KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag , kl Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson (C) Eva Eriksson (C) Haris Sibonjic (C) Gunilla Wall (S) Maria Olsson (S) Bo Svedberg (S) Lars Carlborg (M) Stefan Sunden (M) Nils Erik Claesson (KD) Tommy Sjöström (C) Åke Faust (C) Anders Thorén (FP) Anders Jansson (S) Anna Ling (S) Majo Besic (S) Ärenden direkt till nämnd: Extra ärenden Redovisning av delegationsbeslut Meddelanden/delgivningar Räddningstjänst i siffror Förändringar, Värnamo jämfört med riket i förhållande till föregående år. 4. Räddningstjänsten - Information gällande föreläggande på fastigheten Branten Information anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2), Trafikverket, Box 810, Borlänge. Dnr Information gällande täktverksamhet på fastigheten Fylleryd 1:8 i Värnamo kommun. 7. Information om samråd för Ryds Torv AB:s planerade täktverksamhet på Store mosse i Värnamo kommun. Kärräng 2:2, Slättö 4:2, Torskinge 2:4 Gösbo 1:7 m.fl. Ryds Torv AB, Älgarem 10, Anderstorp. Dnr Information - Rivning av Knekten före detta Mejeriet. Dnr D. 9. Tjänstemannayttrande över förlängning av nätkoncession inom Värnamo kommun. Dnr Tjänstemannayttrande över förlängning av linjekoncession för 130kV kraftledning mellan Gislaved och Värnamo. Dnr Information angående anmälningar om olovligt byggande av bryggor

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (3) 12. Information gällande bygglovlov för till- och påbyggnad av del av sjukhus, nybyggnad av carport, samt rivning, Läkaren 1, Landstingsfastigheter i Jönköpings län, Box 704, Jönköping. Dnr Tidigare behandlat särenden: 13. Anmälan gällande byggande av brygga, Herrestad 1:235. Dnr Tidigare behandlat och Ansökan om strandskyddsdispens, Drömminge 4:19. Dnr Tidigare behandlat , Nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd, Blåmossan 5. Dnr A. Tidigare behandlat Förvärv av fastigheten Draken 1. Dnr D-modell/ortofoto/höjdmodell. Dnr LONA-projekt angående Storån, Forshedabygdens Näringslivsförening, beslut om deltagande. Dnr Anläggande av övergångsställen på Bangårdsgatan. Dnr Tidigare behandlat Medborgarförslag: Belysning av vattentornet. Dnr Tidigare behandlat Medborgarförslag: Vertikalt växthus på Bredasten. Dnr Beredningsärenden: 22. Detaljplan för Väktaren 24, beslut om uppdrag. Dnr Motion angående Vattenstråken en tillgång, remissvar. Dnr Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, Bredaryd 10:7 Chm Livs i Bredaryd AB, Box 87, Bredaryd. Dnr Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, Skräddaren 6 Fb Skräddaren AB, Box 35, Strömstad. Dnr Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, Tånnö 1:3. Dnr

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (3) 27. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, Slätten 2:2. Dnr Nybyggnad av skärmtak, carport och förråd samt rivning, Krycklefors 2, Tekniska kontoret, Stadshuset, 33183, Värnamo. Dnr C 29. Tillbyggnad av enbostadshus, tillbyggnad av uthus, nybyggnad av carport/förråd samt nybyggnad av skärmtak, Hånger 2:63. Dnr B Nybyggnad av fritidshus, Lilla Rona 1:12. Dnr A Detaljplan för fastigheten Repslagaren 6 med flera, inför beslut om samråd. Dnr Tidigare behandlat Detaljplan för Refugen 1, inför beslut om granskning. Dnr Tidigare behandlat Detaljplan för Doktorn 14 med flera i Värnamo stad, inför beslut om granskning. Dnr Hastighetsplan för Värnamo kommun, information och diskussion angående hearing. Dnr Tidigare behandlat Parkeringsförbud på Thure Sällbergsgatan. Dnr Hållbarhetsstrateg kommunekolog Extra ärende anmält av räddningstjänsten: Information angående myndighetsutövning, överklagat ärende sänt till länsstyrelsen. 38. Extra ärende anmält av Haris Sibonjic (C): Parkering utmed Kyrkogatan i Värnamo Extra ärende anmält av Margareta Fransson (M): Problem med fåglar 418 Gottlieb Granberg Ordförande Christin Granberg Sekreterare

4 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset Värnamo, , kl ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) , , 416 Lena Freij (KD) Göran Andersson (C) Eva Eriksson (C) , , , 416 Haris Sibonjic (C) Anders Jansson (S) ersättare för Gunilla Wall (S) Majo Besic (S) ersättare för Maria Olsson (S) Bo Svedberg (S) Förvaltningssekreterare Christin Granberg Förvaltningschef Anders Nyberg , 416 Stf räddningschef Pär Liljekvist , 416 Miljö- och stadsbyggnadschef Lars Rosborg Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson , , 415 Bygglovsarkitekt Jonny Engström 390, , Bygglovsingenjör Josefina Magnusson 391, 394, Mätningschef Håkan Sellgren 396 GIS-ingenjör Danfilip Lundberg 396 Planchef Birgit Johansson , 398, 402, Planarkitekt Frida Fälth 410 Planarkitekt Behnam Sharo 401, Miljöinspektör Lars-Ingvar Björk 387 Kommunantikvarie Peter Andersson 397 Landsbygdsutvecklare/EU-samordnare Anna Theorell 397 Mark- och exploateringschef Lars Magnusson 395 Utses att justera: Bo Svedberg (S) Justeringens plats och tid: Miljö- och stadsbyggnadskontoret , kl Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: : Nämnd: Christin Granberg Gottlieb Granberg Bo Svedberg ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden : Paragrafer: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Miljö- och stadsbyggnadskontoret Christin Granberg

5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 379 Redovisning av extra ärenden att anmält extra ärende ska tas upp till behandling vid dagens sammanträde. 1. Ärende anmält av räddningstjänsten: Information angående myndighetsutövning, överklagat ärende sänt till länsstyrelsen 2. Ärende anmält av Haris Sibonjic (C): Parkering utmed Kyrkogatan i Värnamo. 3. Ärende anmält av Margaretha Fransson (M): Problem med fåglar i bostadsområden och vid badplatser.

6 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 380 Redovisning av delegationsbeslut att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Följande delegationsbeslut redovisas: Ordförandes delegationsbeslut 9-10 Exploateringschefens/utredningsingenjörens delegationsbeslut avseende: Exploateringsverksamhet Tilldelning/försäljning av tomt Miljöinspektörernas delegationsbeslut avseende: Avloppsärenden Renhållningsärenden - diverse Livsmedelsärenden Bidrag för åtgärder mot surt grundvatten 9-10 Värmepumpanläggningar Miljöärende Hälsoskyddsärende 8-9 Brandfarlig vara, cistern Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem Bygglovsarkitektens/ingenjörens delegationsbeslut Byggnadsinspektörens delegationsbeslut avseende: Startbesked Tekniskt samråd Slutsamråd Slutbesked Slutbevis om kontrollplan 1 Byggbekräftelse 1 om kvalitetsansvarig 1-2 Trafikingenjörens delegationsbeslut 20-23, Handläggarens delegationsbeslut avseende: Bostadsanpassning , 132B/13, 124B, 125B Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 65-74

7 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 381 Meddelanden Kf Ks Kf 214 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo Kf 219 Avtal gällande försäljning av Städet 18 och 19 med mera i Värnamo Kf 220 Sammanträdesdagar 2015 Ks 398 Fastställande av gemensam värdegrund Ks 446 Taxor information Ks 467 Europabanan, redovisning av uppdrag Lantmäterimyndigheten Avstyckning från Västhorja 12:5 Avstyckning från Grönlid 2:1 Avstyckning från Kolvarp 6:1 Fastighetsreglering berörande Hånger 3:9 och Klon 1:1 Avstyckning från Nederled 6:7 Anläggningsförrättning avseende omprövning av Herrestad ga:6 Fastighetsbestämning berörande Fänestad 1:5 och 2:46 samt fastighetsreglering berörande Fänestad 1:14, 1:38 och 2:46 Fastighetsreglering berörande Hjälmsänga 1:40. 1:42 och 1:8 Fastighetsreglering, avstyckning och anläggningsåtgärder berörande Ed 1:48, 1:49, 1:50, 1:127 och styckningslotten Klyvning av Herrestad 1:178

8 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 382 Räddningstjänst i siffror Förändringar, Värnamo jämfört med riket i förhållande till föregående år att godkänna informationen. Ställföreträdande räddningschef Pär Liljekvist informerar nämnden om statistik gällande räddningstjänstens verksamhet rörande räddningsinsatser, trafikolyckor samt bränder. Totalt antal räddningsinsatser (utom felaktiga automatlarm) i landet är svagt uppåtgående på tio år, det samma gäller Värnamo. Antalet andra uppdrag har ökat mycket i landet, främst beroende på sjukvårdslarm, statistiken visar det samma för Värnamos del. Då det gäller antalet trafikolyckor i riket ser man en minskning mot I Värnamo däremot ökar antalet jämfört med 2012, trenden är ökande och på 10 år är ökningen kraftig. Antalet bränder i byggnad är något färre i riket än 2012 och färre än snittet på tio år. I Värnamo är antalet färre än 2012 och färre än snittet på tio år. Anlagda bränder är ett storstadsproblem, Värnamo hade 2013 inte några anlagda bränder.

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 383 Dnr Information gällande föreläggande att godkänna informationen. Ställföreträdande räddningschef Pär Liljekvist informerar nämnden om beslut om föreläggande gällande fastigheten Branten 4. Vid skorstensfejarmästarens brandskyddskontroll framkom att skorstenen är bristfällig. Med stöd av 5 kap. 2 lagen om skydd mot olyckor har fastighetsägaren förelagts att snarast åtgärda avvikelsen och att särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

10 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 384 Dnr Information anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel Bolag: Ärende: Trafikverket, Box 810, Borlänge Information anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2). att godkänna informationen. Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson informerar nämnden om att Trafikverket spridit kemiska bekämpningsmedel inom Värnamo vattenskyddsområde. Spridningen av bekämpningsmedel för bekämpning av ogräs har skett på järnvägslinjen och på bangården. Trafikverket har kontaktat kontoret och anmält att detta skett. Kontoret har beslutat att åtalsanmäla händelsen.

11 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 385 Information gällande täktverksamhet på fastigheten Fylleryd 1:8 att godkänna informationen. Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson informerar nämnden om att fastighetsägaren till Fylleryd 1:8 anlägger en damm inom sin fastighet, vilket det finns tillstånd till. I samband med anläggandet av dammen har ägaren sålt det grus/morän grävts upp. Något tillstånd till att bedriva täktverksamhet finns inte.

12 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 386 Dnr Information om samråd Fastigheter: Bolag: Ärende: Kärräng 2:2, Slättö 4:2, Torskinge 2:4, Gösbo 1:7 med flera Ryds Torv AB, Älgarem 10, Anderstorp Information om samråd för Ryds Torv AB:s planerade täktverksamhet på Store mosse i Värnamo kommun att överlämna ärendet. Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson informerar om samråd för Ryd Torv AB:s planerade täktverksamhet på fastigheterna Kärräng 2:2, Slättö 4:2, Torskinge 2:4, Gösbo 1:7 med flera.

13 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 387 Dnr D Rivning av Knekten 14, före detta Mejeriet att överlämna ärendet. Miljöinspektör Lars-Ingvar Björk informerar nämnden om den planerade rivningen av Knekten 14. Fastighetsavdelningen har via tekniska nämnden fått i uppdrag att inventera byggnader på fastigheten Knekten 14 i Värnamo samt att kostnadsberäkna rivningsarbetena. Detta i enlighet med beslut i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober att anvisa pengar till rivning av fastigheten Knekten 14 före detta Mejeriet och samtidigt ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att följa upp miljöstatus via kontrollpunkter för att bevaka miljögifterna i marken och vattenkvalité på fastigheten, efter rivningen.

14 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 388 Dnr Tjänstemannayttrande - förlängning av nätkoncession att godkänna informationen. Planchef Birgit Johansson informerar nämnden om tjänstemannayttrande över förlängning av nätkoncession inom Värnamo kommun.

15 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 389 Dnr Tjänstemannayttrande - förlängning av linjekoncession att godkänna informationen. Planchef Birgit Johansson informerar nämnden om tjänstemannayttrande över förlängning av linjekoncession för 130kV kraftledning mellan Gislaved och Värnamo.

16 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 390 Information angående anmälningar om olovligt byggande av bryggor att godkänna informationen. Bygglovsarkitekt Jonny Engström informerar nämnden om ett antal inkomna anmälningar om olovligt byggande av bryggor.

17 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 391 Dnr Information gällande bygglov på fastigheten Läkaren 1 Fastighet: Sök: Ärende: Läkaren 1 Landstingsfastigheter i Jönköpings län, Box 704, Jönköping Information gällande bygglovlov för till- och påbyggnad av del av sjukhus, nybyggnad av carport, samt rivning. att godkänna informationen. Bygglovsingenjör Josefina Magnusson informerar nämnden om att ärendet gällande beslut om bygglov för till- och påbyggnad av Värnamo sjukhus har fattats på delegation av nämndens ordförande eftersom sökanden inte kunde vänta med beslutet till nämndens sammanträde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat 4 november

18 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Fastighetsägare Msn 392 Dnr Anmälan gällande byggande av brygga Fastighet: Ärende: Herrestad 1:235 Anmälan gällande byggande av brygga att förelägga ägarna av fastigheten Herrestad 1:235, XX, personnummer XX och XX, personnummer XX vid ett vite om kronor (trettiotusen kronor) vardera, senast 3 månader efter att de har blivit delgivna beslutet riva och forsla bort bryggan från strandskyddsområdet samt återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna så att inte betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar, samt att förbjuda ägarna av fastigheten Herrestad 1:235, XX, personnummer XX och XX, personnummer XX sköta markområdet mellan bostadstomten och strandlinjen på ett privatiserande sätt. Besvärshänvisning enligt bilaga. Det inkom på telefon den 3 juni 2014 en anonym anmälan om en pågående byggnation av en brygga på fastigheten Herrestad 1:235. Vid besök på fastigheten tillsammans med en av fastighetsägarna, XX, samt bygglovsingenjör Josefina Magnusson den 4 juni 2014 kunde det konstateras att en brygga med soldäck och båtplats höll på att uppföras. Bryggan/soldäcket hade en sådan storlek och utformning att den bedömdes som dispenspliktig. I miljö- och stadsbyggnadskontorets arkiv fanns inga uppgifter på att dispens sökt eller lämnats för åtgärden, inte heller för tidigare anläggningar fanns någon uppgift om att dispens lämnats. Enligt fastighetsägaren (XX), vid besöket den 3 juni 2014, kände hon inte till att dispens behövdes för åtgärden eftersom det tidigare fanns en brygga på platsen. Den nya bryggan skulle ersätta en brygga från år 2010 som förstörts av isen. Kommunen har ett tidigare tillsynsärende på fastigheten som gäller en brygganläggning som uppfördes år 2009 (dnr: ). forts.

19 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Den 9 sep 2010 informerades fastighetsägarna genom länsstyrelsen (skrivelse till fastighetsägarna länsstyrelsens beteckning ) om att den anläggning som uppförts år 2009 bedömdes som dispenspliktig. Bakgrunden till skrivelsen var att även denna brygga anmäldes våren 2009 av kommunen till länsstyrelsen (som då var tillsynsmyndighet för strandskyddsärenden). Även denna brygga ersatte en tidigare anläggning. Hur den tidigare bryggan som fanns före 2009, var beskaffad har fastighetsägarna redogjort för i en skrivelse som inkom till länsstyrelsen den 24 september Enligt dem bestod denna brygga i tre komponenter, en fast trädel samt två fasta flytbryggor. De angav samtidigt att tillstånd funnits och hänvisade i skrivelsen till en bilaga från lantmäteriet. Bilagan innehåller ett servitut för brygga på fastigheten Herrestad 1:18 (officialservitut bildat 2007, lantmäterihandling). Länsstyrelsen överlämnade den 22 oktober 2010 ärendet till miljö- och stadsbyggnadskontoret. I samband med utredningen av nuvarande anläggning som anmäldes den 3 juni 2014 bedömde nämnden att förutsättningar bör finnas för strandskyddsdispens avseende en mindre brygga som kan täcka behovet av en båtplats i enlighet med det servitut som finns. Av servitutet framgår rätt till båtplats samt att behålla underhålla och förnya mindre brygga vid område a. se bifogad kartskiss). Servitutet gäller på fastigheten Herrestad 1:18 som delvis utgör vattenområde öster om Herrestad 1:235. Fastighetsägarna har därför upplysts om förutsättningarna för dispens i en skrivelse den 13 juni 2014 och samtidigt getts möjlighet att söka dispens i efterhand. Fastighetsägarna rekommenderades också att avvakta med den pågående byggnationen eftersom det troligtvis inte kunde meddelas en dispens för denna brygganläggning. De rekommenderades också att tillse att de har rådighet över aktuellt vattenområde eftersom de själva inte äger detta. Ansökan skulle vara miljö- och stadsbyggnadskontoret tillhanda senast den 27 juni Ingen ansökan inkom. Den 17 juli 2014 besöktes platsen på nytt och en uppmätningskiss gjordes. Bryggan var vid denna tidpunkt färdigställd. Vid en beräkning uppgick den nya anläggningen till en storlek av 182 kvm. Fasta och lösa möbler fanns på bryggan. Fastighetsägarnas bostad med tomt (Herrestad 1:234) ligger strax utanför strandskyddat området som är 100 meter inåt land, det är endast denna del som utgör en bostadsfastighet med s.k. hävdad tomt. Från bostadshuset ner till strandlinjen (Herrestad 1:235) har denna tomt delvis förlängts genom att det anlagts en gräsmatta. Denna omvandling har skett successivt sedan 2006, vilket bland annat framgår av flygfoton från 2006, 2009, 2011 samt forts.

20 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Den 1 september 2014 skickade miljö- och stadsbyggnadskontoret en skrivelse på nytt där fastighetsägarna gavs tillfälle att söka dispens och förklara varför åtgärden utförts utan föregående prövning. Den 5 september 2014 inkom XX med en skrivelse via e-post. I skrivelsens framförs bland annat att åtgärden är en reparation och att de därför inte avser att söka dispens. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden meddelade som beslutsförslag (Msn den 16 september 298) att förelägga fastighetsägarna att riva och forsla bort bryggan från strandskyddsområdet. sförslaget var förenat med vite. Jämlikt 17 förvaltningslagen bereddes fastighetsägarna den 25 september tillfälle att ta del av handlingarna i ärendet och lämna synpunkter på dessa innan miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar slutgiltig ställning. Eventuella synpunkter skulle vara nämnden tillhanda senast den 16 oktober Den 6 oktober 2014 inkom en skrivelse från advokat XX som erhållit uppdrag av fastighetsägarna att företräda dem i rubricerade ärende. I skrivelsen begärs anstånd med inkommande av synpunkter till den 14 november Nämnden meddelade efter sammanträde den 7 oktober 2014 att anstånd lämnas tills den 3 november Den 24 oktober 2014 meddelar advokat XX på telefon att han tillsammans med fastighetsägarna vill delta vid nämndens sammanträde för att föredra ärendet muntligt. Den 27 oktober 2014 beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden att inte medge närvarorätt för fastighetsägarna vid nämndens beslutande sammanträde. Samtidigt upplystes fastighetsägarna om möjligheten för ett möte med ordförande och 1:e vice ordförande samt tjänsteman innan nämndens sammanträde. Den 28 oktober 2014 inkom fastighetsägarna genom deras ombud, Johan Hjortsberg med ett yttrande. Till yttrandet bifogades 11 bilagor, Servitut ag. Brygga och båtplats, lantmäterihandling. -07, Kartskiss från lantmäteriet, servitut angående brygga och båtplats, lantmäterihandling. -12, intyg av XX, PRL AB, Mail, , utfärdat av XX inkl. foton, Fotografier av brygga b), fotografier av brygga c), ärenden med länsstyrelsen och Värnamo kommun 2010, Fotografier av bryggan före och efter skadorna 2013, fotografier av den reparerade bryggan, hösten 2014 samt betalda fakturor från PRL AB. forts.

21 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Fastighetsägarna yrkar i sitt yttrande att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att anmälan om olovligt byggande ej föranleder någon åtgärd. Den 5 november 2014 föredrog fastighetsägarna genom XX sitt yttrande muntligt. Närvarande från miljö- och stadsbyggnadskontoret var Conny Eskilsson (miljö- och bygglovschef), Lars Rosborg (miljö- och stadsbyggnadschef), Gottlieb Granberg (ordförande) samt Göran Andersson (1:e vice ordförande). Aktuell plats ligger vid Herrestadssjöns västra strand och omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. För Herrestadssjön är strandskyddet 100 meter. Anläggningen ligger helt inom strandskyddat område och på ett avstånd om ca 100 meter från Fastighetsägarnas bostadsfastighet (Herrestad 1:234). Översiktsplanen redovisar i dagsläget inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallad LIS-områden. I övrigt finns inga utpekade intressen enligt översiktsplanen. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddsområde får enligt 7 kapitlet 15 miljöbalken (MB) inte nya byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Inom ett strandskyddsområde får heller inte åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av de åtgärder som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 MB. Det ska finnas minst ett så kallat särskilt skäl enligt 7 kapitlet 18 c eller 18 d MB samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras på lång eller kort sikt. forts.

22 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 7 kap MB ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Kommunen har tillsyn över strandskyddsområden. Enligt 26 kapitlet 1 miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med balken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. En tillsynsmyndighet får enligt 26 kapitlet 9 miljöbalken (MB) i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 MB får ett sådant föreläggande förenas med vite. Nämnden kan konstatera att det till fastigheten Herrestad 1:235 finns ett servitut med rätt till båtplats samt att behålla underhålla och förnya mindre brygga vid område a) enligt lantmäterihandling. Servitutet bildades 2007 utan förgående dispens då det på platsen fanns en mindre brygga. Med mindre brygga avses enligt lantmäterihandlingarna brygga av sådan storlek att bygglov ej krävs. Det finns i plan- och bygglagen inget krav på bygglov för en enskild brygga, det är endast småbåtshamnar som kräver bygglov. Så som den första bryggan beskrivits kan det konstateras att det då rörde sig om en enskild brygga som inte kräver något bygglov. Denna brygga ersattes av en ny brygga år Inte heller denna eller nu gällande brygga bedöms kräva bygglov. Kravet på dispens enligt miljöbalken gäller dock i stor utsträckning för denna typ av anläggningar, oavsett undantag i annan lagstiftning. Inte heller att fastigheten har ett servitut medför undantag. Anläggandet av den nya bryggan under sommaren 2014 jämställs av nämnden med en nyanläggning. Som också framgår i fastighetsägarnas yttrande (bilaga 4.) samt vid den syn som hållits på platsen har bryggan ersatts med en helt ny brygga som dessutom ändrat såväl storlek som utseende. Ingen dispens har sökts för åtgärden. Fastighetsägarna menar att det endast rör sig om en reparation. Reparation går enligt nämnden närmast jämföra med underhåll vilket avser åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en konstruktion eller utseende. forts.

23 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Bryggan som uppfördes 2010 saknade också dispens. Allmänhetens tillgång till området påverkas på ett negativt sätt. Marken mellan bostadstomten och gällande brygga vid strandlinjen har sedan successivt hävdats vilket framgår av flyfoton från 2006, 2009, 2011 samt Därför bedömer nämnden att såväl åtgärden att anlägga bryggan som åtgärden att anlägga gräsmatta omfattas av förbudet i 7 kapitlet 15 MB. Eftersom varken en ansökan om dispens för befintlig anläggning eller ett reviderat förslag inkommit till nämnden ska frågan om dispens inte prövas. Effekten av den omvandling som nu skett är att brygga med tomtmark samt bostadshus upplevs som en enhet, framförallt från sjösidan. Genom den nya bryggans storlek kan den utnyttjas för mer varaktig vistelse än för behovet av en båtplats. Större delen av anläggningen bedöms inte utgöra brygga, utan snarare uteplats eller soldäck vilket är en användning som kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Allmänheten avhålls numera att beträda marken från såväl sjö- som landsidan. Den fria passage som tidigare fanns är till större delen privatiserad av genom bryggans storlek och den anlagda gräsmattan vilket nämnden bedömer strida mot strandskyddets syften. Att grannarnas brygga har en likhet, så som det beskrivs i yttrandet från fastighetsägarna, och varit förebild vid byggnationen av brygga utgör enligt nämndens bedömning inte skäl för att ta i anspråk ett område som är allemansrättsligt tillgängligt. Vid en intresseprövning väger det allmänna intresset som strandskyddsbestämmelserna ska skydda tyngre än det enskilda intresset att få företa åtgärden. De uppgifter som fastighetsägarna inlämnat genom yttrande med bilagor den 28 oktober 2014 respektive muntligen den 5 november 2014 föranleder ingen annan bedömning. Bryggan ska enligt nämndens bedömning därför tas bort och marken återställas. forts.

24 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 14 november Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga ägarna av fastigheten Herrestad 1:235, XX, personnummer XX och XX, personnummer XX vid ett vite om kronor (trettiotusen kronor) vardera, senast 3 månader efter att de har blivit delgivna beslutet riva och forsla bort bryggan från strandskyddsområdet samt återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna så att inte betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar, samt att förbjuda ägarna av fastigheten Herrestad 1:235, XX, personnummer XX och XX, personnummer XX att sköta markområdet mellan bostadstomten och strandlinjen på ett privatiserande sätt. et fattas med stöd av 26 kap. 9 och 14 samt 7 kap. 15 och 25 miljöbalken (1998:808). Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet. Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet 16 september och 27 oktober

25 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sökanden Länsstyrelsen Fastighet: Ärende: Msn 393 Dnr Ansökan om strandskyddsdispens Drömminge 4:19 Ansökan om strandskyddsdispens att meddela dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett enbostadshus med carport enligt 7 kapitlet, 15 och 18b, miljöbalken (MB), att endast den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta daterad den 22 oktober 2014 får tas i anspråk såsom tomt. Dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag dispensbeslutet vunnit laga kraft. Sökanden erinras om att länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för överprövning är tre veckor från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen Reservationer Bo Svedberg (S), Majo Besic (S) och Anders Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Svedbergs yrkande. Sökanden har hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Sökanden har även begärt förhandsbesked. Tomt är inte tänkt att avstyckas. Till ansökan har bifogats ett brev daterat den 31 juli Av brevet framgår de skäl vilka åberopas som grund för dispensen, sökanden hänvisar till de skäl som anges i 7 kapitlet 18 c miljöbalken och förklarar bakgrunden till varför de angivits. forts.

26 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 393 Som särskilt skäl till dispensen har sökanden sammanfattningsvis angett att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, genom en väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen, behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området samt behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse Aktuell plats ligger vid sjön Hindsens östra strand och omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. För Hindsen är strandskyddet 200 meter inåt land, tilltänkt byggnad ligger helt inom strandskyddat område och på ett avstånd om ca 160 meter från strandkanten samt ca 20 meter öster om en befintlig grusväg. Vägen utgör en tydlig gräns mellan lövskog på västra sidan och aktuell plats som består av produktionsskog, barrskog. Översiktsplanen redovisar i dagsläget inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallad LIS-områden. Sjön Hindsen ingår i riksintresse för naturvård och är ett natura område, väster om vägen finns även enligt skogsstyrelsen inventering sekundär ädellövsnaturskog (nyckelbiotop). Cirka 1,5 km söderut ligger naturreservatet (även natura 2000-område) Rusarebo, cirka 2 km norr om platsen ligger naturreservatet Södrabo bokskog. Enligt översiktsplanen finns inga intressen förutom det utökade strandskyddet utpekat på den aktuella platsen. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddsområde får enligt 7 kapitlet 15 inte nya byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Inom strandskyddsområde får heller inte åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av de åtgärder som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 miljöbalken. forts.

27 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 393 forts. Det ska finnas minst ett så kallat särskilt skäl enligt 7 kapitlet 18 c eller 18 d miljöbalken samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras på lång eller kort sikt. Enligt 7 kap. 18 c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet beakta endast de skäl som finns angivna i 18 c. Som särskilt skäl till dispensen har sökanden sammanfattningsvis angett att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, genom en väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen, behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området samt behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Platsen besöktes tillsammans med sökanden den 1 september Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av en etablerad hemfridszon, dvs. den har ofta en byggnad med gräsmatta eller liknande som har en avhållande effekt mot det allmänna. I gällande fall finns det ingen bebyggelse på platsen idag, marken är inte anspråkstagen i den meningen utan utgörs av skogsmark, grund för dispens på detta skäl bedöms därmed inte föreligga. Grund till dispens med anledning av att utvidga en pågående verksamhet eller med anledning av ett allmänt intresse bedöms inte föreligga eftersom dessa skäl inte avser enskilda bostäder. Med avskiljande enligt 7 kapitlet 18 c pkt. 2 avses en verkan av att människor har exploaterat mark genom bebyggelse vägar eller järnväg, naturvårdsverkets, handbok 2009:4 utgåva 2. Avskiljande exploateringar är sådant som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Vägar är ett exempel på exploateringar som kan verka som avskiljande. Enligt praxis avses inte mindre trafikerade vägar eftersom dessa är lätta att passera. Det ska också framstå som klart att området som ligger avskilt från stranden ska ha förlorat sin betydelse för allmänhetens friluftsliv (jämför prop. 1997/98:45, Del 2 s. 89). forts.

28 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 393 Bestämmelsen om annat mycket angeläget intresse får tillämpas för både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen bör enligt kommentarerna till bestämmelsen, miljöbalken - en kommentar. Del 1, 7:56 a vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda intressen. Området på vilket den tänkta tomten föreslås placeras gränsas av trivial industriskog mot öster. Platsen öppnar upp sig mot vägen med björk och sly. Områdets funktion och kvalité som ströv- och naturområde bedömer nämnden utgöras av vägen och området väster om denna vilket omfattar en sträcka på ca 130 meter. Fastigheten är ca 48 ha men avlång, endast en mindre sträcka (ca 140 meter) ligger utmed vägen. Föreslagen bebyggelse skulle också då utgå från befintlig bebyggelse och väg vilket ur allmän synpunkt anses vara en bättre lokalisering. Tänkt tomtplats kommer placeras 160 meter från strandlinjen, möjligheten att förskjuta byggnaden med tomt ytterligare ca 60 meter utanför strandskyddsområdet mot öster skulle innebära ett större ingrepp i naturen än vad som kan vara motiverat för att uppnå strandskyddets syften. Inte minst med hänsyn till de åtgärder som krävs på grund av att området är sankt. Detta kan från allmän synpunkt inte anses innebära god hushållning av mark. En väg skulle i ett sådant fall dessutom behöva förläggas över nu aktuell plats för att kunna nå tomten. Nämnden anser också att det utökade strandskyddet inte är motiverat på den aktuella platsen. Intresseprövningen har genom det utökade strandskyddet generaliserats och därmed inte prövats i detta enskilda fall. Vid en sådan avvägning bedömer nämnden att den inskränkning som skulle ske i den enskilds rätt att använda mark eller vatten skulle gå orimligt längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till att friluftslivet begränsas i en mycket liten omfattning, att få naturvärden gör sig gällande samt att aktuell plats torde ha en mycket liten betydelse för allmänhetens rörelse i området bedömer nämnden att syftet med strandskyddet inte motverkas. Vägen har en avskiljande verkan även om den är begränsad, vidare anser nämnden att det är ett angeläget intresse för fastighetsägaren att kunna nyttja sin mark för såväl ett rationellt skogsbruk som boende på ett ändamålsenligt vis. Vid en intresseprövning gör nämnden bedömningen att det enskilda intresset väger tyngre och dispens ska därför medges. Förslaget bedöms inte heller innebära någon påtaglig skada på riksintressena. Särskilt skäl till dispensen är att platsen genom en väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. forts.

29 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 393 forts. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 8september Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan om dispens från byggnadsförbudet i 7 kapitlet 15 miljöbalken då särskilda skäl saknas och att meddela att ansökan om förhandsbesked kommer att avslås med motiveringen att annan lagstiftning inte medger byggnationen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet 16 september och 4 november Upplysningar Observera att inga byggnadsåtgärder får påbörjas innan beslut om bygglov och startbesked meddelats. Enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen ska en särskild avgift (byggsanktionsavgift) tas ut om överträdelse sker. et vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit ärendet och beslutat att inte överpröva dispensen. Länsstyrelsen underrättas om beslutet. Yrkanden Gottlieb Granberg (M) att meddela dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett enbostadshus med carport enligt 7 kapitlet, 15 och 18b, miljöbalken (MB), att endast den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta daterad den 22 oktober 2014 får tas i anspråk såsom tomt. Bo Svedberg (S) att avslå ansökan om dispens från byggnadsförbudet i 7 kapitlet 15 miljöbalken då särskilda skäl saknas och att meddela att ansökan om förhandsbesked kommer att avslås med motiveringen att annan lagstiftning inte medger byggnationen. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att miljöoch stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt Gottlieb Granbergs yrkande. Avgift för strandskyddsdispens kronor kommer att tas ut i samband med bygglovet.

30 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sökanden Msn 394 Dnr A Nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd Fastighet: Ärende: Blåmossan 5 Nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd att med stöd av 9 kap. 31b, plan- och bygglagen medge liten avvikelse från detaljplanen, samt att bevilja bygglov. Bygglovet är förfallet om byggnadsföretaget inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas sökandens förslag. Namn: Tom Ericsson Adress: Brogatan 24, Värnamo Besvärshänvisning enligt bilaga. Sökanden har hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansökt om bygglov för ett enbostadshus och garage/förråd på rubricerade fastighet. För området gäller detaljplan F 335. Detaljplanen anger bostadsändamål. I gällande detaljplan anges högsta antal våningar till en (I). Byggrätten är 25 % av tomtarean upp till 1500 m 2. Utöver högsta antal våningar får suterrängvåning anordnas. Fastigheten är 1473 m 2. Sökanden ansöker om ett bostadshus med ett förhöjt fasadliv samt med en frontespis med balkong mot väster och en frontespis mot öster. Enbostadshuset bedöms enligt nomenklaturen vara en tvåvåningsbyggnad. Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Yttrande med synpunkter har inkommit från ägare till fastigheterna Kvastmossan 1 och Repmossan 1. forts.

31 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 394 forts. Syftet med gällande detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av bostäder. Den föreslagna åtgärden avviker från gällande detaljplan med avseende på att bostadshuset bedöms vara en tvåvåningsbyggnad. Avvikelsen motverkar inte planens syfte och bedöms vara en liten avvikelse från detaljplanen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 8 oktober Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat 4 november Upplysningar Startbesked erfordras, enligt 10 kap. 3, plan- och bygglagen, innan påbörjande får ske. Tekniskt samråd behövs. Utstakning och lägeskontroll krävs. Ska utföras av person med mätningsteknisk kompetens. Höjdsättningen studeras närmare vid det tekniska samrådet samt vid utstakningstillfället. Förslag på byggnadernas färgsättning ska inlämnas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Avgift: Utstakning kronor Bygglov kronor (Räkning översändes separat)

32 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Mark- och exploateringsavdelningen Planavdelningen Ekonomiavdelningen Msn 395 Dnr Förvärv av fastigheten Draken 1 att godkänna upprättat köpeavtal med Corallen i Värnamo AB avseende förvärv av Draken 1, att kostnader för rivning av byggnader tas ur konto 401, proj 2887 att ge planavdelningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området, samt att paragrafen anses omedelbart justerad. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Ett köpeavtal har tecknats med Corallen i Värnamo AB som innebär att kommunen förvärvar fastigheten Draken 1 (före detta Bilspedition) vid Vråenvägen för en köpeskilling om kronor. Fastigheten har under lång tid stått outhyrd och påtryckningar har funnits om att byggnaderna måste rivas, vilket kommer att göras inom kort. Eftersom Draken 1 idag utgör en industrifastighet och det centrala läget på fastigheten framgent inte är lämpligt för detta ändamål måste detaljplanen ändras. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 21 november Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna upprättat köpeavtal med Corallen i Värnamo AB avseende förvärv av Draken 1, att kostnader för rivning av byggnader tas ur konto 401, proj 2887 att ge planavdelningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området, samt att paragrafen anses omedelbart justerad.

33 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden MBK- och GISavdelningen Msn 396 Dnr D-modell/ortofoto/höjdmodell att anvisa kronor ur rörelsekapitalet till ovanstående projekt, samt att uppdra åt förvaltningen att jobba vidare med 3D-visualiseringen. Idag finns det ett högupplöst ortofoto över Värnamo tätort och utefter Vidöstern samt ett stråk mot Forsheda respektive Hörle. Det finns även höjdpunkter med hög noggrannhet inom dessa områden. År 2010 gjordes en test 3D-modell på 5 km 2 för centrala delarna av Värnamo, som var kopplad till en separat programvara. I denna programvara gick det inte att redigera datat och det var inte konvertibelt i Esri:s program. Då man nu på ett bra sätt lyckats föra över modellen i en programvara som ingår i Esri:s kommunlicens, vore det förmånligt att kunna täcka in hela Värnamo tätort i en ny modell. Kontoret ser möjligheter att i framtiden jobba parallellt med 2Dimensionella (primärkartan) och med 3Dimensionella data i samma programvara. Tanken är att ajourhålla större byggnader i modellen och att jobba både internt och extern med projekt vid till exempel plan- och bygglovsärenden. 3D-modellen skulle också kunna vara till stöd vid större infrastrukturella förändringar inom tätorten. Ett högupplöst ortofoto och höjdmodell kan man ha stor användning av vid översvämningsanalyser, projektering, granskning inför bygglov och vissa miljöärenden. Förvaltningen har vid ett tidigare tillfälle informerat nämnden om 3Dmodell /ortofoto/höjdmodell för Värnamo tätort där uppskattad kostnad för densamma skulle ligga på cirka kronor. Nämnden föreslås anvisa medel ur rörelsekapitalet till ovanstående projekt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 13 november Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anvisa kronor ur rörelsekapitalet till ovanstående projekt. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet 4 november

34 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planavdelningen Msn 397 Dnr LONA-projekt angående Storån att tillstyrka en ansökan om LONA-projektet Kanotled Storån i Värnamo kommun samt att tillstyrka kommunantikvarien medverkar med arbetstid i projektet Forshedabygdens näringsliv har inkommit om en förfrågan att i samarbete med Värnamo kommun och Visit Värnamo ansöka om ett LONA-projekt avseende en kanotled längs Storån. I det planerade projektområdet, Storån finns flera stora natur- och kulturvärden att utveckla i förening med friluftsliv och turism. Forshedabygdens näringsliv har även genomfört flera framgångsrika projekt i området, i samverkan med bland annat Värnamo kommun. Mot ovanstående bakgrund är Värnamo kommun och Visit Värnamo därför positiva och angelägna att stödja projektet och lokala aktörer för att utveckla Storån enligt långsiktigt hållbara miljömål. I projektet ingår att tillgängligöra den tätortnära naturen med dess naturoch kulturvärden längs med Storån genom en kanotled för friluftlivet. Uppföra Informationsskyltar för att upplysa om kanotleden, natur- och kulturvärden samt friluftsliv i området. Publicera broschyrer och en webbsida om projektet med fokus på natur- och kulturvärden och friluftslivet. Bygga en flytbrygga för att främja friluftslivet. Skötsel och uppsyn av kanotleden och rastplatser i området. Värnamo kommun och Visit Värnamo bistår dels med kunskap, administration och projektledning och dels med marknadsförning, bilda nätverk och etablera samarbete med intresserade aktörer för att utveckla naturturism och friluftsliv i projektområdet. Inom projektet ska det finnas en organisation av aktörer som efter projektets avslut tar över ansvaret och vidareutvecklar sträckan längs Storån enligt långsiktigt hållbara miljömål. Projektet finansieras genom stöd bidrag från LONA via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, av Forshedabygdens näringsliv i form av ideellt arbete, Värnamo kommun och Visit Värnamo genom arbetstid. Värnamo kommun ansöker och ansvarar för projektet. forts.

35 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 397 forts. Projekttiden föreslås pågå mellan 1 mars 2015 till 1 maj Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 20 november Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att tillstyrka en ansökan om LONA-projektet Kanotled Storån i Värnamo kommun samt att tillstyrka kommunantikvarien medverkar med arbetstid i projektet.

36 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planavdelningen Tekniska kontoret Msn 398 Dnr Anläggande av övergångsställen på Bangårdsgatan att godkänna anläggandet av två stycken övergångställen på Bangårdsgatan istället för de befintliga passagerna. Övergångställen ska utrustas med lampor signalerande då fotgängare/cyklister korsar vägen. Bangårdsgatan är en hårt trafikerad gata. Gatan är en av de få kopplingarna mellan östra och västra Värnamo och samtidigt en huvudled. På gatan finns i dagsläget två passager. Fotgängare och cyklister har alltså inte företräde. Med hänsyn till trafikmängden samt barn förekommande på gatan föreslår vi att anlägga övergångställen istället för passagerna. Syftet är att höja trafiksäkerheten genom att fotgängare får företräde i samband med övergångställen. Förslaget har tagits fram i samråd med tekniska kontoret. Ärendet återkommer efter att nämnden begärt utredning av möjlighet att utrusta övergångställen med signal för bilister om fotgängare/cyklister korsande vägen. Både miljö- och stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret ställer sig positivt till förslaget. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse den 14 november Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta: att godkänna anläggandet av två stycken övergångställen på Bangårdsgatan istället för de befintliga passagerna. Övergångställen ska utrustas med lampor signalerande då fotgängare/cyklister korsar vägen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet 4 november

37 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 399 Dnr Medborgarförslag: Belysning av vattentornet att tillstyrka förslaget att vattentornet belyses, att en kvalificerad ljussättare behöver anlitas, att föreslå kommunstyrelsen besluta att miljö- och stadsbyggnadskontoret i samråd med tekniska kontoret får i uppdrag att upphandla konsult för uppdraget, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga in den aktuella kostnaden i kommande investeringsbudget. Ett medborgarförslag angående belysning av vattentornet inlämnades 4 juni 2014 till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade, 11 augusti , att remittera förslaget till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade, 16 september , att ge miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över förslaget och återkomma till nämnden. Ärendet diskuterades vid nämndens sammanträde Miljöoch stadsbyggnadsnämnden beslöt att överlämna ärendet till kommande sammanträde. Förslaget antas avse vattentornet inom fastigheten Rörstorp 6:25 i östra delen av Värnamo stad. Besök har skett på platsen. Samråd har skett med kulturchefen, tekniska chefen samt internt inom miljö- och stadsbyggnadskontoret. Miljö- och stadsbyggnadskontoret tillstyrker att vattentornet belyses. Många byggnader har ljussatts vilket har inneburit att de lyfts fram i stadsbilden och tillskapat upplevelser. Många har blivit riktmärken i stadsbygden eller kommit att ingå i en genomarbetad helhet. Viss ljussättning har lanserats som events eller bytt uttryck över tid. Det är angeläget att ljussättningen utgår ifrån byggnadens struktur, uttryck och sammanhang. Ljussättningen kan understryka uttrycket eller tillföra nya. forts.

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2015. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Redovisningen 4 Uppföljning

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Förbundsdirektion 2014-04-23

Förbundsdirektion 2014-04-23 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2014-04-23 Plats och tid Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00-15.00 ande Övriga deltagare Bert Elisson (S), Arboga Gunilla

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Miljö- och byggnämnden 2008-12-18 Sidan 1 av 12 Plats och tid Röda rummet, 2008-12-18 kl 13.00 15.45 Beslutande Jan Emanuelsson (fp) ordförande Torbjörn Walthersson (s) Kent Hansson (m) Johan Jolemark

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

DOM 2015-06-12 Stockholm

DOM 2015-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2015-06-12 Stockholm Mål nr M 10442-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-24 i mål nr M 3019-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i Jönköpings

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART 1. Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby 2. Visby Camping AB Box 768

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare

Lasse Westerberg, stadsarkitekt Peter Pettersson, plan- och bygglovingenjör Alija Tandirovic, tf miljö- och hälsoskyddschef Iréne Kling, sekreterare PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 96-110 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 15.00 ande Agneta Pettersson (C), ordförande Sven-Erik Carlsson (C) Gunilla Bexelius (M) Nils Simonsson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park Byggnadsnämnden 2012-05-22 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 22 maj 2012 17.00-18.25 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

DOM 2015-09-09 Stockholm

DOM 2015-09-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-09-09 Stockholm Mål nr M 309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-19 i mål nr M 3316-14, se bilaga KLAGANDE G J Ombud:

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V) 1-47 2014-11-03 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista)

Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) 1(15) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.30 Beslutande Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (-) Ulf Åhs (S) Jens Eriksson (S) Bertil Börjesson (Hela Edas

Läs mer