VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. .

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. ."

Transkript

1 VEMSKAUNDERHALLA BOSTADSffiEN? ll FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT HSBsNORMALSTADGAR rnnruholi.ir' i! :.i-1:,1 HSB- d?irmiijligheterna bor

2 IT II FOR VAGLEDNING UNDERHALLSANSVARET o Underhillsansvaret regleras i sin helhet av besrimmelserna i 7 kap z S, 4 $ och rz $ bostadsrittslagen med de fortydliganden och awikelser som anges i underhillsparagraferna i foreningens stadgar.. Du hittar dem i slutet av broschyren. For HSB bostadsrittsforeningar som antagit zorr irs normalstadgar giiller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre. Undantag gors for bland annat ledningar for avlopp, vdrme, gas, elektricitet och vatten om foreningen har forsett ligenheten med ledningarna och dessa {inar fler in en ligenhet, ventilationssystemet samt ligenhetens ytterdorr. Till ligenheten riknas dven balkong, uteplats, forrid och dylikt om sidant ingir i upplitelsen. Bo$TAI]SRATTINI z I vrivlskaundirhalla Bostadsrittsforeningen ansvarar for att underhilla allt som inte tillhor bostadsrlttshavarens underhillsansvar. Det kan vara svirt att dra en grins mellan vad som ir bostadsrittsforeningens och bostadsrittshavarens underhillsansvar enbart med ledning av stadgetexten, dirfor har vi pi fofande sidor gjort en mer detaljerad genomging av vem som ansvarar for vad i bostadsritten. Denna vdgledning bor alltid lisas tillsammans med lagen och stadgarna. Vissa punkter i genomgingen framgir inte uttryckligen av lagen eller stadgarna utan i.r en tolkning av dessa eller av den ritspraxis som uwecklats pi omridet.

3 VADARM TTANSVAR? SKADESTAND Inneborden av underhillsansvaret ir att den ansvarige, oavsett om det ir bostadsrittshavaren eller bostadsrd.ttsforeningen, dels ska vidta de reparationer och under- Den underhi.llsansvarige ir naturligwis fri att forsoka fi ersittning for sina kostnader for underhill eller reparation av nigon som ir betalningsansvarig pi annan grund in underhillsansvaret. Vid ett faktiskt skadetillfdlle kan hillsitgiirder som beh6ls, dels svara f6r kostnaderna for itg:lrderna. Detta giller oavsett om skadan uppsdtt genom eget eller annans v.illande eller genom olyckshindelse. Bostadsrittshavaren ir alltsi skyldig att pi egen bekostnad ombeso{a underhill som exempelvis tapetsering, mi.lning, underhill av badrum samt reparera skador som uppstir si att ligenheten hills i gott skick. Vad som ir att betrakta som "gott skick" preciseras inte i lagen eller stadgarna utan fir bedomas med hd.nsyn till husets ilder med mera. Badrum ska vara funktionsdugliga och rila att an ndas pe sitt som sker i respektive ld.genhet. Bostadsrittshavaren fir naturligwis ge nigon annan i uppdrag att utfidra de itgirder som han ansvarar for. Bostadsrittshavaren bir ansvaret for att arbetet utfors pi ett fackmissigt sitt. Efter 6verenskommelse mellan bostadsrittsf6re n in gen och bostadsrittsh avare n kan foreningen uf6ra sidant arbete. F6reningen ir di j:imstilld med varje annan uppdragstagare. BRAND. OCHVATTENTEDNINGSSKADA Ett undantag frin denna ansrarsf6rdelning giller for reparationer efter brand- elle r lattenlednin gsskador som drabbat det som norrnalt ir bostadsrittshavarens ansvarsomride. Med vattenledningsgkada avsesskada till foljd av att trycksatt ledning fbr tappvatten (kallt eller varmt vatten) lickt. Bostadsrittshavaren ansvarar i dessa fall endast f6r att reparera skadan om den uppkommit genom virdsl6shet eller f6rsummelse fr6.n honom sjilv eller av nigon som h6r till hans hushill eller gdstar honom. Samma ansvar har bostadsrittshavaren for nigon som han inrymt i sin ligenhet eller som dd.r utfor arbete for hans rikning. F6r skada i ldgenheten till fo{jd av attledning f6r avlopp eller virme siledes det slutliga betalningsansvaret, till exempel pi grund av skadestindsrittsliga principer, hamna pi den som genom virdsloshet eller forsumlighet villat skadan. Det finns dven sdrskilda besrimmelser i 7 kap z $ och 4 $ bostadsrittslagen som bland annat innebir att bostadsrittsforeningen stir med det slutliga betalningsansvaret om skadan i ligenheten orsakats av att foreningen isidosatt sin reparationsskyldighet vad giller det som foreningen bir underhillsansvaret for. Den betalningsskyldige kan naturligwis krdva ersittning frin sitt forsalkringsbolag i enlighet med villkoren i forsd.kringsavtalet. Vem som ir slutligt betalningsansvarig har emellertid inget med underhillsansvarets fordelning att gora. FORENINGEN KANTAovgn UNDERHAI.ISATcAno I samband med omfattande underhill eller ombyggnad av foreningens hus som beror bostadsrd.ttshavarens ld genhet ( till exempel stamrenovering) fir bostadsrittsforeningen genom std.mmobeslut, dven mot en enskild bostadsrittshavares vilja, ita sig att utfora och bekosta sidana underhillsitgirder som norrnalt iligger bostadsrittshavaren. Underhillsitgirden i ligenheten ska ha ett naturligt samband med fioreningens owiga itgirder. Om itgirden innebir att ligenheten kommer att fordndras, till exempel att vitrumstapet i badrum ersd.tts med kakel, krdvs att bostadsrd.ttshavaren har gitt med pi forindringen eller att beslut om fordndringen fattats pi stimma med wi tredjedels majoritet och beslutet sedan godkinns av hyresndmnden. * Innehillet i denna trycksak utgir fri,n underhillsparagrafen zor r irs normalstadgar i den lydelse den har i f6r HSB bostadsrittsf6rening. lickt giller diremot den vanliga ansvarsf6rdelningen, se ovan. Nd.r det giller brandskada som bostadsrittshavaren inte sjd.lvvillat giiller ansvaret endast om bostadsrittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn han bort iaktta. V T MS K AU N D I R H A L LBAO S T A D S f t A T T TI N*? I J

4 i listan nedan giiller for egendom som bostadsrittsforeningen Bostadsrittshavaren svarar alltid for egna installationer. Fordelningen har forsett ligenheten med. Brh:s* ansvar Anmdrkningar Byggdel Viiggar i ldgenhet viigg ochbdrande Liigenhetsavskiljande lckebirandeinnerviigg paviigg behandling somkrivs underliggande Ytskikt ytskiktet f6r attanbringa oi vdgg,till exempel tapet ochbdrande Insidan av ldgenhetsavskiljande skikti vitrum. ochputs,inklfuktisolerande Golv pi golv somkrivs underliggande behandling Ytskikt ytskiktet for att anbringa plattor. golvmatta,keramiska Tillexempeltid ellerkemsvetsad inklunderliggande skik, parkettgolv Bakomliggande fukisolerande sand. Innertaki ldgenhet somkriivs behandling Innertak underliggande ytskiktet for attanbringa Tillexempelputsoch stuckatur. Diirrar Ytterdorr (balkongddrr) se sdrskildrubrik. 0m fonsterdorr lnklusive karmochfoderoi utsidan. ytbehandling samtbeslag, Insidan avytterdorr gingjirn,tdtningslister, l6sinklliscylinder, brevinkast, handtag, ringklocka medmera ldskista, nycklar, lister,foder,karmochtitningslister lnnerdorr Fiinsteroch fiinsterdiirr med mera Karmochbdge Yttremilning Glas,sprojs,kittochisolerglaskasett gingjdrn,tiitningslister medmera handtag, Beslag, spanjolett, bigarna Inrem6lning samtmilningmellan WS-artiklarmed mera Golvbrunn Klimring vattenlis,avstiingningsventil, bottenventil l, blandare, Tvdttstdl ochwc-stol Badkar, duschkabin ochduschslang ochpackning. ochtvdttbdnk Tviittmaskin, torktumlare, torkskdp armatur Kall-ochvarmvattenledning Brhsvararf<irrensningav golvbrunn. Brhsvararfdr rensning avvattenl6s, ochbaraforsorjerdenegna Tillde delarsomdr synligai liigenheten ldgenheten. i* ochbaraforsdrjerdenegna Tillde delarsomiir synligai ldgenheten av avloppsledning. ldgenheten. Brf svararfor rensning Avloppsledning Ventilationoch vdrme och ventilationskanaler Helaventilationssystemet ventilationsdon ochspringventil Utluftsdon Koksfliikt ochspiskipasomutgordelavhusetsventilation ochspisk6pa Vddringsfilter samtfiltertill koksfliikt virmeledning, ventilochtermostat Vattenradiator, golwdrme handdukstork ochelektrisk Elektrisk scsrrnsnart[tt? 4 vrn skaundrrhai-ln om de iir en dendelav husets Ventilationsdon ochventilationsfliikt ventilation. si for, Milningsvararbostadsrdttshavaren med. harforsettlzigenheten Sombostadsriittshavaren

5 Byggdel j Brf:s* Brh:s* i ansvari ansvar Anmdrkningar Kiiksutrustning Diskmaskin, diskbink,m ochfrys,spisochmikrovigsugn EFartiklar Sdkringsskip ochelledningar i hgenheten Belysn ingsarmatur, eluttag,sfrdnbq/breochjordfelsbrytare Byteavsdkring I ldgenhet ochtillhsrande utrymmen. FdrrAd,gemensarma trtrtfilnon nred mera Gemensamma utrymmen Forriduppldtetrnedbostadsretochliknande utrymmen ligenheten tillhorande Sammareglersomfor underh6ll avldgenheten. Garageupplitetmedbostadsrat Mark, utepl$ mod nsa Underhlllavmarksomhb * upplitenmedbostadsrdtt Sammareglersomfor underh6ll avliigenheten. io 0m brhharnyttjanderiittsavtal mark till vissdelav foreningens svararbrhfor ldpande sk<jtsel. Underhillavrnak somi Wditen medbostadsritt Sammareglersomf<jrunderhillav ligenhdten. Skafoljafrireningens instruktioner om sk<itsel. Snoskothing ochrer$*rhg Avrinning ar dagvafrmfrfi taktenass Giillertill exempel balkong, altanelleruteplats. Balkongoch &r M6lning avbalkongta(si& ochnbktaavbalkongfront Ytbehandling ru ba[ronggolv sant insklanavbalkongfront Glasp6inglasad bdong/altar 6vrigt Braskamin, eldsbd,oppensfrisochkdrelugn Rensning av r6kgforgfor oppenspisrnedmera Inredningssnickerier, sockh, fuderochfister Kryddstill,badrumsskip, Hed!ila ochamanfastinredning Torkstdllning ibadrwn lnvindigtappa i ligenhet Anordning for informationsoverfdring Ytbehandling ochm6lning utfdresenligtforeningens instrukioner. Motsvarar vadsomg6llerfdr fonstern6rfcireningen fdrsett genomavtalmellan ldgenheten meddessa.ovrigafallborregleras brhochbrf. Ftireningen svararintefrir nikgdngi kakelugn. Aveninvdndig stegetill vind. Tillde delarsomiir synligai ldgenheten ochbaraforsorjerdenegna liigenheten. Brandvarnare l} Brh= bostadsrittsharare O Brf = bostadsrdttsforening VIM SKAUNDIRHALIA BOSTADSRATTII\? I 5

6 Utdragfrd,n HSBs normalstadgar (zo t r d,rs)fiir bostadsrtittsfiireni,ng BOSTAD HAVARE SRATTS NS RATTI GHETER OCH SKYLDIGHETER ANSVAR S3r BosrADsnArrsHAVARENs Bostadsrittshavaren ska pi egen bekostnad hilla ligenheten i gott skick. Det innebdr attbostadsrittshavaren ansvarar for att sivdl underhilla som reparera ligenheten och att bekosta itgd"rderna. Bostadsrittshavaren bor teckna forsikring som omfattar bos tadsrittsh avarens underh ills- och re parationsansvar som foljer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrittsforeningen tecknat en motsvarande fors:ikring till formin for bostadsrittshar,aren svarar bostadsrdtshararen i forekommande fall for sjiilwisk och kostnaden for 6ldersavdrag. Bostadsrittshavaren ska folja de anvisningar som bostadsrd ttsforeningen limnar 8. milning av radiatorer och vi.rmeledningar, g. ledningar for avlopp, gzs,vatten och anordningar for informationsoverforing till de delar de ir synliga i ligenheten ligenheten, och be{inar endast den aktuella I o. armaturer for vatten (blandare, duschmunstycke med mera) packning, avstlngningsventiler och anslutningskopplingar pi vattenledning, r r. klimringen runt golvbrunnen, brunn och vattenlis, rensning av golv- r z. eldstider och braskaminer. betrdffande installation er avseende avlopp, virme, gas, el, vatten, ventilation och anordning for informationsoverforin g. For vissa itgirde r i liigenheten krdvs styrelsens tillstind enligt S gz. De itgirder bostadsrittshavaren vidtar i ligenheten ska alltid r 3. koksfl iikt, kolfi lterfl ikt, spiskipa, ventilationsdon och ventilationsflikt om de inte dr en del av husets ventilationssystem. Installation av anordning som piverkar husets ventilation krdver styrelsens tillstind, utforas fackmissigt. r4.sikringsskip, Till kigenheten hor bland annat: r5.brandvarnare, samt l. 16.elburen golwdrme och handdukstork rittshavare forsett ligenheten med. samtliga elledningar i ligenheten brytare, eluttag och fasta armaturer, ytskikt pi rummens viggar, golv och takjimte den underliggande behandling som krivs for att anbringa ytskiktet pi ett fackmissigt sitt. Bostadsrittshavaren ansvarar ocksi for fuktisolerande skikt i badrum Ingir i bostadsrittsupplitelsen och vitrum, annat ligenhetskomplement 2. icke birande innervdggar, Z. inredning i ligenheten och owiga utryrmmen tillhorande ligenheten, exempelvis: sanitetsporslin, koksinrednin g, vitvaror sisom kyl / ft'yt och t'y'ittrnaskin ; bostadsrittshavare n svarar ocksi, fior vattenlednin gae avsringningsventiler och i forekommande fall anslutningskopplingar pi rattenledning till denna inredning, 4. ligenhetens innerdorrar med tillhorande foder, karm, rdtningslister, lister, b. insida av ytterdorr samt beslag, handtag, gingjirn, titningslister, brevinkast, lis och nycklar, 6. glas i fonster och dorrar samt sprojs pi fonster och i forekommande fall isolerglaskasset, 7. till fonster och fonsterdorr horande beslag, handtag, gingj irn, tdtningslister samt milning; bostadsrittsforeningen svarar dock for milning av utifrin synliga delar av fonster/fonsterdorr, 6 v[m skaundirhai-ir nostrnsrattfn? samt som bostads- forr6.d, garage eller har bostadsrittshavaren samma underhills- och reparationsansvar for dessa utryrnmen som for ldgenheten enligt ovan. Detta giller dven mark som d.r uppliten med bostadsritt. Om ligenheten ir utrustad med balkong, altan eller hor till ld.genheten mark/uteplats som ir uppliten med bostadsritt svarar bostadsrittshavaren for renhillning och snoskottning. For balkong/altan svarar bostadsrittshavaren for milning av insida av balkongftont/ altanfront samt golv. Milning utfors enligt bostadsrittsforeningens instruktioner. Om ligenheten d,r utrustad med takterrass ska bostadsrittshavaren dirutover se till att awinning for dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats ir bostadsrittshavaren skyldig att folja bostadsrittsforeningens anvisningar gillande sk6tsel av marken/uteplatsen. Bostadsrittshavaren ir skyldig att till bostadsrittsforeningen anmd.la fel och brister i sidan ligenhetsutrustning/ledningar som bostadsrittsf6reningen svarar for enligt denna stadgebestimmelse eller enligt lag.

7 s 32 BOSTADSRATTSFORENTNGENS ANSVAR Bostadsrd.ttsforeningen svarar f6r att huset och bostadsrittsf6reningens fasta egendom, med undantag f6r bostadsrittshavarens ansvar enligt S B r, ir val underhillet och hills i gott skick. Bostadsrittsf6reningen svarar vidare f6r underhill reparationer av folande: l. ventilation, samt b. ytterdorr samt i forekommande postbox och staket. fall for brevlida, och ledningar for avlopp, virme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrittsf6reningen har forsett ligenheten med ledningarna och dessa $inar fler in en li.genhet (si kallade stamledningar), z. ledningar for avlopp, g?s, vatten och anordningar f6r informationsoverforing som bostadsrittsforeningen f6rsett ligenheten med och som finns i golv, tak, ligenhetsavskiljande- 4. rokgingar (ej rokgingar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela ventilationssystemet ventilationsdon samt dven for spiskipa/koksflikt som utgor del av husets eller birande vdgg, Z. radiatorer och virmeledningar i ligenheten som bostadsrd.ttsforenin gen forse tt ld.gen h e te n m ed, I UIGENHET s 37 TNGREPP Bostadsrittshavaren fir inte utan styrelsens tillstind ligenheten utfora itgiird som innefattar; i r. ingrepp i en birande konstruktion, z. indring av befintliga ledningar for avlopp, vdrme, gas eller vatten, eller Z. annan vdsentlig forindring av ld.genheten. Styrelsen fir bara vdgra att medge tillstand till en itgiird som avses i f6rsta stycket om itgirden ir till pitaglig skada eller old genhet for bostadsrittsforeningen. Utdrag frd,n Bostadsrtittslagens 7 kap BOSTADSRATTSHAVARENS ANSVARFORUICEITHETENS SKICK 2S 128 Ar Hgenheten, nir den ska tilltridas forsta gingen efter bostadsrittsupplitelsen, inte i det skick som bostadsrittshavaren har rd.tt att fordra enligt r $, fir han avhjdlpa bristen pi foreningens bekostnad, om inte styrelsen Bostadsrittshavaren ska pi egen bekostnad hilla ligenheten i gott skick, om inte nigot annat bestimts i stadgarna eller foljer av andra-femte styckena. Detta giller dven mark, om sidan ingir i upplitelsen. Bostadsrittshavaren svarar inte for reparationer av ledningar pi tillszigelse ombeso{er itgirden si snart det kan ske. Kan bristen inte avhjnlpas utan drojsmil eller underliter styrelsen att efter tillsi.gelse ombeso{a itgirden s6.snart det kan ske, fir bostadsr5.ttshavarenrfter uppsigning frs.ntrida bostadsri.tten. Upps:lgning fir dock ske endast om bristen ir av visentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjalpt fir uppsigning inte ske. For den tid lagenheren ar i bristfilligt skick har bostadsrittshavaren ritr till skalig nedsittning av irsavgiften. Bostadsrd"ttshavaren har dven ratt till ersittning for skada, om bristen beror pi forsummelse fr6.n f6reningens sida. 4S Sedan tilltride medgetts ir foreningen skyldig att hilla ligenheten, huset och marken i gott skick, i den min ansvaret inte enligt r z S vilar pi bostadsrittshavaren. Bestdmmelserna i z $ tilllimpas om foreningen isidosd.tter sin reparationsskyldighet eller om det pi n6.got annat sdtt uppsrir hinder eller men i nyt{anderitten genom foreningens villande. for avlopp, virme, gas, elektricitet och vatten, om foreningen har forsett ld.genheten med ledningarna och dessa $inar fler d.n en ligenhet. Detsamma gdller ventilationskanaler. For reparationer pi grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrittshavaren endast om skadan uppkommit genom r. hans eller hennes egen virdsloshet eller forsummelse, eller z. virdsloshet eller forsummelse av a) ni'gon som hor till hans eller hennes hushill eller som besoker honom eller henne som gist, b) nigon annan som han eller hon har inryrmt i ligenheten, eller c) ni,gon som for hans eller hennes rikning utfor arbete i ldgenheten. For reparation pi grund av brandskada som uppkommit genom vi.rdsloshet eller forsummelse av nigon annan d'n bostadsrittshavaren sjilv dr dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. Tredje stycket glller i tillimpliga ohyra i ld.genheten. delar om det finns v[m skaundirhalla BCSTAD$RATTIN? 7

8 (o o cf) (\t HSB - diir mdiligheterna Denna trycksak ir utgiven av HSB Riksforbund HSB Riksforbund I Box 83ro I ro420 Stockholm I = U) - N$,

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen.

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen. BOSTADSRÄTTSFÖRENING STADGAR 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är BRF Södergatan. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR

NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Stadgar NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Innehåll OM FÖRENINGEN 3 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 3 Samverkan ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003

NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003 2012-03-28 JÄMFÖRELSE STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003 OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening......

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA

HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA 1/14 HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Anpassningar av dessa stadgar Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande

Läs mer

STADGAR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HUSLYCKAN

STADGAR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HUSLYCKAN STADGAR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HUSLYCKAN I HELSINGBORG 2011 ÅRS NORMALSTADGAR VERSION 4 HSB Bostadsrättsförening Huslyckan i Helsingborg 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om föreningen 3 1 Bostadsrättsföreningens

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Anpassningar av dessa stadgar Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser: 11 Insats,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna.

1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna. Sida 1 av 14 Stadgar Brf Takten OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna. 2 Bostadsrättsföreningens

Läs mer

Styrelsens förslag till ändring av stadgar

Styrelsens förslag till ändring av stadgar Styrelsens förslag till ändring av stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs på ett föreningsmöte 2006-12-18 i samband med ombildning till bostadsrättsförening. Stadgarna är Bolagsverkets standardstadgar.

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för RB-föreningar som

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan BRF Malmöhus 18 föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för

Läs mer

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund.

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund. STADGAR 2003-368-4 1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB

Läs mer

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för

Läs mer

NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grantorp i Huddinge INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grantorp

Läs mer

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg 2008

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg 2008 NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Sachsen

Läs mer

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg 2008

Normalstadgar HSB bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg 2008 NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN STADGAR Sid 1 (10) FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN Föreningens firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lorensbergsgatan. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr 769603-9333) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas

Läs mer

Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER

Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Typavvikelser: 3 Kapitalavgäld 36 (Umeå) Stadgar för HSB Bostadsrättsförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MYRSTACKEN I OXIE

STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MYRSTACKEN I OXIE STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING MYRSTACKEN I OXIE Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor 2014-10-14 och 2014-11-05 samt registrerats av Bolagsverket 2015-02-09. FIRMATECKNARE Anpassningar

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRÄFTAN 1620 *Ändrade genom stämmobeslut 3/2+6/5 2015 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lillevång i Trelleborg. Föreningen har till

Läs mer