. Samtidigt fick i Sörmland AB en helt ny styrelse då tidigare styrelse valt att avgå i samband med att Landstingsfullmäktige ej beviljat styrelsens ledamöter ansvarsfrihet, med undantag för nye styrelseordföranden Oskar Reimer som tidigare varit suppleant. Den här verksamhetsberättelsen beskriver moderbolagets verksamhetsår och koncernen i övergripande termer. Rekommendationen är att man läser respektive dotterbolags verksamhetsberättelse för att få en både vidare och mer djupgående analys av och förståelse för verksamhetsåret. Sammanfattande analys Vita Huset i Nyköping AB är moderbolag i den koncern som innefattar Landstinget Sörmlands helägda aktiebolag. Bolaget ska äga och förvalta aktier i Sörmland AB och Sörmland AB. Bolagets uppdrag är att samordna, samt initiera och driva vissa projekt tillsammans med dotterbolagen i syfte att utveckla bolagens verksamhet. Under året har ägardirektiven för dotterbolagen fastställts, dels ett långsiktigt direktiv, dels för 2013 och 2014 specifikt. Sörmland AB har fått ett långsiktigt ägardirektiv som sträcker sig över perioden , medan Sörmland AB har fått ett långsiktigt ägardirektiv för perioden Som komplement till de långsiktiga direktiven har fastslagits årligt ägardirektiv som specificerar delar i direktivet som specifikt rör verksamhetsåret. Samverkan inom bolagskoncernen har utvecklats under året, där mötesforum för VDträffar samt för ordinarie och vice styrelseordföranden i respektive bolag kan nämnas som fruktbara. Sörmland och moderbolaget har samverkat i att tillhandahålla en styrelseutbildning för samtliga styrelsemedlemmar och VD för respektive bolag inom koncernen. Utbildningen hölls i slutet av augusti med hjälp av externa föreläsare och var en komprimerad version av Styrelseakademins utbildning Certifierad styrelseledamot med inriktning kommunala bolag, men samtidigt anpassad för Vita Husets-koncernen. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 2(20)

3 Deltagarantalet var högt och man var mycket positiva i sin bedömning av utbildningen i sin helhet. Dotterbolagen 2013 blev ett mycket framgångsrikt år för dotterbolagen, både när det gäller verksamhet och ekonomiskt resultat. Bolagen har blivit miljöcertifierade tillsammans med Landstinget Sörmland. Sörmland startade ett åtgärdsprogram med fokus på kunderna med bl a löften om vård på utlovad tid och som i förlängningen skulle ge ökade intäkter. Samtidigt har man fullföljt effektiviseringsplanen när det gäller kostnadssidan med målsättningen max 2,4 % av omsättningen. Det har resulterat i det bästa ekonomiska resultatet någonsin samtidigt som det gagnat kunderna. Antalet kundbesök ökade under året med 7000, huvudsakligen inom allmäntandvård och en ny kund fick i regel en besökstid inom 1 månad jämfört med 3 månader tidigare. Konceptet, Frisktandvård tandvård till fast pris har fortsatt att växa. Vid årets slut var antalet aktiva avtal st vilket är en ökning under året med 614. Man har även noterat en förbättring av munhälsan hos avtalskunderna. En volymvägd prisökning med ca 0,9 % genomfördes från , varav friskvårdsavtalen höjdes med 2,5 % i genomsnitt. Den totala omsättningen ökade under 2013 med 3,3 %, eller 11,6 mnkr jämfört med året innan, till 359,7 mnkr. Kostnaderna ökade med 1,8 % totalt, varav arbetskraftskostnaderna ökade med 1,4 %. skulle enligt ägardirektivet ha uppnått konkurrenskraft och en ekonomi i balans vid utgången av Tre år, , har man haft på sig och lyckats med råge. Organisationen har strukturerats om från ledning och ut i verksamheten, från 4 enheter till 2 affärsområden. Det har varit en tuff resa med effektivisering inom samtliga tjänsteområden, personal i omställning, nya arbetsätt och synsätt. Man har utvecklat säkerhet, kompetens, ledarskapet, affärsmässighet och värdskapet inom bolaget och fått utmärkelser och ny profil. Kundnöjdheten har förbättrats och trots alla omställningar och förändringar i processer visar 2013 års medarbetarenkät på en stark förbättring av medarbetarnas nöjdhet. En kulturförändring genom ett omfattande värdegrundsarbete har påbörjats under Omställningsperioden har resulterat i besparingar för Landstinget motsvarande ca 32 mnkr. Kostnadseffektiviseringen tillsammans med att man kartlagt och åtgärdat intäktssidan har gått fortare och längre än väntat vilket gav ett kraftigt årsresultat som stärker balansräkningen inför kommande år. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 3(20)

4 Kundperspektivet Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Sörmlänningar har tecknat avtal under 2013, och avtal har brutits, vilket innebär aktiva avtal. Totalt antal kunder är ( fg år), Vilket innebär en ökning med kunder. En orsak till att man inte nådde målet att rekrytera fler kunder kan ligga i ökade varsel och att ca 15 % av länets innevånare lever på försörjningsstöd. Munapoteket är nu patenterat varumärke som innehåller ett bassortiment av produkter och man räknar med en fördubbling av försäljningen 2013 jämfört med föregående år. Samverkan med FM har fortlöpt på ett över lag tillfredsställande sätt. Avtalet revideras och kompletteras löpande efter förhandlingar i samverkanskommittén. Operativa möten har genomförts löpande ute i verksamheterna och samverkan fungerar bra, men kommunikationen kan bli mycket bättre med balans mellan beställare och utförare. Ansvarsfrågan kring brand och tak har diskuterats och avtalsskrivningen reviderats utifrån att kräver att taken är säkra nog för personalen att beträda för skötsel och inspektion. Åtgärder är vidtagna, men slutbesiktningen är ännu ej klar. Förändringar i tjänsteutbudet Bolaget har tappat ett avtal inom kost och med anledning av bl.a. neddragna vårdplatser även volym av patientportioner. Omsättningen i kiosker och caféer har ökat, bl.a. som effekt av ombyggnationer. Beslut om utökade öppettider har fattats och förberedelser för detta har vidtagits. Även restaurangernas omsättning har ökat i Nyköping och Eskilstuna med totalt 6 %. Katrineholms restaurang är under ombyggnad. Tjänsten Måltidsvärdar har utökats med två nya avdelningar på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Nya tjänster under året är: Utökning av tjänsterna i Entréservice pga ökad efterfrågan på e-tjänstekort och reservkort. Paketering och leverans av hela smittstädningen. När det gäller hantering av tvätt-säckar har en överleverans konstaterats. Efter överenskommelse fortsätter leverans av tjänsterna mot debitering. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 4(20)

5 Mindre förfrågningar om utökad leverans på uppackning av förrådsmaterial och tvätt. Fortsatt leverans och utökning av lokalvård till Foktandvården. Utökad konferensservice i Eskilstuna Mellanstäd och slutstäd operation på Mälarsjukhuset. Bland förändrade tjänster finns: Verksamhetsanpassad städning på förlossningen i Eskilstuna Lokalvårdsleverans där ersättning saknats Patientkost Patienttransporter Storstädning Minskad leverans av tjänster har skett inom: Ekensberg och i Vingåker Storstädning Karsudden Fastighetsdrift i samband med försäljning av konsthallen i Nyköping. Utöver ovanstående har bolaget fått in ett antal förfrågningar på nya tjänster. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. s vårdprogram ska säkerställa att jämlikhet i tandhälsa uppnås för s kunder. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. s väl inarbetade värdegrund ger tydligt uttryck fårhållningssätt och syn på mångfald. Etiska riktlinjer ger stöd i arbetet. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 5(20)

6 Personalperspektivet Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Bemanningssituationen har varit stabil. 21 personer har lämnat företaget under 2013, lika många som året innan. Ålderspension har varit orsaken i 10 (5) fall, medan övriga har slutat på egen begäran. Personalrörligheten räknat i procent (antal personer som slutat och ersatts i förhållande till total antal anställda) blev 4,7 % (4,8 %), varav tandläkare utgjorde 5,6 % (8,8 %). Rekrytering av nya medarbetare fungerar bra och urvalsprocessen är snabb och håller hög kvalitet. Ett stort antal tandläkare söker arbete hos Sörmland och efterfrågan om arbete i bolaget är stor bland nyutexaminerade tandläkare och tandsköterskor. Under året har bl.a. ca dussinet interna utbildningsinsatser genomförts med 195 deltagare med satsningar främst på parodprojektet och utbildningar i Effica. Några kliniker har genomfört 2- dagarsutbildning i motiverande samtal. Totalt har (21 100) timmar ägnats åt utbildning. Sedan ett antal år tillbaka har bolaget med aktiv delaktighet från medarbetarna utarbetat en gemensam värdegrund vilket är viktigt i en kunskaps- och serviceinriktad organisation. All insatser ska gynna den enskilde kunden oberoende av etnisk, politisk, religiös, eller könstillhörighet. Alla ska bemötas med respekt. Klinikerna är moderna och utrustade för att kunna ta emot besök av alla kunder oavsett behov. Mångfald bland kunder och medarbetare ses som en tillgång. Utvecklingen av bolaget har fortsatt inom alla verksamheter och året har bevisat att har chefer, ledare och medarbetare med stark kämparglöd och tilltro på framtiden, vilket uppnått resultat visar. I det effektiviseringsarbete som lagts ned har arbetsbrist uppstått. Genom gott samarbete med de fackliga organisationerna, och ett tidigare tecknat lokalt kollektivavtal med Kommunal, har avsteg från turordningslistan kunnat göras och 16 medarbetare som önskat omställning har fått det genom omställningsfonden. Endast en person blev varslad genom turordningslistan. Ett stort värdegrundsarbete har startats under hösten som kommer att pågå under flera år. Värdegrunden byggs underifrån för att få tyngd och fäste i organisationen, men stämmer ändå med den värdegrund som finns framtagen för landstinget i stort. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 6(20)

7 Medarbetarna har fått enhetliga arbetskläder i beige och svart namnskylt i ett första steg i bolagets omprofilering där LSAB ska stå för enhetlig service och affärsmässighet, samt bli igenkända inom landstingets lokaler Kompetensutveckling Under första kvartalet har samtliga chefer och ledare utbildats i lönekriterier, lönesamtal, arbetsrättens grunder samt kränkande särbehandling. Lönerevisionen fungerade mycket bra tack vare en god planering och framförhållning. De centrala avtalsförhandlingarna mellan fackförbunden och SKL/Pacta blev klara i början av maj, vilket innebar att Bolaget kunde genomföra lönerevisionerna under maj-juni, med utbetalning av lön retroaktivt från 1:a april lagom till midsommar. Snabbare än samtliga förvaltningar inom Landstinget, vilket mottogs mycket positivt att medarbetare och fackförbund. Bolagets goda planering och tidplan kommer nu att utgöra grund för framtida lönerevisioner inom Landstinget i stort. Individuella kompetensutvecklingsplaner har börjat arbetas fram i samband med medarbetarsamtalen. I arbetet med värdegrunden ingår i hög grad även utveckling av ledarskapet. Kompetens att utbilda chefer och ledare i t ex arbetsrätt finns inom bolaget vilket är en styrka, inte minst genom att utbildningarna blir direkt verksamhetsanpassade. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som skulle rekommendera andra att söka till arbetsplatsen 72,1 % 93,2 % Minst 70 % Minst 80 % Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 7(20)

8 Medarbetarenkäten 2013 visade en hög svarsfrekvens och bra resultat över lag. De främsta resultaten ligger i förbättringsområdena Ledarskap, arbetsmiljö, delaktighet och prestationsförmåga. Under perioden har sjukfrånvaron ökat jämfört med samma period 2012, både korttidoch långtidsfrånvaron. En lång influensaperiod har påverkat den korta sjukfrånvaron. Som en följd av ökande långtidssjukskrivningar startades under hösten ett projekt med kartläggning och handlingsplan för att minska sjukskrivningen. Friskvårdsaktiviteter av olika slag har genomförts och 109 medarbetare har genomfört hälsoprofilsundersökningar med fokus på hjärta/kärl, socker och kondition. Personer med förhöjd risk erbjuds stödinsatser. har ökat med 0,2 % jämfört med föregående år och ligger nu på 6,4 %. Många sjukdagar beror på kronisk värk eller artros i axlar, höfter och knän. Den troliga orsaken är ett långt, tungt arbetsliv med några eller något år kvar till pensionen. Övriga relativt vanligt förekommande sjukfrånvaroorsaker är icke arbetsrelaterade sjukdomar som depression och virus, samt besvär i samband med graviditet. Rehabiliteringsplanen följs noggrant och samtliga ledare och chefer får löpande utbildning inom området. Friskvårdsbidraget om 1000 kr/medarbetare har införts under 2013 och 44 % har utnyttjat möjligheten. Tillsammans med en av landstingets nya hälsostrateger arbetar bolaget med att medvetengöra det egna ansvaret för sin egen tanke, sitt beteende och sin egen kropp, som en del i friskvårdsarbetet. Medarbetarenkäten Handlingsplaner har upprättats efter hur resultatet av medarbetarenkäten i slutet av 2012 såg ut. I ett så stort förändringsarbete som bolaget bedriver, var det väntat att resultatet skulle vara förhållandevis negativt års medarbetarenkät har inte analyserats ännu, men pekar på ett tydligt förbättrat resultat. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 6,4 % 6,3 % Max 4 % Max 5 % Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 8(20)

9 Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Medarbetarenkäten 2013 visar särskilt att delaktigheten upplevs som klart förbättrad hos. har sedan länge ett högt engagemang och medarbetare som deltar aktivt, vilket medarbetarenkäten visar. Samlad analys Personalperspektivet Vita Huset i Nyköping AB Moderbolaget administreras oförändrat genom tre tjänstemän inom landstingets ledningsstab, inklusive VD, som arbetar del av sin tid med bolaget. Sörmland AB Antal anställda ökade med 12 personer till 448 (436), varav antal årsarbetare var 424 (412). Sörmland AB Antal anställda minskade med 13 personer till 331 (344), varav antal årsarbetare var 313 (326). Process- och förnyelseperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Mycket energi har lagts på att få ut mer vårdtid och därigenom säkra en rörlig effektivitet som ger positiv resultateffekt. Klinikerna har höjt den bokade vårdtiden i relation till den arbetade tiden för tandläkarna från 66 % till 69 %. Ständigt förbättringsarbete pågår med patienter i alla åldrar i fokus. Några exempel: Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 9(20)

10 1-åringar och deras föräldrar kallas för bedömning av barnets munhälsa. Andelen som inte svarat på kallelsen eller inte kommit på undersökning är stor, 31 % (33 %). Nytänkande behövs för att nå ut med information. Informationsverksamhet på skolorna fungerar bra och har ökat något jämfört med Fluorsköljning som komplement till individuell profylax för att minska kariesangrepp där evidens finns på sämre tandhälsa. Undersökningar i linje med bolagets riskgrupperingssystem där drygt barn i åldern 3-19 år undersökts (200 fler än 2012), med stabilt resultat. Nytt system med fritt vårdval och så kallade ortodonticheckar har startats upp. Antalet vuxenundersökningar växte från ca till närmare under året. Klinikerna i Vingåker och Katrineholm har haft en bättre beläggning under 2013 efter ett ansträngt läge Specialisttandvården har tagit emot betydligt fler remisser 2013, (60526) och väntetiderna har legat på en rimlig nivå. Anestesitjänster och uppvakning har inhandlats för 2,2 (2,4) mnkr. Besöken till helgjouren har minskat något. Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem är under uppbyggnad. Inom samtliga verksamheter pågår en processkartläggning och resultaten är överförda till ledningssystemet, med undantag för Fastighetsservice som är på god väg och Transportservice som startat upp. Utvecklingsprojekt tillsammans med FM-enheten startats upp eller landat, exempelvis: Kostservice Uppdraget att kvalitetssäkra matsedlar har slutförts under året. LS har tagit beslut om en fortsättning av projektet Framtidens kök. Affärsområdeschefen inom Verksamhetsnära service är utsedd av FM som projektledare. Ombyggnation av restaurang Josefin på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm har startats upp och beräknas klart i början av Gästmatsal och konferenscentrum Pandion är färdigställt och en konferensvärd är anställd. Konferenscateringen har utvecklats stort och efterfrågan fortsätter. Vårdservice Utvecklingsprojektet inom vårdservice är avslutat så när som på en restlista att beta av. Ny a städområden med nya scheman är framtagna, genomgångna och implementerade i verksamheten, inklusive ytterområdena. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 10(20)

11 Kundservice Café/kiosk NLN och KSK har fått en uppfräschning i form av lightversion med utökat modernt utbud samt inredning. Omsättningen har ökat och reaktionerna har varit positiva. Upphandlingen av café/kiosk MSE pågår för genomförande Fastighetsservice Det systematiserade brandskyddsarbetet (SBA) är nu införlivat i ordinarie tillsyn och skötsel. En organisation finns nu upprättad från centralt håll, där samtliga SBA frågor kommer att tas upp. Det är fördelat på BYGG, FÖRVALTNING och ett övergripande forum. 3R projektet är avslutat och avrapporterat. Utvecklingen har sedan 2010 gått från 118 kr/m2 till 93 kr/m2 (inkl. avfall). Under 2015 kommer ytterligare sänkning att ske ned til 80 kr/m2.. Transportservice VU-projektet (Verksamhetsutveckling) har slutförts. Principen för effektiviseringsarbetet har varit att balansera antalet resurser mot mängden arbete genom att optimera leverans- och hämtningsscheman. Ytterligare effektiviseringar kan kräva investeringar för att genomföras. Ett annat projekt som pågått under året är FLOTT (material, förråd- och tvätt) som leds av FM-enheten i samverkan med LSAB. Ambitionen är att frigöra tid för vårdpersonal att istället koncentrera resurserna till patienterna. Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. har etablerat samarbete med Specialisttandläkarna i Norrköping runt käkkirurgiska behandlingar och slutit ett långsiktigt avtal. På initiativ av Upphandlingsenheten har etablerat kontakt med Landstinget Västmanland för gemensam upphandling av livsmedel i syfte att uppnå ännu bättre kvalitet till bra priser. Miljöperspektivet Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. En översyn har gjorts av de grundläggande ägardirektiven och landstingets policy för bolag där bland annat kopplingen till landstingets gemensamma miljöcertifiering och Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 11(20)

12 riktlinjer har förtydligats. LS och LF kommer att behandla ändringarna under april Under 2013 genomfördes 4 miljörevisioner på klinikerna. Eftercertifieringen 2012 har intresset för miljöarbete ökat bland chefer och medarbetare. Sedan en tid bedrivs ett mycket bra och effektivt miljösamarbete, tillsammans med två dedikerade miljösamordnare. Ledningens engagemang är nu stort. Inom flera verksamheter finns det stora förbättringsområden. Man arbetar t.ex. inom kost med att minska svinnet, öka andelen ekologiska produkter, anpassa matsedlar till att vara klimatsmarta samt minska energianvändningen totalt sett. Icke att förglömma transport- och fastighetsservice, där mängder av miljöaspekter styr företagets verksamheter. Det så viktiga miljöarbetet inom de senare nämnda verksamheterna, utvecklas och följs kontinuerligt upp under ledning av miljöansvarige. Ångan på KSK och MSE ska stängas omgående med anledning av det nya miljöprogrammet där elförbrukningen har högt ställda mål. Som en konsekvens kommer därför delar av köksutrustningen att bytas ut Diskussioner har pågått under 2013 mellan FM, LSAB och Kultur- och utbildningsförvaltningen om möjligheterna att använda kött från naturbetade Nynäs-kor, vilket kan leda till positiva resultat. En rad praktiska detaljer återstår att lösa och ta ställning till. Åtagande: Landstingets verksamheters köptrohet mot ramavtal ska minst vara 95 % har under delår 2 haft sin andra miljörevision, som mynnade ut i bra diskussioner och en bekräftelse på att man är på rätt väg. Företaget fick beröm för handlingsplanen som man arbetar vidare utifrån. Åtagande: All personal ska erbjudas tillgång till grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram eller motsvarande. Indikator Utfall Måltal Kommentar Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 12(20)

13 Indikator Utfall Måltal Kommentar All personal ska genomföra interaktiv utbildning 98% 100% : Samtlig personal har fått utbildning, utom några nyanställda som ännu inte hunnit med. 90 % Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Åtagande: Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil ska minska med 25 % från utgångsvärde 2008 Resande i tjänsten har minskat och användandet av alternativa konferenser/möte som telefon och videomöten har ökat. Åtagande: Förbrukningen av fossila bränslen ska minska med 25 %, utgångsvärdet 2008, för landstingets leasade och korttidshyrda fordon samt varu- och persontransporter, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar. Koldioxidutsläpp har minskat med 15 % genom införande av GPS-system i samtliga bilar. Ombyggnad av avfallsterminalen på Mälarsjukhuset är genomförd. Förbättrad intern logistik gällande transporter och hantering av avfallsprodukter beräknas reducera negativ klimatpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp. Åtagande: 95 % av landstingets leasade och korttidshyrda fordon ska vara miljöfordon, enligt den statliga miljöbilsdefinitionen, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar. har bytt ut 75 % av fordonsparken till mer verksamhetsanpassade fordon med mindre negativ miljöpåverkan. Nyttjandegraden per fordon har ökat med 13 % efter införande av elektronisk körjournal och minskad fordonspark från 26 till 23 fordon. Krav på tillgänglighet, befintlig teknik och begränsad infrastruktur i form av miljöbränslestationer, begränsar möjligheterna för optimering av fordonsparken. Inriktningen är då att kontinuerligt utrangera äldre fordon till bränslesnåla och verksamhetsoptimerade dieselfordon. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 13(20)

14 Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Åtagande: Användningen av miljöskadliga kemikalier ska minska med 10 % Köpstopp av miljöskadliga kemikalier är infört i länet för samtliga tekniker. Samtliga inköp utförs av ansvarig inköpare via inköpsanmodan. Spårbarhet är därmed uppnådd och reduktion av miljöskadliga kemikalier är genomförd till minst 10 %. Åtagande: Medverka till att nivåerna av de mest miljöpåverkande läkemedlen i utsläppen från reningsverken eller i ytvattnet minskar med 10 %, utgångsvärde Minskat utsläpp av kvicksilver till yttre miljö minskar genom kontroller av amalgamavskiljare. Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Resultatet före dispositioner och skatt slutade på Tkr vilket är drygt 6,8 Mnkr bättre än året innan. Intäkterna har ökat jämfört med föregående år med 3,3 %, vilket främst kommer från frisktandvården, men även från styckeprisåtgärder inom allmäntandvården. I resultatet ligger gjorda investeringar för framtiden, både personellt och produktionsmässigt. Aktiviteter med inriktning på att sänka kostnader har fortsatt under perioden, bl. a genom att omförhandlingar av ingångna avtal där det varit möjligt. 16 av 17 kliniker visar ett positivt resultat. Specialistverksamheten har ett krav att balansera ekonomiskt under 2013 vilket man lyckats med. Sörmland är på rätt väg. Arbetet med att öka intäkterna måste dock fortskrida och öka i intensitet, samtidigt som kostnadssidan hålls nere, för att klara framtida investeringsbehov och yttre utmaningar. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 14(20)

15 Bolaget har varit pilot i landstingets e-handelsprojekt under årets sista månader. Nyckeltal Resultatkrav före dispositioner: 7,2 mnkr. Resultatet blev 9,6 mnkr vid årets slut. Soliditet: Målet är lägst 8 %. Utfallet blev 14,1 % före utdelning. Intäktssidan ökade med 8,5 mnkr i jämförelse med föregående år och 20,7 mnkr bättre än budget, vilket främst kommer från tilläggsbeställningar inom driften, men också utökade årsvisa tilläggstjänster inom städ samt högre portointäkter. Försäljningen i restaurangerna har ökat, och priset på växeltjänster har höjts. Volymjustering inom kostservice för 2012 med anledning av reducerat antal vårdplatser, har stärkt intäkterna med 2,5 mnkr och för 2013 med 2,5 mnkr. Personalkostnaderna blev 1,4 mnkr lägre än budget. Totalt återfördes tkr från pensionsavsättningen. Budgeterad återföring var tkr. Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med 1 %, vilket understiger löneökningarna mellan åren. Kostnader för inköp av material är 1,8 mnkr lägre än budget, bland annat på grund av återförd reservering från 2012 och reducerade livsmedelskostnader beroende på lägre volym. Lokalkostnaderna hamnade 318 tkr bättre än budget beroende på avtalsförändringar, medan fastighetskostnaderna blev tkr då tilläggsbeställningarna varit fler än planerat. Jämfört med föregående år har kostnaderna minskat med 3,4 %. Då jobben i driften i högre grad görs av egen personal. Övriga kostnader ligger 2,6 mnkr högre än budget beroende på portokostnader, självrisker och besiktningskostnader ökat. Avskrivningarna blev 193 tkr lägre än budget då årets investeringar inte nådde planerad nivå. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr tkr tkr tkr 0 Vita Huset Ekonomiperspektivet - Övrig analys Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 15(20)

16 Resultatsammanställning Vita Huset koncernen Resultat före dispositioner och skatt RESULTAT Vita Huset-koncernen Resultat före dispositioner och skatt i tkr. Utfall Budget Utfall Dec 2013 helår helår helår Intäkter Vita Huset Summa Resultat f disp o skatt Vita Huset Summa KONCERNEN TOTALT Nyckeltal Vita Huset Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 97,5 96,1 92,9 Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 6,3 6,7 14,0 Eget Kapital och obeskattade reserver Balansomslutning Soliditet 23,0 19,0 30,2 Nyckeltalsdefinition soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 16(20)

17 Vita Huset RESULTATRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Budget Prognos Utfall Dec 2013 period helår helår helår Verksamhetens kostnader: - Kostnader för arbetskraft Kostnader för extern revision Kostnader för intern revision Kostnader för utbildning Administrativ avgift Landstinget Juridiska kostnader Kostnader för övriga utredningar Kostnader för möten Övrigt Summa Övriga kostnader S:a verksamhetens kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader: - Pensionskostnad - Övriga finansiella kostnader Resultat före disp o skatt Bokslutsdispositioner: - Förändring periodiseringsfond 0 - Förändring avskrivning över plan 0 - Övriga bokslutsdispositioner Skatt PERIODENS RESULTAT Ökningen av omkostnader ligger främst i revisionskostnader för uppstart och revision av koncernårsredovisningen, men även för merarbete tillsammans med juridiska kostnader i samband med utredning runt bedömningen av ansvarsfrihetsfrågan för s styrelse och verksamhetsåret Vikten av att säkerställa kompetensen hos bolagens styrelser har föranlett extra utbildningsinsatser. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 17(20)

18 BALANSRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Prognos Utfall Dec 2013 period helår helår TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella - Aktier och andelar i dotterbolag S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar 0 Koncerninterna kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga finansiella placeringar Kassa/bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING Bolag: Vita Huset i Nyköping AB Utfall Prognos Utfall Dec 2013 period helår helår EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncerninterna kortfristiga skulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder 0 S:a kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 18(20)

19 Investeringar s investeringar i stolar/units, autoklaver, tjänstebilar, etc. uppgår till 7,3 (6,8) mnkr. har budgeterat tkr för investeringar under Ombyggnationen av kiosk och café KSK och NLN är den största investeringen under Intern kontroll Vita huset har inte startat upp arbetet med riskanalyser och upprättande av interkontrollplan. Det arbetet inleds under Den interna kontrollplanen är utarbetad utifrån de fem perspektiven i Landstingets styrmodell. Genomförda kontroller under perioden visar på tillfredställande resultat. Påträffade avvikelser är så få att inga åtgärder bedöms behöva göras, med undantag av ett förtydligande inom ekonomiperspektivet angående kontraattest för belopp överstigande kr på samtliga fakturor. I likhet med har en internkontrollplan utarbetad utifrån de fem perspektiven. Hur egenkontroll av el efterlevs visade kontrollen brister på, vilket föranlett åtgärder i sådan omfattning att planerad kontroll blivit lidande. Inom personalperspektivet har man funnit behov av mindre åtgärder kopplade till utbildning, samrådsavtal och rehabprocessen. Att söka information i ledningssystemet anses svårt och tidskrävande, varför man hellre söker information genom att fråga sig fram. Det finns även en osäkerhet runt diariehantering och skillnader i rutiner kring ärendehantering/arbetsorder mellan affärsområdena där brister i återkopplingen kan konstateras som ett gemensamt problem. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 19(20)

20 Inom miljöperspektivet har kontroller lämnat positiva besked, men miljörelaterade dokument behöver föras in i miljöledningssystemet inom AO Transport och fastighet. Rutiner för växlingsfunktion/kontanthantering finns dokumenterade, men rutinerna upplevs som bristfälliga. Befintligt ekonomisystem, som används av samtliga förvaltningar och bolag inom landstinget, stödjer inte verksamhetens behov, vilket är en genomgripande syn inom landstinget. Ett projekt har startats upp med målsättning att upphandla system inom ekonomiobjektet som stödjer behoven. En handlingsplan kommer att tas fram för att förbättra de brister som framkommit vid den interna kontrollen. Landstingets ledningsstab, Delårsrapport 2 20(20)

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp

Verksamhetsberättelse 2014 Inköp TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Teemu Lehtimäki Inköp +4616104729 2015-01-23 DU-UPP15-0015-1 Ä R E N D E G Å N G DU-nämndens inköpsutskott DU-nämnden M Ö T E S

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland

Miljöredovisning 2009. Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Foto: Catharina Krumlinde 2010-02-22 Landstinget Sörmland Miljöenheten Innehåll SAMMANFATTNING... 2 A. EFFEKTIVT MILJÖARBETE... 3 1. STYRNING AV MILJÖARBETET...3 2. UPPHANDLING...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2010 o Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (3,1) o Resultat efter finansnetto 1,2 Mkr (-0,3) o Resultat per aktie -0,27 kr (-1,07) o Likvida medel vid

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment

Halvårsrapport 26:e augusti 2015. Community Entertainment Halvårsrapport 26:e augusti 2015 Första halvåret 2015 unity Entertainment Halvårsrapport 2015 26 AUGUSTI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN för första halvåret uppgick till 543 (724) Tkr. RÖRELSERESULTAT före avskrivningar,

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer