VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. .

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. ."

Transkript

1 VEMSKAUNDERHALLA BOSTADSffiEN? ll FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT HSBsNORMALSTADGAR rnnruholi.ir' i! :.i-1:,1 HSB- d?irmiijligheterna bor

2 IT II FOR VAGLEDNING UNDERHALLSANSVARET o Underhillsansvaret regleras i sin helhet av besrimmelserna i 7 kap z S, 4 $ och rz $ bostadsrittslagen med de fortydliganden och awikelser som anges i underhillsparagraferna i foreningens stadgar.. Du hittar dem i slutet av broschyren. For HSB bostadsrittsforeningar som antagit zorr irs normalstadgar giiller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre. Undantag gors for bland annat ledningar for avlopp, vdrme, gas, elektricitet och vatten om foreningen har forsett ligenheten med ledningarna och dessa {inar fler in en ligenhet, ventilationssystemet samt ligenhetens ytterdorr. Till ligenheten riknas dven balkong, uteplats, forrid och dylikt om sidant ingir i upplitelsen. Bo$TAI]SRATTINI z I vrivlskaundirhalla Bostadsrittsforeningen ansvarar for att underhilla allt som inte tillhor bostadsrlttshavarens underhillsansvar. Det kan vara svirt att dra en grins mellan vad som ir bostadsrittsforeningens och bostadsrittshavarens underhillsansvar enbart med ledning av stadgetexten, dirfor har vi pi fofande sidor gjort en mer detaljerad genomging av vem som ansvarar for vad i bostadsritten. Denna vdgledning bor alltid lisas tillsammans med lagen och stadgarna. Vissa punkter i genomgingen framgir inte uttryckligen av lagen eller stadgarna utan i.r en tolkning av dessa eller av den ritspraxis som uwecklats pi omridet.

3 VADARM TTANSVAR? SKADESTAND Inneborden av underhillsansvaret ir att den ansvarige, oavsett om det ir bostadsrittshavaren eller bostadsrd.ttsforeningen, dels ska vidta de reparationer och under- Den underhi.llsansvarige ir naturligwis fri att forsoka fi ersittning for sina kostnader for underhill eller reparation av nigon som ir betalningsansvarig pi annan grund in underhillsansvaret. Vid ett faktiskt skadetillfdlle kan hillsitgiirder som beh6ls, dels svara f6r kostnaderna for itg:lrderna. Detta giller oavsett om skadan uppsdtt genom eget eller annans v.illande eller genom olyckshindelse. Bostadsrittshavaren ir alltsi skyldig att pi egen bekostnad ombeso{a underhill som exempelvis tapetsering, mi.lning, underhill av badrum samt reparera skador som uppstir si att ligenheten hills i gott skick. Vad som ir att betrakta som "gott skick" preciseras inte i lagen eller stadgarna utan fir bedomas med hd.nsyn till husets ilder med mera. Badrum ska vara funktionsdugliga och rila att an ndas pe sitt som sker i respektive ld.genhet. Bostadsrittshavaren fir naturligwis ge nigon annan i uppdrag att utfidra de itgirder som han ansvarar for. Bostadsrittshavaren bir ansvaret for att arbetet utfors pi ett fackmissigt sitt. Efter 6verenskommelse mellan bostadsrittsf6re n in gen och bostadsrittsh avare n kan foreningen uf6ra sidant arbete. F6reningen ir di j:imstilld med varje annan uppdragstagare. BRAND. OCHVATTENTEDNINGSSKADA Ett undantag frin denna ansrarsf6rdelning giller for reparationer efter brand- elle r lattenlednin gsskador som drabbat det som norrnalt ir bostadsrittshavarens ansvarsomride. Med vattenledningsgkada avsesskada till foljd av att trycksatt ledning fbr tappvatten (kallt eller varmt vatten) lickt. Bostadsrittshavaren ansvarar i dessa fall endast f6r att reparera skadan om den uppkommit genom virdsl6shet eller f6rsummelse fr6.n honom sjilv eller av nigon som h6r till hans hushill eller gdstar honom. Samma ansvar har bostadsrittshavaren for nigon som han inrymt i sin ligenhet eller som dd.r utfor arbete for hans rikning. F6r skada i ldgenheten till fo{jd av attledning f6r avlopp eller virme siledes det slutliga betalningsansvaret, till exempel pi grund av skadestindsrittsliga principer, hamna pi den som genom virdsloshet eller forsumlighet villat skadan. Det finns dven sdrskilda besrimmelser i 7 kap z $ och 4 $ bostadsrittslagen som bland annat innebir att bostadsrittsforeningen stir med det slutliga betalningsansvaret om skadan i ligenheten orsakats av att foreningen isidosatt sin reparationsskyldighet vad giller det som foreningen bir underhillsansvaret for. Den betalningsskyldige kan naturligwis krdva ersittning frin sitt forsalkringsbolag i enlighet med villkoren i forsd.kringsavtalet. Vem som ir slutligt betalningsansvarig har emellertid inget med underhillsansvarets fordelning att gora. FORENINGEN KANTAovgn UNDERHAI.ISATcAno I samband med omfattande underhill eller ombyggnad av foreningens hus som beror bostadsrd.ttshavarens ld genhet ( till exempel stamrenovering) fir bostadsrittsforeningen genom std.mmobeslut, dven mot en enskild bostadsrittshavares vilja, ita sig att utfora och bekosta sidana underhillsitgirder som norrnalt iligger bostadsrittshavaren. Underhillsitgirden i ligenheten ska ha ett naturligt samband med fioreningens owiga itgirder. Om itgirden innebir att ligenheten kommer att fordndras, till exempel att vitrumstapet i badrum ersd.tts med kakel, krdvs att bostadsrd.ttshavaren har gitt med pi forindringen eller att beslut om fordndringen fattats pi stimma med wi tredjedels majoritet och beslutet sedan godkinns av hyresndmnden. * Innehillet i denna trycksak utgir fri,n underhillsparagrafen zor r irs normalstadgar i den lydelse den har i f6r HSB bostadsrittsf6rening. lickt giller diremot den vanliga ansvarsf6rdelningen, se ovan. Nd.r det giller brandskada som bostadsrittshavaren inte sjd.lvvillat giiller ansvaret endast om bostadsrittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn han bort iaktta. V T MS K AU N D I R H A L LBAO S T A D S f t A T T TI N*? I J

4 i listan nedan giiller for egendom som bostadsrittsforeningen Bostadsrittshavaren svarar alltid for egna installationer. Fordelningen har forsett ligenheten med. Brh:s* ansvar Anmdrkningar Byggdel Viiggar i ldgenhet viigg ochbdrande Liigenhetsavskiljande lckebirandeinnerviigg paviigg behandling somkrivs underliggande Ytskikt ytskiktet f6r attanbringa oi vdgg,till exempel tapet ochbdrande Insidan av ldgenhetsavskiljande skikti vitrum. ochputs,inklfuktisolerande Golv pi golv somkrivs underliggande behandling Ytskikt ytskiktet for att anbringa plattor. golvmatta,keramiska Tillexempeltid ellerkemsvetsad inklunderliggande skik, parkettgolv Bakomliggande fukisolerande sand. Innertaki ldgenhet somkriivs behandling Innertak underliggande ytskiktet for attanbringa Tillexempelputsoch stuckatur. Diirrar Ytterdorr (balkongddrr) se sdrskildrubrik. 0m fonsterdorr lnklusive karmochfoderoi utsidan. ytbehandling samtbeslag, Insidan avytterdorr gingjirn,tdtningslister, l6sinklliscylinder, brevinkast, handtag, ringklocka medmera ldskista, nycklar, lister,foder,karmochtitningslister lnnerdorr Fiinsteroch fiinsterdiirr med mera Karmochbdge Yttremilning Glas,sprojs,kittochisolerglaskasett gingjdrn,tiitningslister medmera handtag, Beslag, spanjolett, bigarna Inrem6lning samtmilningmellan WS-artiklarmed mera Golvbrunn Klimring vattenlis,avstiingningsventil, bottenventil l, blandare, Tvdttstdl ochwc-stol Badkar, duschkabin ochduschslang ochpackning. ochtvdttbdnk Tviittmaskin, torktumlare, torkskdp armatur Kall-ochvarmvattenledning Brhsvararf<irrensningav golvbrunn. Brhsvararfdr rensning avvattenl6s, ochbaraforsorjerdenegna Tillde delarsomdr synligai liigenheten ldgenheten. i* ochbaraforsdrjerdenegna Tillde delarsomiir synligai ldgenheten av avloppsledning. ldgenheten. Brf svararfor rensning Avloppsledning Ventilationoch vdrme och ventilationskanaler Helaventilationssystemet ventilationsdon ochspringventil Utluftsdon Koksfliikt ochspiskipasomutgordelavhusetsventilation ochspisk6pa Vddringsfilter samtfiltertill koksfliikt virmeledning, ventilochtermostat Vattenradiator, golwdrme handdukstork ochelektrisk Elektrisk scsrrnsnart[tt? 4 vrn skaundrrhai-ln om de iir en dendelav husets Ventilationsdon ochventilationsfliikt ventilation. si for, Milningsvararbostadsrdttshavaren med. harforsettlzigenheten Sombostadsriittshavaren

5 Byggdel j Brf:s* Brh:s* i ansvari ansvar Anmdrkningar Kiiksutrustning Diskmaskin, diskbink,m ochfrys,spisochmikrovigsugn EFartiklar Sdkringsskip ochelledningar i hgenheten Belysn ingsarmatur, eluttag,sfrdnbq/breochjordfelsbrytare Byteavsdkring I ldgenhet ochtillhsrande utrymmen. FdrrAd,gemensarma trtrtfilnon nred mera Gemensamma utrymmen Forriduppldtetrnedbostadsretochliknande utrymmen ligenheten tillhorande Sammareglersomfor underh6ll avldgenheten. Garageupplitetmedbostadsrat Mark, utepl$ mod nsa Underhlllavmarksomhb * upplitenmedbostadsrdtt Sammareglersomfor underh6ll avliigenheten. io 0m brhharnyttjanderiittsavtal mark till vissdelav foreningens svararbrhfor ldpande sk<jtsel. Underhillavrnak somi Wditen medbostadsritt Sammareglersomf<jrunderhillav ligenhdten. Skafoljafrireningens instruktioner om sk<itsel. Snoskothing ochrer$*rhg Avrinning ar dagvafrmfrfi taktenass Giillertill exempel balkong, altanelleruteplats. Balkongoch &r M6lning avbalkongta(si& ochnbktaavbalkongfront Ytbehandling ru ba[ronggolv sant insklanavbalkongfront Glasp6inglasad bdong/altar 6vrigt Braskamin, eldsbd,oppensfrisochkdrelugn Rensning av r6kgforgfor oppenspisrnedmera Inredningssnickerier, sockh, fuderochfister Kryddstill,badrumsskip, Hed!ila ochamanfastinredning Torkstdllning ibadrwn lnvindigtappa i ligenhet Anordning for informationsoverfdring Ytbehandling ochm6lning utfdresenligtforeningens instrukioner. Motsvarar vadsomg6llerfdr fonstern6rfcireningen fdrsett genomavtalmellan ldgenheten meddessa.ovrigafallborregleras brhochbrf. Ftireningen svararintefrir nikgdngi kakelugn. Aveninvdndig stegetill vind. Tillde delarsomiir synligai ldgenheten ochbaraforsorjerdenegna liigenheten. Brandvarnare l} Brh= bostadsrittsharare O Brf = bostadsrdttsforening VIM SKAUNDIRHALIA BOSTADSRATTII\? I 5

6 Utdragfrd,n HSBs normalstadgar (zo t r d,rs)fiir bostadsrtittsfiireni,ng BOSTAD HAVARE SRATTS NS RATTI GHETER OCH SKYLDIGHETER ANSVAR S3r BosrADsnArrsHAVARENs Bostadsrittshavaren ska pi egen bekostnad hilla ligenheten i gott skick. Det innebdr attbostadsrittshavaren ansvarar for att sivdl underhilla som reparera ligenheten och att bekosta itgd"rderna. Bostadsrittshavaren bor teckna forsikring som omfattar bos tadsrittsh avarens underh ills- och re parationsansvar som foljer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrittsforeningen tecknat en motsvarande fors:ikring till formin for bostadsrittshar,aren svarar bostadsrdtshararen i forekommande fall for sjiilwisk och kostnaden for 6ldersavdrag. Bostadsrittshavaren ska folja de anvisningar som bostadsrd ttsforeningen limnar 8. milning av radiatorer och vi.rmeledningar, g. ledningar for avlopp, gzs,vatten och anordningar for informationsoverforing till de delar de ir synliga i ligenheten ligenheten, och be{inar endast den aktuella I o. armaturer for vatten (blandare, duschmunstycke med mera) packning, avstlngningsventiler och anslutningskopplingar pi vattenledning, r r. klimringen runt golvbrunnen, brunn och vattenlis, rensning av golv- r z. eldstider och braskaminer. betrdffande installation er avseende avlopp, virme, gas, el, vatten, ventilation och anordning for informationsoverforin g. For vissa itgirde r i liigenheten krdvs styrelsens tillstind enligt S gz. De itgirder bostadsrittshavaren vidtar i ligenheten ska alltid r 3. koksfl iikt, kolfi lterfl ikt, spiskipa, ventilationsdon och ventilationsflikt om de inte dr en del av husets ventilationssystem. Installation av anordning som piverkar husets ventilation krdver styrelsens tillstind, utforas fackmissigt. r4.sikringsskip, Till kigenheten hor bland annat: r5.brandvarnare, samt l. 16.elburen golwdrme och handdukstork rittshavare forsett ligenheten med. samtliga elledningar i ligenheten brytare, eluttag och fasta armaturer, ytskikt pi rummens viggar, golv och takjimte den underliggande behandling som krivs for att anbringa ytskiktet pi ett fackmissigt sitt. Bostadsrittshavaren ansvarar ocksi for fuktisolerande skikt i badrum Ingir i bostadsrittsupplitelsen och vitrum, annat ligenhetskomplement 2. icke birande innervdggar, Z. inredning i ligenheten och owiga utryrmmen tillhorande ligenheten, exempelvis: sanitetsporslin, koksinrednin g, vitvaror sisom kyl / ft'yt och t'y'ittrnaskin ; bostadsrittshavare n svarar ocksi, fior vattenlednin gae avsringningsventiler och i forekommande fall anslutningskopplingar pi rattenledning till denna inredning, 4. ligenhetens innerdorrar med tillhorande foder, karm, rdtningslister, lister, b. insida av ytterdorr samt beslag, handtag, gingjirn, titningslister, brevinkast, lis och nycklar, 6. glas i fonster och dorrar samt sprojs pi fonster och i forekommande fall isolerglaskasset, 7. till fonster och fonsterdorr horande beslag, handtag, gingj irn, tdtningslister samt milning; bostadsrittsforeningen svarar dock for milning av utifrin synliga delar av fonster/fonsterdorr, 6 v[m skaundirhai-ir nostrnsrattfn? samt som bostads- forr6.d, garage eller har bostadsrittshavaren samma underhills- och reparationsansvar for dessa utryrnmen som for ldgenheten enligt ovan. Detta giller dven mark som d.r uppliten med bostadsritt. Om ligenheten ir utrustad med balkong, altan eller hor till ld.genheten mark/uteplats som ir uppliten med bostadsritt svarar bostadsrittshavaren for renhillning och snoskottning. For balkong/altan svarar bostadsrittshavaren for milning av insida av balkongftont/ altanfront samt golv. Milning utfors enligt bostadsrittsforeningens instruktioner. Om ligenheten d,r utrustad med takterrass ska bostadsrittshavaren dirutover se till att awinning for dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats ir bostadsrittshavaren skyldig att folja bostadsrittsforeningens anvisningar gillande sk6tsel av marken/uteplatsen. Bostadsrittshavaren ir skyldig att till bostadsrittsforeningen anmd.la fel och brister i sidan ligenhetsutrustning/ledningar som bostadsrittsf6reningen svarar for enligt denna stadgebestimmelse eller enligt lag.

7 s 32 BOSTADSRATTSFORENTNGENS ANSVAR Bostadsrd.ttsforeningen svarar f6r att huset och bostadsrittsf6reningens fasta egendom, med undantag f6r bostadsrittshavarens ansvar enligt S B r, ir val underhillet och hills i gott skick. Bostadsrittsf6reningen svarar vidare f6r underhill reparationer av folande: l. ventilation, samt b. ytterdorr samt i forekommande postbox och staket. fall for brevlida, och ledningar for avlopp, virme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrittsf6reningen har forsett ligenheten med ledningarna och dessa $inar fler in en li.genhet (si kallade stamledningar), z. ledningar for avlopp, g?s, vatten och anordningar f6r informationsoverforing som bostadsrittsforeningen f6rsett ligenheten med och som finns i golv, tak, ligenhetsavskiljande- 4. rokgingar (ej rokgingar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela ventilationssystemet ventilationsdon samt dven for spiskipa/koksflikt som utgor del av husets eller birande vdgg, Z. radiatorer och virmeledningar i ligenheten som bostadsrd.ttsforenin gen forse tt ld.gen h e te n m ed, I UIGENHET s 37 TNGREPP Bostadsrittshavaren fir inte utan styrelsens tillstind ligenheten utfora itgiird som innefattar; i r. ingrepp i en birande konstruktion, z. indring av befintliga ledningar for avlopp, vdrme, gas eller vatten, eller Z. annan vdsentlig forindring av ld.genheten. Styrelsen fir bara vdgra att medge tillstand till en itgiird som avses i f6rsta stycket om itgirden ir till pitaglig skada eller old genhet for bostadsrittsforeningen. Utdrag frd,n Bostadsrtittslagens 7 kap BOSTADSRATTSHAVARENS ANSVARFORUICEITHETENS SKICK 2S 128 Ar Hgenheten, nir den ska tilltridas forsta gingen efter bostadsrittsupplitelsen, inte i det skick som bostadsrittshavaren har rd.tt att fordra enligt r $, fir han avhjdlpa bristen pi foreningens bekostnad, om inte styrelsen Bostadsrittshavaren ska pi egen bekostnad hilla ligenheten i gott skick, om inte nigot annat bestimts i stadgarna eller foljer av andra-femte styckena. Detta giller dven mark, om sidan ingir i upplitelsen. Bostadsrittshavaren svarar inte for reparationer av ledningar pi tillszigelse ombeso{er itgirden si snart det kan ske. Kan bristen inte avhjnlpas utan drojsmil eller underliter styrelsen att efter tillsi.gelse ombeso{a itgirden s6.snart det kan ske, fir bostadsr5.ttshavarenrfter uppsigning frs.ntrida bostadsri.tten. Upps:lgning fir dock ske endast om bristen ir av visentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjalpt fir uppsigning inte ske. For den tid lagenheren ar i bristfilligt skick har bostadsrittshavaren ritr till skalig nedsittning av irsavgiften. Bostadsrd"ttshavaren har dven ratt till ersittning for skada, om bristen beror pi forsummelse fr6.n f6reningens sida. 4S Sedan tilltride medgetts ir foreningen skyldig att hilla ligenheten, huset och marken i gott skick, i den min ansvaret inte enligt r z S vilar pi bostadsrittshavaren. Bestdmmelserna i z $ tilllimpas om foreningen isidosd.tter sin reparationsskyldighet eller om det pi n6.got annat sdtt uppsrir hinder eller men i nyt{anderitten genom foreningens villande. for avlopp, virme, gas, elektricitet och vatten, om foreningen har forsett ld.genheten med ledningarna och dessa $inar fler d.n en ligenhet. Detsamma gdller ventilationskanaler. For reparationer pi grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrittshavaren endast om skadan uppkommit genom r. hans eller hennes egen virdsloshet eller forsummelse, eller z. virdsloshet eller forsummelse av a) ni'gon som hor till hans eller hennes hushill eller som besoker honom eller henne som gist, b) nigon annan som han eller hon har inryrmt i ligenheten, eller c) ni,gon som for hans eller hennes rikning utfor arbete i ldgenheten. For reparation pi grund av brandskada som uppkommit genom vi.rdsloshet eller forsummelse av nigon annan d'n bostadsrittshavaren sjilv dr dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. Tredje stycket glller i tillimpliga ohyra i ld.genheten. delar om det finns v[m skaundirhalla BCSTAD$RATTIN? 7

8 (o o cf) (\t HSB - diir mdiligheterna Denna trycksak ir utgiven av HSB Riksforbund HSB Riksforbund I Box 83ro I ro420 Stockholm I = U) - N$,

Vdgledning for underhallsansvaret

Vdgledning for underhallsansvaret Vdgledning for underhallsansvaret I en bostadsrittsforening gdller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre, med undantag for ledningar for avlopp, virme, gas,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Rättigheter och Skyldigheter, vem svarar för underhåll av föreningens lägenheter? Senast ändrat 2010-02-02 1(8) BRF3:s tolkning av underhållsskyldighet enligt 33

Läs mer

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. 12 INSATS, AVGIFTER M M För varje bostadsrätt skall till föreningen betalas insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Insats, årsavgift,

Läs mer

Gränsdragningslista Brf Barisen

Gränsdragningslista Brf Barisen Gränsdragningslista Brf Barisen Fördelning i listan nedan gäller för egendom som föreningen har försett lägenhetern med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare

Läs mer

VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2011

VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2011 Normalstadgar 211 VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 211 HSB - där möjligheterna bor I VAGLEDNING FOR UNDERHALLSANSVARET ) ) I en bostadsrättsförening

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? för bostadsrättsföreningar som antagit HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2004 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 1 Firma Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Mullvaden andra 45. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

VEM SKA UNDERHÅLLA BOSTADSRÄTTEN?

VEM SKA UNDERHÅLLA BOSTADSRÄTTEN? Normalstadgar 2011 VEM SKA UNDERHÅLLA BOSTADSRÄTTEN? FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSBs NORMALSTADGAR FRÅN 2011 2030803_Underhåll_allmän_Normalstadgar_2011_maj2015.indd 1 2015-05-07 16:00 VÄGLEDNING

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Version 1.1 Sida 1 av 9. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till

Version 1.1 Sida 1 av 9. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till Version 1.1 Sida 1 av 9 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA ang. ansvar för ventilationsutrustning TID: TORSDAGEN DEN

Läs mer

STADGAR För HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm

STADGAR För HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm STADGAR För HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna 36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna Stycke 1 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB GÖTEBORGS NORMALSTADGAR 2004 MED TYPAVVIKELSE i 36 Typavvikelse 36 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tjädern (organisationsnummer 747000-0972) i Trelleborg

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tjädern (organisationsnummer 747000-0972) i Trelleborg Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tjädern (organisationsnummer 747000-0972) i Trelleborg 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Tjädern i Trelleborg. 2 Ändamål och

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare.

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Denna guide är tanken att fungera som vägledning för att veta vilket underhållsansvar

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR

NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Stadgar NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Innehåll OM FÖRENINGEN 3 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 3 Samverkan ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för RB-föreningar som

Läs mer

,ri, f: '* :f t, 9:Af. t,.j. j' G:

,ri, f: '* :f t, 9:Af. t,.j. j' G: ,ri, 9Af f t,.1 f '* t,.j j' G Vägledning för underhållsansvaret en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

OM FÖRENINGEN ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

OM FÖRENINGEN ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP Stadgar för HSB bostadsrättsförening Metern i Stockholm med org.nr. 703001-4291. Enligt beslut på Meterns stämmor 2015-09-21 och 2015-10-15 antas nya stadgar enligt nedan baserade på HSBs normalstadgar

Läs mer

Vägledning för hantering av. vattenskador

Vägledning för hantering av. vattenskador Vägledning för hantering av vattenskador 2 vägledning för hantering av vattenskador Inledning En skada på grund av vatten kan uppstå av många olika orsaker och skadorna kan se ut på olika sätt. Gemensamt

Läs mer

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? 35-43 i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 35 Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i

Läs mer

1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ribersborg 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ribersborg 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB Brf Rimsmeden i Kalmar

HSB Brf Rimsmeden i Kalmar Version 4 Registrerade av Bolagsverket 2015-12-08 621345/15 HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB Brf Rimsmeden i Kalmar Anpassningar av dessa stadgar Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Förslag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre. Organisationsnummer 769608-1053. Sida 1 av 15

Förslag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre. Organisationsnummer 769608-1053. Sida 1 av 15 Förslag Stadgar för Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre Organisationsnummer 769608-1053 Sida 1 av 15 Innehåll OM FÖRENINGEN... 4 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte... 4 2 Bostadsrättsföreningens

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER MED MERA 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Version 4 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor och FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMARECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE! 1 OM FÖRENINGEN

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM 1 2003 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 5 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby

HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby Innehållsförteckning OM FÖRENINGEN...4 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte...4 2 Bostadsrättsföreningens ändamål...4 3 Samverkan...4

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Version 4 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor och FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE!1 OM FÖRENINGEN

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108)

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm.

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ringen nr 151 i Stockholm. Slutligen antagna vid extra stämma 2005-10-29

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ringen nr 151 i Stockholm. Slutligen antagna vid extra stämma 2005-10-29 STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ringen nr 151 i Stockholm Till dessa korta stadgar tillhandahålls ett komplement med ett urval av paragrafer i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt. STADGAR För Bostadsrättsföreningen Bäckhagen i Gävle (Org.nr. 785000-3273) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bäckhagen Styrelsens säte är i Gävle kommun. 2 Föreningen

Läs mer

Drabbats av en skada? HSB Malmö

Drabbats av en skada? HSB Malmö Drabbats av en skada? HSB Malmö Rutinerna i denna trycksak gäller endast de föreningar som har tecknat en fastighetsförsäkring genom HSB Malmö Gäller från 2017-01-01 Till dig som ska anmäla en skada vem

Läs mer

Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233

Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233 Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233 Register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS

Läs mer

Akallahöjdens förslag på nya stadgar

Akallahöjdens förslag på nya stadgar 5 Rätt till medlemskap Inträde i bostadsrättsföreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och 1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, eller 2. övertar bostadsrätt

Läs mer

Nya (2003) och gamla (1998) HSB brf normalstadgar

Nya (2003) och gamla (1998) HSB brf normalstadgar Nya (2003) och gamla (1998) HSB brf normalstadgar Den nya stadgetexten finns i den högra av spalterna och nyheterna är markerade genom kursiverad text. Den tidigare lydelsen av normalstadgarna finns som

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Lundby Kyrkby BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ANGÅENDE 32 I FÖRENINGENS STADGAR Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten

Läs mer

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2.

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Eftersom det kan vara -svart att dra granser mellan foreningens och bostads- ~ ~ rattsinnehavarens underhallsansvar enbart med ledning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Facklan 7 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Facklan 7 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Facklan 7 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Facklan 7 i Stockholm. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Brf Brunnsviken Utkast till stadgar, version 2 (2004-12-12) Sida 1 (11) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...2 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket Stadgeändringar registrerade av Bolagsverket 2005-07-13 Brf Loket Stadgar för Bostadsrättsföreningen Loket FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket. Föreningen har till

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR Organisationsnummer 764500-1103. Registrerade hos Bolagsverket 2009-07-29. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föreningens namn...2 2 Ändamål och verksamhet...2 3 Föreningens säte...2 4 Inträde i föreningen...2

Läs mer

1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening. STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening. STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sveaborg Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. , Stadgar Brf Farmen i Täby INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Information till samtliga medlemmar inom Brf. Silverdals Torg

Information till samtliga medlemmar inom Brf. Silverdals Torg Att bo i bostadsrätt En bostadsrätt disponerar man med s. k. nyttjanderätt. Föreningen äger alla hus och gemensamhetslokaler. De boende äger tillsammans föreningen. Bostadsrätten är en förmögenhetstillgång

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIMMERHUGGAREN I DANDERYD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIMMERHUGGAREN I DANDERYD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIMMERHUGGAREN I DANDERYD INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning

Läs mer

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Tofta i Svedala.

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Tofta i Svedala. 1 (11) STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Tofta i Svedala. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Tofta i Svedala. Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Sicklahus. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA

ÄNDRING AV STADGAR FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA Styrelseförslag nr 1 ÄNDRING AV STADGAR FÖR HSB BRF SNÖSÄTRA BAKGRUND Föreningen antog nya stadgar för på stämmorna 2012-04-26 samt 2012-06-14. På grund av bl.a. ändringar i lag behöver nu våra stadgar

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Majgården. Föreningen

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP 1 STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING FRANSBORG OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Fransborg i Barkarby. Styrelsen har sitt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Östergård, org.nr 702002-6865. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

KALLELSE. Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE. Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen den 26 april 2012 klockan 19,00 Från klockan 18,30 finns det fika.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. STADGAR för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. Innehållsförteckning: FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...1 MEDLEMSKAP

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgarna skall i förekommande fall läsas tillsammans med bostadsrättslagen (SFS 1991:614). I de delar som inte reglerats

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Förslag på Ny skrivning. Förslag på skrivning som tas bort. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Glasbruket 1.

Förslag på Ny skrivning. Förslag på skrivning som tas bort. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Glasbruket 1. Förslag på Ny skrivning Förslag på skrivning som tas bort Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Glasbruket 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsen för Central Bostadsrättsföreningen i Stockholm kallar härmed till

Styrelsen för Central Bostadsrättsföreningen i Stockholm kallar härmed till CENTRAL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN I STOCKHOLM KALLELSE Styrelsen för Central Bostadsrättsföreningen i Stockholm kallar härmed till EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Tisdagen den 26:e januari 2016, kl 19.00 Plats:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET HOS BRF MURBRÄCKAN nr 9 Tolkning av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadrättslagen. Föreninges mark, hus och därmed också de enskilda

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vägledning för underhållsansvaret

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vägledning för underhållsansvaret 1 (7) Vem ska underhålla bostadsrätten? Vägledning för underhållsansvaret Inledning I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (nedan kallad brh) ansvarar för att underhålla

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Snickaren 15 organisationsnummer 769602-9052

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Snickaren 15 organisationsnummer 769602-9052 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Snickaren 15 organisationsnummer 769602-9052 OM FÖRENINGEN... 2 1 Namn, ändamål och säte... 2 2 Medlemskap och överlåtelse... 2 3 Medlemskapsprövning - juridisk person

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm FÖRENINGENS FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Högberget, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Vagledhing for underhallsansvaret

Vagledhing for underhallsansvaret Vagledhing for underhallsansvaret I en bostadsrattsforening galler i stora ter i genomgangen framgar inte drag att bostadsrattshavaren ansvarar for att underhalla lagenhetens inre, uttryckligen av lagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar . Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar Brf Bolinderbyn nr 1 - Stadgar 2015 Innehåll OM FÖRENINGEN... 3 1 Firma, ändamål och säte... 3 2 Definitioner... 3 3 Lägenhetstyper... 3 ÖVERLÅTELSE

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG STADGAR för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG OM FÖRENINGEN... 1 Namn, ändamål och säte... 1 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 1 Insats, årsavgift

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015 Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Dalen 10. Föreningen har

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg Udde i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5

Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 Antagna av stämma 2014-05-20 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

432758/14 STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GJUTARMÄSTAREN 1 JÄRFÄLLA OM FÖRENINGEN ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

432758/14 STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GJUTARMÄSTAREN 1 JÄRFÄLLA OM FÖRENINGEN ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att främja Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Ojutarmästaren i Järfälla Styrelsen har sitt

Läs mer

6. Tvättstugor och mattvätt På området finns 5 st tvättstugor placerade i källarplanet. Fördelning enligt följande:

6. Tvättstugor och mattvätt På området finns 5 st tvättstugor placerade i källarplanet. Fördelning enligt följande: BRF GUNNESGÄRDE ORDNINGSREGLER BRF Gunnesgärde 1. Expedition V Gunnesgärde 49. Fastighetsskötaren har expeditionstid måndag-fredag 09.30-10.00, tel 55 40 28. Övrig tid kan meddelanden lämnas på telefonsvarare,

Läs mer

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 Innehållsförteckning FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER M.M. 5 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 STYRELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Skansen 3

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Skansen 3 ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Skansen 3 Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

2015-10-17. Vem har bestämt innehållet i nya normalstadgarna? Vilka stadgar ska man välja? Förslag till beslut om stadgeändring

2015-10-17. Vem har bestämt innehållet i nya normalstadgarna? Vilka stadgar ska man välja? Förslag till beslut om stadgeändring Frågor Uppföljning av de nya stadgarna Peter Fransson Riksbyggen Niklas Pettersson Intresseföreningen södra och mellersta Skåne 2 Agenda Varför nya stadgar? Bakgrund Andrahandsuthyrning Underhållsansvar

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Hammarby strand i Stockholm. Föreningens firma och ändamål

Stadgar för bostadsrättsföreningen Hammarby strand i Stockholm. Föreningens firma och ändamål Stadgar för bostadsrättsföreningen Hammarby strand i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Hammarby Strand i Stockholm. Föreningen har till ändamål att

Läs mer