Måndagen den 16 februari 2015, kl Kommungården, Bennäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndagen den 16 februari 2015, kl. 9.00 11.05. Kommungården, Bennäs"

Transkript

1 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 16 februari 2015, kl Kommungården, Bennäs Beslutande Boström, Kaj Sandberg, Henrik Svenfors, Stefan Sundqvist, Carola Boström, Peter Ekstrand, Anne Hellén, Ulla Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane Djupsjöbacka, Mikael Grankulla, Sven Stenman, Ulf Kapténs, Gun Flén, Elli Palm, Maria Willman, Gösta fullmäktigeordförande styrelseordförande kommundirektör fullmäktigeordförande styrelseordförande t.f. stadsdirektör finskspråkig representant fullmäktigeordförande styrelseordförande kommundirektör fullmäktigeordförande styrelseordförande kommundirektör fullmäktigeordförande styrelseordförande stadsdirektör Pedersöre Pedersöre Pedersöre Jakobstad Jakobstad Jakobstad Jakobstad Kronoby Kronoby Kronoby Larsmo Larsmo Larsmo Nykarleby Nykarleby Nykarleby Övriga närvarande Löf, Gundel Nybäck, Maria Backman, Johanna kanslichef tf. VD projektledare Pedersöre Concordia Concordia Paragrafer 1-14 Underskrifter Stefan Svenfors ordförande Gundel Löf sekreterare Protokollsjustering Gun Kapténs Ulf Stenman Protokollet framlagt Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs , intygar Gundel Löf, kanslichef

2 2 1 Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet Kallelse och föredragningslista har sänts till samarbetsnämndens medlemmar onsdagen den 11 februari Kommundirektör Stefan Svenfors öppnade årets första sammanträde, hälsade ledamöterna välkomna och konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 Val av två protokollsjusterare Samarbetsnämnden utser två protokollsjusterare för mötet. Samarbetsnämnden utsåg Gun Kapténs och Ulf Stenman från Larsmo att justera protokollet.

3 3 3 Konstituering Pedersöre kommun sköter ordförandeskapet för åren Verkställande av beslut sker i samarbete mellan Pedersöre kommun och Concordia. Concordia sammanställer efter mötet ett kort pressmeddelande där det efter varje behandlat ärende finns utsatt en kontaktperson. Det offentliga protokollet publiceras i Jakobstadsnejdens webbportal och Pedersöre kommuns hemsida genast när protokollet har justerats. Enligt instruktionen för Kommunala samarbetsnämnden bör kallelsen till sammanträde ske minst fem dagar före sammanträdesdagen. - Samarbetsnämnden utser ordförande och viceordförande för åren bland Pedersöre kommuns representanter - Samarbetsnämnden godkänner att kallelsen och föredragningslistan sänds till medlemmarna elektroniskt minst fem dagar före sammanträdesdagen - Samarbetsnämnden utser en sekreterare för åren Samarbetsnämnden godkänner övriga föreslagna procedurer Samarbetsnämnden godkände förslaget och utsåg Stefan Svenfors till ordförande och Henrik Sandberg till viceordförande för åren , samt kallade kanslichef Gundel Löf till sekreterare.

4 4 4 Godkännande av föredragningslistan Samarbetsnämnden godkände föredragningslistan med följande tilläggsärende: - Lag om sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen.

5 5 5 Gymnasieutbildningen i regionen Dnr: 44/2015 Vid ett diskussionstillfälle kring gymnasieutbildningen i regionen som anordnades av Kronoby kommun i januari 2015, fick regionala samarbetsnämnden i i uppdrag att leda de fortsatta diskussionerna med målsättningen att presentera ett förslag till medlemskommunerna om hur den framtida gymnasieutbildningen i regionen kunde anordnas och upprätthållas. Kommunerna har fått brev från Undervisnings-och kulturministeriet med information om att de nuvarande upprätthållartillstånden för andra stadiets utbildning upphör Vidare innehåller brevet direktiv gällande ansökningsprocessen för anordnande av gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Till följd av detta bör regionen diskutera ett fördjupat samarbete och samordning av gymnasieutbildningen utgående från de utmaningar som den framtida finansieringen av utbildningen skapar och de krav som ministeriet ställer på upprätthållarna. Ansökan om upprätthållartillstånd ska vara ministeriet tillhanda Samarbetsnämnden diskuterar ärendet och tillsätter en arbetsgrupp med tre representanter från varje medlemskommun, med uppgift att utarbeta en gemensam linje för hur gymnasieutbildningen i regionen ska ordnas. Arbetsgruppen utarbetar klara ställningstaganden för var gymnasieutbildning ska finnas, hur samarbete mellan gymnasierna ska förverkligas och hur många studieplatser för gymnasieutbildning som ska finnas i regionen, samt hur upprätthållarskapet kunde formaliseras. Arbetsgruppen förbereder med snabb tidtabell, en gemensam anhållan om upprätthållartillstånd som medlemskommunerna tar ställning till. Arbetsgruppen kan tillsätta underarbetsgrupper för det praktiska arbetet. Samarbetsnämndens ordförande utses till ordförande och sammankallare för arbetsgruppen. Samarbetsnämnden godkände förslaget och tillsatte följande arbetsgrupp bestående av två representanter från Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre och tre representanter från Jakobstad: Bengt-Johan Skullbacka, Michael Djupsjöbacka, Ulf Stenman, Gun Kapténs, Elli Flén, Gösta Willman, Henrik Sandberg, Stefan Svenfors, Brita Brännbacka-Brunell, Ulla Hellén och Jan Levander. Till sekreterare i arbetsgruppen kallas Rolf Sundqvist.

6 6 Arbetsgruppen får tid för sitt arbete fram till Karlebys intresse att delta i diskussionerna utreds.

7 7 Dnr: 45/ Internationaliseringsprogram i Jakobstadsregionen Europeiska regionala utvecklingsfondens och socialfondens utdelning har minskat i Österbotten under innevarande strukturfondsperiod. Ur strategisk synpunkt bör vi ställa mål att orientera oss bättre i EU:s övriga finansieringsprogram t.ex. Östersjöprogrammet och Horizon 2020, som förutsätter internationella allianser ofta mellan åtminstone tre länder. Regionen har etablerade samarbetskonstellationer med Nordiska ministerrådet, Mittnorden kommittén, Kvarken Mittskandia, Svensk-Finska handelskammaren, WFAO med flera. Vi har även upparbetat nära kontakter till Gnosjö-Gislaved, samt kontaktsonderingar till de baltiska länderna. Tanken är att på olika utvecklingsområden proaktivt svara mot internationella initiativ. Samarbete som gäller näringslivsutveckling är ett sådant potentiellt område. På landskapsnivå pågår arbetet med smart specialisering och uppbyggnaden av den regionala innovationskapaciteten. Utvecklingsbolaget Concordia har tillsammans med yrkeshögskolorna Centria och Novia har inlämnat en projektansökan till ERUF, som gäller att bygga upp innovationsmiljön i regionen. Inom ramen för projektet Allegro Living Lab kommer en forsknings- och utvecklingsmäklare att anställas för att sammankoppla vårt näringsliv med forsknings- och utvecklingsmiljöer på olika håll. Mäkleriet stöder även vårt lokala nätverk av regionala företagstjänster (det s.k. seutu YP). Målsättning Under åren riktar regionen och konkret samarbetsnämnden gemensamt och proaktivt fokus på aktiviteter av intresse för regionens företagsamhet och företagande. Samtidigt lanseras vår dynamiska region i ett internationellt sammanhang som en exportdriven region med ett jämförelsevis exceptionellt mångsidigt näringsliv. Den framtidskonferens för regionen som utvecklingsbolaget Concordia årligen ordnar tillsammans med ett brett partnerskap, vidareförädlas till ett forum med en nordisk och internationell inramning år Målsättningen är att tillsammans med våra samarbetspartners lokalt och internationellt göra en större manifestation för vårt näringsliv och innovationskapaciteten i regionen. Målet är att befästa regionens ställning nationellt och internationellt som ett av de mest framgångsrika ekonomiområden i landet. För att lyckas med en verklig export boost krävs en samfälld mobilisering av flera aktörer och det krävs också flera finansieringskällor.

8 8 Samarbetsnämnden fattar beslut om att under de kommande två åren verka för en ökad uppmärksamhet nationellt för regionens kapacitet, en ökad internationalisering och uppbyggnad av strategiska internationella allianser. År 2016 ordnas en internationell konferens för att rikta fokus på näringslivets exportförutsättningar - framgångar och framtida utvecklingsmöjligheter och behov. Samarbetsnämnden godkände förslaget.

9 9 Dnr: 46/ Hållbar och optimal samverkan för Jakobstadsregionens turism Organisering och framtid Bakgrund: Turismsektorn i Jakobstadsregionen har potential, omsättningen har vuxit med över 60 % de senaste sju åren. Jakobstadsregionens kommuner har kanaliserat och jobbat med marknadsföring främst med genom 7 Broars Skärgård rf. På fältet har man uttalat önskemål om att man i regionen bättre borde kunna paketera turismprodukter och åstadkomma en försäljningsorganisation. Medvetenheten om att turismprodukterna borde vara synnerligen lättillgängliga för kunden finns, men ingen aktör har tagit sig an uppgiften. Erfarenheterna från annat håll också med betydligt större turismsektor, visar att vinsterna är små och att offentliga satsningar behövs. Avsaknaden av paketeringsfunktion och försäljningsorganisation har skapat frustration på många håll och följaktligen verkar det som att aktörerna har glidit isär och dialogen mellan turistföretagarna och de offentliga aktörerna har minskat. Karaktäristiskt för Jakobstadsregionens turism är också att här finns många små turistföretagare som helt enkelt inte har haft kapacitet att involvera sig i gemensamt utvecklingsarbete. Jakobstadsregionens turismsektor ligger mellan två tydliga turistiska utvecklingsnoder; nämligen Visit Kokkola och Visit Vasa. Samarbetet med Karleby turism är gott, och staden Jakobstads turistbyrås turistpaket erbjuds säljs därifrån. Såväl i Karleby, Seinäjoki som Vasa har koncentrerat turismfrågorna i egna bolag. I verksamhetsplanen för staden Jakobstad finns noterat för detta år att turismfrågornas organisering ska ses över. Frågan om vad som behöver göras för att spänna för turismaktörerna och företagarna i en nystart för en hållbar och lönsam turismsektor lyftes upp på agendan under 7 Broars Skärgårds seminarium den 28 augusti Då gavs Utvecklingsbolaget Concordia som neutral part i uppgift att ta sig an att arbeta med frågan. Den 2 oktober 2014 ordnade utvecklingsbolaget ett öppet forum och en workshop kring regionens turism. Uppdraget passar väl in i Concordias förtydligade roll som faciliterare av nätverksdrivet utvecklingsarbete. Tanken och modellen för optimering av nätverksutveckling har Concordia från Aaltouniversitetets Mind-grupp som också involverades i den första workshopen. Regionalutvecklingsteamet på Concordia har förankrat med olika aktörer en vägkarta för hur regionen nu ska bearbeta de mest akuta frågeställningarna. Till saken hör att 7 Broars Skärgård för närvarande också vill begrunda sin roll och uppgift. Ytterligare en workshop har hållits mellan Concordia och 7 Broars skärgård rf. På mötet arbetade vi fram en enkät till besöksnäringens representanter som sänds ut i mars.

10 10 Få eller knappast någon har för närvarande en faktisk och grundad uppfattning om vilka de olika aktörernas åsikter, tankar och kapaciteter är. Oklart för många är också på vilka alternativa och hållbara sätt man kunde reorganisera ambitionerna och optimera befintliga resurser för turismutvecklingen och -tillväxten. Den samlade bedömningen är att vi borde göra en inventering av olika möjliga scenarion för hur turismfrågorna bäst kan drivas i framtiden med beaktande av fältets åsikter. Utredningen genomförs i Utvecklingsbolaget Concordias regi i samarbete med 7 Broars skärgård rf. Respektive organisation deltar med lika stora finansieringsandelar. Eventuellt kan vi erhålla landskapsutvecklingsmedel. Syftet är att hitta modellen för en optimerad organisering av resurserna för turismutvecklingen och tillväxten i Jakobstadsregionen på sikt och samtidigt involvera besöksnäringens företagare i utvecklingsarbetet. Utredningsprojektet genomförs som en dialog med företagarna på fältet och avsikten är att skapa evidens som underlag för beslut. Djupintervjuerna kompletteras med en enkät. Arbetet ska ringa in och dokumentera turismföretagarnas behov, önskemål och beredskap att engagera sig i gemensamt utvecklingsarbete. Samarbetsnämnden rekommenderar att utredningen görs och att Concordia anhåller om landskapsutvecklingsmedel för ändamålet. Samarbetsnämnden godkände förslaget och gav Concordia i uppdrag att hålla i det praktiska med utredningen.

11 11 Dnr: 47/ Avtal gällande verksamhet vid Jakobstadsnejdens musikinstitut - Pietarsaarenseudun musiikkiopisto Samarbetskommunerna kring Jakobstadsnejdens musikinstitut- Pietarsaarenseudun musiikkiopisto har vid förhandlingar kommunernas representanter emellan, kommit överens om att föra ett förslag till reviderat avtal till samarbetsnämnden för diskussion. Samarbetsnämnden diskuterar utkastet till reviderat avtal och ger rekommendation om godkännande till medlemskommunerna. Samarbetsnämnden diskuterade ärendet och beslutade rekommendera att medlemskommunerna godkänner avtalet.

12 12 Dnr: 48/ Anhållan om understöd 2015; Jakobstads Sinfonietta Finansieringen av Jakobstads Sinfonietta har fördelats så att Jakobstad stått för 75 %, kommunerna i Jakobstadsregionen, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre för 15 %, samt övriga kommuner inom SÖFUK för 10 % av de kommunala betalningsandelarna. Jakobstads Sinfonietta anhåller om fortsatt understöd för orkesterverksamheten enligt samma andelar som för projektet den finlandssvenska professionella utbildningsorkestern fördelat på följande sätt: Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Samarbetsnämnden tar ställning till om samarbetet ska fortsätta och ger sin rekommendation till kommunerna. Samarb 33/14 Samarbetsnämnden vill få möjlighet att bekanta sig med Sinfoniettans bokslut och budget, innan ärendet förs till kommunerna för beslut. Ärendet tas upp på nytt på samarbetsnämndens nästa möte. Samarbetsnämnden fattar beslut om rekommendation till kommunerna. Samarbn 9 Samarbetsnämnden beslutade rekommendera att kommunerna fortsätter att stöda Jakobstads Sinfonietta med ett bidrag.

13 13 Dnr: 49/ Samarbetsnämndens projektbudget 2015 Samarbetsnämnden fattade 2009 första gången beslut om en egen årlig budget, som används för medfinansiering till regionala och samregionala projekt. Budgetens storlek har årligen varit euro. Användningen följs upp på årsbasis samt i samband med att beslut om beviljande av finansiering till olika projekt fattas av nämnden. Projekt som finansierats via budgeten under är Welcome Office, Selling regional tillväxt genom kultur, Innovativ integration och Start Up. På grund av programperiodsbyte har det inte kommit in nya ansökningar om medfinansiering under 2014, men nu då de olika programmen öppnas för ansökan aktiveras behovet av medfinansiering. Bilaga: Projektbudget 2015 Samarbetsnämndens projektbudget 2015 föreslås uppgå till ,00 euro Samarbetsnämnden godkände förslaget.

14 14 Dnr: 50/ Uppföljning av kommunstrukturutredningen Kommunerna inom samarbetsnämndens område samt Evijärvi kommun genomförde en kommunstrukturutredning under år Kommunstrukturutredningens styrgrupp överlämnade utredningsmaterialet samt ett utkast till fusionsavtal till primärkommunerna i december Fullmäktigeförsamlingarna i Kronoby, Nykarleby och Pedersöre har förkastat förslaget till fusionsavtal, Jakobstad och Larsmo har inte fattat beslut i ärendet. Utredningsmaterialet är omfattande och de arbetsgrupper som arbetat med olika temaområden har samlat ett stort material som borde användas i ett fortsatt samarbete i regionen. Samarbetsnämnden utgör det naturliga samarbetsforumet för en fortsatt diskussion kring ett fördjupat samarbetet utgående från det material som producerats inom ramen för kommunstrukturutredningen. Samarbetsnämnden diskuterar hur strukturutredningens material kan användas för ett fördjupat samarbete, samt identifierar samarbetsområden och enskilda samarbetsprojekt som kan fördjupas i regionen eller bilateralt mellan kommunerna. Samarbetsnämnden begär till nästa möte, förslag från samarbetskommunerna på teman eller enskilda projekt som kunde vidareutvecklas till ett fördjupat samarbetet på området. Samarbetsnämnden godkände förslaget.

15 15 12 Mötestidtabell våren 2015 Enligt instruktionen sammanträder samarbetsnämnden vid behov, dock minst 2 gånger per år. Samarbetsnämnden sammanträder och Sammanträdena börjar kl och sammanträdesplats är kommungården i Bennäs. Samarbetsnämnden godkänner den föreslagna tidtabellen. Samarbetsnämnden beslutade hålla vårens sammanträden och (ändrades från ).

16 16 Dnr 60/ Anmälningsärenden 1. PM från arbetsgruppen för integrationsarbete Ett PM från arbetsgruppen för integrationsarbete bifogas föredragningslistan. Ur PM:et framgår bl.a. tidtabellen för mottagningen av kvotflyktingar Samarbetsnämnden antecknar PM:et för kännedom. Samarbetsnämnden antecknade PM:et för kännedom.

17 17 Dnr: 59/ Lag om sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen Samarbetsnämndens kommuner ingår bland dem som för några år sedan inom TEorganisationen tilldelades resurser för samserviceverksamhet. Nuvarande samarbete kring samservice INTRO sköts med två kommunalt anställda (med social kompetens) och 2 personer från TE-byrån. I INTROs nätverk ingår också Fpa och hälsovårdscentralen. Nätverkets uppgift är att erbjuda stöd i livskompetens och sökande av arbete, samt erbjuda arbetslösa personer mångåriga rehabiliterande och aktiverande åtgärder. Kunder är främst långtidsarbetslösa och svårsysselsatta ungdomar. I samband med att INTRO startades, gjordes den som en sidobyrå till Karleby TYP. Numera jobbar IN- TRO mycket självständigt. De två kommunala socialkoordinatorerna är på staden Jakobstads lönelista. Kostnaderna fördelas mellan samarbetskommunerna enligt användning. En ny lag om sektoröverskridande samservice som främjar sysselsättningen trädde i kraft Enligt denna kommer kommunernas andel av arbetsmarknadsstödet att märkbart stiga (fullt ut ). Verksamheten kommer också i viss mån att förändras från det som INTRO för närvarande handhar. Personer som sannolikt kommer att beröras är de som - har fått arbetsmarknadsstöd minst 300 dagar - har fyllt 25 år och där arbetslösheten har pågått tolv månader - är under 25 år och där arbetslösheten har pågått sex månader Enligt lagens 7 skall det finnas ett behövligt antal ledningsgrupper inom TE-byråns område (Vasa TE-byrå verkar från Kristinestad till Perho (Keskipohjanmaa ingår). Det finns tre olika alternativ för hur samarbetsnämndens kommuner kan ordna tillhörigheten: - Tre grupper inom TE-byråns område: Vasanejden (Kristinestad-Vörå), Karlebynejden (Keskipohjanmaa) och Jakobstadsnejden (samarbetsnämndens kommuner). - Två grupper: Vasa och Karleby. Sannolikt kommer Keskipohjanmaa att ordna en egen ledningsgrupp för sitt område. Jakobstadsnejden ansluter sig hit (en inbjudan har redan getts muntligen). - Två grupper: Vasa och Karleby. Jakobstadsnejden ansluter sig till Vasa-gruppen. TE-byrån kommer att kalla kommunernas representanter till Norrvalla för en diskussion den 4 mars Personaldirektör Rune Wiik på staden Jakobstads personalbyrå efterhör samarbetsnämndens synpunkter på hur man vill ordna tillhörigheten i fortsättningen.

18 18 Samarbetsnämnden diskuterar ärendet och ger vägkost inför diskussionen på Norrvalla Samarbetsnämnden beslutade gå in för alternativet med tre grupper, dvs att samarbetsnämndens kommuner skulle bilda en egen grupp för detta.

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunfullmäktige PROTOKOLL 26.01.2015 1 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 26 januari 2015, kl. 19.30-21.45. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Måndagen den 8 juni 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 8 juni 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 08.06.2015 156 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 8 juni 2015, kl. 16.30 18.35. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors,

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 12 /2008 Styrelsen nr 12 /2008 Kallelse till sammanträde den 14 november kl. 08.30. Paragraf Ärende 130 Sammankallande och beslutförhet. 131 Justering av protokoll. 132 Fastställande av föredragningslistan. 133

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 1/2011 Styrelsen nr 1/2011 Kallelse till sammanträde torsdagen den 13 januari kl. 09.00. Paragraf Ärende 1 Sammankallande och beslutförhet. 2 Justering av protokoll. 3 Fastställande av föredragningslistan. 4

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-10 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 28.4.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 28 april 2014 kl.

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Här bor kvaliteten. Några ord om företagande i Jakobstadsregionen.

Här bor kvaliteten. Några ord om företagande i Jakobstadsregionen. Här bor kvaliteten. Några ord om företagande i Jakobstadsregionen. Vi som bor i Jakobstadsregionen förstår, att företagsamhet skapar välmående, som i sin tur skapar kvalitet. Jakobstad Nykarleby Larsmo

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond

Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Riktlinjer för Gullspångs kommuns socioekonomiska fond Målet med den socioekonomiska fonden Målet med den socioekonomiska fonden är att ge barn och ungdomar i Gullspångs kommun en bra start i livet. Syftet

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde

Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 2 februari 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015

KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015 KALLELSESIDA Utfärdat 11.6.2015 5/57 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 - Sammanträdesplats Terjärv brandstation Ärendets nummer Ärende 44. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 45. PROTOKOLLJUSTERING 46. VÄGAR

Läs mer

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn

ÅMH-St 3/09. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn AGENDA till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets styrelses sammanträde tisdag den 31 mars 2009, kl. 16.00, Norragatan 17, Mariehamn Paragraf Ärende 21 Sammankallande och beslutförhet 22 Justering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 april 2015 kl. 19:00-19.10 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande Camilla Andersson

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 2/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 2/2013 Onsdag kl. 15.30 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Henrik Sandberg,

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Måndagen den 10 mars 2014, kl. 16.30 19.00. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 10 mars 2014, kl. 16.30 19.00. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 10.03.2014 71 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 10 mars 2014, kl. 16.30 19.00. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Föredragningslista 8/14 1 (7) 25.08.2014

Föredragningslista 8/14 1 (7) 25.08.2014 Föredragningslista 8/14 1 (7) Ungdomsfullmäktiges möteskallelse Tidpunkt kl. 17.00 Plats Ungdomslokalen Zentra 1. Mötets öppnande 2. Mötets anordnade 3. Mötets laglighet och beslutsförhet 4. Godkännande

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2006-11-21 kl 09.00 12.00 Plats Närvarande Övriga närvarande Seglarhotellet i Sandhamn Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld,

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-23 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer