2014 Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp)"

Transkript

1 Innehåll Allmänt om kursen... 3 Innehåll och målsättning... 3 Pedagogiken... 3 Förkunskapskrav... 4 Närmare om kursens uppbyggnad... 4 De olika kursmomenten... 4 Kurspoängen och betygsgränserna... 4 Skriftliga och muntliga övningar... 5 Obligatorier... 5 Internationella och komparativa inslag på kursen... 6 Samverkan med det omgivande samhället... 6 Förhållandet till andra kurser och utbildningen i stort... 6 Krav för deltagande i undervisningen... 6 Registrering... 6 Avregistrering... 6 Gruppindelning... 7 Studieanvisningar... 7 Kursfordran... 7 Förberedelser inför undervisningen... 7 Läsanvisningar - Arbetsrätt... 8 Läsanvisningar - Familjerätt... 8 Examination... 8 Förhandlingsspelet... 8 Uppsatsen... 8 Tentorna... 9 Del A - Flervalsfrågor... 9 Del B - Essäfrågor... 9 Tillträde till examination... 9 Anmälan till tentamen... 9 Handlingar som ska medtas vid tentamen Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler Inlämning av tentamen... 10

2 Betygskriterier för Civilrätt-C Betygskriterier enligt den svenska skalan: Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan Begäran om omprövning Funktionshinder Allmänt Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier Examination vid funktionshinder Studentinflytande och kursutveckling

3 Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Civilrätt C (10,5 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Den läses som en del av studierna under den tredje terminen. Kursen är den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning mot arbetsrätt och familjerätt. Kursen syftar till att förmedla kunskaper om rättsregler och rättsprinciper inom centrala delar av svensk och europeisk arbets- och familjerätt. Vidare avser kursen att ge studenten grundläggande färdigheter i att tillämpa rättsregler och rättsprinciper samt att analysera juridiska fråge- och problemställningar på arbets- och familjerättens område. Inom ramen för kursen diskuteras även den svenska arbets- respektive familjerätten i socialt, ekonomiskt och internationellt perspektiv. Även om arbets- och familjerätt traditionellt sett anses höra till svensk civilrätt, finns inom dessa områden viktiga komponenter med beröringspunkter i andra rättsområden, framför allt socialrätt och europarätt. Kursen innehåller följande kursmoment: Arbetsrätt (både kollektiv och individuell arbetsrätt) (5,5 hp); och Familjerätt (5 hp). Efter genomgången kurs förväntas studenten: Visa fördjupade insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område; Ha förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i systemen; Ha förmåga att bedöma olika handlingsalternativ med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt självständigt kunna argumentera kring och bedöma olika lösningar utifrån olika parters perspektiv samt även från ett mer samhälleligt perspektiv. I bedömningen ingår förmåga att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar; Kunna förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt; och Självständigt ha författat och försvarat en rättsvetenskaplig uppsats samt opponerat på en annan students uppsats. Pedagogiken Undervisningen i kursen syftar i första hand till att ge studenten grundläggande kunskaper om rättsområdena och förmåga att förstå, tolka och analysera gällande rätt, främst utifrån lagstiftning, kollektivavtal och praxis. Kursen syftar även till att öva upp studenternas förmåga i skriftlig och muntlig framställning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarium. Föreläsningarna ger en introduktion till skilda delar av rättsområdena och dessas samhälleliga funktioner. Gruppövningar och seminarium anknyter till föreläsningarna och syftar till att ge en fördjupad förståelse för vissa moment i arbets- och familjerätt. Gruppövningarna bygger på s.k. 3

4 problembaserat lärande och innehåller genomgång och diskussion av övningsuppgifter och rättsfall. Till varje gruppövning förutsätts studenterna ha läst igenom studiematerialet, som redovisas och analyseras muntligt. Syftet med gruppövningarna är att på grundval av studenternas kunskaper om juridisk metod och materiell rätt utveckla studenternas förmåga att identifiera och lösa problem inom de ämnesområden som kursen behandlar samt att ge träning i juridisk analys och argumentation. Förkunskapskrav För att studenten ska kunna läsa Civilrätt C krävs det att studenten har Godkända tentamina termin 1 och godkänd tentamen i Civilrätt A. Med uttrycket godkända tentamina i utbildningsplanen avses att resultatet ska vara godkänt från angiven kurs, vilket innefattar godkänt på alla examinatoriska och obligatoriska moment. Vidare information för förkunskapskrav finns under på Juridicums hemsida. Den student som inte uppfyller förkunskapskraven måste ställa en dispensansökan till Utbildningskansliet i god tid innan kursen börjar. Blanketten för detta finns tillgänglig på Juridicums hemsida. Det är viktigt att poängtera att dispens enbart medges på särskilda skäl och att studenten inte kan bli tilldelad plats i en grupp innan dispensen har blivit beviljad. Avslag på dispensansökan kan överklagas till Utbildningsutskottet. För vidare information kontakta någon utav studievägledarna. OBS! När det gäller Civilrätt C under hösttermin börjar den innan omtentorna för t.ex. Civilrätt A hinner rättas (omtentorna i augusti rättas under september). Därmed kommer studenter som tar omtentamen i augusti inte att kunna registrera sig och delta i Civilrätt C utan att söka dispens från Utbildningskansliet. Avslås dispens från Utbildningskansliet och Utbildningsutskottet kan studenten ej efterregistrera sig. Då måste studenten istället ta Civilrätt C under en efterföljande termin. Närmare om kursens uppbyggnad Civilrätt C har tre kursmoment: arbetsrätt, familjerätt och uppsats. De olika kursmomenten Arbetsrätt - Arbetsrätt kommer att tas upp under den första hälften av C-C:s sju veckor, Familjerätt - Familjerätt kommer att tas upp under den andra hälften av C-C:s sju veckor, och Uppsats - Under C-C:s första vecka börjar studenterna att jobba med uppsatsen, med grupphandledning under kursvecka 2, inlämningen av uppsatsen kursvecka 6 samt presentation och opponering av uppsatserna under den sista kursveckan 7. Föreläsningar rörande uppsatserna kommer att ges under kursveckor 1-4. Kurspoängen och betygsgränserna Kursen omfattar totalt 80 poäng, arbetsrättslig tentamen 30 poäng, familjerättslig tentamen 30 poäng och uppsats 20 poäng. Det frivilliga förhandlingsspelet kan ge max 2 poäng som kan tas med till slutbetyget. Gränsen för godkänd (B) i kursen är 50 % (40 poäng), icke utan beröm godkänd (BA) 70 % (56 poäng) samt med beröm godkänd (AB) 85 % (68 poäng). Studenten måste dock få 4

5 åtminstone 15 poäng på arbetsrättstentamen, 15 poäng på familjerättstentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponering för att få ett slutbetyg för kursen C-C. Poängfördelningen med den sjugradiga betygsskalan är: A 72-80, B 68-71,5, C 61-67,5, D 56-60,5, E 40-55,5, Fx 39, F 38 och lägre. Skriftliga och muntliga övningar Vad gäller de skriftliga och muntliga övningarna, har C-C gruppövningar, ett förhandlingsspel i arbetsrätt som är frivilligt, och en längre uppsats i antingen arbetsrätt eller familjerätt som är obligatorisk. Syftet med gruppövningarna är att träna studenternas färdigheter i muntlig framställning. Studenterna förutsätts därför vara väl inlästa och förberedda på att enskilt eller i grupp kunna redogöra för och analysera till varje seminarium anvisat studiematerial. Gruppövningarna består i övrigt av lärarledd undervisning och diskussion, där tillfälle ges till en mer fördjupad analys av de relevanta juridiska frågeställningarna. Syftet med förhandlingsspelet, som är frivilligt och kan ge upp till 2 poäng som kan räknas till C-C:s slutbetyg, är att träna studenternas färdigheter i skriftlig och muntlig framställning liksom förhandlingsteknik. Syftet med uppsatsen och opponering är att träna studenternas färdigheter i skriftlig och muntlig framställningar liksom opponering på en students arbete. I mån av plats kommer studenterna att kunna välja mellan att skriva uppsats i arbetsrätt eller familjerätt. Studenterna förväntas skriva uppsatsen under de första sex veckorna av C-C, med inlämning på torsdag i den sjätte veckan. Uppsatsen kommer att kunna ge sammanlagt 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (den skriftliga uppsatsen och den muntliga presentationen av uppsatsen) och 4 poäng för opponering (den skriftliga opponeringssammanfattningen och den muntliga opponeringen). Uppsatslängden kommer att vara ord (inklusive allt) och opponeringssammanfattning kommer att vara maximalt 600 ord (inklusive allt). Om ett dokument är längre eller kortare än tillåtet kan det få stor inverkan på betyget. Obligatorier All undervisning på kursen, förutom uppsatspresentation och opponering, är i princip frivillig. Dock måste det poängteras att Civilrätt C inte är någon läs/distanskurs. Deltagande i undervisningen särskilt gruppövningarna rekommenderas starkt och för att kunna erhålla betyget AB förutsätts i praktiken närvaro vid föreläsningar och gruppövningar, liksom aktivitet vid gruppövningar. Om en student väljer att blanka på uppsatsen och skriva den senare kommer uppsatsen inte uppfylla ett av uppsatsens betygskriterier, nämligen att lämna in uppsatsen i tid; betyget kommer inte att kunna bli högre än BA på en sen uppsats. Giltiga skäl för att inte lämna in uppsatsen i tid är en långtidssjukdom med läkarintyg som specificerar datum för sjukdomens längd. Några dagars sjukdom, extraarbete eller studier på annan utbildning eller resor är inte giltiga skäl. Dessutom bör de krav som ställs för att kunna fortsätta att läsa på programmet beaktas. Det krävs att studenten fullgjort Civilrätt C för att få registrera sig på kursen Processrätt (termin x) enligt utbildningsplanen (med uttrycket godkända tentamina i utbildningsplanen avses att resultatet ska vara godkänt från angiven kurs, vilket innefattar godkänt på alla examinatoriska 5

6 och obligatoriska moment). Med tanke på att Skatterätten och Straffrätten (termin x) utgör tunga kurser med redovisning och skrivuppgifter kommer det att bli mycket svårt för studenterna att hinna med även en restuppsats från kursen C-C under denna mellantermin. Under sommaren finns heller inga möjligheter att lägga fram och försvara uppsatsen, eftersom det då inte ges någon undervisning alls i C-C. Genom att blanka uppsatsen riskerar därmed en student att inte kunna registrera sig på Processrätten. Internationella och komparativa inslag på kursen Det arbetsrättsliga systemet bygger till en del på internationella konventioner och europarätt. Familjerätten har också sådana inslag. Internationella och komparativa inslag är nödvändiga för att kunna ge en bild av gällande svensk rätt. Samverkan med det omgivande samhället Kursen syftar också till att ge en förståelse för hur arbetsrätt och familjerätt fungerar i dagens Europa. Dessutom berörs de politiska debatterna som har förekommit under senare år inom båda områden. Förutom de anställda lärarna vid institutionen undervisar praktiskt verksamma jurister med bred erfarenhet från näringslivet och den offentliga sektorn på kursen. Förhållandet till andra kurser och utbildningen i stort Kursens moment, arbetsrätt och familjerätt, bygger vidare främst på kurserna Europarätt och Civilrätt A. Arbetsrätten och familjerätten har inslag av internationella konventioner som innebär kopplingar till folkrätten, liksom av särskilda processregler som innebär anknytningar till processrätt. Inom arbetsrätten berör arbetsmarknadsparternas roller även vissa föreningsrättsliga spörsmål, och kollektivavtalens centrala betydelse har även i stor utsträckning samband med avtalsrättsliga frågor. Kursens uppsatsmoment anses vara en byggsten mot examensarbetet. Den bygger på första läsårets enklare PM, rättsfallskoncentrat samt rättegångsspel. Nästa steg i studenternas utveckling mot examensarbetet är uppsatsen som skrivs under termin 6 på kursen Förvaltningsrätt. Krav för deltagande i undervisningen Registrering Studenter som vill läsa kursen och aldrig tidigare har varit registrerade måste registrera sig på kursen. Även om du endast avser att tentera Civilrätt C under terminen är registrering nödvändig. Omregistreringar gör du själv i FastReg. Den som tidigare genomgått kursen får tillträde till undervisningen endast i mån av plats. Avregistrering Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen ska avregistrera sig hos amanuensen alternativt på Studentexpeditionen senast en vecka efter kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. Om du inte vill läsa kursen och glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle. Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information. 6

7 Gruppindelning För att kunna anmäla dig till en grupp i FastReg måste du vara registrerad på kursen. De studenter som inte har läst kursen tidigare har förtur till undervisningen och får välja en plats i en grupp först. Tiden för registrering anges på kurshemsidan. För omregistrerade finns det möjlighet att delta i gruppundervisningen endast i mån av plats samt efter principen "först till kvarn". Studieanvisningar Kursfordran Arbetsrätt: Holke, Dan, Olauson, Erland, Medbestämmandelagen: Med kommentar, 5 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2012 Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, 3 u., Iustus, Uppsala, 2012 Carlson, Laura, Arbetsrätt - Studiematerial, 2 u., US-AB, Stockholm, 2013 Blekemo, Annika, Arbetsrätt - Undervisningsmaterial, US-AB, Stockholm, 2014/15 Familjerätt: Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 4 u., Studentlitteratur, Lund, 2010 Schüldt, Johan och Rother-Schirren, Theddo, Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt i Lundberg, Konrad, et al., Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, 2 u., Sanoma utbildning, Sweden, 2013 Leviner, Pernilla, Familjerätt - Studiematerial, US-AB, Stockholm, 2014 Övrigt material som rekommenderas men som ej är kursfordran: Civilrätt C Anteckningsblock. Detta är ett studiestöd för studenterna. Studenterna får skriva i anteckningsblocket för hand (ingen inklistring) och får medta endast ett anteckningsblock till tentamen, alltså kan studenten ha ett för arbetsrätt och ett för familjerätt. Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka, & Pål Wrange, Juridisk skrivguide, 3 u., Norstedts Juridik AB förlag, Stockholm, 2004 (ska användas med uppsatsen) Korling, Fredrik & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013 (används med fördel som stöd för uppsatsen, studenter är fria att söka efter andra litteratur angående de juridiska metoder som kan väljas) Familjerätt (ej kursfordran och inte kan tas med till tenta) Agell, Anders, Brattström, Margareta, Äktenskap Samboende Partnerskap, 5 u., Iustus, Uppsala, 2011, och Brattström, Margareta, Singer, Anna, Rätt arv - Fördelning av kvarlåtenskap, 3 u., Iustus, Uppsala, Förberedelser inför undervisningen Allmänna utgångspunkter - Ta med relevant lagtext till all undervisning. Det bör noteras att nedan läsanvisningar endast utgör rekommendationer för att förenkla inlärningen och möjligheten att på bästa sätt förbereda sig inför undervisningen. Det betyder att hela kurslitteraturen i övrigt (dvs. med ovan uttryckligen angivna undantag) bör läsas även i de delar som inte explicit tas upp vid undervisningen. 7

8 Gruppövningar och seminarium - Ta med relevant gruppövnings-/seminariematerial och lagtext. Förbered deltagandet i gruppövningarna genom att studera kurslitteratur enligt vad som anges i läsanvisningarna till respektive tillfälle och förbered övningsfrågorna. Läs noga igenom rättsfall och övrigt material som är föremål för behandling vid respektive gruppövningstillfälle. Läsanvisningar - Arbetsrätt Holke, Dan, Olauson, Erland, Medbestämmandelagen: Med kommentar, 5 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2012 (boken täcker hela den kollektiva arbetsrätten. Framställningens översiktliga karaktär medför att hela boken skall läsas noggrant), Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, 3 u., Iustus, Uppsala, 2012 (läs kap 1-2 översiktligt. Övriga delar läses noggrant), Carlson, Laura, Arbetsrätt - Studiematerial, 2 u., US-AB, Stockholm, 2013/14 (underlag för föreläsningar och gruppövningar), och Blekemo, Annika, Arbetsrätt - Undervisningsmaterial, US-AB, Stockholm, 2014/15 (underlag för föreläsningarna, gruppövningarna och förhandlingsspelet). Läsanvisningar - Familjerätt Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 5 u., Studentlitteratur, Lund, 2013 (behandlar barn- och föräldrarätt och läses noggrant), Schüldt, Johan och Rother-Schirren, Theddo, Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt i Lundberg, Konrad, et al., Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, 2 u., Sanoma utbildning, Sweden, 2013 (hela avsnitt) Leviner, Pernilla, Familjerätt - Studiematerial, US-AB, Stockholm, 2014 (underlag för föreläsningar och gruppövningar). Examination Studenten måste få åtminstone 15 poäng på arbetsrättstentamen, 15 poäng på familjerättstentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponering för att få ett slutbetyg för kursen C-C. Förhandlingsspelet Frivillig uppgift Förhandlingsspelet kommer att kunna ge upp till 2 poäng till studentens slutbetyg för C-C. Uppsatsen Studenterna kommer att skriva en längre uppsats under terminen som ska inlämnas senast torsdag i kursvecka 6, samt presenteras och opponeras under torsdag/fredag i kursvecka 7. Uppsatsen och opponering kommer tillsammans att ge upp till 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (de skriftliga och muntliga delarna) och 4 poäng för opponering (de skriftliga och muntliga delarna). Presentationen och oppositionen måste göras för att få poäng för uppsatsmomenten. Presentationen är en del av de 16 poäng som ges för uppsatsen, oppositionen är en del av de 4 poäng som ges för opponering. 8

9 Uppsatslängden är mellan och ord (inklusive allt) och opponeringssammanfattning kommer att vara 600 ord maximalt (inklusive allt). Observera att överskridande av maximalt eller underskridande av minimalt antal tillåtna ord kan få stor påverkan på betyget! Tentorna Det finns två tentor i kursen, en i arbetsrätt (30 poäng) och en i familjerätt (30 poäng). Båda tentamina består av två moment, del A och del B. Del A - Flervalsfrågor Del A är ett flervalsmoment som har som resultat endast godkänd eller underkänd. Inget material kan tas med till flervalsmomentet och studenten måste vara godkänd på flervalsmomentet för att ta det andra momentet. Resultatet från flervalsmomentet kan inte sparas, dvs. studenten måste ta det andra momentet under samma tillfälle som flervalsmoment. Exempel: Studenten har blivit godkänd på flervalsmomentet i arbetsrätt. Då har studenten rätt att ta det andra momentet av tentamen som ges nästa dag. Studenten kan inte spara resultatet av flervalsmomentet för att ta det andra momentet av arbetsrättstentamen vid omtenta. Både flervalsmoment och det andra momentet måste tas vid en eventuell omtenta. Del A av tenta är ingen dugga. Del B - Essäfrågor Del B består av kortare och längre essäfrågor. Varje tentamen kan ge upp till 30 poäng (30 poäng för arbetsrätt, 30 poäng för familjerätt). Alternativ 4 kommer att tillämpas med essämoment, dvs. till tentamen får medföras: 1) en lagbok; 2) miniräknare, OBS ej grafritande eller programmerbar; 3) böcker, kursmaterial och anteckningsblock som ingår som kurslitteratur (se ovan); och 4) anteckningar i ovan angivet material är tillåtet. Endast ett exemplar av lagbok och övrigt kursmaterial och anteckningsblock får medtas till tentamen. Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna. Tillträde till examination För tillträde till de skriftliga tentamina krävs att studenten är registrerad på juristprogrammet eller filosofie kandidatutbildningen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Anmälan till tentamen Tentamensanmälan ska göras i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen. Studenter som inte anmält sig kan normalt inte beredas plats på tentamen. Alla studenter har rätt att istället för ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan. Student som önskar betyg enligt denna skala måste dock anmäla detta till amanuensen minst fem arbetsdagar före den skriftliga tentamen. 9

10 Finns behov av extra åtgärder i samband med tentamen på grund av funktionshinder ska detta anmälas till kurssekreteraren eller amanuensen (se nedan under Funktionshinder). Handlingar som ska medtas vid tentamen Till tentamen ska godkänd legitimation medtas. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort. Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler Första momentet (del A) för båda tentamina består av datoriserade flervalsfrågor och alternativ 1 i examinationsreglerna (2007) inga hjälpmedel gäller. Med andra ord får studenterna inte ta med sig någonting till tentamen. Flervalstentorna består av 20 frågor och betyget är antingen godkänd eller icke-godkänd. Flervalsfrågorna är sekretessbelagda, dvs. kan inte begäras ut.. Andra momentet (del B) består av kortare och längre essäfrågor som kan ge upp till 30 poäng (30 poäng för arbetsrätt, 30 poäng för familjerätt). Alternativ 4 kommer att tillämpas vid essämomentet, dvs. till tentamen får medföras: 1) en lagbok; 2) miniräknare, OBS ej grafritande eller programmerbar; 3) böcker och kursmaterial som ingår som kurslitteratur (se ovan); och 4) anteckningar i ovan angivet material är tillåtet. Endast ett exemplar av lagbok och övrigt kursmaterial och anteckningsblock får medtas till tentamen. Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna. Inga lösa blad får tas med. Information om de olika examinationsalternativen samt de ordningsregler som gäller vid tentamen finns på Juridiska institutionens hemsida. Förekomsten av otillåtna hjälpmedel, anteckningar och liknande samt brott mot ordningsreglerna kan föranleda en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Disciplinnämnden, som leds av rektor, kan besluta om varning eller avstängning från studierna. Inlämning av tentamen Endast svar på Juridiska institutionens svarsark rättas om inte annat angivits i instruktionerna. Kontrollera att alla uppgifter på omslagsarket och svarsarken är korrekta och fullständiga, liksom i korrekt ordning när det gäller svar till frågor. Omslagsarket ska alltid lämnas in. Detta gäller även om tentanden väljer att lämna in blankt. Om tentanden väljer att lämna in blankt får inga svarsark lämnas in. Observera att samtliga studenter omedelbart ska sluta skriva när tentamensvakterna meddelar att tiden är slut. Det innebär att tentanderna då saknar rätt att avsluta en mening m.m. Om tentanden behöver ytterligare tid för att fylla i uppgifter på omslagsark eller på svarsarken eller dylikt ska det övervakas av en tentamensvakt för att undanröja misstanke om fusk. 10

11 Betygskriterier för Civilrätt-C Betygskriterier enligt den svenska skalan: Den svenska betygskalan som används i Civilrätt C är AB, BA, B och U. Kursen består av 80 poäng totalt, arbetsrättslig tentamen 30 poäng, familjerättslig tentamen 30 poäng och uppsats 20 poäng. Det frivilliga förhandlingsspelet kan ge max 2 poäng som kan tas med till slutbetyget i C-C. Gränsen för godkänd (B) i kursen är 50 % (40 poäng), icke utan beröm godkänd (BA) 70 % (56 poäng) samt med beröm godkänd (AB) 85 % (68 poäng). Studenten måste dock få åtminstone 15 poäng på arbetsrättstentamen, 15 poäng på familjerättstentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponering för att få ett slutbetyg för kursen C-C. De betygen baseras på följande kriterier: AB (Med beröm godkänd) Har visat fördjupade insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har mycket god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingåendeanalysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har mycket god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med mycket god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan ingående förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har mycket god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan ingående analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en gedigen rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt konstruktivt opponerat på en annan students uppsats. BA (Icke utan beröm godkänd) Har visat goda insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan förklara väl hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan på ett bra sätt analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en bra rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt på ett bra sätt opponerat på en annan students uppsats. B (Godkänd) Har visat grundläggande insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samtanalysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. 11

12 Har förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att uppvisa en viss förmåga att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan på ett godtagbart sätt redogöra för hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan på ett godtagbart sätt analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en godtagbar rättsvetenskaplig uppsats samt på ett godtagbart sätt opponerat på en annan students uppsats.. U (Underkänd) Ett eller flera tillkortakommanden finns som innebär att studenten inte når upp till de krav som anges för betyget B. Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan Civilrätt C består av 80 poäng totalt, arbetsrättslig tentamen 30 poäng, familjerättslig tentamen 30 poäng och uppsats 20 poäng. Det frivilliga förhandlingsspelet kan ge max 2 poäng som kan tas med till slutbetyget. Poängfördelningen med den sjugradiga betygsskalan är: A 72-80, B 68-71,5, C 61-67,5, D 56-60,5, E 40-55,5, Fx 39, F 38 och lägre. De betygen baseras på följande kriterier: A (Utmärkt) Har visat utmärkta insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har utmärkt förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt kan djupgående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har utmärkt förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med utmärkt förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan djupgående förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har utmärkt förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan djupgående analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en gedigen rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt konstruktivt opponerat på en annan students uppsats. B (Mycket bra) Har visat fördjupade insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har mycket god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har mycket god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med mycket god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan ingående förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har mycket god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan ingående analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en gedigen rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt konstruktivt opponerat på en annan students uppsats. 12

13 C (Bra) Har visat bra insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt och kan analysera samt teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en bra rättsvetenskaplig uppsats samt på ett bra sätt opponerat på en annan students uppsats. D (Tillfredsställande) Har visat tillfredsställande kunskap i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har tillfredsställande förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt, och kan på ett tillfredsställande sätt analysera samt teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har tillfredsställande förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar på ett tillfredsställande sätt. Kan på ett tillfredsställande sätt förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan på ett tillfredsställande sätt analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en tillfredsställande rättsvetenskaplig uppsats samt på ett tillfredsställande sätt opponerat på en annan students uppsats. E (Tillräckligt) Kan beskriva juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Kan beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt och analysera och teoretisera kring några spörsmål som kan uppstå i de systemen. Kan bedöma om vissa åtgärder är tillåtna med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har förmåga att tillämpa vissa av dem vid fastställande av gällande rätt. Kan analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållande till den allmänna förmögenhetsrätten i vissa sammanhang. Har författat och försvarat en rättsvetenskaplig uppsats samt opponerat på en annan students uppsats. Fx (Otillräckligt) Känner till, men beskriver och redogör ofullständigt för, juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Beskriver, men förklarar inte, gällande rättsregler och rättsprinciper, kan inte redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt och kan inte ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. 13

14 Har inte demonstrerat förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket eller att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår även förmågan att identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan inte förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och kan inte tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan inte analysera eller teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållande till den allmänna förmögenhetsrätten. Har inte författat eller försvarat en godtagbar rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning eller på ett godtagbart sätt opponerat på en annan students uppsats.. F (Helt otillräckligt) Känner knappt eller inte alls till juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Kan knappt eller inte alls beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper eller redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt eller på ett sammanhängande sätt analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Känner knappt eller inte alls till om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket. Känner knappt eller inte alls till hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt. Känner knappt eller inte alls till arbetsrättens och familjerättens förhållande till den allmänna förmögenhetsrätten. Har inte författat eller försvarat en godtagbar rättsvetenskaplig uppsats eller på ett godtagbart sätt opponerat på en annan students uppsats. Begäran om omprövning Begäran om omprövning ska lämnas skriftligen till amanuensen. En begäran om omprövning ska vara väl motiverad och det ska tydligt framgå vilka delar av tentamen som du vill ha omprövade. Enligt 6 kap. 24 högskoleförordningen har examinator skyldighet att ändra betyg om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Alltså innebär inte en omprövning en generell omrättning av tentamen. Det är bara examinator som kan ompröva betyget. Begäran ska vara noga motiverad och en kopia på tentamen måste bifogas. Observera att den som hämtar ut sin originaltentamen förlorar möjligheten att begära omprövning. Det finns ingen tidsgräns för när examinator måste ge sin bedömning av omprövningen, men handläggningen av dessa får inte dra ut på tiden mer än vad som kan ses som nödvändigt. Funktionshinder Allmänt Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Du kan läsa mer i Stockholms universitets "Handlingsplan för likabehandling av studenter med funktionshinder" på under rubrikerna Utbildning, "Studentservice" och Studera med funktionsnedsättning. Kontakta Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. För att boka tid och diskutera stödåtgärder, maila Studenter med dyslexi vänder sig med fördel direkt till dyslexipedagog Elisabeth Åman. 14

15 Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier Studenter med funktionshinder har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator m.m. Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder som har utlovats, inför kursstarten i varje ämne i god tid (minst 4 veckor) kontakta institutionens kontaktperson. Genom ett skriftligt intyg från Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet skall studenten styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: eller epost: Examination vid funktionshinder Studenten måste senast 3 veckor före tentamenstillfället meddela kurssekreterare/amanuens att examinationen skall genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera att studenten även skall anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Studentinflytande och kursutveckling Samtliga studenter uppmanas att fylla i en elektronisk blankett för kursutvärdering i slutet av kursen. Kursutvärderingen har stor betydelse för kvalitetssäkring av kursens innehåll och pedagogiska upplägg. Den elektroniska blanketten finns tillgänglig i FastReg. Kursen förändras och utvecklas kontinuerligt, och de synpunkter och idéer som framförs i kursutvärderingen övervägs alltid noga. 15

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Reviderad enligt beslut av Rektor den 17 juni 2014 (dnr MDH 1.1.4-549/13). Gäller från och med 1

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000

Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000 Handelshögskolan i Stockholm Studiehandbok för civilekonomprogrammet Studieordning 2000 Läsåret 2010-2011 (gäller tills vidare) 2010-09-20 Aktuell version av denna Studiehandbok finns på www.hhs.se 2 Förord

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

ATT LÄSA BIOLOGI, MARINBIOLOGI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI VID STOCKHOLMS UNIVERSITET. Studiehandbok. Läsåret 2015/2016

ATT LÄSA BIOLOGI, MARINBIOLOGI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI VID STOCKHOLMS UNIVERSITET. Studiehandbok. Läsåret 2015/2016 ATT LÄSA BIOLOGI, MARINBIOLOGI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Studiehandbok Läsåret 2015/2016 Institutionen för biologisk grundutbildning Stockholms universitet OBS! Informationen i denna

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

PM för lärare i idéhistoria

PM för lärare i idéhistoria PM för lärare i idéhistoria Välkommen som lärare i idéhistoria vid Stockholms universitet. I detta häfte hittar du information som kan vara användbar i arbetet som lärare. Mycket av det som står här finns

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Studenthandboken 2014-2015

Studenthandboken 2014-2015 Studenthandboken 2014-2015 Framtagen av GIH:s Studentkår Välkommen till GIH! Det här häftet vänder sig till alla GIH-studenter men framförallt till dig som nyantagen GIH:are. Till dig vill vi säga ett

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer