VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. .

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. ."

Transkript

1 VEMSKAUNDERHALLA BOSTADSffiEN? ll FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT HSBsNORMALSTADGAR rnnruholi.ir' i! :.i-1:,1 HSB- d?irmiijligheterna bor

2 IT II FOR VAGLEDNING UNDERHALLSANSVARET o Underhillsansvaret regleras i sin helhet av besrimmelserna i 7 kap z S, 4 $ och rz $ bostadsrittslagen med de fortydliganden och awikelser som anges i underhillsparagraferna i foreningens stadgar.. Du hittar dem i slutet av broschyren. For HSB bostadsrittsforeningar som antagit zorr irs normalstadgar giiller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre. Undantag gors for bland annat ledningar for avlopp, vdrme, gas, elektricitet och vatten om foreningen har forsett ligenheten med ledningarna och dessa {inar fler in en ligenhet, ventilationssystemet samt ligenhetens ytterdorr. Till ligenheten riknas dven balkong, uteplats, forrid och dylikt om sidant ingir i upplitelsen. Bo$TAI]SRATTINI z I vrivlskaundirhalla Bostadsrittsforeningen ansvarar for att underhilla allt som inte tillhor bostadsrlttshavarens underhillsansvar. Det kan vara svirt att dra en grins mellan vad som ir bostadsrittsforeningens och bostadsrittshavarens underhillsansvar enbart med ledning av stadgetexten, dirfor har vi pi fofande sidor gjort en mer detaljerad genomging av vem som ansvarar for vad i bostadsritten. Denna vdgledning bor alltid lisas tillsammans med lagen och stadgarna. Vissa punkter i genomgingen framgir inte uttryckligen av lagen eller stadgarna utan i.r en tolkning av dessa eller av den ritspraxis som uwecklats pi omridet.

3 VADARM TTANSVAR? SKADESTAND Inneborden av underhillsansvaret ir att den ansvarige, oavsett om det ir bostadsrittshavaren eller bostadsrd.ttsforeningen, dels ska vidta de reparationer och under- Den underhi.llsansvarige ir naturligwis fri att forsoka fi ersittning for sina kostnader for underhill eller reparation av nigon som ir betalningsansvarig pi annan grund in underhillsansvaret. Vid ett faktiskt skadetillfdlle kan hillsitgiirder som beh6ls, dels svara f6r kostnaderna for itg:lrderna. Detta giller oavsett om skadan uppsdtt genom eget eller annans v.illande eller genom olyckshindelse. Bostadsrittshavaren ir alltsi skyldig att pi egen bekostnad ombeso{a underhill som exempelvis tapetsering, mi.lning, underhill av badrum samt reparera skador som uppstir si att ligenheten hills i gott skick. Vad som ir att betrakta som "gott skick" preciseras inte i lagen eller stadgarna utan fir bedomas med hd.nsyn till husets ilder med mera. Badrum ska vara funktionsdugliga och rila att an ndas pe sitt som sker i respektive ld.genhet. Bostadsrittshavaren fir naturligwis ge nigon annan i uppdrag att utfidra de itgirder som han ansvarar for. Bostadsrittshavaren bir ansvaret for att arbetet utfors pi ett fackmissigt sitt. Efter 6verenskommelse mellan bostadsrittsf6re n in gen och bostadsrittsh avare n kan foreningen uf6ra sidant arbete. F6reningen ir di j:imstilld med varje annan uppdragstagare. BRAND. OCHVATTENTEDNINGSSKADA Ett undantag frin denna ansrarsf6rdelning giller for reparationer efter brand- elle r lattenlednin gsskador som drabbat det som norrnalt ir bostadsrittshavarens ansvarsomride. Med vattenledningsgkada avsesskada till foljd av att trycksatt ledning fbr tappvatten (kallt eller varmt vatten) lickt. Bostadsrittshavaren ansvarar i dessa fall endast f6r att reparera skadan om den uppkommit genom virdsl6shet eller f6rsummelse fr6.n honom sjilv eller av nigon som h6r till hans hushill eller gdstar honom. Samma ansvar har bostadsrittshavaren for nigon som han inrymt i sin ligenhet eller som dd.r utfor arbete for hans rikning. F6r skada i ldgenheten till fo{jd av attledning f6r avlopp eller virme siledes det slutliga betalningsansvaret, till exempel pi grund av skadestindsrittsliga principer, hamna pi den som genom virdsloshet eller forsumlighet villat skadan. Det finns dven sdrskilda besrimmelser i 7 kap z $ och 4 $ bostadsrittslagen som bland annat innebir att bostadsrittsforeningen stir med det slutliga betalningsansvaret om skadan i ligenheten orsakats av att foreningen isidosatt sin reparationsskyldighet vad giller det som foreningen bir underhillsansvaret for. Den betalningsskyldige kan naturligwis krdva ersittning frin sitt forsalkringsbolag i enlighet med villkoren i forsd.kringsavtalet. Vem som ir slutligt betalningsansvarig har emellertid inget med underhillsansvarets fordelning att gora. FORENINGEN KANTAovgn UNDERHAI.ISATcAno I samband med omfattande underhill eller ombyggnad av foreningens hus som beror bostadsrd.ttshavarens ld genhet ( till exempel stamrenovering) fir bostadsrittsforeningen genom std.mmobeslut, dven mot en enskild bostadsrittshavares vilja, ita sig att utfora och bekosta sidana underhillsitgirder som norrnalt iligger bostadsrittshavaren. Underhillsitgirden i ligenheten ska ha ett naturligt samband med fioreningens owiga itgirder. Om itgirden innebir att ligenheten kommer att fordndras, till exempel att vitrumstapet i badrum ersd.tts med kakel, krdvs att bostadsrd.ttshavaren har gitt med pi forindringen eller att beslut om fordndringen fattats pi stimma med wi tredjedels majoritet och beslutet sedan godkinns av hyresndmnden. * Innehillet i denna trycksak utgir fri,n underhillsparagrafen zor r irs normalstadgar i den lydelse den har i f6r HSB bostadsrittsf6rening. lickt giller diremot den vanliga ansvarsf6rdelningen, se ovan. Nd.r det giller brandskada som bostadsrittshavaren inte sjd.lvvillat giiller ansvaret endast om bostadsrittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn han bort iaktta. V T MS K AU N D I R H A L LBAO S T A D S f t A T T TI N*? I J

4 i listan nedan giiller for egendom som bostadsrittsforeningen Bostadsrittshavaren svarar alltid for egna installationer. Fordelningen har forsett ligenheten med. Brh:s* ansvar Anmdrkningar Byggdel Viiggar i ldgenhet viigg ochbdrande Liigenhetsavskiljande lckebirandeinnerviigg paviigg behandling somkrivs underliggande Ytskikt ytskiktet f6r attanbringa oi vdgg,till exempel tapet ochbdrande Insidan av ldgenhetsavskiljande skikti vitrum. ochputs,inklfuktisolerande Golv pi golv somkrivs underliggande behandling Ytskikt ytskiktet for att anbringa plattor. golvmatta,keramiska Tillexempeltid ellerkemsvetsad inklunderliggande skik, parkettgolv Bakomliggande fukisolerande sand. Innertaki ldgenhet somkriivs behandling Innertak underliggande ytskiktet for attanbringa Tillexempelputsoch stuckatur. Diirrar Ytterdorr (balkongddrr) se sdrskildrubrik. 0m fonsterdorr lnklusive karmochfoderoi utsidan. ytbehandling samtbeslag, Insidan avytterdorr gingjirn,tdtningslister, l6sinklliscylinder, brevinkast, handtag, ringklocka medmera ldskista, nycklar, lister,foder,karmochtitningslister lnnerdorr Fiinsteroch fiinsterdiirr med mera Karmochbdge Yttremilning Glas,sprojs,kittochisolerglaskasett gingjdrn,tiitningslister medmera handtag, Beslag, spanjolett, bigarna Inrem6lning samtmilningmellan WS-artiklarmed mera Golvbrunn Klimring vattenlis,avstiingningsventil, bottenventil l, blandare, Tvdttstdl ochwc-stol Badkar, duschkabin ochduschslang ochpackning. ochtvdttbdnk Tviittmaskin, torktumlare, torkskdp armatur Kall-ochvarmvattenledning Brhsvararf<irrensningav golvbrunn. Brhsvararfdr rensning avvattenl6s, ochbaraforsorjerdenegna Tillde delarsomdr synligai liigenheten ldgenheten. i* ochbaraforsdrjerdenegna Tillde delarsomiir synligai ldgenheten av avloppsledning. ldgenheten. Brf svararfor rensning Avloppsledning Ventilationoch vdrme och ventilationskanaler Helaventilationssystemet ventilationsdon ochspringventil Utluftsdon Koksfliikt ochspiskipasomutgordelavhusetsventilation ochspisk6pa Vddringsfilter samtfiltertill koksfliikt virmeledning, ventilochtermostat Vattenradiator, golwdrme handdukstork ochelektrisk Elektrisk scsrrnsnart[tt? 4 vrn skaundrrhai-ln om de iir en dendelav husets Ventilationsdon ochventilationsfliikt ventilation. si for, Milningsvararbostadsrdttshavaren med. harforsettlzigenheten Sombostadsriittshavaren

5 Byggdel j Brf:s* Brh:s* i ansvari ansvar Anmdrkningar Kiiksutrustning Diskmaskin, diskbink,m ochfrys,spisochmikrovigsugn EFartiklar Sdkringsskip ochelledningar i hgenheten Belysn ingsarmatur, eluttag,sfrdnbq/breochjordfelsbrytare Byteavsdkring I ldgenhet ochtillhsrande utrymmen. FdrrAd,gemensarma trtrtfilnon nred mera Gemensamma utrymmen Forriduppldtetrnedbostadsretochliknande utrymmen ligenheten tillhorande Sammareglersomfor underh6ll avldgenheten. Garageupplitetmedbostadsrat Mark, utepl$ mod nsa Underhlllavmarksomhb * upplitenmedbostadsrdtt Sammareglersomfor underh6ll avliigenheten. io 0m brhharnyttjanderiittsavtal mark till vissdelav foreningens svararbrhfor ldpande sk<jtsel. Underhillavrnak somi Wditen medbostadsritt Sammareglersomf<jrunderhillav ligenhdten. Skafoljafrireningens instruktioner om sk<itsel. Snoskothing ochrer$*rhg Avrinning ar dagvafrmfrfi taktenass Giillertill exempel balkong, altanelleruteplats. Balkongoch &r M6lning avbalkongta(si& ochnbktaavbalkongfront Ytbehandling ru ba[ronggolv sant insklanavbalkongfront Glasp6inglasad bdong/altar 6vrigt Braskamin, eldsbd,oppensfrisochkdrelugn Rensning av r6kgforgfor oppenspisrnedmera Inredningssnickerier, sockh, fuderochfister Kryddstill,badrumsskip, Hed!ila ochamanfastinredning Torkstdllning ibadrwn lnvindigtappa i ligenhet Anordning for informationsoverfdring Ytbehandling ochm6lning utfdresenligtforeningens instrukioner. Motsvarar vadsomg6llerfdr fonstern6rfcireningen fdrsett genomavtalmellan ldgenheten meddessa.ovrigafallborregleras brhochbrf. Ftireningen svararintefrir nikgdngi kakelugn. Aveninvdndig stegetill vind. Tillde delarsomiir synligai ldgenheten ochbaraforsorjerdenegna liigenheten. Brandvarnare l} Brh= bostadsrittsharare O Brf = bostadsrdttsforening VIM SKAUNDIRHALIA BOSTADSRATTII\? I 5

6 Utdragfrd,n HSBs normalstadgar (zo t r d,rs)fiir bostadsrtittsfiireni,ng BOSTAD HAVARE SRATTS NS RATTI GHETER OCH SKYLDIGHETER ANSVAR S3r BosrADsnArrsHAVARENs Bostadsrittshavaren ska pi egen bekostnad hilla ligenheten i gott skick. Det innebdr attbostadsrittshavaren ansvarar for att sivdl underhilla som reparera ligenheten och att bekosta itgd"rderna. Bostadsrittshavaren bor teckna forsikring som omfattar bos tadsrittsh avarens underh ills- och re parationsansvar som foljer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrittsforeningen tecknat en motsvarande fors:ikring till formin for bostadsrittshar,aren svarar bostadsrdtshararen i forekommande fall for sjiilwisk och kostnaden for 6ldersavdrag. Bostadsrittshavaren ska folja de anvisningar som bostadsrd ttsforeningen limnar 8. milning av radiatorer och vi.rmeledningar, g. ledningar for avlopp, gzs,vatten och anordningar for informationsoverforing till de delar de ir synliga i ligenheten ligenheten, och be{inar endast den aktuella I o. armaturer for vatten (blandare, duschmunstycke med mera) packning, avstlngningsventiler och anslutningskopplingar pi vattenledning, r r. klimringen runt golvbrunnen, brunn och vattenlis, rensning av golv- r z. eldstider och braskaminer. betrdffande installation er avseende avlopp, virme, gas, el, vatten, ventilation och anordning for informationsoverforin g. For vissa itgirde r i liigenheten krdvs styrelsens tillstind enligt S gz. De itgirder bostadsrittshavaren vidtar i ligenheten ska alltid r 3. koksfl iikt, kolfi lterfl ikt, spiskipa, ventilationsdon och ventilationsflikt om de inte dr en del av husets ventilationssystem. Installation av anordning som piverkar husets ventilation krdver styrelsens tillstind, utforas fackmissigt. r4.sikringsskip, Till kigenheten hor bland annat: r5.brandvarnare, samt l. 16.elburen golwdrme och handdukstork rittshavare forsett ligenheten med. samtliga elledningar i ligenheten brytare, eluttag och fasta armaturer, ytskikt pi rummens viggar, golv och takjimte den underliggande behandling som krivs for att anbringa ytskiktet pi ett fackmissigt sitt. Bostadsrittshavaren ansvarar ocksi for fuktisolerande skikt i badrum Ingir i bostadsrittsupplitelsen och vitrum, annat ligenhetskomplement 2. icke birande innervdggar, Z. inredning i ligenheten och owiga utryrmmen tillhorande ligenheten, exempelvis: sanitetsporslin, koksinrednin g, vitvaror sisom kyl / ft'yt och t'y'ittrnaskin ; bostadsrittshavare n svarar ocksi, fior vattenlednin gae avsringningsventiler och i forekommande fall anslutningskopplingar pi rattenledning till denna inredning, 4. ligenhetens innerdorrar med tillhorande foder, karm, rdtningslister, lister, b. insida av ytterdorr samt beslag, handtag, gingjirn, titningslister, brevinkast, lis och nycklar, 6. glas i fonster och dorrar samt sprojs pi fonster och i forekommande fall isolerglaskasset, 7. till fonster och fonsterdorr horande beslag, handtag, gingj irn, tdtningslister samt milning; bostadsrittsforeningen svarar dock for milning av utifrin synliga delar av fonster/fonsterdorr, 6 v[m skaundirhai-ir nostrnsrattfn? samt som bostads- forr6.d, garage eller har bostadsrittshavaren samma underhills- och reparationsansvar for dessa utryrnmen som for ldgenheten enligt ovan. Detta giller dven mark som d.r uppliten med bostadsritt. Om ligenheten ir utrustad med balkong, altan eller hor till ld.genheten mark/uteplats som ir uppliten med bostadsritt svarar bostadsrittshavaren for renhillning och snoskottning. For balkong/altan svarar bostadsrittshavaren for milning av insida av balkongftont/ altanfront samt golv. Milning utfors enligt bostadsrittsforeningens instruktioner. Om ligenheten d,r utrustad med takterrass ska bostadsrittshavaren dirutover se till att awinning for dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats ir bostadsrittshavaren skyldig att folja bostadsrittsforeningens anvisningar gillande sk6tsel av marken/uteplatsen. Bostadsrittshavaren ir skyldig att till bostadsrittsforeningen anmd.la fel och brister i sidan ligenhetsutrustning/ledningar som bostadsrittsf6reningen svarar for enligt denna stadgebestimmelse eller enligt lag.

7 s 32 BOSTADSRATTSFORENTNGENS ANSVAR Bostadsrd.ttsforeningen svarar f6r att huset och bostadsrittsf6reningens fasta egendom, med undantag f6r bostadsrittshavarens ansvar enligt S B r, ir val underhillet och hills i gott skick. Bostadsrittsf6reningen svarar vidare f6r underhill reparationer av folande: l. ventilation, samt b. ytterdorr samt i forekommande postbox och staket. fall for brevlida, och ledningar for avlopp, virme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrittsf6reningen har forsett ligenheten med ledningarna och dessa $inar fler in en li.genhet (si kallade stamledningar), z. ledningar for avlopp, g?s, vatten och anordningar f6r informationsoverforing som bostadsrittsforeningen f6rsett ligenheten med och som finns i golv, tak, ligenhetsavskiljande- 4. rokgingar (ej rokgingar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela ventilationssystemet ventilationsdon samt dven for spiskipa/koksflikt som utgor del av husets eller birande vdgg, Z. radiatorer och virmeledningar i ligenheten som bostadsrd.ttsforenin gen forse tt ld.gen h e te n m ed, I UIGENHET s 37 TNGREPP Bostadsrittshavaren fir inte utan styrelsens tillstind ligenheten utfora itgiird som innefattar; i r. ingrepp i en birande konstruktion, z. indring av befintliga ledningar for avlopp, vdrme, gas eller vatten, eller Z. annan vdsentlig forindring av ld.genheten. Styrelsen fir bara vdgra att medge tillstand till en itgiird som avses i f6rsta stycket om itgirden ir till pitaglig skada eller old genhet for bostadsrittsforeningen. Utdrag frd,n Bostadsrtittslagens 7 kap BOSTADSRATTSHAVARENS ANSVARFORUICEITHETENS SKICK 2S 128 Ar Hgenheten, nir den ska tilltridas forsta gingen efter bostadsrittsupplitelsen, inte i det skick som bostadsrittshavaren har rd.tt att fordra enligt r $, fir han avhjdlpa bristen pi foreningens bekostnad, om inte styrelsen Bostadsrittshavaren ska pi egen bekostnad hilla ligenheten i gott skick, om inte nigot annat bestimts i stadgarna eller foljer av andra-femte styckena. Detta giller dven mark, om sidan ingir i upplitelsen. Bostadsrittshavaren svarar inte for reparationer av ledningar pi tillszigelse ombeso{er itgirden si snart det kan ske. Kan bristen inte avhjnlpas utan drojsmil eller underliter styrelsen att efter tillsi.gelse ombeso{a itgirden s6.snart det kan ske, fir bostadsr5.ttshavarenrfter uppsigning frs.ntrida bostadsri.tten. Upps:lgning fir dock ske endast om bristen ir av visentlig betydelse. Sedan bristen blivit avhjalpt fir uppsigning inte ske. For den tid lagenheren ar i bristfilligt skick har bostadsrittshavaren ritr till skalig nedsittning av irsavgiften. Bostadsrd"ttshavaren har dven ratt till ersittning for skada, om bristen beror pi forsummelse fr6.n f6reningens sida. 4S Sedan tilltride medgetts ir foreningen skyldig att hilla ligenheten, huset och marken i gott skick, i den min ansvaret inte enligt r z S vilar pi bostadsrittshavaren. Bestdmmelserna i z $ tilllimpas om foreningen isidosd.tter sin reparationsskyldighet eller om det pi n6.got annat sdtt uppsrir hinder eller men i nyt{anderitten genom foreningens villande. for avlopp, virme, gas, elektricitet och vatten, om foreningen har forsett ld.genheten med ledningarna och dessa $inar fler d.n en ligenhet. Detsamma gdller ventilationskanaler. For reparationer pi grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrittshavaren endast om skadan uppkommit genom r. hans eller hennes egen virdsloshet eller forsummelse, eller z. virdsloshet eller forsummelse av a) ni'gon som hor till hans eller hennes hushill eller som besoker honom eller henne som gist, b) nigon annan som han eller hon har inryrmt i ligenheten, eller c) ni,gon som for hans eller hennes rikning utfor arbete i ldgenheten. For reparation pi grund av brandskada som uppkommit genom vi.rdsloshet eller forsummelse av nigon annan d'n bostadsrittshavaren sjilv dr dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. Tredje stycket glller i tillimpliga ohyra i ld.genheten. delar om det finns v[m skaundirhalla BCSTAD$RATTIN? 7

8 (o o cf) (\t HSB - diir mdiligheterna Denna trycksak ir utgiven av HSB Riksforbund HSB Riksforbund I Box 83ro I ro420 Stockholm I = U) - N$,

Vdgledning for underhallsansvaret

Vdgledning for underhallsansvaret Vdgledning for underhallsansvaret I en bostadsrittsforening gdller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre, med undantag for ledningar for avlopp, virme, gas,

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? för bostadsrättsföreningar som antagit HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2004 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna

36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna 36 redovisas här uppdelad, så att det bättre går att följa förändringarna Stycke 1 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

,ri, f: '* :f t, 9:Af. t,.j. j' G:

,ri, f: '* :f t, 9:Af. t,.j. j' G: ,ri, 9Af f t,.1 f '* t,.j j' G Vägledning för underhållsansvaret en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Vägledning för hantering av. vattenskador

Vägledning för hantering av. vattenskador Vägledning för hantering av vattenskador 2 vägledning för hantering av vattenskador Inledning En skada på grund av vatten kan uppstå av många olika orsaker och skadorna kan se ut på olika sätt. Gemensamt

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Föreningens gränsdragningsregler

Föreningens gränsdragningsregler Gränsdragningsregler - Brf Silverdals Torg 3 april 2014 1 (8) Föreningens gränsdragningsregler Denna ansvarsfördelning är styrelsens tolkning av föreningens stadgar, framförallt 27 och 32, samt Bostadsrättslagen

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

5. Andreas Eklund (lgh 1) och Uma Sherman (lgh 32) valdes till justeringsmän.

5. Andreas Eklund (lgh 1) och Uma Sherman (lgh 32) valdes till justeringsmän. Brf. Studio 57 2011-09-29 Org nr 769616-7951 Protokoll från extrastämma 1, 2011 Tid: 2011-09-29 kl 1900 Plats: Kvarnpirens Café, Eriksberg 1. Ordförandens öppnande av stämman. Christina Keulemans (lgh

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Sländan 11. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningen upplåta bostadslägenheter

Läs mer

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T

vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T vem SyARAR FoR uuoennallet AE.O7 HOS OSS I RIKSBYGGENS BRF ooreeorgshus NR 2T S30 BOSTADSRATTSHAVARENSRATTIGIIETEROCIISKYLDIGIIETER Bostadsdttshavaren skau pe egen bekostnad h6tla legenh ten med tillhdriga

Läs mer

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Allmogen i Järfälla.

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Allmogen i Järfälla. K2003-369-4 KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Allmogen i Järfälla. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

bostadsratten? - ron BosrADSRArrsr0nruNGAR som ANTAGTT HSB RrKSF0neuNo N0RMALSTADGAR 2003

bostadsratten? - ron BosrADSRArrsr0nruNGAR som ANTAGTT HSB RrKSF0neuNo N0RMALSTADGAR 2003 Vem sk underhill bstdsrtten? - rn BsrADSRArrsr0nruNGAR sm ANTAGTT HSB RrKSF0neuN N0RMALSTADGAR 2003 \+-t \rr,/ ' *;t dx. i) tm 'ilrr- (i,l Vgledning fr underhillsnsvret en bstdsrittsfrening gziller i str

Läs mer

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen.

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen. BOSTADSRÄTTSFÖRENING STADGAR 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är BRF Södergatan. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Riksbyggen Varbergshus nr. 5 INFORMATION

Riksbyggen Varbergshus nr. 5 INFORMATION Riksbyggen Varbergshus nr. 5 INFORMATION Felanmälan / Trygghetsjour / Fastighetsjour / Hyres- och Ekonomi-frågor kontakta Riksbyggen tel 0771-860 860 eller www.riksbyggen.se Detta gäller även allvarliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Malta Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt brk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma i HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund

Kallelse till extra föreningsstämma i HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund Kallelse till extra föreningsstämma i HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund Medlemmarna kallas härmed till extra föreningsstämma Torsdagen den 11:e juni 2015 kl 19.00 i Kyrklängan, Sankt Hans Kyrka,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för året 2013-09-01 2014-08-31 samt kallelse till årsstämma 2015 för bostadsrättsföreningen Metern

ÅRSREDOVISNING för året 2013-09-01 2014-08-31 samt kallelse till årsstämma 2015 för bostadsrättsföreningen Metern ÅRSREDOVISNING för året 2013-09-01 2014-08-31 samt kallelse till årsstämma 2015 för bostadsrättsföreningen Metern Stadgar för HSB bostadsrättsförening Metern i Stockholm med org.nr. 702001-4291. Enligt

Läs mer

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Bågen nr 223 i Stockholm medlem i HSB Stockholm Antagna den 25-09-2007

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Bågen nr 223 i Stockholm medlem i HSB Stockholm Antagna den 25-09-2007 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Bågen nr 223 i Stockholm medlem i HSB Stockholm Antagna den 25-09-2007 Till dessa stadgar tillhandahålls ett komplement med ett urval av paragrafer ur bostadsrättslagen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Victoria Park i Limhamn Paviljongen. Registrerade av Bolagsverket 2010-06-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Victoria Park

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2015 Ö 3206-13 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Trudhem, 716401-3349 Ombud: Advokat BKR och advokat CM MOTPARTER 1. KI 2. AL SAKEN

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro

STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro STADGAR Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Officeren i Örebro. Styrelse har sitt säte i Örebro (Örebros kommun). Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDEN 28 I GÖTEBORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lunden 28 i Göteborg. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar RB Brf Solhöjden

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar RB Brf Solhöjden 10061 1.0 Stockholm 2014-10-01 Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar RB Brf Solhöjden Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE

INFORMATION TILL BOENDE INFORMATION TILL BOENDE Redigerad maj 2007 2 TILL ALLA BOENDE I BRF HARRIE Denna information är framtagen till er som bor i föreningen. Tanken är att den skall kunna ge er svar på viktiga frågor som rör

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 1(9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRASSEN 14 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Krassen 14. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening!

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas du skall trivas i din lägenhet

Läs mer

s 28 A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och

s 28 A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och I rl 't I h:re - Jrtttre undertrall for b o stadsrdttsfor enin gar. TCIKD$INVG AV B OSTADSGARAN$TIS NfrONTSTEFRST'A]DGATT och A JD ]S F,O PTV A tt DII I TV G S IV O FR.XVIAt STAD G/\EI s 28 l(7) Rekornmendation

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11 1 (7) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 11. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Styrelsens förslag till ändring av stadgar

Styrelsens förslag till ändring av stadgar Styrelsens förslag till ändring av stadgar Föreningens nuvarande stadgar antogs på ett föreningsmöte 2006-12-18 i samband med ombildning till bostadsrättsförening. Stadgarna är Bolagsverkets standardstadgar.

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003

NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003 2012-03-28 JÄMFÖRELSE STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003 OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening......

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med nuvarande stadgar i Lekatten

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med nuvarande stadgar i Lekatten Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med nuvarande stadgar i Lekatten Jämförelsen nedan avser skillnader mellan nuvarande stadgar i Lekatten (Riksbyggens normalstadgar 2004, antagna av Lekatten

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄKTAREN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Väktaren Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för RB-föreningar som

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SPINNSIDAN 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnsidan 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16. 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER 16, STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sleipner 16. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER. Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation.

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER. Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. TRIVSELREGLER Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu

Läs mer

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6

Malmö den 28 september 2004 Sidan 1 av 6 Sidan 1 av 6 foto: Oliver Vuljanic foto: bengt jönsson Sidan 2 av 6 Innehåll Firma, ändamål och säte............................. sid 3 1 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt.............. sid 3 2-3

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan BRF Malmöhus 18 föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för

Läs mer

Stadgar HSB Växtriket 2011

Stadgar HSB Växtriket 2011 Stadgar HSB Växtriket 2011 Organisationsnummer 716401-3703 Registrerades av Bolagsverket 2011-09-05 Originalhandling förvaras i föreningens protokollssamling. Innehållsförteckning Föreningens firma och

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BRF Banvaktens trivsel- och policydokument. Ägande. Vad händer om policyn inte följs. Underhåll. Allmän säkerhet. Förtydligande av stadgar

BRF Banvaktens trivsel- och policydokument. Ägande. Vad händer om policyn inte följs. Underhåll. Allmän säkerhet. Förtydligande av stadgar BRF Banvaktens trivsel- och policydokument Ägande Fastigheterna är vår gemensamma egendom. Styrelsen förvaltar fastigheterna. Formellt sett är det ordföranden som representerar fastighetsägaren. Det åligger

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nacka-Hus nr 2 i Ekängen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Boendeinformation! för!medlemmar!i!!! Brf!Frösundet!2!

Boendeinformation! för!medlemmar!i!!! Brf!Frösundet!2! Boendeinformation förmedlemmari BrfFrösundet2 Attboibostadsrätt Somägareavenbostadsrättienbostadsrättsföreningärdumedlemienekonomisk förening.attboibostadsrättinnebärattdutillsammansmedövrigamedlemmaräger

Läs mer

Stadgar - BRF Planeten 234

Stadgar - BRF Planeten 234 Stadgar - BRF Planeten 234 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Planeten 234. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24...

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24... STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Vale 24... INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR... 3 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN... 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE... 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 INSATS OCH AVGIFTER

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA 1 (10 ) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FOLKUNGARNA Org. Nr 714800-0370 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Folkungarna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN STADGAR Sid 1 (10) FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN Föreningens firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lorensbergsgatan. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på extra stämma den 15 februari 2012 och

Läs mer

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884.

STADGAR. för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, 716439-6884. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drivbänken i Malmö, org. nr 716439-6884. Föreningen har till ändamål

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Björklången i Stockholm

HSB:s Bostadsrättsförening Björklången i Stockholm BRF Björklången stadgar, sida 1 av 16 Stadgar för HSB:s Bostadsrättsförening Björklången i Stockholm Innehåll BRF Björklången stadgar, sida 2 av 16 OM FÖRENINGEN... 4 1 Bostadsrättsföreningens firma och

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND. Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND. Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Org.nr. 769605-8788 2014-12-03 Sida 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRAHELUND Organisationsnummer 769605-8788 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brahelund. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Saimagatan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄKTERGALEN NR 8 Organisationsnummer: 716444-6358 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Näktergalen nr 8. Föreningen har till ändamål

Läs mer

**************************************************************** STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3, STOCKHOLM Org nr 71 64 20-4997

**************************************************************** STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3, STOCKHOLM Org nr 71 64 20-4997 1(10) **************************************************************** STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KNOPPEN 3, STOCKHOLM Org nr 71 64 20-4997 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer