TCOs inspel 2011 till FNs högnivåpanel för hållbar utveckling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCOs inspel 2011 till FNs högnivåpanel för hållbar utveckling."

Transkript

1 TCOs inspel 2011 till FNs högnivåpanel för hållbar utveckling. Högnivåpanelen har nyss inför Riokonferensen i juni 2012 gett ut rapporten Resilient people, resilient planet. TCOs bidrag döptes till Building a green economy through decent work. A new paradigm for Employment, Social Inclusion and Poverty Eradication on a Sustainable Planet. Inspelet presenteras nedan i svensk översättning. Att bygga en grön ekonomi med goda arbetsvillkor Bakgrund Det globala facket, International Trade Union Confederation (ITUC), tog 2010 en rad kongressbeslut som kommer att vara vägledande för alla fackliga organisationers arbete de kommande åren. Huvudmålet för de resolutioner som togs är en ekonomiskt socialt och ekologisk hållbar utveckling. Världsekonomin kan inte hållbart utvecklas genom överexploatering av vare sig natur eller människor. En hållbar utveckling måste bygga på resurssnålhet, allt mer av fossilfrihet och goda arbetsvillkor som får anställda att utvecklas. Den politik som behöver sjösättas måste leda till såväl hög sysselsättning som bättre naturoch arbetsmiljö. Nya gröna jobb med goda arbetsvillkor blir då huvudingrediensen i den hållbar samhällsomställning som behöver genomföras för att lösa en rad samhällsproblem. Det är enligt de naturvetenskapliga forskarna bråttom att påbörja hållbarhetsomställningen. Effekterna av de klimatförändringar som redan skönjs förvarnar om vad som komma skall ifall den ekologiska hållbarheten inte kan tryggas. Den utsatthet som många fackligt anslutna och deras anhöriga redan nu vittnar om kommer att förvärras av det allt mer oberäkneliga väder klimatförändringarna också tycks leda till. Att vattenförsörjning försvåras och odlingsförutsättningar till följd av det försämras, blir de största utmaningarna att möta. Redan i dag förvärrar miljöproblem och klimatförändringarna på många håll den resursbrist och fattigdom som leder till att ett flertal mänskliga rättigheter som tillgång på mat, vatten, hälsa och säkerhet kränks. Därför stödjer ITUC en skärpning av klimatmålet: att minska utsläppen så att den maximala temperaturförändringen stannar vid plus en och en halv grad. De fackliga organisationerna vill vara en aktiv part i en den hållbarhetsomställning som ska minska världens fossilberoende och klimatutsläpp genom att skapa gröna jobb med goda arbetsvillkor och därigenom också lyfta folk ur fattigdom. Ekonomiska forskare oroas av en rad sammankopplade ekonomiska kriser som både förvärras av och förvärrar sociala samhälleliga tillkortakommanden. Banker, statsfinanser, sociala skyddsnät och arbetstillfällen hotas av effekterna av ekonomiska ohållbarheter. Utsläpp och markanvändning från ekonomiska aktiviteter hotar dessutom den ekologiska hållbarheten och därmed den biologiska mångfalden och människors hälsa. Detta i sin tur hotar både den ekonomiska och sociala hållbarheten. Ekonomisk ojämlikhet inom och mellan länder, mellan arbetsgivare och anställda samt mellan män och kvinnor hotar dessutom också den sociala hållbarheten som lägger grunden för fred, samarbete och ekonomisk utveckling. Att ställa om dagens fossildrivna ekonomi är både ett sätt att investera sig ur dagens kris och att lättare undvika kommande kriser som lär uppstå när oljan blir allt knappare och dyrare. Samtidigt är det ett sätt att minska risken för kommande klimatkatastrofer. En omställning

2 från klimatpåverkande fossilberoende förbättrar morgondagens försörjningsmöjligheter. Miljöteknikföretag som sysslar med energieffektivitet, förnybar energi, utsläpps- och vattenrening kan skapa nya gröna jobb. Alla jobb blir också grönare när företag med den nya teknikens hjälp skapar mer miljövänliga och energisnåla tillverkningsprocesser och varor. De fattigaste och mest klimatsårbara länderna kommer att behöva hjälp med åtgärder både för att minska sina utsläpp och för att anpassa sina samhällen till de redan pågående klimatförändringarna. Den rika världens länder och privata investerare måste därför finansiera investeringar i förnybar och effektiv energiinfrastruktur, återbeskogningsprojekt och metoder för att bedriva ett hållbart jordbruk med höjd mullhalt som både ger rikare skördar och binder kol i fattiga länder. De länder, sektorer och företag som tar fram snål, ren, effektiv och förnybar teknik som andra kan använda för att bli mer effektiva och miljövänliga har goda förutsättningar att skapa framtidens jobb och stora exportframgångar. Energi-, naturresurs-, miljö-, klimat-, och hållbarhetsfrågornas betydelse för jobben Rika och snabbväxande länder, framför allt Kina, har börjat leta efter nya sätt att säkra sina behov av ändliga naturresurser och odlingsmark. Fattigare länder erbjuds långa kontrakt för trygga mer utvecklade länders råvaru- och livsmedelsförsörjning. Detta innebär att en ökande andel naturresurser kan komma att handlas bilateralt och inte på världsmarknaden. Därigenom kan råvarupriser vid bristsituationer komma att stiga än snabbare än annars hade varit fallet. Oljepriset har flerfaldigats det senaste decenniet. Samtidigt har livsmedelspriserna, och andra naturresurspriser, börjat skjuta i höjden. Billig energi framför allt billig fossil energi och särskilt billig olja är vad som smörjt och i hög grad drivit världsekonomin det senaste halvseklet. När energipriserna av olika skäl har stegrats har ekonomin alltid fått problem. De länder som ställt om sina ekonomier mest och gjort dem fossilfriare och energieffektivare har klarat de senaste energiprishöjningarna bäst. Forskningsrön om att oljeutbudet framöver kan få allt svårare att mätta oljeefterfrågan vinner allt mer gehör. Stiger oljepriset ytterligare drar det med sig andra energi- och varupriser. Framöver kan världsekonomin och jobbskapandet komma att präglas allt mer av att både de råvaror som ska förädlas och energin som ska driva förädlingsprocesserna blir dyrare. Till detta kommer att all resurshantering och energianvändning är miljö- och klimatpåverkande, om än i olika hög grad. Det lär därför framöver komma mer av ekonomisk-politiska styrmedel som gör det dyrare att inte vara resurseffektiv och miljövänlig. Strävan efter att hitta lösningar på resurs-, miljö- och sociala problem och på så sätt skapa förutsättningar för att möta FNs Milleniemål att utrota hunger och fattigdom, kan förhoppningsvis bli den stora framtidstrenden framöver: att globalt tillsammans nå en hållbar utveckling. De länder, sektorer och företag som bäst lyckas med att få fram effektiva, miljövänliga, resurs- och energisnåla tillverkningsprocesser, varor och tjänster kommer att få kostnads- och konkurrensfördelar, exportmöjligheter och hållbarhets- goodwill. Även den agenda, Decent Work Agenda, som initierats av Internationella Arbetsorganisationen (ILO) och som har som mål att skapa en hållbar utveckling på arbetsmarknaden är ett verktyg som bör integreras i strävan att finna de hållbara lösningarna framöver. Agendan bygger på fyra hörnpelare:

3 Sysselsättning genom jobbskapande insatser och entreprenörskap. Socialt skydd för arbetstagarna vid arbetslöshet och sjukdom. Respekt för och erkännande av ILO:s kärnkonventioner Sociala dialogen mellan regering, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna är det viktigaste verktyget i att förverkliga de övriga tre pelarna i agendan. ITUC, IOE, ILO och UNDP har gemensamt gett ut rapporten Gröna Jobb som argumenterar för att en omställning bör gå snabbt och bedömer att det finns förutsättningar för att produktionen av miljö-/klimatprodukter kommer att fördubblas fram till 2020, men menar också att de sociala parterna på arbetsmarknaden har en viktig roll i omvandlingen så att den sker under former som respekterar grundläggande rättigheter i arbetslivet och har den sociala dialogen som en central metod. Parterna är också ur ett annat perspektiv viktiga resurser för förändringen då de oftast har en ingående kunskap om vad, hur och var åtgärder bäst ska kunna sättas in på lokal nivå. Kollektivavtalens roll för en hållbar omställning Kollektivavtalen har tillkommit för att de främjar ekonomisk hållbarhet för arbetsgivaren, arbetstagaren och hela samhällsekonomin. Konkurrenskraftiga företag som kan anställa allt fler, allt mer yrkesskickliga, allt mer produktiva anställda som får allt bättre betalt för det allt bättre jobb de gör, gynnar alla i det ekonomiska kretsloppet. Löntagare är också konsumenter som håller igång efterfrågan i ekonomin. Företag är varandras kunder. Både välmående företag och kunniga, friska, sysselsatta och nöjda löntagare underlättar ekonomisk tillväxt och genererar skatteintäkter i goda cirklar. Kollektivavtalen har också varit helt centrala för att förbättra den sociala hållbarheten. Hälsooch trivselfrämjande arbetsmiljö, utbildningssatsningar och trygghet för sjukskrivna och dem mellan jobb ökar den långsiktiga produktiviteten. Samtidigt minskar individens, företagens och samhällsekonomins kostnader för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Samarbetsklimatet både på arbetsplatser och i samhällslivet förbättras. Den tredje hållbarhetsdimensionen, den ekologiska, gör sig dock allt mer påmind. Framtidens jobb måste därför vara energi- och resurssnåla, ha låg miljöpåverkan och gärna dessutom utgöra en del av lösningen på världens tilltagande resurs-, energi-, miljö- och klimatutmaningar. De företag som inte ser över sin resursanvändning, energieffektiviserar och minskar sin miljöpåverkan kommer att ha högre materialkostnader, högre energiräkningar, betala mer för sina utsläpp och riskerar dessutom att hamna i blåsväder i media, utsättas för kundbojkotter och få sämre villkor hos banker och försäkringsbolag. På samma sätt som vi under andra hälften av förra århundradet hade en strukturomvandling driven av löneökningar där mindre lönsamma företag tvingades att öka produktiviteten, kommer troligen framtidens energipris och miljöskattenivåer att tvinga mindre energisnåla och miljövänliga företag att effektiviseras. Företag som blir en del av lösningen på hur samhällsutvecklingen kan slå in på en mer hållbar väg får konkurrensfördelar. De får inte bara lättare att rekrytera, utan också lättare att locka till sig kunder och lättare att ta bra betalt. Både kunder och samarbetspartners ställer allt oftare miljökrav. I miljömärkningssammanhang måste företagskunder kunna gå i god för att alla underleverantörer gjort sitt miljöarbete enligt de regelverk som satts upp. Försäkringsbolag och banker upplever miljöansvarstagande företag som mindre riskfyllda och kan ge dem

4 bättre villkor. På finansmarknaderna kan miljöbättre företag hamna i fler aktieportföljer och på så sätt bli mer intressanta att äga. Givet allt detta, och det faktum att världsekonomin skaver allt mer mot ekosystemens bärkraftsgränser, behöver kollektivavtalen framöver ta in klausuler som kan gynna en ekologisk hållbar utveckling och på så sätt förbättra förutsättningarna att få till en hållbar ekonomisk utveckling för både företagen och de anställda. Att öka resurseffektiviteten i alla verksamheter gynnar både företag, anställda och den omgivande samhällsekonomin. Vanligtvis finns den mer specifika kunskapen om hur detta kan göras utspridd på många olika håll i verksamheterna. För att lyckas med en satsning på ökad resurseffektivitet måste därför stora delar av arbetsstyrkan på en arbetsplats både engageras och utbildas för att resurseffektiviseringsarbetet ska lyckas så bra som möjligt. Med hjälp av en engagerad och utbildad arbetsstyrka som förstår både värdet av ökad resurseffektivisering och hur en sådan kan åstadkommas, kommer fler förslag på vad som kan göras att komma in till företagsledningen. Resurseffektivisering blir på så sätt en central del av verksamheten, speciellt om den mäts och ännu mer så om det ekonomiska värdet av de besparingar som görs lyfts fram, för att inte tala om ifall vinsterna av detta delas mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. Ibland krävs det små eller stora investeringar för att åstadkomma resurseffektivisering, ibland är det bara frågan om bättre hushållning. De arbetsställen som lyckas bäst i detta arbete är de som kommer att stå starkast framöver när den redan tilltagande konkurrensen om världens energi- och naturresurstillgångar hårdnar ytterligare och förorenare kommer att få betala i enlighet med the polluter pays principle. Ett framtida resilient hållbart samhälle byggs med hjälp av goda gröna jobb När man diskuterar hållbar utveckling måste man tänka på att det som kommer att visa sig vara produktivt och lönsamt i framtiden, knappast exakt är det som är lönsamt idag. Många naturresurser kommer att bli knappa och dyra. Dagens politiska upptagenhet vid att hålla de offentliga finanserna i balans och statsskulden så låg som möjligt måste framöver kombineras med att hela tiden också säkerställa att samhällets tillgångssida nationalförmögenheten utvecklas väl. Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, förespråkar a just transition en hållbarhetsomställning som går rätt till och förutspår att de länder som först lyckas att ställa om samhället så att det blir ekologiskt hållbart och gör det på socialt hållbart sätt så att företag, arbetstagare och konsumenter hinner med i omställningen, kommer att stå konkurrenskraftiga framöver när marknadens relativpriser kommer att gynna det miljö- och energieffektiva. Att investera sig till god kunskap och hög sysselsättning, för att vända den sociala segregationen, stävja ohälsa och minska fattigdom, samt för att möta miljö- och resursutmaningar är aldrig billigt i det korta perspektivet, men däremot lönsamt i det långa. De senaste decennierna har dels utbildningens, dels samhällsklimatets betydelse för ekonomisk utveckling lyfts fram. Humankapitalets spets i form av forskning för den tekniska utvecklingen framåt, vilket manifesterar sig genom att realkapitalet förnyas och förbättras. Humankapitalets bredd, främjad av ett välfungerande utbildningsväsende och ett fortsatt livslångt lärande i arbetslivet ger alla anställda bättre möjligheter att rätt bruka det mest effektiva realkapitalet, framgångsrikt utnyttja de mest moderna produktionsmetoderna och komma till sin rätt i de mest välfungerande organisationsformerna. Utbildning och ett brett deltagande i ett välfungerande arbets- och samhällsliv, gynnar också det sociala kapitalet.

5 Det säkraste sättet att trygga framtidens försörjning och välfärd är alltså investeringar som tryggar hög produktivitet, hög sysselsättningsgrad och goda inkluderande arbetsvillkor. Ska sysselsättningsgraden bli hög, alla inkluderas i samhällsgemenskapen och fattigdomen utrotas, måste alla få del av nödvändiga investeringar i utbildning, vård, och rehabilitering och också få delta i arbetslivet. Detta är också viktigt för att möta de demografiska utmaningarna. Ett hållbart samhälle ska kännetecknas av återhämtningsförmåga, så kallad resiliens. Det är ursprungligen ett ekologiskt begrepp som beskriver hur ett ekosystem kan återhämta sig efter olika sorts påfrestningar. Ett resilient system har funktioner inom sig som underlättar återhämtning, men också funktioner som minskar risken för olika sorts chocker faktiskt ska kunna rubba systemet nämnvärt. Miljöpolitiken, eller egentligen all politik, ska säkerställa att ekosystemen kan upprätthålla hög resiliens. Ekonomiska system, sociala välfärdssystem och samhällen måste alla vara resilienta på sina sätt. Ekonomiskt resilienta system har regelverk som hindrar för hög skuldsättning i både offentlig sektor och på kreditmarknaderna. De har också självstabiliserande egenskaper som kan rätta till de obalanser som ändå uppstår. Socialt resilienta samhällen har inneboende kraft att resa sig och efter bästa förmåga ta tag i och lösa de problem som uppstått. Hållbara samhällen ska alltså kännetecknas av resiliens både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Om politiken inriktas på att individer stärks, utvecklas och alltid ges möjlighet att komma tillbaka genom att utbildning, folkhälsa och aktivitet sätts i fokus, ökar både den ekonomiska och sociala resiliensen. Sådana investeringar bygger också upp nationalförmögenheten. Dock måste miljömålen samtidigt nås, så att vi får en ekologiskt hållbar utveckling. Annars hotas både naturresursförsörjning och folkhälsan, vilket försvårar och i värsta fall omöjliggör ekonomisk och social hållbarhet. Goda gröna jobb tryggar hållbarhet och resiliens.

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014

Växthusgasutsläppsredovisning. Kristian Skånberg - Maj 2014 Växthusgasutsläppsredovisning Kristian Skånberg - Maj 2014 Inledning FN:s klimatpanel har nu kommit med sina tre utvärderingsrapporter av vad forskningen vet om klimatförändringar, vad de kan föra med

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

bruka utan att förbruka

bruka utan att förbruka bruka utan att förbruka Strategiska mål för Jordbruksdepartementet 2008 2012 bruka utan att förbruka Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald De

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

HÅLLBAR VÄLFÄRD UTDRAG UR KONGRESSRAPPORTEN BRA VÄLFÄRD FÖR EN BRA LIVSFÄRD TCOs KONGRESS MAJ 2011

HÅLLBAR VÄLFÄRD UTDRAG UR KONGRESSRAPPORTEN BRA VÄLFÄRD FÖR EN BRA LIVSFÄRD TCOs KONGRESS MAJ 2011 HÅLLBAR VÄLFÄRD UTDRAG UR KONGRESSRAPPORTEN BRA VÄLFÄRD FÖR EN BRA LIVSFÄRD TCOs KONGRESS MAJ 2011 UTDRAG UR välfärden kongressrapport TCO 2011 1 Produktion: TCO Tryck: CM Gruppen, Stockholm, 2012.05.14

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi

Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Cirkulära byggnader Cirkulär energi 2015-04-14 Anders Hollinder Energistrateg - SBF Cirkulär ekonomi från vision till verktyg Uppsala s stadutveckling skapar många

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Politik, samhälle & media

Politik, samhälle & media Om Ecoproject Ecoproject - hållbara gymnasiearbeten är en satsning som BioFuel Region har drivit sedan 2004. Den går ut på att öka gymnasieungdomars intresse för frågor som rör hållbar utveckling. Eftersom

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

- Må bra på och av arbetet 1 (14)

- Må bra på och av arbetet 1 (14) DEN ARBETSMILJÖPOLITISKA PLATTFORMEN TAR SIKTE PÅ ATT VI SKA MÅ BRA PÅ OCH AV ARBETET. EN GOD BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID OCH EN ARBETSGEMENSKAP PRÄGLAD AV ARBETSGLÄDJE ÄR CENTRALT FÖR DETTA MÅL. ALLA

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet Globalisering innebär olika saker för olika människor, och ordet används för att beskriva olika realiteter. Därför kanske det är lika bra att börja med att klargöra det begrepp som ligger bakom denna diskussion.

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Samråd om Europa 2020-strategin

Samråd om Europa 2020-strategin YTTRANDE Vårt dnr: 2014-10-17 Annika Liedholm Helena Gidlöf Tor Hatlevoll Malin Looberger Jeanette Grenfors Statsrådsberedningen Europeiska kommissionen Samråd om Europa 2020-strategin Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas

Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas Så minskar vi EU:s beroende av rysk olja och gas 1. Inledning Sverige och Europa är beroende av fossil energi. Konsekvenserna av detta beroende kännetecknas av klimatförändringar med stigande global medeltemperatur

Läs mer

Miljöpolitiskt program

Miljöpolitiskt program Miljöpolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program föreslaget till Centerstudenters förbundsstämma 17 19 april 2015, Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på grunderna för en grön och

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys

Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Analysmallar Kompetensutvecklingsanalys Växtkraft Mål 3 Sida 1 Innehåll 1. AFFÄRSIDÉ OCH VISION... 3 2. INFORMATIONSTEKNIK... 4 Företagets starka och svaga sidor Mål: Informationstekniken i företagets

Läs mer

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Samspel stad och land - avgörande för en hållbar samhällsutveckling? Magnus Ljung SLU i Skara 2014-10-16 Framtiden? Vill vi ta ledartröjan och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Hållbar upphandling med sociala hänsyn

Hållbar upphandling med sociala hänsyn Hållbar upphandling med sociala hänsyn Charlotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Göran Lunander, Futurum Fastigheter och Annelie Sundqvist, Örebrobostäder

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer