2014 Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp)"

Transkript

1 Innehåll Allmänt om kursen... 3 Innehåll och målsättning... 3 Pedagogiken... 3 Förkunskapskrav... 4 Närmare om kursens uppbyggnad... 4 De olika kursmomenten... 4 Kurspoängen och betygsgränserna... 4 Skriftliga och muntliga övningar... 5 Obligatorier... 5 Internationella och komparativa inslag på kursen... 6 Samverkan med det omgivande samhället... 6 Förhållandet till andra kurser och utbildningen i stort... 6 Krav för deltagande i undervisningen... 6 Registrering... 6 Avregistrering... 6 Gruppindelning... 7 Studieanvisningar... 7 Kursfordran... 7 Förberedelser inför undervisningen... 7 Läsanvisningar - Arbetsrätt... 8 Läsanvisningar - Familjerätt... 8 Examination... 8 Förhandlingsspelet... 8 Uppsatsen... 8 Tentorna... 9 Del A - Flervalsfrågor... 9 Del B - Essäfrågor... 9 Tillträde till examination... 9 Anmälan till tentamen... 9 Handlingar som ska medtas vid tentamen Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler Inlämning av tentamen... 10

2 Betygskriterier för Civilrätt-C Betygskriterier enligt den svenska skalan: Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan Begäran om omprövning Funktionshinder Allmänt Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier Examination vid funktionshinder Studentinflytande och kursutveckling

3 Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Civilrätt C (10,5 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Den läses som en del av studierna under den tredje terminen. Kursen är den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning mot arbetsrätt och familjerätt. Kursen syftar till att förmedla kunskaper om rättsregler och rättsprinciper inom centrala delar av svensk och europeisk arbets- och familjerätt. Vidare avser kursen att ge studenten grundläggande färdigheter i att tillämpa rättsregler och rättsprinciper samt att analysera juridiska fråge- och problemställningar på arbets- och familjerättens område. Inom ramen för kursen diskuteras även den svenska arbets- respektive familjerätten i socialt, ekonomiskt och internationellt perspektiv. Även om arbets- och familjerätt traditionellt sett anses höra till svensk civilrätt, finns inom dessa områden viktiga komponenter med beröringspunkter i andra rättsområden, framför allt socialrätt och europarätt. Kursen innehåller följande kursmoment: Arbetsrätt (både kollektiv och individuell arbetsrätt) (5,5 hp); och Familjerätt (5 hp). Efter genomgången kurs förväntas studenten: Visa fördjupade insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område; Ha förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i systemen; Ha förmåga att bedöma olika handlingsalternativ med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt självständigt kunna argumentera kring och bedöma olika lösningar utifrån olika parters perspektiv samt även från ett mer samhälleligt perspektiv. I bedömningen ingår förmåga att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar; Kunna förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt; och Självständigt ha författat och försvarat en rättsvetenskaplig uppsats samt opponerat på en annan students uppsats. Pedagogiken Undervisningen i kursen syftar i första hand till att ge studenten grundläggande kunskaper om rättsområdena och förmåga att förstå, tolka och analysera gällande rätt, främst utifrån lagstiftning, kollektivavtal och praxis. Kursen syftar även till att öva upp studenternas förmåga i skriftlig och muntlig framställning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarium. Föreläsningarna ger en introduktion till skilda delar av rättsområdena och dessas samhälleliga funktioner. Gruppövningar och seminarium anknyter till föreläsningarna och syftar till att ge en fördjupad förståelse för vissa moment i arbets- och familjerätt. Gruppövningarna bygger på s.k. 3

4 problembaserat lärande och innehåller genomgång och diskussion av övningsuppgifter och rättsfall. Till varje gruppövning förutsätts studenterna ha läst igenom studiematerialet, som redovisas och analyseras muntligt. Syftet med gruppövningarna är att på grundval av studenternas kunskaper om juridisk metod och materiell rätt utveckla studenternas förmåga att identifiera och lösa problem inom de ämnesområden som kursen behandlar samt att ge träning i juridisk analys och argumentation. Förkunskapskrav För att studenten ska kunna läsa Civilrätt C krävs det att studenten har Godkända tentamina termin 1 och godkänd tentamen i Civilrätt A. Med uttrycket godkända tentamina i utbildningsplanen avses att resultatet ska vara godkänt från angiven kurs, vilket innefattar godkänt på alla examinatoriska och obligatoriska moment. Vidare information för förkunskapskrav finns under på Juridicums hemsida. Den student som inte uppfyller förkunskapskraven måste ställa en dispensansökan till Utbildningskansliet i god tid innan kursen börjar. Blanketten för detta finns tillgänglig på Juridicums hemsida. Det är viktigt att poängtera att dispens enbart medges på särskilda skäl och att studenten inte kan bli tilldelad plats i en grupp innan dispensen har blivit beviljad. Avslag på dispensansökan kan överklagas till Utbildningsutskottet. För vidare information kontakta någon utav studievägledarna. OBS! När det gäller Civilrätt C under hösttermin börjar den innan omtentorna för t.ex. Civilrätt A hinner rättas (omtentorna i augusti rättas under september). Därmed kommer studenter som tar omtentamen i augusti inte att kunna registrera sig och delta i Civilrätt C utan att söka dispens från Utbildningskansliet. Avslås dispens från Utbildningskansliet och Utbildningsutskottet kan studenten ej efterregistrera sig. Då måste studenten istället ta Civilrätt C under en efterföljande termin. Närmare om kursens uppbyggnad Civilrätt C har tre kursmoment: arbetsrätt, familjerätt och uppsats. De olika kursmomenten Arbetsrätt - Arbetsrätt kommer att tas upp under den första hälften av C-C:s sju veckor, Familjerätt - Familjerätt kommer att tas upp under den andra hälften av C-C:s sju veckor, och Uppsats - Under C-C:s första vecka börjar studenterna att jobba med uppsatsen, med grupphandledning under kursvecka 2, inlämningen av uppsatsen kursvecka 6 samt presentation och opponering av uppsatserna under den sista kursveckan 7. Föreläsningar rörande uppsatserna kommer att ges under kursveckor 1-4. Kurspoängen och betygsgränserna Kursen omfattar totalt 80 poäng, arbetsrättslig tentamen 30 poäng, familjerättslig tentamen 30 poäng och uppsats 20 poäng. Det frivilliga förhandlingsspelet kan ge max 2 poäng som kan tas med till slutbetyget. Gränsen för godkänd (B) i kursen är 50 % (40 poäng), icke utan beröm godkänd (BA) 70 % (56 poäng) samt med beröm godkänd (AB) 85 % (68 poäng). Studenten måste dock få 4

5 åtminstone 15 poäng på arbetsrättstentamen, 15 poäng på familjerättstentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponering för att få ett slutbetyg för kursen C-C. Poängfördelningen med den sjugradiga betygsskalan är: A 72-80, B 68-71,5, C 61-67,5, D 56-60,5, E 40-55,5, Fx 39, F 38 och lägre. Skriftliga och muntliga övningar Vad gäller de skriftliga och muntliga övningarna, har C-C gruppövningar, ett förhandlingsspel i arbetsrätt som är frivilligt, och en längre uppsats i antingen arbetsrätt eller familjerätt som är obligatorisk. Syftet med gruppövningarna är att träna studenternas färdigheter i muntlig framställning. Studenterna förutsätts därför vara väl inlästa och förberedda på att enskilt eller i grupp kunna redogöra för och analysera till varje seminarium anvisat studiematerial. Gruppövningarna består i övrigt av lärarledd undervisning och diskussion, där tillfälle ges till en mer fördjupad analys av de relevanta juridiska frågeställningarna. Syftet med förhandlingsspelet, som är frivilligt och kan ge upp till 2 poäng som kan räknas till C-C:s slutbetyg, är att träna studenternas färdigheter i skriftlig och muntlig framställning liksom förhandlingsteknik. Syftet med uppsatsen och opponering är att träna studenternas färdigheter i skriftlig och muntlig framställningar liksom opponering på en students arbete. I mån av plats kommer studenterna att kunna välja mellan att skriva uppsats i arbetsrätt eller familjerätt. Studenterna förväntas skriva uppsatsen under de första sex veckorna av C-C, med inlämning på torsdag i den sjätte veckan. Uppsatsen kommer att kunna ge sammanlagt 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (den skriftliga uppsatsen och den muntliga presentationen av uppsatsen) och 4 poäng för opponering (den skriftliga opponeringssammanfattningen och den muntliga opponeringen). Uppsatslängden kommer att vara ord (inklusive allt) och opponeringssammanfattning kommer att vara maximalt 600 ord (inklusive allt). Om ett dokument är längre eller kortare än tillåtet kan det få stor inverkan på betyget. Obligatorier All undervisning på kursen, förutom uppsatspresentation och opponering, är i princip frivillig. Dock måste det poängteras att Civilrätt C inte är någon läs/distanskurs. Deltagande i undervisningen särskilt gruppövningarna rekommenderas starkt och för att kunna erhålla betyget AB förutsätts i praktiken närvaro vid föreläsningar och gruppövningar, liksom aktivitet vid gruppövningar. Om en student väljer att blanka på uppsatsen och skriva den senare kommer uppsatsen inte uppfylla ett av uppsatsens betygskriterier, nämligen att lämna in uppsatsen i tid; betyget kommer inte att kunna bli högre än BA på en sen uppsats. Giltiga skäl för att inte lämna in uppsatsen i tid är en långtidssjukdom med läkarintyg som specificerar datum för sjukdomens längd. Några dagars sjukdom, extraarbete eller studier på annan utbildning eller resor är inte giltiga skäl. Dessutom bör de krav som ställs för att kunna fortsätta att läsa på programmet beaktas. Det krävs att studenten fullgjort Civilrätt C för att få registrera sig på kursen Processrätt (termin x) enligt utbildningsplanen (med uttrycket godkända tentamina i utbildningsplanen avses att resultatet ska vara godkänt från angiven kurs, vilket innefattar godkänt på alla examinatoriska 5

6 och obligatoriska moment). Med tanke på att Skatterätten och Straffrätten (termin x) utgör tunga kurser med redovisning och skrivuppgifter kommer det att bli mycket svårt för studenterna att hinna med även en restuppsats från kursen C-C under denna mellantermin. Under sommaren finns heller inga möjligheter att lägga fram och försvara uppsatsen, eftersom det då inte ges någon undervisning alls i C-C. Genom att blanka uppsatsen riskerar därmed en student att inte kunna registrera sig på Processrätten. Internationella och komparativa inslag på kursen Det arbetsrättsliga systemet bygger till en del på internationella konventioner och europarätt. Familjerätten har också sådana inslag. Internationella och komparativa inslag är nödvändiga för att kunna ge en bild av gällande svensk rätt. Samverkan med det omgivande samhället Kursen syftar också till att ge en förståelse för hur arbetsrätt och familjerätt fungerar i dagens Europa. Dessutom berörs de politiska debatterna som har förekommit under senare år inom båda områden. Förutom de anställda lärarna vid institutionen undervisar praktiskt verksamma jurister med bred erfarenhet från näringslivet och den offentliga sektorn på kursen. Förhållandet till andra kurser och utbildningen i stort Kursens moment, arbetsrätt och familjerätt, bygger vidare främst på kurserna Europarätt och Civilrätt A. Arbetsrätten och familjerätten har inslag av internationella konventioner som innebär kopplingar till folkrätten, liksom av särskilda processregler som innebär anknytningar till processrätt. Inom arbetsrätten berör arbetsmarknadsparternas roller även vissa föreningsrättsliga spörsmål, och kollektivavtalens centrala betydelse har även i stor utsträckning samband med avtalsrättsliga frågor. Kursens uppsatsmoment anses vara en byggsten mot examensarbetet. Den bygger på första läsårets enklare PM, rättsfallskoncentrat samt rättegångsspel. Nästa steg i studenternas utveckling mot examensarbetet är uppsatsen som skrivs under termin 6 på kursen Förvaltningsrätt. Krav för deltagande i undervisningen Registrering Studenter som vill läsa kursen och aldrig tidigare har varit registrerade måste registrera sig på kursen. Även om du endast avser att tentera Civilrätt C under terminen är registrering nödvändig. Omregistreringar gör du själv i FastReg. Den som tidigare genomgått kursen får tillträde till undervisningen endast i mån av plats. Avregistrering Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen ska avregistrera sig hos amanuensen alternativt på Studentexpeditionen senast en vecka efter kursstart. Endast förstagångsregistrerade är garanterade en plats i gruppundervisningen. Om du inte vill läsa kursen och glömt att avregistrera dig, räknas du inte som förstagångregistrerad vid ett senare tillfälle. Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för din rätt att erhålla studiemedel. Kontakta CSN för mer information. 6

7 Gruppindelning För att kunna anmäla dig till en grupp i FastReg måste du vara registrerad på kursen. De studenter som inte har läst kursen tidigare har förtur till undervisningen och får välja en plats i en grupp först. Tiden för registrering anges på kurshemsidan. För omregistrerade finns det möjlighet att delta i gruppundervisningen endast i mån av plats samt efter principen "först till kvarn". Studieanvisningar Kursfordran Arbetsrätt: Holke, Dan, Olauson, Erland, Medbestämmandelagen: Med kommentar, 5 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2012 Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, 3 u., Iustus, Uppsala, 2012 Carlson, Laura, Arbetsrätt - Studiematerial, 2 u., US-AB, Stockholm, 2013 Blekemo, Annika, Arbetsrätt - Undervisningsmaterial, US-AB, Stockholm, 2014/15 Familjerätt: Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 4 u., Studentlitteratur, Lund, 2010 Schüldt, Johan och Rother-Schirren, Theddo, Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt i Lundberg, Konrad, et al., Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, 2 u., Sanoma utbildning, Sweden, 2013 Leviner, Pernilla, Familjerätt - Studiematerial, US-AB, Stockholm, 2014 Övrigt material som rekommenderas men som ej är kursfordran: Civilrätt C Anteckningsblock. Detta är ett studiestöd för studenterna. Studenterna får skriva i anteckningsblocket för hand (ingen inklistring) och får medta endast ett anteckningsblock till tentamen, alltså kan studenten ha ett för arbetsrätt och ett för familjerätt. Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka, & Pål Wrange, Juridisk skrivguide, 3 u., Norstedts Juridik AB förlag, Stockholm, 2004 (ska användas med uppsatsen) Korling, Fredrik & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013 (används med fördel som stöd för uppsatsen, studenter är fria att söka efter andra litteratur angående de juridiska metoder som kan väljas) Familjerätt (ej kursfordran och inte kan tas med till tenta) Agell, Anders, Brattström, Margareta, Äktenskap Samboende Partnerskap, 5 u., Iustus, Uppsala, 2011, och Brattström, Margareta, Singer, Anna, Rätt arv - Fördelning av kvarlåtenskap, 3 u., Iustus, Uppsala, Förberedelser inför undervisningen Allmänna utgångspunkter - Ta med relevant lagtext till all undervisning. Det bör noteras att nedan läsanvisningar endast utgör rekommendationer för att förenkla inlärningen och möjligheten att på bästa sätt förbereda sig inför undervisningen. Det betyder att hela kurslitteraturen i övrigt (dvs. med ovan uttryckligen angivna undantag) bör läsas även i de delar som inte explicit tas upp vid undervisningen. 7

8 Gruppövningar och seminarium - Ta med relevant gruppövnings-/seminariematerial och lagtext. Förbered deltagandet i gruppövningarna genom att studera kurslitteratur enligt vad som anges i läsanvisningarna till respektive tillfälle och förbered övningsfrågorna. Läs noga igenom rättsfall och övrigt material som är föremål för behandling vid respektive gruppövningstillfälle. Läsanvisningar - Arbetsrätt Holke, Dan, Olauson, Erland, Medbestämmandelagen: Med kommentar, 5 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2012 (boken täcker hela den kollektiva arbetsrätten. Framställningens översiktliga karaktär medför att hela boken skall läsas noggrant), Källström, Kent, Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, 3 u., Iustus, Uppsala, 2012 (läs kap 1-2 översiktligt. Övriga delar läses noggrant), Carlson, Laura, Arbetsrätt - Studiematerial, 2 u., US-AB, Stockholm, 2013/14 (underlag för föreläsningar och gruppövningar), och Blekemo, Annika, Arbetsrätt - Undervisningsmaterial, US-AB, Stockholm, 2014/15 (underlag för föreläsningarna, gruppövningarna och förhandlingsspelet). Läsanvisningar - Familjerätt Schiratzki, Johanna, Barnrättens grunder, 5 u., Studentlitteratur, Lund, 2013 (behandlar barn- och föräldrarätt och läses noggrant), Schüldt, Johan och Rother-Schirren, Theddo, Personrätt, samlevnadsformer, barnrätt och successionsrätt i Lundberg, Konrad, et al., Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, 2 u., Sanoma utbildning, Sweden, 2013 (hela avsnitt) Leviner, Pernilla, Familjerätt - Studiematerial, US-AB, Stockholm, 2014 (underlag för föreläsningar och gruppövningar). Examination Studenten måste få åtminstone 15 poäng på arbetsrättstentamen, 15 poäng på familjerättstentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponering för att få ett slutbetyg för kursen C-C. Förhandlingsspelet Frivillig uppgift Förhandlingsspelet kommer att kunna ge upp till 2 poäng till studentens slutbetyg för C-C. Uppsatsen Studenterna kommer att skriva en längre uppsats under terminen som ska inlämnas senast torsdag i kursvecka 6, samt presenteras och opponeras under torsdag/fredag i kursvecka 7. Uppsatsen och opponering kommer tillsammans att ge upp till 20 poäng: 16 poäng för uppsatsen (de skriftliga och muntliga delarna) och 4 poäng för opponering (de skriftliga och muntliga delarna). Presentationen och oppositionen måste göras för att få poäng för uppsatsmomenten. Presentationen är en del av de 16 poäng som ges för uppsatsen, oppositionen är en del av de 4 poäng som ges för opponering. 8

9 Uppsatslängden är mellan och ord (inklusive allt) och opponeringssammanfattning kommer att vara 600 ord maximalt (inklusive allt). Observera att överskridande av maximalt eller underskridande av minimalt antal tillåtna ord kan få stor påverkan på betyget! Tentorna Det finns två tentor i kursen, en i arbetsrätt (30 poäng) och en i familjerätt (30 poäng). Båda tentamina består av två moment, del A och del B. Del A - Flervalsfrågor Del A är ett flervalsmoment som har som resultat endast godkänd eller underkänd. Inget material kan tas med till flervalsmomentet och studenten måste vara godkänd på flervalsmomentet för att ta det andra momentet. Resultatet från flervalsmomentet kan inte sparas, dvs. studenten måste ta det andra momentet under samma tillfälle som flervalsmoment. Exempel: Studenten har blivit godkänd på flervalsmomentet i arbetsrätt. Då har studenten rätt att ta det andra momentet av tentamen som ges nästa dag. Studenten kan inte spara resultatet av flervalsmomentet för att ta det andra momentet av arbetsrättstentamen vid omtenta. Både flervalsmoment och det andra momentet måste tas vid en eventuell omtenta. Del A av tenta är ingen dugga. Del B - Essäfrågor Del B består av kortare och längre essäfrågor. Varje tentamen kan ge upp till 30 poäng (30 poäng för arbetsrätt, 30 poäng för familjerätt). Alternativ 4 kommer att tillämpas med essämoment, dvs. till tentamen får medföras: 1) en lagbok; 2) miniräknare, OBS ej grafritande eller programmerbar; 3) böcker, kursmaterial och anteckningsblock som ingår som kurslitteratur (se ovan); och 4) anteckningar i ovan angivet material är tillåtet. Endast ett exemplar av lagbok och övrigt kursmaterial och anteckningsblock får medtas till tentamen. Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna. Tillträde till examination För tillträde till de skriftliga tentamina krävs att studenten är registrerad på juristprogrammet eller filosofie kandidatutbildningen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Anmälan till tentamen Tentamensanmälan ska göras i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Anmälan till tentamen förutsätter registrering på kursen. Studenter som inte anmält sig kan normalt inte beredas plats på tentamen. Alla studenter har rätt att istället för ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan. Student som önskar betyg enligt denna skala måste dock anmäla detta till amanuensen minst fem arbetsdagar före den skriftliga tentamen. 9

10 Finns behov av extra åtgärder i samband med tentamen på grund av funktionshinder ska detta anmälas till kurssekreteraren eller amanuensen (se nedan under Funktionshinder). Handlingar som ska medtas vid tentamen Till tentamen ska godkänd legitimation medtas. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort. Tillåtna hjälpmedel och ordningsregler Första momentet (del A) för båda tentamina består av datoriserade flervalsfrågor och alternativ 1 i examinationsreglerna (2007) inga hjälpmedel gäller. Med andra ord får studenterna inte ta med sig någonting till tentamen. Flervalstentorna består av 20 frågor och betyget är antingen godkänd eller icke-godkänd. Flervalsfrågorna är sekretessbelagda, dvs. kan inte begäras ut.. Andra momentet (del B) består av kortare och längre essäfrågor som kan ge upp till 30 poäng (30 poäng för arbetsrätt, 30 poäng för familjerätt). Alternativ 4 kommer att tillämpas vid essämomentet, dvs. till tentamen får medföras: 1) en lagbok; 2) miniräknare, OBS ej grafritande eller programmerbar; 3) böcker och kursmaterial som ingår som kurslitteratur (se ovan); och 4) anteckningar i ovan angivet material är tillåtet. Endast ett exemplar av lagbok och övrigt kursmaterial och anteckningsblock får medtas till tentamen. Tillåtet kompendium måste vara försett med Juridicums originallogotyp. Ordböcker får inte medtas. Kommunikationsutrustning (mobiler etc.) eller datorer är inte tillåtna. Inga lösa blad får tas med. Information om de olika examinationsalternativen samt de ordningsregler som gäller vid tentamen finns på Juridiska institutionens hemsida. Förekomsten av otillåtna hjälpmedel, anteckningar och liknande samt brott mot ordningsreglerna kan föranleda en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Disciplinnämnden, som leds av rektor, kan besluta om varning eller avstängning från studierna. Inlämning av tentamen Endast svar på Juridiska institutionens svarsark rättas om inte annat angivits i instruktionerna. Kontrollera att alla uppgifter på omslagsarket och svarsarken är korrekta och fullständiga, liksom i korrekt ordning när det gäller svar till frågor. Omslagsarket ska alltid lämnas in. Detta gäller även om tentanden väljer att lämna in blankt. Om tentanden väljer att lämna in blankt får inga svarsark lämnas in. Observera att samtliga studenter omedelbart ska sluta skriva när tentamensvakterna meddelar att tiden är slut. Det innebär att tentanderna då saknar rätt att avsluta en mening m.m. Om tentanden behöver ytterligare tid för att fylla i uppgifter på omslagsark eller på svarsarken eller dylikt ska det övervakas av en tentamensvakt för att undanröja misstanke om fusk. 10

11 Betygskriterier för Civilrätt-C Betygskriterier enligt den svenska skalan: Den svenska betygskalan som används i Civilrätt C är AB, BA, B och U. Kursen består av 80 poäng totalt, arbetsrättslig tentamen 30 poäng, familjerättslig tentamen 30 poäng och uppsats 20 poäng. Det frivilliga förhandlingsspelet kan ge max 2 poäng som kan tas med till slutbetyget i C-C. Gränsen för godkänd (B) i kursen är 50 % (40 poäng), icke utan beröm godkänd (BA) 70 % (56 poäng) samt med beröm godkänd (AB) 85 % (68 poäng). Studenten måste dock få åtminstone 15 poäng på arbetsrättstentamen, 15 poäng på familjerättstentamen, 8 poäng på uppsatsen och 2 poäng på opponering för att få ett slutbetyg för kursen C-C. De betygen baseras på följande kriterier: AB (Med beröm godkänd) Har visat fördjupade insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har mycket god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingåendeanalysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har mycket god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med mycket god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan ingående förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har mycket god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan ingående analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en gedigen rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt konstruktivt opponerat på en annan students uppsats. BA (Icke utan beröm godkänd) Har visat goda insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan förklara väl hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan på ett bra sätt analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en bra rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt på ett bra sätt opponerat på en annan students uppsats. B (Godkänd) Har visat grundläggande insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samtanalysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. 11

12 Har förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att uppvisa en viss förmåga att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan på ett godtagbart sätt redogöra för hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan på ett godtagbart sätt analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en godtagbar rättsvetenskaplig uppsats samt på ett godtagbart sätt opponerat på en annan students uppsats.. U (Underkänd) Ett eller flera tillkortakommanden finns som innebär att studenten inte når upp till de krav som anges för betyget B. Betygskriterier enligt den målrelaterade sjugradiga betygsskalan Civilrätt C består av 80 poäng totalt, arbetsrättslig tentamen 30 poäng, familjerättslig tentamen 30 poäng och uppsats 20 poäng. Det frivilliga förhandlingsspelet kan ge max 2 poäng som kan tas med till slutbetyget. Poängfördelningen med den sjugradiga betygsskalan är: A 72-80, B 68-71,5, C 61-67,5, D 56-60,5, E 40-55,5, Fx 39, F 38 och lägre. De betygen baseras på följande kriterier: A (Utmärkt) Har visat utmärkta insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har utmärkt förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt kan djupgående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har utmärkt förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med utmärkt förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan djupgående förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har utmärkt förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan djupgående analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en gedigen rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt konstruktivt opponerat på en annan students uppsats. B (Mycket bra) Har visat fördjupade insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har mycket god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt samt ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har mycket god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med mycket god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan ingående förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har mycket god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan ingående analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en gedigen rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning samt konstruktivt opponerat på en annan students uppsats. 12

13 C (Bra) Har visat bra insikter i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har god förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt och kan analysera samt teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har god förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att med god förmåga kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har god förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en bra rättsvetenskaplig uppsats samt på ett bra sätt opponerat på en annan students uppsats. D (Tillfredsställande) Har visat tillfredsställande kunskap i juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Har tillfredsställande förmåga att beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt, och kan på ett tillfredsställande sätt analysera samt teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Har tillfredsställande förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar på ett tillfredsställande sätt. Kan på ett tillfredsställande sätt förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har förmåga att tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan på ett tillfredsställande sätt analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållanden till den allmänna förmögenhetsrätten. Har författat och försvarat en tillfredsställande rättsvetenskaplig uppsats samt på ett tillfredsställande sätt opponerat på en annan students uppsats. E (Tillräckligt) Kan beskriva juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Kan beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper, redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt och analysera och teoretisera kring några spörsmål som kan uppstå i de systemen. Kan bedöma om vissa åtgärder är tillåtna med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket samt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår att kunna identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och har förmåga att tillämpa vissa av dem vid fastställande av gällande rätt. Kan analysera och teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållande till den allmänna förmögenhetsrätten i vissa sammanhang. Har författat och försvarat en rättsvetenskaplig uppsats samt opponerat på en annan students uppsats. Fx (Otillräckligt) Känner till, men beskriver och redogör ofullständigt för, juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Beskriver, men förklarar inte, gällande rättsregler och rättsprinciper, kan inte redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt och kan inte ingående analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. 13

14 Har inte demonstrerat förmåga att bedöma om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket eller att självständigt argumentera kring och bedöma om eller hur en sådan åtgärd kan angripas samt åtgärdens/lösningens samhälleliga konsekvenser. I bedömningen ingår även förmågan att identifiera och utvärdera olika strategier och lösningar. Kan inte förklara hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt och kan inte tillämpa dem vid fastställande av gällande rätt. Kan inte analysera eller teoretisera kring arbetsrättens och familjerättens förhållande till den allmänna förmögenhetsrätten. Har inte författat eller försvarat en godtagbar rättsvetenskaplig uppsats med en självständig analys/sammanfattning eller på ett godtagbart sätt opponerat på en annan students uppsats.. F (Helt otillräckligt) Känner knappt eller inte alls till juridisk metod och terminologin på arbets- och familjerättens område. Kan knappt eller inte alls beskriva gällande rättsregler och rättsprinciper eller redogöra för systematiken som finns i arbetsrätt och i familjerätt eller på ett sammanhängande sätt analysera och teoretisera kring olika spörsmål som kan uppstå i de systemen. Känner knappt eller inte alls till om en åtgärd är tillåten med hänsyn till det arbetsrättsliga eller familjerättsliga regelverket. Känner knappt eller inte alls till hur de europarättsliga källorna inom arbets- och familjerätten påverkar nationell rätt. Känner knappt eller inte alls till arbetsrättens och familjerättens förhållande till den allmänna förmögenhetsrätten. Har inte författat eller försvarat en godtagbar rättsvetenskaplig uppsats eller på ett godtagbart sätt opponerat på en annan students uppsats. Begäran om omprövning Begäran om omprövning ska lämnas skriftligen till amanuensen. En begäran om omprövning ska vara väl motiverad och det ska tydligt framgå vilka delar av tentamen som du vill ha omprövade. Enligt 6 kap. 24 högskoleförordningen har examinator skyldighet att ändra betyg om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Alltså innebär inte en omprövning en generell omrättning av tentamen. Det är bara examinator som kan ompröva betyget. Begäran ska vara noga motiverad och en kopia på tentamen måste bifogas. Observera att den som hämtar ut sin originaltentamen förlorar möjligheten att begära omprövning. Det finns ingen tidsgräns för när examinator måste ge sin bedömning av omprövningen, men handläggningen av dessa får inte dra ut på tiden mer än vad som kan ses som nödvändigt. Funktionshinder Allmänt Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Du kan läsa mer i Stockholms universitets "Handlingsplan för likabehandling av studenter med funktionshinder" på under rubrikerna Utbildning, "Studentservice" och Studera med funktionsnedsättning. Kontakta Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning i god tid före studiestarten för att diskutera ditt individuella stödbehov och för att få nödvändig information. För att boka tid och diskutera stödåtgärder, maila Studenter med dyslexi vänder sig med fördel direkt till dyslexipedagog Elisabeth Åman. 14

15 Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier Studenter med funktionshinder har möjlighet till s.k. särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Som exempel kan nämnas alternativa examinationsformer, såsom förlängd tentamenstid eller enskild tentamen vid dator m.m. Det ankommer på varje berörd student att, i den mån han eller hon vill ta del av de särskilda åtgärder som har utlovats, inför kursstarten i varje ämne i god tid (minst 4 veckor) kontakta institutionens kontaktperson. Genom ett skriftligt intyg från Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet skall studenten styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria Pettersson, tfn: eller epost: Examination vid funktionshinder Studenten måste senast 3 veckor före tentamenstillfället meddela kurssekreterare/amanuens att examinationen skall genomföras så att eventuella extra åtgärder kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan genomföras såsom önskas. Observera att studenten även skall anmäla sig till tentamen på sedvanligt sätt i FastReg senast tre arbetsdagar före dag för tentamen. Studentinflytande och kursutveckling Samtliga studenter uppmanas att fylla i en elektronisk blankett för kursutvärdering i slutet av kursen. Kursutvärderingen har stor betydelse för kvalitetssäkring av kursens innehåll och pedagogiska upplägg. Den elektroniska blanketten finns tillgänglig i FastReg. Kursen förändras och utvecklas kontinuerligt, och de synpunkter och idéer som framförs i kursutvärderingen övervägs alltid noga. 15

Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp)

Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp) 1(12) Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Civilrätt C (10,5 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap

Läs mer

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 1 (11) Undervisningsplan Associationsrätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Associationsrätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

Undervisningsplan Juridisk Översiktskurs (15 hp)

Undervisningsplan Juridisk Översiktskurs (15 hp) 1 (10) PM 2012-07-19 Undervisningsplan Juridisk Översiktskurs (15 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Juridisk översiktskurs (JÖK) läses som fristående kurs. Den är samtidigt obligatorisk på

Läs mer

Del I - Administration

Del I - Administration Civilrätt C introduktion Juristprogrammet Del I - Administration Chris Lau Civilrätt C Viktigt! Förberedda studenter för yrkeslivet Tidsplanering - Plugg, tentamen, uppsats Ge verktyg för juristarbete

Läs mer

Undervisningsplan Juridisk introduktionskurs (10,5 hp)

Undervisningsplan Juridisk introduktionskurs (10,5 hp) 1 (9) PM 2012-07-19 Undervisningsplan Juridisk introduktionskurs (10,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Juridisk introduktionskurs (10,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Undervisningsplan för Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.)

Undervisningsplan för Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.) 1 (9) PM 2015-06-20 Undervisningsplan för Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet

Läs mer

2016 HT Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp)

2016 HT Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp) 2016 HT Undervisningsplan Civilrätt C (10,5 hp) Innehåll Allmänt om kursen... 2 Innehåll och målsättning... 2 Pedagogiken... 3 Förskrav... 3 Kurspoängen och betygsgränserna... 4 Skriftliga och muntliga

Läs mer

Undervisningsplan för Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.)

Undervisningsplan för Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.) 1 (9) PM 2015-06-20 Undervisningsplan för Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.) är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet

Läs mer

Undervisningsplan Civilrätt B (7,5 hp)

Undervisningsplan Civilrätt B (7,5 hp) 1 (16) 2015-11-19 Undervisningsplan Civilrätt B (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Civilrätt B (7,5 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen

Läs mer

Undervisningsplan Juridik och praktik (30 hp)

Undervisningsplan Juridik och praktik (30 hp) 1 (8) PM 2012-07-19 Undervisningsplan Juridik och praktik (30 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Kursen Juridik och praktik 30 hp. har tillkommit i syfte att ge i första hand juriststudenter

Läs mer

Undervisningsplan för Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.)

Undervisningsplan för Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.) 1 (9) PM 2016-06-17 Undervisningsplan för Juridisk introduktionskurs (10,5 hp.) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Juridisk introduktionskurs omfattar 10,5 högskolepoäng och är en obligatorisk

Läs mer

Undervisningsplan för Civilrätt 4 (12 hp) Allmänt om kursen. Innehåll och målsättning

Undervisningsplan för Civilrätt 4 (12 hp) Allmänt om kursen. Innehåll och målsättning Undervisningsplan för Civilrätt 4 (12 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Civilrätt 4 (12 p) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap

Läs mer

Undervisningsplan Straffrätt (15 hp)

Undervisningsplan Straffrätt (15 hp) 1 (18) Undervisningsplan Straffrätt (15 hp) 1. Allmänt om kursen... 2 1.1 Innehåll och målsättning... 2 1.2 Pedagogiken... 3 2. Närmare om kursens uppbyggnad... 5 2.1 De olika kursmomenten... 5 2.2 Skriftliga

Läs mer

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen 1 (5) PM 2014-09-03 Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen Föreskrifterna har antagits av Juridiska fakultetens utbildningsutskott den 3 september 2014. Vilka kursmoment utgör examination?

Läs mer

Undervisningsplan Europarätt (7,5 hp)

Undervisningsplan Europarätt (7,5 hp) 1 Undervisningsplan Europarätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning PM 2015-01-27 Grundkursen i Europarätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

Undervisningsplan för Rättsinformatik, 6 hp.

Undervisningsplan för Rättsinformatik, 6 hp. Cecilia Magnusson Sjöberg Professor i rättsinformatik Kursansvarig och ämnesföreståndare Undervisningsplan för Rättsinformatik, 6 hp. 1. Om kursen Kursen Rättsinformatik är en obligatorisk grundkurs på

Läs mer

Undervisningsplan för Rättsinformatik, 6 hp.

Undervisningsplan för Rättsinformatik, 6 hp. Cecilia Magnusson Sjöberg Kursansvarig Undervisningsplan för Rättsinformatik, 6 hp. 1. Om kursen Kursen Rättsinformatik är en obligatorisk grundkurs på avancerad nivå som ges inom ramen för juristprogrammet

Läs mer

Avtalsrätt Den studerande skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig goda kunskaper om avtalsrättens principer, regler och problem.

Avtalsrätt Den studerande skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig goda kunskaper om avtalsrättens principer, regler och problem. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Privaträtt, 30 högskolepoäng Private

Läs mer

Undervisningsplan för Civilrätt D (12 hp) Allmänt om kursen. Innehåll och målsättning

Undervisningsplan för Civilrätt D (12 hp) Allmänt om kursen. Innehåll och målsättning Undervisningsplan för Civilrätt D (12 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Civilrätt D (12 p) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap

Läs mer

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

Undervisningsplan Förvaltningsrätt (15 hp)

Undervisningsplan Förvaltningsrätt (15 hp) 1 (16) PM 2014-08-21 Undervisningsplan Förvaltningsrätt (15 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Förvaltningsrätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRO400 Straff- och processrätt, 30 högskolepoäng Criminal Law and Procedural Law, 30 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Juridiska fakulteten JUCN04, Familj och arbete i balans. Barns och föräldrars grundläggande rättigheter med fördjupning i familjerätt, 15 högskolepoäng Family and Work in Balance. Children's and Parents'

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRO300 Teoritermin med familje-, social- och miljörätt, 30 högskolepoäng Theoretical Term with Family Law, Social Law and Environmental Law, 30 higher education credits Fastställande

Läs mer

Undervisningsplan Europarätt (7,5 hp)

Undervisningsplan Europarätt (7,5 hp) 1 Undervisningsplan Europarätt (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning PM 2014-09-30 Grundkursen i Europarätt (7,5 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie

Läs mer

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JURF12, Utvidgad juridisk introduktionskurs, 15 högskolepoäng Extended Introduction to Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är en historisk, äldre version,

Läs mer

Undervisningsplan för Rättsinformatik, 6 hp.

Undervisningsplan för Rättsinformatik, 6 hp. Cecilia Magnusson Sjöberg Professor i rättsinformatik Kursansvarig och ämnesföreståndare Undervisningsplan för Rättsinformatik, 6 hp. 1. Om kursen Kursen Rättsinformatik är en obligatorisk grundkurs på

Läs mer

Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv är en fördjupningskurs i juristutbildningen.

Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv är en fördjupningskurs i juristutbildningen. Juridiska fakulteten JUCN19, Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv, 15 högskolepoäng Family Law in a Comparative and EC-legal Perspective, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Reviderad 2007-09-25 Reviderad 2008-08-26 Reviderad 2010-09-01 Reviderad 2010-11-11 Dnr 51-2005-1482

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Undervisningsplan Europarätt (6 hp)

Undervisningsplan Europarätt (6 hp) 1 (13) PM 2012-11-21 Undervisningsplan Europarätt (6 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Europarätt (6 hp) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska

Läs mer

Undervisningsplan för internationell privaträtt (6 hp) HT 2016

Undervisningsplan för internationell privaträtt (6 hp) HT 2016 Undervisningsplan för internationell privaträtt (6 hp) HT 2016 1. Krav för deltagande i undervisningen 2 1.1 Registrering 2 1.2 Avregistrering.2 1.3 Gruppindelning. 2 2. Allmänt om kursen.3 2.1 Innehåll

Läs mer

JUBN03, Kommersiell avtalsrätt, 15 högskolepoäng Commercial Contract Transactions, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN03, Kommersiell avtalsrätt, 15 högskolepoäng Commercial Contract Transactions, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN03, Kommersiell avtalsrätt, 15 högskolepoäng Commercial Contract Transactions, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet Ordningsregler för studenter Inledning Föreliggande regler är utformade med tanke på salstentamen (i fortsättningen benämnt tentamen) i centralt schemalagda

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Beslut Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden (del) Reviderad Reviderad Reviderad

Beslut Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden (del) Reviderad Reviderad Reviderad Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPG Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2011-10-17 Ändrad: 2013-12-04 Värdinstitution: Juridiska

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Undervisningsplan Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp)

Undervisningsplan Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp) 1 (17) Undervisningsplan Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp) är en obligatorisk

Läs mer

JUBN19, Entreprenadrätt, 15 högskolepoäng Construction Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN19, Entreprenadrätt, 15 högskolepoäng Construction Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN19, Entreprenadrätt, 15 högskolepoäng Construction Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen

Läs mer

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3.

Kursen är en obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i equality and diversity management och ges termin 3. Samhällsvetenskapliga fakulteten EDMB34, Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 Law in Theory and Practice - A Gender Perspective, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Juridiska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Juridiska fakulteten Juridiska fakulteten LAGA01, Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt, 30 högskolepoäng Introduction to Law, Legal Theory and Constitutional Law, 30 credits Grundnivå / First

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Juridik med arbetsrättsliga perspektiv på hälsofrämjande och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp Rehabilitation Science BA (B), Basic Law and Labour

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Undervisningsplan Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp)

Undervisningsplan Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp) 1 (17) PM 2015-12-13 Undervisningsplan Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Grundkursen i Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp)

Läs mer

Kursbeskrivning för internationell privaträtt (6 hp) VT 2017

Kursbeskrivning för internationell privaträtt (6 hp) VT 2017 Kursbeskrivning för internationell privaträtt (6 hp) VT 2017 1. Krav för deltagande i undervisningen 2 1.1 Registrering 2 1.2 Avregistrering.2 1.3 Gruppindelning. 2 2. Allmänt om kursen.3 2.1 Innehåll

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN. Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs. Labour law, Intermediate Course. Ekonomihögskolans styrelse

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN. Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs. Labour law, Intermediate Course. Ekonomihögskolans styrelse Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs Labour law, Intermediate Course Kurskod RV3022 Beslutsdatum 2008-01-16 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Social Work Ba (A), Law and social work (1), 12 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR41, Internationella mänskliga rättigheter II, 15 högskolepoäng International Human Rights Law II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

JUBN18, Offentlig upphandling, 15 högskolepoäng Public Procurement, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN18, Offentlig upphandling, 15 högskolepoäng Public Procurement, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN18, Offentlig upphandling, 15 högskolepoäng Public Procurement, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Regler och riktlinjer för salstentamen

Regler och riktlinjer för salstentamen Regler och riktlinjer för salstentamen Fastställd av rektor 2014-11-11 Dnr: FS 1.1.2-784-14 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor: Regler för tentamensskrivningar (salsskrivningar)

Läs mer

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08 STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN DANILO BROZOVIĆ 2015-03-25 Studieanvisning SAFFK FE1625 Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp Datum: 2015-05-04 till

Läs mer

Avtalsrätt Den studerande skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig goda kunskaper om avtalsrättens principer, regler och problem.

Avtalsrätt Den studerande skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig goda kunskaper om avtalsrättens principer, regler och problem. 1(6) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Privaträtt, 30 högskolepoäng Private Law, 30 Credits Kurskod: RV4120 Utbildningsområde:

Läs mer

Föreskrifter för tentand

Föreskrifter för tentand Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på StudentCentrums hemsida senast sju (7) dagar

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, 30 högskolepoäng Law of the Welfare State in Practice (Law Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-03-01

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR14, Human Rights and Gender, 7,5 högskolepoäng Human Rights and Gender, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

Mål Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) bilaga 2, examensordning, gäller följande:

Mål Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) bilaga 2, examensordning, gäller följande: Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPG Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2011-10-17 Värdinstitution: Juridiska institutionen

Läs mer

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JAMR35, Internationell straffrätt, 7,5 högskolepoäng International Criminal Law, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND

HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18,0 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and

Läs mer

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolans fakultetsnämnd Juridiska institutionen KURSPLAN HRX100 HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng Introduction course for lawyers

Läs mer

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp

Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp Makt och Rätt konstitutionell normgivning, kontrollmakt och rättighetsskydd 15 hp KURSINFORMATION Undervisningsplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Makt och rätt 15 hp VT 2015 Kursinformation Makt och Rätt I Din

Läs mer

LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle

LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska

Läs mer

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17

Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01. Kursbeskrivning VT 17 Introduktionskurs till teckenspråk som nybörjarspråk, 7,5 hp LITN01 Kursbeskrivning VT 17 2 (5) Välkommen till Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (7,5 högskolepoäng), vårterminen 2017 Kursens

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN. Europarättslig reglering. European Law Regulation. Ekonomihögskolans styrelse. i rättsvetenskap.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN. Europarättslig reglering. European Law Regulation. Ekonomihögskolans styrelse. i rättsvetenskap. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/191/514 KURSPLAN Europarättslig reglering European Law Regulation Kurskod RV3032 Beslutsdatum 2008-06-04 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2008-07-01

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

LAGB01, Allmän förmögenhetsrätt, 30 högskolepoäng Commercial Law, 30 credits Grundnivå / First Cycle

LAGB01, Allmän förmögenhetsrätt, 30 högskolepoäng Commercial Law, 30 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten LAGB01, Allmän förmögenhetsrätt, 30 högskolepoäng Commercial Law, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen

Läs mer

Avtalsrätt Den studerande skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig goda kunskaper om avtalsrättens principer, regler och problem.

Avtalsrätt Den studerande skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig goda kunskaper om avtalsrättens principer, regler och problem. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Privaträtt, 30 högskolepoäng Private

Läs mer

Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp

Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp Law Ba (A), Commercial law II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng JU003G

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

2. Formalia: Att skriva tentamen

2. Formalia: Att skriva tentamen Institutionen för Orientaliska språk Mellanösterns språk och kulturer 2. Formalia: Att skriva tentamen När och hur får jag mina betyg? Vad innebär plagiering? Vilka examinationsformer används inom Mellanösterns

Läs mer

Disciplinära åtgärder Föreskrifter för tentand 1 vid salskrivning Tentamen Allmän information 2 3

Disciplinära åtgärder Föreskrifter för tentand 1 vid salskrivning Tentamen Allmän information 2 3 Tentamen Föreskrifter för tentand Dessa föreskrifter gäller från och med HT 2010. Före tentamen Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen görs via webben på Studentcentrums hemsida senast 7 dagar före

Läs mer

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Juridiska fakulteten LAGE01, Civilrättskipning och internationell privaträtt, 12 högskolepoäng Civil Procedure and Private International Law, 12 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN

REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN REGELVERK FÖR KANDIDATPROGRAMMET I BIOMEDICIN Behörighetskrav och ansökan inom programmet Närvaro vid kursupprop är alltid obligatoriskt. Särskilda behörighetskrav gäller vid övergången till termin tre

Läs mer

Undervisningsplan Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp)

Undervisningsplan Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp) 1 PM 2017-02-10 Undervisningsplan Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt (21 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng

Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Kurs 5:2 Barn* i grupp, 7,5 poäng Delkursbeskrivning Välkomna till kursen Barn i grupp. I den övergripande kursplanen beskrivs momentet på följande sätt: Delkursen skall ge grundläggande kunskaper om barns

Läs mer

Undervisningsplan Civilrätt B (7,5 hp)

Undervisningsplan Civilrätt B (7,5 hp) 1 (16) 2014-04-22 Undervisningsplan Civilrätt B (7,5 hp) Allmänt om kursen Innehåll och målsättning Civilrätt B (7,5 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Kursplan. Rättsvetenskap A, 30 högskolepoäng Law, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) Mål för utbildning på grundnivå

Kursplan. Rättsvetenskap A, 30 högskolepoäng Law, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) Mål för utbildning på grundnivå 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskap A, 30 högskolepoäng Law, Basic Course, 30 Credits Kurskod: RV4000

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS010 Ersättningsrätt, 15 högskolepoäng Tort and Insurance Law, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-05-28

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRO800 Examensarbete, 30 högskolepoäng Master Thesis, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-06-27 och senast

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp

Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp Law Ba (A), Commercial law II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng JU003G

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Ekonomihögskolan EKHA40, Ekonomisk historia: Utvecklingsländerna i den globala ekonomin, 15 högskolepoäng Economic History: Under-development in the Global Economy, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet

Dina rättigheter som student. En praktisk översiktsguide för dig som är student vid Stockholms universitet Dina rättigheter som student En praktisk översiktsguide för dig som är student Studenträttigheter Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Därför har Stockholms universitets

Läs mer

Utbildningsplan för. Kunskap och förståelse. Juristprogrammet Study Programme in Law Högskolepoäng ECTS credits

Utbildningsplan för. Kunskap och förståelse. Juristprogrammet Study Programme in Law Högskolepoäng ECTS credits Utbildningsplan för Juristprogrammet Study Programme in Law 270.0 Högskolepoäng 270.0 ECTS credits Programkod: JJUPK Gäller från: HT 2007 Fastställd: 2007-04-23 Värdinstitution: Juridiska institutionen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer