Skapa nya material och produkter. Kombinera biologi, kemi och ingenjörsvetenskap! Läs civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik på Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa nya material och produkter. Kombinera biologi, kemi och ingenjörsvetenskap! Läs civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik på Umeå universitet"

Transkript

1 Skapa nya material och produkter Kombinera biologi, kemi och ingenjörsvetenskap! Läs civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik på Umeå universitet

2

3 Läs Bioresursteknik! Få arbete i en spännande bransch samtidigt som du spelar en aktiv roll i kampen mot klimathotet! Efterfrågan på traditionella skogsprodukter minskar, samtidigt som behovet av förnyelsebara råvaror ökar. Det gäller därför att hitta nya användningsområden för gröna råvaror. Civilingenjörsprogrammet i Bioresursteknik är anpassat efter skogindustrins och den kemiska industrins framtida behov och branschen står inför stora förändringar. För att klara omställningen krävs en ny typ av kompetens, en kombination av biologi, grön kemi och ingenjörskonst. Under denna utbildning lär du dig metoder för att utveckla biobaserade produkter och kemikalier baserade på förnybar råvara. Dina kunskaper blir viktiga för att minska oljeberoendet i världen och därmed också i kampen för en bättre global miljö. Direkt efter dina studier är du redo att kasta dig in i hetluften och göra viktiga insatser i omställningen till ett hållbart samhälle. Du kommer att bli attraktiv på arbetsmarknaden hos allt från skogsbolag och kemiska industrier till nya innovativa företag, myndigheter och stora multinationella koncerner. Välkommen med din ansökan!

4 Förädla grön råvara och rädda miljön Med tydlig blick på framtiden utbildar det nya civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik i att förädla skogens gröna guld till alltifrån nya material och förnybara bränslen till moderna kemikalier som inte bygger på olja som råvara. Våra ingenjörsstudenter kommer att kunna vara med och bygga framtiden bortom oljeberoendet, säger kemisten Tomas Hedlund, programansvarig. Det handlar om så mycket mer än att utveckla nya bränslen. Man tänker kanske inte på det, men många kemikalier vi använder i dag baseras på olja och de måste framöver produceras med hjälp av andra, förnybara råvarukällor i stället. De tre första åren är gemensamma för alla studenter och innehåller en blandning av kurser i teknik- och ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och matematik. Undervisningen sker i nära kontakt med näringslivet, bland annat genom studiebesök, gästföreläsningar och näringslivsbaserade projekt. Utbildningen anknyter också till flera större forskningssatsningar och starka forskningsmiljöer vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, bland annat med inriktning mot skogsbioteknik och konstgjord fotosyntes. År 4 och 5 väljer du inriktning/profil, antingen mot Grön kemi eller mot Växt- och skogsbioteknik.

5 Intresset för att nyttja råvara från skogen till nya typer av gröna material och kemikalier kommer att kräva en ny typ av ingenjörskunnande. Göran Bengtsson, vice vd och forskningschef, Stora Enso

6 En grön tråd genom hela utbildningen Det unika i det nya civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik är kombinationen mellan biologi, kemi och ingenjörsvetenskap. Våra studenter kommer att känna att de utbildas för skogsindustrins behov, industrierna är involverade i utbildningen redan från dag ett. En grön tråd går genom hela bioresursteknikprogrammet. Skogen är i fokus, studenterna får en grundläggande förståelse för hur träd tillväxer, utvecklas och bildar ved. Inte minst får de kunskap om hur modern biologi och bioteknik kan användas för att få fram snabbväxande träd eller träd med särskilda egenskaper, beroende på vad man sedan vill använda råvaran till. Det handlar inte bara om nya typer av bränslen, utan så mycket mer? Precis, bränslen som etanol är en aspekt, men det finns många andra kemikalier och nya material man vill få fram med skogen som råvara. Då måste man ha detaljerad kunskap om hur råvaran är uppbyggd och dess egenskaper, men också hur den kan förädlas mot nya användningsområden. Vad är gröna råvaror mer än skog? Det kan vara energigräs eller restprodukter från jordbruket, men också grödor som odlas för specifika användningsändamål. Vi ser allt fler exempel på grödor som förädlas för andra användningsområden än de haft förut, till exempel potatis som odlas för att användas vid papperstillverkning i stället för att ätas.

7 Ove Nilsson, professor i skoglig genetik och växt fysiologi vid SLU och Umeå Plant Science Centre, ansvarig för ett av bio resurs teknik progr ammets profilområden, växt- och skogsbioteknik. Var kommer de som går den nya utbildningen att verka i framtiden? Framför allt inom all slags verksamhet som har med utveckling av skogsråvara att göra. Hela den svenska skogsindustrin är i dag väldigt mån om att hitta nya användningsområden för skogsråvara och att öka förädlingsgraden och värdet på de produkter man tar ut från skogen. Sedan tillkommer energibolag, kemikalieindustri och många andra slags företag med intresse för gröna råvaror. Vilka studenter hoppas du ska hitta till det nya programmet? Jag tror att utbildningen passar alla som är intresserade av hur vi ska få en hållbar produktion och utnyttjande av bioresurser i framtiden. Personer som ser det som en möjlighet att utveckla en helt ny typ av industrigren, som förmodligen kommer att bli väldigt viktig när vi vill gå från att utnyttja fossila och andra icke-förnyelsebara råvaror till att mer och mer bygga vårt samhälle på produktion och nyttjande av förnybara råvaror. Ser man det som en spännande utmaning och har ett intresse för biologi och livets kemi, då är den här utbildningen rätt väg.

8 Kurser inom programmet Examensarbete, 10% Biologi, biokemi, genetik, ekofysiologi, bioteknik, 18% Fria kurser, 10% Organisk kemi, processkemi, kemiteknik, 17% Profilkurser, 20% Datavetenskap, 3% Fysik, 5% Projektledning, 3% Utbildningen i bioresursteknik fokuserar på kemi, biologi och profilkurser inom antingen grön kemi eller växt- och skogsbioteknik. Matematik och matematisk statistik, 14%

9 År 1-3 Utbildningen inleds med Introduktionskurs i Bioresursteknik som ger inspiration och kontakt med näringslivet, samtidigt som behovet av kompetens och nyutveckling inom området bioresursteknik tydliggörs. Både denna och flera följande kurser fokuserar på teknik för hållbar utveckling. Ett genomgående inslag i hela utbildningen är gästföreläsare från näringslivet och kontakter med framtida arbetsmiljöer, till exempel studiebesök, projektarbeten och examensarbete. Andra året inleds med Råvaruresurser och livscykelanalys, där du lär dig mer om gröna råvaror från skogsbruk, jordbruk och akvatiska miljöer. Livscykelanalys ger en helhetsbild av en produkts miljöpåverkan på vägen från råvara till produkt och vidare till återvinning eller avfallshantering. Kurser i matematik, datavetenskap och matematisk statistik läses tillsammans med studenter från andra civilingenjörsutbildningar. Du läser bland annat programmeringsteknik, linjär algebra och envariabelanalys och får göra fallstudier som anknyter till bioresursteknik. Grundläggande kemi lär dig mer om molekylernas fascinerande värld. Aspekter som kemisk bindning, syrabasjämvikter, organisk och oorganisk kemi tas upp. I Grundläggande biologi inhämtar du kunskap om cellens biologi och struktur och lär dig mer om levande organismer och om ekologi.

10 forts. År 1-3 Senare läser du Kemometri och lär dig använda multivariat statistik som ett verktyg för att analysera och optimera kemiska processer eller lägga upp försök och utföra analyser inom andra områden. Växtproduktionssystem lär dig mer om skogliga produktionssystem och ekologiska aspekter på växtodling. Under Naturproduktkemi och vedkemi stiftar du bekantskap med den fantastiska rikedom av substanser som kan utvinnas ur växtriket från mindre molekyler till enorma polymerer, till exempel cellulosa och lignin som är komponenter i ved. Kursen handlar också om molekyler som framkallar respons från celler och organismer och strukturella polymerer som till exempel används för framställning av allt från dagliga basvaror till högteknologiska produkter i rymd- och fordonsindustrin. Du får lära dig kemisk-analytiska metoder för att studera substanser från växter eller industriella processer där växtråvara omvandlas till olika slags produkter. Tidigt får du genom kursen Projektledning lära dig mer om arbete i projektform. Förutom i arbetslivet får du nytta av detta i senare projektkurser. Under Bioresursteknik 1 4 får du mer kunskap om kärnan i bioresurstekniken, olika kemitekniska metoder för att förädla råvaror till produkter och biotekniska metoder för att förädla och föröka växter Visste du att av skogsråvara kan man till exempel göra: Pennor Viskostyg Starkare betong Spolarvätska, Etanol

11 som utgör förnybara råvaror samt mikroorganismer som används som biologiska katalysatorer i industriella processer. I Bioresursteknik 1 läser du om kemiteknikens grunder som bland annat omfattar kemisk termodynamik, kinetik och apparatteknik. I Bioresursteknik 2 läser du om bio teknikens grunder och lär dig mer om enzymer, genteknik och metabola processer. Bioresursteknik 3 handlar om grön processkemi, till exempel kemiska katalysatorer och termokemiska processer som förbränning och förgasning. Energi och energiomvandlingar och Mätteknik behandlar viktiga aspekter för att förstå råvarors och produkters energiinnehåll, energifrågor som berör industriella processer, till exempel värmeöverföring och hur solenergi kan tas tillvara genom konstgjord fotosyntes. Bioresursteknik 4 omfattar växtbioteknik och tillämpningar som anknyter till förädling och produktion av växtråvara. Batterier Lim Kosmetika Magnetiskt papper Plastfolie, Plastburkar Förpackningschips Livsmedelsförpackningar Skruvkorkar till mjölk- och juiceförpackningar

12 År 4-5 Profilkurser inom Växt- och skogsbioteknik Denna profil bygger vidare på de kunskaper som inhämtades i Bioresursteknik 4. I kursen Avancerad växtbioteknik får du fördjupade insikter i förökning och förädling av växter. Skogsbioteknik, där avancerade molekylära metoder tillämpas på träd, är en speciellt viktig del av detta. Umeå är ett av få ställen i världen som kan erbjuda avancerad utbildning inom skogsbioteknik, ett område som blir allt viktigare inom modernt skogsbruk. Vidare läser du mer om växtråvara, framförallt råvara från skogsbruket. Kursen Biomassaproduktion och skogliga produktionssystem handlar om produktion av växtråvara, återigen med tyngdpunkten förlagd till skogsbruket, samt om ekologiska och miljömässiga aspekter på detta område. I en kurs om Molekylär växtförädling lär du dig mer om avancerade moderna metoder för att föröka växter och i synnerhet skogsträd. Liksom i profilinriktningen Grön kemi läser du kurser som behandlar Avancerad kemisk analys och Industriell bioteknik.

13 Profilkurser inom Grön kemi I profilen Grön kemi läser du Grön processkemi 2, där du bland annat lär dig om avancerade kemiska katalysatorer och processer för miljövänlig och effektiv produktion av specialkemikalier och så kallade plattformskemikalier, kemikalier som fungerar som mellansteg och i senare skede omvandlas till exempelvis biobaserad plast. Under Industriell bioteknik lär du dig hur biokatalysatorer, enzymer och mikroorganismer kan användas i industriella processer eller andra tekniska sammanhang. Du studerar Förgasning och pyrolys, termokemiska processer som kan användas för att omvandla förnybara råvaror till syntesgas, en blandning av kolmonoxid och vätgas. Vid pyrolys upphettas råvaran utan närvaro av syre och man får fram gasblandningar, pyrolysoljor och fraktioner som kan användas i andra kemiska processer eller som energibärare. Fotokemiska processer och artificiell fotosyntes behandlar områden där naturen inspirerat till utveckling av nya material för utnyttjande av energin från solljuset. Du läser också Avancerad organisk kemi och polymerkemi, vilket omfattar kemisk reaktionslära och är viktig för att förstå och vidareutveckla industriella processer. Kursen behandlar också hur mindre molekyler kan slås ihop till polymerer som bland annat används i plaster. Avancerad kemisk analys handlar om moderna analytiska metoder för att studera molekyler eller material. Kursen Apparat- och processkemi lär ut tekniker där kemiska och biokemiska reaktioner används i industriella sammanhang, till exempel i olika typer av reaktorer. Kursen i Reglerteknik lär dig hur kemisk-industriella processer styrs.

14 År 4-5 Gemensamma kurser Under vårterminen år 4 väljer du utlandsstudier eller fria kurser. Både Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har goda kontakter med många andra universitet i bland annat Finland, Kanada, Singapore och Storbritannien. Vi vill att du får möjlighet att ge din utbildning en internationell profil med god anknytning till området bioresursteknik. Du kan också komplettera utbildningen med kurser i till exempel företagsekonomi, entreprenörskap, livscykelanalys, miljö- och utsläppsfrågor eller språk. Under vårterminen år 5 gör du ett Examensarbete i bioresursteknik. Det ger ytterligare möjlighet att ge din utbildning den speciella inriktning du vill ha, bland annat med tanke på en framtida verksamhet inom industrin, till exempel bioraffinaderier, massaoch pappersindustrier och kemisk industri, skogsbolag, organisationer och myndigheter, nya innovativa företag eller forskningsverksamhet.

15

16 Vill du veta mer? Kontaktperson Tomas Hedlund, programansvarig, kemiska institutionen, Umeå universitet Läs mer på vår hemsida:

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU

STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU STUDIER & STUDENTLIV # 2015/2016 PLUGGANU Studera 18 utomlands Välkommen hit 4 välkommen hem Upplev studentlivet i Uppsala 11 Läs om våra utbildningsprogram 22 CAMPUS GOTLAND det bästa av två världar 12

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

MER RAFFINERADE PRODUKTER

MER RAFFINERADE PRODUKTER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:09 MER RAFFINERADE PRODUKTER Vedbaserade bioraffinaderier höjer kilovärdet på trädet Vedbaserade Bioraffinaderier En fördjupningsstudie om

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Förnybara energikällor för produktion av bioplast

Förnybara energikällor för produktion av bioplast Faktablad European Bioplastics Förnybara energikällor för produktion av bioplast Påverkan på jordbruket status och framtidsutsikter I början tillverkades plast av förnyelsebara råvaror. Sedan följde decennier

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård

Läs mer

Biodrivmedel nu och i framtiden

Biodrivmedel nu och i framtiden RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET APRIL 2013 Biodrivmedel nu och i framtiden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv

Genteknik som tar skruv. Genteknik. som tar skruv Genteknik som tar skruv Genteknik som tar skruv Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att förädla växter, bakterier och djur. Tekniken skulle kunna bidra till nyttigare och säkrare mat som räcker

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

INGENJÖRSMATTEN SÅ LYCKAS DU! Tips på hur du bäst klarar matten på högskolan

INGENJÖRSMATTEN SÅ LYCKAS DU! Tips på hur du bäst klarar matten på högskolan INGENJÖRSMATTEN SÅ LYCKAS DU! Tips på hur du bäst klarar matten på högskolan 1 ATT BÖRJA PÅ EN INGENJÖRS UTBILDNING KAN KÄNNAS ÖVERVÄLDIGANDE. Klasserna är större, böckerna tjockare och tempot högre Och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Mats Lilja bitr programledare

Mats Lilja bitr programledare VÄLKOMMEN Vi är glada för förtroendet att du valt att påbörja dina studier till högskoleingenjör vid LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg. Självklart kommer vi göra vårt yttersta för att tillmötesgå

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer