Måndagen den 16 februari 2015, kl Kommungården, Bennäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndagen den 16 februari 2015, kl. 9.00 11.05. Kommungården, Bennäs"

Transkript

1 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 16 februari 2015, kl Kommungården, Bennäs Beslutande Boström, Kaj Sandberg, Henrik Svenfors, Stefan Sundqvist, Carola Boström, Peter Ekstrand, Anne Hellén, Ulla Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Djupsjöbacka, Mikael Grankulla, Sven Stenman, Ulf Kapténs, Gun Flén, Elli Palm, Maria Willman, Gösta fullmäktigeordförande styrelseordförande kommundirektör fullmäktigeordförande styrelseordförande t.f. stadsdirektör finskspråkig representant fullmäktigeordförande styrelseordförande kommundirektör fullmäktigeordförande styrelseordförande kommundirektör fullmäktigeordförande styrelseordförande stadsdirektör Pedersöre Pedersöre Pedersöre Jakobstad Jakobstad Jakobstad Jakobstad Kronoby Kronoby Kronoby Larsmo Larsmo Larsmo Nykarleby Nykarleby Nykarleby Övriga närvarande Löf, Gundel Nybäck, Maria Backman, Johanna kanslichef tf. VD projektledare Pedersöre Concordia Concordia Paragrafer 1-14 Underskrifter Stefan Svenfors ordförande Gundel Löf sekreterare Protokollsjustering Gun Kapténs Ulf Stenman Protokollet framlagt Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs , intygar Gundel Löf, kanslichef

2 2 1 Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet Kallelse och föredragningslista har sänts till samarbetsnämndens medlemmar onsdagen den 11 februari Kommundirektör Stefan Svenfors öppnade årets första sammanträde, hälsade ledamöterna välkomna och konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 Val av två protokollsjusterare Samarbetsnämnden utser två protokollsjusterare för mötet. Samarbetsnämnden utsåg Gun Kapténs och Ulf Stenman från Larsmo att justera protokollet.

3 3 3 Konstituering Pedersöre kommun sköter ordförandeskapet för åren Verkställande av beslut sker i samarbete mellan Pedersöre kommun och Concordia. Concordia sammanställer efter mötet ett kort pressmeddelande där det efter varje behandlat ärende finns utsatt en kontaktperson. Det offentliga protokollet publiceras i Jakobstadsnejdens webbportal och Pedersöre kommuns hemsida genast när protokollet har justerats. Enligt instruktionen för Kommunala samarbetsnämnden bör kallelsen till sammanträde ske minst fem dagar före sammanträdesdagen. - Samarbetsnämnden utser ordförande och viceordförande för åren bland Pedersöre kommuns representanter - Samarbetsnämnden godkänner att kallelsen och föredragningslistan sänds till medlemmarna elektroniskt minst fem dagar före sammanträdesdagen - Samarbetsnämnden utser en sekreterare för åren Samarbetsnämnden godkänner övriga föreslagna procedurer Samarbetsnämnden godkände förslaget och utsåg Stefan Svenfors till ordförande och Henrik Sandberg till viceordförande för åren , samt kallade kanslichef Gundel Löf till sekreterare.

4 4 4 Godkännande av föredragningslistan Samarbetsnämnden godkände föredragningslistan med följande tilläggsärende: - Lag om sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen.

5 5 5 Gymnasieutbildningen i regionen Dnr: 44/2015 Vid ett diskussionstillfälle kring gymnasieutbildningen i regionen som anordnades av Kronoby kommun i januari 2015, fick regionala samarbetsnämnden i i uppdrag att leda de fortsatta diskussionerna med målsättningen att presentera ett förslag till medlemskommunerna om hur den framtida gymnasieutbildningen i regionen kunde anordnas och upprätthållas. Kommunerna har fått brev från Undervisnings-och kulturministeriet med information om att de nuvarande upprätthållartillstånden för andra stadiets utbildning upphör Vidare innehåller brevet direktiv gällande ansökningsprocessen för anordnande av gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Till följd av detta bör regionen diskutera ett fördjupat samarbete och samordning av gymnasieutbildningen utgående från de utmaningar som den framtida finansieringen av utbildningen skapar och de krav som ministeriet ställer på upprätthållarna. Ansökan om upprätthållartillstånd ska vara ministeriet tillhanda Samarbetsnämnden diskuterar ärendet och tillsätter en arbetsgrupp med tre representanter från varje medlemskommun, med uppgift att utarbeta en gemensam linje för hur gymnasieutbildningen i regionen ska ordnas. Arbetsgruppen utarbetar klara ställningstaganden för var gymnasieutbildning ska finnas, hur samarbete mellan gymnasierna ska förverkligas och hur många studieplatser för gymnasieutbildning som ska finnas i regionen, samt hur upprätthållarskapet kunde formaliseras. Arbetsgruppen förbereder med snabb tidtabell, en gemensam anhållan om upprätthållartillstånd som medlemskommunerna tar ställning till. Arbetsgruppen kan tillsätta underarbetsgrupper för det praktiska arbetet. Samarbetsnämndens ordförande utses till ordförande och sammankallare för arbetsgruppen. Samarbetsnämnden godkände förslaget och tillsatte följande arbetsgrupp bestående av två representanter från Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre och tre representanter från Jakobstad: Bengt-Johan Skullbacka, Michael Djupsjöbacka, Ulf Stenman, Gun Kapténs, Elli Flén, Gösta Willman, Henrik Sandberg, Stefan Svenfors, Brita Brännbacka-Brunell, Ulla Hellén och Jan Levander. Till sekreterare i arbetsgruppen kallas Rolf Sundqvist.

6 6 Arbetsgruppen får tid för sitt arbete fram till Karlebys intresse att delta i diskussionerna utreds.

7 7 Dnr: 45/ Internationaliseringsprogram i Jakobstadsregionen Europeiska regionala utvecklingsfondens och socialfondens utdelning har minskat i Österbotten under innevarande strukturfondsperiod. Ur strategisk synpunkt bör vi ställa mål att orientera oss bättre i EU:s övriga finansieringsprogram t.ex. Östersjöprogrammet och Horizon 2020, som förutsätter internationella allianser ofta mellan åtminstone tre länder. Regionen har etablerade samarbetskonstellationer med Nordiska ministerrådet, Mittnorden kommittén, Kvarken Mittskandia, Svensk-Finska handelskammaren, WFAO med flera. Vi har även upparbetat nära kontakter till Gnosjö-Gislaved, samt kontaktsonderingar till de baltiska länderna. Tanken är att på olika utvecklingsområden proaktivt svara mot internationella initiativ. Samarbete som gäller näringslivsutveckling är ett sådant potentiellt område. På landskapsnivå pågår arbetet med smart specialisering och uppbyggnaden av den regionala innovationskapaciteten. Utvecklingsbolaget Concordia har tillsammans med yrkeshögskolorna Centria och Novia har inlämnat en projektansökan till ERUF, som gäller att bygga upp innovationsmiljön i regionen. Inom ramen för projektet Allegro Living Lab kommer en forsknings- och utvecklingsmäklare att anställas för att sammankoppla vårt näringsliv med forsknings- och utvecklingsmiljöer på olika håll. Mäkleriet stöder även vårt lokala nätverk av regionala företagstjänster (det s.k. seutu YP). Målsättning Under åren riktar regionen och konkret samarbetsnämnden gemensamt och proaktivt fokus på aktiviteter av intresse för regionens företagsamhet och företagande. Samtidigt lanseras vår dynamiska region i ett internationellt sammanhang som en exportdriven region med ett jämförelsevis exceptionellt mångsidigt näringsliv. Den framtidskonferens för regionen som utvecklingsbolaget Concordia årligen ordnar tillsammans med ett brett partnerskap, vidareförädlas till ett forum med en nordisk och internationell inramning år Målsättningen är att tillsammans med våra samarbetspartners lokalt och internationellt göra en större manifestation för vårt näringsliv och innovationskapaciteten i regionen. Målet är att befästa regionens ställning nationellt och internationellt som ett av de mest framgångsrika ekonomiområden i landet. För att lyckas med en verklig export boost krävs en samfälld mobilisering av flera aktörer och det krävs också flera finansieringskällor.

8 8 Samarbetsnämnden fattar beslut om att under de kommande två åren verka för en ökad uppmärksamhet nationellt för regionens kapacitet, en ökad internationalisering och uppbyggnad av strategiska internationella allianser. År 2016 ordnas en internationell konferens för att rikta fokus på näringslivets exportförutsättningar - framgångar och framtida utvecklingsmöjligheter och behov. Samarbetsnämnden godkände förslaget.

9 9 Dnr: 46/ Hållbar och optimal samverkan för Jakobstadsregionens turism Organisering och framtid Bakgrund: Turismsektorn i Jakobstadsregionen har potential, omsättningen har vuxit med över 60 % de senaste sju åren. Jakobstadsregionens kommuner har kanaliserat och jobbat med marknadsföring främst med genom 7 Broars Skärgård rf. På fältet har man uttalat önskemål om att man i regionen bättre borde kunna paketera turismprodukter och åstadkomma en försäljningsorganisation. Medvetenheten om att turismprodukterna borde vara synnerligen lättillgängliga för kunden finns, men ingen aktör har tagit sig an uppgiften. Erfarenheterna från annat håll också med betydligt större turismsektor, visar att vinsterna är små och att offentliga satsningar behövs. Avsaknaden av paketeringsfunktion och försäljningsorganisation har skapat frustration på många håll och följaktligen verkar det som att aktörerna har glidit isär och dialogen mellan turistföretagarna och de offentliga aktörerna har minskat. Karaktäristiskt för Jakobstadsregionens turism är också att här finns många små turistföretagare som helt enkelt inte har haft kapacitet att involvera sig i gemensamt utvecklingsarbete. Jakobstadsregionens turismsektor ligger mellan två tydliga turistiska utvecklingsnoder; nämligen Visit Kokkola och Visit Vasa. Samarbetet med Karleby turism är gott, och staden Jakobstads turistbyrås turistpaket erbjuds säljs därifrån. Såväl i Karleby, Seinäjoki som Vasa har koncentrerat turismfrågorna i egna bolag. I verksamhetsplanen för staden Jakobstad finns noterat för detta år att turismfrågornas organisering ska ses över. Frågan om vad som behöver göras för att spänna för turismaktörerna och företagarna i en nystart för en hållbar och lönsam turismsektor lyftes upp på agendan under 7 Broars Skärgårds seminarium den 28 augusti Då gavs Utvecklingsbolaget Concordia som neutral part i uppgift att ta sig an att arbeta med frågan. Den 2 oktober 2014 ordnade utvecklingsbolaget ett öppet forum och en workshop kring regionens turism. Uppdraget passar väl in i Concordias förtydligade roll som faciliterare av nätverksdrivet utvecklingsarbete. Tanken och modellen för optimering av nätverksutveckling har Concordia från Aaltouniversitetets Mind-grupp som också involverades i den första workshopen. Regionalutvecklingsteamet på Concordia har förankrat med olika aktörer en vägkarta för hur regionen nu ska bearbeta de mest akuta frågeställningarna. Till saken hör att 7 Broars Skärgård för närvarande också vill begrunda sin roll och uppgift. Ytterligare en workshop har hållits mellan Concordia och 7 Broars skärgård rf. På mötet arbetade vi fram en enkät till besöksnäringens representanter som sänds ut i mars.

10 10 Få eller knappast någon har för närvarande en faktisk och grundad uppfattning om vilka de olika aktörernas åsikter, tankar och kapaciteter är. Oklart för många är också på vilka alternativa och hållbara sätt man kunde reorganisera ambitionerna och optimera befintliga resurser för turismutvecklingen och -tillväxten. Den samlade bedömningen är att vi borde göra en inventering av olika möjliga scenarion för hur turismfrågorna bäst kan drivas i framtiden med beaktande av fältets åsikter. Utredningen genomförs i Utvecklingsbolaget Concordias regi i samarbete med 7 Broars skärgård rf. Respektive organisation deltar med lika stora finansieringsandelar. Eventuellt kan vi erhålla landskapsutvecklingsmedel. Syftet är att hitta modellen för en optimerad organisering av resurserna för turismutvecklingen och tillväxten i Jakobstadsregionen på sikt och samtidigt involvera besöksnäringens företagare i utvecklingsarbetet. Utredningsprojektet genomförs som en dialog med företagarna på fältet och avsikten är att skapa evidens som underlag för beslut. Djupintervjuerna kompletteras med en enkät. Arbetet ska ringa in och dokumentera turismföretagarnas behov, önskemål och beredskap att engagera sig i gemensamt utvecklingsarbete. Samarbetsnämnden rekommenderar att utredningen görs och att Concordia anhåller om landskapsutvecklingsmedel för ändamålet. Samarbetsnämnden godkände förslaget och gav Concordia i uppdrag att hålla i det praktiska med utredningen.

11 11 Dnr: 47/ Avtal gällande verksamhet vid Jakobstadsnejdens musikinstitut - Pietarsaarenseudun musiikkiopisto Samarbetskommunerna kring Jakobstadsnejdens musikinstitut- Pietarsaarenseudun musiikkiopisto har vid förhandlingar kommunernas representanter emellan, kommit överens om att föra ett förslag till reviderat avtal till samarbetsnämnden för diskussion. Samarbetsnämnden diskuterar utkastet till reviderat avtal och ger rekommendation om godkännande till medlemskommunerna. Samarbetsnämnden diskuterade ärendet och beslutade rekommendera att medlemskommunerna godkänner avtalet.

12 12 Dnr: 48/ Anhållan om understöd 2015; Jakobstads Sinfonietta Finansieringen av Jakobstads Sinfonietta har fördelats så att Jakobstad stått för 75 %, kommunerna i Jakobstadsregionen, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre för 15 %, samt övriga kommuner inom SÖFUK för 10 % av de kommunala betalningsandelarna. Jakobstads Sinfonietta anhåller om fortsatt understöd för orkesterverksamheten enligt samma andelar som för projektet den finlandssvenska professionella utbildningsorkestern fördelat på följande sätt: Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Samarbetsnämnden tar ställning till om samarbetet ska fortsätta och ger sin rekommendation till kommunerna. Samarb 33/14 Samarbetsnämnden vill få möjlighet att bekanta sig med Sinfoniettans bokslut och budget, innan ärendet förs till kommunerna för beslut. Ärendet tas upp på nytt på samarbetsnämndens nästa möte. Samarbetsnämnden fattar beslut om rekommendation till kommunerna. Samarbn 9 Samarbetsnämnden beslutade rekommendera att kommunerna fortsätter att stöda Jakobstads Sinfonietta med ett bidrag.

13 13 Dnr: 49/ Samarbetsnämndens projektbudget 2015 Samarbetsnämnden fattade 2009 första gången beslut om en egen årlig budget, som används för medfinansiering till regionala och samregionala projekt. Budgetens storlek har årligen varit euro. Användningen följs upp på årsbasis samt i samband med att beslut om beviljande av finansiering till olika projekt fattas av nämnden. Projekt som finansierats via budgeten under är Welcome Office, Selling regional tillväxt genom kultur, Innovativ integration och Start Up. På grund av programperiodsbyte har det inte kommit in nya ansökningar om medfinansiering under 2014, men nu då de olika programmen öppnas för ansökan aktiveras behovet av medfinansiering. Bilaga: Projektbudget 2015 Samarbetsnämndens projektbudget 2015 föreslås uppgå till ,00 euro Samarbetsnämnden godkände förslaget.

14 14 Dnr: 50/ Uppföljning av kommunstrukturutredningen Kommunerna inom samarbetsnämndens område samt Evijärvi kommun genomförde en kommunstrukturutredning under år Kommunstrukturutredningens styrgrupp överlämnade utredningsmaterialet samt ett utkast till fusionsavtal till primärkommunerna i december Fullmäktigeförsamlingarna i Kronoby, Nykarleby och Pedersöre har förkastat förslaget till fusionsavtal, Jakobstad och Larsmo har inte fattat beslut i ärendet. Utredningsmaterialet är omfattande och de arbetsgrupper som arbetat med olika temaområden har samlat ett stort material som borde användas i ett fortsatt samarbete i regionen. Samarbetsnämnden utgör det naturliga samarbetsforumet för en fortsatt diskussion kring ett fördjupat samarbetet utgående från det material som producerats inom ramen för kommunstrukturutredningen. Samarbetsnämnden diskuterar hur strukturutredningens material kan användas för ett fördjupat samarbete, samt identifierar samarbetsområden och enskilda samarbetsprojekt som kan fördjupas i regionen eller bilateralt mellan kommunerna. Samarbetsnämnden begär till nästa möte, förslag från samarbetskommunerna på teman eller enskilda projekt som kunde vidareutvecklas till ett fördjupat samarbetet på området. Samarbetsnämnden godkände förslaget.

15 15 12 Mötestidtabell våren 2015 Enligt instruktionen sammanträder samarbetsnämnden vid behov, dock minst 2 gånger per år. Samarbetsnämnden sammanträder och Sammanträdena börjar kl och sammanträdesplats är kommungården i Bennäs. Samarbetsnämnden godkänner den föreslagna tidtabellen. Samarbetsnämnden beslutade hålla vårens sammanträden och (ändrades från ).

16 16 Dnr 60/ Anmälningsärenden 1. PM från arbetsgruppen för integrationsarbete Ett PM från arbetsgruppen för integrationsarbete bifogas föredragningslistan. Ur PM:et framgår bl.a. tidtabellen för mottagningen av kvotflyktingar Samarbetsnämnden antecknar PM:et för kännedom. Samarbetsnämnden antecknade PM:et för kännedom.

17 17 Dnr: 59/ Lag om sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen Samarbetsnämndens kommuner ingår bland dem som för några år sedan inom TEorganisationen tilldelades resurser för samserviceverksamhet. Nuvarande samarbete kring samservice INTRO sköts med två kommunalt anställda (med social kompetens) och 2 personer från TE-byrån. I INTROs nätverk ingår också Fpa och hälsovårdscentralen. Nätverkets uppgift är att erbjuda stöd i livskompetens och sökande av arbete, samt erbjuda arbetslösa personer mångåriga rehabiliterande och aktiverande åtgärder. Kunder är främst långtidsarbetslösa och svårsysselsatta ungdomar. I samband med att INTRO startades, gjordes den som en sidobyrå till Karleby TYP. Numera jobbar IN- TRO mycket självständigt. De två kommunala socialkoordinatorerna är på staden Jakobstads lönelista. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt användning. En ny lag om sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen trädde i kraft Enligt denna kommer kommunernas andel av arbetsmarknadsstödet att märkbart stiga (fullt ut ). Verksamheten kommer också i viss mån att förändras från det som INTRO för närvarande handhar. Personer som sannolikt kommer att beröras är de som - har fått arbetsmarknadsstöd minst 300 dagar - har fyllt 25 år och där arbetslösheten har pågått tolv månader - är under 25 år och där arbetslösheten har pågått sex månader Enligt lagens 7 skall det finnas ett behövligt antal ledningsgrupper inom TE-byråns område (Vasa TE-byrå verkar från Kristinestad till Perho (Keskipohjanmaa ingår). Det finns tre olika alternativ för hur samarbetsnämndens kommuner kan ordna tillhörigheten: - Tre grupper inom TE-byråns område: Vasanejden (Kristinestad-Vörå), Karlebynejden (Keskipohjanmaa) och Jakobstadsnejden (samarbetsnämndens kommuner). - Två grupper: Vasa och Karleby. Sannolikt kommer Keskipohjanmaa att ordna en egen ledningsgrupp för sitt område. Jakobstadsnejden ansluter sig hit (en inbjudan har redan getts muntligen). - Två grupper: Vasa och Karleby. Jakobstadsnejden ansluter sig till Vasa-gruppen. TE-byrån kommer att kalla kommunernas representanter till Norrvalla för en diskussion den 4 mars Personaldirektör Rune Wiik på staden Jakobstads personalbyrå efterhör samarbetsnämndens synpunkter på hur man vill ordna tillhörigheten i fortsättningen.

18 18 Samarbetsnämnden diskuterar ärendet och ger vägkost inför diskussionen på Norrvalla Samarbetsnämnden beslutade gå in för alternativet med tre grupper, dvs att samarbetsnämndens kommuner skulle bilda en egen grupp för detta.

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

-2, STST 2015-03-16 16:00

-2, STST 2015-03-16 16:00 -, STST 0-0-6 6:00 Möteskallelse Måndagen den 6..0 kl. 6:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2014 2020

DIGITAL AGENDA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2014 2020 DIGITAL AGENDA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2 Digital Agenda för Östergötland INNEHÅLL KAPITEL Förord S 3 Bakgrund Europa 2020 En digital agenda för Sverige It i människans tjänst Regionalt utvecklingsprogram för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport-

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport- Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten - Slutrapport- Rapporten skriven av Iiris Mäntyranta Januari 2008 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte och mål 4 Projektorganisation 5 Projektekonomi

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio

Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio Regional mobilisering samarbeten i Sydsverige inför etableringen av ESS och MAX IV Delrapport 1 - följeforskning KTH och Nordregio www.essmax4tita.se 2/62 Förord I föreliggande rapport redovisas följeforskningens

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-04-14 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-350 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Uppföljning av det fortsatta arbetet

Läs mer

Galaxens modell för prevention och rehabilitering tillämpad i kommun och landsting. Fas 2 - Genomförande

Galaxens modell för prevention och rehabilitering tillämpad i kommun och landsting. Fas 2 - Genomförande Galaxens modell för prevention och rehabilitering tillämpad i kommun och landsting Fas 2 - Genomförande Innehållsförteckning 1. Bakgrund.2 1.1 Grunderna för implementeringen av Galaxenmodellen i kommun

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne

4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne 5 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-05-19 7 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/168 4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer