Vdgledning for underhallsansvaret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vdgledning for underhallsansvaret"

Transkript

1

2 Vdgledning for underhallsansvaret I en bostadsrittsforening gdller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre, med undantag for ledningar for avlopp, virme, gas, elektricitet och vatten om foreningen har fiorsett ligenheten med ledningarna och dessa {inar fler in en ld"genhet. Detsamma giiller ventilationskanaler och anordning for informations6verf6ring. I den min ledningarna eller anordningarna i ligenheten behover milas ansvarar bostadsrittshavaren for det. Till ligenheten riknas dven balkong, uteplats, forrid och dylikt om sidant ingir i upplitelsen. Till underhillsansvaret hor dven ansvaret for att reparera skada som uppkommit. Bostadsrittsforeningen ansvarar for att underhilla allt som inte tillhor bostadsrittshavarens underhillsansvar. Underhd"llsansvaret regleras i sin helhet av bestimmelserna i 7 kap 2 $, 4 $ och 12 $ bostadsrittslagen med de fortydliganden och awikelser som anges i underhillsparagrafen i foreningens stadgar*. Dessa bestdmmelser ir inforda i slutet av broschyren. Eftersom det kan vara svirt att dra grd:nsen mellan foreningens och bostadsrittshavarens underhillsansvar enbart med ledning av stadgetexten har pi foljande sidor gjorts en mer detaljerad genomging av vem som ansvarar for vad i bostadsritten. Denna vdgledning bor alltid lisas tillsammans med lagen och stadgarna. Vissa punkter i genomgingen framgir inte uttryckligen av lagen eller stadgarna utan ir en tolkning av dessa eller av den rittspraxis som uwecklats pi omridet. VAD AR MITT ANSVAR? Inneborden av underhillsansvaret ir att den ansvarige, oavsett om det ir bostadsrittshavaren eller f6reningen, dels skall vidta de reparationer och underhillsitgirder som behovs, dels svara for kostnaderna for itgdrderna. Detta giiller oavsett om skadan uppstitt genom eget eller annans villande eller genom olyckshindelse. Bostadsrittshavaren ir alltsi skyldig att pi egen bekostnad ombesorja underhill som exempelvis tapetsering, mi,lning, underhi'll av badrum samt reparera skador som uppslir si att ligenheten hills i gott skick. Vad som d:r att betrakta som "gott skick" preciseras inte i lagen eller stadgarna utan fir bedomas med hinsyn till husets ilder m m. Badrum skall vara funktionsdugliga och tila att anvd,ndas pd, sitt som sker i respektive ligenhet. Bostadsrittshavaren fir naturligwis ge nigon annan i uppdrag att utfora de itgiirder som han ansvarar for.

3 Bostadsrittshavaren bir ansvaret for att arbetet utfors pi ett fackmissigt sitt. Efter overenskommelse mellan foreningen och bostadsrittshavaren kan foreningen utj6ra sidant arbete. Foreningen ir dijimstiilld annan uppdragstagare. med va{e BRAND- OCH VATTENLEDNINGSSKADA Ett undantag frin denna ansvarsfordelning giller for reparationer efter brand- eller vattenledningsskador som drabbat det som normalt dr bostadsrittshavarens ansvarsomride. Med vattenledningsskada avses skada till foljd av att ledning for tappvatten (kallt eller varmt vatten) lickt. Bostadsrd"ttshavaren ansvarar i dessa fall endast for att reparera skadan om den uppkommit genom virdsloshet eller forsummelse frin honom sjdlv eller av nigon som hor till hans hushill eller gistar honom. Samma ansvar har bostadsrittshavaren for nigon som han inrynnt i sin ligenhet eller som dd"r utfbr arbete for hans rikning. For skada i ligenheten till foljd av att ledning for avlopp eller vdrme lickt giller diremot ansvarsfordelningen i enlighet med det inre underhillsansvaret, se ovan. Nir det gdller brandskada som bostadsrittshavaren inte sjilv villat giller ansvaret endast om bostadsrittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn han bort iaktta. SKADESTAND Den underhillsansvarige ir naturligtvis fri att forsoka fi ersittning for sina kostnader for underhill eller reparation av nigon som 6r betalningsansvarig pi annan grund in underhillsansvaret. Vid ett faktiskt skadetillfille kan siledes det slutliga betalningsansvaret, t ex pi grund av skadestindsrittsliga principer, hamna pi den som genom virdsloshet eller forsumlighet villat skadan. Det finns dven sirskilda bestdmmelser i 7 kap 2 $ och 4 $ bostadsrd,ttslagen som bl a innebir att foreningen stir med det slutliga betalningsansvaret om skadan i ligenheten orsakats av att foreningen isidosatt sin reparationsskyldighet vad gdller det som foreningen bir underhillsansvaret for. Den betalningsskyldige kan naturligwis krdva ersd:ttning frin sitt forsdkringsbolag i enlighet med villkoren i forsikringsa\,talet. Vem som ir slutligt betalningsansvarig har emellertid inget med underhillsansvarets fordelning att gora. OM FORENINGEN TAR 6VEN CN UNDER- TIAII-sAreARD som BoSTADSRATTS- HAVAREN SVARAR F6R I samband med omfattande underhill eller ombyggnad av foreningens hus som beror bostadsrittshavarens ligenhet (t ex stamrenovering) far foreningen genom stdmmobeslut, d:ven mot en enskild bostadsrittshavares vilja, ita sig att utfora och bekosta sidana underhillsitgirder bostadsrittshavaren. Underhillsitgirden som normalt Aligger i ligenheten skall ha ett naturligt samband med foreningens owiga itgirder utforas till sedvanlig standard. och skall Om itgdrden innebd.r att ligenheten kommer att fiorindras, t ex att vitrumstapet i badrum ersd,tts med kakel, krdvs att bostadsrd,ttshavaren har gitt med pi forindringen eller att beslut om forindringen fattats pi srimma med wi tredjedels majoritet och beslutet sedan godkinns av hyresnimnden. *Innehd,llet i d,enna trycksah utgdr frdn underhd.lkparagrafen i den lyd,eke dcn har i 2003 'd,rs normalstadgar fir HSB bostadsrrittsfrirening.

4 Fordelningen i listan nedan giller for egendom som foreningen har forsett ligenheten med. Bostadsrittshavaren svarar alltid for egna installationer och sidant som tidigare ligenhetsinnehavare litit installera. BYGGDEL BRF:s BRH:s enmanxrutrug ANSVAR ANSVAR Vdggar i ldgenhet Liigenhetsavskiljande och biirande vdgg lcke bdrande innerviigg Ytskikt p6 viigg inklusive underliggande behandling som krdvs for att anbringa ytskiktet Golv Ytskikt p6 golv inkl underliggande behandling som krdvs for att anbringa ytskiktet Innertak i ldgenhet Innertak inklusive underliggande behandling som kriivs for att anbringa ytskiktet Ddrrar Ytbehandling utsida ytterdorr Ytterdorr inklusive ytbehandling insida, lister, foder, karm, tiitningslister, l6s inkldscylinder, liskista, beslag, nycklar, handtag, beslag, ringklocka m m lnnerdorr Fiinster och ftinsterdiirr m m Karm och b6ge Yttre mdlning Glas, sprojs, kitt Beslag, spaniolett, handtag, 96ngjiirn, tdtningslister m m Inre m6lning samt milning mellan b6garna WS artiklar m m Avloppsledning med golvbrunn r r r r Insidan av liigenhetsavskiljande och bdrande vagg, t ex tapet och puts, inkl fuktisolerande skikt i vitrum T ex trid- eller kemsvetsad golvmatta, keramiska plattor. Bakomliggande f uktisolerande skikt, parkettgolv inkl undert:-^^^l^ ^^-! ilbh,diluu 5OilU T ex outs och stuckatur 0m fonsterdorr (balkongdord se siirskild rubrik Vid byte av dorr ska giillande normer for ljud och brandklassning uppfyllas F0reningen ansvarar for rensning av avloppsledning, brh svarar for rensning av golvbrunn Kldmring Tviittstdll. Blandare, vattenl6s, avstiingningsventil, bottenventil och packning. Badkar, duschkabin och duschslang. WC-stol Tvdttmaskin, torktumlare. Torksk6p. Tviittbiink Kall- och varmvattenledning inklusive armatur r Till de delar som dr synliga i liigenheten och bara forsorjer den egna ldgenheten Ventilation och vlirme Ventilationskanaler samt koksfliikt och spiskipa r Om den tjiinar fler iin den egna som utgor del av husets ventilation liigenheten Ventilationsdon Utluftsdon, springventil Vddringsfilter samt filter till koksflzikt och spiskdpa 4

5 BYGGDEL BRF:S BRH:S ANMARKNING ANSVAR ANSVAR Vattenradiator, virmeledning, ventil, termostat r Milning svarar bostadsriittshavaren fdr Elektrisk golwiirme, handdukstork r Som bostadsriittshavaren har forsett liigenheten med Kiiksutrustning Diskmaskin, diskbiink, kyl och frys, spis och mikrovigsugn EFartiklar Siikringsskip och el-ledningar i liigenhet r Till de delar som iir synliga i liigenheten och bara forsorjer den egna liigenheten Belysningsarmatur, eluttag, strombrytare och jordfelsbrytare Byte av siikring r I liigenheten och tillhorande utrymmen Fiirrid, gemensamma utrymmen m m Gemensamma utrymmen Forrdd uppl6tet med bostadsrdtt och liknande utrymmen tillhorande ldgenheten r Samma regler som for underhill av ldgenheten Garage uppl6tet med bostadsrdtt r Samma regler som for underhirll av ldgenheten Mark, uteplats m m Underhill av mark som inte dr uppliten med 0m inte annat reglerats i bostadsrdtt r nyttjanderiittsavtal med bostadsrdttshavaren Underhill av mark som iir upplsten med bostadsrdtt r Samma regler som for underhill i ldgenheten. Skall folja foreningens instruktioner om skotsel. Snoskottning och renhillning r Giiller t ex balkong, altan eller uteplats Avrinning av dagvatten fr rn takterrass Balkong och altan M6lning av balkongtak, sida och utsida av balkongfront r Ytbehandling av balkonggolv samt insidan av balkongfront r Ytbehandling och milning utfores enligt foreningens instruktioner Glas pd inglasad balkong /altan r Motsvarar vad som giiller fdr fonster niir foreningen forsett liigenheten med dessa. Ovriga fall bor regleras genom avtal mellan brh och brf Ovrigt Braskamin, eldstad, oppen spis, kakelugn Rensning av rokging for oppen spis m m som r Fdreningen svarar inte for rok' foreningen forsett liigenheten med g6ng i kakelugn Inredningssnickerier, socklar, foder och lister Kryddstiill, badrumssk6p, kliidhylla och annan fast inredning Torkstiillning i badrum Inviindig trappa i ldgenhet : Aven invdndig stege till vind Anordning f informationsoverforing r Till de delar som iir synliga i liigenheten och bara forsorjer den egna liigenheten Brandvarnare * Brf : bostadsrtittsfiireningen Brh : bostadsrrittshauaren

6 Utdragfrdn l1sbs ldnga normalstadgar (2003 d,rs) fir bostadsrrittsfirening BOSTADSRATTSHAVARENS RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 836 Bostadsrrittshaaaren skall pi egen bekostnad hilla ligenheten i gott skick. Det innebir att bostadsrittshavaren ansvarar for att sivdl underhilla som reparera ligenheten och att bekosta itgirderna. Foreningen svarar for att huset och foreningens fasta egendom i ovrigt ir vdl underhillet och hills i gott skick. Bostadsrdttshavaren bor teckna forsikring som omfattar det underhillsoch reparationsansvar som foljer av lag och dessa stadgar. Bostadsrdttshavaren skall folja de anvisningar som foreningen limnar betrdffande installationer avseende avlopp, virme, gas, el, vatten, ventilation och anordning for informationsoverforing. For vissa itgirder i ligenheten krdvs styrelsens tillstind enligt $ 41. De itgirder bostadsrittshavaren vidtar i ligenheten skall alltid utforas fackmissigt. TiIl lrigenheten hrir bland annat: n y$kikt pi rummens viggar, golv och tak j:imte den underliggande behandling som krdvs for att anbringa ytskiktet pi ett fackmissigt sitt. Bostadsrittshavaren ansvarar ocksi for fuktisolerande skikt i badrum och vatrum, u icke birande innervdggar, stuckatur, I inredning i ligenheten och owiga utrymmen tillhorande ld.genheten, exempelvis: sanitetsporslin, koksinredning, vitvaror sisom kyl/frys och wittmaskin: bostadsrd:ttshavaren svarar ocksi for el- och vattenledningar, avstdngningsventiler och i forekommande fall anslutnings- kopplingar pi vattenledning till denna inredning, tr ligenhetens ytter- och innerdorrar med tillhorande listel foder, karm, fiitningslister, lis inklusive nycklar mm; bostadsrd:ttsforeningen svarar dock for milning av ytterdorrens yttersida. Vid byte av ligenhetens ytterdorr skall den nya dorren motsvara de norrner som vid utbytet n glas i fonster och dorrar samt sprojs n! n n n tr tr pi fonster, till fbnster och fonsterdorr horande beslag, handtag, gingjirn, giller for brandklassning och ljuddimpning, titningslister m m samt milning; bostadsrittsforeningen svarar dock for milning av utifrin synliga delar av fonster/fonsterdorr, milning av radiatorer och virmeledningar, ledningar for avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar for informationsoverforing till de delar de ir synliga i ligenheten och beqjinar endast den aktuella ligenheten, armaturer for vatten (blandare, duschmunstycke m m) inklusive packnin g, avstangningsventiler och anslutningskopplingar pi vattenledning, klimringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenls.s, eldstider och braskaminer, koksflikt, kolfilterflikt, spiskipa, ventilationsdon och ventilationsflikt, med undantag for bostadsrittsforeningens underhillsansvar enligt sista stycket. Installation av anordning som piverkar husets ventilation 6

7 krdver styrelsens tillstind enligt $ 41, fi gruppcentral/sikringsskap och dirifrin utgiende synliga elledningar i ligenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer,! brandvarnare, u elektrisk golwd,rme, som bostadsrd'ttshavaren forsett ligenheten med, u handdukstork; om bostadsrittsforeningen forsett ligenheten med vattenburen handdukstork som en del av ligenhetens virmeforsorj ning ansvarar bostadsrittsforeningen for underhillet, f] egna installationer. For reparation pi grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada pi grund av utstrommande tappvatten) svarar bostadsrittshavaren endast i begrinsad omfattning i enlighet med bostadsrittslagen. Detta g:iller dven i tillzimpliga delar om det finns ohpa i ligenheten. Ingir i upplitelsen forrid, garage eller annat ligenhetskomplement har bostadsrittshavaren samma underh6:llsoch reparationsansvar for dessa utqrmmen som for ligenheten enligt ovan. Detta giller dven mark som ir uppliten med bostadsritt. Om ligenheten ir utrustad med balkong, altan eller hor till ligenheten mark/uteplats som ir uppliten med bostadsritt svarar bostadsrittshavaren for renhillning och snoskottning. For balkong/altan svarar bostadsrittshavaren for milning av insida av balkongfr ont / altanfront samt golv. Mi'lning utfors enligt bostadsrittsforeningens instruktioner. Om ligenheten dr utrustad med takterrass skall bostadsrd:ttshavaren dirutover se till att awinning for dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats ir bostadsrittshavaren skyldig att folja foreningens anvisningar gillande skotsel av marken / uteplatsen. Bostadsrittshavaren ir skyldig att till foreningen anmila fel och brister i sidan ligenhetsutrustnin g/ledningar som foreningen svarar for enligt denna stadgebestdmmelse eller enligt lug. Bostadsrrittfiireningen svarar for reparationer av ledningar for avlopp, vdrme, gas, elektricitet och vatten, om foreningen har forsett ligenheten med ledningarna och dessa {inar fler in en ligenhet. Detsamma g:iller for ventilationskanaler. Foreningen har dirutover underhillsansvaret for ledningar for avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar for informationsoverforing som foreningen forsett ligenheten med och som inte ir slmliga i ligenheten. Bostadsrittsforeningen ansvarar vidare for underhall av radiatorer och virmeledningar i ligenheten som foreningen forsett ligenheten med. Foreningen svarar ocksi for rokgingar (ej rokgingar i kakelugnar) och ventilationskanaler som foreningen forsett ligenheten med samt dven for spiskipa/koksflikt av husets ventilation. som utgor del s4r Bostadsrittshavaren fir inte utan styrelsens tillstind i ligenheten utfora itgiird som innefattar f. ingrepp i en birande konstruktion, 2. iindring av befintliga ledningar for avlopp, varme, gas eller vatten, eller 3. annan visentlig forindring av ligenheten. Styrelsen fir inte vdgra att medge tillstind till en itgzird som avses i forsta stycket om inte itgirden rir till pitaglig skada eller oligenhet for foreningen.

8 Utdrag frd,n Bostadsrrittslagens 7 kap BOSTADSRATTSHAVARENS ANSVAR FOR LAGEN HETENSKICK 25 Ar ligenheten, ndr den skall tilltradas forsta gingen efter bostadsrittsupplitelsen, inte i det skick som bostadsrittshavaren har ritt att fordra enligt 1 $, fir han av{ilpa bristen pi foreningens bekostnad, om inte styrelsen pi tillsigelse ombesorjer itgirden si snart det kan ske. Kan bristen inte avhj:ilpas utan drojsmil eller underliter styrelsen att efter tillsigelse ombesorja itgirden si snart det kan ske, fir bostadsrittshavaren efter uppsigning frintrida bostadsritten. Uppsigning fir dock ske endast om bristen ir av visentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhj:ilpt fir uppsdgning inte ske. For den tid ligenheten ir i bristf:illigt skick har bostadsrittshavaren rdtt till skilig nedsittning av dlrsavgiften. Bostadsrittshavaren har d.ven ritt till ersittning for skada, om bristen beror pi forsummelse fran foreningens sida. 4S Sedan tilltrade medgetts ir foreningen skyldig att hilla ligenheten, huset och marken i gott skick, i den md.n ansvaret inte enligt 12 $ vilar pi bostadsrittshavaren. Bestimmelserna i 2 $ tilliimpas om foreningen 6sidosdtter sin reparationsskyldighet eller om det pi nigot annat sitt uppsrar hinder eller men i nyt{anderitten genom foreningens vi"llande. 12s Bostadsrittshavaren skall pi egen bekostnad hilla ligenheten i gott skick, om inte nigot annat bestd:mts i stadgarna eller foljer av andra-femte styckena. Detta giller d:ven mark, om sadan ingir i upplatelsen. Bostadsrd:ttshavaren svarar inte for reparationer av ledningar for avlopp, vdrme, gas, elektricitet och vatten, om foreningen har forsett ligenheten med ledningarna och dessa qjinar fler in en ld:genhet. Detsamma giller ventilationskanaler. For reparationer pi grund av brandeller vattenledningsskada svarar bostadsrd,ttshavaren endast om skadan uppkommit genom 1. hans eller hennes egen vardsloshet eller forsummelse, eller 2. virdsloshet eller forsummelse av a) nigon som hor till hans eller hennes hushill eller som besoker honom eller henne som gd:st, b) nigon annan som han eller hon har inry,rnt i ligenheten, eller c) nigon som for hans eller hennes rdkning utfor arbete i ligenheten. For reparation pi grund av brandskada som uppkommit genom virrdsloshet eller forsummelse av nigon annan in bostadsrd"ttshavaren sjilv ir dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. Tredje stycket giller i tillimpliga delar om det finns ohyra i ligenheten. e = Denna trycksak iir utgiven av HSB Riksfcirbund, Box 8310, Stockholm E-post

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen.

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen. BOSTADSRÄTTSFÖRENING STADGAR 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är BRF Södergatan. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003

NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003 2012-03-28 JÄMFÖRELSE STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003 OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening......

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE

INFORMATION TILL BOENDE INFORMATION TILL BOENDE Redigerad maj 2007 2 TILL ALLA BOENDE I BRF HARRIE Denna information är framtagen till er som bor i föreningen. Tanken är att den skall kunna ge er svar på viktiga frågor som rör

Läs mer

NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grantorp i Huddinge INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grantorp

Läs mer

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för

Läs mer

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund.

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund. STADGAR 2003-368-4 1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg 2008

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg 2008 NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Sachsen

Läs mer

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg 2008

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg 2008 NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN STADGAR Sid 1 (10) FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN Föreningens firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lorensbergsgatan. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Styrelsens förslag till ändring av stadgar

Styrelsens förslag till ändring av stadgar Styrelsens förslag till ändring av stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs på ett föreningsmöte 2006-12-18 i samband med ombildning till bostadsrättsförening. Stadgarna är Bolagsverkets standardstadgar.

Läs mer

Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER

Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Typavvikelser: 3 Kapitalavgäld 36 (Umeå) Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna.

1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna. Sida 1 av 14 Stadgar Brf Takten OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna. 2 Bostadsrättsföreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620 *Ändrade genom stämmobeslut 3/2+6/5 2015 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620. Föreningen har till ändamål

Läs mer

HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA

HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA 1/14 HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Anpassningar av dessa stadgar Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan BRF Malmöhus 18 föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för

Läs mer

1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening. STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Norsen i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening. STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Norsen i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Norsen i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Norsen

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för RB-föreningar som

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR

NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Stadgar NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Innehåll OM FÖRENINGEN 3 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 3 Samverkan ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

Läs mer