KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag , kl Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson (C) Eva Eriksson (C) Haris Sibonjic (C) Gunilla Wall (S) Maria Olsson (S) Bo Svedberg (S) Lars Carlborg (M) Stefan Sunden (M) Nils Erik Claesson (KD) Tommy Sjöström (C) Åke Faust (C) Anders Thorén (FP) Anders Jansson (S) Anna Ling (S) Majo Besic (S) Ärenden direkt till nämnd: Extra ärenden Redovisning av delegationsbeslut Meddelanden/delgivningar Räddningstjänst i siffror Förändringar, Värnamo jämfört med riket i förhållande till föregående år. 4. Räddningstjänsten - Information gällande föreläggande på fastigheten Branten Information anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2), Trafikverket, Box 810, Borlänge. Dnr Information gällande täktverksamhet på fastigheten Fylleryd 1:8 i Värnamo kommun. 7. Information om samråd för Ryds Torv AB:s planerade täktverksamhet på Store mosse i Värnamo kommun. Kärräng 2:2, Slättö 4:2, Torskinge 2:4 Gösbo 1:7 m.fl. Ryds Torv AB, Älgarem 10, Anderstorp. Dnr Information - Rivning av Knekten före detta Mejeriet. Dnr D. 9. Tjänstemannayttrande över förlängning av nätkoncession inom Värnamo kommun. Dnr Tjänstemannayttrande över förlängning av linjekoncession för 130kV kraftledning mellan Gislaved och Värnamo. Dnr Information angående anmälningar om olovligt byggande av bryggor

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (3) 12. Information gällande bygglovlov för till- och påbyggnad av del av sjukhus, nybyggnad av carport, samt rivning, Läkaren 1, Landstingsfastigheter i Jönköpings län, Box 704, Jönköping. Dnr Tidigare behandlat särenden: 13. Anmälan gällande byggande av brygga, Herrestad 1:235. Dnr Tidigare behandlat och Ansökan om strandskyddsdispens, Drömminge 4:19. Dnr Tidigare behandlat , Nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd, Blåmossan 5. Dnr A. Tidigare behandlat Förvärv av fastigheten Draken 1. Dnr D-modell/ortofoto/höjdmodell. Dnr LONA-projekt angående Storån, Forshedabygdens Näringslivsförening, beslut om deltagande. Dnr Anläggande av övergångsställen på Bangårdsgatan. Dnr Tidigare behandlat Medborgarförslag: Belysning av vattentornet. Dnr Tidigare behandlat Medborgarförslag: Vertikalt växthus på Bredasten. Dnr Beredningsärenden: 22. Detaljplan för Väktaren 24, beslut om uppdrag. Dnr Motion angående Vattenstråken en tillgång, remissvar. Dnr Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, Bredaryd 10:7 Chm Livs i Bredaryd AB, Box 87, Bredaryd. Dnr Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, Skräddaren 6 Fb Skräddaren AB, Box 35, Strömstad. Dnr Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, Tånnö 1:3. Dnr

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE (3) 27. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, Slätten 2:2. Dnr Nybyggnad av skärmtak, carport och förråd samt rivning, Krycklefors 2, Tekniska kontoret, Stadshuset, 33183, Värnamo. Dnr C 29. Tillbyggnad av enbostadshus, tillbyggnad av uthus, nybyggnad av carport/förråd samt nybyggnad av skärmtak, Hånger 2:63. Dnr B Nybyggnad av fritidshus, Lilla Rona 1:12. Dnr A Detaljplan för fastigheten Repslagaren 6 med flera, inför beslut om samråd. Dnr Tidigare behandlat Detaljplan för Refugen 1, inför beslut om granskning. Dnr Tidigare behandlat Detaljplan för Doktorn 14 med flera i Värnamo stad, inför beslut om granskning. Dnr Hastighetsplan för Värnamo kommun, information och diskussion angående hearing. Dnr Tidigare behandlat Parkeringsförbud på Thure Sällbergsgatan. Dnr Hållbarhetsstrateg kommunekolog Extra ärende anmält av räddningstjänsten: Information angående myndighetsutövning, överklagat ärende sänt till länsstyrelsen. 38. Extra ärende anmält av Haris Sibonjic (C): Parkering utmed Kyrkogatan i Värnamo Extra ärende anmält av Margareta Fransson (M): Problem med fåglar 418 Gottlieb Granberg Ordförande Christin Granberg Sekreterare

4 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset Värnamo, , kl ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) , , 416 Lena Freij (KD) Göran Andersson (C) Eva Eriksson (C) , , , 416 Haris Sibonjic (C) Anders Jansson (S) ersättare för Gunilla Wall (S) Majo Besic (S) ersättare för Maria Olsson (S) Bo Svedberg (S) Förvaltningssekreterare Christin Granberg Förvaltningschef Anders Nyberg , 416 Stf räddningschef Pär Liljekvist , 416 Miljö- och stadsbyggnadschef Lars Rosborg Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson , , 415 Bygglovsarkitekt Jonny Engström 390, , Bygglovsingenjör Josefina Magnusson 391, 394, Mätningschef Håkan Sellgren 396 GIS-ingenjör Danfilip Lundberg 396 Planchef Birgit Johansson , 398, 402, Planarkitekt Frida Fälth 410 Planarkitekt Behnam Sharo 401, Miljöinspektör Lars-Ingvar Björk 387 Kommunantikvarie Peter Andersson 397 Landsbygdsutvecklare/EU-samordnare Anna Theorell 397 Mark- och exploateringschef Lars Magnusson 395 Utses att justera: Bo Svedberg (S) Justeringens plats och tid: Miljö- och stadsbyggnadskontoret , kl Sekreterare: Paragrafer: Ordförande: : Nämnd: Christin Granberg Gottlieb Granberg Bo Svedberg ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden : Paragrafer: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Miljö- och stadsbyggnadskontoret Christin Granberg

5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 379 Redovisning av extra ärenden att anmält extra ärende ska tas upp till behandling vid dagens sammanträde. 1. Ärende anmält av räddningstjänsten: Information angående myndighetsutövning, överklagat ärende sänt till länsstyrelsen 2. Ärende anmält av Haris Sibonjic (C): Parkering utmed Kyrkogatan i Värnamo. 3. Ärende anmält av Margaretha Fransson (M): Problem med fåglar i bostadsområden och vid badplatser.

6 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 380 Redovisning av delegationsbeslut att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Följande delegationsbeslut redovisas: Ordförandes delegationsbeslut 9-10 Exploateringschefens/utredningsingenjörens delegationsbeslut avseende: Exploateringsverksamhet Tilldelning/försäljning av tomt Miljöinspektörernas delegationsbeslut avseende: Avloppsärenden Renhållningsärenden - diverse Livsmedelsärenden Bidrag för åtgärder mot surt grundvatten 9-10 Värmepumpanläggningar Miljöärende Hälsoskyddsärende 8-9 Brandfarlig vara, cistern Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem Bygglovsarkitektens/ingenjörens delegationsbeslut Byggnadsinspektörens delegationsbeslut avseende: Startbesked Tekniskt samråd Slutsamråd Slutbesked Slutbevis om kontrollplan 1 Byggbekräftelse 1 om kvalitetsansvarig 1-2 Trafikingenjörens delegationsbeslut 20-23, Handläggarens delegationsbeslut avseende: Bostadsanpassning , 132B/13, 124B, 125B Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 65-74

7 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 381 Meddelanden Kf Ks Kf 214 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo Kf 219 Avtal gällande försäljning av Städet 18 och 19 med mera i Värnamo Kf 220 Sammanträdesdagar 2015 Ks 398 Fastställande av gemensam värdegrund Ks 446 Taxor information Ks 467 Europabanan, redovisning av uppdrag Lantmäterimyndigheten Avstyckning från Västhorja 12:5 Avstyckning från Grönlid 2:1 Avstyckning från Kolvarp 6:1 Fastighetsreglering berörande Hånger 3:9 och Klon 1:1 Avstyckning från Nederled 6:7 Anläggningsförrättning avseende omprövning av Herrestad ga:6 Fastighetsbestämning berörande Fänestad 1:5 och 2:46 samt fastighetsreglering berörande Fänestad 1:14, 1:38 och 2:46 Fastighetsreglering berörande Hjälmsänga 1:40. 1:42 och 1:8 Fastighetsreglering, avstyckning och anläggningsåtgärder berörande Ed 1:48, 1:49, 1:50, 1:127 och styckningslotten Klyvning av Herrestad 1:178

8 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 382 Räddningstjänst i siffror Förändringar, Värnamo jämfört med riket i förhållande till föregående år att godkänna informationen. Ställföreträdande räddningschef Pär Liljekvist informerar nämnden om statistik gällande räddningstjänstens verksamhet rörande räddningsinsatser, trafikolyckor samt bränder. Totalt antal räddningsinsatser (utom felaktiga automatlarm) i landet är svagt uppåtgående på tio år, det samma gäller Värnamo. Antalet andra uppdrag har ökat mycket i landet, främst beroende på sjukvårdslarm, statistiken visar det samma för Värnamos del. Då det gäller antalet trafikolyckor i riket ser man en minskning mot I Värnamo däremot ökar antalet jämfört med 2012, trenden är ökande och på 10 år är ökningen kraftig. Antalet bränder i byggnad är något färre i riket än 2012 och färre än snittet på tio år. I Värnamo är antalet färre än 2012 och färre än snittet på tio år. Anlagda bränder är ett storstadsproblem, Värnamo hade 2013 inte några anlagda bränder.

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 383 Dnr Information gällande föreläggande att godkänna informationen. Ställföreträdande räddningschef Pär Liljekvist informerar nämnden om beslut om föreläggande gällande fastigheten Branten 4. Vid skorstensfejarmästarens brandskyddskontroll framkom att skorstenen är bristfällig. Med stöd av 5 kap. 2 lagen om skydd mot olyckor har fastighetsägaren förelagts att snarast åtgärda avvikelsen och att särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

10 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 384 Dnr Information anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel Bolag: Ärende: Trafikverket, Box 810, Borlänge Information anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel enligt 11 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2). att godkänna informationen. Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson informerar nämnden om att Trafikverket spridit kemiska bekämpningsmedel inom Värnamo vattenskyddsområde. Spridningen av bekämpningsmedel för bekämpning av ogräs har skett på järnvägslinjen och på bangården. Trafikverket har kontaktat kontoret och anmält att detta skett. Kontoret har beslutat att åtalsanmäla händelsen.

11 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 385 Information gällande täktverksamhet på fastigheten Fylleryd 1:8 att godkänna informationen. Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson informerar nämnden om att fastighetsägaren till Fylleryd 1:8 anlägger en damm inom sin fastighet, vilket det finns tillstånd till. I samband med anläggandet av dammen har ägaren sålt det grus/morän grävts upp. Något tillstånd till att bedriva täktverksamhet finns inte.

12 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 386 Dnr Information om samråd Fastigheter: Bolag: Ärende: Kärräng 2:2, Slättö 4:2, Torskinge 2:4, Gösbo 1:7 med flera Ryds Torv AB, Älgarem 10, Anderstorp Information om samråd för Ryds Torv AB:s planerade täktverksamhet på Store mosse i Värnamo kommun att överlämna ärendet. Miljö- och bygglovschef Conny Eskilson informerar om samråd för Ryd Torv AB:s planerade täktverksamhet på fastigheterna Kärräng 2:2, Slättö 4:2, Torskinge 2:4, Gösbo 1:7 med flera.

13 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 387 Dnr D Rivning av Knekten 14, före detta Mejeriet att överlämna ärendet. Miljöinspektör Lars-Ingvar Björk informerar nämnden om den planerade rivningen av Knekten 14. Fastighetsavdelningen har via tekniska nämnden fått i uppdrag att inventera byggnader på fastigheten Knekten 14 i Värnamo samt att kostnadsberäkna rivningsarbetena. Detta i enlighet med beslut i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober att anvisa pengar till rivning av fastigheten Knekten 14 före detta Mejeriet och samtidigt ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att följa upp miljöstatus via kontrollpunkter för att bevaka miljögifterna i marken och vattenkvalité på fastigheten, efter rivningen.

14 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 388 Dnr Tjänstemannayttrande - förlängning av nätkoncession att godkänna informationen. Planchef Birgit Johansson informerar nämnden om tjänstemannayttrande över förlängning av nätkoncession inom Värnamo kommun.

15 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 389 Dnr Tjänstemannayttrande - förlängning av linjekoncession att godkänna informationen. Planchef Birgit Johansson informerar nämnden om tjänstemannayttrande över förlängning av linjekoncession för 130kV kraftledning mellan Gislaved och Värnamo.

16 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 390 Information angående anmälningar om olovligt byggande av bryggor att godkänna informationen. Bygglovsarkitekt Jonny Engström informerar nämnden om ett antal inkomna anmälningar om olovligt byggande av bryggor.

17 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 391 Dnr Information gällande bygglov på fastigheten Läkaren 1 Fastighet: Sök: Ärende: Läkaren 1 Landstingsfastigheter i Jönköpings län, Box 704, Jönköping Information gällande bygglovlov för till- och påbyggnad av del av sjukhus, nybyggnad av carport, samt rivning. att godkänna informationen. Bygglovsingenjör Josefina Magnusson informerar nämnden om att ärendet gällande beslut om bygglov för till- och påbyggnad av Värnamo sjukhus har fattats på delegation av nämndens ordförande eftersom sökanden inte kunde vänta med beslutet till nämndens sammanträde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat 4 november

18 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Fastighetsägare Msn 392 Dnr Anmälan gällande byggande av brygga Fastighet: Ärende: Herrestad 1:235 Anmälan gällande byggande av brygga att förelägga ägarna av fastigheten Herrestad 1:235, XX, personnummer XX och XX, personnummer XX vid ett vite om kronor (trettiotusen kronor) vardera, senast 3 månader efter att de har blivit delgivna beslutet riva och forsla bort bryggan från strandskyddsområdet samt återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna så att inte betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar, samt att förbjuda ägarna av fastigheten Herrestad 1:235, XX, personnummer XX och XX, personnummer XX sköta markområdet mellan bostadstomten och strandlinjen på ett privatiserande sätt. Besvärshänvisning enligt bilaga. Det inkom på telefon den 3 juni 2014 en anonym anmälan om en pågående byggnation av en brygga på fastigheten Herrestad 1:235. Vid besök på fastigheten tillsammans med en av fastighetsägarna, XX, samt bygglovsingenjör Josefina Magnusson den 4 juni 2014 kunde det konstateras att en brygga med soldäck och båtplats höll på att uppföras. Bryggan/soldäcket hade en sådan storlek och utformning att den bedömdes som dispenspliktig. I miljö- och stadsbyggnadskontorets arkiv fanns inga uppgifter på att dispens sökt eller lämnats för åtgärden, inte heller för tidigare anläggningar fanns någon uppgift om att dispens lämnats. Enligt fastighetsägaren (XX), vid besöket den 3 juni 2014, kände hon inte till att dispens behövdes för åtgärden eftersom det tidigare fanns en brygga på platsen. Den nya bryggan skulle ersätta en brygga från år 2010 som förstörts av isen. Kommunen har ett tidigare tillsynsärende på fastigheten som gäller en brygganläggning som uppfördes år 2009 (dnr: ). forts.

19 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Den 9 sep 2010 informerades fastighetsägarna genom länsstyrelsen (skrivelse till fastighetsägarna länsstyrelsens beteckning ) om att den anläggning som uppförts år 2009 bedömdes som dispenspliktig. Bakgrunden till skrivelsen var att även denna brygga anmäldes våren 2009 av kommunen till länsstyrelsen (som då var tillsynsmyndighet för strandskyddsärenden). Även denna brygga ersatte en tidigare anläggning. Hur den tidigare bryggan som fanns före 2009, var beskaffad har fastighetsägarna redogjort för i en skrivelse som inkom till länsstyrelsen den 24 september Enligt dem bestod denna brygga i tre komponenter, en fast trädel samt två fasta flytbryggor. De angav samtidigt att tillstånd funnits och hänvisade i skrivelsen till en bilaga från lantmäteriet. Bilagan innehåller ett servitut för brygga på fastigheten Herrestad 1:18 (officialservitut bildat 2007, lantmäterihandling). Länsstyrelsen överlämnade den 22 oktober 2010 ärendet till miljö- och stadsbyggnadskontoret. I samband med utredningen av nuvarande anläggning som anmäldes den 3 juni 2014 bedömde nämnden att förutsättningar bör finnas för strandskyddsdispens avseende en mindre brygga som kan täcka behovet av en båtplats i enlighet med det servitut som finns. Av servitutet framgår rätt till båtplats samt att behålla underhålla och förnya mindre brygga vid område a. se bifogad kartskiss). Servitutet gäller på fastigheten Herrestad 1:18 som delvis utgör vattenområde öster om Herrestad 1:235. Fastighetsägarna har därför upplysts om förutsättningarna för dispens i en skrivelse den 13 juni 2014 och samtidigt getts möjlighet att söka dispens i efterhand. Fastighetsägarna rekommenderades också att avvakta med den pågående byggnationen eftersom det troligtvis inte kunde meddelas en dispens för denna brygganläggning. De rekommenderades också att tillse att de har rådighet över aktuellt vattenområde eftersom de själva inte äger detta. Ansökan skulle vara miljö- och stadsbyggnadskontoret tillhanda senast den 27 juni Ingen ansökan inkom. Den 17 juli 2014 besöktes platsen på nytt och en uppmätningskiss gjordes. Bryggan var vid denna tidpunkt färdigställd. Vid en beräkning uppgick den nya anläggningen till en storlek av 182 kvm. Fasta och lösa möbler fanns på bryggan. Fastighetsägarnas bostad med tomt (Herrestad 1:234) ligger strax utanför strandskyddat området som är 100 meter inåt land, det är endast denna del som utgör en bostadsfastighet med s.k. hävdad tomt. Från bostadshuset ner till strandlinjen (Herrestad 1:235) har denna tomt delvis förlängts genom att det anlagts en gräsmatta. Denna omvandling har skett successivt sedan 2006, vilket bland annat framgår av flygfoton från 2006, 2009, 2011 samt forts.

20 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Den 1 september 2014 skickade miljö- och stadsbyggnadskontoret en skrivelse på nytt där fastighetsägarna gavs tillfälle att söka dispens och förklara varför åtgärden utförts utan föregående prövning. Den 5 september 2014 inkom XX med en skrivelse via e-post. I skrivelsens framförs bland annat att åtgärden är en reparation och att de därför inte avser att söka dispens. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden meddelade som beslutsförslag (Msn den 16 september 298) att förelägga fastighetsägarna att riva och forsla bort bryggan från strandskyddsområdet. sförslaget var förenat med vite. Jämlikt 17 förvaltningslagen bereddes fastighetsägarna den 25 september tillfälle att ta del av handlingarna i ärendet och lämna synpunkter på dessa innan miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar slutgiltig ställning. Eventuella synpunkter skulle vara nämnden tillhanda senast den 16 oktober Den 6 oktober 2014 inkom en skrivelse från advokat XX som erhållit uppdrag av fastighetsägarna att företräda dem i rubricerade ärende. I skrivelsen begärs anstånd med inkommande av synpunkter till den 14 november Nämnden meddelade efter sammanträde den 7 oktober 2014 att anstånd lämnas tills den 3 november Den 24 oktober 2014 meddelar advokat XX på telefon att han tillsammans med fastighetsägarna vill delta vid nämndens sammanträde för att föredra ärendet muntligt. Den 27 oktober 2014 beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden att inte medge närvarorätt för fastighetsägarna vid nämndens beslutande sammanträde. Samtidigt upplystes fastighetsägarna om möjligheten för ett möte med ordförande och 1:e vice ordförande samt tjänsteman innan nämndens sammanträde. Den 28 oktober 2014 inkom fastighetsägarna genom deras ombud, Johan Hjortsberg med ett yttrande. Till yttrandet bifogades 11 bilagor, Servitut ag. Brygga och båtplats, lantmäterihandling. -07, Kartskiss från lantmäteriet, servitut angående brygga och båtplats, lantmäterihandling. -12, intyg av XX, PRL AB, Mail, , utfärdat av XX inkl. foton, Fotografier av brygga b), fotografier av brygga c), ärenden med länsstyrelsen och Värnamo kommun 2010, Fotografier av bryggan före och efter skadorna 2013, fotografier av den reparerade bryggan, hösten 2014 samt betalda fakturor från PRL AB. forts.

21 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Fastighetsägarna yrkar i sitt yttrande att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att anmälan om olovligt byggande ej föranleder någon åtgärd. Den 5 november 2014 föredrog fastighetsägarna genom XX sitt yttrande muntligt. Närvarande från miljö- och stadsbyggnadskontoret var Conny Eskilsson (miljö- och bygglovschef), Lars Rosborg (miljö- och stadsbyggnadschef), Gottlieb Granberg (ordförande) samt Göran Andersson (1:e vice ordförande). Aktuell plats ligger vid Herrestadssjöns västra strand och omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. För Herrestadssjön är strandskyddet 100 meter. Anläggningen ligger helt inom strandskyddat område och på ett avstånd om ca 100 meter från Fastighetsägarnas bostadsfastighet (Herrestad 1:234). Översiktsplanen redovisar i dagsläget inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallad LIS-områden. I övrigt finns inga utpekade intressen enligt översiktsplanen. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddsområde får enligt 7 kapitlet 15 miljöbalken (MB) inte nya byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Inom ett strandskyddsområde får heller inte åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av de åtgärder som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 MB. Det ska finnas minst ett så kallat särskilt skäl enligt 7 kapitlet 18 c eller 18 d MB samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras på lång eller kort sikt. forts.

22 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 7 kap MB ska hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Kommunen har tillsyn över strandskyddsområden. Enligt 26 kapitlet 1 miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med balken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska för detta ändamål på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. En tillsynsmyndighet får enligt 26 kapitlet 9 miljöbalken (MB) i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 MB får ett sådant föreläggande förenas med vite. Nämnden kan konstatera att det till fastigheten Herrestad 1:235 finns ett servitut med rätt till båtplats samt att behålla underhålla och förnya mindre brygga vid område a) enligt lantmäterihandling. Servitutet bildades 2007 utan förgående dispens då det på platsen fanns en mindre brygga. Med mindre brygga avses enligt lantmäterihandlingarna brygga av sådan storlek att bygglov ej krävs. Det finns i plan- och bygglagen inget krav på bygglov för en enskild brygga, det är endast småbåtshamnar som kräver bygglov. Så som den första bryggan beskrivits kan det konstateras att det då rörde sig om en enskild brygga som inte kräver något bygglov. Denna brygga ersattes av en ny brygga år Inte heller denna eller nu gällande brygga bedöms kräva bygglov. Kravet på dispens enligt miljöbalken gäller dock i stor utsträckning för denna typ av anläggningar, oavsett undantag i annan lagstiftning. Inte heller att fastigheten har ett servitut medför undantag. Anläggandet av den nya bryggan under sommaren 2014 jämställs av nämnden med en nyanläggning. Som också framgår i fastighetsägarnas yttrande (bilaga 4.) samt vid den syn som hållits på platsen har bryggan ersatts med en helt ny brygga som dessutom ändrat såväl storlek som utseende. Ingen dispens har sökts för åtgärden. Fastighetsägarna menar att det endast rör sig om en reparation. Reparation går enligt nämnden närmast jämföra med underhåll vilket avser åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en konstruktion eller utseende. forts.

23 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Bryggan som uppfördes 2010 saknade också dispens. Allmänhetens tillgång till området påverkas på ett negativt sätt. Marken mellan bostadstomten och gällande brygga vid strandlinjen har sedan successivt hävdats vilket framgår av flyfoton från 2006, 2009, 2011 samt Därför bedömer nämnden att såväl åtgärden att anlägga bryggan som åtgärden att anlägga gräsmatta omfattas av förbudet i 7 kapitlet 15 MB. Eftersom varken en ansökan om dispens för befintlig anläggning eller ett reviderat förslag inkommit till nämnden ska frågan om dispens inte prövas. Effekten av den omvandling som nu skett är att brygga med tomtmark samt bostadshus upplevs som en enhet, framförallt från sjösidan. Genom den nya bryggans storlek kan den utnyttjas för mer varaktig vistelse än för behovet av en båtplats. Större delen av anläggningen bedöms inte utgöra brygga, utan snarare uteplats eller soldäck vilket är en användning som kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Allmänheten avhålls numera att beträda marken från såväl sjö- som landsidan. Den fria passage som tidigare fanns är till större delen privatiserad av genom bryggans storlek och den anlagda gräsmattan vilket nämnden bedömer strida mot strandskyddets syften. Att grannarnas brygga har en likhet, så som det beskrivs i yttrandet från fastighetsägarna, och varit förebild vid byggnationen av brygga utgör enligt nämndens bedömning inte skäl för att ta i anspråk ett område som är allemansrättsligt tillgängligt. Vid en intresseprövning väger det allmänna intresset som strandskyddsbestämmelserna ska skydda tyngre än det enskilda intresset att få företa åtgärden. De uppgifter som fastighetsägarna inlämnat genom yttrande med bilagor den 28 oktober 2014 respektive muntligen den 5 november 2014 föranleder ingen annan bedömning. Bryggan ska enligt nämndens bedömning därför tas bort och marken återställas. forts.

24 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 392 forts. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 14 november Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att förelägga ägarna av fastigheten Herrestad 1:235, XX, personnummer XX och XX, personnummer XX vid ett vite om kronor (trettiotusen kronor) vardera, senast 3 månader efter att de har blivit delgivna beslutet riva och forsla bort bryggan från strandskyddsområdet samt återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna så att inte betonggjutningar, metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar, samt att förbjuda ägarna av fastigheten Herrestad 1:235, XX, personnummer XX och XX, personnummer XX att sköta markområdet mellan bostadstomten och strandlinjen på ett privatiserande sätt. et fattas med stöd av 26 kap. 9 och 14 samt 7 kap. 15 och 25 miljöbalken (1998:808). Inskrivningsmyndigheten underrättas om beslutet. Fastighetsägarna underrättas om beslutet med mottagningsbevis och hur man överklagar. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet 16 september och 27 oktober

25 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sökanden Länsstyrelsen Fastighet: Ärende: Msn 393 Dnr Ansökan om strandskyddsdispens Drömminge 4:19 Ansökan om strandskyddsdispens att meddela dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett enbostadshus med carport enligt 7 kapitlet, 15 och 18b, miljöbalken (MB), att endast den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta daterad den 22 oktober 2014 får tas i anspråk såsom tomt. Dispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag dispensbeslutet vunnit laga kraft. Sökanden erinras om att länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör därför avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för överprövning är tre veckor från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen Reservationer Bo Svedberg (S), Majo Besic (S) och Anders Jansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Svedbergs yrkande. Sökanden har hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Sökanden har även begärt förhandsbesked. Tomt är inte tänkt att avstyckas. Till ansökan har bifogats ett brev daterat den 31 juli Av brevet framgår de skäl vilka åberopas som grund för dispensen, sökanden hänvisar till de skäl som anges i 7 kapitlet 18 c miljöbalken och förklarar bakgrunden till varför de angivits. forts.

26 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 393 Som särskilt skäl till dispensen har sökanden sammanfattningsvis angett att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, genom en väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen, behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området samt behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse Aktuell plats ligger vid sjön Hindsens östra strand och omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. För Hindsen är strandskyddet 200 meter inåt land, tilltänkt byggnad ligger helt inom strandskyddat område och på ett avstånd om ca 160 meter från strandkanten samt ca 20 meter öster om en befintlig grusväg. Vägen utgör en tydlig gräns mellan lövskog på västra sidan och aktuell plats som består av produktionsskog, barrskog. Översiktsplanen redovisar i dagsläget inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallad LIS-områden. Sjön Hindsen ingår i riksintresse för naturvård och är ett natura område, väster om vägen finns även enligt skogsstyrelsen inventering sekundär ädellövsnaturskog (nyckelbiotop). Cirka 1,5 km söderut ligger naturreservatet (även natura 2000-område) Rusarebo, cirka 2 km norr om platsen ligger naturreservatet Södrabo bokskog. Enligt översiktsplanen finns inga intressen förutom det utökade strandskyddet utpekat på den aktuella platsen. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom ett strandskyddsområde får enligt 7 kapitlet 15 inte nya byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Inom strandskyddsområde får heller inte åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Två förutsättningar ska vara uppfyllda för att dispens ska kunna ges från någon av de åtgärder som är förbjudna i strandskyddsområde enligt 7 kap. 15 miljöbalken. forts.

27 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 393 forts. Det ska finnas minst ett så kallat särskilt skäl enligt 7 kapitlet 18 c eller 18 d miljöbalken samt att syftet med strandskyddet inte påverkas, det vill säga att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras på lång eller kort sikt. Enligt 7 kap. 18 c miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet beakta endast de skäl som finns angivna i 18 c. Som särskilt skäl till dispensen har sökanden sammanfattningsvis angett att platsen redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, genom en väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen, behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området samt behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Platsen besöktes tillsammans med sökanden den 1 september Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av en etablerad hemfridszon, dvs. den har ofta en byggnad med gräsmatta eller liknande som har en avhållande effekt mot det allmänna. I gällande fall finns det ingen bebyggelse på platsen idag, marken är inte anspråkstagen i den meningen utan utgörs av skogsmark, grund för dispens på detta skäl bedöms därmed inte föreligga. Grund till dispens med anledning av att utvidga en pågående verksamhet eller med anledning av ett allmänt intresse bedöms inte föreligga eftersom dessa skäl inte avser enskilda bostäder. Med avskiljande enligt 7 kapitlet 18 c pkt. 2 avses en verkan av att människor har exploaterat mark genom bebyggelse vägar eller järnväg, naturvårdsverkets, handbok 2009:4 utgåva 2. Avskiljande exploateringar är sådant som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Vägar är ett exempel på exploateringar som kan verka som avskiljande. Enligt praxis avses inte mindre trafikerade vägar eftersom dessa är lätta att passera. Det ska också framstå som klart att området som ligger avskilt från stranden ska ha förlorat sin betydelse för allmänhetens friluftsliv (jämför prop. 1997/98:45, Del 2 s. 89). forts.

28 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 393 Bestämmelsen om annat mycket angeläget intresse får tillämpas för både allmänna och enskilda intressen, men tillämpningen bör enligt kommentarerna till bestämmelsen, miljöbalken - en kommentar. Del 1, 7:56 a vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda intressen. Området på vilket den tänkta tomten föreslås placeras gränsas av trivial industriskog mot öster. Platsen öppnar upp sig mot vägen med björk och sly. Områdets funktion och kvalité som ströv- och naturområde bedömer nämnden utgöras av vägen och området väster om denna vilket omfattar en sträcka på ca 130 meter. Fastigheten är ca 48 ha men avlång, endast en mindre sträcka (ca 140 meter) ligger utmed vägen. Föreslagen bebyggelse skulle också då utgå från befintlig bebyggelse och väg vilket ur allmän synpunkt anses vara en bättre lokalisering. Tänkt tomtplats kommer placeras 160 meter från strandlinjen, möjligheten att förskjuta byggnaden med tomt ytterligare ca 60 meter utanför strandskyddsområdet mot öster skulle innebära ett större ingrepp i naturen än vad som kan vara motiverat för att uppnå strandskyddets syften. Inte minst med hänsyn till de åtgärder som krävs på grund av att området är sankt. Detta kan från allmän synpunkt inte anses innebära god hushållning av mark. En väg skulle i ett sådant fall dessutom behöva förläggas över nu aktuell plats för att kunna nå tomten. Nämnden anser också att det utökade strandskyddet inte är motiverat på den aktuella platsen. Intresseprövningen har genom det utökade strandskyddet generaliserats och därmed inte prövats i detta enskilda fall. Vid en sådan avvägning bedömer nämnden att den inskränkning som skulle ske i den enskilds rätt att använda mark eller vatten skulle gå orimligt längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till att friluftslivet begränsas i en mycket liten omfattning, att få naturvärden gör sig gällande samt att aktuell plats torde ha en mycket liten betydelse för allmänhetens rörelse i området bedömer nämnden att syftet med strandskyddet inte motverkas. Vägen har en avskiljande verkan även om den är begränsad, vidare anser nämnden att det är ett angeläget intresse för fastighetsägaren att kunna nyttja sin mark för såväl ett rationellt skogsbruk som boende på ett ändamålsenligt vis. Vid en intresseprövning gör nämnden bedömningen att det enskilda intresset väger tyngre och dispens ska därför medges. Förslaget bedöms inte heller innebära någon påtaglig skada på riksintressena. Särskilt skäl till dispensen är att platsen genom en väg är väl avskilt från området närmast strandlinjen samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. forts.

29 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 393 forts. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 8september Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan om dispens från byggnadsförbudet i 7 kapitlet 15 miljöbalken då särskilda skäl saknas och att meddela att ansökan om förhandsbesked kommer att avslås med motiveringen att annan lagstiftning inte medger byggnationen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet 16 september och 4 november Upplysningar Observera att inga byggnadsåtgärder får påbörjas innan beslut om bygglov och startbesked meddelats. Enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen ska en särskild avgift (byggsanktionsavgift) tas ut om överträdelse sker. et vinner laga kraft först tre veckor efter det att länsstyrelsen mottagit ärendet och beslutat att inte överpröva dispensen. Länsstyrelsen underrättas om beslutet. Yrkanden Gottlieb Granberg (M) att meddela dispens från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av ett enbostadshus med carport enligt 7 kapitlet, 15 och 18b, miljöbalken (MB), att endast den del av fastigheten som är markerad som tomtplats enligt bifogad karta daterad den 22 oktober 2014 får tas i anspråk såsom tomt. Bo Svedberg (S) att avslå ansökan om dispens från byggnadsförbudet i 7 kapitlet 15 miljöbalken då särskilda skäl saknas och att meddela att ansökan om förhandsbesked kommer att avslås med motiveringen att annan lagstiftning inte medger byggnationen. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att miljöoch stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt Gottlieb Granbergs yrkande. Avgift för strandskyddsdispens kronor kommer att tas ut i samband med bygglovet.

30 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sökanden Msn 394 Dnr A Nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd Fastighet: Ärende: Blåmossan 5 Nybyggnad av enbostadshus med garage och förråd att med stöd av 9 kap. 31b, plan- och bygglagen medge liten avvikelse från detaljplanen, samt att bevilja bygglov. Bygglovet är förfallet om byggnadsföretaget inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas sökandens förslag. Namn: Tom Ericsson Adress: Brogatan 24, Värnamo Besvärshänvisning enligt bilaga. Sökanden har hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansökt om bygglov för ett enbostadshus och garage/förråd på rubricerade fastighet. För området gäller detaljplan F 335. Detaljplanen anger bostadsändamål. I gällande detaljplan anges högsta antal våningar till en (I). Byggrätten är 25 % av tomtarean upp till 1500 m 2. Utöver högsta antal våningar får suterrängvåning anordnas. Fastigheten är 1473 m 2. Sökanden ansöker om ett bostadshus med ett förhöjt fasadliv samt med en frontespis med balkong mot väster och en frontespis mot öster. Enbostadshuset bedöms enligt nomenklaturen vara en tvåvåningsbyggnad. Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Yttrande med synpunkter har inkommit från ägare till fastigheterna Kvastmossan 1 och Repmossan 1. forts.

31 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 394 forts. Syftet med gällande detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av bostäder. Den föreslagna åtgärden avviker från gällande detaljplan med avseende på att bostadshuset bedöms vara en tvåvåningsbyggnad. Avvikelsen motverkar inte planens syfte och bedöms vara en liten avvikelse från detaljplanen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 8 oktober Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat 4 november Upplysningar Startbesked erfordras, enligt 10 kap. 3, plan- och bygglagen, innan påbörjande får ske. Tekniskt samråd behövs. Utstakning och lägeskontroll krävs. Ska utföras av person med mätningsteknisk kompetens. Höjdsättningen studeras närmare vid det tekniska samrådet samt vid utstakningstillfället. Förslag på byggnadernas färgsättning ska inlämnas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Avgift: Utstakning kronor Bygglov kronor (Räkning översändes separat)

32 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Mark- och exploateringsavdelningen Planavdelningen Ekonomiavdelningen Msn 395 Dnr Förvärv av fastigheten Draken 1 att godkänna upprättat köpeavtal med Corallen i Värnamo AB avseende förvärv av Draken 1, att kostnader för rivning av byggnader tas ur konto 401, proj 2887 att ge planavdelningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området, samt att paragrafen anses omedelbart justerad. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Ett köpeavtal har tecknats med Corallen i Värnamo AB som innebär att kommunen förvärvar fastigheten Draken 1 (före detta Bilspedition) vid Vråenvägen för en köpeskilling om kronor. Fastigheten har under lång tid stått outhyrd och påtryckningar har funnits om att byggnaderna måste rivas, vilket kommer att göras inom kort. Eftersom Draken 1 idag utgör en industrifastighet och det centrala läget på fastigheten framgent inte är lämpligt för detta ändamål måste detaljplanen ändras. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 21 november Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna upprättat köpeavtal med Corallen i Värnamo AB avseende förvärv av Draken 1, att kostnader för rivning av byggnader tas ur konto 401, proj 2887 att ge planavdelningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området, samt att paragrafen anses omedelbart justerad.

33 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden MBK- och GISavdelningen Msn 396 Dnr D-modell/ortofoto/höjdmodell att anvisa kronor ur rörelsekapitalet till ovanstående projekt, samt att uppdra åt förvaltningen att jobba vidare med 3D-visualiseringen. Idag finns det ett högupplöst ortofoto över Värnamo tätort och utefter Vidöstern samt ett stråk mot Forsheda respektive Hörle. Det finns även höjdpunkter med hög noggrannhet inom dessa områden. År 2010 gjordes en test 3D-modell på 5 km 2 för centrala delarna av Värnamo, som var kopplad till en separat programvara. I denna programvara gick det inte att redigera datat och det var inte konvertibelt i Esri:s program. Då man nu på ett bra sätt lyckats föra över modellen i en programvara som ingår i Esri:s kommunlicens, vore det förmånligt att kunna täcka in hela Värnamo tätort i en ny modell. Kontoret ser möjligheter att i framtiden jobba parallellt med 2Dimensionella (primärkartan) och med 3Dimensionella data i samma programvara. Tanken är att ajourhålla större byggnader i modellen och att jobba både internt och extern med projekt vid till exempel plan- och bygglovsärenden. 3D-modellen skulle också kunna vara till stöd vid större infrastrukturella förändringar inom tätorten. Ett högupplöst ortofoto och höjdmodell kan man ha stor användning av vid översvämningsanalyser, projektering, granskning inför bygglov och vissa miljöärenden. Förvaltningen har vid ett tidigare tillfälle informerat nämnden om 3Dmodell /ortofoto/höjdmodell för Värnamo tätort där uppskattad kostnad för densamma skulle ligga på cirka kronor. Nämnden föreslås anvisa medel ur rörelsekapitalet till ovanstående projekt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 13 november Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att anvisa kronor ur rörelsekapitalet till ovanstående projekt. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet 4 november

34 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planavdelningen Msn 397 Dnr LONA-projekt angående Storån att tillstyrka en ansökan om LONA-projektet Kanotled Storån i Värnamo kommun samt att tillstyrka kommunantikvarien medverkar med arbetstid i projektet Forshedabygdens näringsliv har inkommit om en förfrågan att i samarbete med Värnamo kommun och Visit Värnamo ansöka om ett LONA-projekt avseende en kanotled längs Storån. I det planerade projektområdet, Storån finns flera stora natur- och kulturvärden att utveckla i förening med friluftsliv och turism. Forshedabygdens näringsliv har även genomfört flera framgångsrika projekt i området, i samverkan med bland annat Värnamo kommun. Mot ovanstående bakgrund är Värnamo kommun och Visit Värnamo därför positiva och angelägna att stödja projektet och lokala aktörer för att utveckla Storån enligt långsiktigt hållbara miljömål. I projektet ingår att tillgängligöra den tätortnära naturen med dess naturoch kulturvärden längs med Storån genom en kanotled för friluftlivet. Uppföra Informationsskyltar för att upplysa om kanotleden, natur- och kulturvärden samt friluftsliv i området. Publicera broschyrer och en webbsida om projektet med fokus på natur- och kulturvärden och friluftslivet. Bygga en flytbrygga för att främja friluftslivet. Skötsel och uppsyn av kanotleden och rastplatser i området. Värnamo kommun och Visit Värnamo bistår dels med kunskap, administration och projektledning och dels med marknadsförning, bilda nätverk och etablera samarbete med intresserade aktörer för att utveckla naturturism och friluftsliv i projektområdet. Inom projektet ska det finnas en organisation av aktörer som efter projektets avslut tar över ansvaret och vidareutvecklar sträckan längs Storån enligt långsiktigt hållbara miljömål. Projektet finansieras genom stöd bidrag från LONA via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, av Forshedabygdens näringsliv i form av ideellt arbete, Värnamo kommun och Visit Värnamo genom arbetstid. Värnamo kommun ansöker och ansvarar för projektet. forts.

35 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Msn 397 forts. Projekttiden föreslås pågå mellan 1 mars 2015 till 1 maj Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse 20 november Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att tillstyrka en ansökan om LONA-projektet Kanotled Storån i Värnamo kommun samt att tillstyrka kommunantikvarien medverkar med arbetstid i projektet.

36 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Planavdelningen Tekniska kontoret Msn 398 Dnr Anläggande av övergångsställen på Bangårdsgatan att godkänna anläggandet av två stycken övergångställen på Bangårdsgatan istället för de befintliga passagerna. Övergångställen ska utrustas med lampor signalerande då fotgängare/cyklister korsar vägen. Bangårdsgatan är en hårt trafikerad gata. Gatan är en av de få kopplingarna mellan östra och västra Värnamo och samtidigt en huvudled. På gatan finns i dagsläget två passager. Fotgängare och cyklister har alltså inte företräde. Med hänsyn till trafikmängden samt barn förekommande på gatan föreslår vi att anlägga övergångställen istället för passagerna. Syftet är att höja trafiksäkerheten genom att fotgängare får företräde i samband med övergångställen. Förslaget har tagits fram i samråd med tekniska kontoret. Ärendet återkommer efter att nämnden begärt utredning av möjlighet att utrusta övergångställen med signal för bilister om fotgängare/cyklister korsande vägen. Både miljö- och stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret ställer sig positivt till förslaget. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inkommit med skrivelse den 14 november Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta: att godkänna anläggandet av två stycken övergångställen på Bangårdsgatan istället för de befintliga passagerna. Övergångställen ska utrustas med lampor signalerande då fotgängare/cyklister korsar vägen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare behandlat ärendet 4 november

37 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kommunstyrelsen Msn 399 Dnr Medborgarförslag: Belysning av vattentornet att tillstyrka förslaget att vattentornet belyses, att en kvalificerad ljussättare behöver anlitas, att föreslå kommunstyrelsen besluta att miljö- och stadsbyggnadskontoret i samråd med tekniska kontoret får i uppdrag att upphandla konsult för uppdraget, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att lägga in den aktuella kostnaden i kommande investeringsbudget. Ett medborgarförslag angående belysning av vattentornet inlämnades 4 juni 2014 till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade, 11 augusti , att remittera förslaget till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade, 16 september , att ge miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över förslaget och återkomma till nämnden. Ärendet diskuterades vid nämndens sammanträde Miljöoch stadsbyggnadsnämnden beslöt att överlämna ärendet till kommande sammanträde. Förslaget antas avse vattentornet inom fastigheten Rörstorp 6:25 i östra delen av Värnamo stad. Besök har skett på platsen. Samråd har skett med kulturchefen, tekniska chefen samt internt inom miljö- och stadsbyggnadskontoret. Miljö- och stadsbyggnadskontoret tillstyrker att vattentornet belyses. Många byggnader har ljussatts vilket har inneburit att de lyfts fram i stadsbilden och tillskapat upplevelser. Många har blivit riktmärken i stadsbygden eller kommit att ingå i en genomarbetad helhet. Viss ljussättning har lanserats som events eller bytt uttryck över tid. Det är angeläget att ljussättningen utgår ifrån byggnadens struktur, uttryck och sammanhang. Ljussättningen kan understryka uttrycket eller tillföra nya. forts.

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-11-15 1(6) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2013-11-19, kl 13.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Gottlieb Granberg (M) Ulf Dovhammar (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm Datum Dnr 2015-08-10 STR.2015.3449 253 Jan Casserstedt jan.casserstedt@varmdo.se 08-570 483 16 Jurist REK + MB Tjänsteskrivelse UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG SP5 BESLUTSFÖRSLAG Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-29 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2014-11-04, kl 13.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Gottlieb Granberg

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygg- och räddningsnämnden

Bygg- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.10-14.15, 14.40-15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stefan Pettersson (M), tjg ers för Ulla Wallin (S) Håkan

Läs mer