2014 Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp)"

Transkript

1 Innehåll Allmänt om kursen... 3 Innehåll och målsättning... 3 Pedagogiken... 3 Förkunskapskrav... 4 Närmare om kursens uppbyggnad... 4 De olika kursmomenten... 4 Kurspoängen och betygsgränserna... 4 Skriftliga och muntliga övningar... 5 Obligatorier... 5 Internationella och komparativa inslag på kursen... 6 Samverkan med det omgivande samhället... 6 Förhållandet till andra kurser och utbildningen i stort... 6 Krav för deltagande i undervisningen... 6 Registrering... 6 Avregistrering... 6 Gruppindelning... 7 Studieanvisningar... 7 Kursfordran... 7 Förberedelser inför undervisningen... 7 Läsanvisningar - Arbetsrätt... 8 Läsanvisningar - Familjerätt... 8 Examination... 8 Förhandlingsspelet... 8 Uppsatsen... 8 Tentorna... 9 Del A - Flervalsfrågor... 9 Del B - Essäfrågor... 9 Tillträde till examination... 9 Anmälan till tentamen... 9 Handlingar som ska medtas vid tentamen Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler Inlämning av tentamen... 10

2 Betygskriterier för Civilrätt-C Betygskriterier enligt den svenska skalan: Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan Begäran om omprövning Funktionshinder Allmänt Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier Examination vid funktionshinder Studentinflytande och kursutveckling

3 Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Civilrätt C (10,5 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Den läses som en del av studierna under den tredje terminen. Kursen är den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning mot arbetsrätt och familjerätt. Kursen syftar till att förmedla kunskaper om rättsregler och rättsprinciper inom centrala delar av svensk och europeisk arbets- och familjerätt. Vidare avser kursen att ge studenten grundläggande färdigheter i att tillämpa rättsregler och rättsprinciper samt att analysera juridiska fråge- och problemställningar på arbets- och familjerättens område. Inom ramen för kursen diskuteras även den svenska arbets- respektive familjerätten i socialt, ekonomiskt och internationellt perspektiv. Även om arbets- och familjerätt traditionellt sett anses höra till svensk civilrätt, finns inom dessa områden viktiga komponenter med beröringspunkter i andra rättsområden, framför allt socialrätt och europarätt. Kursen innehåller följande kursmoment: Arbetsrätt (både kollektiv och individuell arbetsrätt) (5,5 hp); och Familjerätt (5 hp). Efter genomgången kurs förväntas studenten: Visa fördjupade insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område; Ha förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i systemen; Ha förmåga att bedöma olika handlingsalternativ med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt självständigt kunna argumentera kring och bedöma olika lösningar utifrån olika parters perspektiv samt även från ett mer samhälleligt perspektiv. I bedömningen ingår förmåga att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar; Kunna förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt; och Självständigt ha författat och försvarat en rättsvetenskaplig uppsats samt opponerat på en annan students uppsats. Pedagogiken Undervisningen i kursen syftar i första hand till att ge studenten grundläggande kunskaper om rättsområdena och förmåga att förstå, tolka och analysera gällande rätt, främst utifrån lagstiftning, kollektivavtal och praxis. Kursen syftar även till att öva upp studenternas förmåga i skriftlig och muntlig framställning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarium. Föreläsningarna ger en introduktion till skilda delar av rättsområdena och dessas samhälleliga funktioner. Gruppövningar och seminarium anknyter till föreläsningarna och syftar till att ge en fördjupad förståelse för vissa moment i arbets- och familjerätt. Gruppövningarna bygger på s.k. 3

4 problembaserat lärande och innehåller genomgång och diskussion av övningsuppgifter och rättsfall. Till varje gruppövning förutsätts studenterna ha läst igenom studiematerialet, som redovisas och analyseras muntligt. Syftet med gruppövningarna är att på grundval av studenternas kunskaper om juridisk metod och materiell rätt utveckla studenternas förmåga att identifiera och lösa problem inom de ämnesområden som kursen behandlar samt att ge träning i juridisk analys och argumentation. Förkunskapskrav För att studenten ska kunna läsa Civilrätt C krävs det att studenten har Godkända tentamina termin 1 och godkänd tentamen i Civilrätt A. Med uttrycket godkända tentamina i utbildningsplanen avses att resultatet ska vara godkänt från angiven kurs, vilket innefattar godkänt på alla examinatoriska och obligatoriska moment. Vidare information för förkunskapskrav finns under på Juridicums hemsida. Den student som inte uppfyller förkunskapskraven måste ställa en dispensansökan till Utbildningskansliet i god tid innan kursen börjar. Blanketten för detta finns tillgänglig på Juridicums hemsida. Det är viktigt att poängtera att dispens enbart medges på särskilda skäl och att studenten inte kan bli tilldelad plats i en grupp innan dispensen har blivit beviljad. Avslag på dispensansökan kan överklagas till Utbildningsutskottet. För vidare information kontakta någon utav studievägledarna. OBS! När det gäller Civilrätt C under hösttermin börjar den innan omtentorna för t.ex. Civilrätt A hinner rättas (omtentorna i augusti rättas under september). Därmed kommer studenter som tar omtentamen i augusti inte att kunna registrera sig och delta i Civilrätt C utan att söka dispens från Utbildningskansliet. Avslås dispens från Utbildningskansliet och Utbildningsutskottet kan studenten ej efterregistrera sig. Då måste studenten istället ta Civilrätt C under en efterföljande termin. Närmare om kursens uppbyggnad Civilrätt C har tre kursmoment: arbetsrätt, familjerätt och uppsats. De olika kursmomenten Arbetsrätt - Arbetsrätt kommer att tas upp under den första hälften av C-C:s sju veckor, Familjerätt - Familjerätt kommer att tas upp under den andra hälften av C-C:s sju veckor, och Uppsats - Under C-C:s första vecka börjar studenterna att jobba med uppsatsen, med grupphandledning under kursvecka 2, inlämningen av uppsatsen kursvecka 6 samt presentation och opponering av uppsatserna under den sista kursveckan 7. Föreläsningar rörande uppsatserna kommer att ges under kursveckor 1-4. Kurspoängen och betygsgränserna Kursen omfattar totalt 80 poäng, arbetsrättslig tentamen 30 poäng, familjerättslig tentamen 30 poäng och uppsats 20 poäng. Det frivilliga förhandlingsspelet kan ge max 2 poäng som kan tas med till slutbetyget. Gränsen för godkänd (B) i kursen är 50 % (40 poäng), icke utan beröm godkänd (BA) 70 % (56 poäng) samt med beröm godkänd (AB) 85 % (68 poäng). Studenten måste dock få 4

5 åtminstone 15 poäng på arbetsrättstentamen, 15 poäng på familjerättstentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponering för att få ett slutbetyg för kursen C-C. Poängfördelningen med den sjugradiga betygsskalan är: A 72-80, B 68-71,5, C 61-67,5, D 56-60,5, E 40-55,5, Fx 39, F 38 och lägre. Skriftliga och muntliga övningar Vad gäller de skriftliga och muntliga övningarna, har C-C gruppövningar, ett förhandlingsspel i arbetsrätt som är frivilligt, och en längre uppsats i antingen arbetsrätt eller familjerätt som är obligatorisk. Syftet med gruppövningarna är att träna studenternas färdigheter i muntlig framställning. Studenterna förutsätts därför vara väl inlästa och förberedda på att enskilt eller i grupp kunna redogöra för och analysera till varje seminarium anvisat studiematerial. Gruppövningarna består i övrigt av lärarledd undervisning och diskussion, där tillfälle ges till en mer fördjupad analys av de relevanta juridiska frågeställningarna. Syftet med förhandlingsspelet, som är frivilligt och kan ge upp till 2 poäng som kan räknas till C-C:s slutbetyg, är att träna studenternas färdigheter i skriftlig och muntlig framställning liksom förhandlingsteknik. Syftet med uppsatsen och opponering är att träna studenternas färdigheter i skriftlig och muntlig framställningar liksom opponering på en students arbete. I mån av plats kommer studenterna att kunna välja mellan att skriva uppsats i arbetsrätt eller familjerätt. Studenterna förväntas skriva uppsatsen under de första sex veckorna av C-C, med inlämning på torsdag i den sjätte veckan. Uppsatsen kommer att kunna ge sammanlagt 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (den skriftliga uppsatsen och den muntliga presentationen av uppsatsen) och 4 poäng för opponering (den skriftliga opponeringssammanfattningen och den muntliga opponeringen). Uppsatslängden kommer att vara ord (inklusive allt) och opponeringssammanfattning kommer att vara maximalt 600 ord (inklusive allt). Om ett dokument är längre eller kortare än tillåtet kan det få stor inverkan på betyget. Obligatorier All undervisning på kursen, förutom uppsatspresentation och opponering, är i princip frivillig. Dock måste det poängteras att Civilrätt C inte är någon läs/distanskurs. Deltagande i undervisningen särskilt gruppövningarna rekommenderas starkt och för att kunna erhålla betyget AB förutsätts i praktiken närvaro vid föreläsningar och gruppövningar, liksom aktivitet vid gruppövningar. Om en student väljer att blanka på uppsatsen och skriva den senare kommer uppsatsen inte uppfylla ett av uppsatsens betygskriterier, nämligen att lämna in uppsatsen i tid; betyget kommer inte att kunna bli högre än BA på en sen uppsats. Giltiga skäl för att inte lämna in uppsatsen i tid är en långtidssjukdom med läkarintyg som specificerar datum för sjukdomens längd. Några dagars sjukdom, extraarbete eller studier på annan utbildning eller resor är inte giltiga skäl. Dessutom bör de krav som ställs för att kunna fortsätta att läsa på programmet beaktas. Det krävs att studenten fullgjort Civilrätt C för att få registrera sig på kursen Processrätt (termin x) enligt utbildningsplanen (med uttrycket godkända tentamina i utbildningsplanen avses att resultatet ska vara godkänt från angiven kurs, vilket innefattar godkänt på alla examinatoriska 5

6 och obligatoriska moment). Med tanke på att Skatterätten och Straffrätten (termin x) utgör tunga kurser med redovisning och skrivuppgifter kommer det att bli mycket svårt för studenterna att hinna med även en restuppsats från kursen C-C under denna mellantermin. Under sommaren finns heller inga möjligheter att lägga fram och försvara uppsatsen, eftersom det då inte ges någon undervisning alls i C-C. Genom att blanka uppsatsen riskerar därmed en student att inte kunna registrera sig på Processrätten. Internationella och komparativa inslag på kursen Det arbetsrättsliga systemet bygger till en del på internationella konventioner och europarätt. Familjerätten har också sådana inslag. Internationella och komparativa inslag är nödvändiga för att kunna ge en bild av gällande svensk rätt. Samverkan med det omgivande samhället Kursen syftar också till att ge en förståelse för hur arbetsrätt och familjerätt fungerar i dagens Europa. Dessutom berörs de politiska debatterna som har förekommit under senare år inom båda områden. Förutom de anställda lärarna vid institutionen undervisar praktiskt verksamma jurister med bred erfarenhet från näringslivet och den offentliga sektorn på kursen. Förhållandet till andra kurser och utbildningen i stort Kursens moment, arbetsrätt och familjerätt, bygger vidare främst på kurserna Europarätt och Civilrätt A. Arbetsrätten och familjerätten har inslag av internationella konventioner som innebär kopplingar till folkrätten, liksom av särskilda processregler som innebär anknytningar till processrätt. Inom arbetsrätten berör arbetsmarknadsparternas roller även vissa föreningsrättsliga spörsmål, och kollektivavtalens centrala betydelse har även i stor utsträckning samband med avtalsrättsliga frågor. Kursens uppsatsmoment anses vara en byggsten mot examensarbetet. Den bygger på första läsårets enklare PM, rättsfallskoncentrat samt rättegångsspel. Nästa steg i studenternas utveckling mot examensarbetet är uppsatsen som skrivs under termin 6 på kursen Förvaltningsrätt. Krav för deltagande i undervisningen Registrering Studenter som vill läsa kursen och aldrig tidigare har varit registrerade måste registrera sig på kursen. Även om du endast avser att tentera Civilrätt C under terminen är registrering nödvändig. Omregistreringar gör du själv i FastReg. Den som tidigare genomgått kursen får tillträde till undervisningen endast i mån av plats. Avregistrering Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen ska avregistrera sig hos amanuensen alternativt på Studentexpeditionen senast en vecka efter kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. Om du inte vill läsa kursen och glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle. Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information. 6

7 Gruppindelning För att kunna anmäla dig till en grupp i FastReg måste du vara registrerad på kursen. De studenter som inte har läst kursen tidigare har förtur till undervisningen och får välja en plats i en grupp först. Tiden för registrering anges på kurshemsidan. För omregistrerade finns det möjlighet att delta i gruppundervisningen endast i mån av plats samt efter principen "först till kvarn". Studieanvisningar Kursfordran Arbetsrätt: Holke, Dan, Olauson, Erland, Medbestämmandelagen: Med kommentar, 5 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2012 Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, 3 u., Iustus, Uppsala, 2012 Carlson, Laura, Arbetsrätt - Studiematerial, 2 u., US-AB, Stockholm, 2013 Blekemo, Annika, Arbetsrätt - Undervisningsmaterial, US-AB, Stockholm, 2014/15 Familjerätt: Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 4 u., Studentlitteratur, Lund, 2010 Schüldt, Johan och Rother-Schirren, Theddo, Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt i Lundberg, Konrad, et al., Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, 2 u., Sanoma utbildning, Sweden, 2013 Leviner, Pernilla, Familjerätt - Studiematerial, US-AB, Stockholm, 2014 Övrigt material som rekommenderas men som ej är kursfordran: Civilrätt C Anteckningsblock. Detta är ett studiestöd för studenterna. Studenterna får skriva i anteckningsblocket för hand (ingen inklistring) och får medta endast ett anteckningsblock till tentamen, alltså kan studenten ha ett för arbetsrätt och ett för familjerätt. Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka, & Pål Wrange, Juridisk skrivguide, 3 u., Norstedts Juridik AB förlag, Stockholm, 2004 (ska användas med uppsatsen) Korling, Fredrik & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013 (används med fördel som stöd för uppsatsen, studenter är fria att söka efter andra litteratur angående de juridiska metoder som kan väljas) Familjerätt (ej kursfordran och inte kan tas med till tenta) Agell, Anders, Brattström, Margareta, Äktenskap Samboende Partnerskap, 5 u., Iustus, Uppsala, 2011, och Brattström, Margareta, Singer, Anna, Rätt arv - Fördelning av kvarlåtenskap, 3 u., Iustus, Uppsala, Förberedelser inför undervisningen Allmänna utgångspunkter - Ta med relevant lagtext till all undervisning. Det bör noteras att nedan läsanvisningar endast utgör rekommendationer för att förenkla inlärningen och möjligheten att på bästa sätt förbereda sig inför undervisningen. Det betyder att hela kurslitteraturen i övrigt (dvs. med ovan uttryckligen angivna undantag) bör läsas även i de delar som inte explicit tas upp vid undervisningen. 7

8 Gruppövningar och seminarium - Ta med relevant gruppövnings-/seminariematerial och lagtext. Förbered deltagandet i gruppövningarna genom att studera kurslitteratur enligt vad som anges i läsanvisningarna till respektive tillfälle och förbered övningsfrågorna. Läs noga igenom rättsfall och övrigt material som är föremål för behandling vid respektive gruppövningstillfälle. Läsanvisningar - Arbetsrätt Holke, Dan, Olauson, Erland, Medbestämmandelagen: Med kommentar, 5 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2012 (boken täcker hela den kollektiva arbetsrätten. Framställningens översiktliga karaktär medför att hela boken skall läsas noggrant), Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, 3 u., Iustus, Uppsala, 2012 (läs kap 1-2 översiktligt. Övriga delar läses noggrant), Carlson, Laura, Arbetsrätt - Studiematerial, 2 u., US-AB, Stockholm, 2013/14 (underlag för föreläsningar och gruppövningar), och Blekemo, Annika, Arbetsrätt - Undervisningsmaterial, US-AB, Stockholm, 2014/15 (underlag för föreläsningarna, gruppövningarna och förhandlingsspelet). Läsanvisningar - Familjerätt Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 5 u., Studentlitteratur, Lund, 2013 (behandlar barn- och föräldrarätt och läses noggrant), Schüldt, Johan och Rother-Schirren, Theddo, Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt i Lundberg, Konrad, et al., Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, 2 u., Sanoma utbildning, Sweden, 2013 (hela avsnitt) Leviner, Pernilla, Familjerätt - Studiematerial, US-AB, Stockholm, 2014 (underlag för föreläsningar och gruppövningar). Examination Studenten måste få åtminstone 15 poäng på arbetsrättstentamen, 15 poäng på familjerättstentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponering för att få ett slutbetyg för kursen C-C. Förhandlingsspelet Frivillig uppgift Förhandlingsspelet kommer att kunna ge upp till 2 poäng till studentens slutbetyg för C-C. Uppsatsen Studenterna kommer att skriva en längre uppsats under terminen som ska inlämnas senast torsdag i kursvecka 6, samt presenteras och opponeras under torsdag/fredag i kursvecka 7. Uppsatsen och opponering kommer tillsammans att ge upp till 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (de skriftliga och muntliga delarna) och 4 poäng för opponering (de skriftliga och muntliga delarna). Presentationen och oppositionen måste göras för att få poäng för uppsatsmomenten. Presentationen är en del av de 16 poäng som ges för uppsatsen, oppositionen är en del av de 4 poäng som ges för opponering. 8

9 Uppsatslängden är mellan och ord (inklusive allt) och opponeringssammanfattning kommer att vara 600 ord maximalt (inklusive allt). Observera att överskridande av maximalt eller underskridande av minimalt antal tillåtna ord kan få stor påverkan på betyget! Tentorna Det finns två tentor i kursen, en i arbetsrätt (30 poäng) och en i familjerätt (30 poäng). Båda tentamina består av två moment, del A och del B. Del A - Flervalsfrågor Del A är ett flervalsmoment som har som resultat endast godkänd eller underkänd. Inget material kan tas med till flervalsmomentet och studenten måste vara godkänd på flervalsmomentet för att ta det andra momentet. Resultatet från flervalsmomentet kan inte sparas, dvs. studenten måste ta det andra momentet under samma tillfälle som flervalsmoment. Exempel: Studenten har blivit godkänd på flervalsmomentet i arbetsrätt. Då har studenten rätt att ta det andra momentet av tentamen som ges nästa dag. Studenten kan inte spara resultatet av flervalsmomentet för att ta det andra momentet av arbetsrättstentamen vid omtenta. Både flervalsmoment och det andra momentet måste tas vid en eventuell omtenta. Del A av tenta är ingen dugga. Del B - Essäfrågor Del B består av kortare och längre essäfrågor. Varje tentamen kan ge upp till 30 poäng (30 poäng för arbetsrätt, 30 poäng för familjerätt). Alternativ 4 kommer att tillämpas med essämoment, dvs. till tentamen får medföras: 1) en lagbok; 2) miniräknare, OBS ej grafritande eller programmerbar; 3) böcker, kursmaterial och anteckningsblock som ingår som kurslitteratur (se ovan); och 4) anteckningar i ovan angivet material är tillåtet. Endast ett exemplar av lagbok och övrigt kursmaterial och anteckningsblock får medtas till tentamen. Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna. Tillträde till examination För tillträde till de skriftliga tentamina krävs att studenten är registrerad på juristprogrammet eller filosofie kandidatutbildningen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Anmälan till tentamen Tentamensanmälan ska göras i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen. Studenter som inte anmält sig kan normalt inte beredas plats på tentamen. Alla studenter har rätt att istället för ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan. Student som önskar betyg enligt denna skala måste dock anmäla detta till amanuensen minst fem arbetsdagar före den skriftliga tentamen. 9

10 Finns behov av extra åtgärder i samband med tentamen på grund av funktionshinder ska detta anmälas till kurssekreteraren eller amanuensen (se nedan under Funktionshinder). Handlingar som ska medtas vid tentamen Till tentamen ska godkänd legitimation medtas. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort. Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler Första momentet (del A) för båda tentamina består av datoriserade flervalsfrågor och alternativ 1 i examinationsreglerna (2007) inga hjälpmedel gäller. Med andra ord får studenterna inte ta med sig någonting till tentamen. Flervalstentorna består av 20 frågor och betyget är antingen godkänd eller icke-godkänd. Flervalsfrågorna är sekretessbelagda, dvs. kan inte begäras ut.. Andra momentet (del B) består av kortare och längre essäfrågor som kan ge upp till 30 poäng (30 poäng för arbetsrätt, 30 poäng för familjerätt). Alternativ 4 kommer att tillämpas vid essämomentet, dvs. till tentamen får medföras: 1) en lagbok; 2) miniräknare, OBS ej grafritande eller programmerbar; 3) böcker och kursmaterial som ingår som kurslitteratur (se ovan); och 4) anteckningar i ovan angivet material är tillåtet. Endast ett exemplar av lagbok och övrigt kursmaterial och anteckningsblock får medtas till tentamen. Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna. Inga lösa blad får tas med. Information om de olika examinationsalternativen samt de ordningsregler som gäller vid tentamen finns på Juridiska institutionens hemsida. Förekomsten av otillåtna hjälpmedel, anteckningar och liknande samt brott mot ordningsreglerna kan föranleda en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Disciplinnämnden, som leds av rektor, kan besluta om varning eller avstängning från studierna. Inlämning av tentamen Endast svar på Juridiska institutionens svarsark rättas om inte annat angivits i instruktionerna. Kontrollera att alla uppgifter på omslagsarket och svarsarken är korrekta och fullständiga, liksom i korrekt ordning när det gäller svar till frågor. Omslagsarket ska alltid lämnas in. Detta gäller även om tentanden väljer att lämna in blankt. Om tentanden väljer att lämna in blankt får inga svarsark lämnas in. Observera att samtliga studenter omedelbart ska sluta skriva när tentamensvakterna meddelar att tiden är slut. Det innebär att tentanderna då saknar rätt att avsluta en mening m.m. Om tentanden behöver ytterligare tid för att fylla i uppgifter på omslagsark eller på svarsarken eller dylikt ska det övervakas av en tentamensvakt för att undanröja misstanke om fusk. 10

11 Betygskriterier för Civilrätt-C Betygskriterier enligt den svenska skalan: Den svenska betygskalan som används i Civilrätt C är AB, BA, B och U. Kursen består av 80 poäng totalt, arbetsrättslig tentamen 30 poäng, familjerättslig tentamen 30 poäng och uppsats 20 poäng. Det frivilliga förhandlingsspelet kan ge max 2 poäng som kan tas med till slutbetyget i C-C. Gränsen för godkänd (B) i kursen är 50 % (40 poäng), icke utan beröm godkänd (BA) 70 % (56 poäng) samt med beröm godkänd (AB) 85 % (68 poäng). Studenten måste dock få åtminstone 15 poäng på arbetsrättstentamen, 15 poäng på familjerättstentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponering för att få ett slutbetyg för kursen C-C. De betygen baseras på följande kriterier: AB (Med beröm godkänd) Har visat fördjupade insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har mycket god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingåendeanalysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har mycket god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med mycket god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan ingående förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har mycket god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan ingående analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en gedigen rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt konstruktivt opponerat på en annan students uppsats. BA (Icke utan beröm godkänd) Har visat goda insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan förklara väl hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan på ett bra sätt analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en bra rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt på ett bra sätt opponerat på en annan students uppsats. B (Godkänd) Har visat grundläggande insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samtanalysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. 11

12 Har förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att uppvisa en viss förmåga att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan på ett godtagbart sätt redogöra för hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan på ett godtagbart sätt analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en godtagbar rättsvetenskaplig uppsats samt på ett godtagbart sätt opponerat på en annan students uppsats.. U (Underkänd) Ett eller flera tillkortakommanden finns som innebär att studenten inte når upp till de krav som anges för betyget B. Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan Civilrätt C består av 80 poäng totalt, arbetsrättslig tentamen 30 poäng, familjerättslig tentamen 30 poäng och uppsats 20 poäng. Det frivilliga förhandlingsspelet kan ge max 2 poäng som kan tas med till slutbetyget. Poängfördelningen med den sjugradiga betygsskalan är: A 72-80, B 68-71,5, C 61-67,5, D 56-60,5, E 40-55,5, Fx 39, F 38 och lägre. De betygen baseras på följande kriterier: A (Utmärkt) Har visat utmärkta insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har utmärkt förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt kan djupgående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har utmärkt förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med utmärkt förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan djupgående förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har utmärkt förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan djupgående analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en gedigen rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt konstruktivt opponerat på en annan students uppsats. B (Mycket bra) Har visat fördjupade insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har mycket god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har mycket god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med mycket god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan ingående förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har mycket god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan ingående analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en gedigen rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt konstruktivt opponerat på en annan students uppsats. 12

13 C (Bra) Har visat bra insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt och kan analysera samt teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en bra rättsvetenskaplig uppsats samt på ett bra sätt opponerat på en annan students uppsats. D (Tillfredsställande) Har visat tillfredsställande kunskap i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har tillfredsställande förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt, och kan på ett tillfredsställande sätt analysera samt teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har tillfredsställande förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar på ett tillfredsställande sätt. Kan på ett tillfredsställande sätt förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan på ett tillfredsställande sätt analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en tillfredsställande rättsvetenskaplig uppsats samt på ett tillfredsställande sätt opponerat på en annan students uppsats. E (Tillräckligt) Kan beskriva juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Kan beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt och analysera och teoretisera kring några spörsmål som kan uppstå i de systemen. Kan bedöma om vissa åtgärder är tillåtna med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har förmåga att tillämpa vissa av dem vid fastställande av gällande rätt. Kan analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållande till den allmänna förmögenhetsrätten i vissa sammanhang. Har författat och försvarat en rättsvetenskaplig uppsats samt opponerat på en annan students uppsats. Fx (Otillräckligt) Känner till, men beskriver och redogör ofullständigt för, juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Beskriver, men förklarar inte, gällande rättsregler och rättsprinciper, kan inte redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt och kan inte ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. 13

14 Har inte demonstrerat förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket eller att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår även förmågan att identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan inte förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och kan inte tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan inte analysera eller teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållande till den allmänna förmögenhetsrätten. Har inte författat eller försvarat en godtagbar rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning eller på ett godtagbart sätt opponerat på en annan students uppsats.. F (Helt otillräckligt) Känner knappt eller inte alls till juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Kan knappt eller inte alls beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper eller redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt eller på ett sammanhängande sätt analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Känner knappt eller inte alls till om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket. Känner knappt eller inte alls till hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt. Känner knappt eller inte alls till arbetsrättens och familjerättens förhållande till den allmänna förmögenhetsrätten. Har inte författat eller försvarat en godtagbar rättsvetenskaplig uppsats eller på ett godtagbart sätt opponerat på en annan students uppsats. Begäran om omprövning Begäran om omprövning ska lämnas skriftligen till amanuensen. En begäran om omprövning ska vara väl motiverad och det ska tydligt framgå vilka delar av tentamen som du vill ha omprövade. Enligt 6 kap. 24 högskoleförordningen har examinator skyldighet att ändra betyg om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Alltså innebär inte en omprövning en generell omrättning av tentamen. Det är bara examinator som kan ompröva betyget. Begäran ska vara noga motiverad och en kopia på tentamen måste bifogas. Observera att den som hämtar ut sin originaltentamen förlorar möjligheten att begära omprövning. Det finns ingen tidsgräns för när examinator måste ge sin bedömning av omprövningen, men handläggningen av dessa får inte dra ut på tiden mer än vad som kan ses som nödvändigt. Funktionshinder Allmänt Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Du kan läsa mer i Stockholms universitets "Handlingsplan för likabehandling av studenter med funktionshinder" på under rubrikerna Utbildning, "Studentservice" och Studera med funktionsnedsättning. Kontakta Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. För att boka tid och diskutera stödåtgärder, maila Studenter med dyslexi vänder sig med fördel direkt till dyslexipedagog Elisabeth Åman. 14

15 Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier Studenter med funktionshinder har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator m.m. Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder som har utlovats, inför kursstarten i varje ämne i god tid (minst 4 veckor) kontakta institutionens kontaktperson. Genom ett skriftligt intyg från Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet skall studenten styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: eller epost: Examination vid funktionshinder Studenten måste senast 3 veckor före tentamenstillfället meddela kurssekreterare/amanuens att examinationen skall genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera att studenten även skall anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Studentinflytande och kursutveckling Samtliga studenter uppmanas att fylla i en elektronisk blankett för kursutvärdering i slutet av kursen. Kursutvärderingen har stor betydelse för kvalitetssäkring av kursens innehåll och pedagogiska upplägg. Den elektroniska blanketten finns tillgänglig i FastReg. Kursen förändras och utvecklas kontinuerligt, och de synpunkter och idéer som framförs i kursutvärderingen övervägs alltid noga. 15

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Ordningsregler för studenter vid salstentamen

Ordningsregler för studenter vid salstentamen Ordningsregler för studenter vid salstentamen Dessa ordningsregler har fastställts av rektor 2014-09-25 och träder i kraft 2014-10-01. Dnr HS 2014/589 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 2 Tidsgränser 2 3

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat

BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli 1(6) BESLUT 2000-04-13 2001-12-20, reviderat 2009-12-10, reviderat Dnr Mahr 15-2009/810 Regler för skriftlig salstentamen samt instruktion till tentamensvakter

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Örebro universitet Innehåll: Kursplan och utbildningsplan...4 Examination...5 Betyg...6 Examina...6 Handledning...7 Studieuppehåll och avbrott...7 Tillgodoräknande

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts

Anmälan om huruvida student ska gå om hel kurs trots att tre av fyra obligatoriska moment fullgjorts Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk pontus.kyrk@hsv.se BESLUT 2011-03-18

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kursens innehåll. Kursens genomförande. Kursens examination. Färdighet och förmåga. Värderingsförmåga och förhållningssätt Ekonomihögskolan INFC55, Informatik: Webbutveckling, 7,5 högskolepoäng Informatics: Web Development, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-687/2006 Sida 1 (6) PERSONALVETARPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Personnel Work Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 14

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter

STUDIEHANDBOK HT 2015. för teologistudenter STUDIEHANDBOK HT 2015 för teologistudenter Välkommen som teologistudent! Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, socialt arbete, psykoterapi, teologi, kyrkomusik

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2//BI3 Kursinformation TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30 Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Välkommen till delkursen! Du är hjärtligt välkommen till programmet Organisering och ledning av arbete

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT KURSPROGRAM 2008 Material, form och kraft (VSM131, 9hp) Mål Målet med kursen är en fördjupad formförståelse; en förståelse om samspelet mellan material, form

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik. Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology

Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik. Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology Kursplan Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology Kurskod: 1OP153 Gäller från: Vårterminen 2011 Fastställd:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals)

IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) IF1611 Ingenjörsmetodik (Engineering Fundamentals) 7.5 hp HT 2007 KursPM Kursens hemsida http://www.kth.se/student/program-kurser/kurshemsidor/ict/map/if1611/ HT07-1 Mål, Krav, Innehåll och Schemaunderlag

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A)

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) HT 2007 1 Detta PM syftar till att ge er mera detaljerad information om kursen utöver vad

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp

Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Inbjudan Evidensbaserad praktik och samverkan inom området funktionshindernedsättning och LSS Grundkurs 7,5 hp Kurs: Evidensbaserad praktik inom området funktionshindernedsättning och LSS - Grundkurs.

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. datalogi, ämneslärare i filosofi och matematik,

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Idag: Massor av Information och Inspiration!

Idag: Massor av Information och Inspiration! Idag: Massor av Information och Inspiration! Studievägledning Studieuppföljning och information Individuella vägledningssamtal Kurativa samtal tystnadsplikt Planering av dina studier Individuella studieplaner

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer