Himmelstalund 1:1 Arkeologisk utredning inom delar av fastighet Himmelstalund 1:1, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Himmelstalund 1:1 Arkeologisk utredning inom delar av fastighet Himmelstalund 1:1, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län"

Transkript

1 Boplatslämningar inom fastighet Himmelstalund 1:1 Arkeologisk utredning inom delar av fastighet Himmelstalund 1:1, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2013:2691 Ida Söderström

2 Arkeologikonsult Optimusvägen 14 / Box Upplands Väsby Tel: Fax: Omslagsbild: Utredningsområdet inom fastighet Himmelstalund 1:1. Till höger i bild: Gruppbostaden inom kvarteret Bondbönan. Foto taget från korsningen vid Fiskebyvägen och Grenadjärvägen, från SO. Allmänt kartmaterial: Lantmäteriet Dnr 2013/0043. Arkeologikonsult 2013

3 Boplatslämningar inom Fastighet Himmelstalund 1:1 Arkeologisk utredning inom delar av fastighet Himmelstalund 1:1, Norrköping stad och kommun, Östergötlands län Ida Söderström Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2013:2691 Finspång Mjölby Boxholm Åtvidaberg Valdemarsvik Söderköping Linköping Ödeshög Vadstena Motala Norrköping Himmelstalund 1:1 Kisa

4 Sammanfattning Med anledning av planerat markarbete för omläggning av en spillvattenledning och anläggande av ett spillvattenmagasin inom delar av fastighet Himmelstalund 1:1 i Norrköpings stad och kommun har Arkeologikonsult på uppdrag av Norrköping vatten och enligt beslut av Länsstyrelsen i Östergötland utfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ls dnr ). Med syfte att fastställa förekomst av fornlämning inom aktuell yta förlades åtta schakt utmed den planerade sträckningen fig 1). I tre av schakten påträffades boplatslämningar i form av fyra härdar och ett stolphål. Två av härdarna undersöktes varvid kolprov samlades in för 14 C-analys. Anläggningarna har daterats till förromersk/romersk järnålder och utgör troligen utkanten av en boplats. ± Schakt med indikation Schakt utan indikation Spillvattenmagasin Spillvattenledning Meter Figur 1. Schakt och planerad exploatering för vattenmagasin och vattenledning markerat på Fastighetskartan. Skala 1:1 500.

5 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Inledning...7 Syfte...7 Fornlämningsmiljö och miljöbeskrivning...7 Genomförande...10 Resultat...10 Referenser Arkiv och register Litteratur Tekniska och administrativa uppgifter...12 Bilagor...14 Bilaga 1. Schaktbeskrivning...14 Bilaga 2. Anläggningsbeskrivning...15 Bilaga C-analys...16

6 ± Km Figur 2. Utredningsområdet markerat på Terrängkartan. Skala 1:

7 Inledning Arkeologikonsult har på uppdrag av Norrköping Vatten och enligt beslut av Länsstyrelsen i Östergötland utfört en arkeologisk utredning Lst dnr ) inom delar av fastighet Himmelstalund 1:1 i Norrköpings stad och kommun i slutet av april Utredningen föranleddes av att Tekniska Verken Driftum AB planerat anläggande av VA-ledningar samt fördröjningsmagasin inom ett område i anslutning till kända fasta fornlämningar. Norr om utredningsområdet finns den förhistoriska boplatsen Pryssgården registrerad Östra Eneby 166:1). Boplatsen undersöktes vid arkeologisk slutundersökning 1993 och 1994 och dokumenterades då till ett nittiotal hus, främst från yngre bronsålder och järnålder Borna- Ahlkvist, Lindgren-Hertz & Stålbom 1998). I söder finns de kända hällristningsområdena vid Himmelstalund och nära i öster en älvkvarnslokal Östra Eneby 75:1). Läget utmed den sydostliga Norrköpingsåsen samt närheten till flertal kända fasta fornlämningar gör området intressant för en arkeologisk utredning. Syfte Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämning fanns inom aktuell yta samt så långt möjligt beskriva dessa. För att fastställa påträffad fornlämnings ålder kunde provtagning, såsom 14 C-analys, komma att bli aktuell. Resultatet från utredningen ska därefter kunna utgöra ett fullgott underlag för en fortsatt besluts- och planeringsprocess. Fornlämningsmiljö och miljöbeskrivning Den aktuella fastigheten Himmelstalund 1:1 är belägen i västra delen av Norrköpings stad, strax öster om väg E4 och norr om Motala Ström fig 2). Området utgörs idag av ett mindre grönområde beläget utmed Fiskebyvägen, och begränsas i norr av Katterumsvägen och i öster av Grenadjärvägen. Strax norr om utredningsområdet finns ett mindre villaområde, Pryssgården. Terrängen sluttar svagt åt sydost med märkbart blötare partier i öster, och jordarten utgörs av postglacial silt SGU). Höjden över havet är ca 27,5 meter och topografiskt befinner vi oss vid en sydostlig åssträckning, den s.k. Norrköpingsåsen, som sträcker sig från Kolmårdens förkastningsbrant mot centrala Norrköping. Utmed åsen finns flertal registrerade fornlämningar fig 3). Ca 800 meter nordväst om det aktuella utredningsområdet finns Pryssgården Östra Eneby 166:1). Pryssgården upptäcktes i samband med motorvägsbygget av E4:an och utgör ett av Sveriges största boplatsområden från förhistorisk tid. Vid arkeologisk slutundersökning åren 1993 och 1994 framkom här drygt 90 hus, varav flertalet treskeppiga långhus, men även fyrstolpshus, hyddor och grophus med datering från äldsta bronsålder till medeltid Borna- Ahlkvist, Lindgren-Hertz & Stålbom 1998). Boplats Östra Eneby 166:1 fortsätter åt väster och utgör tillsammans med Östra Eneby 178:1 ett gemensamt stort boplatsområde FMIS). Ca meter öster om Pryssgården utfördes en schaktkontroll för kabelschakt inom en sträckning på ca 150x1 meter varvid tre härdar, två stolphål och en grop framkom FMIS). Dessa är enligt Fornminnesregistret tolkade tillhöra utkanten av boplatsen och har därav tilldelats samma RAÄ-nr som boplatsen, Östra Eneby 166:1. 7

8 ± Ö. Eneby 70:1-2 Ö. Eneby 98:1 Ö. Eneby 178:1 Ö. Eneby 81:1-4 Norrköping 350 Ö. Eneby 213:1-3 Ö. Eneby 212:1 Ö. Eneby 211:2 Ö. Eneby 211:1 Ö. Eneby 210:1-4 Ö. Eneby 99:1 Fast fornlämning Undersökt och borttagen Undersökt och borttagen Fast fornlämning Undersökt och borttagen Övrig kulturhistorisk lämning Aktuellt utredningsområde Norrköping 349 Ö. Eneby 166:1 Norrköping 346 Norrköping 348 Ö. Eneby 207:1, 100:1 Norrköping 347 Ö. Eneby 164:1 Ö. Eneby 163:1 Ö. Eneby 75:1 Ö. Eneby 209:1 Ö. Eneby 208:1 Ö. Eneby 159: Meter Figur 3. Översikt med närliggande forn- och kulturlämningar markerade på Fastighetskartan. Skala 1: Ca 800 meter väster om aktuellt utredningsområde undersöktes år 2010 ytterligare en förhistorisk boplats tillsammans med en förhistorisk väg Östra Eneby 207:1 och 100:1). Fiskebyboplatsen bestod av en kringflyttande gård som daterades till äldre järnålder, med totalt 13 stolphus som kan kopplas till 8 olika gårdsfaser Hjulström & Lindwall 2013). Husen ligger i samma riktning eller vinkelrät med gavlarna mot vägen. Förutom de större boplatsområdena har flertal övriga boplatser och boplatslämningar Östra Eneby 208:1 och 209:1 och Norrköping 346, 347, 348, 349 m.fl.) påträffats i närområdet. Utöver boplatslämningar finns flera skärvstenshögar Östra Eneby 159:1-4) och hällristningar Östra Eneby 75:1, Östra Eneby 163:1 och 164:1) i området. Vid Himmelstalund finns Sveriges näst största koncentration med hällristningar som utgörs av ett flertal hällristningsytor Borna-Ahlkvist 2002). Inför byggandet av en gruppbostad genomfördes år 2003 en förundersökning inom samma kvarter som aktuell utredning ej registrerad i FMIS). Vid undersökningen framkom två härdar och två kokgropar, varav en av härdarna 14 C-daterades till romersk järnålder Nilsson 2003). Anläggningarna tolkades tillhöra södra utkanten av en boplats vars centrala delar bör ha legat inne i villaområdet Pryssgården. 8

9 RAÄ-nr Lämningstyp Typisk datering/datering Kommentar Norrköping 346 Boplats Yngre bronsålder Boplats, ca 105x75 m. Norrköping 347 Boplats Förromersk järnålder Boplats, ca 100x65 m. Norrköping 348 Boplats Stenålder, Bronsålder, Järnålder Boplats, ca 75x35 m. Norrköping 349 Boplats Stenålder, Bronsålder, Järnålder Boplats, ca x m. Norrköping 350 Fyndplats Vikingatid Fyndplats för en vikingatida guldring. Påträffades år 1926 i åkern 10 m SÖ om Östra Eneby prästgård. Östra Eneby 70:1-2 Hällristning Stenålder, Bronsålder 1) Hällristning i löst, bortsprängt stycke av berghäll. Ristningen består av 3 skepp. 2) Hällristning i löst, bortsprängt stycke av berghäll. Ristningen består av 1 skepp och 1 linje. Östra Eneby 75:1 Hällristning Stenålder, Bronsålder Älvkvarnsförekomst 7,5x7,2 m bestående av ca 460 älvkvarnar varav 10 fördjupningar. Östra Eneby 81:1-4 Sammanförda lämningar Järnålder, Medeltid 1) Ornerad sten som står rest i vapenhuset vid N långväggen. 2) Runsten, påträffades i samband med restaureringen av Ö. Eneby kyrka ) Ornerade stenar 2 st, inmurade i utsidan av S kyrkväggen 4) Runskrift. På vapenhusets vind är en runskrift synlig i putsen högst fragmentarisk. Östra Eneby 98:1 Stensättning Bronsålder, Järnålder Stensättning, undersökt och borttagen, uppgift om. Östra Eneby 99:1 Vägmärke Nyare tid Vägmärke. Ungefärlig plats enligt SGU. Östra Eneby 100:1 Färdväg Äldre järnåldern Färdväg, ca 290 m lång, stenlagd, bestående av bl.a. skärvsten. Östra Eneby 159:1-5 Skärvstenshög Bronsålder 1-3) Skärvstenshög 4) Skärvstenshög?. 5) Sannolikt utgör hela ytan ett boplatsområde. Östra Eneby 163:1,164:1 Hällristning Stenålder, Bronsålder Älvkvarnsförekomst bestående av 4 älvkvarnar, respektive 16 älvkvarnar. Östra Eneby 166:1 Boplats Senneolitikum-medeltid Boplatsområde, ca 800x m. Östra Eneby 178:1 Boplats Bronsålder Boplats, delundersökt, ca 875x235 m. Östra Eneby 207:1 Boplats Äldre järnåldern Boplats, ca 225x105 m. Östra Eneby 208:1 Boplatslämning övrig Stenålder, Bronsålder, Järnålder Östra Eneby 209:1 Härd Yngre bronsålder, Förromersk järnålder Stolphål, undersökt och borttagen. Kan ej prickas in exakt pga bristfälligt kartmaterial. Delundersökt. Kan ej prickas in exakt pga bristfälligt kartmaterial. Östra Eneby 210:1-4) Boplats Stenålder, Bronsålder, Järnålder 4 härdar och 1 kulturlager. Anläggningarna var tidigare redovisade på separata nummer. Östra Eneby 211:1-2 Boplats Stenålder, Bronsålder, Järnålder 1) Kulturlager med okänd utsträckning, minst 3,5x0,5 m. 2) Gropar 3 st, undersökta och borttagna. Daterades till yngre bronsålder. Östra Eneby 212:1 Boplats Stenålder, Bronsålder, Järnålder 4 gropar samt kulturlager med okänd utsträckning, minst 2,3x0,5 m. Östra Eneby 213:1-3) Boplats Stenålder, Bronsålder, Järnålder 3 härdar och 1 stolphål. Anläggningarna var tidigare redovisade på separata nummer. Figur 4. Tabell med närliggande forn- och kulturlämningar FMIS). 9

10 Genomförande Vid den arkeologiska utredningen etapp 1 genomfördes en enkel arkivstudie med material från fornminnesregistret FMIS) och litteratur från bibliotek. Den arkeologiska utredningen etapp 2 omfattades av två dagars fältarbete i slutet av april Inom ytan för den planerade sträckningen för spillvattenledning och spillvattenmagasin lades totalt åtta schakt. Schakten grävdes med enkel skopbredd inom ytan för vattenledningen samt med dubbel skopbredd inom magasinet. Schakten grävdes skiktvis ned till orörd mark. I de fall möjliga anläggningar påträffades avbröts arbetet med maskin och framrensning gjordes för hand. Samtliga schakt och anläggningar mättes in med RTK-GPS, fotograferades samt dokumenterades skriftligt. All dokumentation finns samlad i Arkeologikonsults GIS-baserade dokumentationssystem Siteworks. Inga fynd påträffades. Resultat Den totala schaktytan uppgick till 120 m 2. I tre av schakten schakt 103, 105 och 106) framkom boplatslämningar i form av fyra härdar och ett stolphål fig 5). Anläggningarna var koncentrerade till utredningsområdets centrala del. Efter samråd med Länsstyrelsen undersöktes två av härdarna till 50% och kolprov samlades in för 14 C-datering. Härd 1001 daterades till E BC kal. 2 σ) och härd 1003 daterades till AD kal. 2 σ). Anläggningarna utgör troligen utkanten av en boplats och bör ses i relation till närliggande boplatslämningar. Enligt samtal bedömde Länsstyrelsen i Östergötland att inga framtida antikvariska åtgärder inom aktuellt område är nödvändiga. E ± Härd 1001 stolphål Schakt med indikation Schakt utan indikation Spillvattenledning Spillvattenmagasin Fig 5. Schakt och anläggningar. Skala 1: Meter E 10

11 Referenser Arkiv och register Fornminnesregistret FMIS). Sveriges geologiska undersökning SGU) Litteratur Hjulström, B & Lindwall, L Vägskäl Fiskeby. Boplats och väg från förromersk och romersk järnålder. Östra Eneby socken 100:1 och 207:1, Östergötland. Rapport från Arkeologikonsult 2013:2310. Upplands Väsby. Borna-Ahlkvist, H, Lindgren-Hertz, L & Stålbom, U Pryssgården. Från stenålder till medeltid. Arkeologisk slutundersökning, RAÄ 166 och 167, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Rapport UV Linköping 1998:13. Riksantikvarieämbetet. Linköping. Borna-Ahlkvist, H Hällristarnas hem. Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, skrifter 42. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Nilsson, P Kokgropar och härdar i närheten av skålgropslokalen RAÄ 75. Nyuppförande av gruppbostad inom Kv Bondbönan 1, Himmelstalund Pryssgården), Östra Eneby socken, Norrköpings kommun. Dnr: Rapport från UV Öst 2003:50. Linköping. 11

12 Tekniska och administrativa uppgifter Arkeologikonsult projektnummer 2013:2691 Länsstyrelsens dnr: Beställare: norrköping Vatten Typ av undersökning: arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Utförandetid, fältarbete: april Län: Östergötland Landskap: Östergötland Kommun: norrköping Socken: norrköping Fastighet: Himmelstalund 1:1 Kvarter: Bondbönan Koordinatsystem: SWEREF 99 TM Höjdsystem: rh 00 Inmätning: rtk-gps Felmarginal: 0,02 meter Schaktyta: 120 m 2 Projektledare: Layout: Kvalitetssäkring: Underkonsulter: Fynd: ida Söderström ida Söderström marta Lindeberg Beta Analytic: 14 C-analys inga fynd tillvaratagna 12

13

14 Bilaga 1. Schaktbeskrivning Schaktnr Längd m) Bredd m) Djup, max m) Beskrivning Kommentar 101 6,00 1,60 0,53 Torv: 0,1 meter. Matjord: 0,3 meter av mörkbrun sandig silt. Fynd av porslin och flintgods. Steril: Beigegul siltig sand ,00 1,60 0,70 Torv: 0,08 meter. Matjord: 0,3 meter av mörkbrun sandig silt. Fynd av porslin, tegel, korroderat järn samt botten av glasflaska. Steril: Ljusbeige siltig sand ,20 4,00 0,53 Torv: 0,05 meter. Matjord: 0,35-0,4 meter av mörkbrun sandig silt. Fynd av porslin. Steril: Beigegul siltig sand ,50 3,00 0,55 Torv: 0,07 meter. Matjord: 0,33 meter av mörkbrun sandig silt. Fynd av porslin, spik samt botten av glasflaska. Steril: Beigegul sand ,50 3,60 0,37-0,65 Torv: 0,1 meter. Matjord: 0,45 meter av mörkbrun sandig silt. Fynd av glas och tegel. Steril: Beigegul siltig sand ,80 2,70 0,46 Torv: 0,05 meter. Matjord: 0,37 meter av mörkbrun sandig silt med bitvis inslag av smågrus. Fynd av porslin samt botten av glasflaska. Steril: Beigegul siltig sand ,50 1,60 0,48 Torv: 0,05 meter. Gruslager: 0,1-0,3 meter av grus. Matjord: 0,1 meter av mörkbrun sandig silt med inslag av lera. Fynd av porslin och glas. Steril: Beigegul sand ,00 1,60 0,35 Torv: 0,06 meter. Gruslager: 0,1 meter av grus. Matjord: 0,12 meter av mörkbrun sandig silt. Fynd av porslin, glas, plast och tegel. Steril: Beigegul sand. I schaktets södra del framkom en kabel. Inget av arkeologiskt intresse Inget av arkeologiskt intresse A 1001 Inget av arkeologiskt intresse A 1002 A 1003, A 1004, A 1005 Inget av arkeologiskt intresse Inget av arkeologiskt intresse

15 Bilaga 2. Anläggningsbeskrivning Kontextnr Objekt Storlek m) Djup, max Form i plan Undersökningsgrad Kommentar Härd 0,9x0,88 0,09 Oval 50% Härd med fyllning av svartbrun sandig silt med inslag av lera, kol samt skärvig och skörbränd sten. 14 C-daterades till förromersk järnålder Härd 1,1x0,86 - Oval - Härd med kol samt skörbränd och skärvig sten synlig i ytan. Framkom på 0,37 meter djup i schaktet. Förekomst av rötter Härdbotten 0,95x0,73 0,04 Oval 50% Bottenrest av härd med fyllning av svartbrun sandig silt med inslag av mindre mängd kol samt skärvig sten. Förekomst av rötter. 14 C-daterades till romersk järnålder Härd 0,8x0,75 - Oval - Härd med kol samt skörbränd och skärvig sten synlig i ytan Stolphål 0,36x0,36 - Rund - Stolphål, möjligen stenskott.

16 Bilaga C-analys Dr. Ida Soderstrom Report Date: 6/10/2013 Arkeologikonsult Material Received: 5/29/2013 Sample Data Measured 13C/12C Conventional Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age*) Beta /- 30 BP o/oo /- 30 BP SAMPLE : 1001:160 ANALYSIS : AMS-Standard delivery MATERIAL/PRETREATMENT : charred material): acid/alkali/acid 2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 400 to 380 Cal BP 2360 to 2330) Beta /- 30 BP o/oo /- 30 BP SAMPLE : 1003:161 ANALYSIS : AMS-Standard delivery MATERIAL/PRETREATMENT : charred material): acid/alkali/acid 2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 250 to 410 Cal BP 1700 to 1540)

17 Bilaga C-analys A 1001, forts. CALIBRATION OF R ADIOCARBO N AG E TO CALENDAR YEARS Variables: C13/C12=-23.1:lab. m ult=1) Laboratory n umber: Con ventional radiocarbon age: 2 Sigma calibrated result: 95% probability) B eta ± 30 BP C al BC 400 to 380 Cal B P 2360 to 2330) In tercept data Intercept of radiocarbon age with calibration curve: C al BC 390 Cal BP 2340) 1 Sigma calibrated result: 68% probability) C al BC 400 to 390 Cal BP 2350 to 2340) ±30 BP C h arre d m ate rial Radiocarbon age BP) Cal B C References: Database used INTC AL09 References to INTCAL09 database Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 514 ): , Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 514): , Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 351 ):1-244, Oeschger,et.al.,1975,Tellus 27: Mathematics used for calibration scenario A Sim plified Approach to Calibrating C14 Dates Talma, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 352 ): Beta Analytic Radiocarbon D ating Laboratory 4985 S.W. 74th C ourt, Miami, Florida Tel: 305) Fax: 305) E -M ail: be radiocarbon.com

18 Bilaga C-analys A 1003, forts. CALIBRATIO N O F RAD IOC ARB ON AG E TO C ALENDAR YEARS V ariables: C13/C12=-24.8:lab. mult=1) Laboratory nu mber: Conventional rad iocarbon age: 2 Sigm a calibrated result: 95% probability) Intercepts of radiocarbon age with calibration curve: 1 Sigma calibrated results: 68% probability) Beta ±30 B P Cal AD 250 to 410 Cal BP 1700 to 1540) Intercept data Cal AD 350 C al BP 1600) and Cal AD 370 C al BP 1580) and Cal AD 380 C al BP 1570) Cal AD 260 to 280 C al BP 1690 to 1670) and Cal AD 330 to 390 C al BP 1620 to 1560) ±30 BP C harred m ate rial Radiocarbon age BP) Cal AD References: Database used INTC AL0 9 References to INTCAL09 database Heaton,et.al.,2009, Radiocarbon 51 4): , Reimer,et.al, 2009, Radiocarbon 514) : , Stuiver,et.al,1993, Radiocarbon 351): , Oeschger,et.al.,1975,T ellus 27 : Mathematics used for calibration scenario A Simplified Approach to Calibrating C14 Dates Talm a, A. S., Vogel, J. C., 1993, Radiocarbon 35 2): Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 4985 S.W. 74th Court, M iami, Florida Tel : 305 ) Fax: 305) E -Mail: radiocarbon.com

19

20 Rapporter från Arkeologikonsult 2013:2691

Skinstad. Johan Klange

Skinstad. Johan Klange Skinstad Arkeologisk utredning etapp 2 inför avstyckning och bostadsbyggande inom fastighet Skinstad 6:1, Särkinds socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län Arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult

Läs mer

Johan Klange. Arkeologisk förundersökning. Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2966

Johan Klange. Arkeologisk förundersökning. Rapporter från Arkeologikonsult 2015:2966 Storvreta reningsverk Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Storvreta 47:277 i anslutning till fornlämningarna 213:1 och 213:2, Uppsala kommun, Ärentuna socken, Uppsala län Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

I Rismarkens utkant Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom fastigheten Kungs Starby 2:16, Vadstena stad och kommun, Östergötland

I Rismarkens utkant Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom fastigheten Kungs Starby 2:16, Vadstena stad och kommun, Östergötland I Rismarkens utkant Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom fastigheten Kungs Starby 2:16, Vadstena stad och kommun, Östergötland Arkeologisk undersökning Rapporter från Arkeologikonsult

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN RAPPORT 2017:13 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN INVID RAÄ 21:1 OCH 24:1 STEN 6:1 OCH 8:1 VÄSTRA STENBY SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16 RAPPORT 2017:16 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 VID KALKHAGSVÄGEN INTILL RAÄ 15:1 OCH 21:1 VADSTENA 4:132 OCH 4:133 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANDERS OLOFSSON Vid Kalkhagsvägen Innehåll

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Eriksbergs industriområde

Eriksbergs industriområde Eriksbergs industriområde Arkeologisk undersökning (schaktkontroll) inom RAÄ Botkyrka 108:3, fastigheten Linghov 15:24, Botkyrka kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK ABRapport 2017:4 2 Omslagsbild:

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Härdar och kulturlager på Snipvägen

Härdar och kulturlager på Snipvägen UV ÖST RAPPORT 2007:49 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Härdar och kulturlager på Snipvägen RAÄ 217:1, Berg, Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-3550-2006

Läs mer

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2015:21 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG

ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2015:21 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG RAPPORT 2015:21 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 TIVOLIÄNGEN SKÄNNINGE 3:2 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Tivoliängen Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:52 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Östra

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Edsbro-Skenninge 1:3. RAÄ 297:1, Edsbro socken, Norrtälje kommun, Uppland. Särskild arkeologisk utredning. Rapporter från Arkeologikonsult 2009 : 2317

Edsbro-Skenninge 1:3. RAÄ 297:1, Edsbro socken, Norrtälje kommun, Uppland. Särskild arkeologisk utredning. Rapporter från Arkeologikonsult 2009 : 2317 Edsbro-Skenninge 1:3 RAÄ 297:1, Edsbro socken, Norrtälje kommun, Uppland Särskild arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult 2009 : 2317 Peter Sillén Omslagsbild. Utredningsområdet sett från

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 Rapport 2007:103 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 RAÄ 47 och 48 Tingstads socken Norrköpings kommun Östergötlands

Läs mer

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden

Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden UV RAPPORT 2013:39 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sökschakt mellan Strandvägen och Dynudden Östergötland Motala kommun Motala stad och Västra Stenby socken RAÄ 290 och 291 Motala stad RAÄ 110 Västra Stenby

Läs mer

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning Rapport 2007:117 Arkeologisk förundersökning Alvastra 5:3 Invid RAÄ 1 Alvastra 5:3 Västra Tollstad socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson & Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 RAPPORT 2014:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Östra Eneby 1:1 och 1:27 Innehåll

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer

Borringe 11:1 och Boberg 4:1

Borringe 11:1 och Boberg 4:1 Rapport 2007:93 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Borringe 11:1 och Boberg 4:1 RAÄ 76 Fornåsa och Älvestad socknar Motala kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö T E R G Ö T L A N D L Ä N M U E U M

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland.

Skarphagen. Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland. uv öst rapport 2008:20 arkeologisk utredning, etapp 2 Skarphagen Inför nyplanerad anslutning av bussgata Kv Skarphagen 1:1 och 1:2 Norrköping stad och kommun Östergötland Dnr 421-4199-2007 Johan Stenvall

Läs mer

Arkeologisk undersökning vid Backgården

Arkeologisk undersökning vid Backgården UV ÖST RAPPORT 2007:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk undersökning vid Backgården RAÄ 173 Backgården 2 och 3, Kvarnön Motala stad och kommun Östergötland Dnr 422-522-2007 Fredrik Molin UV ÖST

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Nybebyggelse i Blomvalla inom fastigheten Vadstena 3:2

Nybebyggelse i Blomvalla inom fastigheten Vadstena 3:2 Rapport 2007:85 Arkeologisk utredning, etapp 1 och etapp 2 Nybebyggelse i Blomvalla inom fastigheten Vadstena 3:2 Vadstena 3:2 Vadstena stad och kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T

Läs mer

Röks skola. Kulvertering för biobränslepanna RAÄ 137, Röks skola Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr

Röks skola. Kulvertering för biobränslepanna RAÄ 137, Röks skola Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr uv öst rapport 2009:16 arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Kulvertering för biobränslepanna RAÄ 137, Röks socken, Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-2275-2007 Karin Sundberg uv

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland RAPPORT 2015:13 PDF: www.stockholmslansmuseum.se Överjärna Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland Tove Stjärna Stockholms läns

Läs mer

Fiskeby 1:2 och 1:47

Fiskeby 1:2 och 1:47 Fiskeby 1:2 och 1:47 Arkeologisk utredning inom fastigheterna Fiskeby 1:2 och 1:47, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland Arkeologisk utredning etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2013:2675

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Söderköping och Valdemarsvik Börrum, Ringarum och Gryts socknar, Östergötlands län

Söderköping och Valdemarsvik Börrum, Ringarum och Gryts socknar, Östergötlands län Vindkraft mellan Söderköping och Valdemarsvik Börrum, Ringarum och Gryts socknar, Östergötlands län Frivillig arkeologisk utredning Rapporter från Arkeologikonsult 2012:2540 Åsa Berger Arkeologikonsult

Läs mer

Arkeologisk utredning i Skepplanda

Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning i Skepplanda Arkeologisk utredning Båstorp 6 :7 m. fl. Skepplanda socken, Ale kommun Anton Lazarides och Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2016 :11 Västarvet

Läs mer

Stavgård. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. SAU rapport 2010:19

Stavgård. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland. SAU rapport 2010:19 Stavgård Arkeologisk förundersökning Fornlämning 115, Stavgård 1:2 & 1:4, Allhelgona socken, Mjölby kommun, Östergötland SAU rapport 2010:19 Elisabet Pettersson SAU rapporter 2010:19 ISSN 1404-8493 SAU

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg

Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg UV RAPPORT 2011:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Schaktning för fjärrvärme vid Snipvägen 30, Berg Vreta Klosters socken, Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 422-728-2010

Läs mer

Gasledning genom Kallerstad

Gasledning genom Kallerstad Arkeologisk utredning, etapp 1 Gasledning genom Kallerstad Linköpings stad och kommun Östergötlands län Clas Ternström 2001 Rapport 69:2001 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Lekplats vid Slestadskolan

Lekplats vid Slestadskolan UV ÖST RAPPORT 2006:50 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Lekplats vid Slestadskolan Lambohov 2:20 Slaka socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-2588-2002 Karin Sundberg UV ÖST RAPPORT 2006:50 ARKEOLOGISK

Läs mer

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll Ultuna, hus C4:16 Antikvarisk kontroll I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:25 Fredrik

Läs mer

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se

GUSTAVSBERG 40:1 RAPPORT 2014:29. Anna Östling. PDF: www.stockholmslansmuseum.se RAPPORT 2014:29 PDF: www.stockholmslansmuseum.se GUSTAVSBERG 40:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ 40:1, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland Anna Östling Undersökningens

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Rapport 2006:66. Arkeologisk förundersökning. Konungsund 7:1. RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län.

Rapport 2006:66. Arkeologisk förundersökning. Konungsund 7:1. RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län. Rapport 2006:66 Arkeologisk förundersökning Konungsund 7:1 RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Herstadberg 9:1. Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings kommun Östergötlands län

Herstadberg 9:1. Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings kommun Östergötlands län Herstadberg 9:1 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:62 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Herstadberg 9:1 Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings

Läs mer

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:35 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Tallbohov RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland Karin Sundberg Tallbohov ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2010:17. Ann Lindkvist

Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2010:17. Ann Lindkvist Ultuna, hus C4:24 Antikvarisk kontroll Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:17 Ann Lindkvist SAU rapporter 2010:17 ISSN 1404-8493 SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas

Läs mer

Intill Eksunds gård A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2009:62. Arkeologisk utredning, etapp 1

Intill Eksunds gård A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2009:62. Arkeologisk utredning, etapp 1 Rapport 2009:62 Arkeologisk utredning, etapp 1 Intill Eksunds gård Borg 11:3 Borgs socken Norrköpings kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

Arkeologisk efterundersökning vid Svenljunga naturbruksgymnasium

Arkeologisk efterundersökning vid Svenljunga naturbruksgymnasium Arkeologisk efterundersökning vid Svenljunga naturbruksgymnasium Arkeologisk efterundersökning Platsangivelse och liknandesvenljunga 5 :481 Svenljunga socken och kommun Anton Lazarides och Mats Hellgren

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

Sökschakt vid Kvarns övningsområde

Sökschakt vid Kvarns övningsområde UV ÖST RAPPORT 2006:39 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Sökschakt vid Kvarns övningsområde Kristbergs socken Motala kommun Östergötland Dnr 421-2656-2006 Göran Gruber UV ÖST RAPPORT 2006:39 ARKEOLOGISK UTREDNING,

Läs mer

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Rapport 2009:22 Arkeologisk utredning etapp 2 Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G

Läs mer

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme

Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme UV RAPPORT 2011:97 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ryttarhagen - ledningsgrävning för fjärrvärme Intill RAÄ 264, RAÄ 231:1, 231:2 och RAÄ 241, Mjölby 40:4 Mjölby socken och kommun

Läs mer

Helgeberg. RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland. Dnr

Helgeberg. RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland. Dnr uv öst rapport 2008:43 arkeologisk utredning Helgeberg RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland Dnr 421-855-2008 Annika Helander uv öst rapport 2008:43

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Arkeologisk förundersökning, Sittesta

Arkeologisk förundersökning, Sittesta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:70 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning, Sittesta RAÄ-nr Ösmo 742, Ösmo socken, Nynäshamn kommun, Södermanland Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT

Läs mer

Stora Sjögestad 20:1

Stora Sjögestad 20:1 UV RAPPORT 2011:131 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stora Sjögestad 20:1 Förundersökning inför utvidgning av körbana för hästar Vreta Naturbruksgymnasium, Stora Sjögestad 20:1 Vreta kloster socken, Linköpings

Läs mer

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete längs Ultunaallén Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-12850-4 Av Per Falkenström & Helena Hulth SAU Rapport 2005:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1 i kvarteren Urmakaren, Humlegården m.fl., Sigtuna kommun & stad. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Arkeologisk schaktövervakning

Arkeologisk schaktövervakning Arkeologisk schaktövervakning Med anledning av planerad nybyggnation på Haddingen 7:1, Umeå socken och kommun, Västerbottens län Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson Dnr 407/12

Läs mer

Hårstorp 1:1 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2008:106. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Hårstorp 1:1 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2008:106. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2008:106 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Hårstorp 1:1 RAÄ 322 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Munken 1 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:21 ARKEOLOGISK

Läs mer

Rapport 2005:72. Arkeologisk utredning etapp 2. Kvickstorp 1:1. Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län.

Rapport 2005:72. Arkeologisk utredning etapp 2. Kvickstorp 1:1. Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län. Rapport 2005:72 Arkeologisk utredning etapp 2 Kvickstorp 1:1 Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp

Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp UV ÖST RAPPORT 2004:29 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Planerad utvidgning av golfbana i Tuddarp Västra Stenby socken Motala kommun Östergötland Dnr 422-6-2004 Anna Molin UV ÖST RAPPORT 2004:29 ARKEOLOGISK

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3

Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3 Rapport 2007:68 Arkeologisk förundersökning/antkvarisk kontrroll Vatten och el till Frälsningsarmén Kvarteret Nunnan 2-3 RAÄ 21 Nunnan 2-3 Vadstena stad och kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Elnät vid Skedevi kyrka

Elnät vid Skedevi kyrka Rapport 2006:44 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Elnät vid Skedevi kyrka Skedevi socken Finspångs kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U

Läs mer

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAPPORT 2015:42 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAÄ 21 SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIA SJÖQUIST Kabelskåp

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB Stensträng och odlingsrösen Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ Botkyrka 12:1, Botkyrka socken och kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB Rapport 2016:29 2 Stensträng

Läs mer

Boplatslämningar på Råssnäsudden

Boplatslämningar på Råssnäsudden UV ÖST RAPPORT 2007:1 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 Boplatslämningar på Råssnäsudden RAÄ 280, Råssnäs Motala stad och kommun Östergötland Dnr 421-442-2006 Annika Konsmar UV ÖST RAPPORT 2007:1 ARKEOLOGISK

Läs mer

Begränsning av Sorgen i Venngarn. RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken, Sigtuna kommun, Uppland. Ola Winter

Begränsning av Sorgen i Venngarn. RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken, Sigtuna kommun, Uppland. Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:74 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I AVGRÄNSANDE SYFTE Begränsning av Sorgen i Venngarn RAÄ-nr Sigtuna 216:1, Sankt Olof socken, Sigtuna kommun, Uppland Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA RAPPORT 2017:18 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA INVID RAÄ 7:1, 8:1, 10:1 OCH 15:1 TORNBY 1:1 OCH BOBERG 5:2 FORNÅSA SOCKEN

Läs mer

VA-Ledning Kartorp-Listerby

VA-Ledning Kartorp-Listerby VA-Ledning Kartorp-Listerby Arkeologisk utredning och förundersökning Listerby socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2013:2 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

På Borgmästare och Rådmäns ängar

På Borgmästare och Rådmäns ängar Rapport 2008:46 Arkeologisk utredning etapp 1 På Borgmästare och Rådmäns ängar Söderköping 2:31 och 2:32 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S

Läs mer

RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning STRÖMSHOLMEN 1:6 RAÄ 557: 1, Eskilstuna socken och kommun, Södermanland Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Rapporter från Arkeologikonsult 2010: 2433 Michel Carlsson Kartor ur

Läs mer

Boplatslämningar vid Trollebergs gård

Boplatslämningar vid Trollebergs gård UV SYD RAPPORT 2003:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Boplatslämningar vid Trollebergs gård Skåne, Flackarps socken, utbyggnad av Väg 902 i ny sträckning Åsa Perneby Boplatslämningar vid Trollebergs gård 1

Läs mer

Förundersökning intill ett barngravfält vid Hulje

Förundersökning intill ett barngravfält vid Hulje UV RAPPORT 2012:85 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning intill ett barngravfält vid Hulje Östergötland Mjölby kommun Högby socken Hulje 8:1 Intill RAÄ 234 236 Dnr 422-02204-2009 Tom Carlsson Förundersökning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 82/16 Jimmy Axelsson Karlqvist

Läs mer

Utvidgning av lertäkt mellan Åby och Kallerstad

Utvidgning av lertäkt mellan Åby och Kallerstad uv öst rapport 2008:56 arkeologisk förundersökning Utvidgning av lertäkt mellan Åby och Kallerstad Invid RAÄ 348 m fl, Kallerstad 1:1 och 1:2 S:t Lars/Linköping Östergötland Dnr 422-1370-2007 Sofia Lindberg

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar uv öst rapport 2008:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Heda i Ljungsbro Heda 11:1 och 7:1 Vreta Klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 421-513-2008 Katarina Österström uv öst rapport 2008:17

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer